Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 258 din 23 aprilie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIA nr. 258 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 647 din 5 august 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Petre Lăzăroiu │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Simona-Maya │- judecător │
│Teodoroiu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Patricia Marilena │- │
│Ionea │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în Dosarul nr. 1.076/118/2016 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.250D/2017.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. În acest sens invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 165 din 27 martie 2018.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Decizia civilă nr. 670/CA din 3 iulie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 1.076/118/2016, Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Excepţia a fost ridicată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 729/CA din 27 mai 2016, pronunţată de Tribunalul Constanţa în Dosarul nr. 1.076/118/2016, având ca obiect pretenţii.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că limitarea surselor de finanţare a centrelor publice în care se acordă măsuri de protecţie socială persoanelor cu handicap la bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, fără ca soluţia legislativă să fie justificată sub aspectul indisponibilităţii unor alte resurse din bugetul public naţional contravine prevederilor art. 11 alin. (1) şi art. 20 alin. (2) din Constituţie referitoare la obligaţia statului român de a executa întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce îi revin din tratatele la care este parte, prin raportare la obligaţia statului de a acţiona cu toate resursele disponibile pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asumată prin Convenţia privind dreptul persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010.
    6. Totodată, autorul excepţiei susţine că textul de lege criticat este incomplet şi nu îndeplineşte condiţia de claritate, precizie şi previzibilitate, dat fiind faptul că, deşi potrivit prevederilor actului normativ criticat protecţia persoanelor cu handicap se finanţează inclusiv de la bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor şi de la bugetul de stat, totuşi, prevederile legale criticate indică o singură sursă de finanţare a serviciilor sociale acordate în centrele de zi şi rezidenţiale pentru persoanele cu handicap, respectiv bugetele proprii ale judeţelor sau sectoarelor municipiului Bucureşti.
    7. De asemenea, autorul excepţiei susţine că prevederea legală criticată contravine şi reglementării constituţionale referitoare la rolul consiliului judeţean, potrivit căreia acesta din urmă este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea consiliilor comunale şi orăşeneşti, iar acestea din urmă au obligaţia constituţională de a gestiona resursele locale, potrivit dispoziţiilor art. 121 alin. (2) din Constituţie, astfel încât este lipsită de temei obligaţia instituită de prevederile legale criticate exclusiv în sarcina consiliilor judeţene.
    8. Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 nu încalcă dispoziţiile Legii fundamentale invocate de autorul excepţiei. Astfel, arată că, potrivit legislaţiei interne, persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială, în modalităţile prevăzute de Legea nr. 448/2006, legiuitorul fiind singurul în măsură să stabilească sursa de finanţare a sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, obligaţie ce a fost adusă la îndeplinire prin art. 94 şi art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006. De asemenea, dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 nu încalcă prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie, textul legal criticat fiind redat într-o formă clară, precisă, fără a exista dubii în ceea ce priveşte sfera sa de aplicare. Totodată, consideră că obligaţia stabilită prin art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 nu aduce atingere garanţiilor şi principiilor constituţionale reglementate prin art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi art. 122 alin. (1) din Constituţia României, care reglementează principiul autonomiei locale în cadrul organizării administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, principiu ce nu exclude obligaţia autorităţilor administraţiei locale de a respecta normele cu caracter general.
    9. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, dispoziţii potrivit cărora: „Finanţarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora funcţionează acestea.“
    13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) referitor la principiul legalităţii, art. 11 alin. (1) privind obligaţia statului român de a respecta obligaţiile ce îi revin din tratatele la care este parte, art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 47 alin. (1) privind nivelul de trai, art. 50 referitor la protecţia persoanelor cu handicap, art. 120 alin. (1) privind principiile de bază ale administraţiei publice locale, art. 121 alin. (2) referitor la autorităţile comunale şi orăşeneşti şi art. 122 alin. (1) referitor la consiliul judeţean, precum şi art. 138 alin. (1) referitor la bugetul public naţional. De asemenea, sunt invocate prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007 şi ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2010.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în jurisprudenţa sa, a mai analizat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 prin prisma unor critici identice celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 165 din 27 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 28 iunie 2018, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, reţinând, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate ale legii, nefiind în contradicţie cu dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală. În ceea ce priveşte susţinerile referitoare la încălcarea obligaţiilor ce incumbă statului român din tratatele la care este parte, cu referire la Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Curtea a reţinut că finanţarea măsurilor de protecţie a persoanelor cu handicap din mai multe surse ale administraţiei publice, respectiv bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor, bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau bugetul de stat, nu este de natură să contravină prevederilor constituţionale cuprinse în art. 11 alin. (1) privind obligaţia statului român de a respecta obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte şi art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ci sunt în acord cu principiul constituţional al protecţiei speciale de care se bucură persoanele cu handicap, reglementat de art. 50 din Constituţie. Mai mult, modul în care statul asigură resursele necesare realizării politicii naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în sensul acestor dispoziţii constituţionale, constituie un aspect de oportunitate a reglementării legale, ce ţine de marja de apreciere a legiuitorului. Pentru aceleaşi considerente, Curtea a apreciat că nu pot fi reţinute nici susţinerile referitoare la obligaţia constituţională a consiliilor locale şi orăşeneşti de a gestiona resursele locale sau dispoziţiile art. 138 alin. (1) din Constituţie referitor la bugetul public naţional.
    15. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele Deciziei nr. 165 din 27 martie 2018 îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
    16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în Dosarul nr. 1.076/118/2016 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 23 aprilie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Patricia Marilena Ionea

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice