Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 301 din 6 septembrie 2006  privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de televiziune    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 301 din 6 septembrie 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de televiziune

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 12 octombrie 2006

    Având în vedere Cererea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi a Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.962 din 4 septembrie 2006, Cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum şi Referatul nr. SG/4.768 din 6 septembrie 2006 al Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii publice,
    conform prevederilor art. 123^1 alin. (1) lit. f) şi ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 329/2006,
    ţinând cont de dispoziţiile pct. 14 din Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, stabilită prin Hotărârea arbitrală din data de 10 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 75/2006,
    în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

    ART. 1
    Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, după cum urmează:
    - câte un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte; şi
    - un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), câte un reprezentant al Societăţii Comerciale "PRO TV" - S.A., al Societăţii Comerciale "TV ANTENA 1" - S.A. şi al Societăţii Comerciale "Amerom Television" - S.R.L. (PRIMA TV), precum şi un reprezentant al Societăţii Române de Televiziune (SRTV), pe de altă parte.
    ART. 2
    Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 131^1 şi ale art. 131^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.
    ART. 3
    Comisia prevăzută la art. 1 îşi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
    ART. 4
    Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, depusă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.
    ART. 5
    Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.
    ART. 6
    Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

                      Directorul general al Oficiului Român
                           pentru Drepturile de Autor,
                                 Rodica Pârvu

    Bucureşti, 6 septembrie 2006.
    Nr. 301.


    ANEXA 1

                           PROPUNERE DE METODOLOGIE
                    privind utilizarea prin radiodifuzare a
                   fonogramelor publicate în scop comercial
                    ori a reproducerilor acestora de către
                          organismele de televiziune

    1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) şi/sau prin telefonie mobilă GPRS, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme.
    2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) şi/sau prin telefonie mobilă GPRS, aduse anterior la cunoştinţă publică şi ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protecţie prevăzute de lege, de către organismele de televiziune, se face în baza art. 98 alin. (1) lit. g), art. 105 alin. (1) lit. f), art. 106^5 şi a art. 112^1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. În cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune, în generice de emisiuni sau rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligaţia de a obţine acordul expres al producătorului de fonograme, care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.
    4. Societatea Română de Televiziune are obligaţia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori unici pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi pentru producătorii de fonograme o remuneraţie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în sumă forfetară de 4.000.000 lei pentru anul 2007, respectiv 2.000.000 lei, pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme.
    5. Pentru anii 2008 şi 2009, Societatea Română de Televiziune are obligaţia de a plăti aceeaşi sumă indexată cu indicele de inflaţie.
    6. Utilizatorii, alte organisme comerciale de televiziune decât Societatea Română de Televiziune, au obligaţia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori unici pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi pentru producătorii de fonograme o remuneraţie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, într-un procent din totalul încasărilor obţinute din activitatea de radiodifuzare (publicitate şi barter), respectiv:
    a) 2,5% pentru anul 2007;
    b) 2,7% pentru anul 2008;
    c) 2,9% pentru anul 2009.
    7. Prin excepţie, organismele de televiziune care, potrivit specificului serviciului de programe, utilizează, direct sau indirect, într-o proporţie minimă fonogramele publicate în scop comercial sau reproducerile acestora (de exemplu, servicii de programe sportive, informative etc.) vor plăti o remuneraţie ce reprezintă un procent de 0,75% din încasările obţinute din activitatea de radiodifuzare, începând cu anul 2007.
    8. Utilizatorii, Societatea Română de Televiziune şi alte organisme comerciale de televiziune, au obligaţia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori unici pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi pentru producătorii de fonograme o remuneraţie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) şi/sau telefonie mobilă GPRS, într-un procent după cum urmează:
    a) pentru radiodifuzare şi prin internet (simulcasting) se va plăti un procent suplimentar de 50% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul, prevăzute mai sus;
    b) pentru radiodifuzare şi prin internet şi prin telefonie mobilă GPRS se va plăti un procent suplimentar de 75% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul, prevăzute mai sus;
    c) pentru radiodifuzare exclusiv prin internet (webcasting), utilizatorul va plăti în funcţie de categoria televiziunii astfel:
    I. televiziunile prevăzute la pct. 6: între 0,6-0,8 lei/minut conţinând fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora;
    II. televiziunile prevăzute la pct. 7: între 0,4-0,6 lei/minut conţinând fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora;
    III. televiziuni muzicale: între 1-1,2 lei/minut conţinând fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora.
    9. Baza de calcul este constituită din totalitatea încasărilor brute lunare obţinute de fiecare dintre utilizatori din activitatea de radiodifuzare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată şi alocaţia bugetară, dacă este cazul. În lipsa acestor încasări, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare sau sume minime lunare conform tabelului de mai jos.

 ───────────────────────────────────────────────────────────────
         Anul Remuneraţie minimă lunară
 ───────────────────────────────────────────────────────────────
   2007 şi următorii 600 lei
 ───────────────────────────────────────────────────────────────


    10. La sumele forfetare, precum şi la sumele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul prevăzută mai sus se adaugă taxa pe valoarea adăugată.
    11. Remuneraţia se plăteşte trimestrial până la data de 20 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.
    12. După efectuarea plăţilor, la solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, utilizatorul are obligaţia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea documentaţiei solicitate. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru verificarea raportărilor efectuate de utilizator, realizat de către un auditor agreat de părţi.
    13. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,2% pe zi de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen.
    14. (1) Utilizatorii au obligaţia să transmită organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:
    a) lista completă, în format electronic, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora difuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe, prevăzute în prezenta metodologie;


 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Data Minute Secunde Titlu Autor Artist Orchestră/ Nr. Album Nr. Producător Ţara Anul F/V
   crt. difuzării piesă muzică Formaţie/ artişti catalog înreg.
                                                                                  Grup
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    b) baza de calcul a sumelor virate.
    (2) Raportul va fi transmis în format electronic şi va fi însoţit de o adresă de înaintare în scris purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport.
    15. Modificarea remuneraţiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua periodic prin reactualizarea cu indicele de inflaţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 131^4 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    16. Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va putea fi modificată numai după 3 ani, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen.
    17. Prezenta metodologie este valabilă până la intrarea în vigoare a noilor metodologii.


    ANEXA 2

                          PROPUNERE DE METODOLOGIE
                    privind utilizarea prin radiodifuzare
                      a fonogramelor publicate în scop
                   comercial ori a reproducerilor acestora
                     de către organismele de televiziune

    1. Pentru utilizarea directă sau indirectă prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora aparţinând repertoriului protejat şi determinat conform legii, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare în domeniul titularilor de drepturi în cauză.
    2. Plata remuneraţiei se va face trimestrial în baza unor contracte cu organismele de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, iar remuneraţia se va stabili prin aplicarea la baza de calcul determinată conform pct. 5 a unor procente diferenţiate direct proporţional cu ponderea utilizării repertoriului de fonograme publicate în scop comercial, gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.
    3. Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de fonograme gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 0,9%.
    4. Pentru ponderi ale utilizării inferioare, procentul de 0,9%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proporţional cu diminuarea ponderii. De exemplu: pentru o pondere de 30%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,27%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,09%.
    5. Baza de calcul se constituie astfel:
    a) din veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul de fonograme protejat se scad: taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, contribuţia la fondul cinematografic naţional şi orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;
    b) în cazul societăţilor publice de televiziune, din totalul veniturilor se scad şi alocaţiile bugetare.
    6. În condiţiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi cea constituită de cheltuielile ocazionate de utilizarea repertoriului.
    7. Remuneraţia stabilită conform pct. 3-6 se va distribui în mod egal între organismele de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme.
    8. Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispoziţia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul de fonograme care generează drepturi conexe aflate în termenele de protecţie, fonogramele aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizării repertoriului protejat.
    9. Remuneraţia se plăteşte până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite şi baza de calcul a sumelor virate.
    10. Utilizatorii de fonograme prin radiodifuzare au obligaţia să comunice organismelor de gestiune colectivă, până la data menţionată la pct. 9, un raport privind utilizarea fonogramelor în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista fonogramelor utilizate. Raportul va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe respective. Raportul va fi transmis şi în format electronic.
    11. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează, de la data scadenţei, dobânda legală.
    12. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere.
    13. În relaţiile contractuale cu utilizatorii, organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe pot negocia tarife procentuale reduse faţă de cele prevăzute la pct. 3 şi 4, în condiţiile legale şi statutare care reglementează activitatea acestora.

                                                ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice