Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 181 din 10 iulie 2009  privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 181 din 10 iulie 2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

EMITENT: MINISTERUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 27 iulie 2009
DECIZIE nr. 181 din 10 iulie 2009
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
EMITENT: MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI - AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 27 iulie 2009


Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la <>Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile <>art. 3 lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
în temeiul prevederilor <>art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 65/2009 şi ale <>art. 15 alin. (5) din Ordinul ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 658/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificãrile ulterioare,

preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.

ART. 1
Se aprobã Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 2
Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data publicãrii.

p. Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Dumitru Nancu

Bucureşti, 10 iulie 2009.
Nr. 181.


ANEXÃ

PROCEDURÃ
de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012
de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

1. Fundamentarea Programului
1.1. Strategia şi obiectivele Programului
1.1.1. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, denumit în continuare Program, are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin îmbunãtãţirea eficienţei incubatoarelor de afaceri deja existente.
1.1.2. Programul vizeazã în special:
a) crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltãrii şi creşterii IMM-urilor;
b) promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunãtãţirea performanţelor manageriale;
c) consolidarea unui sector privat dinamic, capabil sã facã faţã forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale;
d) facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare, creşterea numãrului de activitãţi economice competitive, întãrirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintã.
1.1.3. În cadrul Programului, autoritãţile responsabile de implementarea acestuia la nivel naţional şi autoritãţile publice locale partenere vor acorda alocaţii financiare nerambursabile şi vor pune la dispoziţia incubatoarelor de afaceri facilitãţile necesare pentru a asigura funcţionalitatea acestora în beneficiul IMM-urilor selectate în cadrul Programului.
1.1.4. Programul constã în crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România, care va permite în principal:
a) dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea mai eficientã a potenţialului economic şi uman existent în zonã;
b) înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile sã utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilã din punct de vedere financiar;
c) crearea unei relaţii eficiente între potenţialul tehnologic şi antreprenorial al zonelor-ţintã;
d) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile sã facã faţã presiunilor concurenţiale;
e) favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţã profesionalã, surse de finanţare, precum şi la servicii şi echipamente specifice;
f) creşterea numãrului de locuri de muncã şi dezvoltarea economicã a regiunilor-ţintã;
g) promovarea unei cooperãri strânse între principalii parteneri la nivel naţional, regional şi local pentru realizarea unei dezvoltãri economice susţinute;
h) corelarea activitãţilor incubatoarelor de afaceri cu cele ale operatorilor economici existenţi în zonã.
2. Cadrul instituţional şi resursele Programului
2.1. Cadrul legal
Programul se deruleazã pe perioada 2002-2012, conform:
a) <>Hotãrârii Guvernului nr. 290/2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltãrii reţelei naţionale de incubatoare de afaceri, conform cãreia "Strategia va asigura crearea şi consolidarea unei reţele naţionale de incubatoare în România, prin dezvoltarea unor programe integrate de susţinere a acestora, pânã în 2013";
b) prevederilor anexei nr. 3/21/27 la <>Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) Planului de acţiune al Programului de ţarã pentru România 2005-2009, aprobat de Guvernul României, şi Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în baza Acordului-standard de asistenţã pentru dezvoltare semnat de ambele pãrţi pe 23 ianuarie 1991, completat de Acordul pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 23 aprilie 2004;
d) prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, art. 4 alin. (1) lit. A pct. 9. Agenţia "exercitã calitatea de Agenţie naţionalã de execuţie în implementarea Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, derulat conform Memorandumului de înţelegere încheiat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (PNUD)";
e) prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 482/2005 pentru aprobarea suplimentãrii bugetului Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri prin contribuţia obţinutã de cãtre Guvernul României din partea Guvernului Japoniei şi provenind din Fondul de contrapartidã şi a Convenţiei de utilizare a fondului de contrapartidã, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de "gestionar" al fondului de contrapartidã, şi PNUD, în calitate de "beneficiar";
f) Memorandumului din 30 martie 2009 (Memorandum din 2009) de înţelegere între Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din România şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri;
g) Acordului de cofinanţare pentru Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.
Politicile operaţionale majore aplicabile în derularea Programului vor fi aprobate de cãtre preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumitã în continuare AIPPIMM, iar monitorizarea implementãrii Programului, conform obiectivelor stabilite prin prezenta procedurã, se va realiza de cãtre oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC.
2.2. Bugetul Programului
(1) Contribuţia AIPPIMM pentru anul 2009 este de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3/21/27 la <>Legea nr. 18/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi va fi distribuitã în funcţie de Planul de acţiuni propus de PNUD şi aprobat de preşedintele AIPPIMM.
(2) Contravaloarea alocaţiei de la bugetul Programului pentru reabilitarea spaţiilor fiecãrei locaţii destinate desfãşurãrii activitãţii de incubare este de maximum 500.000 lei pentru incubatoarele noi şi de maximum 200.000 lei pentru incubatoarele existente, aprobate pentru a intra în procesul de modernizare şi/sau de extindere. Pentru dotarea şi utilarea incubatoarelor noi, se va aloca o sumã maximã de 130.000 lei, iar pentru reutilãri ca urmare a uzurii fizice şi morale a dotãrilor şi echipamentelor existente la incubatoarele în funcţiune, o sumã de 50.000 lei.
(3) Fondurile destinate Programului vor fi distribuite cu titlu de alocaţii financiare nerambursabile, în conformitate cu prezenta procedurã, dupã cum urmeazã:
a) fonduri alocate pentru amenajarea şi reabilitarea spaţiilor destinate desfãşurãrii activitãţii de incubare, incluzând în limita fondurilor disponibile şi achiziţionarea de echipamente de calcul, mobilier şi altele asemenea, necesare pentru dotarea corespunzãtoare a incubatoarelor de afaceri;
b) fonduri alocate pentru activitãţile specifice perioadei de preincubare, precum şi pentru administrarea incubatoarelor de afaceri;
c) fonduri destinate susţinerii activitãţilor specifice incubatoarelor de afaceri, materializate prin alocaţii financiare periodice nerambursabile, alocate în condiţiile prevãzute de prezenta procedurã.
(4) Fondurile derulate prin intermediul Programului vor fi transferate prin intermediul PNUD. În calitate de agenţie de implementare, PNUD poate transfera fondurile derulate în cadrul Programului prin intermediul autoritãţilor publice locale responsabile la nivel regional de implementarea Programului, precum şi prin intermediul administratorilor de incubatoare în baza unor conturi bancare cu destinaţii speciale, deschise în condiţiile legii numai cu aprobarea AIPPIMM.
(5) Autoritãţile publice locale sau administratorii de incubatoare prevãzuţi la alin. (4) vor transfera fondurile cãtre beneficiarii finali numai în condiţiile prestabilite şi numai ca urmare a aprobãrilor transmise în scris de cãtre AIPPIMM.
(6) Bugetul poate fi suplimentat cu surse atrase de la alţi parteneri numai cu avizul PNUD şi cu aprobarea preşedintelui AIPIMM.
(7) Contribuţia PNUD pentru finanţarea Programului este de 10% din contribuţia alocatã de AIPPIMM de la bugetul de stat, conform Acordului de cofinanţare dintre AIPPIMM şi PNUD.
(8) Alocaţiile prevãzute la alin. (2) vor putea fi modificate prin decizie a preşedintelui AIPPIMM, în limita fondurilor disponibile, numai în baza unei justificãri corespunzãtoare prezentate de PNUD şi OTIMMC.
3. Managementul Programului
3.1. Autoritãţile implicate în implementarea Programului
a) AIPPIMM este coordonatorul naţional al Programului;
b) OTIMMC exercitã atribuţiile de agenţie naţionalã de execuţie a Programului sub îndrumarea coordonatorului naţional al Programului, desemnat de cãtre preşedintele AIPPIMM, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al AIPPIMM;
c) PNUD, în calitate de agenţie de implementare a Programului, va asigura implementarea corespunzãtoare a Programului în numele AIPPIMM.
3.1.1. AIPPIMM va încheia acorduri de finanţare cu autoritãţile publice locale în scopul amenajãrii şi reabilitãrii spaţiilor destinate desfãşurãrii activitãţii de incubare.
3.1.2. În cadrul Programului va fi constituitã echipa de Program, care rãspunde de derularea tuturor activitãţilor menţionate în prezenta procedurã. Aceastã echipã va fi îndrumatã de cãtre coordonatorul naţional al Programului, desemnat conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al AIPPIMM. Echipa de Program va rãspunde de elaborarea şi prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale şi a planurilor de lucru. Echipa de Program va include consultanţi de specialitate şi personal administrativ.
3.1.3. Selecţia şi recrutarea personalului echipei de Program se vor face de cãtre o comisie formatã din reprezentanţi PNUD, prin intermediul unui proces de interviuri structurat şi deschis, conform procedurilor PNUD.
3.1.4. Atribuţiile AIPPIMM:
a) aprobã modificãri de procedurã, actualizãri de costuri, eliminarea unor deficienţe, introducerea unor noi acţiuni;
b) aprobã planul anual de lucru pe 2009 întocmit de echipa de Program;
c) coordoneazã echipa de proiect, prin intermediul coordonatorului naţional al Programului, desemnat în cadrul AIPPIMM;
d) aprobã planul de acţiuni pe perioade scurte şi lungi, întocmit de OTIMMC, în vederea implementãrii Programului;
e) supravegheazã îndeplinirea tuturor obiectivelor, activitãţilor şi a strategiei Programului, aşa cum sunt definite în documentul-proiect;
f) monitorizeazã stadiul implementãrii Programului în raport cu obiectivele acestuia;
g) conduce procesul de selecţie a administratorului de incubator;
h) colaboreazã în vederea asigurãrii sprijinului necesar pentru implementarea Programului din partea autoritãţilor publice centrale şi locale;
i) asigurã promovarea incubatoarelor de afaceri, pentru a contribui la gradul de conştientizare a publicului şi crearea unei imagini pozitive privind reţeaua naţionalã de incubatoare de afaceri, prin participarea la conferinţe de presã şi la alte evenimente mass-media;
j) acordã asistenţã pentru atragerea potenţialilor beneficiari ai Programului, care au perspective reale de dezvoltare;
k) organizeazã vizite de lucru şi participã la evenimentele organizate în cadrul incubatorului;
l) promoveazã activitãţi menite sã faciliteze informarea reciprocã, îmbunãtãţirea nivelului de cunoştinţe manageriale pentru administratori sau firme incubate;
m) încheie contractele-cadru de administrare cu autoritãţile locale şi cu administratorii de incubatoare;
n) aprobã lista necesarului de dotare a incubatoarelor, propus de PNUD;
o) aprobã cuantumul şi condiţiile de alocare a fondurilor suplimentare destinate extinderii ulterioare a spaţiilor incubatoarelor de afaceri sau susţinerii ori dezvoltãrii unor incubatoare de afaceri deja înfiinţate.
3.1.5. Atribuţiile OTIMMC:
a) propun modificãri de procedurã, actualizãri de costuri, eliminarea unor deficienţe şi introducerea de noi acţiuni;
b) propun planul de acţiuni la nivel local pe perioade scurteşi lungi, în vederea implementãrii Programului;
c) supravegheazã la nivel local îndeplinirea tuturor obiectivelor, activitãţilor şi a strategiei Programului, aşa cum sunt definite în documentul proiect;
d) monitorizeazã la nivel local stadiul implementãrii Programului în raport cu obiectivele acestuia;
e) participã la stabilirea prevederilor contractului-cadru de administrare şi ale contractului-cadru de incubare;
f) controleazã şi avizeazã rapoartele înaintate de echipa de Program din cadrul PNUD, referitoare la bugetele şi raportãrile financiare, precum şi raportãrile privind stadiul de realizare a Programului;
g) analizeazã cuantumul subvenţiilor acordate firmelor incubate şi realizarea de cãtre acestea a indicatorilor de performanţã stabiliţi la intrarea în incubator;
h) colaboreazã împreunã cu PNUD în vederea asigurãrii sprijinului necesar pentru implementarea Programului din partea autoritãţilor publice centrale şi locale;
i) asigurã promovarea la nivel local a incubatoarelor de afaceri, pentru a contribui la gradul de conştientizare a publicului şi crearea unei imagini pozitive privind reţeaua naţionalã de incubatoare de afaceri, prin participarea la conferinţe de presã şi la alte evenimente mass-media;
j) acordã asistenţã pentru atragerea potenţialilor beneficiari ai Programului, care au perspective reale de dezvoltare;
k) organizeazã vizite de lucru şi participã la evenimentele organizate în cadrul incubatorului;
l) promoveazã activitãţi menite sã faciliteze informarea reciprocã, îmbunãtãţirea nivelului de cunoştinţe manageriale pentru administratori sau firme incubate.
3.1.6. Atribuţiile echipei de Program
Echipa de Program constituitã în cadrul PNUD va avea urmãtoarele responsabilitãţi şi atribuţii:
a) asigurã managementul Programului şi supravegheazã implementarea corespunzãtoare a acestuia;
b) întocmeşte planul anual de lucru pe 2009;
c) prezintã cãtre AIPPIMM şi OTIMMC, dupã caz, rapoarte financiare documentate, precum şi rapoarte privind stadiul de realizare a Programului;
d) stabileşte şi menţine comunicarea dintre autoritãţile implicate în implementarea Programului;
e) stabileşte contacte cu diverse autoritãţi publice, organizeazã conferinţe de presã şi alte evenimente massmedia, în vederea atragerii de fonduri suplimentare la bugetul Programului, precum şi pentru promovarea incubatoarelor de afaceri şi crearea unei imagini pozitive privind reţeaua naţionalã a incubatoarelor de afaceri;
f) evalueazã şi propune spre aprobare AIPPIMM locaţiile destinate pentru înfiinţarea de noi incubatoare de afaceri sau dezvoltarea celor existente;
g) participã la stabilirea condiţiilor specifice acordurilor de finanţare, ce se vor încheia între AIPPIMM şi autoritãţile publice locale în scopul amenajãrii şi reabilitãrii spaţiilor destinate desfãşurãrii activitãţii de incubare;
h) achiziţioneazã conform procedurilor PNUD echipamentele necesare amenajãrii incubatoarelor de afaceri;
i) participã alãturi de AIPPIMM, OTIMMC şi administratorul de incubator la selecţia IMM-urilor care vor fi desemnate participante în cadrul Programului;
j) stabileşte cu aprobarea AIPPIMM prevederile contractului-cadru de administrare şi ale contractului-cadru de incubare;
k) propune spre aprobare AIPPIMM cuantumul şi condiţiile de alocare a fondurilor suplimentare destinate extinderii ulterioare a spaţiilor incubatoarelor de afaceri sau susţinerii ori dezvoltãrii unor incubatoare de afaceri deja înfiinţate;
l) stabileşte destinaţia fondurilor suplimentare atrase la bugetul Programului, dupã o consultare prealabilã cu OTIMMC şi cu AIPPIMM;
m) stabileşte, cu aprobarea AIPPIMM, categoriile de cheltuieli eligibile cu privire la amenajarea şi reabilitarea spaţiilor destinate desfãşurãrii activitãţii de incubare, activitãţile de preincubare, decontarea costurilor referitoare la utilitãţi şi a serviciilor de asistenţã şi consultanţã de specialitate;
n) monitorizeazã şi coordoneazã, prin intermediul unor instrucţiuni transmise în scris, activitatea desfãşuratã de administratorii incubatoarelor şi de firmele incubate;
o) transmite AIPPIMM şi OTIMMC trimestrial raportarea privind indicatorii de performanţã;
p) aprobã rapoartele financiare şi de activitate întocmite de administratorii incubatoarelor şi le prezintã spre aprobare AIPPIMM;
q) supun spre aprobare AIPPIMM planul de afaceri pentru incubatoare, criteriile şi procedurile folosite pentru selectarea, admiterea şi promovarea beneficiarilor Programului, prevederile contractului-cadru de administrare, prevederile contractului-cadru de incubare, politica de preţuri sau nivelul subvenţiilor etc.
3.2. Raportarea, monitorizarea şi evaluarea periodicã a Programului
3.2.1. Activitãţile Programului vor fi derulate şi monitorizate pe baza planului anual de activitãţi elaborat şi actualizat de echipa de Program, în conformitate cu prezenta procedurã.
3.2.2. Echipa de Program va elabora rapoartele financiare şi cele privind stadiul de realizare a Programului, pe care le prezintã la AIPPIMM, dupã cum urmeazã:
a) trimestrial: raport narativ privind stadiul de realizare a Programului;
b) semestrial: raport financiar însoţit de documentele justificative (cu evidenţierea alocaţiilor financiare nerambursabile acordate IMM incubate), raport narativ (cu evidenţierea activitãţii firmelor incubate, a indicatorilor de performanţã realizaţi şi a activitãţii administratorilor).
3.2.3. Programul va fi supus unui proces de evaluare cu 6 luni înainte de data prevãzutã pentru încheierea sa.
Organizarea, planificarea şi termenii de referinţã se vor stabili dupã consultãri între pãrţile responsabile cu implementarea Programului.
3.2.4. PNUD va face un audit anual al Programului cu un auditor independent selecţionat prin competiţie, iar rapoartele anuale vor fi prezentate în copie la AIPPIMM.
(1) Lunar se va ţine o şedinţã de lucru la care vor participa reprezentanţi decizionali de la AIPPIMM, PNUD, managerul echipei de Program, autoritatea localã şi administratorul incubatorului. La şedinţa ultimului ciclu de incubator va fi dezbãtut raportul final al Programului. Acesta va fi elaborat cu cel puţin douã luni înainte de data şedinţei finale, pentru a permite evaluarea activitãţilor efectuate.
(2) Programul va fi supus unui proces de evaluare cu 6 luni înainte de data prevãzutã pentru încheierea sa. Organizarea, planificarea şi termenii de referinţã se vor stabili dupã consultãri între pãrţile responsabile cu implementarea Programului.
(3) Programul va fi supus unui proces de audit în fiecare an, efectuat de cãtre un auditor independent.
3.3. Evaluarea finalã şi concluziile Programului
3.3.1. Performanţele incubatoarelor de afaceri trebuie analizate în primul rând din perspectiva rezultatelor obţinute, dar şi prin prisma impactului pe care l-au avut în mediul de afaceri al regiunii în care funcţioneazã, precum şi a dezvoltãrii economice. Impactul Programului se reflectã în cuantificarea performanţelor incubatoarelor de afaceri obţinute pe termen mediu sau lung, precum şi în rata de ocupare a acestuia la un anumit moment dat.
3.3.2. Raportul final de evaluare a Programului trebuie sã conţinã şi impactul activitãţii incubatorului din perspectiva creãrii unor noi locuri de muncã.
3.3.3. În vederea cuantificãrii rezultatelor incubatoarelor de afaceri pe arii specifice de acţiune vor trebui luaţi în considerare o serie de indicatori. Datele vor fi obţinute de la administratorii de incubatoare, care vor avea obligaţia de a monitoriza pe parcursul celor 3 ani ai incubãrii, dar şi dupã incubare încã 2 ani, urmãtorii indicatori:
a) rata de supravieţuire a beneficiarilor Programului dupã terminarea perioadei de incubare, fapt care va genera o imagine generalã a rezultatelor Programului;
b) numãrul de locuri de muncã nou-create în perioada de incubare (minimum 3);
c) dezvoltarea economicã a ariei geografice de amplasare a incubatoarelor;
d) rezultatele economice obţinute;
e) serviciile prestate şi calitatea acestora.
4. Beneficiarii Programului
4.1. Criterii de selecţie a beneficiarilor Programului
4.1.1. Beneficiarii Programului sunt potenţiali întreprinzãtori care intenţioneazã sã înfiinţeze o întreprindere în conformitate cu legislaţia naţionalã sau întreprinderi deja înfiinţate, cu cel mult 2 ani de activitate de la data înregistrãrii cererii pentru înscrierea în incubator, care, la data solicitãrii, îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria IMM-urilor, stabilite de <>Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi criteriile de eligibilitate prevãzute în prezenta procedurã.
4.1.2. În cadrul Programului sunt definite ca IMM-uri nou-înfiinţate acele societãţi care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) prezintã, în termen de 30 de zile de la data selecţiei, dovada înmatriculãrii întreprinderii la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea;
b) au sediul în sfera teritorialã a incubatorului de afaceri care face obiectul prezentei proceduri;
c) se încadreazã în categoria IMM-urilor şi sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit <>Legii nr. 346/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) desfãşoarã numai activitãţi de producţie de bunuri şi/sau de prestãri de servicii.
4.1.3. În cadrul Programului sunt definite ca IMM-uri cu istoric de funcţionare IMM-urile care la data depunerii cererii de participare în cadrul Programului au o perioadã de funcţionare de pânã la 2 ani şi îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) au sediul social în zonele-ţintã în care sunt amplasate incubatoarele de afaceri care fac obiectul prezentei proceduri;
b) se încadreazã în categoria IMM-urilor şi sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit <>Legii nr. 346/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) prezintã un bilanţ contabil pozitiv în ultimul an fiscal;
d) au un numãr mediu scriptic de minimum 3 salariaţi în anul fiscal anterior incubãrii;
e) desfãşoarã numai activitãţi de producţie de bunuri şi/sau prestãri de servicii;
f) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecãtor-sindic, nu au activitãţile comerciale suspendate.
4.1.4. Nu beneficiazã de prevederile Programului, fãrã a se limita la acestea: societãţile bancare, societãţile de asigurare şi reasigurare, societãţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societãţile de valori imobiliare, societãţile cu activitate principalã de comerţ, activitãţi de intermedieri financiare, activitãţi auxiliare intermedierilor financiare, activitãţi de intermedieri imobiliare, întreprinderile din sectoarele de activitate referitoare la producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, precum şi cele din industria de pescuit şi din industria carboniferã.
4.2. Procedura de selecţie a beneficiarilor Programului
4.2.1. În vederea obţinerii informaţiilor şi a documentaţiei necesare pentru înscrierea în Program, precum şi pentru depunerea solicitãrilor de înscriere pentru procesul de instruire, potenţialii beneficiari ai Programului se vor adresa administratorului incubatorului, la sediul acestuia sau la sediul incubatorului ori la sediul OTIMMC. Informaţii referitoare la Program şi la procesul de instruire a potenţialilor beneficiari ai Programului vor fi disponibile şi pe paginile de internet ale autoritãţilor publice locale, PNUD şi AIPPIMM.
4.2.2. În urma serviciilor de asistenţã prestate de administratorul incubatorului în procesul de preincubare, potenţialii beneficiari vor transmite acestuia documentaţia necesarã pentru înscrierea la selecţia pentru includerea în Program. Documentaţia va cuprinde:
a) opisul documentelor depuse;
b) cererea-tip/formular de înscriere, care se completeazã, prin tehnoredactare, în limba românã şi poartã semnãtura în original a solicitantului;
c) copia actului de identitate al întreprinzãtorului/administratorului întreprinderii, autorizat sã semneze cererea-tip şi sã susţinã proiectul în faţa comisiei de evaluare;
d) un proiect de dezvoltare sau planul de afaceri al firmei;
e) o declaraţie pe propria rãspundere privind intenţia de a înfiinţa o întreprindere odatã cu admiterea în incubator;
f) dupã caz, alte documente solicitate de administratorul incubatorului.
4.2.3. Potenţialii beneficiari care au un istoric de funcţionare, în condiţiile prezentei proceduri, vor depune, în plus faţã de documentele menţionate la pct. 4.2.2 lit. a)-d) şi f), urmãtoarele documente:
a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care trebuie sã se menţioneze reprezentanţii legali ai acesteia, precum şi domeniile de activitate ale întreprinderii solicitante;
b) copie de pe actul constitutiv al întreprinderii;
c) copii de pe bilanţul contabil pentru ultimul an fiscal, vizate şi înregistrate de organele competente, semnate pentru conformitate cu originalul de cãtre reprezentantul legal al întreprinderii;
d) declaraţie pe propria rãspundere privind numãrul mediu anual de personal în anul fiscal precedent;
e) declaraţie pe propria rãspundere privind încadrarea în categoria IMM-urilor şi clasificarea ca întreprindere autonomã, potrivit <>Legii nr. 346/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) certificat de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaţiilor de platã cãtre bugetul general consolidat;
g) certificat de atestare fiscalã cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de platã cãtre bugetul local;
h) cazier fiscal emis de autoritãţile competente cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
i) dupã caz, alte documente solicitate de administratorul incubatorului.
4.2.4. Selecţia întreprinzãtorilor în vederea includerii în Program se va face de o comisie de evaluare din a cãrei componenţã vor face parte reprezentanţi ai autoritãţilor publice locale, AIPPIMM, OTIMMC, PNUD, ai administratorului incubatorului.
4.2.5. Selecţia beneficiarilor se va face în baza unei metodologii de selecţie elaborate de cãtre administratorul incubatorului, aprobatã de AIPPIMM şi de PNUD, şi va consta în evaluarea planului de afaceri depus şi în susţinerea unui interviu de cãtre întreprinzãtori în faţa comisiei de evaluare. În aprecierea proiectelor, comisia de evaluare va ţine cont de criteriul de fezabilitate al acestor propuneri, evidenţiind urmãtoarele aspecte: ideea de afaceri, capacitatea creãrii de locuri de muncã, planul de marketing, structura organizaţionalã, resursele financiare, riscurile şi oportunitãţile afacerii, resursele umane necesare etc.
4.2.6. Ca urmare a procesului de deliberare, comisia de evaluare va selecta întreprinzãtorii care vor fi incluşi în cadrul Programului. Numãrul de întreprinzãtori, format din IMM-uri nou-înfiinţate şi IMM-uri cu un istoric de funcţionare, va fi stabilit de AIPPIMM în baza contractului-cadru de administrare. Raportul dintre numãrul de IMM-uri nou-înfiinţate şi cele cu un istoric de funcţionare, selectate pentru participarea la Program, va fi stabilit de comisia de evaluare în funcţie de documentele depuse şi de criteriile de fezabilitate ale proiectelor prezentate.
4.2.7. Rezultatul procesului de evaluare va fi comunicat în scris solicitanţilor în termen de 5 zile lucrãtoare de la data evaluãrii proiectelor.
4.2.8. Eventualele contestaţii asupra rezultatelor evaluãrii vor fi depuse în termen de 3 zile lucrãtoare de la comunicarea rezultatelor şi vor fi soluţionate de comisia de evaluare în termen de 3 zile lucrãtoare de la data depunerii acestora.
4.3. Contractul-cadru de incubare
4.3.1. Beneficiarii desemnaţi de comisia de evaluare ca participanţi în cadrul Programului vor semna, individual, cu administratorul incubatorului, în condiţiile stabilite de prezenta procedurã şi în concordanţã cu principiile agreate cu PNUD şi aprobate de AIPPIMM, un contract-cadru de incubare încheiat pe o perioadã de 3 ani.
4.3.2. Contractul-cadru de incubare va cuprinde, printre altele, clauze referitoare la:
a) durata de activitate a beneficiarilor Programului în cadrul incubatorului;
b) condiţiile de închiriere a spaţiilor, suprafaţa, rata chiriei;
c) modalitãţile de platã;
d) serviciile asigurate gratuit şi serviciile asigurate contra cost, în conformitate cu prezenta procedurã;
e) condiţiile de participare la servicii de informare, training şi documentare;
f) modalitãţile de raportare;
g) soluţionarea eventualelor litigii;
h) condiţiile de excludere din incubatorul de afaceri şi sancţiunile aplicabile;
i) subvenţiile şi granturile asigurate de Program.
4.3.3. În cadrul contractului-cadru de incubare, administratorul incubatorului, care poate fi o persoanã juridicã, inclusiv un OTIMMC, este responsabil pentru managementul incubatorului de afaceri şi se obligã sã asigure buna funcţionare a acestuia prin asigurarea cu utilitãţi a spaţiilor de lucru, încheierea de contracte de prestãri de servicii şi utilitãţi, asigurarea serviciilor de telecomunicaţii, servicii de pazã, curãţenie, personal administrativ şi consiliere/instruire, prevãzute de prezenta procedurã.
4.3.4. În cazul în care oricare dintre beneficiarii Programului nu îşi respectã din culpã obligaţiile contractuale, precum şi în cazul în care un beneficiar vrea sã se retragã sau intrã în faliment, administratorul incubatorului, cu acordul prealabil al AIPPIMM şi dupã notificarea beneficiarului vizat, va rezilia contractul de incubare încheiat cu acesta. Rezilierea contractului de incubare va atrage excluderea beneficiarului din cadrul Programului şi va da dreptul AIPPIMM de a solicita rambursarea integralã a sumelor primite de beneficiarul exclus, cu titlu de alocaţii financiare nerambursabile, precum şi obligarea acestuia la plata de daune ce au rezultat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.
4.3.5. Excluderea unei IMM incubate din cadrul Programului va putea atrage înlocuirea acesteia cu un potenţial beneficiar eligibil, selecţionat în condiţiile stabilite de administratorul incubatorului şi în concordanţã cu instrucţiunile PNUD.
4.3.6. PNUD şi AIPPIMM îşi rezervã dreptul ca în baza unor motive temeinice sã solicite pãrţilor semnatare modificarea sau renegocierea contractelor-cadru de incubare.
4.4. Responsabilitãţile beneficiarilor Programului
4.4.1. Pe întreaga perioadã de derulare a Programului, beneficiarii acestuia se obligã sã respecte condiţiile contractuale asumate prin contractul-cadru de incubare încheiat cu administratorul incubatorului, precum şi toate modificãrile sau completãrile subsecvente ale acestuia.
4.4.2. Participarea beneficiarilor la Program este condiţionatã de îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) înfiinţarea, în primul an de funcţionare în incubatorul de afaceri, a cel puţin 3 locuri de muncã şi menţinerea acestora pe întreaga perioadã de derulare a Programului;
b) luarea tuturor mãsurilor necesare, precum şi depunerea tuturor diligenţelor menite sã sporeascã performanţele economice, materializate prin creşterea cifrei de afaceri pe fiecare an fiscal;
c) încheierea de contracte comerciale cu parteneri economici şi din afara ariei geografice de amplasare a incubatorului de afaceri;
d) îndeplinirea tuturor obligaţiilor exigibile de platã a impozitelor, taxelor şi datoriilor cãtre bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
e) obligaţia de a pleca din incubator dupã terminarea perioadei de incubare de 3 ani. Derogãri în acest sens se pot obţine numai la recomandarea administratorului şi cu aprobarea AIPPIMM, însã fãrã continuarea sprijinului financiar.
4.4.3. Neîndeplinirea din culpã a obligaţiilor prezentate mai sus va putea atrage rezilierea contractului de incubare şi excluderea beneficiarului din cadrul Programului, precum şi aplicarea mãsurilor prevãzute de prezenta procedurã.
4.5. Beneficiile Programului
4.5.1. Beneficiarii Programului selectaţi în scopul incubãrii vor beneficia de sprijin financiar şi de asistenţã de specialitate în cadrul Programului, ceea ce le va permite sã îşi îmbunãtãţeascã performanţele economice şi sã devinã în final independenţi din punct de vedere financiar pe termen mediu şi lung, fiind în mãsurã în acelaşi timp sã ofere produse şi servicii competitive.
4.5.2. Beneficiile Programului se materializeazã prin punerea la dispoziţia beneficiarilor Programului de spaţii de birouri, spaţii de producţie în limita disponibilitãţii acestora în cadrul incubatorului de afaceri, închiriate în condiţii avantajoase, servicii administrative prestate prin intermediul administratorului incubatorului, asistenţã şi consultanţã de specialitate acordatã contra cost, la preţuri avantajoase, de cãtre sau prin intermediul administratorului incubatorului, precum şi alocaţii financiare nerambursabile.
4.5.3. Serviciile administrative prestate de administratorul incubatorului urmãresc buna funcţionare a incubatorului de afaceri, menţinerea în condiţii optime a spaţiilor individuale puse la dispoziţia beneficiarilor Programului, precum şi a spaţiilor comune, incluzând spaţiile destinate pentru întâlniri de afaceri, expoziţii, instruiri etc., prin asigurarea acestora cu utilitãţi (energie termicã, electricã, apã, gaz etc.), servicii de telecomunicaţii, servicii de pazã, curãţenie etc. De asemenea, administratorul incubatorului va presta beneficiarilor Programului, pe întreaga perioadã de incubare, servicii comune referitoare la cooperarea dintre investitori în cadrul incubatorului, prevenirea actelor ce ar putea avea un impact negativ asupra mediului, servicii de informare, documentare şi secretariat etc.
4.5.4. Serviciile de asistenţã şi consultanţã de specialitate vor fi prestate de administratorul incubatorului, direct sau prin persoane specializate, la preţuri avantajoase, în funcţie de oportunitatea şi solicitarea acestor servicii de cãtre beneficiarii Programului. Administratorii incubatoarelor vor avea un drept prioritar în raport cu alţi prestatori de servicii de asistenţã şi consultanţã de specialitate, în condiţii de preţ şi calitate egale. Aceste servicii, nelimitativ prezentate, pot fi:
a) consultanţã şi asistenţã în elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, a studiilor de fezabilitate şi a surselor şi metodelor de finanţare a investiţiilor în scopul contractãrii altor finanţãri nerambursabile complementare;
b) consultanţã şi instruire în managementul afacerilor şi managementul investiţiilor;
c) asistenţã în procesul de dezvoltare de noi produse şi servicii;
d) asistenţã pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale;
e) servicii de training, traduceri şi publicitate;
f) consultanţã privind protejarea drepturilor de proprietate intelectualã şi industrialã;
g) asistenţã pentru corelarea activitãţilor beneficiarilor Programului cu cele ale întreprinderilor existente în zonã;
h) asistenţã în scopul diversificãrii capacitãţii beneficiarilor Programului de a-şi comercializa produsele şi/sau serviciile în afara zonei de amplasare a incubatorului de afaceri;
i) asistenţã în desfãşurarea activitãţilor de selecţie şi recrutare de personal;
j) asistenţã pentru implementarea procedurilor specifice de lucru în conformitate cu normele europene în domeniul calitãţii.
4.5.5. Pe întreaga perioadã de derulare a Programului, beneficiarii acestuia vor primi sprijin financiar prin alocarea unor fonduri nerambursabile periodice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru de incubare, dupã urmãtorul grafic de finanţare:
a) în primul an de participare la Program, suma maximã anualã a ajutorului financiar nerambursabil este de 40.000 lei, distribuitã astfel:
- 60% din valoarea fãrã TVA a cheltuielilor aferente înfiinţãrii beneficiarului, în cazul în care acesta este o IMM nou-înfiinţatã;
- 40% din valoarea fãrã TVA a utilitãţilor comune aferente funcţionãrii incubatorului de afaceri, distribuite fiecãrui beneficiar al Programului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- 30% din valoarea totalã fãrã TVA a serviciilor de asistenţã şi consultanţã de specialitate;
b) în al doilea an de participare la Program, suma maximã anualã a ajutorului financiar nerambursabil este de 30.000 lei, distribuitã astfel:
- 30% din valoarea fãrã TVA a utilitãţilor comune aferente funcţionãrii incubatorului de afaceri, distribuite fiecãrui beneficiar al Programului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- 20% din valoarea totalã fãrã TVA a serviciilor de asistenţã şi consultanţã de specialitate;
c) în al treilea an de participare la Program, suma maximã anualã a ajutorului financiar nerambursabil este de 25.000 lei, distribuitã astfel:
- 20% din valoarea fãrã TVA a utilitãţilor comune aferente funcţionãrii incubatorului de afaceri, distribuite fiecãrui beneficiar al Programului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- 15% din valoarea totalã fãrã TVA a serviciilor de asistenţã şi consultanţã de specialitate.
4.5.6. În limita plafoanelor menţionate anterior, beneficiarii Programului pot solicita, prin intermediul administratorului, ajutoare financiare nerambursabile destinate activitãţilor de dezvoltare a afacerilor, cum ar fi participarea la târguri şi expoziţii, obţinerea certificãrilor ISO specifice activitãţii desfãşurate, proiectarea şi gãzduirea unei pagini web etc. Eligibilitatea acestor cheltuieli, precum şi cuantumul acestora vor fi stabilite de PNUD, cu aprobarea AIPPIMM.
4.5.7. Atragerea de fonduri suplimentare la bugetul Programului va putea determina majorarea plafonului fondurilor nerambursabile periodice sau diversificarea cheltuielilor eligibile ori acordarea unor ajutoare financiare separate. Cuantumul, condiţiile de transferare, precum şi destinaţia acestor fonduri nerambursabile suplimentare vor fi stabilite de PNUD, dupã aprobarea AIPPIMM.
5. Dispoziţii finale
5.1. Prevederile prezentei proceduri vor putea fi modificate prin decizie a preşedintelui AIPPIMM în urma unor consultãri prealabile cu PNUD.
5.2. Evaluarea şi selecţia locaţiilor, fondurile, costurile şi administrarea incubatoarelor
5.2.1. Procedura generalã pentru înfiinţarea incubatoarelor de afaceri debuteazã cu un studiu de fezabilitate, urmat de evaluãri pe teren în vederea selectãrii locaţiilor. Ca urmare a procedurii de selecţie a locaţiilor, AIPPIMM va încheia acorduri de finanţare cu autoritãţile publice locale, în scopul demarãrii campaniei de amenajare şi reabilitare a spaţiilor destinate desfãşurãrii activitãţii de incubare. În procesul de selecţie a locaţiilor se vor lua în consideraţie, cu precãdere, locaţiile care se pot adapta cu uşurinţã pentru buna funcţionare a incubatoarelor de afaceri, precum şi locaţiile în care funcţioneazã deja, în baza unor parteneriate încheiate cu autoritãţile publice locale, unele structuri similare cu incubatoarele de afaceri.
5.2.2. Fondurile destinate pentru amenajarea şi reabilitarea spaţiilor destinate desfãşurãrii activitãţii de incubare vor fi alocate o singurã datã în baza contractului de finanţare încheiat de AIPPIMM cu autoritãţile publice locale şi provin din fonduri alocate din bugetul Programului, fonduri alocate de autoritãţile publice locale sau din surse financiare private atrase la bugetul Programului. Pentru extinderea ulterioarã a spaţiilor incubatoarelor de afaceri, autoritãţile implicate în implementarea Programului vor putea aloca, în limita disponibilitãţilor, fonduri suplimentare pentru amenajarea şi reabilitarea noilor locaţii.
5.2.3. Costurile referitoare la reabilitarea clãdirii incubatorului privesc cheltuieli specifice legate de renovarea şi amenajarea spaţiilor de producţie, a birourilor, a spaţiilor comune destinate întâlnirilor, sãlilor de curs etc. Prin excepţie, cheltuielile care fac obiectul unor activitãţi de reparaţii curente nu vor fi decontate.
5.2.4. Virarea efectivã a sumelor ce au ca destinaţie amenajarea şi reabilitarea iniţialã a spaţiilor în care îşi vor desfãşura activitatea incubatoarele de afaceri se face de cãtre PNUD, dupã aprobarea AIPPIMM, în contul autoritãţilor publice locale, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data semnãrii acordului de finanţare. Autoritãţile publice locale vor prezenta cãtre PNUD şi AIPPIMM, în termen de 30 de zile de la efectuarea cheltuielilor, documentele justificative referitoare la distribuirea sumelor alocate. Fondurile destinate amenajãrii spaţiilor suplimentare vor fi alocate, în funcţie de disponibilitãţile financiare, ulterior aprobãrii de cãtre autoritãţile implicate în implementarea Programului şi a documentaţiei tehnice întocmite în vederea atribuirii lucrãrilor de amenajare şi/sau reabilitare a spaţiilor suplimentare.
5.2.5. Dosarul privind documentaţia justificativã va conţine un opis al documentelor depuse, copie de pe documentaţia tehnicã întocmitã în vederea atribuirii lucrãrilor de amenajare şi/sau reabilitare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, contracte de prestãri de servicii, facturi fiscale, chitanţe fiscale, ordine de platã, extrase de cont etc.
5.2.6. PNUD şi AIPPIMM îşi rezervã dreptul de a verifica la sediul incubatorului veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor referitoare la activitãţile, serviciile şi cheltuielile efectuate în cadrul procesului de amenajare şi reabilitare a spaţiilor destinate desfãşurãrii activitãţilor de incubare.
5.2.7. Administrarea incubatorului
5.2.7.1. Selectarea administratorului incubatorului
a) AIPPIMM va selecta şi va contracta o persoanã juridicã, care va deveni parte asociatã la contractul-cadru de administrare, denumitã în continuare administratorul incubatorului, care se va ocupa de managementul incubatorului de afaceri pe plan local.
b) La selectarea administratorului incubatorului se vor avea în vedere urmãtoarele:
- planul de promovare localã, realizat din resursele financiare ale administratorului;
- numãrul de personal, calificarea şi experienţa membrilor echipei manageriale responsabile de managementul Programului;
- strategia de monitorizare a Programului şi capacitatea de elaborare a rapoartelor financiare şi a rapoartelor periodice privind stadiul de implementare a Programului.
c) Contractul-cadru de administrare a incubatorului de afaceri va fi semnat de cãtre: AIPPIMM, autoritatea publicã localã şi administratorul incubatorului.
5.2.7.2. Criterii de selecţie şi procedura de selectare a administratorului incubatorului
Administrator al incubatorului va putea fi desemnat un operator economic juridic, o organizaţie nonprofit sau un OTIMMC, constituite în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare.
În procesul de selectare a candidaţilor înscrişi pentru concursul de administrator al incubatorului, autoritãţile implicate vor analiza cererile acestora, având în vedere cel puţin urmãtoarele criterii:
a) deţinerea unui istoric de activitate cu bilanţ pozitiv în cazul firmelor private;
b) dupã caz, prezentarea proiectelor de consultanţã derulate în ultima perioadã şi rezultatele acestora;
c) nu se aflã în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un administrator judiciar şi nu au activitatea comercialã suspendatã;
d) prezintã proiecte de colaborare încheiate cu autoritãţile publice locale;
e) implicã personal calificat, cu experienţã în managementul afacerilor, şi au capacitatea de a atrage experţi capabili sã ofere beneficiarilor Programului consultanţã şi alte servicii de susţinere a afacerilor;
f) posedã infrastructurã proprie necesarã asigurãrii serviciilor menţionate în prezenta procedurã;
g) deţin cunoştinţe şi informaţii privind mediul de afaceri din aria geograficã de amplasare a incubatorului de afaceri;
h) au capacitatea de a se implica în susţinerea incubatorului de afaceri în relaţia cu autoritãţile locale, unitãţi bancare, institute de cercetare, institute de învãţãmânt superior şi unitãţi economice din aria geograficã de amplasare a incubatorului de afaceri;
i) prezintã detaliat un plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea incubatorului de afaceri pe termen mediu şi lung.
5.2.7.3. Procedura de selectare a administratorului incubatorului
Procedura de selectare a administratorului incubatorului se va desfãşura cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Ofertele solicitanţilor vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar de cãtre o comisie de evaluare constituitã din reprezentanţi ai AIPPIMM, PNUD, reprezentanţi ai autoritãţilor publice locale şi, dupã caz, OTIMMC. Rezultatul procesului de evaluare va fi comunicat în scris solicitanţilor în termen de 5 zile lucrãtoare de la data evaluãrii ofertelor.
Eventualele contestaţii vor fi depuse în termen de 3 zile lucrãtoare de la comunicarea rezultatelor şi vor fi soluţionate de comisia de evaluare în termen de 3 zile lucrãtoare de la data depunerii acestora.
5.2.7.4. Contractul-cadru de administrare
Incubatorul de afaceri se constituie printr-un contract-cadru încheiat între AIPPIMM, autoritãţile publice locale şi administratorul incubatorului, responsabile la nivel local de implementarea Programului.
În cadrul acestui contract, autoritãţile publice locale vor pune la dispoziţia incubatorului de afaceri, respectiv a beneficiarilor Programului, IMM incubate, în condiţii de calitate şi la preţuri convenabile, spaţii pentru birouri, întâlniri de afaceri, expoziţii, instruiri etc., cu acces direct la utilitãţi, respectiv energie electricã, termicã, apã, gaz, servicii de telecomunicaţii, servicii de curãţenie şi pazã etc.
Contractul-cadru de administrare se va încheia pe o perioadã de 5 ani (3 ani incubare + 2 ani monitorizare a firmelor ce au fost incubate) şi va prevedea, printre altele, clauze referitoare la:
a) promovarea localã a Programului din resurse financiare proprii puse la dispoziţie de administratorul incubatorului;
b) disponibilitatea unei echipe manageriale sau atragerea ei, care sã fie responsabile de administrarea incubatorului;
c) elaborarea rapoartelor financiare lunare, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea IMM-urilor incubate;
d) elaborarea rapoartelor trimestriale privind stadiul de realizare a Programului;
e) numãrul de IMM-uri ce vor fi selectate în vederea participãrii în cadrul Programului, numãr stabilit în funcţie de spaţiul alocat incubatorului de afaceri, precum şi de fondurile disponibile;
f) modalitatea de monitorizare a IMM-urilor incubate;
g) garanţii de bunã execuţie;
h) furnizarea cãtre PNUD a tuturor datelor necesare elaborãrii raportãrilor financiare periodice, precum şi a celor narative.

5.2.7.5. În cazul în care administratorul incubatorului nu îşi respectã din culpã obligaţiile contractuale, autoritãţile publice locale responsabile de implementarea la nivel local a Programului, cu acordul prealabil sau la cererea AIPPIMM, vor putea impune penalitãţi sau, dupã caz, vor putea solicita rezilierea contractului-cadru de administrare, în conformitate cu condiţiile contractuale stabilite. Rezilierea contractului va atrage obligarea administratorului exclus la rambursarea integralã a sumelor primite cu titlu de alocaţii financiare nerambursabile, precum şi obligarea acestuia la plata de daune ce au rezultat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.
5.2.7.6. Excluderea unui administrator de incubator din cadrul Programului va determina înlocuirea acestuia cu o persoanã juridicã eligibilã pentru aceastã funcţie, selecţionatã în condiţiile stabilite de prezenta procedurã. Pe toatã perioada de vacanţã a funcţiei, interimatul va fi asigurat în conformitate cu instrucţiunile stabilite de AIPPIMM.
5.2.7.7. Pentru motive temeinice, autoritãţile locale sau AIPPIMM îşi rezervã dreptul de a impune renegocierea contractului-cadru de administrare.
5.2.8. Contravaloarea unor servicii prestate şi garanţia de bunã execuţie
5.2.8.1. Pentru toatã perioada de desfãşurare a contractului-cadru de administrare, administratorul incubatorului va beneficia de o platã în avans pentru servicii, echivalentul în lei a 50.000 USD, inclusiv TVA, calculat la cursul de schimb USD/leu, stabilit de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru data efectuãrii plãţii. Aceastã platã este destinatã exclusiv activitãţii de implementare a Programului, constând în contravaloarea cheltuielilor privind instruirea, în perioada de preincubare, a potenţialilor întreprinzãtori, contravaloarea cheltuielilor pentru editarea şi tipãrirea suportului de curs realizat în perioada de preincubare şi a curriculei de curs pentru instruirea efectuatã în decursul procesului de incubare, contravaloarea cheltuielilor privind organizarea procesului de evaluare a proiectelor şi de selecţie a IMM-urilor ce vor fi înscrise pentru participare la Program, contravaloarea cheltuielilor privind consultanţa acordatã în perioada de preincubare pentru înfiinţarea de noi societãţi comerciale, contravaloarea cheltuielilor pentru realizarea unei pagini web de promovare a activitãţilor incubatorului.
5.2.8.2. Suma destinatã administratorului incubatorului va fi alocatã în cel mult 4 tranşe trimestriale, pe baza rapoartelor de activitate trimestriale şi a documentelor financiare justificative. În funcţie de prestaţia administratorului incubatorului, PNUD îşi rezervã dreptul de a modifica condiţiile de transfer al alocaţiei financiare nerambursabile destinate acestuia, cu privire la numãrul de tranşe sau la perioada de transfer al acestora, fãrã consimţãmântul expres al administratorului incubatorului.
5.2.8.3. Ca urmare a procesului de evaluare şi analizã a oportunitãţii cheltuielilor efectuate de administratorul incubatorului, PNUD şi AIPPIMM vor aproba eligibilitatea acestora. Administratorul incubatorului va transmite cãtre PNUD şi AIPPIMM eventualele comentarii şi obiecţii, în termen de 15 zile de la data primirii documentaţiei justificative; depãşirea acestui termen va echivala cu aprobarea tacitã a eligibilitãţii respectivelor cheltuieli. Documentaţia justificativã depusã de administratorul incubatorului va conţine lista tuturor documentelor, contracte de prestãri de servicii, facturi fiscale, chitanţe fiscale, ordine de platã, extrase de cont etc.
5.2.8.4. Garanţia de bunã execuţie a contractului-cadru de administrare se constituie prin reţineri succesive din ajutorul financiar destinat administratorului incubatorului. Cuantumul acesteia poate sã ajungã pânã la 10% din valoarea alocaţiei financiare nerambursabile destinate administratorului incubatorului. Garanţia de bunã execuţie va fi restituitã la finalizarea contractului-cadru de administrare, dupã prezentarea de cãtre administratorul incubatorului a raportului final de activitate.
5.2.9. Rolul şi responsabilitãţile administratorului incubatorului
5.2.9.1. Administratorul incubatorului va fi responsabil pentru aspectele operaţionale şi de conducere ale incubatorului de afaceri, beneficiind de asistenţã financiarã şi tehnicã acordatã prin intermediul Programului, în baza prezentei proceduri.
5.2.9.2. Administratorul incubatorului are urmãtoarele responsabilitãţi şi atribuţii:
a) încheie un contract-cadru de administrare cu autoritãţile locale, AIPPIMM şi PNUD în vederea implementãrii Programului;
b) încheie contracte de incubare cu beneficiarii Programului selectaţi pentru a participa la Program;
c) este direct rãspunzãtor pentru utilizarea fondurilor acordate de PNUD ca agenţie naţionalã de implementare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) întocmeşte şi pãstreazã evidenţele contabile ale incubatorului de afaceri, pe care le pune la dispoziţia autoritãţilor implicate în implementarea Programului, la solicitarea acestora;
e) îşi îndeplineşte obligaţiile exigibile de platã a impozitelor, taxelor şi datoriilor cãtre bugetul de stat şi bugetele locale;
f) organizeazã, din resurse financiare proprii, promovarea localã a Programului, în perioada de iniţiere a activitãţilor incubatorului, în locaţiile unde se vor înfiinţa incubatoarele de afaceri-pilot (producţie de materiale promoţionale, publicitate, organizare/participare la seminarii specializate etc.);
g) propune şi realizeazã documentaţia tehnicã privind procedura de selecţie a potenţialilor beneficiari ai Programului;
h) propune şi realizeazã suportul de curs pentru instruirea potenţialilor întreprinzãtori în vederea selectãrii celor mai bune idei de afaceri;
i) presteazã potenţialilor beneficiari ai Programului servicii profesionale de asistenţã în procesul de preincubare;
j) organizeazã trimestrial seminarii de instruire cu diferite teme din domenii de activitate variate, în beneficiul IMM-urilor incubate, pe toatã perioada de desfãşurare a Programului;
k) asigurã serviciile de administrare menţionate în prezenta procedurã, pentru care încheie contracte de servicii cu beneficiarii Programului;
l) asigurã garanţia utilizãrii spaţiilor şi a mijloacelor fixe aflate în dotarea incubatorului în scopul declarat iniţial;
m) elaboreazã trimestrial rapoarte financiare, pe care le înainteazã AIPPIMM şi PNUD spre aprobare, însoţite de documentele justificative privind utilizarea fondurilor, evidenţiind alocaţiile financiare nerambursabile pentru fiecare beneficiar incubat (contracte de servicii, facturi fiscale, chitanţe fiscale, ordine de platã, extrase de cont etc.). Plata fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor incubate se va face dupã aprobarea acestor rapoarte de cãtre AIPPIMM şi PNUD;
n) elaboreazã trimestrial rapoarte privind stadiul de realizare a Programului, pe care le înainteazã AIPPIMM şi PNUD;
o) asigurã monitorizarea şi evaluarea activitãţilor beneficiarilor Programului pe întreaga perioadã de derulare a contractului lor;
p) desfãşoarã activitãţi de atragere de fonduri pentru a asigura sustenabilitatea incubatorului de afaceri dupã cei 3 ani de incubare pentru o firmã;
q) la cerere, implicã IMM-urile incubate în activitãţi specifice de cercetare naţionale şi internaţionale şi în programe de inovaţii;
r) stabileşte şi menţine relaţii cu alte reţele internaţionale de incubatoare de afaceri.
5.2.9.3. Raportãrile referitoare la stadiul de realizare a Programului, precum şi cele privitoare la monitorizarea IMM-urilor incubate, întocmite de administratorul incubatorului, vor releva, printre altele, urmãtorii indicatori:
a) criterii bazate pe rezultate (monitorizare):
- gradul de utilizare a suprafeţei incubatorului (în mp);
- numãrul mediu de locuri de muncã nou-create de fiecare IMM incubatã;
- numãrul de IMM-uri incubate;
- obiectele de activitate ale firmelor incubate;
- numãrul de IMM-uri nou-create, incubate;
- subvenţiile obţinute de fiecare IMM incubatã, conform procedurii;
- numãrul de IMM-uri excluse din incubatorul de afaceri;
- numãrul de angajaţi ai administratorului incubatorului;
- raportul dintre numãrul de angajaţi ai incubatorului de afaceri/IMM-urilor incubate;
- serviciile livrate şi calitatea lor;
- realizãri deosebite ale unor firme incubate;
b) criterii economice (evaluarea impactului):
- costuri medii de operare;
- costuri medii în investiţii de capital;
- costuri per loc de muncã (brut);
- rata de faliment a IMM-urilor incubate dupã terminarea perioadei de incubare;
- ratele de supravieţuire a IMM-urilor dupã terminarea perioadei de incubare;
- valoarea investiţiilor în mijloacele fixe;
- valoarea investiţiilor strãine atrase;
- rezultate financiare şi economice, creşterea medie a cifrei de afaceri;
- schimburi comerciale cu parteneri economici şi din afara ariei geografice de amplasare.
5.2.9.4. Administratorul incubatorului asigurã contra cost, în afara obligaţiilor sale, precum şi funcţie de solicitãrile IMM-urilor incubate, urmãtoarele servicii specializate:
a) consultanţã şi asistenţã în elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, studiilor de fezabilitate, surselor şi a metodelor de finanţare a investiţiilor în scopul contractãrii altor finanţãri complementare de cãtre beneficiarii Programului;
b) consultanţã şi instruire în managementul afacerilor şi managementul investiţiilor comune realizate de firmele incubate;
c) asistenţã acordatã în procesul de dezvoltare de noi produse şi servicii;
d) asistenţã pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale;
e) servicii de training, traduceri şi publicitate;
f) consultanţã privind protejarea drepturilor de proprietate intelectualã şi industrialã;
g) asistenţã acordatã în corelarea activitãţilor cu cele ale întreprinderilor existente în zonã;
h) asistenţã acordatã în scopul diversificãrii capacitãţii beneficiarilor Programului de a-şi comercializa produsele în afara zonei de amplasare a incubatorului;
i) promovarea imaginii firmelor ce opereazã în cadrul incubatorului;
j) alte servicii specializate.
5.2.9.5. AIPPIMM, PNUD şi, dupã caz, OTIMMC au dreptul sã verifice condiţiile de realizare a instruirii şi a agendei seminariilor organizate de administratorul incubatorului.
5.2.9.6. La terminarea Programului, PNUD, pe baza ultimului inventar actualizat de mijloace fixe aparţinând Programului, va face transferul cãtre AIPPIMM pe bazã de proces-verbal pe locaţiile centrelor de incubare, conform procedurilor PNUD.
5.2.9.7. În termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei proceduri, echipa de Program trebuie sã prezinte AIPPIMM Planul de acţiuni 2009 şi Planul de achiziţii 2009.

-------


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice