Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 155 din 14 martie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă     Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIA nr. 155 din 14 martie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 384 din 16 mai 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Petre Lăzăroiu │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mircea Ştefan Minea│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Simona-Maya │- judecător │
│Teodoroiu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Andreea Costin │- │
│ │magistrat-asistent│
├───────────────────┴──────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 2.556/121/2016 al Tribunalului Galaţi - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.571D/2017.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 312D/2018 şi nr. 489D/2018, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi în dosarele nr. 3.958/121/2017* şi nr. 140/44/2018 ale Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi Curţii de Apel Galaţi - Secţia a II-a civilă.
    4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 312D/2018 şi nr. 489D/2018 la Dosarul nr. 1.571D/2017, care a fost primul înregistrat.
    6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că există precedent constituţional în această materie şi nu sunt temeiuri pentru schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
    7. Prin încheierile din 19 aprilie 2017, 23 februarie 2018 şi 28 martie 2018, pronunţate în dosarele nr. 2.556/121/2016, nr. 3.958/121/2017* şi nr. 140/44/2018, Tribunalul Galaţi - Secţia a II-a civilă, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă şi Curtea de Apel Galaţi - Secţia a II-a civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi în cauze având ca obiect soluţionarea cererilor de acordare a ajutorului public judiciar.
    8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prin excluderea de la beneficiul scutirii de la plata taxei judiciare de timbru a persoanelor juridice se creează o discriminare şi o lipsă de tratament egal în raport cu persoanele fizice, cu atât mai mult în cazul unei societăţi aflate în condiţii dificile din punct de vedere financiar. Se mai apreciază că textul legal criticat nu îndeplineşte condiţiile de claritate, precizie şi previzibilitate, permiţând interpretarea şi aplicarea arbitrară, părtinitoare şi chiar abuzivă.
    9. Tribunalul Galaţi - Secţia a II-a civilă, Tribunalul Galaţi -Secţia I civilă şi Curtea de Apel Galaţi - Secţia a II-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    11. Guvernul, în Dosarul nr. 1.571D/2017, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:
    "(1) Cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.
(2) Asistenţa judiciară cuprinde:
    a) acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege;
    b) apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat desemnat de barou;
    c) orice alte modalităţi prevăzute de lege.
(3) Asistenţa judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte.
(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare
    de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale."

    15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 privind statul român, art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.
    16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă faptul că dispoziţiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constituţionalitate prin raportare la critici identice cu cele formulate în prezenta cauză de acelaşi autor.
    17. Prin Decizia nr. 284 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 22 august 2018, Curtea a reţinut că art. 90 din Codul de procedură civilă statuează cu privire la condiţiile de acordare a asistenţei judiciare şi face trimitere la legile speciale în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013.
    18. Curtea a reţinut că persoanele fizice beneficiază de ajutor public judiciar în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă; în schimb, persoanele juridice pot beneficia, în anumite condiţii, doar de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, potrivit art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Prin urmare, persoanele juridice nu beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, care vizează exclusiv persoanele fizice, ci numai de facilităţi în privinţa plăţii taxelor judiciare de timbru.
    19. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că în nicio situaţie o persoană juridică nu poate fi beneficiara ajutorului public judiciar (Decizia nr. 221 din 9 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013). Pentru a ajunge la această soluţie, Curtea a arătat că dispoziţiile legale potrivit cărora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar reprezintă opţiunea legiuitorului român, în concordanţă cu transpunerea în dreptul intern a prevederilor Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 31 ianuarie 2003, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Aşa fiind, Curtea a constatat că reglementările criticate nu conţin norme de natură să îngrădească accesul liber la justiţie şi să afecteze echitabilitatea procesului, fiind conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE şi, totodată, în deplină concordanţă cu normele constituţionale sau convenţionale invocate. Totodată, chiar dacă au calitatea de părţi în cadrul unui litigiu, persoanele juridice şi cele fizice nu se pot compara sub aspectul situaţiei juridice în care se află. Pe de altă parte, art. 4 din Constituţie, stabilind criteriile de discriminare, printre care şi cel de avere, se referă la cetăţenii României, deci la categoria persoanelor fizice, şi nu juridice. De aceea, raţiunea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 constă în înlesnirea accesului la justiţie al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.
    20. În ceea ce priveşte desemnarea unui apărător şi scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, Curtea a reţinut faptul că numai persoanele fizice pot beneficia de acestea în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Persoanele juridice intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, iar instanţa poate acorda facilităţi şi acestora, în mod excepţional, şi în alte cazuri în care se apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei judiciare de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. Persoanele juridice nu se află în aceeaşi situaţie cu persoanele fizice, natura juridică diferită a acestora şi scopul pentru care este înfiinţată persoana juridică reprezentând temeiuri suficiente pentru a se aplica un tratament juridic diferit, dar cu menţinerea principiului conform căruia, indiferent de natura persoanei, statul are obligaţia pozitivă de a reglementa un cadru juridic care să cuprindă remedii pentru ca părţile să facă faţă cheltuielilor de judecată, exigenţă a accesului liber la justiţie.
    21. Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
    22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi în dosarele nr. 2.556/121/2016 al Tribunalului Galaţi - Secţia a II-a civilă, nr. 3.958/121/2017* al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi nr. 140/44/2018 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Galaţi - Secţia a II-a civilă, Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi Curţii de Apel Galaţi - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 14 martie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Andreea Costin

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice