Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 934 din 24 septembrie 2019  privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal  în domeniul serviciilor poştale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 934 din 24 septembrie 2019 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 797 din 2 octombrie 2019
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d),art. 10 alin. (2) pct. 25 şi 26,art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (3), (4) şi (5), art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (5), art. 11, art. 12 alin. (1) şi (4), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 16 alin. (1), (3), (4) şi (6), art. 17-20, art. 22, 23, art. 24 alin. (1), art. 29, art. 30 alin. (3), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (4) şi ale art. 37 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 641/2019 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale,
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta decizie reglementează condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de servicii poştale ca furnizori de serviciu universal, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013), precum şi modalităţile de finanţare a costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.
    (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 şi la pct. 1 subpct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.

    ART. 2
    Pot fi desemnaţi ca furnizori de serviciu universal numai furnizorii de servicii poştale autorizaţi să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care urmează a fi desemnaţi, în condiţiile regimului de autorizare generală, şi care asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.

    ART. 3
    (1) Desemnarea unui furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, la cerere sau din oficiu, pentru prestarea unuia sau mai multor servicii incluse în sfera serviciului universal, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 şi în legislaţia adoptată de ANCOM, pe întreg teritoriul naţional sau doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului teritoriu.
    (2) Furnizorii de serviciu universal se desemnează pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani.
    (3) În cazuri bine justificate, ANCOM poate dispune prelungirea cu cel mult 1 an a perioadei pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal, fără însă a depăşi perioada maximă de 10 ani prevăzută la alin. (2).
    (4) Desemnarea de către ANCOM a doi sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care concurează pe aceleaşi pieţe din domeniul serviciilor poştale se va realiza astfel încât să nu se creeze niciunuia dintre furnizori un dezavantaj concurenţial, respectându-se principiul păstrării unui echilibru din punctul de vedere al rentabilităţii prestării serviciilor poştale între zona în care fiecare dintre aceştia urmează să presteze serviciile pentru care a fost desemnat şi zona sau zonele ce au fost stabilite pentru ceilalţi furnizori de serviciu universal concurenţi şi luânduse în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal.
    (5) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANCOM va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 şi va acţiona în vederea limitării posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurenţei, precum şi a protecţiei intereselor utilizatorilor.

    CAP. II
    Desemnarea la cerere
    ART. 4
    (1) Orice furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, care intenţionează să fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite la sediul central al ANCOM o cerere cu privire la această intenţie, având formatul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta decizie.
    (2) Termenul în care furnizorii de servicii poştale pot transmite cererea prevăzută la alin. (1) este de 30 de zile de la data la care ANCOM publică un anunţ, pe propria pagină de internet, cu privire la intenţia de a desemna unul sau mai mulţi furnizori de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal ca furnizori de serviciu universal.
    (3) Anunţul prevăzut la alin. (2) va cuprinde, cel puţin, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se intenţionează desemnarea furnizorilor de serviciu universal şi perioada de desemnare. În cazul în care ANCOM intenţionează să desemneze mai mulţi furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice, anunţul prevăzut la alin. (2) va cuprinde şi zonele geografice definite.
    (4) Cererea se transmite împreună cu celelalte documente necesare numai în unul dintre următoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură;
    b) printr-un serviciu poştal;
    c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

    (5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.
    (6) Un solicitant poate depune o cerere de desemnare în condiţiile prezentului articol dacă îndeplineşte următoarele condiţii de participare:
    a) este furnizor de servicii poştale autorizat în condiţiile regimului de autorizare generală;
    b) este autorizat pentru serviciile din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.


    ART. 5
    (1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale solicitantului;
    b) serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea;
    c) zona geografică pentru care se solicită desemnarea, în cazul în care ANCOM intenţionează să desemneze mai mulţi furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice.

    (2) La cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal vor fi anexate următoarele informaţii şi documente, care fac parte integrantă din aceasta:
    a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolvenţă;
    b) copii ale situaţiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care are mai puţin de 3 situaţii financiare anuale depuse la organele competente;
    c) o descriere detaliată a cerinţelor de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant şi a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinţe;
    d) o propunere financiară în care solicitantul va prezenta detaliat estimarea valorii maxime anuale a costului net aferent furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, pentru fiecare an din perioada de desemnare;
    e) o listă cu amplasamentul tuturor punctelor fixe de acces şi de contact deservite de personal, precum şi o listă cu amplasamentul punctelor de acces nedeservite de personal ale reţelei poştale, operate de solicitant sau de alţi furnizori de servicii poştale cu care solicitantul a încheiat contracte în acest scop, pentru care acesta garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea;
    f) tabelele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta decizie, completate în mod corespunzător.

    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) vor cuprinde, cel puţin, normele de distribuire a trimiterilor de corespondenţă interne din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard, obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire, procentul anual de reclamaţii întemeiate privind prestarea serviciilor calculat pentru fiecare an din ultimii 3 ani anteriori derulării procedurii de desemnare, respectiv pentru fiecare an din toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care solicitantul are o experienţă în furnizarea serviciilor poştale pentru care se solicită desemnarea mai mică de 3 ani. Procentul anual de reclamaţii se calculează prin raportarea volumului trimiterilor poştale reclamate ca nepredate, distruse sau predate deteriorate, care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, la volumul total de trimiteri care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal.

    ART. 6
    (1) În termen de 15 zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (2), preşedintele ANCOM va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal.
    (2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) va fi formată din specialişti în domeniile economic, tehnic şi juridic şi va avea ca atribuţii:
    a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevăzute la art. 5;
    b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute la art. 4 alin. (6), a capacităţii solicitantului de a respecta obligaţiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, precum şi a propunerii financiare a solicitantului;
    c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

    (3) Comisia de evaluare poate cere solicitanţilor orice documente, informaţii sau clarificări, necesare pentru soluţionarea cererilor, indicând gradul de detaliu şi termenul în care acestea trebuie depuse.

    ART. 7
    (1) În vederea stabilirii cererii sau, după caz, a cererilor câştigătoare, comisia de evaluare analizează capacitatea solicitanţilor de a respecta obligaţiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, precum şi propunerea financiară a solicitanţilor, luând în considerare următoarele:
    a) gradul de acoperire a teritoriului naţional sau, după caz, a zonei geografice pentru care se solicită desemnarea, garantat de solicitanţi;
    b) capacitatea tehnică şi economică a solicitanţilor;
    c) costul net maxim estimat aferent furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost solicitată desemnarea, conform propunerilor financiare depuse de solicitanţi.

    (2) În vederea evaluării criteriului prevăzut la alin. (1) lit. a), comisia de evaluare va lua în considerare, punctând corespunzător, următoarele elemente:
    a) numărul de unităţi administrativ-teritoriale de bază (comune sau oraşe) la nivel naţional sau, după caz, din zona geografică pentru care se solicită desemnarea, acoperite de cel puţin un punct fix de acces şi de contact deservit de personal în care se pot prezenta, respectiv livra trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea. Pentru acest element, modalitatea de calcul al punctajului este următoarea:
    - grad de acoperire de până la 50% din UAT-uri de bază (comune sau oraşe) = 0 puncte;
    – grad de acoperire între 50% şi 75% din UAT-uri de bază (comune sau oraşe) = 10 puncte;
    – grad de acoperire de peste 75% din UAT-uri de bază (comune sau oraşe) = 15 puncte;

    b) numărul de localităţi la nivel naţional sau, după caz, din zona geografică pentru care se solicită desemnarea, acoperite de cel puţin un punct de acces nedeservit de personal. Pentru acest element, modalitatea de calcul al punctajului este următoarea:
    - grad de acoperire de până la 50% din localităţi = 0 puncte;
    – grad de acoperire între 50% şi 75% din localităţi = 10 puncte;
    – grad de acoperire de peste 75% din localităţi = 15 puncte.


    (3) În vederea evaluării criteriului prevăzut la alin. (1) lit. (b), comisia de evaluare va lua în considerare, punctând corespunzător, următoarele elemente:
    a) experienţa în furnizarea serviciilor poştale pentru care se solicită desemnarea:
    - experienţă de maximum 3 ani în furnizarea serviciilor poştale pentru care se solicită desemnarea = 0 puncte;
    – experienţă între 3 şi 5 ani în furnizarea serviciilor poştale pentru care se solicită desemnarea = 10 puncte;
    – experienţă de minimum 5 ani în furnizarea serviciilor poştale pentru care se solicită desemnarea = 15 puncte;

    b) numărul total de trimiteri care au făcut obiectul serviciilor poştale prestate în ultimii 3 ani anteriori derulării procedurii de desemnare sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care solicitantul are o experienţă în furnizarea serviciilor poştale pentru care se solicită desemnarea mai mică de 3 ani:
    - cel mai mare număr total de trimiteri poştale = 15 puncte;
    – un alt număr total de trimiteri poştale = numărul total de trimiteri poştale prestate de ofertantul n/cel mai mare număr total de trimiteri poştale x 15 puncte;

    c) media procentelor anuale de reclamaţii întemeiate privind prestarea serviciilor înregistrate în ultimii 3 ani anteriori derulării procedurii de desemnare, respectiv pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care solicitantul are o experienţă în furnizarea serviciilor poştale pentru care se solicită desemnarea mai mică de 3 ani. Procentele anuale de reclamaţii se calculează prin raportarea volumului trimiterilor poştale reclamate ca nepredate, distruse sau predate deteriorate, care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, la volumul total de trimiteri care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal:
    - cea mai mică medie a procentelor anuale de reclamaţii întemeiate = 10 puncte;
    – o altă medie a procentelor anuale de reclamaţii întemeiate = cea mai mică medie a procentelor anuale de reclamaţii întemeiate/media procentelor anuale de reclamaţii întemeiate înregistrate de ofertantul n x 10 puncte;

    d) cifra de afaceri aferentă furnizării serviciilor poştale:
    - cifra de afaceri aferentă furnizării serviciilor poştale înregistrată în ultimul exerciţiu financiar pentru care a depus situaţii financiare la organele competente de până la 1.000.000 EUR = 0 puncte;
    – cifra de afaceri aferentă furnizării serviciilor poştale înregistrată în ultimul exerciţiu financiar pentru care a depus situaţii financiare la organele competente între 1.000.001 EUR şi 5.000.000 EUR = 10 puncte;
    – cifra de afaceri aferentă furnizării serviciilor poştale înregistrată în ultimul exerciţiu financiar pentru care a depus situaţii financiare la organele competente de cel puţin 5.000.001 EUR = 15 puncte;

    e) solvabilitatea generală:
    - solvabilitatea generală înregistrată în ultimul exerciţiu financiar pentru care a depus situaţii financiare la organele competente sub 100% (raport active/datorii) = 0 puncte;
    – solvabilitatea generală înregistrată în ultimul exerciţiu financiar pentru care a depus situaţii financiare la organele competente între 100% şi 150% (raport active/datorii) = 5 puncte;
    – solvabilitatea generală înregistrată în ultimul exerciţiu financiar pentru care a depus situaţii financiare la organele competente între 151% şi 200% (raport active/datorii) = 10 puncte;
    – solvabilitatea generală înregistrată în ultimul exerciţiu financiar pentru care a depus situaţii financiare la organele competente de minimum 201% (raport active/datorii) = 15 puncte.


    (4) Pentru evaluarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. c), comisia de evaluare va acorda următoarele punctaje:
    - cel mai mic cost net total estimat = 100 puncte;
    – un alt cost net total estimat = cel mai mic cost net total estimat/costul net total estimat de ofertantul n x 100.

    (5) Punctajul tehnico-economic total rezultă din însumarea punctajului total calculat potrivit alin. (2) şi, respectiv, alin. (3).
    (6) Nu pot fi desemnaţi câştigători solicitanţii ale căror cereri acumulează un punctaj tehnico-economic total de până la 40 puncte inclusiv.
    (7) Punctajul total acordat pentru fiecare cerere de desemnare se calculează utilizând următoarea formulă:
    P_total = P_financiar x 50% + P_tehnico-economic x 50%, unde:
    P_financiar = punctajul financiar calculat potrivit alin. (4);
    P_tehnico-economic = punctajul tehnico-economic calculat potrivit alin. (5).


    (8) În vederea stabilirii cererii sau, după caz, a cererilor câştigătoare, comisia de evaluare va calcula punctajul luând în considerare, atunci când este cazul, cererile depuse pentru aceeaşi zonă geografică şi/sau pentru aceleaşi servicii poştale.
    (9) Furnizorul de servicii poştale declarat câştigător de către comisia de evaluare va fi cel a cărui cerere respectă condiţia prevăzută la alin. (6) şi, în acelaşi timp, întruneşte cel mai mare punctaj rezultat în urma aplicării formulei prevăzute la alin. (7).

