Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 3 din 19 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 3 din 19 septembrie 2011  privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 3 din 19 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din Romania

EMITENT: COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 30 septembrie 2011
    În temeiul art. 576 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 132 din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, aprobat prin Decizia Adunãrii generale naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România decide:

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul electoral al Colegiului Farmaciştilor din România, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
    ART. 2
    Dispoziţiile art. 612 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la numãrul de mandate, se vor aplica începând cu mandatul 2007-2011.
    ART. 3
    (1) Verificarea situaţiilor de incompatibilitate prevãzute de art. 612 din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va face numai în cazul în care candidatul a fost ales pentru funcţia ori mandatul pentru care a candidat.
    (2) Pânã la primirea mandatului, farmacistul aflat în situaţie de incompatibilitate va renunţa la funcţia care îl face incompatibil.
    ART. 4
    (1) Decizia privind organizarea alegerilor şi perioada organizãrii alegerilor la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România, atât la nivel naţional, cât şi la nivel teritorial, se va stabili prin decizia Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, care va fi comunicatã structurilor teritoriale.
    (2) În perioada stabilitã pentru organizarea alegerilor se vor stabili, de cãtre birourile consiliilor colegiilor teritoriale, datele exacte pentru organizare alegerilor. Stabilirea datelor se va face astfel încât un eventual al doilea tur de scrutin şi atribuirea mandatelor sã se încadreze în perioada de desfãşurare a alegerilor, aşa cum aceasta a fost stabilitã potrivit alin. (1).
    ART. 5
    La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã Decizia Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2007.
    ART. 6
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Preşedintele Colegiului
                   Farmaciştilor din România,
                      Dumitru Lupuliasa

    Bucureşti, 19 septembrie 2011.
    Nr. 3.

    ANEXĂ

                    REGULAMENTUL ELECTORAL
            al Colegiului Farmaciştilor din România

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Membrii consiliului colegiului teritorial, reprezentanţii în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Farmaciştilor din România, membrii comisiei de disciplinã, inclusiv cei ai Comisiei superioare de disciplinã, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat.
    (2) Membrii biroului consiliului colegiului de la nivel teritorial şi naţional se aleg în mod individual de cãtre consiliul teritorial, respectiv de Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
    ART. 2
    Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai farmaciştii membri ai Colegiului Farmaciştilor din România.
    ART. 3
    Dreptul de a alege şi de a fi ales se pot exercita numai în cadrul colegiului la care este înregistrat farmacistul.
    ART. 4
    (1) O persoanã poate candida atât pe lista membrilor consiliului colegiului teritorial, cât şi pe cea a reprezentanţilor în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Farmaciştilor din România.
    (2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevãzute la alin. (1) şi pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.
    (3) Calitatea de membru al comisiei de disciplinã, respectiv al Comisiei superioare de disciplinã sunt incompatibile cu orice altã funcţie din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, atât la nivel naţional, cât şi teritorial.
    ART. 5
    În vederea organizãrii şi desfãşurãrii alegerilor se vor organiza comisii electorale teritoriale de cãtre consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o comisie electoralã centralã organizatã de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România şi aprobatã de Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
    ART. 6
    (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România în legislatura pentru care se organizeazã alegerile.
    (2) Înaintea alegerii în aceastã funcţie, ei se vor angaja în scris sã nu candideze pentru o funcţie electivã în legislatura pentru care se organizeazã respectivele alegeri.

    CAP. II
    Comisiile electorale

    SECŢIUNEA 1
    Comisia electoralã de la nivelul colegiului teritorial

    ART. 7
    (1) Comisia electoralã de la nivelul colegiului teritorial este formatã din 3-7 membri, în funcţie de numãrul membrilor colegiului respectiv, aprobaţi în mod individual de consiliul colegiului teritorial, la propunerea biroului executiv.
    (2) În şedinţa de numire a comisiei electorale se va fixa şi data primei întruniri a acesteia, datã care trebuie sã fie cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei alegerilor.
    ART. 8
    (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate organelor de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România.
    (2) Comisiile electorale îşi vor desfãşura activitatea sub supravegherea şi controlul Comisiei electorale centrale, respectând legea şi Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, aprobat prin Decizia Adunãrii generale naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prezentul regulament electoral.
    ART. 9
    Comisia electoralã va funcţiona la sediul colegiului teritorial. Acesta va pune la dispoziţia comisiei, pe toatã durata funcţionãrii sale, un spaţiu corespunzãtor desfãşurãrii activitãţilor, asigurând totodatã condiţiile materiale necesare funcţionãrii comisiei şi organizãrii alegerilor.
    ART. 10
    (1) La prima întrunire, comisia electoralã îşi va alege dintre membrii sãi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele conduce şedinţele şi activitatea comisiei electorale şi este singurul abilitat sã facã publice datele şi informaţiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale.
    ART. 11
    În termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electoralã, prin preşedinte, va comunica Comisiei electorale centrale componenţa comisiei, funcţiile deţinute în cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfãşoarã activitatea, numerele de telefon şi de fax şi, dupã caz, adresele de e-mail.
    ART. 12
    (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum jumãtate plus unu dintre membrii sãi.
    (2) În cazul egalitãţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.
    (3) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.
    ART. 13
    Şedinţele comisiei electorale vor fi consemnate de cãtre secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţã, care vor fi semnate de cãtre preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale.
    ART. 14
    Deciziile emise de comisia electoralã sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de cãtre preşedinte şi secretar.
    ART. 15
    Pe timpul funcţionãrii sale, comisia electoralã va avea o ştampilã proprie, care va fi ţinutã de cãtre preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de cãtre secretar.
    ART. 16
    Comisia electoralã va informa imediat Comisia electoralã centralã despre problemele apãrute în legãturã cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament electoral şi se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei electorale centrale.
    ART. 17
    Atribuţiile comisiei electorale sunt urmãtoarele:
    a) organizeazã desfãşurarea alegerilor la nivel teritorial;
    b) preia listele cu membrii colegiului teritorial;
    c) aduce la zi listele cu alegãtori, dacã este cazul;
    d) primeşte candidaturile depuse;
    e) face publice, prin afişare la sediul comisiei şi pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse, data şi locul alegerilor;
    f) comunicã Comisiei electorale centrale numãrul de alegãtori şi candidaţii la funcţiile de conducere;
    g) conduce operaţiunile de votare, luând toate mãsurile de ordine în teritoriul în care are loc votarea;
    h) numãrã voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizeazã voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;
    i) redacteazã, în douã exemplare, procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor şi procesul-verbal al rezultatelor finale;
    j) înainteazã Comisiei electorale centrale un exemplar al procesului-verbal de desfãşurare a alegerilor, al procesului-verbal al rezultatelor finale, însoţit de listele cu candidaţi;
    k) organizeazã, dacã este cazul, noi alegeri;
    l) acrediteazã, la cerere, observatori ai societãţii civile;
    m) emite mandatele celor aleşi;
    n) îndeplineşte orice altã activitate privind alegerile, dispusã de Comisia electoralã centralã sau stabilitã prin prezentul regulament electoral.
    ART. 18
    În vederea alegerii biroului consiliului teritorial, comisia electoralã de la nivelul fiecãrui colegiu convoacã, în termen de maximum 5 zile, consiliul colegiului teritorial.
    ART. 19
    (1) Prima şedinţã a consiliului colegiului teritorial, de alegere a biroului, este condusã de comisia electoralã teritorialã.
    (2) Dupã alegerea biroului consiliului colegiului teritorial, comisia electoralã teritorialã îşi înceteazã de drept activitatea, fiind consideratã dizolvatã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Comisia electoralã centralã

    ART. 20
    Comisia electoralã centralã este formatã din 5 membri aprobaţi de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, care, în şedinţa de aprobare a comisiei, va stabili şi prima datã de întrunire a acesteia.
    ART. 21
    (1) Comisia electoralã centralã va funcţiona la sediul central al Colegiului Farmaciştilor din România.
    (2) Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România va pune la dispoziţia Comisiei electorale centrale, pe toatã durata funcţionãrii sale, un spaţiu corespunzãtor desfãşurãrii activitãţilor, asigurând totodatã condiţiile materiale necesare funcţionãrii acesteia.
    ART. 22
    Prin grija Biroului executiv, Comisia electoralã centralã va avea la dispoziţia sa un secretariat tehnic, condus de cãtre secretarul acesteia.
    ART. 23
    (1) La prima întrunire, Comisia electoralã centralã îşi va alege dintre membrii sãi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele conduce şedinţele Comisiei electorale centrale şi este singurul abilitat sã facã publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.
    ART. 24
    (1) Deciziile Comisiei electorale centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum 4 dintre membrii sãi.
    (2) În cazul egalitãţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.
    ART. 25
    Şedinţele Comisiei electorale centrale vor fi consemnate de cãtre secretarul acesteia în procese-verbale de şedinţã, care vor fi semnate de cãtre preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai Comisiei electorale centrale.
    ART. 26
    Deciziile emise de Comisia electoralã centralã sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de cãtre preşedinte şi secretar.
    ART. 27
    Pe timpul funcţionãrii sale, Comisia electoralã centralã va avea o ştampilã proprie, care va fi ţinutã de cãtre preşedintele acesteia sau, în lipsa acestuia, de cãtre secretar.
    ART. 28
    Atribuţiile Comisiei electorale centrale sunt urmãtoarele:
    a) asigurã organizarea alegerilor la nivelul întregii ţãri, luând orice mãsurã necesarã organizãrii şi finalizãrii procesului electoral;
    b) urmãreşte şi asigurã respectarea şi aplicarea corectã a dispoziţiilor legale, a celor statutare privitoare la alegeri şi a prezentului regulament electoral pe întregul teritoriu al ţãrii;
    c) asigurã şi rãspunde de interpretarea uniformã a acestor dispoziţii;
    d) face publice datele organizãrii alegerilor la fiecare colegiu teritorial, precum şi locul unde urmeazã sã aibã loc votarea;
    e) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor;
    f) rezolvã întâmpinãrile referitoare la propria activitate şi soluţioneazã contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale teritoriale;
    g) primeşte şi soluţioneazã contestaţiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale;
    h) primeşte listele cu candidaţi trimise de comisiile electorale teritoriale;
    i) primeşte procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor întocmite de comisiile electorale teritoriale, precum şi procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor;
    j) soluţioneazã contestaţiile împotriva modului de desfãşurare a votãrii şi de stabilire a rezultatelor;
    k) valideazã alegerile desfãşurate la nivelul colegiilor teritoriale;
    l) convoacã, în termen de maximum 10 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu naţional al Colegiului Farmaciştilor din România şi conduce prima şedinţã a acestuia, în care se va alege Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România;
    m) pe perioada între alegeri desemneazã membrii supleanţi ca titulari în cazul vacantãrii unui loc în organele de conducere sau în comisiile de disciplinã.
    ART. 29
    Dupã alegerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, Comisia electoralã centralã va funcţiona pe lângã Consiliul naţional pânã la data urmãtoarelor alegeri, când se va alege o altã comisie.

    CAP. III
    Candidaturile

    ART. 30
    (1) Declaraţiile de candidaturi se vor înregistra la secretariatul colegiului teritorial, conform calendarului electoral aprobat de consiliul colegiului teritorial.
    (2) Termenul de depunere a candidaturilor expirã cu 15 zile înaintea datei stabilite pentru organizarea alegerilor.
    ART. 31
    (1) Declaraţia de candidaturã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, va fi dactilografiatã şi va cuprinde:
    a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific ale candidatului;
    b) mandatul sau mandatele pentru care se candideazã;
    c) funcţiile pe care candidatul le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
    d) vechimea în profesie a candidatului;
    e) dacã candidatul a avut sancţiuni din partea Colegiului Farmaciştilor din România în ultimii 5 ani;
    f) angajamentul candidatului cã se obligã ca, în situaţia în care va fi ales, sã participe la toate activitãţile şi acţiunile organului din care face parte;
    g) declaraţia candidatului cã a luat act de prevederile statutare privind revocarea de drept a mandatului încredinţat, în cazul în care absenteazã de 3 ori nemotivat de la şedinţele organului în care a fost ales;
    h) data şi semnãtura candidatului.
    (2) Pentru comisia de disciplinã pot candida doar farmacişti cu o vechime de peste 7 ani în profesie şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
    ART. 32
    (1) Candidaţii, în mod opţional, pot depune odatã cu candidatura şi un program electoral.
    (2) Dacã programul electoral a fost depus şi în format electronic, la cererea candidatului, colegiul unde acesta candideazã va publica pe site-ul colegiului programul electoral.
    ART. 33
    Dupã expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale teritoriale încheie un proces-verbal prin care constatã rãmânerea definitivã a candidaturilor.
    ART. 34
    (1) Comisia electoralã teritorialã va întocmi listele finale cu candidaturi şi le va trimite împreunã cu o copie a procesului-verbal de constatare a rãmânerii definitive a candidaturilor Comisiei electorale centrale, cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.
    (2) Listele finale cu candidaturi, în ordinea depunerii candidaturilor, vor fi afişate, prin grija comisiei electorale teritoriale, la sediul acesteia, precum şi în alte locuri stabilite de biroul executiv al colegiului teritorial sau de Comisia electoralã centralã, precum şi pe site-ul colegiului teritorial.
    (3) Listele finale cu candidaturi vor menţiona data, locul şi programul de desfãşurare al alegerilor.

    CAP. IV
    Buletinele de vot

    ART. 35
    (1) Modelul buletinelor de vot este prevãzut în anexa nr. 2.
    (2) Numãrul de foi al buletinelor de vot va fi stabilit de comisia electoralã teritorialã în funcţie de numãrul candidaţilor.
    (3) Buletinele de vot se vor tipãri de comisia electoralã cu sprijinul material şi logistic al colegiilor teritoriale.
