Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 18 mai 1977  privind interzicerea utilizarii in scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului inconjurator*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE din 18 mai 1977 privind interzicerea utilizarii in scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului inconjurator*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 23 din 1 aprilie 1983
--------------
*) Traducere

Statele pãrţi la prezenta convenţie,
calauzite de interesul consolidãrii pãcii şi dornice sa contribuie la cauza opririi cursei inarmarilor şi a infaptuirii dezarmarii generale şi totale sub control internaţional strict şi eficace, şi a salvãrii omenirii de pericolul utilizãrii unor noi mijloace de ducere a rãzboiului,
hotãrîte sa continue negocierile în vederea realizãrii unor progrese efective în adoptarea de noi mãsuri în domeniul dezarmarii,
recunoscind ca progresele ştiinţifice şi tehnice pot deschide noi posibilitãţi în ce priveşte modificarea mediului,
reamintind Declaraţia Conferintei Naţiunilor Unite privind mediul înconjurãtor, adoptatã la Stockholm la 16 iunie 1972,
intelegind ca utilizarea în scopuri paşnice a tehnicilor de modificare a mediului înconjurãtor ar putea îmbunãtãţi raportul dintre om şi natura şi contribui la conservarea şi îmbunãtãţirea mediului înconjurãtor spre folosul generaţiilor prezente şi viitoare,
recunoscind, totuşi, ca utilizarea unor astfel de tehnici în scopuri militare, sau oricare alte scopuri ostile ar putea avea efecte deosebit de dãunãtoare pentru bunãstarea omului,
dorind sa interzicã în mod eficace utilizarea tehnicilor de modificare a mediului în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile pentru a elimina pericolele pe care le prezintã pentru omenire o astfel de utilizare şi afirmind vointa lor de a acţiona pentru realizarea acestui obiectiv,
dorind, de asemenea, sa contribuie la întãrirea încrederii între natiuni şi la îmbunãtãţirea în continuare a situaţiei internaţionale în conformitate cu scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite,

au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
1. Fiecare stat parte la prezenta convenţie îşi asuma obligaţia de a nu se angaja în utilizarea în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului înconjurãtor cu efecte larg raspindite, de lungã durata sau grave, ca mijloace care provoacã distrugeri, daune sau prejudicii altui stat parte.
2. Fiecare stat parte la aceasta convenţie se angajeazã sa nu acorde asistenta, sa nu incurajeze sau sa nu incite un alt stat, un grup de state sau organizaţii internaţionale la angajarea în activitãţi contrare prevederii din paragraful 1 al acestui articol.
ART. 2
În sensul art. I, termenul tehnici de modificare a mediului se referã la orice tehnica menita sa schimbe - prin manipularea deliberata a proceselor naturale - dinamica sau structura pãmîntului, inclusiv biosfera, litosfera, hidrosfera şi atmosfera sau spaţiul extrtmosferic.
ART. 3
1. Prevederile prezentei convenţii nu vor impiedica utilizarea tehnicilor de modificare a mediului în scopuri paşnice, nu vor aduce prejudicii principiilor general acceptate şi regulilor aplicabile ale dreptului internaţional cu privire la o astfel de utilizare.
2. Statele pãrţi la prezenta convenţie se angajeazã sa faciliteze şi au dreptul sa participe la schimbul cel mai larg posibil de informaţii ştiinţifice şi tehnologice cu privire la utilizarea în scopuri paşnice a tehnicilor de modificare a mediului. Statele pãrţi în mãsura sa facã aceasta vor contribui, singure sau împreunã cu alte state sau organizaţii internaţionale, la cooperarea economicã şi ştiinţificã internationala pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea paşnicã a mediului înconjurãtor, ţinînd seama în mod corespunzãtor de necesitãţile regiunilor în curs de dezvoltare ale lumii.
ART. 4
Fiecare stat parte la prezenta convenţie se angajeazã sa ia toate mãsurile pe care le va considera necesare, conform procedurilor sale constituţionale, pentru a interzice şi preveni orice activitate care contravine dispoziţiilor prezentei convenţii în orice loc aflat sub jurisdicţia sau sub controlul sau.
ART. 5
1. Statele pãrţi la prezenta convenţie se angajeazã sa se consulte reciproc şi sa coopereze între ele pentru a rezolva orice probleme care ar putea aparea în legatura cu obiectivele prezentei convenţii sau aplicarea prevederilor sale. Activitãţile de consultare şi de cooperare menţionate în prezentul articol pot fi întreprinse, de asemenea, pe baza procedurilor internaţionale corespunzãtoare, în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu Carta. Aceste proceduri internaţionale pot include serviciile organizaţiilor internaţionale adecvate, precum şi cele ale unui Comitet consultativ de experţi prevãzut în paragraful 2 al acestui articol.
2. Pentru îndeplinirea scopurilor enunţate în paragraful 1 al prezentului articol, depozitarul va convoca în termen de o luna de la primirea cererii oricãrui stat parte la prezenta convenţie un Comitet consultativ de experţi. Fiecare stat parte poate desemna un expert în acest comitet, ale cãrui funcţiuni şi reguli de procedura sînt stabilite în anexa, care constituie parte integrantã a acestei convenţii. Comitetul consultativ va comunica depozitarului un rezumat al constatãrilor sale faptice incluzind toate opiniile şi informaţiile prezentate comitetului în cursul deliberãrilor. Depozitarul va distribui rezumatul tuturor statelor pãrţi.
3. Orice stat parte la prezenta convenţie care are motive sa considere ca orice alt stat parte violeaza obligaţiile decurgind din prevederile convenţiei poate depune o plîngere la Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceasta plîngere trebuie sa fie însoţitã de toate datele pertinente ca şi de toate dovezile posibile pentru sprijinirea validitãţii sale.
4. Fiecare stat parte la prezenta convenţie se angajeazã sa coopereze la efectuarea oricãrei investigaţii pe care Consiliul de Securitate ar putea sa o întreprindã, conform dispoziţiilor Cartei Naţiunilor Unite, asupra faptelor rezultind din plîngerea primitã de consiliu. Consiliul de Securitate va comunica rezultatele investigatiilor statelor pãrţi la convenţie.
5. Fiecare stat parte la prezenta convenţie se angajeazã sa acorde asistenta sau sa sprijine, în conformitate cu prevederile Cartei Naţiunilor Unite, oricare parte la convenţie care solicita aceasta, dacã Consiliul de Securitate decide ca partea respectiva a fost vãtãmatã sau risca sa fie vãtãmatã ca rezultat al unei violuri a convenţiei.
ART. 6
1. Fiecare stat parte la prezenta convenţie poate propune amendamente la convenţie. Textul oricãrui amendament propus va fi prezentat depozitarului, care îl va comunica fãrã intirziere tuturor statelor pãrţi.
2. Un amendament va intra în vigoare, pentru toate statele pãrţi la prezenta convenţie care l-au acceptat, dupã depunerea la depozitar a instrumentelor de acceptare de cãtre majoritatea statelor pãrţi. Dupã aceea, el va intra în vigoare, pentru oricare alt stat parte, la data depunerii instrumentelor sale de acceptare.
ART. 7
Prezenta convenţie are o durata nelimitatã.
ART. 8
1. Dupã 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii, depozitarul va convoca o conferinţa a statelor pãrţi la convenţie, la Geneva (Elvetia). Aceasta conferinţa va examina funcţionarea convenţiei pentru a se asigura ca obiectivele şi prevederile sale se realizeazã; ea va examina îndeosebi eficacitatea prevederilor paragrafului 1 al art. I pentru eliminarea pericolelor utilizãrii tehnicilor de modificare a mediului înconjurãtor în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile.
2. Dupã aceea, la intervale de nu mai puţin de 5 ani, o majoritate a statelor pãrţi la prezenta convenţie va putea, prezentind o propunere în acest sens depozitarului, sa obţinã convocarea unei conferinţe avînd aceleaşi obiective.
3. Dacã nici o conferinţa nu a fost convocatã potrivit paragrafului 2 al prezentului articol în termen de 10 ani de la încheierea conferintei precedente, depozitarul va solicita opiniile tuturor statelor pãrţi la prezenta convenţie cu privire la convocarea unei astfel de conferinţe. Dacã o treime a statelor pãrţi sau 10 dintre ele, fiind valabil numãrul care va fi mai mic, rãspund afirmativ, depozitarul va lua mãsuri imediate pentru convocarea conferintei.
ART. 9
1. Prezenta convenţie este deschisã spre semnare tuturor statelor. Fiecare stat care nu semneazã convenţia înaintea intrãrii sale în vigoare potrivit paragrafului 3 al prezentului articol va putea în orice moment sa adere la ea.
2. Prezenta convenţie va fi supusã ratificãrii de cãtre statele semnatare. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Prezenta convenţie va intra în vigoare dupã depunerea instrumentelor de ratificare de cãtre douãzeci de guverne în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol.
4. Pentru statele ale cãror instrumente de ratificare sau de aderare vor fi depuse dupã intrarea în vigoare a prezentei convenţii, ea va intra în vigoare la data depunerii instrumentelor de ratificare sau de aderare.
5. Depozitarul va informa fãrã intirziere statele care au semnat prezenta convenţie, sau care au aderat la ea, asupra datei fiecãrei semnãturi, a datei depunerii fiecãrui instrument de ratificare sau de aderare, asupra datei intrãrii în vigoare a prezentei convenţii şi asupra oricãrui amendament relativ la aceasta, ca şi asupra primirii altor comunicãri.
6. Prezenta convenţie va fi înregistratã de cãtre depozitar potrivit art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite.
ART. 10
Prezenta convenţie, ale carei texte în limbile arabã, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sînt egal autentice, va fi depusa la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii conforme, certificate corespunzãtor, ale acesteia guvernelor statelor care vor fi semnat convenţia sau vor fi aderat la aceasta.
Drept care subsemnaţii, în mod cuvenit împuterniciţi în acest scop de cãtre guvernele lor respective, au semnat prezenta convenţie, deschisã semnãrii la Geneva la 18 mai 1977.

*

Convenţia a fost aprobatã de cãtre Adunarea generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1976.

ANEXA 1
Comitetul consultativ de experţi
1. Comitetul consultativ de experţi va efectua constatãri de fapt corespunzãtoare şi va furniza expertize privind orice problema ridicatã, potrivit paragrafului 1 al art. V al prezentei convenţii, de cãtre statul parte care cere convocarea comitetului.
2. Activitatea Comitetului consultativ de experţi va fi organizatã astfel încît sa-i permitã sa-şi exercite funcţiile stabilite în paragraful 1 al prezentei anexe. Comitetul va decide asupra problemelor de procedura relative la organizarea activitãţii sale pe cît posibil prin consens sau, în caz contrar, prin majoritatea membrilor prezenţi şi votanti. Nu se va proceda la vot asupra chestiunilor de fond.
3. Depozitarul sau reprezentantul acestuia va exercita funcţiile de preşedinte al comitetului.
4. Fiecare expert poate fi asistat în timpul şedinţelor de cãtre unu sau mai mulţi consilieri.
5. Fiecare expert va avea dreptul, prin intermediul preşedintelui, sa ceara statelor şi organizaţiilor internaţionale informaţii şi asistenta pe care le va considera necesare pentru a permite comitetului sa se achite de sarcina ta.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016