Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII din 24 martie 2005  pentru evaluarea activitatii manageriale a directorilor/directorilor adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERII din 24 martie 2005 pentru evaluarea activitatii manageriale a directorilor/directorilor adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 13 aprilie 2005

1. Mãrimea şi gradul de complexitate al unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat:
a) numãrul de elevi/preşcolari;
b) structura pe trepte şi filiere de învãţãmânt a elevilor şcolarizaţi;
c) dispersia în teritoriu a spaţiilor;
d) structura bazei materiale - spaţii de învãţãmânt, laboratoare, ateliere şcolare, terenuri agricole, cantine şi internate şcolare etc.;
e) cluburi culturale şi baze sportive.

2. Baza materialã (resurse, gestiune)
2.1. Gradul de încãrcare al unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat:
a) grad de încãrcare în folosul elevilor din învãţãmântul de zi şi seral, dupã caz;
b) numãrul de schimburi în care funcţioneazã unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat.

2.2. Spaţiul de învãţãmânt:
a) dispersia spaţiilor de învãţãmânt pentru toate activitãţile cerute de procesul de învãţãmânt (sãli de clasã, laboratoare, cabinete şcolare etc.);
b) calitatea spaţiului de învãţãmânt: întreţinere, modernizare; încadrarea în normele de igienã şcolarã;
c) utilizarea spaţiilor de învãţãmânt conform destinaţiei, pentru elevii unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat;
d) baza sportivã şi de agrement a unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat (sãli de sport şi/sau terenuri sportive sau de joacã, bazine de înot/piscine).

2.3. Întreţinerea construcţiei şi a terenurilor:
a) calitatea construcţiei unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat;
b) întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente: curtea unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat, grãdini, parcuri, loturi şcolare, alte terenuri (întreţinerea, gospodãrirea şi funcţionalitatea acestora).

2.4. Utilitãţi:
a) prezenţa şi calitatea utilitãţilor.

2.5. Dotarea cu echipamente şi mijloace de învãţare:
a) mijloace de învãţãmânt şi material didactic;
b) respectarea condiţiilor ergonomice privind mobilierul şcolar;
c) dotarea cu echipamente şi mijloace moderne de informare şi comunicare.

2.6. Biblioteca şcolarã:
a) fondul de carte;
b) funcţionalitatea bibliotecii: spaţiul şi sistemul de evidenţã, accesibilitatea pentru utilizatori (elevi şi cadre didactice).

2.7. Spaţii auxiliare procesului didactic:
a) servicii culturale;
b) servicii sociale;
c) constituirea şcolii în centru de examen/centru de corectare.

3. Resurse şi management financiar

3.1. Resurse
3.1.1. Finanţare de la bugetul local
3.1.2. Venituri extrabugetare:
a) venituri realizate prin eforturi proprii;
b) venituri realizate din donaţii, sponsorizãri;
c) venituri realizate cu sprijinul pãrinţilor.

3.2. Management financiar
3.2.1. Costuri:
a) costul mediu/elev, preşcolar, în funcţie de nivelurile de învãţãmânt, în limitele costului standard elaborat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar;
b) costul mediu/elev, preşcolar, reflectat în cheltuielile de personal, în limitele costului standard elaborat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar;
c) costul mediu/elev, preşcolar, reflectat în cheltuielile de întreţinere şi dezvoltare a bazei materiale, în limitele costului standard elaborat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar.

3.2.2. Eficienţa investiţiilor (cheltuieli, investiţii, dotãri):
a) plan de investiţii şi reparaţii necesare;
b) plan pentru dotarea cu mijloace de învãţãmânt pentru fiecare disciplinã/arie curricularã;
c) gradul de îndeplinire a planului de investiţii;
d) utilizarea eficientã a echipamentelor şi mijloacelor din dotare pentru obţinerea de noi venituri;
e) ponderea venitului reinvestit în mijloace de învãţãmânt, în mobilier şcolar, în alte dotãri;
f) gradul de utilizare a ultimelor achiziţii.

4. Personalul didactic şi nedidactic
4.1. Personalul didactic

4.1.1. Calificare, perfecţionare, formare:
a) numãrul de elevi pe post didactic, pe cicluri de învãţãmânt şi pe tipuri de şcoli;
b) gradul de acoperire a normelor cu personal didactic;
c) gradul de acoperire cu personal didactic calificat (în specialitate şi cu pregãtire psiho-pedagogicã corespunzãtoare <>art. 68 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
d) ponderea personalului didactic cu definitivat şi/sau grade didactice;
e) perfecţionare, formare, participare şi rezultate obţinute la cursurile de pregãtire.
4.1.2. Stabilitatea/fluctuaţia personalului:
a) ponderea personalului didactic care şi-a menţinut continuitatea în unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat în ultimii 4 ani;
b) ponderea personalului didactic care şi-a menţinut continuitatea la catedrã în unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat un ciclu şcolar, la disciplinele din trunchiul comun al planului-cadru.
4.1.3. Activitatea personalului didactic:
4.1.3.1. activitatea didacticã:
a) activitatea curentã la clasã;
b) calitatea documentelor didactice; parcurgerea integralã a temelor din programele analitice;
c) prestaţia pedagogicã; prestigiul didactic;
d) rezultatele inspecţiilor de specialitate şi ale altor inspecţii care au avut loc în unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat;
e) activitãţi didactice suplimentare cu elevii;
f) programe cu elevii privind:
4.1.3.2. programe educative de formare:
a) programe adresate altor categorii de beneficiari decât elevii unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat;
4.1.3.3. activitatea ştiinţificã:
a) ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea ştiinţificã;
b) participarea elevilor şi/sau a cadrelor didactice şi rezultatele acestor participãri la programe/seminarii/alte întâlniri organizate în strãinãtate sau activitãţi desfãşurate în unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat în perspectiva integrãrii europene;
4.1.3.4. activitãţi extracurriculare/extraşcolare:
a) nivelul la care este organizatã activitatea/programul în care unitatea de învãţãmânt este implicatã;
b) participarea elevilor şi cadrelor didactice la activitãţile educative extraşcolare;
c) cercuri, cenacluri, expoziţii;
4.1.3.5. activitatea de orientare şcolarã şi profesionalã:
a) cabinetul de orientare şcolarã şi profesionalã, activitatea de orientare şcolarã şi profesionalã;
b) logistica şi organizarea activitãţii de orientare şcolarã şi profesionalã, relaţia cu alte unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat, relaţia cu agenţi economici şi agenţii de orientare şi consiliere.
4.1.4. Calitatea resurselor umane:
a) ponderea personalului didactic care a obţinut calificativele "bine" şi "foarte bine" în anul şcolar anterior;
b) cadrele didactice care au obţinut gradaţia de merit sau alte distincţii profesionale, ordine, medalii pentru activitatea deosebitã desfãşuratã.
4.2. Personal didactic auxiliar şi nedidactic:
a) gradul de acoperire şi calificarea;
b) activitatea personalului didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul serviciilor auxiliare unitãţii de învãţãmânt.

5. Procesul de învãţãmânt: condiţii, organizare şi rezultate

5.1. Oferte ale unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat
5.1.1. Context şi condiţii de funcţionare:
a) clase/grupe de elevi pentru învãţãmântul de masã;
b) respectarea dreptului minoritãţilor de organizare a învãţãmântului în limba maternã.
5.1.2. Elemente de naturã curricularã:
a) durata orelor de curs/activitãţi didactice;
b) acoperirea disciplinelor de studiu cu personal didactic calificat;
c) organizarea procesului didactic în spaţii de învãţãmânt corespunzãtoare, pentru disciplinele care impun condiţii şi dotãri specifice;
d) clase speciale organizate în unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat (bilingve/intensive/de artã/de sport/alte tipuri);
e) adaptarea structurii anului şcolar la condiţiile specifice din zonã - mijloc de prevenire a abandonului şi neşcolarizãrii, pentru unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat din zone izolate cu probleme de acces, dependente de factori geoclimatici, sau unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat situate în zone cu structuri ocupaţionale specifice;
f) adaptarea ofertei şcolare la nevoile educaţionale din zonã;
g) asigurarea continuãrii educaţiei dupã finalizarea învãţãmântului de bazã;
h) stabilirea disciplinelor opţionale.

5.2. Rezultate ale procesului/finalitãţi
5.2.1. Rezultate ale evaluãrii interne
5.2.1.1. Fluxuri şcolare:
a) rata de promovabilitate;
b) rata de repetenţie;
c) rata de participare la cursuri.
5.2.1.2. Rezultate şcolare:
a) mediile generale la sfârşitul anului şcolar.
5.2.2. Rezultate ale evaluãrii externe
5.2.2.1. Situaţia la examenele de finalizare a studiilor:
a) promovabilitatea la examene;
b) rezultatele obţinute la examenele de capacitate/ bacalaureat/de absolvire.
5.2.3. Rezultate la olimpiade, concursuri, expoziţii:
a) rezultate la olimpiade, concursuri;
b) rezultate la concursuri, participãri la expoziţii, sesiuni naţionale de comunicãri ştiinţifice cu referate etc. în cadrul activitãţilor extraşcolare sau al cercurilor de elevi.

5.3. Progresul elevilor şi atingerea standardelor naţionale pe discipline:
a) compararea rezultatelor obţinute la teste finale cu cele obţinute la teste iniţiale.

5.4. Calitatea evaluãrii interne:
a) compararea rezultatelor la examenele naţionale cu rezultatele evaluãrilor interne, la disciplinele la care s-a susţinut examenul.

5.5. Rezultate ale muncii educative:
a) ponderea elevilor cu medii peste 8 la purtare, apreciindu-se cã problemele de comportament sunt reflectate în medii scãzute la purtare (sub 8).

5.6. Acordarea unor burse de merit:
a) ponderea elevilor cu rezultate deosebite la învãţãturã, susţinuţi cu burse obţinute prin efortul unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat de la persoane fizice sau juridice.

6. Management şi dezvoltare instituţionalã

6.1. Management strategic
6.1.1. Monitorizarea participãrii şcolare:
a) gradul de acoperire a locurilor planificate;
b) programe de recuperare a celor neşcolarizaţi din raza localitãţii/cartierului/zonei arondate unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat;
c) programe de prevenire/ameliorare a abandonului şcolar.
6.1.2. Program managerial:
a) existenţa şi gradul de aplicare a unui program managerial.
6.1.3. Planul strategic de dezvoltare al unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat:
a) existenţa unei strategii de dezvoltare pe termen lung.
6.1.4. Documentele de organizare managerialã:
a) documentele de organizare managerialã şi calitatea lor;
b) documente legislative (actualizate permanent);
c) calitatea documentelor de organizare, planificare, evidenţã şi control.

6.2. Management operaţional
6.2.1. Politica de personal:
a) legalitatea încadrãrii şi politica de personal; gestionarea, distribuirea sarcinilor, perfecţionarea relaţiilor interumane.
6.2.2. Calitatea activitãţii manageriale. Stilul de conducere şi climatul de muncã:
a) stilul de conducere şi climatul de muncã.
6.2.3. Activitatea de îndrumare şi control:
a) asistenţe la ore efectuate de cãtre conducerea unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat;
b) controlul actelor/documentelor şcolare şi arhivarea acestora.
6.2.4. Respectarea normelor PSI şi de protecţie a muncii

6.3. Managementul evaluãrii
6.3.1. Evaluarea curentã:
a) preocuparea conducerii unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat pentru evaluarea sistematicã, corectã a elevilor de cãtre cadrele didactice în procesul instructiveducativ;
b) respectarea criteriilor de evaluare a personalului;
c) monitorizarea absolvenţilor;
d) monitorizarea şi asigurarea condiţiilor pentru şcolarizarea elevilor/copiilor cu deficienţe, cu respectarea standardelor specifice în vigoare.

6.4. Recuperarea manualelor
6.5. Climatul (ethosul) specific unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat

6.6. Colaborarea cu alte unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat
6.6.1. Calitatea relaţiei dintre unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat:
a) colaborarea în domeniul managementului cu directorii altor unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat, participarea la schimburi de experienţã etc.;
b) colaborarea şi relaţionarea cu inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
c) parteneriate cu şcoli din ţarã şi strãinãtate, "înfrãţiri", proiecte şi programe comune.

6.7. Preocupãri pentru diseminarea informaţiei:
a) afişajul local (în cancelarie, panouri, gazete etc.) actualizat permanent şi la vedere;
b) informarea despre examene, legislaţie, regulamente şcolare etc. a elevilor şi a pãrinţilor.

7. Relaţia cu comunitatea

7.1. Relaţia cu pãrinţii

7.1.1. Implicarea pãrinţilor în activitatea managerialã:
a) elaborarea planului de venituri şi cheltuieli al şcolii;
b) evaluarea calitãţii actului didactic din unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat de cãtre pãrinţi.
7.1.2. Asistenţa acordatã pãrinţilor:
a) audienţe/consultaţii între conducerea unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat şi/sau cadre didactice/diriginţi şi pãrinţii elevilor;
b) derularea în unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat a unui program de consiliere de familie;
c) parteneriatul dintre cadrele didactice şi familii/pãrinţi pentru a asigura susţinerea optimã a învãţãrii copiilor şi a nevoilor lor de dezvoltare;
d) participarea reprezentantului comitetului de pãrinţi în consiliul de administraţie, la activitãţile unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat.

7.2. Relaţia cu comunitatea localã

7.2.1. Colaborarea cu autoritãţile locale:
a) colaborare între unitatea de învãţãmânt şi reprezentanţii administraţiei publice locale;
b) importanţa şi necesitatea unitãţii de învãţãmânt pentru comunitate, activitãţi comune în folosul ambelor pãrţi implicate: şcoalã/comunitate şi sprijinul reciproc acordat;
c) organizarea de activitãţi comune cu biserica, poliţia, alte instituţii ale statului.
7.2.2. Colaborarea cu agenţii economici:
a) proiectarea curriculumului şcolar în concordanţã cu perspectiva economicã şi socioculturalã a zonei;
b) implicarea unitãţii de învãţãmânt preuniversitar de stat în asigurarea condiţiilor de desfãşurare a instruirii practice în întreprinderi, firme şi/sau unitãţi proprii de microproducţie;
c) relaţia cu instituţiile de învãţãmânt superior/cu agenţii economici şi numãrul celor admişi în unitãţi din învãţãmântul superior/numãrul contractelor de angajare din rândul absolvenţilor la terminarea studiilor.

7.3. Monitorizarea grupurilor minoritare din zonã:
a) accesul la educaţie şi formare profesionalã al grupurilor minoritare.

NOTĂ:
Convertirea în puncte a criteriilor pentru evaluarea activitãţii manageriale a directorilor şi directorilor adjuncţi este de competenţa inspectoratului şcolar şi se face publicã o datã cu lista posturilor scoase la concurs.

_____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016