Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 38 din 4 februarie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 38 din 4 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 441 din 26 mai 2020

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Cristian │- judecător │
│Deliorga │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Daniel Marius │- judecător │
│Morar │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Livia Doina │- judecător │
│Stanciu │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Benke Károly │- │
│ │magistrat-asistent-şef│
└───────────────┴──────────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, excepţie ridicată de Societatea UTI Grup - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.743/2/2017 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.214D/2017.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că prevederile legale criticate nu încalcă art. 1 alin. (5) şi art. 15 alin. (2) din Constituţie din moment ce reglementează condiţiile de încheiere a noului contract. Totodată, se arată că sancţiunea reglementată nu reprezintă una aplicabilă vechiului contract.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 29 iunie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 3.743/2/2017, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, excepţie ridicată de Societatea UTI Grup - S.A. din Bucureşti într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care a fost respinsă contestaţia formulată de autorul excepţiei împotriva deciziei autorităţii contractante de excludere a acestuia din procedura de atribuire prin licitaţie deschisă a unui contract sectorial.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile legale criticate permit aplicarea noii legi la anumite stări de fapt izvorâte din executarea unor contracte care nu formează obiectul noii legi, ceea ce este contrar art. 15 alin. (2) din Constituţie. Legea nu are putere retroactivă, astfel că o situaţie juridică produce acele efecte care sunt prevăzute de legea civilă în vigoare la data producerii ei, potrivit regulii tempus regit actum. Prin urmare, un act/fapt juridic care a avut loc înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu poate să producă alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data săvârşirii sale. Astfel, încetarea raporturilor contractuale nu poate dobândi noi valenţe prin adoptarea unei legi diferite faţă de legea în vigoare la momentul încetării lor. Or, textul criticat permite această stare de drept, astfel că este contrar principiului neretroactivităţii legii.
    6. Se mai arată, invocându-se jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, că textul criticat încalcă principiul securităţii juridice în sensul că dacă sub reglementarea legală în care a intervenit încetarea contractului aceasta constituia motiv de excludere a ofertantului de la procedură doar dacă a produs grave prejudicii beneficiarilor, noua lege stabileşte că simpla încetare anticipată din culpa ofertantului, indiferent de data la care aceasta a avut loc, conduce la inacceptabilitatea ofertei. Se mai indică faptul că noua lege nu poate atribui încetării raporturilor contractuale consecinţe juridice diferite în raport cu cele existente la data la care a operat încetarea, în caz contrar fiind încălcate atât caracterul previzibil al legii, cât şi principiul securităţii juridice.
    7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocându-se, în acest sens, Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, paragrafele 19 şi 21.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 180 alin. (1) lit. g) coroborat cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, care au următorul cuprins:
    "(1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: […]
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; […]
(6) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligaţiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea lucrărilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei avute în vedere de entitatea contractantă, ori executarea unor lucrări care nu respectă cerinţele caietului de sarcini, sau un comportament necorespunzător care creează îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic"

    13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind principiile legalităţii şi al securităţii juridice şi ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că principala critică de neconstituţionalitate constă în faptul că un act/fapt juridic săvârşit în perioada de activitate a legii vechi dobândeşte o altă semnificaţie sub imperiul şi prin efectul noii legi, ceea ce ar încălca art. 1 alin. (5) şi art. 15 alin. (2) din Constituţie. În acest sens, autorul excepţiei arată că, în cauză, un contract sectorial încheiat sub imperiul capitolului VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, a încetat din motive culpabile acestuia, fără ca aceasta să reprezinte o situaţie de excludere din alte proceduri ulterioare de atribuire. Ulterior, capitolul VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a fost abrogat prin Legea nr. 99/2016, care exclude de la participarea la procedurile de atribuire a contractelor sectoriale operatorul economic din culpa căruia s-a ajuns la încetarea anticipată a respectivului contract, astfel că autorul excepţiei a fost exclus de la o procedură de atribuire a unui contract sectorial.
    15. Analizând dispoziţiile legale criticate, Curtea constată că acestea nu cuprind nicio normă intertemporală, astfel că invocarea principiilor securităţii juridice şi al neretroactivităţii legii se face din perspectiva modului în care autorităţile competente aplică în timp aceste reglementări legale, care iau în considerare şi situaţiile de încetare anticipată a contractului anterioare intrării în vigoare a noii legi. Astfel, se pune în discuţie o chestiune de interpretare şi aplicare a legii, cu referire la aplicarea în timp a legilor. Or, soluţionarea unei asemenea chestiuni nu intră în atribuţiile Curţii Constituţionale, ci în atribuţia instanţelor judecătoreşti, drept care excepţia de neconstituţionalitate apare ca fiind inadmisibilă.
    16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, excepţie ridicată de Societatea UTI Grup - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.743/2/2017 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 4 februarie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent-şef,
                    Benke Károly

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016