Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII DE PERFORMANTA din 22 februarie 2007  privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERII DE PERFORMANTA din 22 februarie 2007 privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2007

CAP. I
Criterii generale
ART. 1
Serviciile private pentru situaţii de urgenţã, denumite în continuare servicii private, se constituie, conform legii, astfel:
a) în cadrul operatorilor economici şi instituţiilor publice, ca servicii proprii;
b) ca societãţi comerciale prestatoare de servicii.
ART. 2
În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi au urmãtoarele înţelesuri:
a) echipaj/grupã de intervenţie - structurã încadratã cu personal voluntar sau/şi angajat care deserveşte o autospecialã ori un utilaj mobil;
b) echipã specializatã - structurã specializatã pentru anumite tipuri de intervenţie;
c) timp de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmãrii şi cel al constituirii formaţiei de intervenţie, în vederea deplasãrii;
d) timp de rãspuns - intervalul cuprins între momentul alertãrii forţelor destinate intervenţiei şi intrarea acestora în acţiune;
e) capacitate de rãspuns - potenţialul forţelor de intervenţie de a rezolva o situaţie de urgenţã.
ART. 3
(1) Serviciul privat îşi îndeplineşte atribuţiile legale într-un sector de competenţã stabilit cu avizul inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã.
(2) Sectorul de competenţã cuprinde în mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau al instituţiei publice care a constituit serviciul privat.
(3) Avizarea sectorului de competenţã se va face pe baza urmãtoarelor documente:
a) actul de constituire cu organigrama şi numãrul de personal ale serviciului privat;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat;
c) planurile sau schiţele operatorilor economici/instituţiilor publice/localitãţilor din sectorul de competenţã pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apã, zonele greu accesibile şi zonele vulnerabile la riscuri;
d) planul de analizã şi acoperire a riscurilor, pentru localitãţile cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie;
e) planurile de rãspuns;
f) contractele sau convenţiile de intervenţie;
g) tabelul cu materialele şi tehnica existentã în dotare.

CAP. II
Criterii privind organizarea serviciilor private
ART. 4
Constituirea şi dimensionarea structurilor serviciilor private se fac pe baza urmãtoarelor criterii:
a) concluziile rezultate din scenariile de securitate la incendiu;
b) mãsurile stabilite în Planul de analizã şi acoperire a riscurilor;
c) natura şi volumul prestãrilor de servicii ce urmeazã a fi efectuate în baza contractelor sau convenţiilor încheiate.
ART. 5
Serviciul privat este condus de cãtre un şef, profesionist în domeniu, şi are în componenţã, dupã caz, urmãtoarele structuri:
a) compartiment sau specialişti pentru prevenire, care include şi compartimentul de protecţie civilã pentru operatorii economici a cãror activitate intrã sub incidenţa <>Hotãrârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãţilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
b) una sau mai multe formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, denumite în continuare formaţii de intervenţie;
c) dispecerat;
d) ateliere de reparaţii şi întreţinere.
ART. 6
(1) Compartimentul/specialiştii pentru prevenire are/au ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţã, îndrumare şi control în cadrul operatorilor economici sau al instituţiilor publice în care îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Planificarea, organizarea, pregãtirea şi desfãşurarea activitãţii de prevenire se fac pe baza regulamentului aprobat prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006 .
ART. 7
(1) Formaţia de intervenţie este o structurã specializatã, constituitã în vederea limitãrii şi înlãturãrii urmãrilor situaţiilor de urgenţã.
(2) Formaţia de intervenţie are în compunere echipaje/ grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate.
(3) Echipajele/grupele de intervenţie se constituie în funcţie de specialitatea pe care o au, precum şi în raport de categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje mobile utilizate pentru îndeplinirea atribuţiilor.
(4) Echipele specializate sunt constituite, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţã, pe urmãtoarele domenii principale: incendiu, protecţie chimicã, biologicã, radiologicã şi nuclearã, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adãpostire, transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic şi suport logistic.
(5) Dotarea echipajelor/grupelor de intervenţie şi a echipelor specializate este prezentatã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentele criterii de performanţã.
(6) Serviciile private organizate de operatorii economici care lucreazã cu material exploziv au în structurã şi echipe pirotehnice.
ART. 8
Dispeceratul se constituie în mod obligatoriu la serviciile private constituite ca societãţi comerciale şi la serviciile private de categoriile a IV-a şi a V-a în vederea gestionãrii apelurilor de urgenţã şi monitorizãrii sistemelor automate de protecţie.
ART. 9
Lucrãrile de reparaţii şi întreţinere curente la mijloacele şi autospecialele din dotarea serviciilor private se pot face atât în ateliere proprii, cât şi la societãţi de profil, în baza contractelor încheiate în acest sens.

CAP. III
Criterii operaţionale
ART. 10
(1) La amplasarea în teritoriu a formaţiilor de intervenţie ale serviciului privat de la instituţie/operator economic se are în vedere ca valorile timpilor operativi de intervenţie sã corespundã valorilor stabilite prin planurile de intervenţie şi timpilor de rãspuns, în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţã.
(2) În funcţie de suprafaţa sectorului de competenţã, formaţiunile de intervenţie din cadrul aceluiaşi serviciu privat pot avea sedii amplasate în locuri diferite.
ART. 11
(1) Conducerea intervenţiei serviciului privat se asigurã de cãtre conducãtorul instituţiei publice sau de cãtre administratorul operatorului economic, respectiv de cãtre persoanele desemnate de aceştia.
(2) Personalul formaţiei de intervenţie şi al dispeceratului executã serviciul în schimburi sau în ture, în funcţie de specificul activitãţilor operatorului economic ori instituţiei publice.

CAP. IV
Clasificarea serviciilor private
ART. 12
(1) Serviciile private se clasificã în funcţie de structurã, astfel:
a) serviciu de categoria I - numai compartiment/ specialişti pentru prevenire;
b) serviciu de categoria a II-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor doar echipe specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere şi punere în funcţiune a instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor;
c) serviciu de categoria a III-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor un echipaj/o grupã de intervenţie la un utilaj mobil şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
d) serviciu de categoria a IV-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor un echipaj/o grupã la o autospecialã de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
e) serviciu de categoria a V-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor douã sau mai multe echipaje/grupe la douã sau mai multe autospeciale de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri.
(2) Serviciile private pentru situaţii de urgenţã de categoriile a II-a-a V-a au în mod obligatoriu în compunere compartiment/specialişti pentru prevenire.
(3) Serviciile private dotate cu nave de stins incendii din porturile fluviale şi maritime sunt de categoria a V-a.
ART. 13
(1) La organizarea serviciilor private constituite de operatorii economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul nuclear, pe calea feratã, la metrou, aeroporturi şi porturi maritime sau fluviale se vor aplica reglementãrile specifice, precum şi criteriile şi recomandãrile elaborate de organismele internaţionale de profil.
(2) La organizarea serviciilor private constituite pentru intervenţia la exploatãrile miniere subterane se ţine seama şi de criteriile specifice stabilite de autoritãţile abilitate în domeniul respectiv.

CAP. V
Criterii privind încadrarea cu personal a serviciilor private
ART. 14
(1) Serviciul privat de la instituţiile publice şi operatorii economici se încadreazã astfel:
a) cu personal angajat;
b) cu personal voluntar din rândul salariaţilor proprii.
(2) Funcţiile care se încadreazã, în mod obligatoriu, cu personal angajat sunt:
a) şeful serviciului;
b) conducãtorii autospecialelor de intervenţie/mecanicii de motopompã;
c) servanţii de pe autospecialele de intervenţie, care îndeplinesc funcţii de şef de ţeavã sau executã operaţiuni de descarcerare.
(3) Inspectorul de protecţie civilã şi cadrul tehnic/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul prevenirii împotriva incendiilor se încadreazã potrivit legii.
(4) La încadrarea în serviciu, precum şi anual, personalul angajat în formaţiile de intervenţie este supus controlului medical, conform legii.
(5) Personalul angajat trebuie sã aibã calificarea necesarã, conform reglementãrilor în vigoare.
ART. 15
(1) Numãrul de personal ce încadreazã echipajele/grupele de intervenţie se stabileşte conform prevederilor instrucţiunilor şi cãrţilor tehnice de utilizare a utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.
(2) Echipele specializate au în compunere minim 3 persoane, în funcţie de specificul activitãţii desfãşurate.

CAP. VI
Criterii privind dotarea serviciilor private
ART. 16
(1) Dotarea serviciilor private cu mijloace tehnice specifice trebuie sã asigure:
a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectoarele de competenţã atât din punct de vedere preventiv, cât şi operaţional;
b) executarea oportunã a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de periculozitate al situaţiei de urgenţã, în vederea unei exploatãri optime şi cu eficienţã maximã a acestora;
d) îndeplinirea criteriilor specifice prevãzute în normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice, aplicabile în ramurile economice respective, emise în condiţiile legii de ministere sau de alte autoritãţi ale administraţiei publice centrale de specialitate;
e) pregãtirea şi antrenamentul personalului.
(2) Dotarea cu echipamente şi mijloace de intervenţie se face potrivit documentaţiilor tehnice ale investiţiilor întocmite, conform legii, de proiectant.
ART. 17
(1) Sediile serviciilor private sunt puse la dispoziţie de operatorul economic sau de instituţia care le-a constituit şi trebuie sã asigure spaţii adecvate pentru personalul din tura de serviciu, pregãtirea de specialitate a personalului, gararea, adãpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor şi prestarea serviciilor.
(2) Spaţiile prevãzute la alin (1) se doteazã cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare, instalaţii utilitare, mijloace de pregãtire, materiale de biroticã şi de acordare a primului ajutor medical.
(3) În funcţie de necesitãţi, dotarea se completeazã cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuţiilor serviciului privat.
(4) Serviciile private îşi amenajeazã poligoane de antrenament care se doteazã cu aparate, utilaje, aparaturã şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţã, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau pot folosi poligoanele de antrenament din structura inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã sau ale altor servicii voluntare sau private, pe baza unor protocoale.
(5) Atelierele se doteazã cu utilaje şi scule adecvate lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii.
ART. 18
Criteriile specifice care stau la baza dotãrii cu mijloace tehnice şi materiale a serviciului privat sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentele criterii de performanţã.
ART. 19
Documentele de organizare, desfãşurare şi conducere a activitãţii serviciului privat sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentele criterii de performanţã.
ART. 20
(1) Serviciile private îşi desfãşoarã activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţã.
(2) Structura-cadru a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţã este prezentatã în anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezentele criterii de performanţã.

CAP. VII
Criterii specifice pentru serviciile private, constituite ca societãţi comerciale prestatoare de servicii
ART. 21
La constituirea serviciilor private ca societãţi comerciale prestatoare de servicii, pe lângã prevederile anterioare, în pãrţile care le privesc, se vor respecta urmãtoarele criterii cumulative:
a) categoria serviciului privat este cel puţin a IV-a;
b) personalul încadrat trebuie sã fie numai angajat;
c) conducerea intervenţiei se asigurã de cãtre şeful serviciului privat sau de cãtre înlocuitorul legal al acestuia;
d) menţinerea permanentã a operativitãţii şi capacitãţii de intervenţie stabilite 24 de ore din 24 de ore.
ART. 22
Sectorul de competenţã cuprinde teritoriul operatorilor economici, instituţiilor şi localitãţilor cu care serviciul privat a încheiat contracte sau convenţii de intervenţie.
ART. 23
La documentele de organizare şi funcţionare a serviciilor private, prevãzute la art. 19, se adaugã documentele prevãzute de legislaţia specificã privind înfiinţarea şi funcţionarea societãţilor comerciale.


ANEXA 1
la criteriile de performanţã


DOTAREA
echipajelor/grupelor
de intervenţie şi
echipelor specializate

I. Echipaje/grupe de intervenţie
┌───┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Tipul echipajului/ │ Dotarea │
│crt│ grupei de intervenţie │ │
├───┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1.│Stingerea incendiilor cu apã şi │Autospecialã pentru lucru cu apã şi │
│ │spumã │spumã sau utilaj mobil │
├───┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2.│Stingerea incendiilor cu pulberi │Autospecialã pentru lucru cu pulberi │
│ │şi gaze │şi gaze │
├───┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3.│Intervenţie la înãlţime │Autoscarã │
├───┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4.│Intervenţie la inundaţie şi/sau │Barcã de salvare │
│ │înec │ │
├───┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 5.│Descarcerare, deblocare-salvare │Ambulanţã/autospecialã dotatã cu │
│ │şi prim ajutor │echipament de prim ajutor sau de │
│ │ │descarcerare │
├───┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decontaminare şi protecţie CBRN │Autospecialã, utilaj sau auto │
│ │ │dotatã/dotat cu echipament │
├───┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 7.│Suport logistic al intervenţiilor│Autocamion, tractor, remorcã auto sau│
│ │ │alt utilaj │
├───┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 8.│ Cercetare - cãutare │Autospecialã │
└───┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘NOTĂ:
Fiecare autospecialã sau utilaj de intervenţie este dotatã/dotat conform cãrţilor tehnice şi instrucţiunilor de exploatare.

II. Echipe specializate
Dotarea echipelor specializate se realizeazã pe baza normelor emise potrivit <>art. 65 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ANEXA 2
la criteriile de performanţã


CRITERII SPECIFICE
care stau la baza
dotãrii cu mijloace
tehnice şi materiale
a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţã

┌───┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Categorii de │ Criterii specifice │
│crt│ mijloace tehnice │ │
├───┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Autospeciale şi utilaje de │- natura şi volumul operaţiunilor de │
│ │intervenţie │intervenţie │
│ │ │- caracteristicile şi performanţele │
│ │ │tehnico-tactice ale autospecialelor şi │
│ │ │utilajelor │
│ │ │- durata normatã de exploatare a │
│ │ │autospecialelor şi utilajelor │
├───┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Echipament de protecţie │- natura şi periculozitatea specificã a │
│ │ │operaţiunilor de intervenţie │
│ │ │- numãrul de persoane care participã la │
│ │ │operaţiuni │
│ │ │- durata normatã de folosinţã a │
│ │ │echipamentului │
├───┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Aparaturã de comunicaţii şi │- mãrimea şi particularitãţile sectorului │
│ │informaticã │de competenţã din punctul de vedere al │
│ │ │comunicaţiilor │
│ │ │- numãrul de formaţii, grupe şi echipe, │
│ │ │precum şi efectivele acestora │
│ │ │- numãrul de personal cu atribuţii de │
│ │ │conducere │
├───┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Substanţe necesare │- numãrul de autospeciale şi │
│ │intervenţiei │caracteristicile tehnice care folosesc │
│ │ │substanţe, frecvenţa şi numãrul │
│ │ │intervenţiilor, precum şi consumul estimat│
│ │ │de substanţe │
├───┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Mijloace de transport │- numãrul de utilaje ce trebuie tractate │
│ │ │- efectivele şi materialele ce trebuie │
│ │ │transportate │
│ │ │- normele de alocare la drepturi │
│ │ │- durata normatã de exploatare │
└───┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ANEXA 3
la criteriile de performanţã

DOCUMENTELE
de organizare,
desfãşurare şi conducere
a activitãţii serviciului
privat pentru situaţii
de urgenţã

I. Dosarul privind organizarea şi înzestrarea serviciului privat
I.1. Decizia/actul de constituire, cu organigrama şi numãrul de personal ale serviciului privat
I.2. Contractele sau convenţiile de intervenţie
I.3. Tabelul nominal cu personalul angajat, funcţiile ocupate şi modul de înştiinţare
I.4. Tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de muncã, funcţiile ocupate în serviciul privat şi modul de înştiinţare
I.5. Tabelul cu necesarul de tehnicã, aparaturã şi materiale, în funcţie de structura serviciului privat
I.6. Tabelul cu materialele şi tehnica existentã în dotare
I.7. Solicitãrile anuale privind completarea cu tehnicã, aparaturã şi materiale
I.8. Schema legãturilor fir-radio cu forţele ce acţioneazã în cazul situaţiilor de urgenţã
I.9. Fişele de protecţia muncii pentru personalul angajat şi voluntar din serviciu
II. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului privat
III.1. Planuri de intervenţie (rãspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţã
III.2. Planuri de cooperare
III.3. Planul de evacuare în caz de urgenţã civilã
III.4. Planurile sau schiţele operatorilor economici/ instituţiilor publice/localitãţilor din sectorul de competenţã, pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apã, zonele greu accesibile, zonele vulnerabile la riscuri
III.5. Planul de analizã şi acoperire a riscurilor, pentru localitãţile cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie
IV. Dosar privind pregãtirea personalului
IV.1. Planul de pregãtire profesionalã lunarã şi anualã, pe teme şi exerciţii
IV.2. Registrul de evidenţã a participãrii la pregãtirea profesionalã şi calificativele obţinute
IV.3. Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor
V. Dosar operativ
V.1. Registrul cu note de anunţare şi de evidenţã a intervenţiilor
V.2. Organizarea intervenţiei pe ture de serviciu
V.3. Raportul de intervenţie (un exemplar se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã, atunci când se intervine fãrã sprijinul serviciilor profesioniste)
VI. Registrul de control privind activitatea serviciului
VII. Dosar privind activitatea de prevenire desfãşuratã de personalul serviciului privat
VII.1. Graficul de control
VII.2. Programul serviciului de rond
VII.3. Registrul cu constatãrile rezultate din serviciul de rond
VII.4. Notele de control
VII.5. Registrul cu evidenţa lucrãrilor cu foc sau a lucrãrilor periculoase
VIII. Dosar tehnic
VIII.1. Planul de asistenţã la autospecialele şi utilajele de intervenţie
VIII.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare.

ANEXA 4
la criteriile de performanţã

STRUCTURA-CADRU
a Regulamentului de
organizare şi funcţionare
a serviciului privat
pentru situaţii de urgenţã

CAP. 1
Dispoziţii generale
- baza legalã de înfiinţare a serviciului privat, dispoziţia/actul de constituire
- prezentarea succintã a activitãţii serviciului privat în funcţie de tipurile de risc gestionate
- domeniul de activitate al operatorului economic/ instituţiei publice
- alte date de interes general

CAP. 2
Organizarea şi atribuţiile serviciului privat
- conducerea şi structura organizatoricã
- relaţiile dintre structurile serviciului privat:
- ierarhice
- funcţionale
- coordonare şi control
- cooperare
- atribuţiile serviciului privat:
- atribuţiile compartimentului de prevenire
- atribuţiile formaţiilor de intervenţie
- atribuţiile echipajelor/grupelor
- atribuţiile echipelor specializate
- atribuţiile dispeceratului
- atribuţiile atelierului

CAP. 3
Atribuţiile personalului din structura serviciului privat
- atribuţiile şefului serviciului privat
- atribuţiile şefului compartimentului/specialistului de prevenire
- atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie
- atribuţiile şefului echipajului/grupei de intervenţie
- atribuţiile şefului echipei specializate
- atribuţiile conducãtorilor autospecialelor de intervenţie/ altor utilaje
- atribuţiile mecanicului de utilaj
- atribuţiile dispecerului/telefonistului
- atribuţiile servanţilor/membrilor echipelor specializate
- atribuţiile personalului din atelierul de reparaţii şi întreţinere

CAP. 4
Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului privat
- relaţiile de coordonare
- relaţiile de control
- relaţiile de cooperare
- relaţiile de îndrumare

CAP. 5
Reglementarea activitãţilor privind prestãrile de servicii
- baza legalã de încheiere a contractelor şi convenţiilor

CAP. 6
Gestionarea patrimoniului serviciului privat
- stabilirea modului de finanţare, dotare, exploatare, întreţinere, evidenţã şi control al patrimoniului

CAP. 7
Pregãtirea personalului serviciului privat
- stabilirea modului de pregãtire de specialitate şi fizicã a personalului
- modul de participare la cursuri de calificare şi atestare
- participarea la concursurile profesionale

CAP. 8
Dispoziţii finale
- dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicãrii prevederilor regulamentului de cãtre personalul serviciului privat
- dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat.

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016