Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 2.009 din 13 octombrie 1950  privind aprobarea Instructiunilor privitoare la fazele de proiectare in constructii    Twitter Facebook

DECIZIE nr. 2.009 din 13 octombrie 1950 privind aprobarea Instructiunilor privitoare la fazele de proiectare in constructii

EMITENT: MINISTERUL CONSTRUCTIILOR
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 93 din 18 octombrie 1950

Ministerul Construcţiilor,
În temeiul dispoziţiunilor Decretului Nr. 70, pentru organizarea Ministerului Construcţiilor al Republicii Populare Romane, din 24 Februarie 1949.
Decide:

ART. 1
Cu începere dela publicarea prezentei decizii, operaţiunile şi fazele de proiectare pentru lucrãri de construcţii de orice fel (clãdiri, drumuri, poduri, lucrãri hidrotehnice şi urbanism) se vor executa conform instrucţiunilor anexate la aceasta decizie.
ART. 2
Direcţiunea Secretariatului şi Administrativã şi Direcţiunea Proiectãrii şi Controlului Construcţiilor sunt însãrcinate cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
Data la 13 Octombrie 1950.

Ministru,
Petre Borila


INSTRUCŢIUNI
privitoare la fazele de proiectare în construcţie

În scopul introducerii ordinei în domeniul proiectãrii construcţiilor de orice fel (clãdiri, drumuri, poduri, lucrãri hidrotehnice şi lucrãri de urbanism), s-au întocmit instrucţiunile de fata cu privire la fazele de proiectare în construcţii.
Prin aceste instrucţiuni se realizeazã urmãtoarele:
1. Se unifica terminologia în legatura cu elaborarea proiectelor pentru lucrãri de construcţii de orice fel.
2. Se definesc fazele în care se desfãşoarã proiectarea lucrãrilor de construcţii, precum şi ordinea de aprobare a lor.
3. Se determina piesele şi lucrãrile care constituesc conţinutul proiectelor de lucrãri în fiecare faza.
4. Se stabilesc obligaţiile pe care le are beneficiarul pentru procurarea datelor în vederea elaborãrii proiectelor, precum şi acelea ale proiectanţilor.
Fazele de proiectare se referã la cele trei categorii de lucrãri, cuprinse în urmãtoarele capitole:
Cap. I. Clãdiri
Cap. II. Lucrãri speciale, poduri, drumuri şi hidrotehnice
Cap. III. Urbanism
Cap. IV. Avizari şi aprobãri
Fazele de proiectare pentru clãdiri şi lucrãri speciale (Cap. I şi II), sunt:
1. Programul
2. Anteproiectul
3. Proiectul tehnic
Programul este faza premergãtoare proiectãrii şi se întocmeşte de cãtre beneficiar cu scopul de a procura proiectului toate datele necesare pentru elaborarea anteproiectului. Aceste date vor fi furnizate de beneficiar, fie prin mijloace proprii, fie cu ajutorul unui institut ori alt organ tehnic competent.
Aceste date sunt specifice fiecãrei categorii de lucrãri şi sunt arãtate în detaliu la fiecare categorie de proiectare de lucrãri în parte. Anteproiectul rezolva tema programului printr-o soluţie ce sta la baza proiectului tehnic.
Anteproiectul este însoţit de urmãtoarele piese scrise:
a) Memoriul justificativ al soluţiei adoptate;
b) Anteevaluarea;
c) Extrasul materialelor de baza şi al manoperei dupã indici.
Proiectul tehnic este transpunerea anteproiectului avizat în planurile precise şi detaliate care formeazã la un loc documentul de baza pentru executarea lucrãrilor pe şantier.
Proiectul tehnic este însoţit de urmãtoarele piese scrise:
a) Memoriul justificativ;
b) Breviarul de calcule;
c) Devizul tehnic.
Devizul tehnic stabileşte costul executãrii lucrãrilor pe baza de cantitãţi rezultate din antemasuratori şi pe baza de preţuri unitare;
d) Devizul general cuprinde pe lângã devizul tehnic şi toate celelalte cheltuieli în legatura cu lucrarea, precum:
- cheltuieli privitoare la studiile necesitate de întocmirea programului;
- cheltuieli de proiectare;
- cheltuieli de expropieri, despãgubiri, etc.;
e) tabloul cantitãţilor materialelor principale.
Fazele de proiectare pentru lucrãrile de urbanism (Cap. III), sunt:
a) Documentarea;
b) Programul;
c) Schita planului director de sistematizare;
d) Planul director de sistematizare;
e) Planurile de detalii;
Fazele de proiectare specifice fiecãrei categorii de lucrãri.

CAP. 1
Clãdiri

Comanda data de beneficiar trebue sa fie însoţitã de programul de proiectare care va cuprinde toate datele de ordin tehnic şi economic general şi local, necesare întocmirii proiectului.
1. Programul lucrãrilor de proiectat indica cu preciziune destinaţia clãdirii şi numãrul persoanelor, ce o vor folosi. Programul arata cum trebue sa funcţioneze fiecare încãpere în parte, precum şi legatura ce trebue sa existe între încãperile clãdirii.
De asemenea va cuprinde:
- un plan exact al terenului destinat construcţiei cu vecinãtãţile;
- ridicãrile topografice ale terenului, inclusiv planul de situaţie al reperelor construcţiilor;
- date asupra naturii şi rezistentei terenului, inclusiv studiul amenajãrii apelor de suprafata cu toate piesele desenate şi scrise, dupã stabilirea amplasamentului, de acord cu organizaţia de proiectare;
- date privind lucrãrile edilitare existente sau proiectate (alimentare cu apa, canalizare, electricitate).
Toate datele cuprinse la punctul 1 de mai sus vor fi puse la dispoziţia Institutelor de Proiectare de cãtre beneficiari care vor completa chestionarul elaborat de Ministerul Construcţiilor.
Institutele şi organele de proiectare nu vor pune în lucru, decât numai acele comenzi, care vor fi însoţite de programul proiectului şi chestionarul anexa, aprobate şi semnate de reprezentantul autorizat al beneficiarului.
2. Anteproiectul conţine urmãtoarele piese:
a) Fragmentul necesar din planul de sistematizare al oraşului, furnizat de beneficiari, în care sa se indice terenul destinat construcţiei. În localitãţile, unde nu exista un astfel de plan se va trimite orice plan al localitãţii, sau o schita cuprinzând arterele principale de circulaţie şi amplasamentul terenului, în raport cu constructiuni importante;
b) Planul de situaţie la o scara corespunzãtoare cu dimensiunile construcţiei (1:200, 1:500, 1:1.000, etc.), din care rezulta amplasamentul construcţiei în terenul fixat, punctele cardinale, vecinãtãţile şi încadrarea în regimul de construcţie al strazii sau cartierului respectiv;
c) Secţiuni orizontale (plan - subsol, parter, etaje), în care se vor indica şi poziţiile punctelor de reazim ale construcţiei, precum şi elementele, din care sa rezulte soluţia principala a instalaţiilor; secţiuni verticale, longitudinale şi transversale, precum şi toate fatadele construcţiei proiectate. Toate aceste piese trebue sa aibã cotele principale şi sa fie desenate la scara 1:100 sau 1:200, în funcţie de dimensiunile construcţiei proiectate;
d) Anteproiectul va fi însoţit de un memoriu justificativ al soluţiei de arhitectura, de o anteevaluare pe mp sau mc, de un extras al materialelor de baza (petris, nisip, var, ciment, fier beton, caramida, lemn, materiale pentru invelitoare), precum şi de un extras de manopera în oameni, zile (fãrã specificarea specialitatii).
Extrasul materialelor de baza şi al manoperei va fi apreciat pe baza de indici.
3. Proiectul tehnic cuprinde urmãtoarele piese desenate şi scrise:
Piese desenate:
a) Secţiuni orizontale (plan-subsol, parter, etaje, planul invelitoare), secţiuni verticale prin punctele importante ale construcţiei cu indicarea cat mai amãnunţitã a elementelor de construcţie, în deosebi, a elementelor purtãtoare, precum şi toate fatadele. Aceste piese vor fi desenate cu toate cotele orizontale şi verticale la scara 1:100 sau 1:50, în funcţie de dimensiunile construcţiei proiectate;
b) Planurile instalaţiilor sanitare, electrice, de încãlzire şi ventilaţie care vor cuprinde:
- Planurile orizontale ale instalaţiilor, inclusiv distribuţia orizontala la scara proiectului tehnic.
- Schema coloanelor verticale la scara 1:50 sau 1:100.
- Planul şi schema verticala a centralei termice la scara 1:50.
- Schema cu distribuţia electrica.
c) Detaliile vor desvolta, pana la desãvârşire dupã indicaţiile proiectului tehnic, toate elementele construcţiei.
Detaliile vor cuprinde:
- detalii de construcţie.
- detalii arhitecturale.
Detaliile de construcţie trebue sa cuprindã urmãtoarele planuri:
- Planul fundaţiilor şi al sapaturilor la scara proiectului tehnic cu detaliile fundaţiilor la scara 1:50, 1:20, 1:10, dela caz la caz.
- Planul cofrajelor la scara proiectului tehnic.
- Planul de fierãrie al grinzilor şi stalpilor la scarile 1:50, 1:20 sau 1:10, dela caz la caz.
- Secţiuni transversale prin elementele purtãtoare la scara 1:100, 1:50, 1:20 sau 1:10, dela caz la caz.
- Planul sarpantei la scara proiectului tehnic însoţit de detalii la scara 1:50, 1:20, 1:10, dela caz la caz.
- Planul planseelor de lemn cu deschideri mai mari de 4 m, la scara proiectului tehnic însoţit de detalii la scara 1:50, 1:20 sau 1:10, dela caz la caz.
- Tabloul de fier pentru beton sau pentru alte elemente de rezistenta. Detaliile arhitecturale vor fi desenate şi cotate la scara 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 sau 1:20, dela caz la caz şi vor fi predate pe mãsura desfãşurãrii lucrãrii.
d) Piese scrise:
- Memoriu justificativ pentru soluţia de rezistenta, indicandu-se în cazurile speciale condiţiile respective de execuţie.
- Memoriu justificativ pentru soluţia de instalaţii.
- Breviar de calcul pentru soluţia de rezistenta.
- Breviar de calcul pentru soluţia de instalaţii.
- Antemasuratoarea.
- Devizul tehnic.
- Devizul general.
- Analizele de preţuri pentru articolele ce nu sunt cuprinse în brosurile Ministerului Construcţiilor, derogate şi noui.
- Bazele de preţuri;
- Tabloul cantitãţilor materialelor principale;
- Planul de organizare al şantierului;
e) Pentru lucrãrile ce depãşesc valoarea de lei 1.000.000.000, detaliile prevãzute la punctul 3, litera c, vor fi date şantierului la timp pe mãsura inaintarii lucrãrii şi pe baza unui program cu termene fixe.

CAP. 2
Lucrãri speciale

A. Lucrãri de drumuri:
1. Programul de proiectare pe care trebue sa-l prezinte beneficiarul va cuprinde piesele şi datele referitoare la urmãtoarele:
În cazul construirii unui drum nou:
a) Extremitatile traseului, precum şi punctele intermediare obligatorii atunci când acestea sunt necesare;
b) Un extras de harta, la scara 1:20.000 -1:1.00.000, dupã caz, având curbe de nivel care sa cuprindã regiunea în care se situeaza lucrarea - dacã exista.
În cazul modernizãrii unui drum existent:
a) Precizarea sectoarelor ce urmeazã a se moderniza, cu indicaţii asupra traversarii localitãţilor;
b) Categoria tehnica a drumului, precum şi particularitãţile caracteristice anumitor sectoare ce se abat dela regula generalã;
c) Un plan de situaţie la scara 1:1.000 sau 1:2.000, dupã caz, necesar sistematizãrii traseului, cuprinzând datele asupra situaţiei drumului şi a lucrãrilor de arta;
d) Un profil în lung având scara lungimelor 1:1.000 sau 1:2.000 şi scara inaltimelor 1:100 sau 1:200, care sa redea exact situaţia actuala a drumului, poziţia şi dimensiunile podetelor, a santurilor - a zidurilor de sprijin şi a altor elemente de pe traseu;
e) Profile transversale ridicate la cel mult 50 m, distanta, cuprinzând zona drumului;
f) Un profil transversal tip, cuprinzând elementele geometrice curente sau particulare de pe traseu, precum şi precizarea sistemului rutier propus, cu indicarea imbracamintii (permanenta, semi permanenta sau provizorie). În cazul imbracamintilor provizorii sau semipermanente se va preciza îmbrãcãmintea definitiva cãtre care se tinde;
g) Sondajele în corpul soselei şi în vecinãtate pentru a se putea cunoaşte în orice punct grosimea impietruirii existente, precum şi natura traseului pe care se desfãşoarã lucrarea;
h) Studii geologige şi geotehnice în cazul când într-o anumitã regiune sunt semnalate terenurile periculoase;
i) Indicatiuni asupra zonelor inundabile şi a celor supuse inzapezirilor;
j) Un tablou al carierelor de materiale din regiune, arãtând natura materialelor, datele analizelor efectuate, distanţele la care se afla de lucrare, lungimea şi starea drumurilor pe care se vor face transporturile, preţurile de revenire în cariere sau la punctul lucrãrii, date asupra mijloacelor de transport şi a bratelor de lucru din regiune, etc.;
k) Indicarea statiilor de cale feratã, a liniilor de garaje şi a locurilor de depozitare din garile sau porturile ce vor putea fi folosite la transportul materialelor în tot lungul traseului;
l) Date asupra regimului apelor ce sunt traversate (parauri, torenţi, etc.) şi care ar cere amenajãri speciale.
Dupã primirea comenzii şi a programului proiectantul va face o cercetare pe identificarea şi verificarea datelor furnizate de beneficiar atât în ceeace priveşte exactitatea planurilor şi cotelor, cat şi a elementelor tehnico-economice, în legatura cu sursele de materiale şi mijloacele de aprovizionare.
Datele necorespunzãtoare sau cele ce lipsesc, vor fi corectate şi completate în contul beneficiarului.
2. Anteproiectul va cuprinde:
a) Un memoriu justificativ al soluţiilor adoptate;
b) Un plan de situaţie pe care se va fixa traseul sau un extras de harta la scara 1:10.000-1:50.000 (în cazul unui drum nou) se vor indica punctele şi felul de incrucisare cu calea feratã, sau alte drumuri, accesele în cariere, staţii C.F. sau porturi şi kilometrajul provizoriu al traseului;
c) Un profil în lung la scara 1:10.000 pentru lungimi şi 1:500 pentru înãlţimi cu indicaţii sumare asupra podetelor şi scurgerii apelor;
d) Profile transversale tip, la scara 1:50;
e) Soluţii sumare pentru stabilirea amplasamentului podurilor mari şi mijlocii;
f) Antemasuratoarea aproximativã a lucrãrilor;
g) Anteevaluarea informativa (aproximativã) şi un extras sumar al materialelor importante pentru drum şi pentru lucrãrile de arta, prin analogie cu lucrãri similare.
3. Proiectul tehnic va cuprinde:
Piese scrise:
a) Memoriul justificativ al soluţiei adoptate cu eventualele breviare de calcule;
b) Deviz tehnic;
c) Deviz general;
d) Antemasuratoarea lucrãrilor, inclusiv calculul terasamentelor;
e) Bazele şi analiza preţurilor (conform analizelor tip);
f) Caiet de sarcini - în cazuri particulare.
Piese desenate:
a) Plan de situaţie la scara 1:1.000 sau 1:2.000, dupã caz;
b) Profile transversale tip la scara 1:50;
c) Profil în lung având scara lung. 1:1.000 sau 1:2.000 şi scara inaltimilor 1:100 sau 1:200.
d) Profile transversale (ce se trimit numai execuţiei) la scara 1:100;
e) Planurile podetelor, zidurilor de sprijin, lucrãrilor de apãrare şi a altor lucrãri ce vor mai fi necesare;
f) Planul de organizare de ansamblu al şantierului.
B. Lucrãri de poduri
1. Programul de proiectare pe care trebue sa-l prezinte beneficiarul, va cuprinde piesele şi datele referitoare la urmãtoarele:
a) Categoria drumului;
b) Convoaiele de calcul, gabaritele necesare şi specificul local al circulaţiei;
c) Clasificarea podului - provizoriu sau definitiv;
d) Un plan general de situaţie la scara mica 1:20.000, 1:10.000, dupã caz cu curbe de nivel care sa cuprindã regiunea în care se situeaza lucrarea şi bazinul rândul peste care se cere proiectarea. Pe acest plan vor fi figurate şi acoperirile terenului pentru a se aprecia retinerile apelor de ploaie;
e) Un plan de situaţie local la scara mare (1:2.000, 1:1.000 sau 1:500 dupã condiţiile locale) acoperind o regiune suficienta pe rau în amonte şi în aval, spre a se aprecia regimul de curgere şi a se putea face aşezarea cea mai corespunzãtoare şi eventualele rectificari necesare ale traseului, pentru care se vor da şi regiunile pe sosea de cele doua pãrţi;
f) Profile longitudinale şi transversale pe rau şi pe sosea în numãr suficient, care sa exprime deplin situaţia şi elementele de accidentare;
g) Sondaje informative executate local şi în vecinãtate;
h) Lucrãri de acelaş fel executate în regiune şi pe raul respectiv şi observaţii culese asupra lor;
i) Tablou de carierele de materiale din regiune, arãtând natura materialelor, datele analizelor executate, distanţele la care se afla de lucrarea ce se proiecteazã, felul şi starea drumurilor pe care se pot face transporturile, preţul de revenire în cariere sau la lucrare, brate de lucru şi mijloace de transport în regiune, s.a.m.d.;
j) Date asupra regimului raului: debite şi cote la nivelurile caracteristice (etiaj, normale, mari, extraordinare), zonele de inundaţie (întinderea lor şi înãlţimea apelor pe aceste zone), arãtând dacã ele urmeazã sa fie indiguite submersibil sau nesubmersibil; în caz ca vor fi prevãzute apãrãri, care este întinderea pe care sa se desvolte aceste apãrãri şi care este scopul general ce se urmãreşte, adicã pe scurt politica beneficiarului fata de amenajarea integrala a regiunii.
Dacã odatã cu comanda, beneficiarul furnizeazã numai o parte din aceste date, ele urmeazã sa fie dobândite direct de proiectant în contul beneficiarului.
În orice caz, beneficiarul este obligat sa dea datele dela punctele a, b, şi c iar la celelalte puncte datele existente.
2. Antreprenorul.
Înainte de studierea anteproiectului, se va face cercetarea pe teren pentru identificarea elementelor furnizate de beneficiar şi adãugarea acelora care ar mai fi necesare.
Prin aceasta operaţie se vor verifica pe teren toate datele furnizate de beneficiar, se va completa acelea care lipsesc, se vor adauga date noui de aceeaşi natura care ar mai putea fi aflate, se vor compara între ele verificandu-se care ar conveni mai bine lucrãrii, sistematizandu-le şi clasificandu-le calitativ şi valoric.
Verificarea se va face şi pentru planuri, mai ales pentru cotele de nivel principale care se vor verifica folosind aparate exacte.
Dupã completarea tuturor datelor necesare studiului, se va trece la întocmirea anteproiectului care va cuprinde:
- Memoriul justificativ, în care se vor prezenta: calculul debuseului, datele rezultate din studiile geotehnice pe baza cãrora s-a ales sistemul de fundaţie, urmate de discutarea în paralel a soluţiilor posibile studiate, indicandu-se avantajele şi desavantajele tehnice şi economice ale fiecãrei soluţii.
- Planul de situaţie la scara 1:2.000-1:1.000 sau 1:500, dupã caracteristicile regiunii.
- Diferitele soluţii ale construcţiei cu planuri şi secţiuni suficiente, la scara 1:100 pentru dispoziţie generalã şi 1:50 pentru detalii.
Anteevaluarea şi un extras al materialelor de baza dupã indici.
Soluţia aprobatã de Comisia de avizare se va materializa pe teren şi se va completa cu toate datele necesare înainte de începerea studiului proiectului definitiv.
3. Proiectul tehnic de execuţie, dupã care se va executa lucrarea va cuprinde:
Piese scrise:
a) Memoriul justificativ arãtând pe scurt:
- Soluţiile studiate şi avantajele soluţiei definitive, justificând alegerea materialelor şi rezistentelor respective.
- Rezultatul sondajelor şi al studiilor geotehnice.
- Justificarea luminei totale a podului prin calculul debuseului şi compararea cu alte lucrãri.
- Justificarea sistemului de fundaţie ales;
b) Breviar de calcule, cu indicarea eforturilor maxime în diferite elemente ale construcţiei;
c) Bazele, analizele şi seria preţurilor;
d) Antemasuratoarea;
e) Deviz tehnic;
f) Deviz general;
g) Extras de materiale.
Piese desenate:
a) Plan de situaţie la scara 1:2.000-1.000 sau 1:500, dupã regiuni;
b) Planul sondajelor la scara 1:100 pentru înãlţimi;
c) Profilul în lung al rampelor de acces la pod la scara 1:1.000 pentru lungimi şi 1:100 pentru înãlţimi;
d) Profil transversal tip, prin rampele de acces;
e) Harta bazinului de recepţie la scara 1:100.000-1:200.000 sau la 1:300.000, dacã exista;
f) Planul cu curbe de nivel al albiei, la scara 1:200-1:500 cu echidistanta 0,5-1,0 m;
g) Profil în lung în albie;
h) Profile transversale în albie;
i) Elevatie la scara 1:100;
j) Planuri de execuţie la scara 1:50 pentru elemente de beton armat, beton simplu sau piatra; 1:50-1:20 pentru poduri de lemn şi 1:10 pentru poduri metalice.
Planul de organizare al şantierului.
C. Lucrãri hidrotehnice.
1. Programul de proiectare, pe care trebue sa-l prezinte beneficiarul, va cuprinde piesele şi datele urmãtoare:
a) Un plan general de situaţie, scara 1:20.000-1:100.000, dupã caz, cu indicarea amplasamentului lucrãrii;
b) La cursurile de apa de suprafata, se vor da date hidrometrice în special asupra variatiilor de nivel al apelor, al debitelor lichid şi solid a mãrimii şi caracteristicilor morfologice ale bazinului colector, date asupra precipitatiilor atmosferice locale, etc.;
c) Profile geologice cu indicarea solurilor şi a pânzelor de apa subterana şi date hidrologice în legatura cu aceste ape;
d) La alimentari cu apa şi canalizari, planul de sistematizare a centrului populat sau în lipsa, un plan la scara 1:2.000-1.000, dupã caz, cu indicarea limitelor centrului populat şi a eventualei desvoltari;
e) La alimentari şi canalizari se vor da date pentru stabilirea debitelor de apa pentru alimentare, respectiv canalizare, precum numãrul locuitorilor actuali şi probabilitati de sporire în viitor, numãrul industriilor actuale şi eventualele desvoltari, zone de densitate, ale institutilor importante, uzine de forta dacã exista sau nu, etc.;
f) La alte lucrãri hidrotehnice, se va arata scopul lucrãrii şi da indicatiuni asupra functionarii în ansamblul din care fac parte.
Dacã odatã cu comanda, beneficiarul furnizeazã numai o parte din aceste date, ele urmeazã sa fie procurate de proiectant în contul beneficiarului.
În orice caz, beneficiarul este obligat sa dea:
1. Pentru lucrãri hidrotehnice ale cursurilor de apa, datele dela punctele a şi f.
2. Pentru lucrãri de alimentari cu apa şi canalizari, datele dela punctele a, d, e şi f.
2. Anteproiectul va cuprinde:
a) Memoriul justificativ al soluţiilor adoptate;
b) Planul general de situaţie la scara 1:100.000-1:20.000, dacã exista la darea comenzii;
c) Plan de situaţii la scara 1:1.000-1:5000;
d) Planurile şi secţiuni prin lucrãrile şi instalaţiile proiectate la scara 1:100-1.200;
e) Profile în lung:
1. Pentru lucrãri hidrotehnice:
- Scara lungimelor 1:1.000-1:10.000.
- Scara inaltimelor 1:100-1.500.
2. Pentru conductele de alimentari cu apa (inclusiv liniile piezometrice) şi canalizari:
- Scara lungimilor 1:500-1:1.000;
- Scara inaltimilor 1:100 - 1:500;
f) Anteevaluarea cu preţuri unitare globale;
g) Extras al materialelor de baza dupã indici.
3. Proiectul tehnic va cuprinde:
- Piese scrise:
a) Memoriul justificativ al soluţiei adoptate;
b) Breviarul de calcule;
c) Bazele, analizele şi seria preţurilor;
d) Antemasuratoare;
e) Devizul tehnic;
f) Devizul general;
g) Extrasul de materiale.
- Piese desenate:
a) Plan general de situaţie la scara 1:100.000-1:20.000, dacã exista la darea comenzii;
b) Plan de situaţie la scara 1:1.000 - 1:5.000;
c) Planuri de secţiuni prin lucrãri şi instalatiunile proiectate la scara 1:100-1:200;
d) Profile în lung ale conductelor sau canalelor:
- Scara lungimelor 1:1.000-1.500;
- Scara inaltimelor 1:100-1.500;
e) Planuri şi secţiuni ale diferitelor obiecte la scara 1:50-1:100;
f) Orice alte detalii de instalaţii ce se vor dovedi a fi necesare, la scara 1:20-1:10-1:5-1:2 şi 1:1.

CAP. 3
Urbanism

Planurile de sistematizare vor cuprinde urmãtoarele faze de proiectare:
1. Documentarea.
2. Programul.
3. Schita planului director de sistematizare.
4. Planul director de sistematizare.
5. Planuri de detaliu.

1. Documentarea arata critic situaţia existenta.
Pentru aglomeratiunile existente care se restructureaza, documentarea va cuprinde urmãtoarele capitole: încadrarea în regiune, istoric, cadrul natural, cadrul economico-administrativ, populaţie, clãdirile, lucrãrile edilitare, utilizarea teritoriului, deservirea teritoriului, date comparative fata de alte aglomeratiuni existente.
Pentru aglomeratiuni noi documentarea va cuprinde urmãtoarele capitole: încadrarea în regiune, istoric, cadrul natural, cadrul economico-administrativ, lucrãri edilitare (posibilitãţile de a fi executate).
Planele documentãrii vor fi executate la scara 1:20.000 sau 1:10.000. Documentarea va fi însoţitã de un membru justificativ.
Programul defineste şi anunta problemele la fiecare capitol al documentãrii, cuprinzând şi o sinteza pentru toate capitolele (piesa scrisã).
3. Schita planului director de sistematizare, propune schema soluţiilor.
Schita va cuprinde urmãtoarele capitole: regiunea, delimitarea, zonificarea, circulaţia şi realizari în etape.
Planşele schitei vor fi executate la scara 1:20.000, 1:10.000 sau 1:5.000. Schita va fi însoţitã de un memoriu justificativ.
4. Planul director de sistematizare, adanceste soluţia şi rezolva problemele.
Planul director va cuprinde urmãtoarele:
a) Plan de zonificare;
b) Plan cu clase de construcţie;
c) Plan de alinieri.
Aceste planuri vor fi executate la scara 1:5.000 sau 1:2.000;
d) Planuri cu dotarea oraşului cu instituţii publice, culturale, sanitare, sociale şi de învãţãmânt;
e) Planuri cu spaţiile libere: parcuri de cultura şi odihna, parcuri de agrement, sport, cimitire;
f) Plan cu zonele de influenta a transporturilor în comun.
Aceste planuri vor fi executate la scara 1:20.000 sau 1:10.000;
g) Un memoriu justificativ al planului însoţit de etapele de execuţie;
h) Un program al fazelor de realizari - în ordinea urgenţei - pe primii 5-10 ani, însoţit de evaluarea costului;
i) Un proiect de regulament de construcţii şi alinieri sub forma unui tablou sinoptic cu arãtarea caracteristicilor şi servituţilor aferente diferitelor zone şi clase de construcţie.
5. Planuri de detaliu, care sunt planuri de execuţie.
Planşele de detaliu vor cuprinde alinierea strazii, a construcţiilor, trotuarelor, plantaţiilor, profilul logitudinal şi transversal pentru strãzi şi artere caracteristice cu indicarea inaltimii construcţiilor, elemente edilitare de supra şi infra structura amplasate în baza planurilor de lucrãri edilitare întocmite de specialişti, alimentare cu apa, canalizare, electricitate, telegraf, telefon, încãlzire urban, etc.
Planşele vor fi executate la scara 1:1.000 sau 1:500.
Pentru porţiuni importante, pieţe, parcuri, esplanade, se vor executa machete la scara 1:500 sau 1:250.
Planul de detaliu va fi însoţit şi de un regulament de construcţie care va detalia tabloul sinoptic arãtat la punctul "h" din capitolul III. Planul director de sistematizare şi de un memoriu justificativ.

CAP. 4
Avizari şi aprobãri

Lucrãrile aflate în diferitele faze de proiectare vor fi supuse avizãrii şi aprobãrii, precum urmeazã:
- Programul se aproba de beneficiar sau delegatul sau.
- Antreproiectul prevãzut cu acordul înscris al beneficiarului şi însoţit de aprobarea principala privitoare la amplasament a Sfatului Popular al localitãţii unde se executa construcţia se supune avizãrii Comisiei de Avizare de pe lângã Ministerul Construcţiilor, conform deciziunii Ministerului Construcţiilor Nr. 1.197 din 20 Octomvrie 1949, publicatã în Buletinul Oficial Nr. 70 din 15 Noemvrie 1949.
- Lucrãrile considerate de importanta deosebita de cãtre Comisia de Avizare vor fi supuse de beneficiar aprobãrii Consiliului de Miniştri.
- Proiectul tehnic prevãzut cu acordul înscris al beneficiarului se supune Comisiei de Avizare de pe lângã Ministerul Construcţiilor, conform aceleaşi deciziuni a Ministerului Construcţiilor.
Proiectele tehnice avizate se supun aprobãrii Ministerului Construcţiilor.
Proiectele tehnice ale lucrãrilor de importanta deosebita ale cãror anteproiecte au fost aprobate de Consiliul de Miniştri se vor supune de beneficiar aprobãrii Consiliului de Miniştri.
- Proiectele ori cãror lucrãri de sistematizare şi urbanism vor fi supuse spre avizare Comisiunii de Avizare de pe lângã Ministerul Construcţiilor, conform deciziei Ministerului Construcţiilor Nr. 1.197 din 20 Octomvrie 1949, pbulicata în Buletinul Oficial Nr. 70 din 15 Noemvrie 1949.
Aceste proiecte avizate vor fi supuse aprobãrii Ministerului Construcţiilor.
Proiectele considerate de importanta deosebita de cãtre Comisia de Avizare vor fi supuse de beneficiar aprobãrii Consiliului de Miniştri.

Ministrul construcţiilor,
Petre Borila

---------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Decizie, Alte Institutii, DECIZIE nr. 2.009 din 13 octombrie 1950

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice