Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 24/2CN din 21 septembrie 2019  privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 24/2CN din 21 septembrie 2019 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019
    În temeiul art. 482, 484, 491, 512, 514 şi 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Profesia de medic stomatolog se exercită, pe teritoriul României, de către persoanele prevăzute la art. 477 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, în baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare certificatul de membru, avizat conform prevederilor legale.
    (2) Modelul certificatului de membru este prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute la art. 482 alin. (2) şi art. 491 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, profesia de medic stomatolog se exercită în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

    ART. 2
    Certificatul de membru se acordă, la cerere, persoanelor prevăzute la art. 477 din Legea nr. 95/2006, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţin un titlu oficial de calificare în medicină dentară, în sensul art. 478 alin. (2) din Legea nr. 95/2006;
    b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
    c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic stomatolog;
    d) nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;
    e) au achitat taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Stomatologi din România în cuantumul prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. II
    Eliberarea certificatului de membru la înscrierea în Colegiul Medicilor Stomatologi din România
    ART. 3
    (1) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 şi emiterea certificatului de membru se fac în baza următoarelor documente depuse de către solicitant la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau îşi are, după caz, domiciliul ori reşedinţa:
    a) cerere de înscriere şi de eliberare a certificatului de membru;
    b) copie a actului de identitate;
    c) copia legalizată a diplomei de licenţă, copii ale altor titluri de calificare în profesia de medic stomatolog deţinute, precum şi, după caz, a documentului care atestă recunoaşterea acestuia/acestora;
    d) dovada exercitării profesiei de medic stomatolog în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă emisă de unitatea în cadrul căreia s-a exercitat profesia de medic stomatolog, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;
    e) certificat de cazier judiciar sau certificat de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, după caz;
    f) certificat de sănătate tip A5, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic stomatolog, vizat inclusiv de medicul psihiatru;
    g) declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau de nedemnitate prevăzute de lege;
    h) copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului, dacă este cazul;
    i) copii ale atestatelor de studii complementare obţinute conform legii, dacă este cazul, precum şi, după caz, ale documentelor care atestă recunoaşterea acestora;
    j) dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 477 lit. c)-f) din Legea nr. 95/2006, dacă este cazul;
    k) dovada deţinerii cunoştinţelor lingvistice necesare desfăşurării activităţilor profesionale în România, în cazul cetăţenilor străini, atestată în urma susţinerii unui interviu organizat la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în faţa a cel puţin 3 membri ai Comisiei pentru avizări, studii şi strategii de dezvoltare din cadrul Consiliului naţional, sau prin certificat de competenţă lingvistică;
    l) copia dovezii achitării taxei de înscriere.

    (2) Copia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către medicul stomatolog solicitant prin înscrierea pe aceasta a menţiunii „conform cu originalul“, însoţită de numele în clar şi de semnătura acestuia.
    (3) Copia documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi h) va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana desemnată prin decizie a biroului executiv pentru primirea documentaţiei depuse de solicitant, prin înscrierea pe document a menţiunii „conform cu originalul“, însoţită de numele în clar şi de semnătura acesteia.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi h) se pot depune în copie legalizată, dacă nu se prezintă originalul pentru certificarea conformităţii.
    (5) Documentele redactate într-o limbă străină, emise în alt stat, se depun însoţite de o traducere legalizată în limba română.
    (6) Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de membru pot fi transmise şi prin mijloace electronice, servicii poştale sau de curierat.

    ART. 4
    (1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către Departamentul de avizări al colegiului teritorial, în vederea eliberării numărului de înregistrare al medicului stomatolog solicitant în Registrul unic naţional al medicilor stomatologi, preşedintele colegiului teritorial va formula către Colegiul Medicilor Stomatologi din România o adresă comunicată prin servicii poştale ori de curierat, fax sau poştă electronică, având o semnătură electronică ataşată emisă în baza unui certificat digital, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele şi prenumele solicitantului;
    b) codul numeric personal;
    c) ţara de origine şi de provenienţă, dacă este cazul;
    d) instituţia de învăţământ superior, facultatea şi anul absolvirii;
    e) seria şi numărul titlului oficial de calificare, precum şi ale documentului care atestă recunoaşterea acestuia, dacă este cazul;
    f) seria şi numărul certificatului de membru alocat de colegiul teritorial;
    g) certificarea faptului că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru eliberarea certificatului de membru.

    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate şi prin înregistrarea acestora în formă electronică în sistemul informatic care conţine Registrul unic naţional al medicilor stomatologi din România, denumit în continuare sistemul informatic naţional, de către preşedintele colegiului teritorial sau de persoanele desemnate de biroul executiv al colegiului teritorial pentru utilizarea sistemului informatic.
    (3) Numărul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se eliberează de Colegiul Medicilor Stomatologi din România şi se păstrează neschimbat pe toată durata cât medicul stomatolog este înscris în Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

    ART. 5
    (1) Certificatul de membru se emite de către colegiile teritoriale prin completarea tipizatelor transmise de Colegiul Medicilor Stomatologi din România şi se semnează de preşedintele colegiului teritorial după verificarea documentelor şi înregistrarea de către colegiul teritorial a datelor necesare pentru obţinerea numărului de înregistrare a medicului dentist solicitant în sistemul informatic naţional.
    (2) Colegiul teritorial va elibera certificatul de membru medicului stomatolog solicitant, sub semnătură de primire, numai dacă acesta a depus jurământul profesional.

    ART. 6
    (1) La nivelul fiecărui colegiu se va întocmi şi se va păstra un registru în care titularul va semna de primire pentru certificatul de membru.
    (2) Registrul prevăzut la alin. (1) va conţine următoarele informaţii:
    a) numele şi prenumele titularului certificatului de membru;
    b) facultatea şi anul absolvirii;
    c) numărul de înregistrare în Registrul unic naţional (codul unic de identificare a medicului stomatolog);
    d) seria şi numărul certificatului de membru;
    e) data depunerii jurământului profesional;
    f) data eliberării certificatului de membru;
    g) semnătura titularului.


    ART. 7
    Colegiile teritoriale arhivează în condiţii de siguranţă cotorul de la certificatele de membru emise, conţinând informaţiile cuprinse în certificate.

    CAP. III
    Eliberarea unui nou certificat de membru
    ART. 8
    (1) Certificatele de membru eliberate în baza Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile şi după intrarea în vigoare a prezentei decizii, prevederile art. 12 fiind aplicabile.
    (2) Certificatele prevăzute la alin. (1) vor putea fi preschimbate, la cererea titularului, în baza următoarelor documente:
    a) cerere formulată de titularul certificatului de membru;
    b) copia actului de identitate, dacă a intervenit modificarea numelui, domiciliului sau a reşedinţei, după caz;
    c) dovada achitării la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Stomatologi din România;
    d) copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului, dacă este cazul.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi d) se certifică pentru conformitate cu originalul conform prevederilor art. 3 alin. (2).
    (4) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice, servicii poştale sau de curierat.

    ART. 9
    (1) Colegiile teritoriale vor elibera un nou certificat de membru, la cererea medicului stomatolog, şi în următoarele situaţii:
    a) modificarea numelui solicitantului;
    b) transferul în alt colegiu teritorial;
    c) deteriorarea certificatului de membru;
    d) pierderea sau furtul certificatului de membru.

    (2) În vederea eliberării noului certificat, suplimentar faţă de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2), titularul va depune la colegiul teritorial ce urmează să elibereze certificatul de membru şi următoarele:
    a) cererea de transfer, precum şi dovada schimbării unităţii în care urmează să îşi desfăşoare activitatea ori, după caz, a domiciliului sau a reşedinţei, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b);
    b) certificatul de membru a cărui preschimbare se solicită, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c); certificatul se anulează şi se arhivează de către colegiul teritorial;
    c) o declaraţie pe propria răspundere, însoţită de dovada publicării anunţului într-un cotidian naţional, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d).

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice, servicii poştale sau de curierat.

    ART. 10
    (1) Transferul medicilor dentişti dintr-un colegiu teritorial în altul se realizează conform procedurii stabilite prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
    (2) Colegiile teritoriale vor înregistra informaţiile necesare pentru efectuarea transferului şi în sistemul informatic naţional.

    ART. 11
    În cazul în care medicul stomatolog întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea/vizarea certificatului de membru în vederea reluării activităţii profesionale se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională şi atestarea competenţei profesionale, conform legii.

    CAP. IV
    Avizarea anuală a certificatului de membru
    ART. 12
    Medicii stomatologi au obligaţia de a solicita anual colegiului teritorial în care sunt înscrişi avizarea certificatului de membru pentru anul următor.

    ART. 13
    (1) Colegiile teritoriale vor aviza anual certificatul de membru pentru medicii stomatologi înregistraţi, prin aplicarea de ştampilă sau vignetă autocolantă înseriată, în baza prezentării următoarelor documente:
    a) cerere formulată de titularul certificatului de membru;
    b) copie a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională;
    c) copii ale documentelor care atestă realizarea creditelor de educaţie medicală continuă în cuantumul prevăzut prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România;
    d) copie a actului care face dovada domiciliului, respectiv a reşedinţei, după caz;
    e) înscrisul doveditor privind desfăşurarea activităţii de medicină dentară emis de unitatea în cadrul căreia îşi exercită profesia;
    f) copia legalizată a diplomei de licenţă, în cazul medicilor stomatologi care au obţinut certificatul de membru în baza adeverinţei de absolvire a studiilor;
    g) copii ale documentelor care fac dovada deţinerii de titluri în domeniul profesional (grad profesional: medic rezident, medic specialist, medic primar; grad universitar; doctor în ştiinţe medicale; master; cercetător ştiinţific etc.), dacă este cazul;
    h) copii ale atestatelor de studii complementare obţinute conform legii, dacă este cazul.

    (2) Nu este necesară prezentarea anuală a dovezii prevăzute la alin. (1) lit. e) atunci când medicul stomatolog îşi exercită profesia într-o unitate sanitară publică, pentru care se virează lunar colegiului teritorial cotizaţia datorată de solicitant Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
    (3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) şi f)-h) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către medicul stomatolog solicitant conform prevederilor art. 3 alin. (2).
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin mijloace electronice, prin servicii poştale sau de curierat.

    ART. 14
    În cazul medicilor stomatologi care au depăşit vârsta legală de pensionare, avizarea certificatului de membru se efectuează şi în baza certificatului de sănătate tip A5, vizat inclusiv de medicul psihiatru, după prezentarea dovezilor privind realizarea în ultimele 12 luni a numărului de credite de educaţie medicală continuă stabilit prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

    ART. 15
    Avizarea certificatului de membru se va efectua numai după prezentarea dovezii de achitare la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi a documentelor prevăzute la art. 13, precum şi, după caz, la art. 14.

    ART. 16
    (1) Colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului stomatolog, inclusiv prin înregistrarea informaţiilor corespunzătoare în sistemul informatic naţional, cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară, în baza documentelor comunicate de medicul stomatolog.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin mijloace electronice, prin servicii poştale sau de curierat.

    ART. 17
    (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de avizare a certificatului de membru se efectuează de Departamentul de avizări din cadrul colegiului teritorial.
    (2) Modelul ştampilei de avizare anuală a certificatului de membru este prevăzut în anexa nr. 2, viza fiind valabilă numai însoţită de semnătura preşedintelui colegiului teritorial.

    ART. 18
    Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 12 reprezintă abatere disciplinară.

    ART. 19
    Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în baza titlurilor oficiale de calificare şi a calificărilor profesionale obţinute în condiţiile legii şi numai în intervalul de timp pentru care există viza colegiului teritorial, interval care poate fi de cel mult 12 luni.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    (1) Taxa de înscriere se achită colegiului teritorial prevăzut la art. 3 alin. (1).
    (2) Colegiile teritoriale vor solicita Colegiului Medicilor Stomatologi din România tipizatele necesare eliberării certificatelor de membru, indicând numărul de carnete.
    (3) Taxa de înscriere se plăteşte inclusiv în urma redobândirii calităţii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
    (4) Cuantumul taxei de înscriere în Colegiul Medicilor Stomatologi din România este prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

    ART. 21
    (1) Omisiunea încheierii asigurării de răspundere civilă profesională sau asigurarea sub limita legală constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu suspendarea dreptului de liberă practică, în baza prevederilor art. 689 din Legea nr. 95/2006.
    (2) Această sancţiune nu se aplică dacă medicul stomatolog se conformează obligaţiei legale în termen de 30 de zile.

    ART. 22
    (1) Certificatul de membru îşi pierde valabilitatea la momentul încetării calităţii de membru a titularului.
    (2) În cazul retragerii calităţii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu titlu de sancţiune, titularul are obligaţia remiterii certificatului către colegiul teritorial emitent, în vederea anulării.

    ART. 23
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 24
    La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.                    Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
                    Ecaterina Ionescu

    Bucureşti, 21 septembrie 2019.
    Nr. 24/2CN.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    Modelul certificatului de membru şi caracteristici de tipărire
 (a se vedea imaginea asociată)
    Verso - anexa 1
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    Modelul ştampilei de avizare anuală a certificatului de membru*)
    *) Modelul deciziei este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTE:
    1) Se menţionează denumirea colegiului teritorial (de exemplu: CMS Alba, CMS Arad, CMS Argeş etc.).
    2) Se completează data în format zz/ll/aaaa, respectiv ziua/luna/anul. Durata vizei nu poate fi mai mare de 12 luni şi nu poate depăşi perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă profesională.
    3) Semnătura în original a preşedintelui colegiului teritorial.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016