    (4) Un model al buletinelor de vot se va afişa la sediul comisiei electorale teritoriale, cu cel puţin 3 zile înaintea datei votãrii, dupã ce a fost vizat şi anulat de cãtre preşedintele comisiei electorale teritoriale.
    ART. 36
    (1) Vor exista 4 modele de buletine de vot, în funcţie de mandatul pentru care se candideazã:
    a) membru al consiliului colegiului teritorial;
    b) reprezentant în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Farmaciştilor din România;
    c) membru al comisiei de disciplinã;
    d) membru al comisiei de cenzori.
    (2) În buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordinea depunerii candidaturii, menţionându-se numele, prenumele şi gradul profesional.
    ART. 37
    Buletinele de vot vor fi tipãrite cu cel puţin 5 zile înaintea datei votãrii şi vor fi primite pe bazã de proces-verbal de comisia electoralã, care, dupã verificarea conformitãţii şi a exactitãţii conţinutului, le va pãstra sub sigiliu pânã în ziua votãrii.
    ART. 38
    (1) Pe buletinele de vot se va menţiona numãrul maxim al membrilor titulari ai organului pentru care este buletinul de vot.
    (2) Numãrul membrilor consiliului colegiului teritorial se va stabili dupã urmãtoarele proporţii:
    a) 7 membri, pentru un numãr de pânã la 100 de farmacişti înscrişi;
    b) 11 membri, pentru un numãr de la 101 pânã la 500 de farmacişti înscrişi;
    c) 13 membri, pentru un numãr de la 501 pânã la 1.000 de farmacişti înscrişi;
    d) 19 membri, pentru un numãr de peste 1.000 de farmacişti înscrişi.
    (3) Numãrul membrilor supleanţi ai consiliului colegiului teritorial va fi stabilit de comisia electoralã teritorialã potrivit urmãtoarelor proporţii:
    a) 3 membri, pentru un numãr de pânã la 100 de farmacişti înscrişi;
    b) 5 membri, pentru un numãr de la 101 pânã la 500 de farmacişti înscrişi;
    c) 9 membri, pentru un numãr de la 501 pânã la 1.000 de farmacişti înscrişi;
    d) 11 membri, pentru un numãr de peste 1.000 de farmacişti înscrişi.
    (4) Potrivit aceloraşi proporţii se va stabili şi numãrul membrilor supleanţi pentru Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Farmaciştilor din România.
    (5) Norma de reprezentare în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Farmaciştilor din România este de 1/50 de membri.
    (6) Comisia de disciplinã de la nivel teritorial este formatã din 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi, iar Comisia superioarã de disciplinã din 5 membri titulari şi 3 membri supleanţi.
    (7) Numãrul cenzorilor va fi de 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi.
    ART. 39
    (1) Buletinele de vot se vor asigura în numãr suficient, conform listelor cu alegãtori, cu un plus de 5% faţã de numãrul alegãtorilor.
    (2) Buletinele de vot vor fi autentificate de comisia electoralã teritorialã prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot, în momentul înmânãrii buletinului de vot cãtre alegãtor.
    ART. 40
    Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de cãtre alegãtori în timpul votãrii vor fi anulate prin menţiunea şi semnãtura preşedintelui, aplicându-se totodatã şi ştampila comisiei electorale teritoriale.

    CAP. V
    Desfãşurarea votãrii

    ART. 41
    (1) Data votãrii, inclusiv data celui de-al doilea tur de scrutin, dacã este cazul, precum şi locul votãrii se vor aproba de consiliul colegiului teritorial şi vor fi comunicate Comisiei electorale centrale.
    (2) Data, locul şi programul de desfãşurare ale votãrii vor fi comunicate, cu cel puţin 5 zile înaintea votãrii, prin afişare la sediul colegiului, prin publicare pe site-ul propriu al colegiului teritorial şi într-un ziar teritorial, precum şi în alte locuri ori prin alte modalitãţi stabilite de consiliul teritorial sau de cãtre Comisia electoralã centralã.
    ART. 42
    (1) Votarea, la nivelul oricãrei secţii de votare, va avea loc numai în prezenţa a minimum jumãtate din numãrul membrilor comisiei electorale teritoriale şi a preşedintelui acesteia sau, în lipsa temporarã a acestuia, a secretarului comisiei electorale teritoriale.
    (2) Exprimarea votului se va face prin tãierea din buletinul de vot a numelui candidatului pentru care nu se doreşte acordarea votului. Candidaţii ale cãror nume nu au fost tãiate se considerã ca fiind votaţi.
    ART. 43
    (1) Alegerile se pot desfãşura pe o perioadã de maximum douã zile consecutive, perioadã stabilitã de consiliul colegiului teritorial, între ora 8,00 şi 20,00 în prima zi de vot şi 8,00-14,00 în a doua zi de vot, acolo unde au fost stabilite douã zile de votare.
    (2) Cu o orã înaintea începerii votãrii, preşedintele comisiei electorale teritoriale, în prezenţa celorlalţi membri, verificã urnele şi existenţa listelor electorale şi a buletinelor de vot, iar dupã închiderea urnelor le sigileazã aplicând ştampila secţiei comisiei electorale teritoriale peste semnãtura sa, a secretarului şi a încã unui membru al comisiei.
    (3) Preşedintele este obligat sã ia mãsurile necesare pentru exprimarea secretã a votului şi pentru ca alegerile sã decurgã în bune condiţii, luând, cu consultarea comisiei electorale teritoriale, toate mãsurile de naturã a asigura desfãşurarea votãrii.
    (4) Dacã alegerile locale au fost organizate într-o singurã zi, Comisia electoralã centralã poate dispune prelungirea alegerilor cu încã o zi.
    ART. 44
    (1) La sfârşitul orelor de votare, preşedintele comisiei electorale teritoriale împreunã cu secretarul şi cu încã un membru al comisiei, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor sigila urnele şi vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfãşurarea votãrii din ziua respectivã, arãtând numãrul persoanelor care au votat, numãrul buletinelor de vot folosite şi al celor anulate.
    (2) Listele cu alegãtori, buletinele de vot rãmase şi cele anulate, precum şi ştampila secţiei de votare vor fi depozitate în condiţii de maximã securitate, de regulã într-un fişet metalic, care va fi închis şi sigilat în prezenţa persoanelor menţionate la alin. (1). În aceleaşi condiţii se va închide şi încãperea în care se gãseşte urna de votare.
    (3) Despre toate aceste operaţiuni se va face menţiune în procesul-verbal întocmit la sfârşitul zilei de votare.
    ART. 45
    (1) Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România poate desemna un membru al sãu sau altã persoanã sã controleze organizarea şi desfãşurarea alegerilor.
    (2) Acesta va avea competenţa, dupã caz, de a solicita sau de a lua mãsurile necesare şi legale cu privire la organizarea şi desfãşurarea alegerilor şi votãrii şi va întocmi la sfârşitul activitãţii sale un proces-verbal în care va consemna cele constatate, mãsurile luate şi modul în care s-au desfãşurat alegerile.
    ART. 46
    (1) Fiecare farmacist cu drept de vot, dupã ce se legitimeazã şi semneazã în lista de votare, primeşte de la membrii comisiei electorale teritoriale câte un buletin de vot pentru fiecare funcţie, pe care se va aplica ştampila comisiei electorale teritoriale de cãtre preşedinte sau de cãtre secretar.
    (2) Farmaciştii membri ai colegiului respectiv care nu se regãsesc pe listele de votare vor fi înscrişi de cãtre preşedintele comisiei electorale teritoriale sau de cãtre secretarul acesteia în listele de votare, menţionându-se toate datele de identificare din cartea de identitate/buletin sau din paşaport.
    ART. 47
    (1) Alegãtorii vor vota separat, astfel încât sã se asigure exprimarea secretã a votului.
    (2) În ziua exprimãrii votului se interzice orice fel de campanie electoralã sau altã manifestare asemãnãtoare. Comisia electoralã teritorialã va lua toate mãsurile necesare în vederea interzicerii campaniei electorale în ziua votãrii.

    CAP. VI
    Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor

    ART. 48
    (1) Dupã închiderea votãrii, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale teritoriale şi, dupã caz, a celorlalte persoane care au dreptul sã asiste la votare, preşedintele comisiei procedeazã la anularea buletinelor de vot rãmase neîntrebuinţate şi numai dupã aceea la deschiderea urnelor.
    (2) Au dreptul de a asista la numãrarea voturilor farmaciştii care şi-au exprimat votul, precum şi cei care au candidat la una dintre funcţiile elective.
    ART. 49
    Sunt nule buletinele de vot care:
    a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale teritoriale;
    b) au altã formã sau alt model decât cele aprobate;
    c) nu sunt complete;
    d) sunt albe, pe care nu s-a exprimat votul.
    ART. 50
    Rezultatul se va consemna în tabele separate, pentru consiliul colegiului teritorial, pentru Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Farmaciştilor din România, pentru comisia de cenzori şi pentru comisia de disciplinã.
    ART. 51
    (1) Dupã numãrarea voturilor, preşedintele comisiei electorale teritoriale încheie câte un proces-verbal, în douã exemplare, pentru fiecare dintre liste.
    (2) Procesul-verbal va cuprinde:
    a) numãrul alegãtorilor, potrivit listelor de alegãtori;
    b) numãrul alegãtorilor care s-au prezentat la votare;
    c) numãrul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numãrul voturilor nule;
    e) numãrul voturilor valabil exprimate, obţinute de cãtre fiecare candidat;
    f) expunerea pe scurt a întâmpinãrilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor;
    g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votãrii;
    h) numãrul buletinelor de vot primite;
    i) numãrul buletinelor de vot rãmase neîntrebuinţate sau anulate.
    (3) Procesele-verbale se vor semna de cãtre preşedinte, de cãtre secretar şi de cãtre ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale teritoriale şi vor purta ştampila acesteia.
    ART. 52
    (1) Dacã în urma numãrãrii voturilor şi a verificãrii listelor de votare se constatã cã alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii condiţiei de participare a douã treimi din numãrul membrilor cu drept de vot, se va face menţiune despre acest lucru în procesele-verbale.
    (2) Noile alegeri se vor organiza dupã maximum 10 zile de la data alegerilor precedente, dar nu mai repede de 3 zile, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegãtori.
    (3) Aceste noi alegeri se considerã valabile indiferent de numãrul alegãtorilor care au participat la vot.
    (4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionatã în procesul-verbal.
    (5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite rãmase de la turul I, se va înscrie, prin ştampilare, menţiunea "turul II".
    ART. 53
    (1) Dacã alegerile au fost valabil organizate prin întrunirea numãrului de votanţi, se vor stabili rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.
    (2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi şi pânã la ocuparea numãrului legal de mandate.
    (3) În caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorţi, la care pot participa şi cei în cauzã.
    (4) Ultimul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalţi membri supleanţi vor fi stabiliţi în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi.
    ART. 54
    În cazul în care unul dintre mandatele membrilor titulari devine vacant, membrii supleanţi vor lua locul membrilor titulari, în ordinea numãrului de voturi obţinute. Desemnarea se va face de cãtre Comisia electoralã centralã.
    ART. 55
    (1) Comisia electoralã teritorialã va întocmi, în douã exemplare, cele 4 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, dintre care câte un exemplar va fi înaintat în termen de maximum 6 zile Comisiei electorale centrale în vederea validãrii alegerilor.
    (2) Pentru alegerea biroului consiliului teritorial se va întocmi un proces-verbal separat.
    ART. 56
    Atribuirea mandatelor se va face de comisia electoralã teritorialã, dupã validarea alegerilor de Comisia electoralã centralã.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 57
    (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor se suportã de consiliile colegiilor teritoriale, iar cele pentru funcţionarea Comisiei centrale electorale se suportã din bugetul Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
    (2) Membrilor comisiilor electorale teritoriale şi ai Comisiei centrale electorale li se poate acorda o indemnizaţie stabilitã de consiliile teritoriale, respectiv de Biroul executiv al Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
    (3) Birourile consiliilor colegiilor teritoriale, respectiv Biroul executiv al Consiliului naţional central vor asigura comisiilor electorale teritoriale şi centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada în care acestea funcţioneazã, stabilind şi suportând indemnizaţia acestora.
    ART. 58
    Termenele pe zile prevãzute în prezentul regulament electoral se calculeazã din ziua urmãtoare celei în care încep sã curgã şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limitã.
    ART. 59
    Prin sintagma "consiliul colegiului teritorial", folositã în prezentul regulament electoral, se înţelege consiliul colegiului judeţean, respectiv al Colegiul Farmaciştilor din Municipiul Bucureşti.
    ART. 60
    Prevederile prezentului regulament electoral se completeazã cu dispoziţiile legii şi ale Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 61
    (1) Contestaţiile împotriva rezultatului alegerilor se fac şi se depun la comisiile electorale teritoriale în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor votãrii şi se soluţioneazã de cãtre Comisia electoralã centralã.
    (2) Dacã, soluţionând contestaţia sau în procedura de validare a alegerilor Comisia electoralã centralã constatã grave încãlcãrii ale corectitudinii şi legalitãţii organizãrii alegerilor şi stabilirii rezultatelor, aceasta poate organiza noi alegeri în cadrul colegiului teritorial respectiv.
    (3) Alegerile prevãzute la alin. (2) se vor organiza şi asigura exclusiv de cãtre Comisia electoralã centralã, care va prelua toate atribuţiile comisiei electorale locale. Structurile de conducere şi tehnice ale colegiului teritorial sunt obligate sã asigure Comisiei electorale centrale toate mijloacele şi sã colaboreze cu aceasta în vederea realizãrii şi finalizãrii alegerilor.
    ART. 62
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament electoral.

    ANEXA 1
    -------
la regulamentul electoral
-------------------------

                      DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ

    Subsemnatul/Subsemnata, ................., cu domiciliul în ............., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ........, sectorul/judeţul ..................., specialitatea ..............., gradul profesional ..................., titlul ştiinţific (dacã este cazul) .............., având o vechime în profesie de ............ ani, pentru alegerile din anul .............. depun prezenta declaraţie de candidaturã la urmãtoarele mandate din cadrul Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ............./Municipiul Bucureşti:
    1. .......................... (membru în consiliul colegiului teritorial);
    2. .......................... (reprezentant în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Farmaciştilor din România);
    3. .......................... (membru în comisia de cenzori);
    4. .......................... (membru în comisia de disciplinã).
    De asemenea, declar cã deţin funcţia de ............................ în cadrul ................. (organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale).
    Menţionez cã am avut/nu am avut sancţiuni din partea Colegiului Farmaciştilor din România în ultimii 5 ani.
    Prin prezenta, declar şi mã oblig ca în situaţia în care voi fi ales în funcţia/funcţiile pentru care am candidat sã particip la toate activitãţile şi acţiunile organului din care fac parte.
    Am luat act de prevederile Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, potrivit cãrora absenţa mea nemotivatã de la 3 şedinţe ale organului de conducere în care am fost ales atrage de drept revocarea mandatului încredinţat.

    Data ........ Semnãtura ............................

    ANEXA 2
    --------
la regulamentul electoral
-------------------------

                        BULETIN DE VOT
                  pentru membrii Consiliului
                   Colegiului Farmaciştilor
           din Judeţul ............./Municipiul Bucureşti

    Trebuie ales un numãr de............. persoane - membri titulari şi un numãr de ............ persoane - membri supleanţi

    Candidaţii:


 ┌───────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┐
 │Nr. crt. │ Nume │ Prenume │ Grad profesional│
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └───────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┘                        BULETIN DE VOT
               pentru reprezentanţii în Adunarea
                generalã naţionalã a Colegiului
                   Farmaciştilor din România

    Trebuie ales un numãr de............. persoane - membri titulari şi un numãr de ............ persoane - membri supleanţi

    Candidaţii:


 ┌───────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┐
 │Nr. crt. │ Nume │ Prenume │ Grad profesional│
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └───────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┘                       BULETIN DE VOT
              pentru membrii Comisiei de cenzori
                 a Colegiului Farmaciştilor
     din Judeţul ..................../Municipiul Bucureşti

    Trebuie ales un numãr de ............. persoane - membri titulari şi un numãr de ............ persoane - membri supleanţi

    Candidaţii: ┌───────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┐
 │Nr. crt. │ Nume │ Prenume │ Grad profesional│
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └───────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┘                         BULETIN DE VOT
              pentru membrii Comisiei de disciplinã
                   a Colegiului Farmaciştilor
       din Judeţul ......................./Municipiul Bucureşti

    Trebuie ales un numãr de ............. persoane - membri titulari şi un numãr de ............ persoane - membri supleanţi

    Candidaţii: ┌───────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┐
 │Nr. crt. │ Nume │ Prenume │ Grad profesional│
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └───────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┘                          ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016