    ART. 8
    Comisia de evaluare poate respinge o cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în următoarele cazuri:
    a) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute la art. 5;
    b) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);
    c) solicitantul nu îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile de participare prevăzute la art. 4 alin. (6);
    d) documentele, informaţiile sau clarificările solicitate de comisia de evaluare în scopul soluţionării cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu au fost depuse în termen sau nu respectă cerinţele ori gradul de detaliu indicate potrivit art. 6 alin. (3).


    ART. 9
    (1) Termenul de soluţionare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal este de 90 de zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (2).
    (2) În cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3), unui solicitant îi sunt cerute documente, informaţii sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora sau până la expirarea termenului de depunere stabilit de comisia de evaluare.
    (3) ANCOM va transmite simultan tuturor ofertanţilor o înştiinţare privind rezultatul procedurii de desemnare.
    (4) Solicitanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informaţi cu privire la motivele care au stat la baza respingerii propriei oferte sau cu privire la motivele care au determinat desemnarea unei alte oferte ca fiind câştigătoare.

    ART. 10
    (1) Persoanele interesate pot depune contestaţie privind rezultatul procedurii de desemnare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la art. 9 alin. (3). Contestaţia trebuie întocmită în scris şi depusă la sediul central al ANCOM de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, sau transmisă prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.
    (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor, o comisie desemnată de preşedintele ANCOM prin decizie, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 6, formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia iniţială, soluţionează contestaţiile şi încheie un proces-verbal, aprobat de preşedintele ANCOM. Rezultatul se comunică în scris contestatarilor.
    (3) Pe baza rezultatelor procedurii de desemnare, comisia de evaluare sau, respectiv, comisia de soluţionare a contestaţiilor elaborează proiectul deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal, pe care îl supune spre aprobare preşedintelui ANCOM.

    CAP. III
    Desemnarea din oficiu
    ART. 11
    ANCOM va putea desemna din oficiu furnizorii de serviciu universal în următoarele cazuri:
    a) dacă niciun furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal nu a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);
    b) dacă niciunul dintre furnizorii de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal care au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) nu a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II;
    c) dacă, după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II, nu au fost desemnaţi furnizori de serviciu universal pentru toate serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care ANCOM intenţiona să desemneze furnizori de serviciu universal sau pentru întreg teritoriul ţării.


    ART. 12
    (1) Desemnarea din oficiu se realizează prin decizie a preşedintelui ANCOM, pe baza propunerilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013.
    (2) Comisia de evaluare propune desemnarea unui furnizor de serviciu universal pe baza unuia sau a mai multora dintre criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi, dacă este cazul, pe baza altor criterii relevante, cu respectarea principiilor eficienţei, obiectivităţii, transparenţei şi nediscriminării.
    (3) Propunerile comisiei de evaluare vor conţine denumirea furnizorului de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal propus a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se propune desemnarea, zonele geografice pentru care se propune desemnarea, motivele pentru care este necesară desemnarea din oficiu, precum şi celelalte date ce urmează a fi incluse în decizia de desemnare.

    CAP. IV
    Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal
    ART. 13
    (1) Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal conferă furnizorului de servicii poştale drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele prevăzute în autorizaţia generală.
    (2) Decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal va conţine cel puţin următoarele:
    a) serviciile pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;
    b) perioada de desemnare;
    c) zona geografică pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;
    d) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate;
    e) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte;
    f) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul mecanismului de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile cap. V;
    g) dreptul de a aplica tarife speciale pentru toţi utilizatorii şi integratorii în condiţii transparente şi nediscriminatorii, atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora;
    h) dreptul de a înfiinţa posturi şi de a angaja salariaţi cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, pe perioada concediilor de odihnă ale salariaţilor care ocupă posturi unice, în cazul localităţilor unde furnizorul nu are alţi salariaţi cu aceeaşi calificare;
    i) obligaţia de a asigura cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la adresa indicată, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze, cu excepţia cazurilor sau a condiţiilor geografice considerate excepţionale de ANCOM ori a cazurilor în care ANCOM stabileşte ca livrarea să se facă la anumite instalaţii corespunzătoare, în condiţii determinate, inclusiv la propunerea furnizorului de serviciu universal;
    j) obligaţia de a asigura, în termen de maximum 6 luni de la data la care decizia de desemnare produce efecte, un singur punct fix de acces şi de contact deservit de personal în care se pot prezenta, respectiv livra trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze, în fiecare unitate administrativ-teritorială de bază (comune sau oraşe) din zona geografică pentru care a fost desemnat;
    k) obligaţia de a asigura, în termen de maximum 6 luni de la data la care decizia de desemnare produce efecte, cel puţin un punct de acces nedeservit de personal în fiecare localitate din zona geografică pentru care a fost desemnat;
    l) obligaţia de a respecta condiţiile specifice de livrare a trimiterilor poştale care fac obiectul unui serviciu inclus în sfera serviciului universal, stabilite de ANCOM;
    m) obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale, inclusiv normele privind securitatea reţelei poştale publice pe care o operează;
    n) obligaţia de a oferi servicii identice utilizatorilor care se află în condiţii comparabile;
    o) obligaţia de a oferi servicii disponibile pentru toţi utilizatorii, fără niciun fel de discriminare, în special din raţiuni de ordin politic, religios sau ideologic;
    p) obligaţia de a oferi servicii neîntrerupt, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
    q) obligaţia de a asigura o evoluţie continuă a serviciilor în funcţie de cerinţele tehnice, economice şi sociale, precum şi să urmărească adaptarea serviciilor la cerinţele utilizatorilor;
    r) obligaţia de a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori, cu respectarea normelor adoptate de ANCOM;
    s) obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor, integratorilor şi a furnizorilor de servicii poştale, în mod regulat, informaţii detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi cerinţele minime de calitate pentru aceste servicii;
    ş) obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor, integratorilor şi furnizorilor de servicii poştale la reţeaua poştală publică pe care o operează, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare;
    t) obligaţia de a asigura accesul altor furnizori de servicii poştale la serviciile poştale care intră în sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze şi la elementele de infrastructură a reţelei poştale publice pe care o operează, în măsura necesară furnizării propriilor servicii poştale, în condiţii transparente, proporţionale şi nediscriminatorii;
    ţ) obligaţia de a practica, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, tarife accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, care să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient, cu excepţia cecogramelor interne şi internaţionale care sunt furnizate cu titlu gratuit, precum şi a altor categorii de trimiteri poştale a căror gratuitate este prevăzută în acordurile internaţionale la care România este parte sau este stabilită prin hotărâre a Guvernului;
    u) obligaţia stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze, cu respectarea plafoanelor tarifare şi formulelor de control al modificării tarifelor acestor servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligaţie;
    v) obligaţia stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze, cu respectarea modalităţilor de stabilire sau de modificare a acestor tarife, ţinând seama şi de caracteristicile specifice ale acestor servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligaţie;
    w) obligaţia stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze, cu respectarea principiilor de stabilire a unor tarife individuale pentru aceste servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligaţie;
    x) obligaţia de a supune aprobării ANCOM, până la data impunerii uneia sau mai multora dintre măsurile prevăzute la lit. u) şi v), tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze, precum şi orice modificare a acestora;
    y) obligaţia de a aduce la cunoştinţa publicului tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze, precum şi orice modificări ale acestor tarife, cu cel puţin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a acestora, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare;
    z) obligaţia practicării, pe întregul teritoriu naţional sau în zona geografică pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, a unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze;
    aa) obligaţia de a supune aprobării ANCOM criteriile şi condiţiile pe baza cărora aplică tarifele speciale menţionate la lit. g), precum şi orice modificări sau completări aduse acestora;
    ab) obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 la încheierea acordurilor privind tarifele terminale pentru trimiterile poştale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României;
    ac) obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, prin aplicarea, în mod unitar, a principiilor privind elaborarea sistemului de evidenţă contabilă separată şi a cerinţelor privind întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare separate conform condiţiilor stabilite de ANCOM;
    ad) obligaţia de a stabili şi supune spre aprobare autorităţii de reglementare regulile aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze, în termenul stabilit prin decizia de desemnare şi cu respectarea eventualelor reguli minime obligatorii stabilite de ANCOM;
    ae) obligaţia de a respecta cumulativ următoarele condiţii:
    - de a asigura livrarea la destinatari, în cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces a trimiterilor de corespondenţă interne din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard, a 85% din numărul total al acestor trimiteri poştale;
    – de a asigura livrarea la destinatari, în cel mult patru zile lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces a trimiterilor de corespondenţă interne din sfera serviciului universal din cea mai rapidă categorie standard, a 97% din numărul total al acestor trimiteri poştale;

    af) obligaţia referitoare la întocmirea şi publicarea rapoartelor anuale privind respectarea cerinţelor minime de calitate prevăzute la lit. ae), în condiţiile stabilite de ANCOM prin decizia de desemnare şi prin decizia privind condiţiile şi procedura de evaluare a respectării cerinţelor în cauză;
    ag) obligaţia de a respecta cerinţele minime de calitate, altele decât cele prevăzute la lit. ae) impuse furnizorului de serviciu universal, precum şi obligaţia referitoare la întocmirea şi transmiterea către ANCOM a rapoartelor anuale privind respectarea acestor cerinţe;
    ah) obligaţia de a publica informaţii referitoare la statistica reclamaţiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum şi modul în care acestea au fost soluţionate;
    ai) obligaţia de a supune aprobării ANCOM contractul-cadru în temeiul căruia se desfăşoară relaţiile furnizorului de serviciu universal cu utilizatorii;
    aj) alte drepturi şi obligaţii relevante în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal.

    (3) Dispoziţiile alin. (2) lit. g), ţ)-y), z) şi aa) nu sunt aplicabile serviciului prevăzut la art. 8 alin. (3) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013.

    CAP. V
    Mecanismul de finanţare a obligaţiilor de serviciu universal
    ART. 14
    (1) Dacă, în urma calculării de către furnizorul de serviciu universal a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM constată că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, autoritatea de reglementare va decide, la cererea acestuia, compensarea costului net determinat de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat.
    (2) Costul net al obligaţiilor de serviciu universal se calculează ca diferenţă dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal şi costul net al aceluiaşi furnizor de servicii poştale, în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea fără a avea obligaţiile de serviciu universal.
    (3) Costul net aferent furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă dacă nivelul rentabilităţii capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor legale se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM.
    (4) Calculul costului net va lua în considerare toţi factorii relevanţi, inclusiv beneficiile intangibile şi avantajele comerciale de care furnizorul de servicii poştale se bucură ca urmare a desemnării ca furnizor de serviciu universal, existenţa unei marje rezonabile de profit şi stimularea eficienţei costurilor.
    (5) Pierderile datorate practicării unor tarife aferente serviciilor din sfera serviciului universal nefundamentate în funcţie de costuri nu vor fi compensate, cu excepţia pierderilor aferente următoarelor categorii de trimiteri poştale:
    a) trimiteri poştale pentru care autoritatea de reglementare a impus furnizorului de serviciu universal, potrivit art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, practicarea unor tarife nefundamentate în funcţie de costuri;
    b) cecograme interne şi internaţionale care sunt furnizate cu titlu gratuit;
    c) alte categorii de trimiteri poştale a căror gratuitate sau modalitate de tarifare este prevăzută în acordurile internaţionale la care România este parte sau este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

    (6) Determinarea costului net se bazează pe următoarele:
    a) elementele serviciilor din sfera serviciului universal care pot fi furnizate doar în pierdere sau în afara condiţiilor comerciale normale;
    b) costuri determinate de anumiţi utilizatori sau grupuri de utilizatori cărora, având în vedere costurile de furnizare ale unui anumit serviciu, veniturile generate şi tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal, nu le poate fi asigurat accesul la serviciile din sfera serviciului universal decât în pierdere sau în alte condiţii decât practicile comerciale normale.

    (7) Furnizorul de serviciu universal calculează costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal conform unei metodologii stabilite prin decizia preşedintelui ANCOM de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    (8) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite anual, până la data de 14 august a exerciţiului financiar ulterior celui pentru care se solicită compensarea, împreună cu situaţia privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de ANCOM.
    (9) ANCOM decide cu privire la compensarea costului net şi, dacă este cazul, cu privire la suma ce urmează a fi compensată pentru fiecare furnizor de serviciu universal, în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri de compensare a costului net corecte şi complete, în condiţiile prezentului articol.
    (10) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu transmite toate documentele şi informaţiile în condiţiile prevăzute la alin. (8), ANCOM informează furnizorul de serviciu universal cu privire la acest aspect, termenul prevăzut la alin. (9) fiind suspendat de la data comunicării solicitării de completare către furnizorul de serviciu universal până la data primirii acestor completări de către ANCOM.
    (11) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a răspunde solicitării de completare prevăzute la alin. (10) în termen de maximum 5 zile de la data comunicării acesteia.
    (12) În cazul desemnării furnizorului de serviciu universal la cerere, suma maximă ce poate fi compensată va fi stabilită ca minimul dintre valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilităţii capitalului angajat (CMPC) înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, suma solicitată de furnizorul de serviciu universal prin cererea de compensare şi suma prezentată în propunerea financiară care a însoţit cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal.
    (13) În cazul desemnării furnizorului de serviciu universal din oficiu, suma maximă ce poate fi compensată va fi stabilită ca minimul dintre valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilităţii capitalului angajat (CMPC) înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi suma solicitată de furnizorul de serviciu universal prin cererea de compensare.

    ART. 15
    (1) Compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se realizează din sursele şi în condiţiile stabilite de prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, cu respectarea procedurii şi termenelor stabilite de aceste dispoziţii.
    (2) În cazul în care vor fi desemnaţi doi sau mai mulţi furnizori de serviciu universal, necesarul total de finanţare a serviciului universal se stabileşte anual prin însumarea valorilor ce urmează a fi compensate pentru toţi furnizorii de serviciu universal, calculate conform dispoziţiilor prezentei decizii.
    (3) Persoanele obligate la plata contribuţiei prevăzute la art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 sunt cele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în cursul anului pentru care se datorează contribuţia, calitate care subzistă şi la data stabilirii acesteia.
    (4) În vederea determinării cuantumului contribuţiilor individuale, ANCOM va utiliza informaţiile din anexa nr. 2 „Date financiare corespunzătoare activităţii furnizorului de servicii poştale“ depusă de fiecare furnizor conform prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 314/2017 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale.
    (5) În situaţia în care furnizorii prevăzuţi la alin. (3) nu transmit informaţiile prevăzute la alin. (4), la determinarea cuantumului contribuţiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora înregistrată în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.
    (6) În cazul furnizorilor cărora le-a încetat calitatea ca urmare a fuziunii, contribuţia va fi stabilită în sarcina societăţilor absorbante sau nou-constituite, după caz.
    (7) În situaţia desemnării mai multor furnizori de serviciu universal, cuantumul contribuţiei pe care este obligat să o plătească fiecare furnizor de serviciu universal este calculat ca fiind diferenţa pozitivă dintre contravaloarea contribuţiei care îi revine fiecăruia în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 şi contravaloarea sumei care urmează să fie compensată acestuia potrivit art. 14, aferentă aceleiaşi perioade. Dacă valoarea sumei care urmează să fie compensată este mai mare decât sau cel puţin egală cu valoarea contribuţiei care îi revine furnizorului de serviciu universal în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, contravaloarea sumei care urmează a fi compensată va fi diminuată cu valoarea contribuţiei datorate de furnizorul de serviciu universal.

    CAP. VI
    Dispoziţii speciale
    ART. 16
    Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasă, prin decizie a preşedintelui ANCOM, dacă furnizorului de serviciu universal i s-a retras sau suspendat dreptul de a furniza servicii poştale incluse în sfera serviciului universal în condiţiile prevăzute de autorizaţia generală.

    ART. 17
    (1) Calitatea de furnizor de serviciu universal încetează în următoarele cazuri:
    a) ca urmare a încetării existenţei furnizorului de serviciu universal, cu excepţia cazurilor de fuziune sau divizare în care activitatea de furnizare de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat, se transmite altor persoane;
    b) ca urmare a declanşării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii insolvenţei, în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
    c) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat;
    d) ca urmare a retragerii acestei calităţi de către ANCOM în condiţiile prevăzute la art. 16.

    (2) În cazurile de fuziune sau divizare, prevăzute la alin. (1) lit. a), persoana care preia activitatea de furnizare de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat va fi ţinută de obligaţiile şi va avea drepturile stabilite prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 19
    (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                    Sorin Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 24 septembrie 2019.
    Nr. 934.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    CERERE
    de desemnare ca furnizor de serviciu universal
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    VALOAREA
    maximă anuală a costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal,
    aşa cum rezultă din propunerea financiară detaliată

┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │Cost net │
│Anul │maxim │
│ │estimat │
│ │(lei) │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Anul 1 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Anul 2 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Anul 3 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│... │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Anul n │ │
│[unde n = perioada de │ │
│desemnare cuprinsă în │ │
│anunţul prevăzut la art. 4 │ │
│alin. (2)] │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL = anul 1 – anul n │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 3

    INFORMAŢII
    necesare stabilirii punctajului corespunzător criteriilor privind gradul de acoperire a teritoriului, respectiv capacitatea tehnică şi economică

┌────┬─────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Criterii │Informaţii│
│crt.│ │solicitate│
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Numărul de unităţi │ │
│ │administrativ-teritoriale│ │
│ │de bază (comune sau │ │
│ │oraşe) la nivel naţional │ │
│ │sau, după caz, din zona │ │
│ │geografică pentru care se│ │
│ │solicită desemnarea, │Număr │
│ │acoperite de cel puţin un│UAT-uri de│
│1. │punct fix de acces şi de │bază │
│ │contact deservit de │(comune │
│ │personal, în care se pot │sau oraşe)│
│ │prezenta, respectiv livra│ │
│ │trimiterile poştale care │ │
│ │fac obiectul serviciilor │ │
│ │poştale incluse în sfera │ │
│ │serviciului universal │ │
│ │pentru care se solicită │ │
│ │desemnarea │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Numărul de localităţi la │ │
│ │nivel naţional sau, după │ │
│ │caz, din zona geografică │ │
│2. │pentru care se solicită │Număr │
│ │desemnarea, acoperite de │localităţi│
│ │cel puţin un punct de │ │
│ │acces nedeservit de │ │
│ │personal │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Experienţa anterioară în │ │
│3. │furnizarea serviciilor │Număr ani │
│ │pentru care se solicită │ │
│ │desemnarea │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Numărul total de │ │
│ │trimiteri poştale care au│ │
│ │făcut obiectul │ │
│ │serviciilor poştale │ │
│ │prestate în ultimii 3 ani│ │
│ │anteriori derulării │ │
│ │procedurii de desemnare │ │
│4. │sau pentru toată perioada│Număr │
│ │scursă de la înfiinţare, │trimiteri │
│ │în cazul în care │ │
│ │solicitantul are o │ │
│ │experienţă în furnizarea │ │
│ │serviciilor poştale │ │
│ │pentru care se solicită │ │
│ │desemnarea mai mică de 3 │ │
│ │ani │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Procentul anual de │ │
│ │reclamaţii întemeiate │ │
│ │privind prestarea │ │
│ │serviciilor calculat │ │
│ │pentru fiecare an din │ │
│ │ultimii 3 ani anteriori │ │
│ │derulării procedurii de │ │
│ │desemnare, respectiv │ │
│ │pentru fiecare an din │ │
│ │toată perioada scursă de │ │
│ │la înfiinţare, în cazul │ │
│ │în care solicitantul are │ │
│ │o experienţă în │ │
│ │furnizarea serviciilor │ │
│ │poştale pentru care se │Procent │
│ │solicită desemnarea mai │anual de │
│ │mică de 3 ani (procentul │reclamaţii│
│5. │anual de reclamaţii se │An 1......│
│ │calculează prin │An 2......│
│ │raportarea volumului │An 3......│
│ │trimiterilor poştale │ │
│ │reclamate ca nepredate, │ │
│ │distruse sau predate │ │
│ │deteriorate, care fac │ │
│ │obiectul furnizării │ │
│ │serviciilor poştale │ │
│ │incluse în sfera │ │
│ │serviciului universal │ │
│ │pentru care se solicită │ │
│ │desemnarea, la volumul │ │
│ │total de trimiteri care │ │
│ │fac obiectul furnizării │ │
│ │serviciilor poştale │ │
│ │incluse în sfera │ │
│ │serviciului universal) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cifra de afaceri aferentă│ │
│6. │furnizării serviciilor │... EUR │
│ │poştale │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Solvabilitatea generală │ │
│ │în ultimul exerciţiu │ │
│7. │financiar pentru care a │... % │
│ │depus situaţii financiare│ │
│ │la organele competente │ │
│ │(raport active/datorii) │ │
└────┴─────────────────────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016