Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 73 din 9 februarie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.020 din Codul civil     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 73 din 9 februarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.020 din Codul civil

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 595 din 15 iunie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valentina │- │
│Bărbăţeanu │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.020 din Codul civil, excepţie ridicată de Andrei Cristian în Dosarul nr. 8.678/212/2017/a2 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 217D/2018.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, în principal, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât tinde la modificarea textelor de lege criticate, iar, în subsidiar, ca neîntemeiată, având în vedere că nu sunt încălcate dispoziţiile din Legea fundamentală invocate în motivarea acesteia.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea nr. 850 din 26 ianuarie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 8.678/212/2017/a2, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.020 din Codul civil. Excepţia a fost ridicată de Andrei Cristian într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea cererii de revocare a unui contract de donaţie.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că limitarea revocării donaţiilor doar la anumite situaţii strict determinate de lege înlătură de plano dreptul părţilor de a încheia, a modifica sau înceta orice act civil încheiat de ele. Principiile Codului civil sunt însă în sensul că părţile care au încheiat un act juridic au dreptul să modifice sau să anuleze acel act prin manifestarea lor de voinţă liber exprimată şi cu respectarea legii. Or, în materia donaţiilor, dreptul menţionat este înlăturat.
    6. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, nefiind încălcate dispoziţiile art. 21 şi art. 53 din Constituţie, în contextul în care revocarea donaţiilor exclusiv în cazurile limitativ şi expres prevăzute în cadrul dispoziţiilor criticate are ca scop conservarea principiului irevocabilităţii liberalităţilor constând în donaţii, doar astfel fiind asigurată securitatea circuitului civil, cu referire la actele juridice translative de drepturi reale materializate în donaţie. Totodată, prevederile criticate nu aduc atingere dreptului de acces la instanţă, în condiţiile în care reclamantul are asigurat şi garantat accesul la instanţă, putând obţine revocarea donaţiei.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât autorul acesteia urmăreşte modificarea textului de lege în sensul extinderii cazurilor de revocare a donaţiei, or, instanţa de contencios constituţional nu poate complini omisiunile legislative.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 1.020 din Codul civil, care au următorul cuprins: „Donaţia poate fi revocată pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.“
    12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 privind dreptul de acces liber la justiţie şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Se invocă, de asemenea, şi art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti.
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că una dintre specificităţile contractului de donaţie constă în caracterul gratuit, în baza acestuia donatorul transferând în patrimoniul altei persoane un drept real sau de creanţă în absenţa unei contraprestaţii echivalente valoric din partea donatarului. Totodată, de esenţa contractului de donaţie este şi intenţia de a gratifica, ceea ce înseamnă că, în toate cazurile, donatorul este animat de voinţa conştientă şi manifestă de a dona, asumându-şi în mod voluntar diminuarea ireversibilă a patrimoniului, în folosul donatarului. Tocmai în considerarea acestei consecinţe severe a donaţiei asupra patrimoniului donatorului, legiuitorul a stipulat caracterul irevocabil al donaţiilor, ca modalitate de avertizare a donatorului asupra urmărilor contractului şi a responsabilizării sale implicite cu privire la încheierea acestuia. De altfel, şi caracterul solemn al contractului de donaţie, care necesită ad validitatem încheierea sa în formă autentică, subliniază natura specială a acestuia şi reprezintă o garanţie suplimentară instituită în beneficiul donatorului pentru evitarea riscului ca patrimoniul acestuia să fie diminuat în mod iremediabil altfel decât ca urmare a exteriorizării exprese şi neîndoielnice a voinţei de a dona.
    14. Aşadar, din toate aceste caracteristici imprimate de legiuitor contractului de donaţie rezultă că, încă de la momentul încheierii acestuia, donatorul este conştient de efectele acestuia asupra propriului patrimoniu, acceptând şi asumându-şi în mod voluntar irevocabilitatea actului.
    15. Textul de lege criticat în cauza de faţă stabileşte situaţiile de excepţie în care totuşi donaţia poate fi revocată. Critica de neconstituţionalitate este argumentată pe faptul că limitarea revocării donaţiilor doar la anumite situaţii strict determinate de lege înlătură dreptul părţilor de a încheia, a modifica sau înceta orice act civil încheiat de ele (cu referire, în speţă, la contractul de donaţie). Invocă, în acest context, încălcarea dispoziţiilor art. 21 din Constituţie, care consacră dreptul de acces liber la justiţie. Curtea observă însă că, în condiţiile textului de lege criticat, nu există niciun fel de restricţie cu privire la posibilitatea donatorului de a accede la o instanţă de judecată care să aprecieze cu privire la eventuala intervenire a vreuneia dintre cauzele legale de revocare a donaţiei. Accesul liber la justiţie presupune posibilitatea oricărei persoane de a se adresa unei instanţe judecătoreşti, care să statueze cu privire la justeţea pretenţiilor acesteia, la existenţa şi întinderea dreptului revendicat, la caracterul legitim al interesului a cărui apărare se solicită în justiţie. Instanţa urmează să încadreze situaţia de fapt dedusă judecăţii sale în exigenţele stabilite de lege, analizând comportamentul juridic al părţilor în funcţie de măsura în care acesta se înscrie în limitele prevăzute de lege, astfel că nu se poate reţine pretinsa nesocotire a prevederilor art. 21 din Constituţie.
    16. Curtea constată, de asemenea, că susţinerea autorului excepţiei în sensul că, în ceea ce priveşte celelalte contracte, regula generală rezidă în posibilitatea părţilor de a modifica sau pune capăt acelui act prin manifestarea lor de voinţă liber exprimată şi cu respectarea legii, nu poate fi luată în considerare ca argument în sprijinul pretinsei neconstituţionalităţi, de vreme ce contractul de donaţie reprezintă un contract caracterizat de reguli specifice, adaptate naturii sale de liberalitate inter vivos. Tot astfel, nemulţumirea autorului excepţiei cu privire la limitarea cauzelor legale de revocare a donaţiilor nu constituie o veritabilă critică de neconstituţionalitate, instituirea acestora ţinând de voinţa legiuitorului.
    17. Întrucât Curtea nu a constatat restrângerea dreptului de acces liber la justiţie, invocat de autorul excepţiei, şi nici a vreunui alt drept fundamental, nu se pune nici problema nerespectării dispoziţiilor art. 53 din Constituţie, acestea nefiind incidente în cauză.
    18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Andrei Cristian în Dosarul nr. 8.678/212/2017/a2 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 1.020 din Codul civil sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 9 februarie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Valentina Bărbăţeanu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016