Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 154 din 4 martie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14 şi ale art. 87 alin. (1) lit. a), b), d)-g) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 154 din 4 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14 şi ale art. 87 alin. (1) lit. a), b), d)-g) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 479 din 10 mai 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Irina Loredana │- │
│Gulie │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 şi ale art. 5 pct. 14 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Anca Grigore în Dosarul nr. 3.330/62/2018 al Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 517D/2019.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă, cu menţinerea jurisprudenţei Curţii Constituţionale pronunţate în această materie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 26 februarie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 3.330/62/2018, Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 şi ale art. 5 pct. 14 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Excepţia a fost invocată de Anca Grigore într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii privind anularea unui certificat de încadrare în grad de handicap emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Consiliului Judeţean Braşov.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că deciziile Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap nu pot fi contestate la altă instituţie abilitată de lege, care să se pronunţe în privinţa conformităţii criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap, precum şi în privinţa legalităţii acestora. În acest sens se arată că lacunele textelor de lege criticate sunt de natură să contravină principiului accesului liber la justiţie, protecţiei constituţionale a drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi caracterului egalitar al justiţiei, consacrat de art. 124 alin. (2) din Constituţie, dacă se interpretează în sensul că îngrădesc orice altă posibilitate de expertizare medicală în domeniul stabilirii gradului de handicap, respectiv al calităţii de persoană cu handicap.
    6. Se mai susţine şi încălcarea dreptului constituţional şi convenţional la un proces echitabil, cu motivarea că, în cauzele având ca obiect contestarea încadrării în gradul de handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap are calitate de parte, fiind în acelaşi timp şi expert în cauză, „împrejurare care afectează major obiectivitatea activităţii sale de expertizare în cadrul aceluiaşi litigiu“.
    7. Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în privinţa atribuţiilor Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, reglementate de textul de lege criticat.
    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit încheierii de sesizare, îl constituie prevederile art. 5 pct. 14 şi ale art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008. Prevederile art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006 au fost abrogate prin art. I pct. 5 din Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 23 iulie 2012. De asemenea, analizând motivarea excepţiei, Curtea reţine că sunt criticate dispoziţiile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, astfel încât obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 5 pct. 14 şi ale art. 87 alin. (1) lit. a), b), d)-g) din Legea nr. 448/2006, potrivit cărora:
    - Art. 5 pct. 14: „În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii: (...) 14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap - organul de specialitate fără personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale cărei atribuţii principale sunt stabilite prin prezenta lege;“;
    – Art. 87 alin. (1):
    "(1) Comisia de evaluare are următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă;
    b) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; (...)
    d) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
    e) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
    f) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin;
    g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde."


    12. În opinia autoarei excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, astfel cum este interpretat, în temeiul art. 20 alin. (1) din Constituţie, şi prin prisma exigenţelor art. 6 - Dreptul la un proces echitabil, cuprins în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 50 - Protecţia persoanelor cu handicap şi art. 124 alin. (2) referitor la caracterul unic, imparţial şi egalitar al justiţiei.
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textele de lege criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici identice celor formulate în prezenta cauză, şi faţă de aceleaşi prevederi constituţionale pretins încălcate. Astfel, prin Decizia nr. 618 din 12 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2011, şi în Decizia nr. 1.060 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 18 octombrie 2011, argumentele aduse în motivarea excepţiei se referă la imposibilitatea de a se adresa unei alte instituţii abilitate de lege, în afara Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care să aibă competenţa de a verifica conformitatea, legalitatea şi temeinicia deciziilor acestora.
    14. În legătură cu acest aspect, prin deciziile menţionate, Curtea a constatat că autorii excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci solicită în realitate modificarea dispoziţiilor legale criticate, în sensul stabilirii unei alte instituţii sau autorităţi publice, care să fie învestită cu competenţa de a efectua expertize, în condiţii de deplină imparţialitate, în cauzele având ca obiect încadrarea în grad şi tip de handicap. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, a fost respinsă ca inadmisibilă.
    15. Întrucât motivarea excepţiei de neconstituţionalitate este identică cu cea formulată în precedentele decizii, Curtea reţine că se impune aceeaşi soluţie de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă.
    16. În plus, Curtea mai reţine că argumentul formulat de autoarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate, referitor la întrunirea de către Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap a calităţii de parte şi de expert în aceeaşi cauză, este unul ce ţine de aplicarea legii de către instanţa de judecată, iar nu de constituţionalitate. În acest sens, Curtea reţine că, potrivit art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006, certificatele de încadrare/respingere a încadrării în grad şi tip de handicap, emise de către comisiile de evaluare, pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care, în cadrul cercetării procesului, poate încuviinţa pentru părţi inclusiv proba cu expertiza medico-legală, realizată de un expert independent, care nu are calitatea de parte în cauză.
    17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14 şi ale art. 87 alin. (1) lit. a), b), d)-g) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Anca Grigore în Dosarul nr. 3.330/62/2018 al Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 4 martie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Irina Loredana Gulie


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016