Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 315 din 11 mai 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 269 alin. (1) şi (2) şi ale art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 315 din 11 mai 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 269 alin. (1) şi (2) şi ale art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 990 din 15 octombrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Fabian Niculae │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 269 alin. (1) şi (2) şi ale art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Cabinetul Medical Individual Doctor Ioana Roxana Iosub în Dosarul nr. 2.050/105/2018 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.596D/2018.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, în principal, ca inadmisibilă şi, în subsidiar, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Se precizează că se face referire la un text de lege, fără a se arăta în ce constă contrarietatea dintre acesta şi prevederile constituţionale invocate. Se mai susţine că legiuitorul are deplina libertate de stabilire a impozitului în astfel de situaţii.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 3 octombrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 2.050/105/2018, Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 269 alin. (1) şi (2) şi ale art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, excepţie invocată de Cabinetul Medical Individual Doctor Ioana Roxana Iosub într-o cauză având ca obiect soluţionarea unor contestaţii.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât permit integrarea arbitrară a cabinetelor medicale individuale fără personalitate juridică, organizate în forma reglementată de art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, în categoria entităţilor care desfăşoară o activitate economică şi care trebuie să plătească impozitul pe clădirile statului folosite în baza unui contract de concesiune.
    6. Prin natura sa, forma de organizare şi funcţionare a unui cabinet medical individual fără personalitate juridică nu are drept scop profitul, ci numai desfăşurarea unor servicii publice de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă, având ca unică sursă de venit fondurile provenind din bugetul statului.
    7. Ca atare, susţine că prin această impozitare abuzivă fondurile de la bugetul de stat alocate prin casele judeţene de asigurări de sănătate necesare organizării şi funcţionării acestor cabinete medicale fără personalitate juridică ce îşi desfăşoară activitatea în imobile publice şi private ale statutului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale sunt sărăcite, nefiind folosite în scopul pentru care au fost alocate, respectiv pentru furnizarea de servicii publice, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă, pentru crearea condiţiilor necesare creşterii calităţii vieţii în zonele rurale, atât a comunităţii locale, cât şi a medicilor titulari ai acestor cabinete medicale individuale fără personalitate juridică.
    8. Autorul excepţiei apreciază, aşadar, că un astfel de cabinet medical individual desfăşoară o activitate medicală de interes public, nonprofit, iar toate fondurile băneşti destinate funcţionării acestui cabinet au acelaşi caracter, motiv pentru care consideră că este exceptată de la plata impozitului pe clădiri, în considerarea naturii juridice a activităţii desfăşurate.
    9. Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătându-se că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor similare privind impozitul pe clădiri, conţinute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în prezent abrogată, statuând că stabilirea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat intră în competenţa exclusivă a legiuitorului, acesta având dreptul de a stabili cuantumul impozitelor şi taxelor şi de a opta pentru acordarea unor exceptări sau scutiri de la aceste obligaţii în favoarea anumitor categorii de contribuabili şi în anumite perioade de timp, în funcţie de situaţiile conjuncturale, dar, evident, şi în raport cu situaţia economico-financiară a ţării în perioadele respective.
    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 269 alin. (1) şi (2) şi ale art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, care au următorul cuprins:
    - Art. 269 alin. (1) şi (2):
    "(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi.
(2) În sensul prezentului titlu, activităţile economice cuprind activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.;"

    – Art. 455 alin. (2): „(2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.“

    14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 135 alin. (1) privind libera concurenţă şi alin. (2) lit. f) şi g) privind crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii, respectiv aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în cauza de faţă, autorul excepţiei de neconstituţionalitate solicită, în realitate, confirmarea de către instanţa de contencios constituţional a faptului că normele aplicabile litigiului sunt de fapt prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal [care prevăd o serie de scutiri fiscale], şi nu prevederile art. 269 alin. (1) şi (2) şi ale art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
    16. Or, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea s-a pronunţat cu privire la competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti de a soluţiona probleme care ţin de interpretarea şi/sau aplicarea legii. Prin Decizia nr. 504 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, paragraful 14, Curtea s-a pronunţat în sensul că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta asigură controlul de constituţionalitate a legilor, a ordonanţelor Guvernului, a tratatelor internaţionale şi a regulamentelor Parlamentului, prin raportare la dispoziţiile şi principiile Constituţiei. Aşadar, nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curte aplicarea şi interpretarea legii, acestea fiind de resortul exclusiv al instanţei de judecată care judecă fondul cauzei, precum şi, eventual, al instanţelor de control judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate ale art. 126 alin. (1) şi (3) din Constituţie. Aşadar, interpretarea şi aplicarea normelor la litigiul dedus judecăţii reprezintă atribuţia instanţelor de judecată, iar pentru determinarea înţelesului acestora există instituţia recursului în interesul legii sau instituţia hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
    17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 269 alin. (1) şi (2) şi ale art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Cabinetul Medical Individual Doctor Ioana Roxana Iosub în Dosarul nr. 2.050/105/2018 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 11 mai 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Fabian Niculae


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016