Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 25/2CN din 15 noiembrie 2019  privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară  cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi  cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru  al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 25/2CN din 15 noiembrie 2019 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 953 din 28 noiembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 477, 486, 496, 500, art. 510 alin. (2) şi 512 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:
    ART. 1
    (1) În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, medicii stomatologi care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 477 lit. b), d) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii de medicină dentară pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR.
    (2) Medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi cei care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 477 lit. d) şi f) din Legea nr. 95/2006, stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii certificatului de membru al CMSR şi de la plata cotizaţiei de membru în situaţia prestării temporare sau ocazionale de servicii de medicină dentară pe teritoriul României.
    (3) Exercitarea profesiei de medic stomatolog conform dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza avizului eliberat de CMSR, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
    (4) Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de medic stomatolog este stabilit, de la caz la caz, de CMSR în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.
    (5) Prin activitate de medicină dentară cu caracter temporar se înţelege activitatea de specialitate desfăşurată pe o perioadă limitată de timp, precizată expres în cererea de solicitare a avizului prevăzut la alin. (3).
    (6) Prin activitate de medicină dentară cu caracter ocazional se înţelege activitatea de specialitate desfăşurată cu o anumită ocazie, precizată expres în cererea de solicitare a avizului (de exemplu, fără a se limita la: activităţi cu caracter umanitar şi de voluntariat, cursuri cu demonstraţie practică şi/sau manopere de prevenţie, diagnostic şi tratament ce se doresc a fi împărtăşite medicilor stomatologi români etc.).

    ART. 2
    (1) Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul României, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ al calificărilor profesionale care definesc profesia de medic stomatolog şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea pacienţilor, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru medicii stomatologi cetăţeni români membri ai CMSR.
    (2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care, în timpul exercitării profesiei în România, încalcă dispoziţiile, legile şi regulamentele profesiei de medic stomatolog răspund potrivit legii.

    ART. 3
    (1) Avizul prevăzut la art. 1 alin. (3) se eliberează de CMSR, prin Comisia pentru avizări, studii şi strategii de dezvoltare din cadrul Consiliului naţional al CMSR, denumită în continuare CASSD, în baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip de emitere a avizului, cuprinzând declaraţie prealabilă scrisă în care se precizează durata de prestare, natura, respectiv temporară sau ocazională, locul de desfăşurare a acestor activităţi, precum şi domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;
    b) copia documentului de cetăţenie, aflat în termen de valabilitate, certificat pentru conformitate cu originalul de către solicitant;
    c) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România însoţită, după caz, de un certificat de competenţă lingvistică emis de o entitate autorizată; certificatul nu este necesar pentru practicarea ocazională a activităţii în cadrul unor echipe mixte cu medici stomatologi români;
    d) dovada prin care autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 506 din Legea nr. 95/2006, în care medicul stomatolog este stabilit, atestă că la data eliberării acestui document medicul stomatolog solicitant este stabilit legal pe teritoriul lor, deţine titlurile şi calificările necesare exercitării profesiei de medic stomatolog, nu a suferit suspendări temporare sau definitive ale activităţilor de medicină dentară ori condamnări penale rămase definitive. Documentul are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii;
    e) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic stomatolog prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţii de medicină dentară;
    f) dovada achitării sumei de 500 lei, reprezentând contravaloarea eliberării avizului. În cazul susţinerii probei de aptitudini, se depune şi dovada achitării unei taxe în valoare de 1.500 lei. Pentru acţiunile umanitare şi de voluntariat nu se percep aceste taxe.

    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă medicul stomatolog intenţionează să furnizeze, temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii de medicină dentară în România.
    (3) CMSR poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice numai după emiterea conform normelor comunitare a cardului profesional european de medic stomatolog sau, după caz, numai după recunoaşterea calificărilor profesionale de medic stomatolog.
    (4) Constituie o dovadă suficientă a cunoştinţelor lingvistice:
    a) copia titlului obţinut în limba română, certificat pentru conformitate cu originalul de către solicitant;
    b) copia titlului care atestă cunoaşterea limbii române (spre exemplu: diploma de licenţă, calificarea eliberată de o cameră de comerţ, calificarea eliberată de un organism recunoscut de formare lingvistică etc.);
    c) dovada unei experienţe profesionale anterioare în România.

    (5) În cazul în care nu se poate prezenta o dovadă suficientă a cunoştinţelor lingvistice conform alin. (4), medicul stomatolog solicitant va susţine un interviu în faţa unei comisii formate din cel puţin 3 membri ai CASSD.
    (6) În aprecierea cunoştinţelor lingvistice, se va ţine cont de durata activităţii care urmează a fi desfăşurată.
    (7) Documentele redactate într-o limbă străină se depun însoţite de o traducere legalizată a acestora, apostilate sau supralegalizate în condiţiile legii, dacă este cazul.
    (8) Documentele vor fi depuse la secretariatul CMSR.

    ART. 4
    (1) Avizul prevăzut la art. 1 alin. (3) se emite în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (2) Prin excepţie, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit în situaţia în care actele doveditoare ale formării profesionale ale medicului stomatolog solicitant nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată stabilite prin Normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) CMSR poate efectua o verificare a calificărilor profesionale ale medicului stomatolog. Verificarea este necesară numai în vederea evitării daunelor grave ce pot fi aduse sănătăţii pacientului ca urmare a lipsei de calificare profesională a medicului stomatolog şi nu va depăşi ceea ce este necesar în acest scop.
    (4) În cazul unei diferenţe importante între calificările profesionale ale medicului stomatolog şi formarea impusă în România pentru desfăşurarea activităţii de medicină dentară pentru care se solicită avizarea şi acestea nu pot fi compensate prin experienţa profesională a medicului stomatolog solicitant ori prin cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validate în mod formal în acest scop de un organism relevant, se comunică solicitantului că are posibilitatea de a demonstra, printr-o probă de aptitudini, că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care îi lipsesc.
    (5) CMSR decide, în urma susţinerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de furnizare a serviciului de către solicitant.
    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), CMSR comunică, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor solicitate potrivit art. 3 alin. (1), motivele întârzierii sau respingerii avizului solicitat, precum şi timpul necesar pentru elaborarea unei decizii. Acest interval nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data notificării pentru rezolvarea dificultăţilor identificate, astfel încât decizia să fie emisă în maximum două luni de la rezolvarea dificultăţii.
    (7) Prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei.
    (8) În lipsa unei reacţii din partea CMSR, în termenele stabilite conform prezentului articol, serviciile în cauză pot fi prestate.
    (9) Prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de medicină dentară se va face cu titlul profesional prevăzut de lege pentru calificarea profesională însuşită.

    ART. 5
    (1) Proba de aptitudini constă într-un test cu durata de o oră care se referă exclusiv la cunoştinţele profesionale ale solicitantului, în vederea aprecierii aptitudinii acestuia de a exercita profesia de medic stomatolog în România, ţinându-se cont de faptul că solicitantul este un profesionist calificat în statul membru de origine sau de provenienţă.
    (2) Proba de aptitudini se desfăşoară în faţa unei comisii formate din cadre didactice formatoare în domeniul respectiv, desemnate de CASSD dintre membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului naţional al CMSR, cu aceeaşi specialitate cu a solicitantului sau similară, în caz că aceasta nu are corespondent în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, la data stabilită de comun acord cu solicitantul, în funcţie de calendarul stabilit de Biroul executiv naţional.
    (3) În vederea susţinerii probei de aptitudini, comisia prevăzută la alin. (2) întocmeşte o listă de materii neînsuşite prin diplomele sau titlurile de calificare deţinute de solicitant şi care constituie o condiţie esenţială pentru exercitarea profesiei de medic stomatolog în România sau a activităţilor profesionale pentru care se solicită acordarea avizului, precum şi bibliografia aferentă.
    (4) Lista se stabileşte pe baza comparaţiei formării în profesie în România şi a celei însuşite de solicitant şi se aduce la cunoştinţa acestuia împreună cu bibliografia aferentă.
    (5) Proba de aptitudini cuprinde şi noţiuni de deontologie profesională, aplicabile activităţilor în cauză în România.
    (6) Proba de aptitudini este susţinută din materiile stabilite conform procedurii prevăzute la alin. (3), după depunerea documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1), inclusiv a dovezii de achitare a taxelor, şi se notează cu calificativul „admis“ sau „respins“.
    (7) Comisia de examinare va întocmi un proces-verbal, semnat de către toţi membrii acesteia, în care se va consemna calificativul acordat.
    (8) Solicitantul notat cu calificativul „respins“ poate susţine o nouă probă de aptitudini la data stabilită de CASSD, după achitarea taxei pentru susţinerea probei de aptitudini în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. f).
    (9) Reexaminările privind atestarea dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor care lipsesc medicilor stomatologi străini pot fi organizate cel mult de 3 ori pe an.
    (10) Avizul prin care se certifică demonstrarea de către solicitant, în urma susţinerii probei de aptitudini, a dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor care îi lipseau se emite de comisia prevăzută la alin. (2) şi se întocmeşte pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii testului şi a documentelor care atestă formarea în profesie a solicitantului.

    ART. 6
    (1) Pentru fiecare prestare de servicii, în cazul unor suspiciuni justificate, CMSR poate solicita autorităţilor competente din statul membru de stabilire a medicului stomatolog informaţii pertinente cu privire la legalitatea condiţiei de stabilire, buna conduită profesională a solicitantului, precum şi la absenţa, în cazul acestuia, a sancţiunilor disciplinare sau penale.
    (2) La solicitarea statului membru gazdă, autorităţile competente române transmit informaţiile solicitate cu respectarea prevederilor art. 509 din Legea nr. 95/2006.
    (3) Autorităţile competente asigură schimbul necesar de informaţii pentru ca plângerea beneficiarului împotriva prestatorului de servicii de medicină dentară în regim temporar şi ocazional să fie corect soluţionată. În această situaţie, beneficiarul este informat asupra cursului demersului său.

    ART. 7
    (1) Avizul prevăzut la art. 1 alin. (3), în cazul prestării temporare a serviciilor de medicină dentară pe teritoriul României, se eliberează pe o durată maximă de un an de la data emiterii.
    (2) Avizul prevăzut la art. 1 alin. (3) se emite în 3 exemplare, dintre care un exemplar va fi comunicat medicului stomatolog solicitant, un exemplar va fi transmis colegiului teritorial în cadrul căruia acesta urmează să îşi desfăşoare activitatea şi un exemplar va fi depus la dosarul profesional al medicului stomatolog.
    (3) Dacă solicitantul îşi va desfăşura activitatea pe raza mai multor colegii teritoriale, avizul va fi comunicat primului colegiu teritorial pe raza căruia se va desfăşura activitatea, iar restul colegiilor teritoriale vor primi câte o copie a avizului certificată pentru conformitate de preşedintele CASSD.
    (4) După obţinerea avizului, în situaţia prestării de servicii în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, medicul stomatolog are obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

    ART. 8
    (1) CMSR va posta pe pagina de internet oficială a corpului profesional lista cu medicii stomatologi cărora li s-au eliberat avize de practică temporară sau ocazională, după caz, pe teritoriul României.
    (2) Evidenţa, administrarea şi arhivarea avizelor eliberate, precum şi a dosarelor aferente se vor realiza de către CASSD, conform unei proceduri aprobate de Biroul executiv naţional al CMSR.

    ART. 9
    La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

    ART. 10
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
                    Ecaterina Ionescu

    Bucureşti, 15 noiembrie 2019.
    Nr. 25/2CN.
    ANEXA 1

    Nr. ................/..............................
    AVIZ
    pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional
    pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni
    ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European
    sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora
    Colegiul Medicilor Stomatologi din România
    avizează
    pe domnul/doamna ..........................., cetăţean ......................, posesor/posesoare al/a documentului de identitate seria ........ nr. .............., absolvent/absolventă al/a ......................................, promoţia ............, specialitatea ........................., atestat/e studii complementare .................................., să practice temporar sau, după caz, ocazional servicii de medicină dentară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Activitatea de medicină dentară va avea caracter [] temporar/ [] ocazional şi se va desfăşura în limitele competenţelor certificate, în unitatea medicală ..................................................
    Avizul este valabil, în cazul prestării temporare de servicii de medicină dentară, pentru o durată maximă de un an de la data emiterii.
    Avizul pentru practică ocazională este valabil exclusiv pentru perioada ...............................................................................
    Responsabilitatea pentru activitatea desfăşurată revine medicului stomatolog titular al prezentului aviz, în limitele competenţelor profesionale deţinute, fiind exclusă cercetarea pe subiecţi umani.
    Avizul se comunică titularului prezentului aviz şi colegiului teritorial al Colegiului Medicilor Stomatologi din România unde urmează să îşi desfăşoare activitatea.
    Preşedintele
    Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
    Preşedintele
    Comisiei pentru avizări, studii şi strategii de dezvoltare,

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016