Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 3 mai 1967  privind Organizatia Hidrografica Internationala*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE din 3 mai 1967 privind Organizatia Hidrografica Internationala*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 noiembrie 2006
----
*) Traducere.

Având în vedere cã Biroul Hidrografic Internaţional a fost înfiinţat în luna iunie 1921 pentru a contribui la realizarea unei navigaţii mai simple şi mai sigure în întreaga lume prin perfecţionarea hãrţilor şi a documentelor nautice,
dorind sã continue pe o bazã interguvernamentalã cooperarea lor în domeniul hidrografiei,
guvernele pãrţi la prezenta convenţie au convenit urmãtoarele:

ART. I
Prin prezenta convenţie se înfiinţeazã Organizaţia Hidrograficã Internaţionalã, denumitã în continuare Organizaţia, al cãrei sediu va fi la Monaco.
ART. II
Organizaţia va avea o naturã consultativã şi pur tehnicã. Scopurile Organizaţiei vor fi urmãtoarele:
a) coordonarea activitãţilor oficiilor hidrografice naţionale;
b) atingerea celei mai mari uniformitãţi posibile în hãrţile şi în documentele nautice;
c) adoptarea de metode sigure şi eficiente pentru desfãşurarea şi utilizarea cercetãrilor hidrografice;
d) dezvoltarea ştiinţelor în domeniul hidrografiei şi a tehnicilor utilizate în oceanografia descriptivã.
ART. III
Membrii Organizaţiei sunt guvernele pãrţi la prezenta convenţie.
ART. IV
Organizaţia va cuprinde:
- Conferinţa Hidrograficã Internaţionalã, denumitã în continuare Conferinţa;
- Biroul Hidrografic Internaţional, denumit în continuare Biroul, administrat de Comitetul director.
ART. V
Funcţiile Conferinţei vor fi:
a) sã dea directive generale referitoare la funcţionarea şi activitatea Organizaţiei;
b) sã aleagã membrii Comitetului director şi preşedintele acestuia;
c) sã examineze rapoartele care îi sunt adresate de cãtre Birou;
d) sã ia decizii referitoare la toate propunerile de naturã tehnicã sau administrativã care îi sunt înaintate de cãtre guvernele membre sau de cãtre Birou;
e) sã aprobe bugetul, cu o majoritate de douã treimi din numãrul guvernelor membre reprezentate la Conferinţã;
f) sã adopte, cu o majoritate de douã treimi din numãrul guvernelor membre, amendamente la Reglementãrile generale şi la Reglementãrile financiare;
g) sã adopte, cu majoritatea menţionatã la paragraful precedent, orice reglementãri specifice care se pot dovedi a fi necesare, îndeosebi asupra statutului directorilor şi personalului Biroului.
ART. VI
1. Conferinţa va fi compusã din reprezentanţii guvernelor membre. Ea se va reuni în sesiuni ordinare la fiecare 5 ani. O sesiune extraordinarã a Conferinţei poate fi ţinutã la cererea guvernelor membre sau a Biroului, pe baza aprobãrii majoritãţii guvernelor membre.
2. Conferinţa va fi convocatã de cãtre Birou, pe baza unei informãri anterioare cu cel puţin 6 luni. Împreunã cu informarea va fi prezentatã o agendã de lucru provizorie.
3. Conferinţa va alege preşedintele şi vicepreşedintele.
4. Fiecare guvern membru va avea un vot. Cu toate acestea, pentru votul asupra problemelor la care se face referire în art. V lit. b), fiecare guvern va avea un numãr de voturi determinat de o scalã stabilitã în raport cu tonajul flotelor sale.
5. Deciziile Conferinţei vor fi luate prin majoritatea simplã a guvernelor membre reprezentate la Conferinţã, cu excepţia cazurilor în care prezenta Convenţie prevede altfel. Atunci când voturile "pentru" şi "contra" sunt egale, preşedintele Conferinţei va fi împuternicit sã ia o decizie. În cazul rezoluţiilor care trebuie inserate în Repertoriul rezoluţiilor tehnice, majoritatea va cuprinde voturile "pentru" ale cel puţin unei treimi din numãrul guvernelor membre.
6. Între sesiunile Conferinţei Biroul poate consulta guvernele membre, prin corespondenţã, asupra problemelor referitoare la funcţionarea tehnicã a Organizaţiei. Procedura de votare va fi conform prevederilor paragrafului 5, majoritatea fiind calculatã în acest caz pe baza numãrului total de membri ai Organizaţiei.
7. Conferinţa va constitui propriile sale comitete, inclusiv Comitetul financiar la care se face referire în art. VII.
ART. VII
1. Supervizarea administrãrii financiare a Organizaţiei va fi exercitatã de cãtre un comitet financiar, în care fiecare guvern membru poate fi reprezentat de un delegat.
2. Comitetul financiar se va reuni pe timpul sesiunilor Conferinţei. El se poate reuni în sesiuni extraordinare.
ART. VIII
Pentru îndeplinirea obiectivelor definite la art. II, responsabilitãţile Biroului vor fi, în mod special, urmãtoarele:
a) sã realizeze o apropiere permanentã între oficiile hidrografice naţionale;
b) sã studieze orice probleme referitoare la hidrografie şi la ştiinţele şi tehnicile adiacente şi sã colecteze documentele necesare;
c) sã promoveze schimbul de hãrţi şi de documente nautice dintre oficiile hidrografice ale guvernelor membre;
d) sã punã în circulaţie documentele adecvate;
e) sã ofere îndrumare şi consiliere, la cerere, îndeosebi ţãrilor angajate în înfiinţarea sau dezvoltarea serviciilor lor hidrografice;
f) sã încurajeze coordonarea cercetãrilor hidrografice cu activitãţi oceanografice relevante;
g) sã extindã şi sã faciliteze aplicarea cunoştinţelor oceanografice pentru beneficiul navigatorilor;
h) sã coopereze cu organizaţii internaţionale şi cu instituţii ştiinţifice care au obiective apropiate.
ART. IX
Biroul va fi compus din Comitetul director şi personalul tehnic şi administrativ necesar Organizaţiei.
ART. X
1. Comitetul director va administra Biroul conform prevederilor prezentei convenţii, reglementãrilor şi directivelor date de Conferinţã.
2. Comitetul director va fi compus din 3 membri de naţionalitãţi diferite, aleşi de Conferinţã, care în continuare vor alege pe unul dintre ei pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului director. Mandatul pentru membrii Comitetului director va fi de 5 ani. Dacã un post de director devine vacant pe perioada dintre douã conferinţe, va avea loc o alegere prin corespondenţã, astfel cum se prevede în Reglementãrile generale.
3. Preşedintele Comitetului director va reprezenta Organizaţia.
ART. XI
Funcţionarea Organizaţiei va fi reglementatã în detaliu de Reglementãrile generale şi de Reglementãrile financiare, care sunt anexate la prezenta Convenţie, dar care nu fac parte integrantã din aceasta.
ART. XII
Limbile oficiale ale Organizaţiei vor fi engleza şi franceza.
ART. XIII
Organizaţia va avea personalitate juridicã. Pe teritoriul fiecãruia dintre guvernele sale membre, aceasta se va bucura, pe baza unui acord cu respectivul guvern membru, de acele privilegii şi imunitãţi ce pot fi necesare pentru exercitarea funcţiilor sale şi îndeplinirea obiectivelor sale.
ART. XIV
Cheltuielile necesare pentru funcţionarea Organizaţiei vor fi realizate:
a) din contribuţiile anuale ordinare ale guvernelor membre, conform unei scale bazate pe tonajul flotelor lor;
b) din donaţii, moşteniri, subvenţii şi alte surse, cu aprobarea Comitetului financiar.
ART. XV
Oricãrui guvern membru, care rãmâne în urmã cu plata contribuţiilor sale o perioadã de 2 ani, îi vor fi anulate toate drepturile şi beneficiile conferite guvernelor membre de prezenta convenţie şi de reglementãri, pânã când partea cea mai importantã a contribuţiilor a fost plãtitã.
ART. XVI
Bugetul Organizaţiei va fi conceput de cãtre Comitetul director, studiat de Comitetul financiar şi aprobat de Conferinţã.
ART. XVII
Orice divergenţã referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu este rezolvatã prin negociere sau prin bunele oficii ale Comitetului director, la cererea uneia dintre pãrţile la divergenţã, va fi supusã unui arbitru desemnat de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.
ART. XVIII
1. Prezenta Convenţie va fi deschisã pentru semnare la Monaco la 3 mai 1967 şi la Legaţia Principatului Monaco din Paris, de la 1 iunie pânã la 31 decembrie 1967, de cãtre orice guvern care participã la activitatea Biroului la data de 3 mai 1967.
2. Guvernele la care se face referire în paragraful 1 pot deveni pãrţi la prezenta convenţie:
a) prin semnãturã fãrã rezervare ca ratificare şi aprobare; sau
b) prin semnãturã cu ratificare sau aprobare şi, ulterior, depunere a unui instrument de ratificare sau de aprobare.
3. Instrumentele de ratificare sau de aprobare vor fi înmânate Legislaţiei Principatului Monaco din Paris, pentru a fi depuse în arhivele Guvernului Principatului Monaco.
4. Guvernul Principatului Monaco va informa guvernele la care se face referire în paragraful 1 şi preşedintele Comitetului director despre fiecare semnãturã şi despre depunerea fiecãrui instrument de ratificare sau de aprobare.
ART. XIX
1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 3 luni dupã data la care 28 de guverne au devenit pãrţi, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. XVIII.
2. Guvernul Principatului Monaco va notifica aceastã datã tuturor guvernelor semnatare şi preşedintelui Comitetului director.
ART. XX
Dupã intrarea sa în vigoare, prezenta convenţie va fi deschisã pentru aderare oricãrui guvern al unui stat maritim care solicitã acest lucru Guvernului Principatului Monaco, specificând tonajul flotelor sale, şi a cãrui admitere este aprobatã de douã treimi din numãrul guvernelor membre. Aceastã aprobare va fi notificatã de Guvernul Principatului Monaco guvernului în cauzã. Prezenta convenţie va intra în vigoare pentru acel guvern la data la care acesta a depus instrumentul de aderare la Guvernul Principatului Monaco, care va informa guvernele membre şi preşedintele Comitetului director.
ART. XXI
1. Orice parte contractantã poate sã propunã amendamente la prezenta convenţie.
2. Propunerile de amendamente vor fi analizate de Conferinţã şi asupra lor se va decide cu o majoritate de douã treimi din numãrul guvernelor membre reprezentate la Conferinţã. Când un amendament propus a fost aprobat de Conferinţã, preşedintele Comitetului director va cere Guvernului Principatului Monaco sã îl supunã atenţiei tuturor pãrţilor contractante.
3. Amendamentul va intra în vigoare, pentru toate pãrţile contractante, la 3 luni dupã data la care au fost primite de Guvernul Principatului Monaco notificãrile aprobãrii de cãtre douã treimi din numãrul pãrţilor contractante. Acesta din urmã va informa pãrţile contractante şi preşedintele Comitetului director despre aceste fapt, specificând data intrãrii în vigoare a amendamentului.
ART. XXII
1. Dupã expirarea unei perioade de 5 ani de la intrarea sa în vigoare, prezenta convenţie poate fi denunţatã de orice parte contractantã prin transmiterea cu cel puţin un an înainte a unei notificãri Guvernului Principatului Monaco. Denunţarea va deveni efectivã dupã data de 1 ianuarie a anului urmãtor şi va implica abandonarea de cãtre guvernul în cauzã a tuturor drepturilor şi beneficiilor ca membru al Organizaţiei.
2. Guvernul Principatului Monaco va informa pãrţile contractante şi preşedintele Comitetului director despre orice notificare de denunţare pe care o primeşte.
ART. XXIII
Dupã intrarea în vigoare a prezentei convenţii, aceasta va fi înregistratã de cãtre Guvernul Principatului Monaco la Secretariatul Naţiunilor Unite, conform art. 102 al Cartei sale.
Drept care subsemnaţii, în mod corect autorizaţi pentru aceasta, am semnat prezenta convenţie.
Adoptatã la Monaco la 3 mai 1967, într-un singur exemplar în limbile englezã şi francezã, fiecare text fiind în egalã mãsurã autentic, care va fi depus în arhivele Guvernului Principatului Monaco, care va transmite copii certificate tututor semnatarilor, guvernelor care vor adera şi preşedintelui Comitetului director.

REGLEMENTĂRILE GENERALE
ale Organizaţiei Hidrografice Internaţionale*)
----
*) Traducere.

ART. 1
Organizaţia este o agenţie consultativã. Ea nu are autoritate asupra oficiilor hidrografice ale guvernelor pãrţi la convenţie.
ART. 2
Activitãţile Organizaţiei sunt de naturã ştiinţificã sau tehnicã şi nu vor include probleme implicând chestiuni de politicã internaţionalã.

CONFERINŢA HIDROGRAFICĂ INTERNAŢIONALĂ
ART. 3
Conferinţa se va întruni în sesiuni extraordinare la fiecare 5 ani, la sediul Organizaţiei, la o datã fixatã la sfârşitul sesiunii anterioare.
ART. 4
Conferinţa va fi pregãtitã şi organizatã de cãtre Birou.
ART. 5
Fiecare guvern membru poate fi reprezentat la Conferinţã de unul sau mai mulţi delegaţi, unul dintre aceştia trebuind sã fie, de preferinţã, directorul oficiului hidrografic naţional. Niciun delegat al unui guvern membru nu poate vota în locul altor guverne membre. Cãlãtoria şi cheltuielile de hotel ale delegaţiilor vor fi achitate de propriile lor guverne.
ART. 6
Comitetul director va fi autorizat sã invite observatori din:
a) guvernele care nu sunt pãrţi la Convenţie: unul sau doi observatori fiecare, dacã sunt propuşi de un guvern membru sau de Comitetul director şi aprobaţi de douã treimi din numãrul guvernelor membre;
b) organizaţiile internaţionale ale cãror activitãţi sunt legate de cele ale Biroului: unul sau, în mod excepţional, doi observatori fiecare. O listã a acestor organizaţii va fi comunicatã anterior de cãtre Comitetul director guvernelor membre, astfel încât acestea sã aibã posibilitatea sã ridice obiecţii sau sã sugereze suplimentãri;
c) organizaţiile naţionale ale guvernelor membre care au avut sau pot avea ocazia sã colaboreze cu Biroul, în condiţile menţionate în paragraful precedent.
ART. 7
Limbile de lucru ale Conferinţei vor fi engleza, franceza, spaniola şi rusa.
ART. 8
a) Conferinţa va examina rapoartele Biroului referitoare la activitatea acestuia de la conferinţa anterioarã. Aceste rapoarte vor fi supuse analizei guvernelor membre cu cel puţin douã luni înainte de Conferinţã.
b) Pentru studiul rapoartelor vor fi desemnate comitetele. Concluziile comitetelor vor fi supuse atenţiei sesiunii plenare adecvate a Conferinţei.
ART. 9
a) Cu 12 luni înainte de deschiderea Conferinţei, Biroul va invita reprezentanţii guvernelor membre sã facã propuneri privind problemele pe care doresc sã le punã în discuţie la Conferinţã. Cu cel puţin 8 luni înainte de Conferinţã, aceste propuneri, precum şi cele ale Biroului vor fi comunicate tuturor guvernelor membre.
b) Propunerile înaintate dupã acea datã vor fi acceptate numai dacã sunt semnate de reprezentanţii a cel puţin 3 guverne membre.
c) Propuneri pot fi, de asemenea, înaintate pe durata Conferinţei. Ele trebuie sã fie semnate, în plus faţã de delegaţia care le propune, de alte douã delegaţii, care, fãrã a fi în mod necesar de acord cu propunerea, sprijinã discutarea acesteia de cãtre Conferinţã. Astfel de propuneri trebuie sã fie înaintate preşedintelui Conferinţei şi nu pot fi discutate decât dupã 24 de ore de la anunţarea lor oficialã.
ART. 10
a) Dacã Conferinţa nu a decis în mod special altfel, sesiunilor extraordinare le vor fi aplicate urmãtoarele reguli de procedurã.
b) Delegaţii guvernelor membre la sesiunile extraordinare vor fi aleşi astfel încât aceştia sã fie documentaţi asupra problemelor puse în discuţie.

COMITETUL FINANCIAR
ART. 11
a) Între conferinţe, Comitetul financiar poate sã se întruneascã în sesiuni extraordinare, la cererea a cel puţin 3 guverne membre sau a Comitetului director. Comitetul director va consulta Comitetul financiar, prin corespondenţã, referitor la bugetele anuale şi pe 5 ani, precum şi asupra transferurilor de credite între capitolele bugetare, conform prevederilor art. 8 şi 10 din Reglementãrile financiare, şi asupra altor probleme financiare sau administrative importante.
b) Datele întrunirilor Comitetului financiar vor fi fixate de cãtre preşedinte, în acord cu Comitetul director.
c) Preşedintele Comitetului financiar va fi ales la prima sesiune plenarã a Conferinţei. El va fi ajutat de un vicepreşedinte care va fi ales cu aceeaşi ocazie. În cazul în care preşedintele demisioneazã sau anumite circumstanţe îl împiedicã sã îşi îndeplineascã sarcinile specifice, vicepreşedintele îl va înlocui în mod automat. Un nou vicepreşedinte va fi atunci ales de guvernele membre prin corespondenţã şi aceastã procedurã se va aplica, de asemenea, şi în cazul vicepreşedintelui.
d) Sarcinile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui vor continua în mod normal pentru perioada de 5 ani dintre conferinţe.
ART. 12
a) Pe timpul sesiunii ordinare Comitetul financiar:
(i) va examina şi va recomanda spre aprobare Comitetului director raportul financiar pentru perioada financiarã anterioarã de 5 ani;
(ii) va examina şi va recomanda spre aprobare bugetul pentru perioada financiarã urmãtoare de 5 ani;
(iii) va examina şi va da cel puţin un aviz preliminar asupra bugetului pentru anul ce urmeazã Conferinţei.
Aceste recomandãri şi consultãri sunt înaintate Conferinţei.
b) Între sesiunile sale ordinare, lucrând de regulã prin corespondenţã, Comitetul financiar:
(i) va examina şi va recomanda spre aprobare bugetul pentru anul financiar urmãtor;
(ii) va examina şi va comenta raportul anual, partea a 2-a "Finanţe", înaintat de Comitetul director, referitor la administrarea financiarã de cãtre Comitetul director pe perioada anului financiar precedent;
(iii) va studia orice întrebãri referitoare la finanţe, pe care Comitetul director sau statele membre pot sã le înainteze.
ART. 13
Avizul şi recomandãrile Comitetului financiar vor fi validate de o majoritate de douã treimi din numãrul voturilor exprimate pe durata sesiunilor acestuia sau prin corespondenţã. Fiecare guvern membru va avea un vot.
ART. 14
Preşedintele şi vicepreşedintele Comitetului financiar se vor întâlni cu Comitetul director periodic şi preferabil de douã ori pe an. Se va întocmi un raport al fiecãrei întâlniri şi acesta va fi înaintat statelor membre de cãtre Comitetul director, dupã ce s-a cãzut de acord asupra conţinutului acestuia cu preşedintele şi cu vicepreşedintele Comitetului financiar.

BIROUL HIDROGRAFIC INTERNAŢIONAL
ART. 15
În conformitate cu prevederile art. VIII din Convenţie, Biroul va susţine activitãţile tehnice şi ştiinţifice necesare pentru atingerea obiectivelor Organizaţiei.
ART. 16
Pentru relaţiile sale cu Biroul, fiecare guvern membru va desemna un reprezentant oficial, de preferinţã pe şeful oficiului sãu hidrografic.
ART. 17
Biroul va menţine o comunicare apropiatã cu oficiile hidrografice ale guvernelor membre. El poate, de asemenea, sã corespondeze cu organizaţiile ştiinţifice înrudite ale guvernelor membre, cu condiţia sã îl informeze pe reprezentantul oficial al guvernului respectiv, desemnat potrivit art. 16. Mai mult decât atât, Biroul poate coresponda cu organisme similare ale altor guverne şi cu organizaţii internaţionale.
ART. 18
Biroul va aduce la cunoştinţã oficiilor hidrografice sau altor oficii competente ale guvernelor membre orice lucrare hidrograficã cu caracter internaţional şi problemele de interes general care pot fi utile pentru studiu sau de susţinut. Biroul se va strãdui sã rezolve aceste probleme sau sã susţinã aceste lucrãri cãutând realizarea colaborãrii necesare dintre guvernele membre.
ART. 19
Pentru a abilita Biroul sã-şi atingã scopul, oficiile hidrografice ale guvernelor membre vor înainta copii ale noilor lor publicaţii şi noilor ediţii ale hãrţilor lor de navigaţie, precum şi lucrãri sau documente publicate de ele sau de alte oficii din ţãrile lor, care pot prezenta interes.
ART. 20
Biroul va satisface, pe cât posibil, toate cererile reprezentanţilor guvernelor membre, referitoare la informare sau consiliere, legate de activitatea sa. De regulã, problemele care pot fi rezolvate direct între douã oficii hidrografice naţionale nu vor fi înaintate Biroului.
ART. 21
Biroul va realiza şi va distribui publicaţiile la care se face referire în art. 32-35, precum şi orice alte documente cerute de Conferinţã.
ART. 22
În comunicãrile lor cu Biroul, reprezentanţii guvernelor membre pot utiliza alte limbi decât cele oficiale ale Organizaţiei, dar Biroul nu va putea fi fãcut responsabil de întârzieri sau de interpretãrile eronate care pot rezulta.

COMITETUL DIRECTOR
ART. 23
a) Comitetul director va administra Biroul conform prevederilor Convenţiei, reglementãrilor şi directivelor Conferinţei.
b) Comitetul director va fi responsabil pentru desfãşurarea de cãtre Birou a sarcinilor tehnice şi ştiinţifice pe care acesta le-a primit.
c) Comitetul director, având în vedere activitatea comitetelor şi a grupurilor de lucru, va prezenta la toate conferinţele ordinare o propunere de program de buget, conţinând programul de lucru care trebuie desfãşurat în perioada urmãtoare şi implicaţiile financiare legate de acesta, pentru a fi analizat, discutat şi votat la o sesiune plenarã. Planul trebuie sã fie distribuit tuturor statelor membre cu cel puţin 4 luni înainte de Conferinţã.
ART. 24
În perioada dintre douã conferinţe, dacã nu existã prevederi contrare în Convenţie sau în reglementãri, Comitetul director va lua orice decizie tehnicã sau administrativã care poate fi necesarã, cu rezerva cã aceasta va fi înaintatã spre informare urmãtoarei conferinţe.
ART. 25
a) Dacã Comitetul director considerã cã anumite chestiuni trebuie înaintate guvernelor membre pentru soluţionare, el va trimite o scrisoare circularã reprezentanţilor acestora, conform paragrafului 6 al art. VI din Convenţie, cerându-le sã notifice Biroului opinia guvernelor lor.
b) Atunci când voturile "pentru" şi "împotrivã" sunt egale, chestiunea va fi înaintatã urmãtoarei conferinţe.
ART. 26
Dacã circumstanţele împiedicã respectarea procedurilor cuprinse în reglementãri, Comitetul director va lua deciziile necesare şi va informa imediat guvernele membre despre acest fapt.
ART. 27
a) Directorii vor fi aleşi pentru o perioadã de 5 ani, conform art. 36-47.
b) Directorii pot fi eligibili pentru al doilea mandat de 5 ani.
c) Un candidat trerbuie sã aibã mai puţin de 66 de ani în anul alegerii sau realegerii sale.
d) Când un director este ales într-un post vacant care apare în perioada dintre conferinţe, mandatul sãu se va încheia în acelaşi moment ca şi cel al predecesorului sãu, dacã acesta şi-ar fi menţinut postul.
ART. 28
Sarcinile Comitetului director se vor încheia în ultima zi a lunii august de dupã alegerea unui nou comitet director la o conferinţã hidrograficã internaţionalã. Noul comitet director îşi va asuma responsabilitãţile pe data de 1 septembrie.
ART. 29
Un director care nu a fost în mãsurã sã îşi îndeplineascã sarcinile o perioadã de 6 luni consecutive sau o perioadã cumulatã de 12 luni din timpul mandatului sãu va înceta automat sã fie director.
ART. 30
a) Conform art. 10 din Convenţie, preşedintele este conducãtorul Comitetului director. Preşedintele şi ceilalţi 2 directori vor avea fiecare responsabilitãţi specifice pentru una sau mai multe ramuri de activitate ale Biroului, dar Comitetul director va delibera asupra tuturor problemelor importante.
b) Când toţi membrii Comitetului director sunt prezenţi şi nu se poate ajunge la o unanimitate de vederi, decizia va fi luatã de preşedinte cu concursul altui director. În cazurile în care ceilalţi 2 directori nu sunt de acord cu preşedintele, problema poate fi înaintatã de Comitetul director cãtre guvernele membre.
c) Dacã numai 2 directori sunt disponibili şi o decizie nu poate fi amânatã, punctul de vedere al preşedintelui sau al înlocuitorului acestuia va prevala.
ART. 31
Personalul Biroului va fi sub controlul Comitetului director. Acesta va consta în funcţionari şi asistenţi tehnici şi administrativi. Personalul va fi numit de Comitetul director în funcţie de necesitãţi.

PUBLICAŢII
ART. 32
La începutul fiecãrui an Biroul va publica un raport asupra activitãţilor sale, invitând guvernele membre sã comenteze asupra acestuia într-o perioadã de 3 luni de la publicare. Biroul va înainta apoi toate comentariile primite împreunã cu rãspunsurile Biroului cãtre guvernele membre prin scrisoare circularã.
ART. 33
a) Biroul va realiza Anuarul, oferind toate informaţiile necesare despre oficiile hidrografice ale guvernelor membre şi, în mãsura în care aceste informaţii pot fi obţinute, despre oficiile hidrografice ale altor guverne.
b) Anuarul va include adresele reprezentanţilor oficiali desemnaţi conform art. 16, precum şi urmãtoarele informaţii:
(i) o listã cuprinzând guvernele care au participat la activitatea Biroului de la data creãrii acestuia pânã la data intrãrii în vigoare a Convenţiei;
(ii) o listã cuprinzând guvernele membre;
(iii) o listã cuprinzând guvernele care au denunţat Convenţia conform art. XXII;
(iv) un tabel cuprinzând tonajele flotelor guvernelor membre;
(v) un tabel cuprinzând pãrţile, contribuţiile şi numãrul de voturi ale guvernelor membre.
ART. 34
a) Biroul va realiza douã publicaţii periodice: Revista Hidrograficã Internaţionalã şi Buletinul Hidrografic Internaţional.
b) Revista Hidrograficã Internaţionalã va conţine articole referitoare la hidrografie şi la ştiinţele şi tehnicile înrudite, precum şi asupra oricãror alte subiecte de interes general pentru Organizaţie şi pentru diferitele oficii hidrografice.
c) Buletinul Hidrografic Internaţional va apãrea mai frecvent decât revista şi va conţine probleme de moment şi informaţii de naturã temporarã sau urgente. Aceastã publicaţie va conţine, de asemenea, informaţii asupra activitãţii planificate şi desfãşurate de cãtre guvernele membre.
ART. 35
Biroul va realiza publicaţii speciale privind subiectele tehnice de interes pentru oficiile hidrografice.

ALEGERI
ART. 36
Directorii vor fi aleşi de cãtre Conferinţã, în conformitate cu prevederile art. V b), art. VI paragraful 4 şi art. X paragraful 2 din Convenţie. Alegerea va avea loc prin vot secret, ca prim punct pe agenda primei întruniri plenare, dupã terminarea activitãţii în cadrul comitetelor.
ART. 37
a) Pentru alegerea directorilor, fiecare guvern membru va avea douã voturi; acele guverne care au flote cu tonaje de 100.000 tone sau mai mari vor dispune de voturi suplimentare, conform tabelului urmãtor:


────────────────────────────────────────────
Tonaj brut Voturi
suplimentare
────────────────────────────────────────────
100.000-499.999 1
500.000-1.999.999 2
2.000.000-7.999.999 3
8.000.000 şi peste 4
────────────────────────────────────────────b) Estimãrile tonajelor vor fi fãcute în conformitate cu art. 5 din Reglementãrile financiare.
ART. 38
Fiecare guvern membru poate nominaliza un candidat care va fi de naţionalitatea ţãrii care îl propune. Dacã este posibil, nominalizãrile vor ajunge la Birou cu cel puţin 3 luni înainte de Conferinţã. Lista candidaţilor va fi închisã cu 3 zile înainte de deschiderea Conferinţei.
ART. 39
Fiecare candidat trebuie sã aibã experienţã considerabilã pe mare şi cunoştinţe extinse de hidrografie practicã şi navigaţie. În cadrul alegerilor trebuie sã fie luate în considerare numai abilitãţile administrative şi tehnice ale candidaţilor. Niciun grad anume sau alt statut nu le este necesar.
ART. 40
Fiecare nominalizare va fi însoţitã de o notã conţinând calificãrile candidatului pentru postul respectiv. Pentru a facilita comparaţia dintre calificãrile candidaţilor, declaraţiile de serviciu vor fi alcãtuite într-o manierã uniformã, dupã cum urmeazã:

Generalitãţi
------------
1. Nume
2. Naţionalitate
3. Data naşterii
4. Titluri şi decoraţii

Studii şi promovãri
-------------------
5. Studii (perioade, inclusiv calificãri speciale sau specializãri)
6. Limbi (vorbit şi citit)
7. Promovãri

Activitate
----------
8. În serviciul hidrografic:
a) pe mare (perioade şi funcţii)
b) pe uscat (perioade şi funcţii)
9. În afara serviciului hidrografic:
a) pe mare (perioade şi funcţii)
b) pe uscat (perioade şi funcţii)

Activitãţi ştiinţifice
----------------------
10. Publicaţii
11. Premii şi activitatea de cercetare
12. Societãţi ştiinţifice (membru, în trecut sau prezent)

Informaţii suplimentare
-----------------------
(Semnãtura candidatului şi a autoritãţii care înainteazã propunerea)

ART. 41
a) Numele candidaţilor împreunã cu declaraţiile de serviciu vor fi publicate de Comitetul director de îndatã ce sunt primite.
b) Biroul va centraliza listele cuprinzând numele propuse şi le va prezenta, împreunã cu declaraţiile de serviciu, fiecãrei delegaţii, la deschiderea Conferinţei.
ART. 42
a) Vor avea loc 3 alegeri separate, una pentru fiecare membru al Comitetului director.
b) Pentru înregistrarea voturilor lor, la alegerea membrilor Comitetului director, la fiecare dintre cele 3 alegeri, delegaţii vor înscrie, pe un numãr de buletine de vot egal cu numãrul de voturi la care are dreptul fiecare delegaţie, numele candidatului pe care doresc sã îl aleagã.
c) În cadrul fiecãrei alegeri succesive, candidatul care este votat trebuie sã fie de naţionalitate diferitã faţã de cel deja ales.
d) Orice buletin de vot care nu este completat în strictã conformitate cu lit. b) şi c) va fi anulat.
ART. 43
a) Cei 3 candidaţi de naţionalitãţi diferite, care primesc cel mai mare numãr de voturi în cele 3 alegeri diferite, vor fi consideraţi aleşi.
b) În cadrul fiecãrei alegeri, în cazul în care 2 sau mai mulţi candidaţi primesc un numãr egal de voturi, se va organiza o nouã alegere pentru a determina poziţiile relative numai pentru acei candidaţi care au obţinut cel mai mare numãr egal de voturi.
ART. 44
a) Când cei 3 directori au fost aleşi, se va organiza între aceştia o alegere separatã pentru funcţia de preşedinte al Comitetului director. În acest scop, delegaţii vor înscrie pe buletinele de vot ce le-au fost alocate numele directorului pe care doresc sã îl aleagã preşedinte.
b) Numãrul de voturi obţinut de cãtre fiecare director va determina ordinea în care directorii pot fi chemaţi sã îl înlocuiascã pe preşedintele ales.
c) În caz de egalitate, va fi desfãşuratã o nouã alegere pentru a determina poziţiile relative ale directorilor care au obţinut acelaşi numãr de voturi.
ART. 45
Când alegerile s-au terminat, preşedintele Conferinţei îi va invita pe directorii nou-aleşi sã ia în primire funcţiile, începând cu prima zi a lunii septembrie de dupã alegerea lor.
ART. 46
a) Dacã un post de director devine vacant în perioada dintre douã conferinţe şi mai sunt peste 2 ani pânã la urmãtoarea conferinţã, Comitetul director va organiza o alegere interimarã, prin corespondenţã, pentru ocuparea postului vacant.
b) În acest caz, Biroul va invita guvernele membre sã trimitã liste de candidaţi conform art. 38 şi 40. La primirea acestor liste, alegerea va fi fãcutã cu respectarea unei proceduri foarte apropiate de cea descrisã în art. 41-43.
c) În completarea procedurii sus-menţionate, Comitetul director va notifica imediat guvernelor membre rezultatele alegerii şi îl va invita pe directorul ales sã îşi ia în primire prerogativele.
ART. 47
Un director ales pentru a completa o vacanţã de post va ocupa locul al treilea între directori.

REGLEMENTĂRILE FINANCIARE
ale Organizaţiei Hidrografice Internaţionale*)
-----
*) Traducere.

ART. 1
Administrarea financiarã a Biroului va fi executatã în conformitate cu prevederile art. V, VII, XIV şi XVI din Convenţie şi ale art. 11 şi 14 din Reglementãrile generale.

BUGETUL ORDINAR
ART. 2
a) Bugetul va fi stabilit şi calculat pentru o perioadã de 5 ani, începând cu 1 ianuarie 1998, pe baza francului francez.
b) Anul financiar al Biroului va coincide cu anul calendaristic gregorian.
ART. 3
Orice echilibrare a veniturilor şi cheltuielilor în prezentarea bugetului va fi interzisã.
ART. 4
Contribuţiile anuale ale guvernelor pãrţi la Convenţie vor fi plãtibile în franci francezi şi vor fi plãtite în conturile bancare ale Biroului.
Aceste contribuţii vor fi determinate dupã urmãtoarele reguli:
a) fiecare guvern va subscrie douã pãrţi;
b) acele guverne care au flote cu tonaj brut total egal sau mai mare de 100.000 TRB vor contribui cu pãrţi suplimentare, în conformitate cu scala urmãtoare:


──────────────────────────────────────────
Tonaj brut Pãrţi
suplimentare
──────────────────────────────────────────
100.000-249.999 1
──────────────────────────────────────────
250.000-454.999 2
──────────────────────────────────────────
455.000-719.999 3
──────────────────────────────────────────
720.000-1.049.999 4
──────────────────────────────────────────
1.050.000-1.449.999 5
──────────────────────────────────────────
1.450.000-1.924.999 6
──────────────────────────────────────────
1.925.000-2.479.999 7
──────────────────────────────────────────
2.480.000-3.119.999 8
──────────────────────────────────────────
3.120.000-3.849.999 9
──────────────────────────────────────────
3.850.000-4.674.999 10
──────────────────────────────────────────
4.675.000-5.599.999 11
──────────────────────────────────────────
5.600.000-6.629.999 12
──────────────────────────────────────────
6.630.000-7.769.999 13
──────────────────────────────────────────
7.770.000-9.024.999 14
──────────────────────────────────────────
9.025.000-10.399.999 15
──────────────────────────────────────────
10.400.000-11.899.999 16
──────────────────────────────────────────
11.900.000-13.529.999 17
──────────────────────────────────────────
13.530.000-15.294.999 18
──────────────────────────────────────────
15.295.000-17.199.999 19
──────────────────────────────────────────
17.200.000-19.249.999 20
──────────────────────────────────────────
19.250.000-21.449.999 21
──────────────────────────────────────────
21.450.000-23.804.999 22
──────────────────────────────────────────
23.805.000-26.319.999 23
──────────────────────────────────────────
26.320.000-28.999.999 24
──────────────────────────────────────────
29.000.000 şi mai sus 25 (max.)
──────────────────────────────────────────c) Valoarea unei pãrţi, în franci francezi, este indicatã în bugetul anual al B.H.I., aprobatã de majoritate în Comitetul financiar, astfel cum se prevede în art. 8.
ART. 5
În aplicarea Convenţiei şi Reglementãrilor generale şi financiare, cifrele tonajelor guvernelor membre vor fi obţinute prin adãugarea la şase şeptimi din deplasamentul total al navelor de luptã mai mari de 100 tone a tonajului brut al tuturor celorlalte nave mai mari de 100 tone.
ART. 6
a) Comitetul director va actualiza un tabel cuprinzând tonajele naţionale înainte de fiecare conferinţã ordinarã. Cu 7 luni înainte de Conferinţã, Biroul va cere guvernelor membre sã comunice cifrele tonajului începând cu data de 1 iulie din anul care precede acea conferinţã. Cu douã luni înainte de Conferinţã, Biroul va distribui guvernelor membre tabelul actualizat cuprinzând tonajele.
b) Acest tabel cuprinzând tonajele naţionale şi cel cuprinzând pãrţile şi voturile vor fi supuse aprobãrii Conferinţei şi vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care a avut loc Conferinţa. Exceptând cazurile prevãzute la lit. c) şi d), aceste tabele trebuie sã rãmânã în vigoare pânã la data de 31 decembrie a anului în care va avea loc Conferinţa urmãtoare.
c) Când un guvern doreşte sã adere la Convenţie, va declara valoarea tonajului flotelor sale. Comitetul director va introduce aceastã valoare în tabelul cuprinzând tonajele imediat ce aderarea devine efectivã.
d) Un guvern care doreşte sã amendeze cifra tonajului care apare în tabelul cuprinzând tonajele trebuie sã notifice tonajul modificat, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea noului an financiar.
ART. 7
Principatul Monaco se va bucura de un tratament special. Având în vedere cã acesta oferã gratuit Biroului facilitãţi importante, nu va plãti nicio contribuţie şi îşi va pãstra dreptul de vot.
ART. 8
a) Comitetul director va elabora proiectul de buget estimat pentru 5 ani şi îl va înainta guvernelor membre spre examinare, cu cel puţin 3 luni înainte de sesiunea Comitetului financiar.
b) Între conferinţe, Comitetul director va supune Comitetului financiar, în luna martie a fiecãrui an, estimãrile de buget pentru anul financiar urmãtor. Analizând estimãrile de buget, Comitetul financiar va face recomandãrile necesare pentru ajustarea veniturilor şi cheltuielilor anticipate, în scopul asigurãrii stabilitãţii financiare a Organizaţiei.
Acele recomandãri care includ o creştere a nivelului contribuţiilor sau a nivelului total al costurilor operaţionale, mai mari decât cele aprobate de Conferinţã în bugetul pe 5 ani, vor fi înaintate de cãtre Comitetul director guvernelor membre, pentru aprobare cu o majoritate de douã treimi din numãrul acestora.
Alte recomandãri asupra bugetului anual vor fi înaintate de Comitetul director guvernelor membre pentru comentarii şi aprobate cu o majoritate de douã treimi din numãrul voturilor primite în perioada de 3 luni de la data distribuirii scrisorii care solicita comentarii şi aprobare.
c) Ajustãrile contribuţiilor vor fi fãcute prin modificarea valorii pãrţii, care va deveni efectivã începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
ART. 9
Comitetul director va executa bugetul. Conform prevederilor art. 11, Comitetul director se va asigura cã angajamentele şi cheltuielile sunt conforme cu prevederile bugetare.
ART. 10
Transferurile de credite pot fi permise cu scopul de a modifica sumele pentru acoperirea diferitelor capitole. Acestea nu trebuie sã ducã la crearea de noi capitole bugetare.
Comitetul director poate face transferuri de credite cu condiţia ca aceste transferuri sã nu depãşeascã 10% din estimarea totalã a valorii oricãruia dintre capitolele respective. Aceste transferuri vor fi raportate, cu justificãrile necesare, în secţiunea financiarã a Raportului anual.
Transferurile de sume mai mari vor necesita autorizarea prealabilã a Comitetului financiar.
ART. 11
Dupã închiderea perioadei financiare corespunzãtoare unui buget, nicio categorie de obligaţii financiare nu va mai fi susţinutã de cãtre acesta. Obligaţiile deosebite pot fi îndeplinite pentru încã o perioadã de 3 luni.

TEZAUR - CAPITAL DE LUCRU
ART. 12
Toate fondurile Biroului vor fi sub controlul Comitetului director. Nicio cheltuialã care depãşeşte 2.500 FF nu va fi susţinutã fãrã aprobarea anterioarã a unuia dintre membrii Comitetului director. Plãţile care depãşesc 25.000 FF necesitã aprobarea prealabilã a întregului Comitet director.
ART. 13
a) Contribuţiile anuale ale guvernelor membre la bugetul ordinar, astfel cum se specificã în art. 4, vor fi datorate la data de 1 ianuarie a anului financiar corespunzãtor. Plata trebuie sã fie punctualã.
b) O notificare a datei la care s-a plãtit contribuţia trebuie comunicatã Biroului cu promptitudine.
c) Contribuţiile anuale sau pãrţile din acestea, care nu au fost plãtite înainte de data de 1 ianuarie a anului financiar urmãtor, vor fi majorate cu o dobândã de 1% din suma datoratã/lunã, calculatã începând cu acea zi.
ART. 14
Un guvern care aderã la Convenţie va trebui sã îşi plãteascã contribuţia pentru întregul an, numai dacã aderarea devine efectivã înainte de 1 iulie. Dacã aderarea devine efectivã dupã acea datã, guvernul respectiv va trebui sã plãteascã numai jumãtate din acea contribuţie.
ART. 15
Contribuţiile deosebite şi dobânzile acumulate vor fi evidenţiate într-un tabel anexat la raportul despre administrarea financiarã, care este înaintat Comitetului financiar de cãtre Comitetul director.
ART. 16
Suspendarea drepturilor unui guvern membru ca urmare a prevederilor art. XV din Convenţie va fi notificatã respectivului guvern membru de cãtre Comitetul director pe data de 1 iulie sau imediat dupã aceastã datã din anul în care este datoratã a treia contribuţie anualã. Orice guvern membru care este astfel privat de drepturile sale de membru va rãmâne dator Biroului cu suma reprezentând contribuţiile pe 2 ani şi dobânda acumulatã la data suspendãrii.
ART. 17
a) Oricãrui guvern membru care plãteşte doar o parte din contribuţia sa i se va acorda un termen de 2 ani pentru a lichida deficitul, începând cu data primei notificãri a biroului. La terminarea acestei perioade, drepturile şi beneficiile sale ca membru vor fi suspendate, cu excepţia cazului în care suma datoratã, inclusiv dobânzile acumulate, sunt plãtite.
b) Suspendarea drepturilor în termenii lit. a) va deveni efectivã de la data de 1 iulie a anului în care expirã perioada de 2 ani.
ART. 18
Pentru a asigura stabilitatea financiarã a Biroului şi pentru a evita orice dificultãţi de tezaurizare, Biroul va avea la dispoziţie un capital de lucru a cãrui valoare va corespunde, la începutul fiecãrui an, valorii a nu mai puţin de jumãtate din valoarea contribuţiilor anuale ale guvernelor membre.

FONDUL DE REZERVĂ
ART. 19
Biroul va avea la dispoziţie un fond de rezervã, a cãrui valoare va fi fixatã de Conferinţã. Acest fond este desemnat exclusiv pentru a permite Organizaţiei sã facã faţã cheltuielilor extraordinare. Acesta va fi folosit numai în circumstanţe extraordinare.

CONTROLUL
ART. 20
În fiecare an Comitetul director va înainta membrilor Comitetului financiar, pentru comentarii, un raport asupra administrãrii financiare în decursul anului financiar anterior. Dupã ce Comitetul director împreunã cu preşedintele Comitetului financiar au studiat toate comentariile primite, Comitetul director va înainta guvernelor membre versiunea finalã a proiectului de raport financiar, împreunã cu orice comentariu al membrilor şi al preşedintelui Comitetului financiar, pentru aprobarea finalã cu o majoritate de douã treimi din numãrul voturilor primite într-o perioadã de 3 luni de la data distribuirii scrisorii prin care solicita aprobare.
În acelaşi timp, Comitetul director va oferi informaţii asupra valorii proprietãţilor mobile şi imobile ale Organizaţiei.
ART. 21
La Conferinţã va fi numit un auditor extern de cãtre Comitetul financiar; mandatul sãu de activitate va fi de 5 ani, fiind supus confirmãrii anuale de cãtre Comitetul financiar. Auditorul extern va verifica lichiditãţile din bãnci sau la purtãtor şi bunurile disponibile sau negociabile. El va asigura ca fondurile sã fie repartizate conform reglementãrilor profesionale contabile, ca ele sã fie în conformitate cu directivele Conferinţei şi ca ele sã reflecte într-o manierã realã rezultatele activitãţii Organizaţiei la sfârşitul anului.
El va raporta anual asupra conturilor puse la dispoziţie de Comitetul financiar. O copie a Raportului anual al auditorului extern va fi ataşatã proiectului de Raport anual de cãtre Comitetul director pentru membrii Comitetului financiar.
Acest audit poate fi desfãşurat în orice moment.

DIZOLVAREA
ART. 22
În cazul dizolvãrii, balanţa conturilor Organizaţiei va fi împãrţitã între guvernele care sunt încã pãrţi la Convenţie, în ziua în care aceasta înceteazã sã mai fie efectivã. Orice balanţã de credit trebuie împãrţitã între aceste guverne proporţional cu totalul sumelor cu care au contribuit din anul 1921. Orice debit din balanţã va fi împãrţit între aceste guverne proporţional cu ultimele lor contribuţii anuale.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016