Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1/1AGN din 18 ianuarie 2020  privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 1/1AGN din 18 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 81 din 5 februarie 2020
    În temeiul art. 531 şi art. 532 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, se organizează şi funcţionează în baza titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, ca organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, autorizarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic stomatolog pe teritoriul României, ca profesie liberală, de practică publică autorizată, precum şi aplicarea unitară a legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.
    ................................................................................................
    (3) CMSR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Ca autoritate publică în domeniu, CMSR participă la elaborarea tuturor programelor de sănătate şi a actelor normative care reglementează domeniul medicinei dentare şi exercită atribuţiile conferite de lege şi de prezentul regulament."

    3. La articolul 13, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) dreptul de a-şi exprima în mod liber opiniile în structurile CMSR şi punctul de vedere în legătură cu problemele referitoare la activitatea proprie, cu respectarea prevederilor legale, ale prezentului regulament şi ale deciziilor organelor de conducere ale CMSR;"

    4. La articolul 13, litera i) se abrogă.
    5. La articolul 14, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) să participe la şedinţele ori adunările la care au fost convocaţi/invitaţi prin cel puţin una dintre următoarele modalităţi: în scris, prin adresă comunicată personal, cu semnătură de primire, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin poştă electronică; în cazul membrilor Adunării generale naţionale sau ai Consiliului naţional ori ai comisiilor acestuia, convocarea se poate realiza şi prin fax/poştă electronică transmis(ă) la colegiile teritoriale ai căror membri sunt aceştia sau la ministerul/instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie ai căror reprezentanţi sunt; în cazul membrilor adunărilor generale ale colegiilor teritoriale, convocarea se poate realiza şi prin publicare într-un cotidian naţional, în publicaţiile ori prin afişare în site-urile colegiilor teritoriale."

    6. La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Colegiile teritoriale au următoarele atribuţii:
    a) avizează înfiinţarea cabinetelor de medicină dentară, indiferent de forma lor juridică;
    b) participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare publice;
    c) ţin evidenţa membrilor şi efectuează înregistrările corespunzătoare în aplicaţia informatică naţională;
    d) eliberează şi aplică viza anuală pe certificatul de membru al CMSR;
    e) eliberează, la cererea medicilor stomatologi înscrişi, certificatul profesional curent;
    f) supraveghează modul de exercitare a profesiei de către medicii stomatologi;
    g) soluţionează reclamaţiile formulate împotriva medicilor stomatologi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament;
    h) analizează cazurile de exercitare ilegală a profesiei de medic stomatolog şi le sesizează organelor competente;
    i) comunică CMSR, în termenul cel mai scurt posibil, toate datele şi informaţiile deţinute, necesare pentru realizarea schimbului de informaţii prin mecanismul de alertă;
    j) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament, precum şi deciziile Adunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional."

    7. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    Organele de conducere ale CMSR, la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, sunt: adunarea generală, consiliul colegiului teritorial şi biroul consiliului, denumit şi biroul executiv."

    8. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 75
    Alegerea organelor de conducere de la nivel local sau naţional se face conform titlului XIII din Legea nr. 95/2006, dispoziţiilor prezentului regulament şi ale Regulamentului electoral aprobat de Consiliul naţional."

    9. La articolul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    (1) Principalele atribuţii ale consiliului colegiului teritorial sunt următoarele:
    a) conduce activitatea colegiului între şedinţele adunării generale;
    b) alege membrii biroului executiv, în condiţiile stabilite prin Regulamentul electoral aprobat de Consiliul naţional şi prin prezentul regulament, după caz;
    c) aprobă membrii comisiei de disciplină, precum şi membrii comisiilor consiliului, la propunerea biroului executiv;
    d) duce la îndeplinire deciziile adunării generale;
    e) aplică şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a deciziilor organelor de conducere ale CMSR;
    f) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională ale membrilor înscrişi în colegiul teritorial, inclusiv prin eliberarea certificatului profesional curent;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament."

    10. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 78
    Biroul executiv teritorial are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură activitatea colegiului între şedinţele consiliului;
    b) aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului;
    c) execută deciziile adunării generale şi ale consiliului colegiului teritorial;
    d) decide declanşarea sau nedeclanşarea anchetei disciplinare;
    e) elaborează şi supune spre avizare consiliului proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) execută deciziile organelor de conducere ale CMSR şi răspunde de ducerea lor la îndeplinire;
    g) informează consiliul cu privire la deciziile emise şi activitatea desfăşurată între şedinţele consiliului;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament."

    11. După articolul 78 se introduc două noi articole, articolele 78^1 şi 78^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 78^1
    Preşedintele colegiului teritorial coordonează activitatea biroului executiv şi are următoarele atribuţii principale:
    a) reprezintă colegiul teritorial în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
    b) încheie contracte şi convenţii în numele colegiului teritorial, aprobate în prealabil de biroul executiv;
    c) propune consiliului colegiului teritorial şi biroului executiv modalităţile de aplicare şi urmărire a executării contractelor;
    d) convoacă şi conduce şedinţele adunării generale, ale consiliului şi ale biroului consiliului;
    e) duce la îndeplinire deciziile biroului consiliului, hotărârile adunării generale, precum şi deciziile organelor de conducere de la nivel naţional, date în sarcina sa;
    f) urmăreşte realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
    g) angajează personalul de specialitate şi administrativ, cu aprobarea biroului executiv;
    h) conduce, controlează şi îndrumă activitatea celorlalţi membri ai biroului executiv, precum şi a personalului angajat;
    i) îndeplineşte orice altă sarcină stabilită de către consiliu, de către biroul executiv sau de organele de conducere naţionale ale CMSR ori prevăzută de lege sau de prezentul regulament.
    ART. 78^2
    (1) Preşedintele colegiului teritorial păstrează şi foloseşte ştampila colegiului teritorial şi are drept de semnătură în bancă.
    (2) Preşedintele poate mandata în scris, în cazuri motivate, pe oricare dintre membrii biroului executiv pentru a realiza competenţele care îi revin sau numai o parte dintre acestea."

    12. La articolul 79, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Taxele pentru serviciile prestate membrilor corpului profesional şi persoanelor care nu sunt membre ale CMSR vor fi stabilite de către Consiliul naţional, respectiv de consiliul colegiului teritorial."

    13. La articolul 85, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Obligaţia urmăririi şi efectuării vărsării cotei aferente CMSR revine preşedintelui colegiului teritorial. Neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează conform art. 541 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 95/2006."

    14. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 90
    Medicul stomatolog răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei de medic stomatolog, a Codului deontologic al medicului stomatolog, a regulilor de bună practică profesională, a prezentului regulament, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMSR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei CMSR."

    15. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    Comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale şi Comisia superioară de disciplină, pentru sancţiunile aplicate de către acestea, sunt obligate să ţină evidenţa sancţiunilor aplicate fiecărui membru şi să comunice situaţia disciplinară la cererea organelor de conducere ale corpului profesional sau a comisiilor constituite în cadrul acestuia."

    16. La articolul 106 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) dacă din plângere sau din documentele ataşate acesteia rezultă în mod neechivoc că sesizarea este tardivă, în raport cu dispoziţiile art. 544 alin. (1) din Legea nr. 95/2006."

    17. La articolul 108, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În baza deciziei biroului executiv teritorial de declanşare a procedurii disciplinare, medicul stomatolog împotriva căruia s-a formulat plângerea va fi informat cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, transmisă la sediul profesional ori la domiciliul acestuia, comunicându-i-se o copie a plângerii, eventualele înscrisuri ataşate şi termenul la care se poate prezenta pentru a fi audiat şi pentru a formula apărările pe care le consideră utile."

    18. La articolul 114 alineatul (7), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) respingerea contestaţiei ca tardiv formulată, dacă contestatorul nu a formulat contestaţia în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei comisiei de disciplină a colegiului teritorial;"

    19. La articolul 114^1, alineatul (3) se abrogă.
    20. Articolul 114^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 114^3
    Dacă s-a formulat o plângere împotriva unui membru al unui organ de conducere de la nivel naţional sau local, altul decât adunarea generală a colegiului teritorial, al Comisiei superioare de disciplină sau al Comisiei electorale centrale, împotriva unui membru al comisiei de disciplină a colegiului teritorial sau al comisiei electorale a colegiului teritorial, dosarul disciplinar se soluţionează de Comisia superioară de disciplină."

    21. La articolul 115, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 115
    (1) Membrii CMSR sunt obligaţi ca atunci când se găsesc faţă de alt membru al corpului profesional într-o situaţie conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei înainte de a apela la instanţele de judecată, la mass-media sau la intervenţia altor autorităţi, să apeleze la medierea comisiei de disciplină din cadrul colegiului teritorial, respectiv la Comisia superioară de disciplină, după caz."

    22. După articolul 117 se introduc două noi articole, articolele 117^1 şi 117^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 117^1
    Dacă litigiul nu a fost soluţionat amiabil şi cel puţin una dintre părţi solicită declanşarea procedurii disciplinare, comisia de disciplină va comunica cererea biroului executiv al colegiului teritorial sau, după caz, Biroului executiv naţional, care va dispune conform prevederilor art. 106.
    ART. 117^2
    Ulterior declanşării procedurii disciplinare, litigiul va fi soluţionat conform dispoziţiilor art. 106-114^4."

    23. Articolul 118^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 118^1
    Numărul maxim de mandate succesive în organele de conducere de la nivel naţional şi/sau teritorial ce pot fi primite, respectiv exercitate este de 5 mandate."

    24. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 120
    Funcţiile din biroul executiv al colegiului teritorial şi din Biroul executiv naţional sunt incompatibile cu situaţiile prevăzute de titlul XIII din Legea nr. 95/2006."

    25. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 124
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de către fiecare colegiu teritorial, propuse de biroul executiv şi aprobate de consiliul colegiului teritorial, respectiv o comisie electorală centrală organizată la nivel naţional, propusă de Biroul executiv naţional şi aprobată de Consiliul naţional.
    (2) În cazul alegerilor parţiale, la nivel naţional, se va menţiona exact funcţia pentru care se organizează alegerile, iar candidaturile se vor trimite direct Comisiei electorale centrale. La nivel local, alegerile parţiale pentru biroul executiv teritorial se organizează de către consiliul colegiului teritorial, care desemnează o comisie electorală a colegiului teritorial.
    (3) În cazul în care, din motive excepţionale, la nivel local nu pot fi organizate şi desfăşurate alegerile parţiale de către consiliul colegiului teritorial, alegerile sunt organizate de către Consiliul naţional.
    (4) În aplicarea dispoziţiilor alin. (3), până la data organizării şi desfăşurării alegerilor parţiale, la propunerea Biroului executiv naţional, Consiliul naţional aprobă perioade de interimat pentru funcţiile din cadrul biroului executiv teritorial care nu pot fi mai mari de 12 luni şi numeşte persoanele care vor ocupa respectivele funcţii."

    26. Articolele 127 şi 128 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 127
    (1) Încetarea calităţii de membru al organelor de conducere sau reprezentant în organele de conducere ale CMSR, la nivel naţional sau local, intervine în următoarele situaţii:
    a) demisie;
    b) incompatibilitate;
    c) deces;
    d) revocare;
    e) imposibilitatea exercitării funcţiei;
    f) pierderea calităţii de membru al CMSR.
    (2) Locul rămas vacant din cadrul Adunării generale naţionale ori consiliului colegiului teritorial va fi ocupat de către primul supleant.
    (3) În cazul Biroului executiv naţional şi al biroului executiv al colegiului teritorial se organizează noi alegeri pentru locul vacant.
    (4) În cazul în care se constată vacanţa funcţiei pentru unul dintre membrii biroului executiv teritorial sau ai Biroului executiv naţional, consiliul colegiului teritorial sau Adunarea generală naţională poate aproba perioade de interimat, care nu pot fi mai mari de 12 luni. Interimatul nu se consideră mandat.
    ART. 128
    (1) Revocarea din funcţie sau din calitatea de reprezentant în organele de conducere ale CMSR, atât la nivel naţional, cât şi local, se face, cu majoritate simplă, de forul care l-a ales pe cel în cauză.
    (2) Revocarea se poate face pentru săvârşirea de abateri de la prevederile titlului XIII din Legea nr. 95/2006, ale prezentului regulament, precum şi ale deciziilor Adunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional, care aduc prejudicii activităţii corpului profesional."

    27. După articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 128^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 128^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 128, atunci când este afectată funcţionarea, organizarea sau situaţia financiară a colegiului teritorial, Adunarea generală naţională poate dispune, la propunerea Consiliului naţional, dizolvarea consiliului colegiului teritorial şi organizarea de alegeri pentru perioada rămasă din mandatul în curs, în termen de cel mult 90 de zile.
    (2) Dizolvarea consiliului colegiului teritorial poate fi propusă Adunării generale naţionale şi în situaţia în care organele de conducere ale colegiului teritorial nu duc la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de Consiliul naţional în sarcina consiliului colegiului teritorial şi, dacă este cazul, a biroului executiv al acestuia, în vederea asigurării funcţionării corespunzătoare a colegiului teritorial.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), calendarul alegerilor se stabileşte prin decizie a Consiliului naţional, iar atribuţiile consiliului colegiului teritorial prevăzute de prezentul regulament şi de regulamentul electoral privind organizarea alegerilor la nivel local se exercită de către Consiliul naţional.
    (4) Costurile aferente organizării alegerilor, la nivel local, se suportă de colegiul teritorial în cauză."

    28. În tot cuprinsul actului normativ, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
    a) „Biroul executiv naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România“ se înlocuieşte cu „Biroul executiv naţional“;
    b) „consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti“ se înlocuieşte cu „consiliul colegiului teritorial“;
    c) „colegii judeţene şi cel al municipiului Bucureşti“ se înlocuieşte cu „colegii teritoriale“;
    d) „colegii judeţene“ se înlocuieşte cu „colegii teritoriale“;
    e) „Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România“ se înlocuieşte cu „Consiliul naţional“;
    f) „Ministerul Educaţiei Naţionale“ se înlocuieşte cu „Ministerul Educaţiei şi Cercetării“;
    g) „Ministerul Sănătăţii Publice“ se înlocuieşte cu „Ministerul Sănătăţii“.    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
                    Ecaterina Ionescu

    Bucureşti, 18 ianuarie 2020.
    Nr. 1/1AGN.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016