Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 183 din 10 martie 2005 (*republicata*) presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale*) nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale**)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 183 din 10 martie 2005 (*republicata*)  presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale*) nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale**)    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 183 din 10 martie 2005 (*republicata*) presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale*) nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale**)

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2008
-----------
*) În prezent, Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a preluat atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile Autoritãţii Naţionale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), care s-a desfiinţat, conform <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 99/2008 .
**) Republicatã în temeiul art. VII din Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 21 mai 2008, dându-se textelor o nouã numerotare.
Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005 şi a mai fost modificatã şi completatã prin:
- Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 459/2005 privind modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 10 iunie 2005;
- Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 7/2006 pentru modificarea şi completarea Contractuluicadru de distribuţie a gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 17 ianuarie 2006;
- Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.189/2006 privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 16 noiembrie 2006;
- Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.360/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 16 ianuarie 2007.

ART. 1
Se aprobã Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale - clauze specifice de contractare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 2
La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 533/2001 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi pãrţile din contractele de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia sã ducã la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
ART. 4
Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

ANEXĂ

CONTRACT-CADRU
de distribuţie a gazelor naturale

nr. ...... anul ...... luna ..... ziua ......
- clauze specifice de contractare -

I. Pãrţile contractante
Societatea Comercialã ................, cu sediul în ..............., str. ............ nr. ....., judeţul/sectorul .............., cod poştal ..........., telefon ........., fax ......., cod unic de înregistrare ............, cod de înregistrare fiscalã .............., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului .............., având codul IBAN nr. ..........., deschis la .............., reprezentatã legal prin ................, în calitate de prestator al serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, titular al Licenţei de distribuţie a gazelor naturale nr. ......../........., denumitã în cele ce urmeazã distribuitor (operator de distribuţie),
şi
..................................., furnizor de gaze naturale, persoanã juridicã, sau consumator eligibil, persoanã fizicã sau juridicã, în calitate de beneficiar al serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, denumitã în cele ce urmeazã beneficiar,
(Se va completa cu datele de identificare ale beneficiarului; în cazul în care beneficiar este un furnizor de gaze naturale, calitatea acestuia de furnizor se va certifica prin licenţa de furnizare.)
au convenit încheierea prezentului contract.
II. Date şi documente generale (se completeazã de cãtre distribuitor)
Locul de consum ...........(localitatea, judeţul/sectorul, str., nr.)..............., identificat prin ............./Contractul de locaţiune (închiriere imobil)/Contractul de comodat nr. .............; (actul de proprietate/contractul de locaţiune/contractul de comodat sau alte documente care sã justifice calitatea beneficiarului de utilizator al locului de consum vor fi prezentate la încheierea contractului exclusiv de consumatorii eligibili, în calitate de beneficiari care încheie direct prezentul contract cu distribuitorul).
III. Condiţii generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale
ART. 1
(1) Condiţiile generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se referã la predarea/preluarea comercialã a gazelor naturale, mãsurarea gazelor naturale, drepturi şi obligaţii, condiţii de prestare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, confidenţialitate, notificãri, forţa majorã şi definirea unor termeni utilizaţi în contract.
(2) Distribuitorul are obligaţia sã punã la dispoziţia beneficiarului, cu titlu gratuit, Condiţiile generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, înainte de semnarea contractului, şi sã le afişeze la sediile şi/sau la alte locaţii ale acestuia.
IV. Obiectul contractului. Delimitarea instalaţiei de utilizare
ART. 2
(1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activitãţi şi operaţiuni desfãşurate de distribuitor pentru sau în legãturã cu rezervarea capacitãţii de distribuţie şi vehicularea prin sistemul de distribuţie a cantitãţilor de gaze naturale, exprimate în unitãţi de energie, asigurate de beneficiar pe perioada de valabilitate a prezentului contract.
(2) Capacitatea rezervatã este de ....... unitãţi de energie pentru fiecare orã a perioadei de valabilitate a prezentului contract şi se stabileşte de comun acord între pãrţi, la solicitarea beneficiarului. În cazul în care beneficiarul are mai multe locuri de consum, capacitatea rezervatã prin prezentul contract rezultã din însumarea capacitãţilor de distribuţie rezervate la nivel maxim, pentru fiecare loc de consum.
(3) În cazul în care existã mai multe puncte de livrare pentru acelaşi loc de consum, capacitatea rezervatã pentru locul de consum rezultã din însumarea capacitãţilor de distribuţie rezervate la nivel maxim, pentru fiecare punct de livrare.
(4) Cantitãţile de gaze naturale vehiculate prin sistemul de distribuţie, exprimate în unitãţi de energie, sunt prevãzute în anexa nr. 1.
V. Durata contractului. Calitatea gazelor naturale
ART. 3
Prezentulcontract se încheie pentru intervalul........ - ....... Prelungirea duratei de valabilitate a contractului se poate realiza cu acordul expres al pãrţilor. Neanunţarea în scris, de cãtre oricare dintre pãrţi, a intenţiei sale de a nu prelungi contractul, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, atrage prelungirea de drept a acestuia pentru o duratã egalã cu aceea convenitã iniţial.
ART. 4
(1) Parametrii calitativi ai gazelor naturale distribuite conform prezentului contract se determinã în conformitate cu reglementãrile în vigoare. Buletinul de analizã cromatograficã va preciza în mod expres puterea calorificã superioarã, exprimatã în kWh/mc. Buletinele de analizã cromatograficã vor fi puse la dispoziţia pãrţilor, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
(2) Distribuitorul va pune la dispoziţia beneficiarului, la cererea acestuia, modul de calcul al puterii calorifice superioare, efectuat în conformitate cu reglementãrile în vigoare, pentru gazele naturale livrate.
VI. Tariful de distribuţie. Modalitãţi şi condiţii de platã. Garanţii
ART. 5
Beneficiarul va plãti distribuitorului contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate, calculatã în baza tarifului de distribuţie prevãzut în anexa nr. 2 şi stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 6
(1) Facturarea contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se realizeazã în baza cantitãţilor de gaze naturale livrate de cãtre distribuitor, exprimate în unitãţi de energie.
(2) Modalitatea de platã, instrumentele de platã, precum şi desemnarea bãncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare sunt stabilite de comun acord, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(3) Plata contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de cãtre distribuitor. În cazul în care scadenţa este zi nelucrãtoare, termenul se socoteşte împlinit în urmãtoarea zi lucrãtoare.
(4) În cazul în care plata se realizeazã prin intermediul bãncilor agreate de pãrţi, obligaţia în cauzã este consideratã îndeplinitã la data intrãrii sumelor respective totale în contul distribuitorului.
ART. 7
(1) La data încheierii prezentului contract pãrţile pot sã îşi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligaţii, convenite de cãtre acestea.
(2) Garanţia prevãzutã la alin. (1) este destinatã îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale pãrţilor, la adãpostul unor evenimente viitoare neprevãzute care ar putea sã îl aducã pe distribuitor/beneficiar în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(3) Constituirea instrumentelor de garantare, în condiţiile alin. (1), se realizeazã în condiţii de echivalenţã.
VII. Rãspunderea contractualã
ART. 8
(1) Beneficiarul este îndreptãţit sã solicite şi sã primeascã:
a) o sumã calculatã prin înmulţirea diferenţei dintre cantitatea predatã şi cea preluatã de beneficiar cu preţul gazelor naturale din import, considerat de autoritatea de reglementare la evaluarea sumei fixe unitare pentru achiziţia gazelor naturale în perioada respectivã, în situaţia în care cantitatea de gaze naturale, exprimatã în unitãţi de energie, predatã distribuitorului la punctul de predare/preluare de la intrarea în sistemul de distribuţie nu este integral livratã beneficiarului în punctul de predare/preluare de la ieşirea din sistemul de distribuţie;
b) o sumã egalã cu 0,5 % din contravaloarea gazelor naturale predate la ieşirea din sistemul de distribuţie şi care se aflã, potrivit buletinelor de analizã, în condiţii de calitate sub cele prevãzute de legislaţia în vigoare, determinatã prin înmulţirea cantitãţii de gaze naturale exprimatã în unitãţi de energie, din perioada de neasigurare a calitãţii, cu suma fixã unitarã pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale, stabilitã de autoritatea de reglementare în perioada respectivã.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei de platã a contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, prevãzutã la art. 6 alin. (3), atrage:
a) perceperea unei cote a majorãrilor de întârziere, calculatã asupra valorii neachitate, egalã cu nivelul majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii şi pânã la achitarea integralã a acesteia, inclusiv ziua plãţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de platã într-un termen de graţie de 15 zile calendaristice de la data scadenţei;
b) limitarea prestãrii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, sau întreruperea prestãrii serviciilor de distribuţie începând cu a 26-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de platã;
c) întreruperea prestãrii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul în care s-a procedat la limitarea prestãrii serviciilor de distribuţie conform prevederilor lit. b), începând cu ziua imediat urmãtoare expirãrii termenului de graţie prevãzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligaţiei de platã;
d) posibilitatea rezilierii prezentului contract printr-o notificare trimisã de distribuitor, rezilierea operând de drept, fãrã punere în întârziere, în cazul neachitãrii debitelor restante, începând cu a 31-a zi calendaristicã de la expirarea termenului de graţie prevãzut la lit. a).
(3) Pentru obligaţiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligaţiile de platã ale beneficiarului prevãzute la alin. (2), partea în culpã va plãti celeilalte pãrţi daune-interese, conform reglementãrilor în vigoare.
(4) Distribuitorul este îndreptãţit sã solicite şi sã primeascã o sumã egalã cu 0,5 % din contravaloarea gazelor naturale predate la intrarea în sistemul de distribuţie şi care, potrivit buletinelor de analizã, se aflã în condiţii de calitate sub cele prevãzute de legislaţia în vigoare, determinatã prin înmulţirea cantitãţii de gaze naturale, exprimatã în unitãţi de energie, din perioada de neasigurare a calitãţii, cu suma fixã unitarã pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale, stabilitã de autoritatea de reglementare în perioada respectivã.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. b), în situaţia în care din punct de vedere tehnic nu este posibilã limitarea, termenul de întrerupere a prestãrii serviciilor de distribuţie, respectiv de reziliere a contractului se va reduce în mod corespunzãtor, prin luarea mãsurii întreruperii în termenul prevãzut în alin. (2) lit. b).
ART. 9
În condiţiile permiterii accesului de cãtre beneficiar, distribuitorul este obligat, în termen de maximum 24 de ore, sã asigure reluarea prestãrii serviciului de distribuţie a gazelor naturale, în situaţia în care beneficiarul îşi achitã obligaţiile de platã scadente, inclusiv tariful aferent reconectãrii, cu excepţia art. 8 alin. (2) lit. d).
VIII. Încetarea contractului
ART. 10
Contractul de distribuţie a gazelor naturale înceteazã:
a) prin ajungere la termen, în situaţia în care intenţia cu privire la neprelungirea duratei contractului este notificatã de una dintre pãrţi cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului;
b) prin rezilierea contractului, în caz de neplatã a tuturor debitelor restante în termenul prevãzut la art. 8 alin. (2) lit. d);
c) prin reziliere, în cazul neexecutãrii de cãtre una dintre pãrţi a obligaţiilor sale contractuale, altele decât cele prevãzute la lit. b). În acest caz, rezilierea va deveni efectivã în cazul în care neexecutarea obligaţiei nu este remediatã de partea în culpã în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealaltã parte a unei notificãri în acest sens;
d) la cererea beneficiarului, prin denunţare unilateralã, în baza unei notificãri prealabile adresate celeilalte pãrţi cu cel puţin 75 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivã. Denunţarea devine efectivã sub condiţia achitãrii tuturor obligaţiilor de platã.
ART. 11
Rezilierea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului pânã la momentul rezilierii acestuia.
ART. 12
Prezentul contract se considerã reziliat de plin drept în situaţia declanşãrii procedurii falimentului uneia dintre pãrţi.
IX. Soluţionarea litigiilor
ART. 13
Pãrţile convin ca neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate pe cale amiabilã.
(2) În caz contrar, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţei de judecatã competente ori vor fi supuse arbitrajului comercial, la alegerea pãrţilor.
X. Alte clauze
ART. 14
. .................................................................
..........................................................................
XI. Clauze finale
ART. 15
Dispoziţiile prezentului contract se completeazã cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil, precum şi cu celelalte reglementãri în vigoare.
ART. 16
(1) Clauzele cuprinse în prezentul contract pot fi modificate şi/sau completate prin acte adiţionale, cu acordul pãrţilor, sub condiţia ca acestea sã nu contravinã prevederilor contractului-cadru, precum şi altor reglementãri în vigoare.
(2) Prezentul contract se considerã modificat de drept în situaţia modificãrii/completãrii contractului-cadru care a stat la baza acestuia, a modificãrii tarifelor de distribuţie, distribuitorul având obligaţia sã notifice beneficiarului aceste modificãri/completãri.
ART. 17
Anexa nr. 1 "Programul de distribuţie a gazelor naturale", anexa nr. 2 "Tariful pentru prestarea serviciilor de distribuţie" şi anexa nr. 3 "Modalitatea de încadrare a beneficiarului în raport de categoriile de consumatori" fac parte integrantã din prezentul contract.
ART. 18
Prezentul contract a fost întocmit astãzi, ..........., în douã exemplare având aceeaşi valoare juridicã, câte unul pentru fiecare parte.

Distribuitor, Beneficiar,
................ ..............
reprezentantul legal, reprezentantul legal,
Vizat Vizat
Oficiul juridic Oficiul juridic

NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. III, IV şi V din Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, texte care nu au fost încorporate în forma republicatã a Deciziei preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005:
Art. III. - Pentru consumatorii eligibili de gaze naturale încadraţi în categoriile B4-B6, distribuitorii vor proceda la regularizarea sumelor rezultate din reîncadrare numai pentru cantitãţile consumate începând cu data de 1 ianuarie 2009.
Art. IV. - Titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia ca, în cazul în care doresc sã prelucreze datele având caracter personal ale consumatorilor casnici de gaze naturale, persoane fizice, sã solicite acordul acestora, exprimat în mod expres şi neechivoc, în conformitate cu prevederile legale.
Art. V. - Titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia ca la redactarea textului contractelor încheiate cu consumatorii casnici de gaze naturale sã utilizeze fonturi a cãror mãrime sã fie de minimum 10.

ANEXA 1
-------
la contractul-cadru
-------------------

PROGRAMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

Locul de consum ......................
1. Capacitate rezervatã ..............
2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi între ......... şi ......... (bar)
3. Presiunea minimã tehnologicã P (1) .......... (bar); presiunea de avarie P (2) ........ (bar)┌────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Perioada de distribuţie│ Cantitate │ Observaţii │
│crt.│ - lunã - │- unitãţi de energie -│ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Ianuarie │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│12 │Decembrie │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│13 │TOTAL │ │ │
└────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘NOTĂ:
1. În cazul locurilor de consum unde existã mai multe puncte de livrare, nivelul presiunilor, precum şi programul de distribuţie vor fi stabilite pentru fiecare punct de livrare.
2. Pentru consumatorii încadraţi în categoriile de consumatori B1-B3, programul de distribuţie va fi stabilit pe baza istoricului de consum al acestora.
3. Defalcarea cantitãţilor lunare pe cantitãţi zilnice/orare va fi fãcutã, la solicitarea distribuitorului, pentru categoriile de consumatori B4-B6.
4. Presiunea minimã tehnologicã/presiunea de avarie va fi completatã, dupã caz.

ANEXA 2
-------
la contractul-cadru
-------------------

TARIFUL PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE DISTRIBUŢIE


Art. 1. - (1) Tariful reglementat pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale este de ...... lei/unitãţi de energie, conform reglementãrilor în vigoare, corespunzãtor categoriei ......., în care beneficiarul este încadrat, pentru locul de consum .............
(2) Tariful reglementat prevãzut la alin. (1) nu include TVA.
Art. 2. - În cazul în care beneficiarul este un titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale, care încheie contractul de distribuţie pentru clienţii sãi, consumatori eligibili de gaze naturale, tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie vor fi prevãzute distinct pentru fiecare dintre consumatorii eligibili, pentru fiecare loc de consum, în funcţie de categoria în care aceştia s-ar încadra.

ANEXA 3
-------
la contractul-cadru
-------------------

MODALITATEA DE ÎNCADRARE A BENEFICIARULUI
ÎN RAPORT DE CATEGORIILE DE CONSUMATORI

Art. 1. - (1) Încadrarea beneficiarului într-o anumitã categorie de consumatori se face de cãtre distribuitor pentru fiecare loc de consum, pentru o perioadã determinatã de un an, pentru intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, în funcţie de istoricul de consum al consumatorilor încadraţi în categoria B1-B3 şi, respectiv, de programul de distribuţie anual al consumatorilor încadraţi în categoriile B4-B6.
(2) În cazul în care beneficiarul este un titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale, care încheie contractul de distribuţie pentru clienţii sãi, consumatori de gaze naturale, încadrarea într-o anumitã categorie de consumatori se va face de cãtre distribuitor pentru fiecare consumator şi, dupã caz, pentru fiecare loc de consum al consumatorului, pentru o perioadã determinatã de un an, pentru intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, în funcţie de istoricul de consum anual/programul de distribuţie din intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, pentru respectivul loc de consum.
Art. 2. - (1) Pentru un consumator care începe sã consume gaze naturale ulterior datei de 1 ianuarie, încadrarea se va face de cãtre distribuitor, avându-se în vedere consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat, sau, dupã caz, consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat şi programul de distribuţie pentru respectivul loc de consum, pentru perioada rãmasã din intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie.
(2) Pentru un consumator care a devenit eligibil ulterior datei de 1 ianuarie, încadrarea se va face de cãtre distribuitor, avându-se în vedere consumul realizat pânã la momentul în care acesta a devenit eligibil şi, respectiv, consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat, sau, dupã caz, programul de distribuţie pentru respectivul loc de consum, pentru perioada rãmasã din intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie.
Art. 3. - În cazul beneficiarului care, în funcţie de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o categorie de consumatori pentru care distribuitorul nu are aprobat un tarif reglementat pentru activitatea de distribuţie, acesta va fi încadrat în categoria cu cel mai favorabil tarif reglementat pentru consumator dintre cele practicate de distribuitor.
Art. 4. - Beneficiarul, pentru locul de consum ..............., se încadreazã în funcţie de consumul anual în categoria ........, determinatã în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
Art. 5. - (1) Distribuitorul va modifica încadrarea pentru un anumit loc de consum al beneficiarului, astfel:
a) începând cu luna urmãtoare momentului în care s-a înregistrat depãşirea, în cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie consumul înregistrat depãşeşte pragul superior de consum al categoriei în care locul de consum al beneficiarului este încadrat;
b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârşitul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care locul de consum al beneficiarului este încadrat.
(2) Prin excepţie, pentru situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. a), în cazul în care distribuitorul nu are aprobat un tarif reglementat pentru categoria în care locul de consum al beneficiarului ar trebui încadrat, acesta va modifica încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.
(3) În cazul rezilierii contractului de distribuţie a gazelor naturale încheiat pentru un loc de consum al unui consumator care devine eligibil sau care revine la furnizarea reglementatã, anterior datei de 31 decembrie inclusiv, distribuitorul nu va modifica încadrarea locului de consum al beneficiarului.
Art. 6. - (1) În cazul modificãrii încadrãrii, distribuitorul va recalcula valoarea gazelor naturale consumate, astfel:
a) pentru situaţia prevãzutã la art. 5 alin. (1) lit. a) din prezenta anexã, avându-se în vedere cantitatea de gaze naturale distribuitã pânã în momentul modificãrii încadrãrii şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al beneficiarului a fost reîncadrat;
b) pentru situaţia prevãzutã la art. 5 alin. (1) lit. b) din prezenta anexã, avându-se în vedere cantitatea de gaze naturale distribuitã în intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al beneficiarului a fost reîncadrat.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), distribuitorul nu va recalcula valoarea serviciilor de distribuţie prestate, în cazul în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivã un tarif reglementat pentru categoria în care locul de consum al beneficiarului a fost reîncadrat.
Art. 7. - Regularizarea va fi evidenţiatã distinct pe facturã, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (3) din contractul-cadru, cu angajarea corespunzãtoare a rãspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contract.
Art. 8. - În cazul în care reîncadrarea unui loc de consum intervine ulterior rezilierii contractului-cadru, pãrţile se obligã sã îşi regularizeze obligaţiile financiare ce decurg din aceasta, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 5 alin. (3) din prezenta anexã.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016