Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 29 din 9 iunie 2009  privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activitatilor de elaborare a auditurilor energetice    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 29 din 9 iunie 2009 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activitatilor de elaborare a auditurilor energetice

EMITENT: AGENTIA ROMANA PENTRU CONSERVAREA ENERGIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009
DECIZIE nr. 29 din 9 iunie 2009
privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice
EMITENT: AGENŢIA ROMÂNÃ PENTRU CONSERVAREA ENERGIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009


În conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energeticã şi promovarea utilizãrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,
în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sã realizeze bilanţuri energetice şi a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, cu modificãrile ulterioare,

preşedintele Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei emite urmãtoarea decizie:

ART. 1
Se aprobã Procedura de monitorizare a activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 2
Prevederile cuprinse în Procedura de monitorizare a activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice vor fi duse la îndeplinire de cãtre personalul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei desemnat cu atribuţii în domeniul monitorizãrii activitãţilor auditorilor energetici autorizaţi.
ART. 3
Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 4
La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã <>Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 59/2003 privind aprobarea <>Procedurii de monitorizare a activitãţilor de elaborare a bilanţurilor energetice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 18 iunie 2003.

Preşedintele Agenţiei Române
pentru Conservarea Energiei,
Alexandru-Octavi Stãnescu

Bucureşti, 9 iunie 2009.
Nr. 29.


ANEXÃ

PROCEDURÃ
de monitorizare a activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice

I. Prevederi generale
Auditurile energetice constituie un instrument deosebit de important atât pentru beneficiar, cãruia îi oferã informaţiile necesare cu privire la consumurile energetice, situaţia funcţionãrii şi reglãrii aparatelor şi echipamentelor consumatoare de energie, mãsurile care trebuie aplicate pentru optimizarea parametrilor energetici, cât şi pentru elaboratorul strategiei de eficienţã energeticã, la nivel macroeconomic.
În calitatea sa de organ de specialitate la nivel naţional în domeniul eficienţei energetice, Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei, denumitã în continuare ARCE, deţine conform reglementãrilor în vigoare atribuţii importante în domeniul activitãţilor de întocmire a auditurilor energetice, precizate detaliat în Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sã realizeze bilanţuri energetice, aprobat prin <>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002 privind aprobarea <>Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sã realizeze bilanţuri energetice şi a <>Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei.
Monitorizarea activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice de cãtre auditorii autorizaţi se realizeazã la ARCE, prin actualizarea bazelor de date, care cuprind principalele informaţii tehnice şi administrative din domeniu.
Aceste baze de date, împreunã cu documentaţiile tehnice propriu-zise (audituri energetice), servesc pentru elaborarea la nivel local a programelor proprii ale consumatorilor, iar la nivel macroeconomic, pentru fundamentarea Strategiei naţionale de eficienţã energeticã.
Instrumentele folosite în cadrul ARCE pentru buna desfãşurare a activitãţii de monitorizare a elaborãrii auditurilor energetice sunt urmãtoarele:
- Instrumente administrative:
● înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici şi a Secretariatului tehnic al acesteia;
● înfiinţarea şi actualizarea Registrului de evidenţã a auditorilor energetici;
● actualizarea în pagina de internet a ARCE, a unor informaţii cuprinse în Registrul de evidenţã a auditorilor energetici.
- Instrumente tehnice:
● colectarea periodicã şi analiza rapoartelor anuale privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice de la persoanele juridice autorizate în calitate de auditor energetic;
● elaborarea Sintezei anuale a activitãţilor auditorilor energetici, pe baza rapoartelor primite de la aceştia.
II. Detalii cu privire la instrumentele administrative
a) înfiinţarea şi modificarea componenţei Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici se fac prin decizie a preşedintelui ARCE.
Comisia are în componenţã minimum 5 membri, specialişti din cadrul ARCE, şi funcţioneazã permanent, cu respectarea prevederilor din Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice şi juridice;
b) înfiinţarea şi modificarea componenţei Secretariatului tehnic al Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici se fac prin decizie a preşedintelui ARCE.
Secretariatul are în componenţã minimum 4 membri, dintre care un cadru de conducere, 2 specialişti analişti şi un membru care îndeplineşte sarcini administrative;
c) registrul de evidenţã a auditorilor energetici este elaborat sub formã de document scris, urmând ca o parte a informaţiilor cuprinse în acesta sã fie date publicitãţii prin actualizarea paginii de internet a ARCE.
Registrul cuprinde douã pãrţi şi anume:
- auditori energetici persoane fizice;
- auditori energetici persoane juridice.
Pentru auditorii persoane fizice, forma de organizare a informaţiilor este tabelarã, cuprinzând urmãtoarele date:
- numãrul de ordine din registru, acelaşi cu numãrul autorizaţiei de auditor energetic;
- numele şi prenumele auditorului;
- clasa şi tipul de audit energetic pentru care este autorizat;
- profesia şi specialitatea;
- locul de muncã actual, funcţia;
- posibilitãţile de contact (telefon, fax şi adresã e-mail);
- vechimea în specialitate;
- data absolvirii cursului de specializare în domeniul auditãrii energetice.
Pentru informaţii detaliate cu privire la activitãţile desfãşurate de fiecare auditor energetic persoanã fizicã, Secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici arhiveazã dosarele depuse cu ocazia autorizãrii şi prelungirii valabilitãţii acesteia.
Pentru auditorii persoane juridice, forma de organizare a informaţiilor este tabelarã, cuprinzând urmãtoarele date:
- numãrul de ordine din registru, acelaşi cu numãrul autorizaţiei de auditor energetic;
- denumirea şi sediul;
- codul de identificare fiscalã;
- posibilitãţile de contact (telefon, fax şi adresã e-mail);
- numele, prenumele, precum şi clasa şi tipul de autorizare ale auditorilor energetici persoane fizice, angajaţi în cadrul persoanei juridice autorizate.
Pentru informaţii detaliate cu privire la activitãţile desfãşurate de fiecare auditor energetic persoanã juridicã, Secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici arhiveazã dosarele depuse cu ocazia autorizãrii şi prelungirii valabilitãţii acesteia, precum şi rapoartele anuale privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice;
d) actualizarea în pagina de internet a ARCE a urmãtoarelor informaţii cuprinse în Registrul de evidenţã a auditorilor energetici se face la finalul fiecãrui trimestru:
- pentru persoane fizice:
- numãrul de ordine din registru, acelaşi cu numãrul autorizaţiei de auditor energetic;
- numele şi prenumele auditorului;
- clasa şi tipul de audit energetic pentru care este autorizat;
- posibilitãţile de contact (telefon, fax şi adresã e-mail);
- pentru persoane juridice:
- numãrul de ordine din registru, acelaşi cu numãrul autorizaţiei de auditor energetic;
- denumirea şi sediul;
- codul de identificare fiscalã;
- posibilitãţile de contact (telefon, fax şi adresã e-mail).
III. Detalii cu privire la instrumentele tehnice
a) Colectarea rapoartelor anuale privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice de la persoanele juridice autorizate în calitate de auditor energetic se face prin intermediul filialelor teritoriale ale ARCE. Persoanele juridice autorizate în calitate de auditor energetic au obligaţia de a transmite aceste rapoarte la sediul filialei teritoriale ale ARCE de care aparţin, pânã la data de 30 ianuarie a anului urmãtor celui analizat.
În anexa la prezenta procedurã este prezentat conţinutulcadru al Raportului anual privind activitatea auditorilor energetici persoane juridice, precum şi conţinutul-cadru al fişei auditului energetic.
Analiza rapoartelor anuale privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice ale persoanelor juridice autorizate în calitate de auditor energetic se face conform prevederilor din Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice şi juridice şi urmãreşte:
- aspecte tehnice cantitative:
● numãrul de audituri energetice întocmite;
● tipul auditului;
- aspecte tehnice calitative:
● indicatorii specifici de consum de combustibili şi energie;
● mãsurile de creştere a eficienţei energetice, grupate pe categorii;
● estimãrile tehnico-economice ale aplicãrii principalelor mãsuri de eficienţã energeticã (consumuri specifice de combustibili şi energie, randamente energetice, durata de recuperare a investiţiei, rata internã de rentabilitate).
b) Elaborarea Sintezei anuale a activitãţilor auditorilor energetici se face de cãtre Secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici, pe baza rapoartelor primite de la auditorii energetici autorizaţi, persoane juridice. Termenul limitã de elaborare este data de 28 sau 29 februarie, dupã caz, din anul urmãtor celui analizat.


ANEXÃ
-----
la procedurã
------------

CONŢINUTUL-CADRU
al Raportului anual privind activitatea auditorilor
energetici persoane juridice

Raportul va avea urmãtorul cuprins:
- datele de identificare ale auditorului autorizat, persoanã juridicã;
- lista cronologicã a auditurilor energetice efectuate în anul analizat şi beneficiarii acestora;
- fişa auditului (care va cuprinde elementele tehnice principale ale fiecãrui audit);
- note privind oportunitatea aplicãrii unor mãsuri cu grad ridicat de replicabilitate şi creştere semnificativã a eficienţei energetice.

NOTÃ:
Raportul va fi transmis la ARCE cu scrisoare de însoţire, semnatã de conducãtorul unitãţii.


CONŢINUTUL-CADRU
al fişei auditului energetic

Fişa auditului energetic trebuie sã conţinã urmãtoarele informaţii:
- tipul auditului energetic;
- auditul real:
● conturul de audit şi enumerarea proceselor tehnologice aflate în funcţiune;
● consumul total real de combustibili şi energie pe anul anterior efectuãrii auditului, corespunzãtor conturului de audit;
● indicatorii specifici de consum de combustibili şi energie;
● concluzii cu privire la situaţia existentã;
- auditul optimizat;

NOTÃ:
Pentru acest tip de audit se vor prezenta informaţii similare cu cele menţionate mai sus pentru auditul real.
- mãsuri propuse pentru creşterea eficienţei energetice, grupate pe categorii şi estimarea tehnico-economicã a aplicãrii acestora (consumuri specifice de combustibili şi energie, randamente energetice, durata de recuperare a investiţiei, rata internã de rentabilitate).

------------


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice