Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 287 din 22 noiembrie 2011  privind accesul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 287 din 22 noiembrie 2011 privind accesul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 29 noiembrie 2011

    Având în vedere:
    - Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivã nr. RG II/14.210 din 21 noiembrie 2011;
    - consultãrile publice avute de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu organismele de gestiune colectivã în datele de 20, 26, 28 septembrie 2011 şi 5 octombrie 2011, desfãşurate la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, având ca temã informatizarea organismelor de gestiune colectivã şi regulile de acces al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemele informatice ale acestora;
    - Adresa Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 97.092 din 18 noiembrie 2011, înregistratã la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG II/14.200 din 21 noiembrie 2011,
    în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întãrirea capacitãţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotãrile necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificãrile ulterioare,

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

    ART. 1
    Pentru organizarea evidenţei şi simplificarea plãţii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe de cãtre utilizatori, precum şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate, organismele de gestiune colectivã sunt obligate sã implementeze un sistem informatic propriu.
    ART. 2
    Prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie funcţionalã, dintre care unul sau mai multe asigurã prelucrarea automatã a datelor, cu ajutorul unui program informatic.
    ART. 3
    Prin sistem de repartiţie se înţelege un sistem informatic specializat, compus dintr-o bazã de date şi un program pentru calculator tip aplicaţie utilitarã, prin intermediul cãruia se realizeazã repartizarea sumelor cuvenite titularilor de drepturi din gestiunea drepturilor patrimoniale de autor/conexe exercitate prin intermediul organismelor de gestiune colectivã.
    ART. 4
    Prin bazã de date a unui organism de gestiune colectivã se înţelege o colecţie de date referitoare la membrii organismului de gestiune colectivã, la repertoriul membrilor, la utilizatorii (persoane fizice şi/sau juridice) care trebuie sã plãteascã remuneraţiile stabilite, la playlisturi şi la orice alte documente sau informaţii conţinând date care sunt utilizate la îndeplinirea activitãţii de gestiune colectivã prin intermediul unui sistem de repartiţie.
    ART. 5
    Prin funcţie de citire se înţelege acordarea unui drept de acces la datele cuprinse în baza de date şi la rezultatele prelucrãrii acestora, fãrã a exista posibilitatea de a şterge sau de a modifica datele existente ori de a adãuga date noi.
    ART. 6
    Organismele de gestiune colectivã au obligaţia sã asigure Oficiului Român pentru Drepturile de Autor posibilitatea de a îndeplini funcţia de citire la orice moment stabilit de acesta, aceastã posibilitate fiind realizatã prin intermediul unei secţiuni speciale a sistemului de repartiţie prin intermediul cãruia se realizeazã repartizarea sumelor corespunzãtoare utilizãrii operelor ale cãror drepturi de autor/conexe sunt gestionate de un organism de gestiune colectivã.
    ART. 7
    Pentru realizarea accesului Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemele informatice ale organismelor de gestiune colectivã, organismele de gestiune colectivã trebuie sã asigure:
    a) securitatea fizicã a datelor;
    b) protecţia antivirus;
    c) existenţa şi funcţionarea unui mecanism de autentificare în vederea îndeplinirii funcţiei de citire;
    d) transmiterea datelor printr-un sistem de comunicaţii care garanteazã confidenţialitatea şi integritatea acestora.
    ART. 8
    Organismele de gestiune colectivã au obligaţia sã asigure accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul/sistemele de repartiţie şi la sistemul/sistemele informatice deţinute şi/sau utilizate. În acest sens, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi organismele de gestiune colectivã trebuie sã implementeze un sistem de comunicaţii şi mecanisme de acces securizat în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    ART. 9
    Accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pentru exercitarea funcţiei de citire, la sistemele de repartiţie şi la sistemele informatice utilizate de organisme de gestiune colectivã va fi asigurat permanent, organismele de gestiune colectivã fiind obligate sã asigure funcţionarea fãrã întrerupere (continuã) a sistemelor de repartiţie şi a sistemelor informatice utilizate.
    ART. 10
    În cazul în care apar întreruperi cu privire la posibilitatea de exercitare a funcţiei de citire de cãtre Oficiul Român pentru Drepturile de Autor asupra sistemelor de repartiţie şi a sistemelor informatice utilizate de organismele de gestiune colectivã, organismele sunt obligate sã anunţe Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în cel mai scurt timp cu privire la aceastã situaţie şi sã ia toate mãsurile necesare în vederea remedierii urgente a disfuncţionalitãţilor apãrute.
    ART. 11
    Organismele de gestiune colectivã vor asigura accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemele de repartiţie şi la sistemele informatice utilizate, fiind rãspunzãtoare ca acesta sã fie posibil numai pentru exercitarea funcţiei de citire.
    ART. 12
    Organismele de gestiune colectivã vor asigura accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la datele curente cuprinse în baza de date şi la rezultatele prelucrãrii acestor date, fiind responsabile de corectitudinea şi completitudinea acestora.
    ART. 13
    Organismele de gestiune colectivã au obligaţia sã asigure existenţa şi funcţionarea sistemului informatic propriu şi a secţiunii speciale, precizatã la art. 6, a sistemului de repartiţie, începând cu data de 1 martie 2012.
    ART. 14
    Funcţia de citire se va exercita asupra datelor precizate în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie, fiind posibil a fi extinsã şi asupra altor date stabilite de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ca urmare a evaluãrii în timp a eficienţei şi eficacitãţii exercitãrii funcţiei de citire, precum şi a rezultatelor obţinute.
    ART. 15
    La solicitarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organismele de gestiune colectivã vor asigura implementarea în sistemele de repartiţie şi sistemele informatice utilizate a îmbunãtãţirilor considerate a fi necesare ca urmare a evaluãrii în timp a eficienţei şi eficacitãţii exercitãrii funcţiei de citire, precum şi a rezultatelor obţinute.
    ART. 16
    Organismele de gestiune colectivã au obligaţia sã informeze Oficiul Român pentru Drepturile de Autor dacã regulile privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemele informatice devin operaţionale înainte de termenul fixat.
    ART. 17
    Organismele de gestiune colectivã au obligaţia sã asigure posibilitatea exercitãrii funcţiei de citire şi asupra datelor referitoare la încasarea, repartizarea şi plata sumelor colectate de organismele de gestiune colectivã în perioada 27 iunie 2011-1 martie 2012.
    ART. 18
    Nerespectarea prezentei decizii se sancţioneazã potrivit art. 138^3 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
    ART. 19
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind postatã şi pe site-ul www.orda.ro

                        Directorul general al Oficiului
                       Român pentru Drepturile de Autor,
                                  Robert Bucur

    Bucureşti, 22 noiembrie 2011.
    Nr. 287.

    ANEXĂ

                Date asupra cãrora se exercitã funcţia de citire
               de cãtre Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ┌────┬──────────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬────┬──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬─────┬──────────┬──────────┐
 │Mem-│Repertoriu│Utili-│Tipul│Teme-│ Playlist │Suma│Cri- │ Taxe, comisioane │Comi- │Suma │Suma │Documentul│Perioada │
 │bru │ │zator │acti-│iul │ │co- │terii-│ │sionul│repar-│plã- │de încasa-│de │
 │ │ │ │vitã-│juri-│ │lec-│le de │ │admi- │tizatã│titã │re de la │calcul │
 │ │ │ │ţii │dic │ │tatã│repar-│ │nis- │ │titu-│utilizator│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │tiţie │ │trativ│ │laru-│ │ │
 │ ├────┬─────┤ │ │ ├────┬─────┤ │ ├───┬────┬───┬───────┬──────┤ │ │lui ├─────┬────┼────┬─────┤
 │ │Datã│Titlu│ │ │ │Datã│Titlu│ │ │TVA│CASS│CAS│Impozit│Altele│ │ │ │ Tip │Datã│Datã│Datã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în- │sfâr-│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ce- │şit │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │put │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼───┼────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11│ 12 │ 13│ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │
 ├────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼───┼────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼───┼────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼───┼────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼───┼────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼───┼────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼───┼────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼───┼────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴──────┴───┴────┴───┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┘    Reguli de completare
    1 - dupã caz, numele şi prenumele sau denumirea membrului organismului de gestiune colectivã, numele de scenã/pseudonimul, adresa de domiciliu/sediul, CNP/CUI, telefon, fax etc.
    2 - data de înregistrare a titlului operei, interpretãrii şi execuţiei artistice, fonogramei şi videogramei etc. în repertoriul membrului organismului de gestiune colectivã valabil la data repartiţiei.
    3 - titlul operei, interpretãrii şi execuţiei artistice, fonogramei şi videogramei etc. din repertoriu (2), corespunzãtoare sumei repartizate (17), atunci când este necesarã identificarea acesteia pentru aplicarea criteriilor de repartiţie (10).
    4 - dupã caz, numele şi prenumele sau denumirea utilizatorului, adresa de domiciliu/sediul, CNP/CUI, telefon, fax etc., de la care s-a colectat suma repartizatã (17).
    5 - tipul de activitate a utilizatorului (4) pentru care s-a colectat (9).
    6 - temeiul juridic în baza cãruia s-a colectat suma (9) pentru perioada de calcul (21, 22).
    7 - data playlistului în baza cãruia a fost identificatã opera, interpretarea şi execuţia artisticã, fonograma şi videograma etc. (8) corespunzãtoare sumei repartizate (17), dacã este cazul.
    8 - titlul operei, interpretãrii şi execuţiei artistice, fonogramei şi videogramei din playlist (7), pentru care se repartizeazã suma (17), dacã este cazul.
    9 - cuantumul sumei colectate, aşa cum apare pe documentul de încasare (19, 20), din care s-a calculat suma repartizatã (17).
    10 - criteriile de repartiţie aplicate pentru a obţine suma repartizatã (17) din suma colectatã (9), conform statutului organismului de gestiune colectivã valabil la data repartiţiei.
    11, 12, 13, 14, 15 - reţineri din suma colectatã (9) aferente sumei repartizate (17).
    16 - comisionul organismului de gestiune colectivã reţinut din suma colectatã (9), aferent sumei repartizate (17).
    17 - suma netã repartizatã membrului din suma colectatã (9) dupã aplicarea criteriilor de repartiţie (10) şi a reţinerilor (11, 12, 13, 14, 15) şi reţinerea comisionului (16).
    18 - suma plãtitã titularului de drepturi.
    19 - tipul documentului cu care s-a încasat suma colectatã (9).
    20 - data documentului cu care s-a încasat suma colectatã (9).
    21 - data de început a perioadei pentru care s-a colectat (9).
    22 - data de sfârşit a perioadei pentru care s-a colectat (9).


                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice