Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.186 din 30 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.186 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 39, 75 şi 76 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, excepţie ridicatã de Daniel Paucã şi Dãnuţ Maftei în dosarele nr. 10.628/193/2009 şi nr. 10.629/193/2009 ale Judecãtoriei Botoşani - Secţia civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 537D/2010 şi nr. 538D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexãrii cauzelor.
    Curtea dispune, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, conexarea Dosarului nr. 538D/2010 la Dosarul nr. 537D/2010, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
    Prin încheierile din 10 februarie 2010, pronunţate în dosarele nr. 10.628/193/2009 şi nr. 10.629/193/2009, Judecãtoria Botoşani - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 39, 75 şi 76 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.
    Excepţia a fost ridicatã de Daniel Paucã şi Dãnuţ Maftei în cauze civile având ca obiect plângeri convenţionale.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţã, cã textele de lege criticate încalcã prevederile constituţionale ale art. 41, 44 şi 45, deoarece lasã la aprecierea poliţistului de frontierã dacã le permite sã munceascã unde sunt trimişi de angajator sau nu, dacã au dreptul sã-şi câştige existenţa sau nu. De asemenea, aratã cã accesul în proprietãţile private amplasate în zona de frontierã nu se poate face decât cu aprobarea poliţiei de frontierã.
    Judecãtoria Botoşani apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 39, 75 şi 76 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 243/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dispoziţii care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 39: "În zona de frontierã, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontierã cãtre interior, cu avizul şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontierã competent, se pot executa activitãţi cum sunt: mineritul, exploatãrile de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatãrile forestiere, balastiere sau de cariere, lucrãrile de îmbunãtãţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrãrile ori construcţiile pe cursurile de apã, lucrãrile de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajãrile turistice, de agrement sau de altã naturã, cercetãrile ori prospectãrile geologice.";
    - Art. 75: "Sunt contravenţii, dacã potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, urmãtoarele fapte:
    a) tragerea cu arma peste frontiera de stat, deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontierã, a instalaţiilor sau mijloacelor tehnice de pazã, supraveghere şi control ale Poliţiei de Frontierã Române, utilizarea focului deschis fãrã luarea mãsurilor pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, în apropierea liniei de frontierã;
    b) aducerea în România de cãtre transportatorii aerieni, navali sau tereştri a cetãţenilor strãini sau apatrizi fãrã documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate, sau ascunşi în mijloacele de transport;
    c) refuzul sub orice formã de a permite autoritãţilor de frontierã vizitarea aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport rutiere sau feroviare, a magaziilor, hambarelor şi a altor locuri ce prezintã interes pentru controlul de frontierã;
    d) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identitãţii sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor poliţiei de frontierã sau ale poliţiei;
    e) accesul la uscat fãrã aprobarea şefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor româneşti de transport de mãrfuri care, din motive justificate, sunt obligate sã staţioneze în raza portului; neprezentarea, dupã plecarea navei, a marinarilor rãmaşi pe teritoriul României la agenţia companiei de navigaţie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor strãini îmbarcaţi pe navele aflate în porturile româneşti care navigheazã între porturile Constanţa, Sulina şi Moldova Veche fãrã paşaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fãrã aprobarea şefului punctului de trecere; desfãşurarea oricãrei activitãţi în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontierã, fãrã avizul, dupã caz, al şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontierã competent, al şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administraţiei publice locale sau al altei autoritãţi prevãzute de lege; nerespectarea obligaţiilor prevãzute în avizul eliberat de şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontierã competent sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);
    f) accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat pânã la culoarul de frontierã sau malul apelor, dupã caz, fãrã documente de identitate ori fãrã aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontierã; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activitãţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontierã, prin alte locuri sau în alte condiţii decât cele stabilite de şeful formaţiunii locale a poliţiei de frontierã; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouã din apele de frontierã înainte de determinarea apartenenţei acestora; desfãşurarea activitãţilor prevãzute la art. 39 fãrã avizul şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontierã; efectuarea pescuitului în apele de frontierã, apele maritime interioare şi în marea teritorialã în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritãţile competente ori fãrã avizul prealabil al şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontierã competent; pãstrarea bãrcilor şi ambarcaţiunilor aflate pe apele de frontierã sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritãţile competente ori neluarea de cãtre cei care le deţin a mãsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegalã a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activitãţi ilicite; desfãşurarea activitãţilor de agrement şi sportive în apele de frontierã, marea interioarã şi marea teritorialã, fãrã aprobarea cãpitãniei de port sau, dupã caz, a administraţiei publice locale ori fãrã avizul şefului sectorului poliţiei de frontierã sau, dupã caz, al şefului grupului de nave al poliţiei de frontierã; acostarea fãrã drept a navelor, a ambarcaţiunilor cu excursionişti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; pãşunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat; pãşunatul animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de autoritãţile administraţiei publice locale sau fãrã avizul şefului sectorului poliţiei de frontierã; vânãtoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat cãtre interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apã; desfãşurarea vânãtorii prevãzute la art. 44 alin. (2), fãrã avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontierã; fixarea pe bandã magneticã, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau porţiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplaseazã ori care desfãşoarã diferite activitãţi în apropierea frontierei de stat, dacã acest lucru este prevãzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontierã încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontierã, dacã acest lucru este prevãzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontierã încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de persoanele care se deplaseazã ori desfãşoarã activitãţi în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetãţenilor acestuia, dacã acestea sunt prevãzute în acordurile sau convenţiile privitoare la frontierã încheiate de România cu statele vecine.";
    - Art. 76: "(1) Contravenţiile prevãzute la art. 75 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    a) cu amendã de la 500 lei la 5.000 lei cele de la lit. a);
    b) cu amendã de la 3.000 lei la 15.000 lei cele de la lit. b);
    c) cu amendã de la 500 lei la 2.500 lei cele de la lit. e);
    d) cu amendã de la 300 lei la 1.500 lei cele de la lit. c) şi d);
    e) cu amendã de la 100 lei la 1.000 lei cele de la lit. f).
    (2) Sancţiunea prevãzutã la alin. (1) lit. b) se aplicã transportatorului pentru fiecare persoanã transportatã.
    (2^1) Sãvârşirea în mod repetat a contravenţiei de nerespectare a obligaţiilor prevãzute în avizul eliberat de şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontierã competent sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1), se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 de lei la 5.000 de lei şi cu retragerea avizului.
    (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã se completeazã cu dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
    (4) Cuantumul amenzilor se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului."
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã aceste texte de lege contravin prevederilor constituţionale ale art. 41 privind munca şi protecţia socialã a muncii, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privatã şi ale art. 45 privind libertatea economicã.
    Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã mãsurile impuse prin dispoziţiile de lege criticate nu sunt de naturã sã îngrãdeascã dreptul la muncã sau dreptul de proprietate privatã, acestea putând fi exercitate în condiţiile respectãrii mãsurilor prevãzute de lege, mãsuri al cãror scop legitim este de a asigura controlul persoanelor ce pãtrund în zona de protecţie a frontierei de stat.
    Textele de lege criticate sunt deci în deplin acord cu prevederile constituţionale invocate în susţinerea neconstituţionalitãţii, reglementarea cadrului în care se realizeazã trecerea frontierei fiind justificatã de necesitatea apãrãrii securitãţii naţionale, a ordinii publice, precum şi a drepturilor şi libertãţilor cetãţenilor.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 39, 75 şi 76 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, excepţie ridicatã de Daniel Paucã şi Dãnuţ Maftei în dosarele nr. 10.628/193/2009 şi nr. 10.629/193/2009 ale Judecãtoriei Botoşani - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                                 Doina Suliman

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice