Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 480 din 27 iunie 2017  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIA nr. 480 din 27 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017

┌─────────────────────┬────────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Petre Lăzăroiu │- judecător │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Mircea Ştefan Minea │- judecător │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Mona-Maria Pivniceru │- judecător │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Livia Doina Stanciu │- judecător │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Simona-Maya Teodoroiu│- judecător │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Ingrid Alina Tudora │- magistrat-asistent│
└─────────────────────┴────────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Chiriazi Ioan Sorin Daniel.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Nicolae Alin Covaşă în Dosarul nr. 911/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.281D/2016.
    2. La apelul nominal se prezintă, personal, Nicolae Alin Covaşă, autor al excepţiei de neconstituţionalitate. Lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că atât partea Ministerul Afacerilor Externe, cât şi partea Ministerul Afacerilor Interne au depus la dosar puncte de vedere prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă, şi în subsidiar, pe fond, ca neîntemeiată.
    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care, în prealabil, solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea obţinerii şi depunerii la dosar a Adresei nr. 1.977.654/S1/SA/2016 emise de către Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, adresă la care se face referire în punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Interne, comunicat Curţii Constituţionale.
    5. Deliberând asupra cererii formulate, Curtea consideră nu se justifică acordarea unui nou termen de judecată, înscrisul solicitat neavând relevanţă în soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.
    6. Reprezentantul Ministerului Public apreciază că nu este necesară depunerea înscrisului solicitat, având în vedere faptul că instanţa de contencios constituţional judecă în drept, prin raportarea reglementării legale criticate la norme din Constituţie, astfel încât se impune respingerea cererii de acordare a unui nou termen de judecată.
    7. Având cuvântul pe fondul excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia, Nicolae Alin Covaşă, reiterează, în esenţă, cele expuse în notele scrise prin care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate şi solicită admiterea acesteia. Depune, în acest sens, note scrise la dosar.
    8. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens apreciază ca fiind nefondate criticile formulate şi arată că, din perspectiva pretinsei neconstituţionalităţi a textului criticat raportat la art. 154 privind conflictul temporal de legi, trebuie avut în vedere faptul că reglementarea primară este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, care face parte din legislaţia internă/naţională, act normativ ce a fost adoptat după intrarea în vigoare a prezentei Constituţii. De asemenea, în ceea ce priveşte susţinerile referitoare la nepublicarea Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, reprezentantul Ministerului Public învederează faptul că aceasta a fost ratificată de România prin Decretul nr. 318 din 14 octombrie 1980, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 20 octombrie 1980.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    9. Prin Sentinţa nr. 2.025 din 10 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 911/2/2015, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Excepţia a fost invocată de Nicolae Alin Covaşă într-o cauză având ca obiect „pretenţii“.
    10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că tratatul internaţional la care face referire textul legal criticat, respectiv Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, fiind greu de identificat chiar de către Ministerul Afacerilor Externe (şi doar într-o variantă în limba engleză), ceea ce a impus efectuarea unei adrese către Arhiva Naţională a României. Apreciază că atât timp cât Convenţia asupra circulaţiei rutiere nu este publicată în Monitorul Oficial, nu este accesibilă într-o variantă oficială şi nu este ratificată de către Parlamentul României conform Constituţiei în vigoare, această împrejurare contravine dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi celor ale art. 154 din Constituţia României.
    11. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este admisibilă, dar neîntemeiată, deoarece Convenţia din 1968 asupra circulaţiei rutiere este publicată în Buletinul Oficial nr. 86 din 20 octombrie 1980, aşa încât criticile cu privire la caracterul nepublic al acestui act sunt nefondate. Totodată, arată că „accesarea textului în limba română al Convenţiei este facilă, chiar şi numai prin folosirea unui motor de căutare gen Google“.
    12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 este neîntemeiată. În acest sens arată că tratatul internaţional la care face referire autorul excepţiei, şi anume Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, a fost ratificat de România prin Decretul nr. 318/1980, fiind publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 20 octombrie 1980.
    14. Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002sunt constituţionale, neputând fi reţinute susţinerile privind caracterul nepublic al acestui document internaţional. Arată, astfel, că Decretul nr. 318/1980 de ratificare a Convenţiei asupra circulaţiei rutiere a fost publicat în Buletinul Oficial al României, iar accesarea acestuia este facilă printr-o simplă căutare pe internet.
    15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, art. 3, art. 10 şi art. 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, potrivit cărora „Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.“
    18. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi celor ale art. 154 privind conflictul temporal de legi.
    19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că susţinerile autorului acesteia sunt neîntemeiate. Astfel, cu privire la criticile referitoare la caracterul nepublic al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care fac trimitere prevederile art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea constată că acest document internaţional a fost ratificat de România prin Decretul nr. 318 din 14 octombrie 1980 pentru ratificarea unor înţelegeri internaţionale în domeniul circulaţiei rutiere [art. 1], decret publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 20 octombrie 1980. În acest context, Curtea reţine faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Constituţia României, republicată, „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.“
    20. Referitor la criticile autorului excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la imposibilitatea cunoaşterii conţinutului normativ al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, Curtea subliniază că, având în vedere faptul că decretul prin care a fost ratificat documentul internaţional menţionat a fost publicat în Buletinul Oficial al României, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în cuprinsul căreia se face referire la această convenţie a fost, la rândul său, publicată în Monitorul Oficial al României, sunt pe deplin respectate cerinţele de previzibilitate şi accesibilitate a legii. Astfel, opozabilitatea normei legale este asigurată, în mod concret, prin publicarea în Buletinul/Monitorul Oficial al României, prin aceasta respectându-se criteriul accesibilităţii normei legale.
    21. În acest context, în jurisprudenţa sa, exemplu fiind Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014, Curtea a reţinut că, prin asigurarea accesului la publicaţia oficială, se creează premisele valorizării dreptului persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public, prevăzut de art. 31 din Constituţie, şi, totodată, pe această cale, se îndeplineşte şi cerinţa accesibilităţii actelor normative, calitate impusă şi de reglementările internaţionale în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
    22. Curtea apreciază, astfel, că nu poate fi reţinută contrarietatea reglementării legale criticate faţă de dispoziţiile constituţionale ale art. 154, deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 este sediul materiei în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice, deci un act normativ intrat în vigoare ulterior Constituţiei din 1991, modificată şi completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, şi republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 156 din Constituţie.
    23. Cât priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 20 din Constituţie, Curtea consideră că acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât Convenţia asupra circulaţiei rutiere nu face parte din categoria pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, indicate de norma constituţională de referinţă.
    24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nicolae Alin Covaşă în Dosarul nr. 911/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 27 iunie 2017.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ingrid Alina Tudora

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice