Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENŢIE din 29 martie 2024  de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONVENŢIE din 29 martie 2024 de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 298 bis din 4 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 622/128/2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 aprilie 2024.
──────────

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Nr. ……………………. │F.G.C.R.IFN SA │
│ │Nr. │
└──────────────────┴───────────────────┘

        Încheiată între următoarele părţi:
        Instituţia finanţatoare ........., cu sediul social în Bucureşti, ..................., cod unic de înregistrare ..........., înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. ...... şi în Registrul Bancar/Registrul general al IFN/Registrul special al IFN sub nr. ................, reprezentata de ..........., în calitate de ........ şi de ............. în calitate
    de ...................., denumită în continuare instituţie de credit/finanţator,
        şi
        Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, cu sediul social în Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J40/3050/1994, Cod
    Unic de Înregistrare 5439903, reprezentat de ................, în calitate de ............., şi de ............., în calitate de ..........., denumit în continuare F.G.C.R..
        În scopul derulării Componentei RURAL PLUS, denumit în continuare Componentă, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor în condiţiile prevăzute în continuare.

    CAP. 1
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) ajutor de stat - suma reprezentând cumulul rezultat dintre valoarea garanţiei de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, şi valoarea grantului astfel cum este definit la lit. m), dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.250.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 335.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 280.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        Ajutoarele de stat acordate prin prezenta Componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM PLUS, inclusiv prin Componentele acestuia, precum şi cu celelalte ajutoare de stat acordate în conformitate cu prevederile secţiunii 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene Cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cadrul temporar de criză şi de tranziţie. Ajutoarele de stat acordate prin prezenta Componentă se cumulează inclusiv cu ajutoarele de stat sub formă de grant acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST aferente finanţărilor garantate care sunt rambursate integral la termen sau anticipat la momentul solictării unei noi garanţii în cadrul Programului IMM PLUS.
        În cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite , întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de 2.250.000 euro pe întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 335.0 euro pe întreprindere.
        Schema de ajutor de stat IMM PLUS va deveni operaţională la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană şi contractele de garantare şi acordurile de finanţare aferente componentelor programului vor fi emise până la 30 iunie 2024.

    b) beneficiarii componentei RURAL PLUS - operatori economici constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, şi asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi start-upuri, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi în domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului;
    c) comision de administrare - sumă cuvenită F.G.C.R., pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat;
    d) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor, denumit în continuare MF, de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul componentei schemei de ajutor de stat. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat;
    e) Componenta RURAL PLUS - componentă a schemei de ajutor de stat IMM PLUS care are ca obiectiv susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar şi comerţului cu produse agricole, piscicole şi alimentare, cu excepţia tutunului şi a băuturilor alcoolice, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat şi granturi în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituţiile de credit;
    f) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul schemei de ajutor de stat, instituţia de credit şi F.G.C.R., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin MF, reprezentat de F.G.C.R., după caz, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit; beneficiarul schemei de ajutor de stat îşi asumă obligaţia de a rambursa statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;
    g) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului componentei schemei de ajutor de stat, cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    h) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrală.
    i) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi spezele bancare datorate de beneficiarul componentei schemei de ajutor de stat în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.G.C.R., în baza mandatului acordat de către MF, acordă o garanţie în numele şi pe contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
    j) garant - statul, prin MF, reprezentat prin F.G.C.R., pentru garanţiile acordate în numele şi pe contul statului;
    k) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.G.C.R., în numele şi pe contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la schema de ajutor de stat nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
    l) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de beneficiar. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin MF, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    m) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei Componente, din grant se acoperă valoare dobânzii datorată de beneficiarii Componentei pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorată pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
        Plata ajutorului de stat sub formă de grant, reprezentând valoarea cumulată a comisionului de administrare şi a dobânzilor, se efectuează trimestrial până la data de 31 iulie 2026 inclusiv, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat".

    n) instituţie de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) întreprindere mijlocie - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/ întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro;
    q) întreprindere mare - întreprinderea care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, astfel cum sunt definite la lit. o), p) şi r);
    r) microîntreprindere şi întreprindere mică - întreprinderi care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 90%;
    t) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    u) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu valoarea creditului pe care beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza şi cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile, comisioanele bancare şi spezele bancare datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    v) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării garantate, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către MF;


    ART. 1.2
        F.G.C.R. acordă garanţii pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din sectorul alimentar, precum şi în domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului, în cazul creditelor de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăşi pe beneficiar 10.000.000 lei. Pentru beneficiarii din domeniile agriculturii, pescuitului şi acvaculturii în cazul creditelor de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăşi pe beneficiar 5.000.000 lei.

    CAP. 2
    Obiectul convenţiei de garantare şi plată a granturilor
    ART. 2.1
        Obiectul prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.G.C.R. şi Finanţator în scopul implementării Componentei RURAL PLUS, pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.G.C.R., în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie, în limita plafonului de garantare aprobat în condiţiile legii.

    ART. 2.2
    (1) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni, inclusiv perioada de graţie, fără posibilitate de prelungire. La începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 de luni pentru rambursarea principalului.
    (2) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru/liniilor de credit, cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei, se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    (3) În cazul refinanţării creditelor de investiţii, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. În cazul refinanţării creditelor/liniilor pentru finanţarea capitalului de lucru, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 36 luni de la momentul acordării iniţiale (prima acordare în cazul liniilor de credit) cu obligativitate ca, în cel puţin ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei să aplice graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    (4) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

    ART. 2.3
    (1) Pentru creditele prevăzute la art. 1.2 alin. (1), MF plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii pe o perioadă de maxim 12 de luni de la data acordării creditului, comisionul de administrare, precum şi comisionul de risc în procent de 100% acordate beneficiarilor în cadrul Componentei RURAL PLUS, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în limita creditelor aprobate în buget.
    (2) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a garanţiei nivelul componentei de dobândă depăşeşte nivelul prevăzut în acordul de finanţare, beneficiarul are obligaţia de a plăti diferenţa.

    CAP. 3
    Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Componentei RURAL PLUS pentru a beneficia de garanţie şi de ajutor de stat
    ART. 3.1
    (1) Pot beneficia de garanţii de stat, respectiv de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care sunt beneficiari ai Componentei RURAL IMVEST astfel cum sunt definiţi la art.1.1 lit.b) şi care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare F.G.C.R.;
    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
    c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri sau cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
    e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale prezintă şi alte garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat. Pentru creditele acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se menţine structura de garanţii aferentă creditului refinanţat. În acest sens instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare transmite o declaraţie prin care confirmă, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare asupra bunului /bunurilor care a făcut/ au făcut obiectul finanţării investiţiei iniţiale, precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat. Ipoteca astfel constituită va avea rangul I, iar în situaţia în care bunul care face obiectul refinanţării este ipotecat în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare, se va urmări ca după acordarea refinanţării ipoteca legală să fie de rangul I, prin radiere ipotecii intabulate în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare. Pentru creditele acordate pentru refinanţarea creditelor pentru capital de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit care acordă creditul de refinanţare precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat.
    f) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite anterior primei trageri din facilitate sau, în caz contrar, din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, în cazul creditelor de investiţii, beneficiarul trebuie să facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;
    g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    i) administratorii, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului judiciar şi fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise şi autentificate în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora;
    j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Cadrului temporar de criză şi de tranziţie, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării.

    (2) Nu pot beneficia de facilităţile acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS beneficiarii care fac obiectul sancţiunilor adoptate de UE şi nici persoanele, entităţile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective, întreprinderile deţinute sau controlate de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de UE şi întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

    ART. 3.2
    (1) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.
    (2) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Componentei RURAL PLUS vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) din Anexa la OUG nr. 18/2024 şi a eventualelor garanţii colaterale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 3.4.
    (3) Pentru beneficiarii Componentei RURAL PLUS, instituţiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent utilizării creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 10 pct.6 din OUG nr. 18/2024, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare sau, după caz cu respectarea prevederilor art. 7.15 alin. (2).
    (4) Beneficiarul va efectua minimum o tragere din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data acordării garanţiei.

    ART. 3.3
    (1) În cazul creditelor de investiţii, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiţie valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu valoarea finanţată. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, prezintă şi alte garanţii asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se menţine structura de garanţii aferentă creditului refinanţat. În acest sens instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare va transmite o declaraţie prin care confirmă, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare asupra bunului/bunurilor care a făcut/au făcut obiectul finanţării investiţiei iniţiale, precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat. Ipoteca astfel constituită va avea rangul I, iar în situaţia în care bunul care face obiectul refinanţării este ipotecat în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare, se va urmări ca după acordarea refinanţării ipoteca legală să fie de rangul I, prin radiere ipotecii intabulate în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare.
    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Componentei RURAL PLUS la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, se instituie ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Componentei RURAL PLUS la instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare. În acest caz instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare va transmite o declaraţie prin care confirmă că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat.
    (3) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor constituiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, instituţia finanţatoare va solicita acordul autentificat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.
    (4) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi garanţiile colaterale se constituie, în favoarea statului român, prin M.F., reprezentat prin F.G.C.R., şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (5) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi garanţiile colaterale, se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (6) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul componentei RURAL PLUS, F.G.C.R. mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (7) Instituţia de credit va introduce în contractele de credit şi în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanţiilor colaterale prevăzute la art. 1.1 lit. l), precum şi a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiţii, altele decât obiectul finanţat prin credit şi garanţia de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanţelor.

    ART. 3.4
        Contractele de garantare prin care F.G.C.R. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    CAP. 4
    Costul total al creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS
    ART. 4.1
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Componentei RURAL PLUS. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data plăţii/refuzul platii garanţiei, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plăţii/refuzul platii garanţiei, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, sau, după caz, până la data plăţii/refuzul platii garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.G.C.R. , dacă este cazul.

    (2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează/se regularizează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior şi se regularizează la soldul efectiv al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

    (3) Pentru garanţiile acordate de F.G.C.R., în numele şi în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2024 în cadrul Componentei RURAL PLUS, se aprobă comisionul de risc astfel:
    a) la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii;
    b) la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piaţă şi întreprinderilor mari.


    ART. 4.2
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel este de 0,20% pe an şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Componentei RURAL PLUS.
    (2) Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plăţii/refuzului plăţii garanţiei, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data plăţii/refuzul platii garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către F.G.C.R. sau de către F.G.C.R. către MF, după caz. În cazul renunţării la garanţie (nesemnarea de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare), comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat.
    (3) Comisionul de administrare se va vira în contul F.G.C.R ............... deschis la ..................
    (4) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul componentei RURAL PLUS este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează/regularizează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior şi se regularizează la soldul efectiv al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 4.3
    (1) Rata dobânzii aferenta creditelor de investiţii este rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,5% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor, etc.).
    (2) Rata dobânzii aferenta creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor, etc.).
    (3) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.
    (4) Instituţiile de credit sunt obligate să menţină condiţiile prevăzute la alin. (1) - (3) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Componentei RURAL PLUS.

    CAP. 5
    Caracteristicile garanţiei
    ART. 5.1
    (1) Garanţia emisă de F.G.C.R. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.G.C.R. a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării garantate, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul Componentei RURAL PLUS în baza contractului de credit, în cazul:
    - creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 10.000.000 lei şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, acordate unui beneficiar din sectorul alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din sectorul alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului nu poate depăşi 10.000.000 lei cumulat în cadrul tuturor componentelor schemei de ajutor de stat IMM PLUS;
    – creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 5.000.000 lei şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii nu poate depăşi 5.000.000 lei cumulat în cadrul tuturor componentelor schemei de ajutor de stat IMM PLUS;

    g) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar şi cu valoarea creditului pe care beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza, proporţional cu procentul de garantare;
    h) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. 6
    Implementarea Componentei RURAL PLUS
    ART. 6.1
     Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 1.2.

    CAP. 7
    Acordarea, valabilitatea şi monitorizarea garanţiei şi grantului
    ART. 7.1
    Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:
    (1) După aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite F.G.C.R. solicitarea de garantare, prin email, la adresa ............ .
    (2) Solicitarea de garantare, prevăzută în anexa nr. 2.1, se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare transmise de către instituţia de credit (anexa nr. 2.4);
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 alin.(1) lit. d), f), g), h)i) şi j), precum şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi (7) din Anexa la OUG nr. 18/2024, emisă înainte de data solicitării de garantare transmise de către instituţia de credit;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare;
    d) certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanţării, valabil la data solicitării de garantare transmisă de bancă, din care să rezulte situaţia fiscala a acestuia; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, instituţia de credit va transmite la FGCR un alt document valabil;
    e) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online;
    f) rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăţi în care să nu figureze cu interdicţie de a emite cecuri sau cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    h) cazier judiciar al administratorului din care să rezulte ca nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului judiciar. Declaraţia autentificată se emite în limba română, iar în cazul în care este emisă şi autentificată în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora;
    i) cazierul fiscal al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţia autentificată se emite în limba română, iar în cazul în care este emisă şi autentificată în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora;
    j) orice alte documente necesare şi oportune pentru luarea deciziei de acordare a garanţiei şi a grantului transmise la solicitarea F.G.C.R.;
    k) în cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii, declaraţia instituţiei de credit prin care confirmă, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat, precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat;
    l) în cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite/linii de credit pentru finanţarea de capital de lucru, declaraţia instituţiei de credit prin care confirmă că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat.

    (3) Ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite F.G.C.R. solicitările de garantare şi documentele prevăzute la alin. (3), complete şi corecte, este data de 25 iunie 2024, inclusiv.

    ART. 7.2
    (1) F.G.C.R. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 7.1 şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.G.C.R.:
    a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit. d);
    b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.G.C.R. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF;

    (2) Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3.1 alin.(1) lit. b), c) , f), i) şi j) se analizează prin raportare la data solicitării de garantare.

    ART. 7.3
    (1) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la art. 7.1 alin. (2) şi art. 7.2 alin. (1), precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, în cazul creditelor pentru investiţii, pe baza datelor completate de către instituţia de credit în solicitarea de garantare, F.G.C.R. comunică finanţatorului, prin e-mail, decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.
    (2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoştinţă decizia de acordare a unuia sau mai multor credite/linii de credit pentru capital de lucru sau pentru realizarea de investiţii ca ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităţilor.

    ART. 7.4
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea aprobării, F.G.C.R. transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, emise la data aprobării, semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 7.5
    (1) Instituţia de credit, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în cartea funciară a imobilelor, în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor/părţilor sociale/acţiunilor finanţate prin credit sau asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit sau în cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni), constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.G.C.R.. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se va menţine structura de garanţii aferentă creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare asupra bunului/bunurilor care a făcut/au făcut obiectul finanţării investiţiei iniţiale. Ipoteca astfel constituită va avea rangul I, iar în situaţia în care bunul care face obiectul refinanţării este ipotecat în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare, se va urmări ca după acordarea refinanţării ipoteca legală să fie de rangul I, prin radiere ipotecii intabulate în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare.
    (3) În cazul în care prin Componenta RURAL PLUS se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Componentei RURAL PLUS se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin Componenta RURAL PLUS, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de instituţia de credit şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I sau rang secund, după caz, să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.G.C.R., după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.G.C.R..
    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.G.C.R., după caz, la momentul pronunţării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    ART. 7.6
    (1) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituţia de credit remite F.G.C.R. două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.G.C.R. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile Componentei RURAL PLUS, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare, finanţatorul transmite F.G.C.R. toate exemplarele primite, însoţite de înştiinţarea cu privire la renunţarea la garanţie, formulată conform anexei nr. 2.9.
    (3) Instituţia de credit autorizează tragerile din plafonul aferent utilizării integrale a creditului / primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 10 pct. 6 din Anexa la OUG nr. 18/2024. Pentru beneficiarii Componentei RURAL PLUS, instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul acesteia numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare sau, după caz, cu respectarea prevederilor art.7.15 alin. (2).

    ART. 7.7
        Pe toată durata de valabilitate a creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru/investiţii, instituţiile de credit pot renunţa la garanţia acordată în cadrul Programului şi pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit şi ieşirea din Componenta RURAL PLUS, în condiţiile încetării valabilităţii garanţiilor acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS şi a răspunderii asumate de F.G.C.R. în numele şi în contul statului.

    ART. 7.8
    (1) În situaţia în care instituţia de credit solicită F.G.C.R. majorarea valorii garanţiei, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/creditelor de investiţii, aceasta va transmite F.G.C.R. Solicitarea de modificare a garanţiei prevăzută în anexa nr. 1, după caz, împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, prevăzută în anexa nr. 2.4.
        Aceste documente vor fi completate şi semnate de beneficiarul finanţării înainte de data transmiterii solicitării de modificare a garanţiei de către instituţia de credit;

    b) modificarea valorii garanţiei se acordă numai în cadrul schemei de ajutor de stat. În acest scop se va transmite declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută în anexa nr. 2.5.

    (2) În această situaţie se va verifica exclusiv respectarea cuantumurilor maxime ale creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru precum şi a valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (3) În toate cazurile, solicitarea de modificare a garanţiei se transmite F.G.C.R. de către instituţia de credit, după aprobarea modificării finanţării de către structurile sale competente.
    (4) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (1) F.G.C.R. transmite finanţatorului actul adiţional la contractul de garantare.
    (5) În situaţia în care beneficiarii de investiţii şi/sau creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de F.G.C.R. îşi menţine valabilitatea.

    ART. 7.9
    (1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1.2 şi cu încadrarea în durata maximă a finanţării conform prevederilor art. 2.2.
    (2) Solicitările de majorare a valorii garanţiei /majorare a procentului de garantare, sunt asimilate, din punct de vedere procedural, solicitărilor de acordare de garanţii noi şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 7.8, transmise F.G.C.R. de către instituţia de credit cu încadrarea în plafonul alocat Componentei RURAL PLUS şi se pot aproba de F.G.C.R. cel târziu până la data de 30 iunie 2024. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată iniţial.
    (3) În cazul majorării valorii garanţiei acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS, precum şi la regularizarea comisioanelor de administrare şi de risc, se va recalcula grantul acordat beneficiarului de credit şi se va încheia tripartit act adiţional la acordul de finanţare. Noua valoare a grantului se va încărca de către F.G.C.R. în Regas.

    ART. 7.10
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite care presupun eliberarea/înlocuirea unor garanţii accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii şi a menţinerii în structura de garanţii a unei ipoteci legale asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Componentei RURAL PLUS la instituţia de credit în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al F.G.C.R. şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei.
    (2) Solicitarea transmisă F.G.C.R. va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.
    (3) Anterior efectuării de trageri din finanţarea cu garanţie de stat, se instituie ipotecă legală imobiliară/mobiliară asupra bunurilor viitoare. În cazul în care prin Componenta RURAL PLUS se finanţează bunuri mobile, efectuarea tragerii din finanţarea cu garanţie de stat, se va putea efectua înainte de prezentarea seriei/numărului bunurilor finanţate. După identificarea acestor bunuri (inclusiv prin prezentarea seriei/numărului de identificare a bunurilor mobile finanţate), F.G.C.R., la solicitarea instituţiei de credit, va emite Act Adiţional la Contractul de garantare, în cel puţin 4 exemplare, care se vor semna şi se vor transmite la instituţia finanţatoare în vederea semnării de către aceasta şi împrumutat, sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Instituţia de credit va restitui F.G.C.R. doua exemplare semnate ale Actelor Adiţionale la Contractul de Garantare.
    (4) F.G.C.R. analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii şi prezentei convenţii şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (5) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.G.C.R., modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    (i) situaţii care nu necesită act adiţional la contractul de garantare sunt următoarele:
    a) comunicate prin raportările lunare: diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiţii), precum şi ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanţărilor aprobate, dar şi ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii. În cazul creditelor de investiţii diminuarea valorii garanţiei va fi posibilă în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100%;
    b) comunicate prin adresa letric/electronic: fuziunile în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului;

    (ii) situaţii în care F.G.C.R. va întocmi act adiţional la contractul de garantare:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării;
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale;
    c) alte situaţii care presupun actualizarea contractului de garantare, cu excepţia modificărilor ce privesc diminuarea perioadei finanţării.


    (6) În situaţiile care presupun semnarea unui act adiţional la contractul de garantare, F.G.C.R. îl va transmite instituţiei de credit în termen de 15 zile de la data primirii documentelor prin care instituţia de credit solicita modificarea contractului. În toate cazurile, notificarea se transmite F.G.C.R. de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor Componentei RURAL PLUS.

    ART. 7.11
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către F.G.C.R. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.G.C.R. în numele şi contul statului.

    ART. 7.12
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanţării garantate sau în cazul neutilizării finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, transmisă în termen de maxim 10 zile de la data închiderii finanţării conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.G.C.R., emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2.11. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea / regularizarea comisionului de risc, al comisionului de administrare şi/sau dobânzii/creditului utilizat, după caz, sau alte sume de recuperat rezultate în urma declanşării procedurii de recuperare a ajutorului de stat.
    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale şi convenţionale în favoarea statului român reprezentat de MF, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    (4) Se acordă F.G.C.R. un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (5) Se acordă F.G.C.R. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Componentei RURAL PLUS au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (6) Se acordă F.G.C.R., un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Componenta RURAL PLUS, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    ART. 7.13
    (1) F.G.C.R. monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, instituţia de credit va transmite către F.G.C.R., anexa de raportare nr.2.3 semnată - electronic, la adresa ftps://............./ sau adresa de email raportări@fgcr.ro. Anexa nr.2.3 se completează de către instituţia de credit cu informaţiile referitoare la creditele garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS în baza prezentei convenţii, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF. - Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a anexei, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexei nr. 2.3, care face parte integrantă din acestea. În situaţia în care instituţia de credit nu dispune de semnătura electronica, aceasta va transmite împreună cu anexa de raportare şi centralizatorul privind închiderile în luna de raportare.
    (4) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.G.C.R., prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
        diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii;

    (5) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea trimestrială de către M.F. a contravalorii componentelor de comision de administrare şi de dobandă aferente grantului, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM PLUS, F.G.C.R., în calitate de administrator al Componentei RURAL PLUS, virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobânda se efectuează până la data de 31 iulie 2026, inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.G.C.R., emisă şi transmisă trimestrial de administratorul schemei.
        F.G.C.R. în calitate de administrator al componentei RURAL PLUS virează sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de MF în contul ...........


    ART. 7.14
        Data la care încetează răspunderea F.G.C.R. în numele şi în contul statului este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.G.C.R. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie/data renunţării beneficiarului la garanţie comunicată de către finanţator prin Anexa nr. 2.3 în luna de raportare.


    ART. 7.15
    (1) Instituţia de credit va informa beneficiarul asupra cheltuielilor pe care le poate face din credit numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare pentru:
    a) achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;
    b) achiziţie de active necorporale: software/licenţe/ programe/brevete, inclusiv TVA;
    c) achiziţie de spaţiu de producţie/servicii/ comercial/depozitare/terenuri agricole şi terenuri pentru construcţie, inclusiv TVA;
    d) achiziţie de părţi sociale şi acţiuni;
    e) construcţie de spaţii de producţie/servicii/spaţii comerciale/depozitare, inclusiv TVA;
    f) cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;
    g) alte cheltuieli aferente planului de investiţie, inclusiv panouri fotovoltaice pentru uzul beneficiarului, inclusiv TVA;
    h) active biologice productive, inclusiv TVA;
    i) cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere;
    j) cheltuieli de executare lucrări şi/sau de prestare de servicii;
    k) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
    l) cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar la acestea;
    m) alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;
    n) cheltuieli cu salarii şi asimilate pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar; cheltuieli cu chirii/utilităţi;
    o) impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligaţie de plata este în sarcina beneficiarului pentru toate activităţile desfăşurate de către acesta;
    p) alte costuri de operare;
    q) active biologice de natura stocurilor şi produse agricole, precum şi cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor;
    r) cheltuielile de refinanţarea altor credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi pentru investiţii în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar şi comerţului cu produse agricole, piscicole şi alimentare, mai puţin comerţul cu tutun şi băuturi alcoolice, cu excepţia refinanţărilor creditelor acordate pentru implementarea de proiecte finanţate cu fonduri europene şi a creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare. Refinanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este posibilă numai pentru soldul acestora, fără a exista posibilitatea de majorare a soldului refinanţat.

    (2) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenta asupra înregistrării în registrul comerţului. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea "sedii/activităţi autorizate", să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL PLUS. Lista codurilor CAEN eligibile componentei RURAL PLUS este prevăzută în anexa nr. 1 la Procedura de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL PLUS, aprobată prin Ordinul comun al ministrului finanţelor şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ..../2024
    (3) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către F.G.C.R. conform normelor metodologice în vigoare.
    (4) F.G.C.R. va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.G.C.R. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare.
    (5) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit a căror destinaţie este prevăzută la art. 10 pct.6 din OUG nr. 18/2024, trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
    (6) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit şi va transmite o copie F.G.C.R.. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă.
    (7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.
    (8) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar ca urmare a controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate prin care se constată că beneficiarului au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi grantul aferent acestuia ori au schimbat destinaţia grantului, F.G.C.R. va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) În termen de 30 zile calendaristice de la data rambursării integrale anticipate a finanţării garantate, sau de la data acordării garanţiei, după caz,în cazul în care beneficiarul nu semnează contractul de credit şi acordul de finanţare, instituţia de credit are obligaţia de a transmite F.G.C.R., în format electronic, o adresa de înştiinţare privind rambursarea integrala anticipata/renunţarea la garanţie. Pentru rambursările integrale anticipate/renunţările efectuate în luna decembrie, adresele se vor transmite până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

    ART. 7.16
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (2) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Componentei RURAL PLUS este o garanţie colaterală, respectiv o ipoteca convenţională şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.
    (3) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL PLUS şi/sau terţul garant, după caz.
    (4) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% şi până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL PLUS şi/sau terţul garant, după caz, cu acordul instituţiei de credit şi al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţia creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL PLUS şi/sau terţul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei.
    (6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, după ce MF a plătit instituţiei de credit suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (7) Suma încasată de MF, prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat.
    (8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, înainte de depunerea de către instituţia de credit la F.G.C.R., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea instituţiilor de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituţia de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS, la solicitarea instituţiei de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Componentei RURAL PLUS. Instituţia de credit poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (10) În situaţia valorificării bunului mobil admis în garanţia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terţul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (6), sau după caz, către instituţiile de credit în condiţiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţei/creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanţia creditului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (10), instituţia de credit are obligaţia înştiinţării F.G.C.R., după caz, şi MF cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MF deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
    (12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.G.C.R., după caz, acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.G.C.R., după caz, şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MF informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora.

    CAP. 8
    Plata garanţiei
    ART. 8.1
    (1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 2.2 la prezenta Convenţie, se depune de către instituţia de credit ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului dar nu mai târziu de 180 de zile calendaristice calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit(e) de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii pentru care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părţilor sociale/acţiunilor şi ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.G.C.R. şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român, prin M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi;
    e) extrasul contului de credit sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii integrale la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    g) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 2.6, prin care instituţia de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, numai pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare;
    h) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante anterior primei trageri din facilitate sau, în caz contrar, din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În situaţia în care, finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite F.G.C.R. după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat.
         Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.

    (3) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.G.C.R. sau se transmite prin poştă/curier (cu confirmare de primire), într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (4) F.G.C.R. poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanţatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.G.C.R. cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 8.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 8.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.G.C.R. aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.G.C.R. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 7.6, obligaţia F.G.C.R. de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la art. 8.2 alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare şi a acordului de finanţare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).
    (4) F.G.C.R. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii documentaţiei de plată ulterior expirării termenului de 180 zile calendaristice calculat de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, a transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 8.1, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (5) F.G.C.R. respinge cererea de plată a garanţiei şi în situaţia în care pentru beneficiarul finanţării a fost emisă o Decizie de recuperare/stopare a ajutorului de stat, în condiţiile în care în urma monitorizării creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS, realizate anterior depunerii sau pe parcursul analizei cererii de plată, s-a constat utilizarea neconformă a creditului garantat cu nerespectarea destinaţiei şi a codului/codurilor CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare, inclusiv cu nerespectarea prevederilor art. 7.15, alin. (2).
    (6) Decizia de aprobare vizată cu bun de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (7) F.G.C.R. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului.
    (8) Plata valorii de executare a garanţiei de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată.
    (9) Sumele garantate de către F.G.C.R. în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 8.3
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.G.C.R. dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, F.G.C.R. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1) F.G.C.R. transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, la sediul F.G.C.R. sau pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului, numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.
    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.G.C.R., din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.G.C.R. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (9) În cazul beneficiarilor care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de M.F. a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, M.F. poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, ANAF să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate şi a ajutorului de stat sub formă de grant posibil de recuperat ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de F.G.C.R., într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, după caz.
    (10) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Componentei RURAL PLUS.
    (11) F.G.C.R. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Componentei RURAL PLUS.
    (12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Componentei RURAL PLUS, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.G.C.R., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.G.C.R. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (13) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.G.C.R., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.G.C.R..
    (14) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.
    (15) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I sau rang secund în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoţite de acordul M.F.

    CAP. 9
    Alte dispoziţii
    ART. 9.1
        Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 9.2
     Forţa majoră aşa cum este aceasta definită la art. 1351 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 9.3
        Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a granturilor, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 9.4
        Ori de câte ori în prezenta Convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.

    ART. 9.5
        Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS.

    ART. 9.6
     Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale. Prevederile prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare;

    ART. 9.7
        Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 9.8
     Pentru cazul prevăzut la art. 9.7, convenţia de garantare şi plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor.

    ART. 9.9
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor include următoarele anexe:
    Anexa nr. 2.1 - Solicitarea de garantare/modificare a garanţiei F.G.C.R. în cadrul Componentei RURAL PLUS
    Anexa nr. 2.2 - Cererea de plată
    Anexa nr. 2.3 - Situaţia finanţărilor garantate de F.G.C.R. în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS, pentru finanţatorul .............., în luna .........;
    Anexa nr. 2.4 - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari
    Anexa nr. 2.5 - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate
    Anexa nr. 2.6 - Declaraţie pe propria răspundere a finanţatorului
    Anexa nr. 2.7 - Acord de finanţare pentru beneficiarii Componentei RURAL PLUS
    Anexa nr. 2.8 - Contractul de garantare
    Anexa nr. 2.9 - Înştiinţare cu privire la renunţarea la garanţia F.G.C.R. acordată în cadrul Componentei RURAL PLUS
    Anexa nr. 2.10 - Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român
    Anexa nr. 2.11 - Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Componentei RURAL PLUS


    ART. 9.10
        Corespondenta pe mail se va realiza către adresele de mail dedicate, după cum urmează:
    - Raportări - raportări@fgcr.ro (Anexa nr.2.3);
    – Analiza şi soluţionare cereri de plata - cererideplata@F.G.C.R..ro (Anexa 2.2, Anexa 2.6) din partea F.G.C.R.-IFN SA, respectiv @instituţiadecredit.ro - din partea instituţiei de credit;
    – Solicitări garantare, modificare, notificări, acorduri, precum şi orice alte comunicări cu privire la garanţiile acordate - ruralplus@fgcr.ro;
    – Aspecte de ordin general cu privire la convenţie sau la implementarea Componentei RURAL PLUS - office@fgcr.ro;
    – Aspecte de ordin tehnic/informatic - suport@fgcr.ro.


    ART. 9.11
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.G.C.R., dintre care unul va fi comunicat MF, şi unul pentru Finanţator şi s-a semnat de către F.G.C.R. în data de .............. şi de către Finanţator în data de ............. şi intră în vigoare la data de .........., dar nu mai devreme de data adoptării deciziei de autorizare a Comisiei Europene a schemei de ajutor de stat IMM PLUS.


┌───────┬──────────────────────────────┐
│BANCA │FONDUL DE GARANTARE A │
│Funcţia│CREDITULUI RURAL – IFN SA │
│ │Director General │
└───────┴──────────────────────────────┘

    ANEXA 2.1

    la Anexa nr. 2 la ordin
                            SOLICITARE DE GARANTARE/MODIFICARE
                               A GARANŢIEI ÎN CADRUL
                              Componentei RURAL PLUS
                              Nr. ........ din data ........
           emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ......../......
        FINANŢATORUL ..............., prin Centrala/Sucursala/Agenţia .............., cu sediul în localitatea ........., str. ....... nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ............, telefon .........., e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ............ şi în Registrul bancar cu nr. ........., cod unic de înregistrare ..............., reprezentat prin dl/dna ............, în calitate de ............, şi dl/dna ............., în calitate de ......., având contul bancar nr. ....... deschis la .........., solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr. ...... din data ............ încheiat între finanţator, în calitate de creditor, şi
        BENEFICIARUL ............, cu sediul social în localitatea .........., str. ........... nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ........, sectorul/judeţul ...., telefon .........., e-mail ............., înregistrat la Registrul Comerţului/Registrul Soc. Agricole/etc. cu nr. ......., cod unic de înregistrare ......., reprezentat de ......, CNP/CUI ......., în calitate de ............, cont bancar nr. ............. deschis la ........., având următorul acţionariat ...........
        Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate ...........
        Cod CAEN ......................................
        Cod/coduri CAEN activitate finanţată ..........

    2. Valoarea finanţării aprobate: ........... lei.
    3. Tipul finanţării:
        [ ] capital de lucru
        ● [ ] credit
        ● [ ] linie de credit

        [ ] investiţii.

    4. Destinaţia finanţării: ............ (se va completa destinaţia astfel cum va fi precizată în Contractul de credit) .......
    5. Data rambursării finale a creditului/expirării garanţiei ............(zz/ll/aa).
        Durata finanţării/garanţiei ...................... (luni)
        Perioada de graţie .....................(luni)

    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA, denumit în continuare F.G.C.R., acordata în numele şi în contul statului: (se vor completa exact cum vor fi descrise în cadrul Contractul de credit)

┌────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor│Valoarea│acceptată│alocata │
│crt.│(inclusiv │de piaţă│în │acestei │
│ │rangul │- lei - │garanţie │finantari│
│ │ipotecii) │ │- lei - │- lei - │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┘

        În cazul creditelor de investiţii, valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate şi se va institui ipoteca de rang I asupra bunului/obiectivului de investiţii creditat (fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM PLUS), iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru se va constitui ipoteca asupra tuturor conturilor beneficiarului, deschise la banca finanţatoare.

    7. Data aprobării finanţării de către finanţator: .............(zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.G.C.R., în numele şi în contul statului:
    - Procentul de garantare a finanţării este de ............. % din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
    – Valoarea garanţiei este de .......... lei.

    9. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată pe propria răspundere (anexa nr. 3.4), este:
        [ ] microîntreprindere;
        [ ] întreprindere mică;
        [ ] întreprindere mijlocie;
        [ ] întreprindere mică cu capitalizare medie de piaţă;
        [ ] întreprindere mare.

    10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit.
    11. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării sau nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi.
    12. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului
        * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
        Dacă Da, această valoare este de ..............lei
        * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

    13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.G.C.R. a Acordului de finanţare se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii pe maxim 12 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ........ lei;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a finanţării (până la scadenţa finală).

┌────────┬────────┬────────────────────┐
│Nr. crt.│Data │Sold finanţare │
│ │sold │estimat │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│1 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│2 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│3 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│4 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│5 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│6 │ │ │
└────────┴────────┴────────────────────┘


    14. Administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal DA [ ] NU [ ]
        Anexăm la prezenta Solicitare de garantare/modificare a garanţiei în cadrul Componentei RURAL PLUS, după caz, următoarele:
    - Anexa nr. 2.4 din Convenţia de garantare şi plata a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/capitalizare medie de piaţă/mari;
    – Anexa nr. 2.5 din Convenţia de garantare şi plata a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului;
    – Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate şi disponibile la data prezentei solicitări de garantare;
    – Certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanţării, valabil la data prezentei solicitări de garantare; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, instituţia de credit va transmite la FGCR un alt document valabil.
    – Rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online;
    – Rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăţi în care beneficiarul nu figurează cu interdicţie de a emite cecuri sau cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    – Cazier judiciar al administratorului valabil la data prezentei solicitări de garantare/ declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului judiciar;
    – Cazierul fiscal al administratorul valabil la data prezentei solicitări de garantare/ declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România.


     Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS.
        Finanţator,
        Persoane autorizate

    ANEXA 2.2

        la Anexa nr.2 la ordin
                                          CEREREA DE PLATĂ
                                 nr. ..... din data de ..... privind
                              Contractul de garantare nr. ...../(data).......
    1. Finanţatorul .................., prin ..................(Centrala/Sucursala/Agenţia) cu sediul în localitatea ..........., str. ............., nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ......, et. ......., judeţul/sectorul ................., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ........., înregistrat în Registrul bancar sub numărul ............, reprezentat de ............., în calitate de ............. şi de ............, în calitate de ..........., vă comunicăm că la data de ..........
    2. Beneficiarul: ............., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ......., J.../...../....., CUI ........, cu sediul social în localitatea ........, strada ........ nr. ......, bloc ............., scara ...., etaj ........, apartament .........., judeţul/sectorul ..........., telefon ........., fax ............., e-mail ........., a rambursat din facilitatea de credit garantată (principal) în cadrul Componentei RURAL PLUS, suma de ................lei.
    3. Finanţare restantă: .......................... lei.
    4. Finanţatorul solicită plata a ..............% din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Componenta RURAL PLUS.
    5. Valoarea plăţii solicitate: ................ lei. Plata se va efectua în contul unic al Finanţatorului deschis la ................ cod IBAN: ................. .
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit(e) de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii pentru care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părţilor sociale / acţiunilor şi ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.G.C.R. şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român, prin M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi;
    e) extrasul contului de credit sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    g) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 2.6 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS, prin care instituţia de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei; destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat / menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare;
    h) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante anterior primei trageri din facilitate sau, în caz contrar, din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru,în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
        Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...../2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, şi a respectat prevederile din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu F.G.C.R. şi din contractul de garantare încheiat cu F.G.C.R. şi cu beneficiarul.


        Adresa de e-mail la care F.G.C.R. transmite înscrisul comunicat beneficiarului este ............
        Data ......................
        Finanţator ................
        Persoane autorizate .......

    ANEXA 2.3

        la Anexa nr. 2 la ordin

┌────┬────────┬─────┬───────────┬──────────┬───┬──────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Verificare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rambursări rate (în contul │ │ │ │ │ │valori │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţiilor) │ │ │ │ │ │raportate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │Valoare │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │Garanţie │ │Valoare │(sold │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │întreprindere:│Număr de│Data de │Tip credit │ │ │Număr │Data │ │ │Acordat │garanţie,│garanţie │valoare │ │ │ │Sold │Sold │ │Sold │Sold │îbchisă │Tip │de ieşire│precedent │Iniţiere │Grant │ │
│Nr. │Contract│ │Unitatea │Beneficiar│ │Micro/Mică/ │contract│emitere a │(investiţii,│Credit │Scadentă│contract │emiterii │Garanţie│% │în luna │acordată │diminuată│garanţie │Credit │Sold │Sold │angajament │angajament ├─────────┬──────────┬──────────┤garanţie│garanţie │în luna │ieşire │în luna │+ intrări │procedură │dobândă │ │
│crt.│ID │Banca│teritorială│garanţie │CUI│Mijlocie/ │de │contractului│linie de │acordat│credit │de │contractului│maximă │Garantare│de │în luna │în luna │diminuata │utilizat│credit│credit │(credit │neutilizat │ │ │ │luna │luna │de │luna de │de │luna │de │solicitat│Observaţii│
│ │ │ │a băncii │ │ │Capitalizare │credit │de credit │credit) │ │garantat│garantare│de garantare│ │ │raportare│de │de │luna │ │curent│restant│neutilizat,│(garanţie │ │Total │ │curentă │precedentă│raportare│raportare│raportare│curentă – │insolvenţă│de bancă │ │
│ │ │ │ │ │ │medie de piaţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│raportare│precedentă│ │ │ │disponibil)│neutilizată)│În luna │rambursări│Total │ │ │(DA/NU) │ │a │ieşiri │(DA/NU) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │/Mare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │de rate în│rambursări│ │ │ │ │garanţiei│luna │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│an │de rate │ │ │ │ │ │curentă = │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sold │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │curent) │ │ │ │
├────┼────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │29 │30 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │
└────┴────────┴─────┴───────────┴──────────┴───┴──────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


┌───────┬──────────────┬───────────────┐
│Număr │Denumire │ │
│coloana│coloane Anexa │Observaţii mod │
│Anexa │nr. 2.3 │completare │
│nr. 2.3│ │ │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│1 │Nr. crt │cu numărul │
│ │ │curent │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu numărul │
│2 │Contract ID │„ContractID- │
│ │ │ului” atribuit │
│ │ │de către Fond │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│3 │Banca │cu numele │
│ │ │Băncii │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa │
│4 │teritorială a │cu Unitatea │
│ │băncii │Teritoriala a │
│ │ │Băncii │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Beneficiar │Se va completa │
│5 │garanţie │cu numele │
│ │ │beneficiarului │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│6 │CUI │cu CUI-ul │
│ │ │beneficiarului │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va competa │
│ │ │cu tipul │
│ │Întreprindere:│intreprinderii │
│ │Micro/Mica/ │in funcţie de │
│7 │Mijlocie/ │dimensiunea │
│ │Capitalizare │acesteia: Micro│
│ │medie de piaţă│/Mica/Mijlocie/│
│ │/Mare │Capitalizare │
│ │ │medie de piaţă/│
│ │ │Mare │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│8 │Număr contract│cu numărul │
│ │de credit │contractului de│
│ │ │credit │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Data de │Se va completa │
│ │emitere a │cu data │
│9 │contractului │acordării │
│ │de credit │contractului de│
│ │ │credit │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu tipul de │
│ │ │credit │
│ │ │(investitii/ │
│ │ │linie de │
│ │ │credit). Pentru│
│ │ │liniile de │
│ │ │credit nu se │
│ │Tip credit │vor completa │
│10 │(investiţii, │valorile │
│ │linie de │rambursărilor │
│ │credit) │de rate/soldul │
│ │ │garanţiei. │
│ │ │Soldul │
│ │ │garanţiei │
│ │ │pentru liniile │
│ │ │de credit = │
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei emise│
│ │ │de către Fond │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│11 │Credit acordat│cu valoarea │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat. │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Scadenta │cu data de │
│12 │credit │sfarsit a │
│ │garantat │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Număr contract│cu numărul │
│13 │de garantare │contractului de│
│ │ │garantare emis │
│ │ │de către Fond │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Data emiterii │cu data │
│14 │contractului │acordării │
│ │de garantare │contractului de│
│ │ │garantare emis │
│ │ │de către Fond │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Valoare │cu valoarea │
│15 │garanţie │garanţiei emise│
│ │acordata │de către Fond │
│ │ │din contractul │
│ │ │de garantare. │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│16 │% Garantare │procentului de │
│ │ │garantare a │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: „Acordat in│
│ │ │luna de │
│ │Acordat în │raportare” │
│17 │luna de │pentru toate │
│ │raportare │contractele de │
│ │ │garantare emise│
│ │ │de către Fond │
│ │ │in luna de │
│ │ │raportare │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: valoarea │
│ │Valoare │garanţiei │
│ │garanţie │acordate in │
│18 │acordata în │luna de │
│ │luna de │raportare │
│ │raportare │conform │
│ │ │descriere de la│
│ │ │punctul nr. 17 │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │garanţiei │
│ │Valoare │diminuate in │
│ │garanţie │luna de │
│19 │diminuată în │raportare, │
│ │luna de │valoare pe care│
│ │raportare │Beneficiarul o │
│ │ │mai/nu o mai │
│ │ │poate trage/ │
│ │ │utiliza. │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │garanţiei │
│ │ │totale │
│ │Total valoare │neutilizate pe │
│ │garantie │care │
│20 │diminuata luna│Beneficiarulnu │
│ │precedenta │o mai poate │
│ │ │trage/utiliza │
│ │ │(col.19 + │
│ │ │col.20 din luna│
│ │ │precedenta de │
│ │ │raportare). │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu soldul │
│ │ │creditului │
│ │ │utilizat. În │
│ │ │această coloană│
│ │ │se vor │
│ │ │reflecta, din │
│ │ │punct de vedere│
│ │ │istoric, │
│ │ │totalul │
│ │ │utilizărilor / │
│ │ │tragerilor din │
│ │ │credit │
│ │ │indiferent de │
│ │ │tipul acestuia │
│ │ │(linie de │
│ │ │credit sau │
│ │ │credit cu plata│
│ │ │în rate / │
│ │ │revolving sau │
│ │ │non-revolving),│
│ │ │fără influenţa │
│ │ │eventualelor │
│ │ │rambursări / │
│21 │Credit │plăţi de │
│ │utilizat │capital sau a │
│ │ │reîntregirilor │
│ │ │si │
│ │ │reutilizărilor │
│ │ │de limită (în │
│ │ │cazul liniilor │
│ │ │de credit). Se │
│ │ │vor totaliza │
│ │ │toate tragerile│
│ │ │efectuate │
│ │ │(cronologic) │
│ │ │până la │
│ │ │concurenţa │
│ │ │valorii maxim │
│ │ │aprobate a │
│ │ │facilităţii - │
│ │ │după atingerea │
│ │ │acestui prag se│
│ │ │va raporta │
│ │ │mereu valoarea │
│ │ │totală a │
│ │ │tragerilor = │
│ │ │valoarea │
│ │ │aprobată a │
│ │ │facilităţii. │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│22 │Sold credit │cu soldul │
│ │curent │creditului │
│ │ │curent │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│23 │Sold credit │cu soldul │
│ │restant │creditului │
│ │ │restant │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Sold │Se va completa │
│ │angajament │cu soldul │
│24 │(credit │creditului │
│ │neutilizat, │neutilizat │
│ │disponibil) │(disponibil) │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Sold │Se va completa │
│ │angajament │cu valoarea │
│25 │neutilizat │garanţiei │
│ │(garanţie │neutilizata ce │
│ │neutilizată) │mai poate fi │
│ │ │utilizata │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │ │rate din │
│ │În luna de │garanţie in │
│26 │raportare │luna de │
│ │ │raportare │
│ │ │(pentru │
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │ │rate din │
│ │Total │garanţie in an,│
│27 │rambursări de │in luna de │
│ │rate in an │raportare │
│ │ │(pentru │
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │totala a │
│ │Total │rambursărilor │
│28 │rambursări de │de rate din │
│ │rate │garanţie │
│ │ │(pentru │
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │si se va │
│ │ │verifica, │
│ │ │astfel - pentru│
│ │ │finantari │
│ │ │garantate in │
│ │ │vigoare: Soldul│
│ │ │garanţiei (29) │
│ │ │= Valoare │
│ │ │garanţie │
│ │ │acordata (15) -│
│ │ │Valoarea │
│ │ │garanţiei │
│ │ │diminuata in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare (19) │
│ │ │- Total valoare│
│29 │Sold garanţie │garantie │
│ │luna curenta │diminuata luna │
│ │ │precedenta (20)│
│ │ │- Total │
│ │ │rambursări rate│
│ │ │de capital │
│ │ │(28). │
│ │ │-pentru │
│ │ │renuntari: se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │0 │
│ │ │-pentru │
│ │ │garantiile │
│ │ │platite/ │
│ │ │refuzate la │
│ │ │plata in luna │
│ │ │de raportare, │
│ │ │se va completa │
│ │ │cu 0 │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Sold garanţie │cu soldul │
│30 │luna │raportat de │
│ │precedenta │către Banca din│
│ │ │luna precedenta│
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Credit │Se va completa │
│ │garantat │cu DA/NU in │
│31 │închis în luna│funcţie de │
│ │de raportare │statusul │
│ │(DA/NU) │creditului │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │tipul de ieşire│
│ │ │in luna pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate, │
│ │ │astfel: pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │pentru care s-a│
│ │ │renuntat in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │,Renunţare’; │
│ │ │pentru │
│ │ │rambursări de │
│ │ │rate in luna de│
│ │ │raportare │
│ │ │aferente │
│ │ │finanţărilor │
│ │ │garantate in │
│ │ │derulare cu: │
│ │ │,Rambursare │
│ │ │rata’; pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral │
│ │ │anticipat in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │„Rambursare │
│ │ │integrala │
│ │ │anticipata’; │
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral la │
│ │ │termen in luna │
│ │ │de raportare │
│ │Tip ieşire │cu: „Rambursare│
│32 │luna de │integrala la │
│ │raportare │termen”; pentru│
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │pentru care │
│ │ │Ministerul de │
│ │ │Finanţe a │
│ │ │efectuat plata │
│ │ │garanţiei in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │„Plata │
│ │ │garanţie”; │
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │pentru care │
│ │ │Fondul a emis │
│ │ │decizia de │
│ │ │refuz de plata │
│ │ │in luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │“Refuz plata │
│ │ │garanţie”; │
│ │ │pentru │
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate │
│ │ │pentru care │
│ │ │s-au realizat │
│ │ │diminuari cu: │
│ │ │„Diminuare”. │
│ │ │Pentru │
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate │
│ │ │pentru care │
│ │ │s-au │
│ │ │inregistrat 2 │
│ │ │tipuri de │
│ │ │iesire, acestea│
│ │ │se vor │
│ │ │mentionata │
│ │ │cumulat. │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea de │
│ │ │Ieşire in luna │
│ │ │de raportare a │
│ │ │garanţiei, │
│ │ │astfel: cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │soldului │
│ │ │precedent │
│ │ │raportat pentru│
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │pentru s-a │
│ │ │rambursat la │
│ │ │termen/ │
│ │ │anticipat │
│ │ │integral sau │
│ │ │pentru care sa │
│ │ │comunicat │
│ │ │renunţarea in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │ │rata in luna │
│ │ │pentru: │
│ │ │finanţările in │
│ │ │derulare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │garantiei │
│ │ │diminuate in │
│ │Valoare de │luna de │
│33 │ieşire în luna│raportare; cu │
│ │de raportare a│valoarea plaţii│
│ │garanţiei │garanţiei │
│ │ │efectuate de │
│ │ │către │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Finanţelor in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │soldului din │
│ │ │decizia de │
│ │ │refuz plata │
│ │ │garanţie emisa │
│ │ │de către Fond │
│ │ │in luna de │
│ │ │raportare. │
│ │ │Pentru │
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate │
│ │ │pentru care │
│ │ │s-au │
│ │ │inregistrat 2 │
│ │ │tipuri de │
│ │ │iesire, se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │suma acestora; │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │garantiei │
│ │ │pentru │
│ │ │renuntarile │
│ │ │petrecute in │
│ │ │lun acordarii │
│ │ │garantiei │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Verificare │si se va │
│ │valori │verifica: sold │
│ │raportate │garanţie luna │
│ │(sold │precedenta (30)│
│ │precedent + │+ intrări luna │
│34 │intrări luna │curenta (18) - │
│ │curenta - │ieşiri in luna │
│ │ieşiri luna │de raportare a │
│ │curenta = sold│garanţiei (33) │
│ │curent) │= Sold garanţie│
│ │ │luna curenta │
│ │ │(29) │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Iniţiere │cu DA/NU in │
│35 │procedura de │funcţie de │
│ │insolvenţă (DA│iniţierea │
│ │/NU) ’ │procedurii de │
│ │ │insolventa │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Grant dobanda │valoarea │
│36 │solicitat de │dobânzii │
│ │banca │aferente lunii │
│ │ │de raportare │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│37 │Observaţii │cu observaţiile│
│ │ │semnificative │
└───────┴──────────────┴───────────────┘

        TABEL

    ANEXA 2.4

        la Anexa nr.2 la ordin
                                               DECLARAŢIE
                                 PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI PRIVIND ÎNCADRAREA
                                 ÎN CATEGORIA MICROÎNTREPRINDERILOR/ÎNTREPRINDERILOR
                                       MICI/MIJLOCII/MICI CU CAPITALIZARE
                                            MEDIE DE PIATĂ/MARI
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ............................
        Adresa sediului social ..............................
        Cod unic de înregistrare ............................
        Numele şi funcţia ........(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent).....

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [ ] Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără a se completa secţiunea " CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate" din prezenta anexă
        [ ] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform secţiunii "CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate", precum şi a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
        [ ] Întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform secţiunii 'CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate", precum şi a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

┌───────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├───────────┬───────────────┬───────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale (mii│
│de │netă (mii lei/ │lei/mii │
│salariaţi │mii Euro) │Euro) │
├───────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴───────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│Important: Precizaţi │ │
│dacă, faţă de │ │
│exerciţiul financiar │[ ] Nu │
│anterior, datele │[ ] Da (în │
│financiare au │acest caz se │
│înregistrat modificări │va completa şi│
│care determină │se va ataşa o │
│încadrare │declaraţie │
│întreprinderii într-o │referitoare la│
│altă categorie │exerciţiul │
│(respectiv │financiar │
│microîntreprindere, │anterior) │
│întreprindere mică, │ │
│mijlocie sau mare). │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

        Semnătura ..............(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea).....
        Declar pe propria răspundere ca datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Data întocmirii ...........................
        Semnătura ............................
     *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
        *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

                                         CALCULUL
                           pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinta │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numarul │afaceri│active│
│ │mediu │anuala │(mii │
│ │anual de │neta │lei/ │
│ │salariati│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │Euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situatiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│sectiunea B*2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proportional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, daca │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│sectiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (daca │ │ │ │
│exista) - daca │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din sectiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" .
        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
                                    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ...............................
        Adresa sediului social..................................
        Codul unic de înregistrare ..............................
        Numele, prenumele şi funcţia .......... Preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent .....

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinta │
├─────┬────────────┬───────────┬───────┤
│ │Numarul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuala neta│(mii │
│ │salariati*3)│(mii lei/ │lei/mii│
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    1) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        ..............................

        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        ...............................

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. A) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
        Tabelul de parteneriat - A.2.

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numarul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuala │totale*5)│
│ │anual de │neta │(mii lei/│
│ │salariati│(mii │mii Euro)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultata │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicarii │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
        *3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
        *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea partenera - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele si │Numarul │de │Active│
│ │ │ │prenumele │mediu │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │presedintelui │anual │anuala │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │consiliului de│de │neta │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administratie,│salariati│(mii │mii │
│ │ │ │director │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │ │general sau │ │Euro) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘


        NOTA:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    SECŢIUNEA B

        ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici/mijlocii/mari:
        [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTA:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).


    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*7)│(mii lei/ │lei/mii│
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘


        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌──────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │Identificarea întreprinderilor │
│ │incluse prin consolidare │
├──────────────┼────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele si │
│întreprinderea│ │ │prenumele │
│legata │Adresa │ │presedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administratie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘


        NOTA:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.


        *6) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege.
        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬───────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active │
│ │Numarul │afaceri│totale │
│Întreprinderea│mediu │anuala │(mii │
│numarul: │anual de │neta │leiImii│
│ │salariati│(mii │Euro) │
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼───────┤
│1.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼───────┤
│Z.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼───────┤
│B.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼───────┤
│4.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼───────┤
│s.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼───────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴───────┘

        NOTA
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
                                        FIŞA
                        privind legătura dintre întreprinderi nr. .........
                             din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru
                           întreprinderile legate care nu sunt incluse
                         în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii .................
        Adresa sediului social ...................
        Codul unic de înregistrare ...............
        Numele, prenumele şi funcţia .......preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent.....

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinta │
├─────┬────────────┬───────────┬───────┤
│ │Numarul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuala neta│(mii │
│ │salariati*7)│(mii lei/ │leiImii│
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

        NOTA:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora şi "fisa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.
        *8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        1 Toate cererile/declaraţiile depuse pentru Componenta RURAL PLUS vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.


    ANEXA 2.5

    la Anexa nr. 2 la ordin
                               DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI
                             PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE ACORDARE
                              A AJUTORULUI DE STAT SUB FORMĂ DE GRANT ŞI A
                                    CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
        Subsemnatul/Subsemnata, .............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ....., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............ nr. ..........., bl. ......, sc. ...., ap. ......, sectorul/judeţul ................, în calitate de reprezentant legal al ....., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de ajutor de stat sub formă de garanţie şi de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 24.03.2020, cu modificările uterioare, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat acordat în temeiul secţiunii 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, cu modificările şi completările ulterioare;
        [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat acordate în temeiul secţiunii 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, cu modificările şi completările ulterioare*);

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │CAEN/ │
│ │ │ │ │normativ │ │CAEN- │
│ │Anul │Forma │Furnizorul│in baza │Cuantumul │uri │
│Nr. │acordarii │ajutorului│ajutorului│caruia a │ajutorului│pentru │
│crt.│ajutorului│de stat │de stat │beneficiat│de stat │care s-a│
│ │de stat │ │ │de │(moneda) │acordat │
│ │ │ │ │finantare │ │ajutorul│
│ │ │ │ │ │ │de stat │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘

        *) se vor declara toate ajutoarele de stat acordate în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv cele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi a componentelor acesteia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS şi RURAL PLUS.


    b) împotriva ei nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de F.G.C.R., declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
        [ ] nu se află în insolvenţă;
        [ ] nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
        [ ] nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri sau cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
        [ ] nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat (ă) în cadrul Componentei RURAL PLUS;
        [ ] nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor Componentei RURAL PLUS, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene;

    C. Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
     [ ] respectă prevederile art. 7 alin. (7) din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2024.
        [ ] este afectată de criză în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01), , cu modificările uterioare.
        [ ] nu a solicitat alte garanţii în cadrul programului IMM PLUS.
        [ ] a solicitat garanţii în cadrul programului IMM PLUS, după cum urmează: ...... (se vor detalia: valoarea creditelor şi garanţiilor solicitate, tipul creditului: capital de lucru sau investiţii, valoarea maximă a ajutorului de stat aferent acestora, CAEN/CAEN-uri pentru finanţare/acordare ajutor de stat).
        [ ] nu utilizează în niciun fel măsurile de ajutor prevăzute de Componenta RURAL PLUS pentru a submina efectele scontate ale sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali şi sunt în deplină concordanţă cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile;
        [ ] nu este o entitate care face obiectul sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali;
        [ ] nu facem obiectul sancţiunilor adoptate de UE şi nici:
    a) persoanele, entităţile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    b) întreprindere deţinută sau controlată de persoane, entităţi sau organisme care fac obiectul sancţiunilor adoptate de UE;
    c) întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în industrii care fac obiectul sancţiunilor adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

        [ ] nu am solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;

    D. Declar pe propria răspundere că administratorii societăţii persoane fizice şi/sau juridice, rezidente pe teritoriul României nu au înscrise fapte în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.
        Numele
        .......................
        Semnătura*)
        .......................
        Data semnării .........
        *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru Componenta RURAL PLUS vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 2.6

    la Anexa nr. 2 la ordin
                         DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A FINANŢATORULUI
        Denumirea Finanţatorului ..............., Sediul social ..........., Telefon ...........; Fax ...........; E-mail ..........., Nr. de înmatriculare la registrul comerţului ........., Codul unic de înregistrare ............, reprezentat prin dl/dna ............ în calitate de ..............
        Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului ........ din creditul*1) ..............., în valoare de .............(din care utilizat efectiv ........) cu destinaţia*2) ..........., garantate prin Contractul de garantare nr. ...../....... au fost utilizate numai pentru finanţarea*3) .............., aferente Codului CAEN/Codurilor CAEN pentru finanţare*4) ...............
        *1) Se completează tipul creditului, după caz: credit de investiţii sau credit/linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
        *2) Se completează cu destinaţia creditului conform contractului de credit
        *3) Se completează cu tipul finanţării: investiţie sau capital de lucru
        *4) Se completează cu codul CAEN pentru finanţare din acordul de finanţare şi contractul de garantare

        Declarăm pe propria răspundere că am autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, numai pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare. Anterior autorizării tragerilor din facilitatea credit au fost întreprinse verificări specifice ale documentelor justificative prezentate de beneficiar pentru utilizările din credit astfel încât acestea să respecte destinaţia creditului din contractul de credit.
        Date privind ........... beneficiar/ă a/al Componentei RURAL PLUS, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024,:
        Denumirea ..........., Sediul social .............., cod poştal ............, Telefon ..........; E-mail ........., Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului ......., Codul unic de înregistrare ...............
        Obiectul principal de activitate ..............
        Cod CAEN ......................................
        Obiectul secundar de activitate*5)...........
        Cod CAEN ...................................
        *5) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

        Numele ......................
        Funcţia .....................
        Semnătura autorizată ........
        Data semnării ...............

    ANEXA 2.7

    la Anexa nr. 2 la ordin
                                ACORD DE FINANŢARE
                          pentru beneficiarii Componentei RURAL PLUS
                                Nr. ........ din ............
        Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, şi în conformitate cu prevederile Convenţiei
    de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS nr. ......./.......2024, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, cu sediul social în Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar: .........., telefon ........., fax ........., email: ........, reprezentat de ........, în calitate de ........, denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat IMM PLUS - Componenta RURAL PLUS, aprobată în Anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. ....../2024,
        Instituţia de credit .........., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ........., cu sediul în localitatea .........., str. ....... nr. .........., bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ........, judeţul/sectorul ..............., telefon: ..........., e-mail: ..........., înregistrat la registrul comerţului cu nr. .......... şi în Registrul bancar cu nr. ......., cod unic de înregistrare: ..........., reprezentat prin dl/dna ............, în calitate de ..........., şi dl/dna ..............., în calitate de ........., având contul bancar nr. ........... deschis la ............., denumită în continuare finanţator,
        şi
        Beneficiarul ..............., cu sediul social în localitatea ................., str. .......... nr. ..........., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. ......., sectorul/judeţul ..........., telefon ............, e-mail: .............., înregistrat la Registrul Comerţului/Registrul Soc. Agricole/etc. Cu nr. ........., cod unic de înregistrare ................., reprezentat de .................., CNP/CUI .............., în calitate de .............., cont bancar nr. ............ deschis la ......., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
     Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat IMM PLUS - Componenta RURAL PLUS, implementată de către F.G.C.R., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024.

    ART. 2
    Tipul creditului
        Ajutorul de stat acordat sub formă de garanţie şi ajutorul de stat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de ......... lei, acordat pe o perioadă de ................................, cod/coduri CAEN finanţare ..........
        Sau
    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ................. lei, acordat pe o perioadă de ..............., cod/coduri CAEN finanţare .........


    ART. 3
    Plafonul maxim al ajutorului de stat
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de garanţie şi de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea garanţiei, a comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza secţiunii 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene Cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03 precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.250.000 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 335.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 280.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ............. lei, compus din:
    a) garanţie de stat, în valoare de maximum ............... lei;
    b) comision de risc, în valoare de maximum ............... lei;
    c) comision de administrare, în valoare de maximum ....... lei;
    d) dobândă*1), în valoare de maximum ..................... lei.
        *1) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.


    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni de la data acordării creditului. În situaţia în care pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare nivelul componentei de dobândă reprezentând dobânda pe maxim 12 luni depăşeşte nivelul prevăzut la alin. (3) lit. d), beneficiarul are obligaţia de a plăti diferenţa.
    (5) Componenta de dobândă şi componenta de comision de administrare se virează de către Ministerul Finanţelor (MF) trimestrial, în contul F.G.C.R., pe baza Deciziei de Plată a sumelor de virat în contul F.G.C.R., conform prevederilor schemei de ajutor de stat IMM PLUS - Componenta RURAL PLUS.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.G.C.R.virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia şi până la 31 iulie 2026, inclusiv.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    (1) F.G.C.R.- administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    (2) Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de 2.250.000 euro pe întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 335.000 euro pe întreprindere;
    d) să plătească diferenţa de dobândă în situaţia în care pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare nivelul componentei de dobândă reprezentând dobânda pe maxim 12 luni depăşeşte nivelul prevăzut la art. 3 alin. (3) lit.d);.

    (3) Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru destinaţia din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare
    b) nu va autoriza trageri din creditul acordat în cadrul schemei, prevăzut la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    c) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în termenul solicitat.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Componentei RURAL PLUS şi ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    (1) În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    (2) Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    (3) Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    (1) Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord. Modificarea valorii creditului în sensul diminuării, precum şi reducerea perioadei de valabilitate a creditului reprezintă situaţii care nu necesită act adiţional la prezentul acord.
    (2) Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi până la 31 iulie 2026 inclusiv, nu poate fi modificată.
    (3) Prin excepţie de la alin. (2), valoarea totală a acordului de finanţare poate fi modificată de către administratorul schemei, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă, garanţie) prin acte adiţionale încheiate până cel târziu la data de 30 iunie 2024, inclusiv.
    (4) În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de stat după data de 30 iunie 2024 şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    (1) În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia sau a creditului prevăzut la art. 2, acordul de finanţare se revocă.
    (2) Acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) intră în procedură de insolvenţă, în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.G.C.R. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    (3) În situaţiile descrise la alin. (1) şi (2) lit. c), F.G.C.R. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    (4) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    (6) Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2024.
    (2) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin Anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2024.
    (3) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .............................

┌─────────────────┬───────────┬───────────┐
│F.G.C.R.-S.A.-IFN│Finanţator,│Beneficiar,│
│……………………… │………………………..│………………………….│
└─────────────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 2.8

    la Anexa nr. 2 la ordin
                           CONTRACT DE GARANTARE
                           Nr. ........ din data de .......
     Încheiat în baza prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, denumită în continuare O.U.G. nr. 18/2024 şi în baza prevederilor Procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru Componenta RURAL PLUS şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS, între:
    1. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, împuternicit conform O.U.G. nr. 18/2024, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ............, reprezentat de .............., în calitate de .........., denumit în continuare F.G.C.R.;
    2. Instituţia de credit ..............., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ................., cu sediul în localitatea ............, str. ......... nr. ........, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. .........., judeţul/sectorul ............, telefon: .........., e-mail: .........., înregistrat la registrul comerţului cu nr. .......... şi în Registrul bancar cu nr. ......., cod unic de înregistrare: .........., reprezentat prin dl/dna ............, în calitate de ........., şi dl/dna ............., în calitate de ......., având contul bancar nr. ......... deschis la ............, denumită în continuare finanţator,
        şi
    3. Beneficiarul ..............., cu sediul social în localitatea ................, str. ............. nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ......., telefon .............., e-mail: ................, înregistrat la Registrul Comerţului/Registrul Soc. Agricole/etc. Cu nr. ......, cod unic de înregistrare ......, reprezentat de ........, CNP/CUI ................., în calitate de ..............., cont bancar nr. ......... deschis la .........., denumit în continuare Beneficiar,
        în următoarele condiţii
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) ajutor de stat - suma reprezentând cumulul rezultat dintre valoarea garanţiei de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, şi valoarea grantului astfel cum este definit la lit. m), dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.250.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 335.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 280.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        Ajutoarele de stat acordate prin prezenta Componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM PLUS, inclusiv prin Componentele acestuia, precum şi cu celelalte ajutoare de stat acordate în conformitate cu prevederile secţiunii 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene Cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cadrul temporar de criză şi de tranziţie. Ajutoarele de stat acordate prin prezenta Componentă se cumulează inclusiv cu ajutoarele de stat sub formă de grant acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST aferente finanţărilor garantate care sunt rambursate integral la termen sau anticipat la momentul solictării unei noi garanţii în cadrul Programului IMM PLUS.
        În cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de
    2.250.000 euro pe întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 335.000 euro pe întreprindere.
        Schema de ajutor de stat IMM PLUS va deveni operaţională la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană şi contractele de garantare şi acordurile de finanţare vor fi emise până la 30 iunie 2024.

    b) beneficiarii componentei RURAL PLUS - operatori economici constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, şi asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi start-upuri, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi în domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului;
    c) comision de administrare - sumă cuvenită F.G.C.R., pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat;
    d) comision de risc - suma datorată MF de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul componentei schemei de ajutor de stat. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat;
    e) Componenta RURAL PLUS - componentă a schemei de ajutor de stat IMM PLUS care are ca obiectiv susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar şi comerţului cu produse agricole, piscicole şi alimentare, cu excepţia tutunului şi a băuturilor alcoolice, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat şi granturi în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituţiile de credit;
    f) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul schemei de ajutor de stat, instituţia de credit şi F.G.C.R., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor, reprezentat de F.G.C.R., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit; beneficiarul schemei de ajutor de stat îşi asumă obligaţia de a rambursa statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;
    g) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului componentei schemei de ajutor de stat, cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    h) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrală.
    i) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi spezele bancare datorate de beneficiarul componentei schemei de ajutor de stat în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.G.C.R., în baza mandatului acordat de către MF, acordă o garanţie în numele şi pe contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
    j) garant - statul, prin MF, reprezentat prin F.G.C.R., pentru garanţiile acordate în numele şi pe contul statului;
    k) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.G.C.R., în numele şi pe contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la schema de ajutor de stat nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
    l) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de beneficiar. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin MF, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    m) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pe o perioadă de maxim 12 luni de la data acordării creditului. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei Componente, din grant se acoperă valoare dobânzii datorată de beneficiarii Componentei pe o perioadă de maxim 12 luni de la data acordării creditului, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorată pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.

    n) instituţie de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) întreprindere mijlocie - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/ întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro;
    q) întreprindere mare - întreprinderea care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, astfel cum sunt definite la lit. o), p) şi r);
    r) microîntreprindere şi întreprindere mică - întreprinderi care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 90%;
    t) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    u) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu valoarea creditului pe care Beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza şi cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile, comisioanele bancare şi spezele bancare datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    v) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării garantate, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către MF;


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.G.C.R. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituţia de credit în cadrul Componentei RURAL PLUS.
    (2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii este în valoare de ............ lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Componentei RURAL PLUS.
    (3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii cu destinaţia ............... se acordă prin Contractul de credit nr. ....... din data de ........... pe termen de ......... luni, cu scadenţă la data de ............ şi cu o perioadă de graţie .......... (în cazul investiţiilor).
    (4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru, respectiv pentru codul CAEN/coduri CAEN finanţare ...........
    (5) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene.
    (6) Creditele pentru refinanţarea altor credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi pentru investiţii în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar şi comerţului cu produse agricole, piscicole şi alimentare, cu excepţia comerţului cu tutun şi băuturi alcoolice, nu pot fi utilizate pentru refinanţarea creditelor acordate pentru implementarea de proiecte finanţate cu fonduri europene şi a creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Beneficiarul va efectua minim o tragere din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data acordării garanţiei.

    ART. 2.2
    (1) Valoarea maximă a garanţiei de stat este de .......... lei, reprezentând ...........% din valoarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Componentei RURAL PLUS în baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar şi cu valoarea creditului pe care Beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de credit.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3.1 lit. e) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS, în cazul creditelor de investiţii.

    ART. 2.4
        În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.

    CAP. III
    Comisionul de risc şi comisionul de administrare
    ART. 3.1
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează/se regularizează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior şi se regularizează la soldul efectiv al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

    ART. 3.2
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează/reguralizează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior şi se regularizează la soldul efectiv al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
        Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului. Creditele garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene sau din ajutoare de stat;
    c) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.G.C.R. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    d) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit MF la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    e) să prezinte prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţie valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu valoarea finanţată. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, se instituie şi ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat. Pentru creditele acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se menţine structura de garanţii aferentă creditului refinanţat. În acest sens instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare transmite o declaraţie prin care confirmă, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare asupra bunului / bunurilor care a făcut / au făcut obiectul finanţării investiţiei iniţiale, precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat. Ipoteca astfel constituită va avea rangul I, iar în situaţia în care bunul care face obiectul refinanţării este ipotecat în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare, se va urmări ca după acordarea refinanţării ipoteca legală să fie de rangul I, prin radiere ipotecii intabulate în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare. Pentru creditele acordate pentru refinanţarea creditelor pentru capital de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit care acordă creditul de refinanţare, precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat;
    f) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 12 alin. (2) şi (3) din Anexa la O.U.G. nr. 18/2024, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    g) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. g), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.;


    ART. 4.2
        Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS;
    b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinaţiile din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat în acordul de finanţare;
    c) să verifice destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie;
    d) să asigure respectarea obligaţiei Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 12 alin. (2) şi (3) din Anexa la O.U.G. nr. 18/2024, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Componentei RURAL PLUS pe o perioadă de maximum 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire; în cazul refinanţării creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 36 luni de la momentul acordării iniţiale cu obligativitate ca, în cel puţin ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei să aplice graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul Componentei RURAL PLUS pe o perioadă de maximum 72 de luni, fară posibilitatea de prelungire; în cazul refinanţării creditelor de investiţii, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale;
    g) să transmită F.G.C.R. două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale Acordului de finanţare; * Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    h) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.G.C.R., anexa nr.2.3 de raportare semnată electronic, la adresa de email raportări@fgcr.ro, care cuprinde informaţiile referitoare la creditele garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS, respectiv componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF beneficiarilor în cadrul Componentei RURAL PLUS;
    i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    j) să solicite şi să obţină acordul expres al F.G.C.R. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite;
    k) să menţină condiţiile de creditare prevăzute la art. 4.3 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componentei RURAL PLUS;
    l) să solicite beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator;
    m) să asigure o perioadă de graţie de maximum 18 de luni în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS;
    n) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art.1.1 lit. l) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS, instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.G.C.R.;
    o) să solicite F.G.C.R. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) din Anexa la O.U.G. nr. 18/2024 şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    p) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    q) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    r) să notifice F.G.C.R , spre ştiinţă MF, de îndată ce a luat cunoştinţă despre situaţiile privind declanşarea procedurii de insolvenţă, lichidare judiciară sau faliment a beneficiarului, precum şi cu privire la termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului.


    ART. 4.3
        F.G.C.R. se obligă:
    a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi normelor metodologice;
    c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile transmiterii de către Finanţator a tuturor documentelor prevăzute de convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul;
    g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute de convenţia de garantare şi plată a granturilor, precum şi/sau a nerespectării prevederilor din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul;
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului;
    i) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă instituţiei de credit. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii;
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - înscrisul prevăzut la litera j) de mai sus;
    – dovada efectuării procedurii de comunicare a înscrisului către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.G.C.R. , din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Componenta RURAL PLUS, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.G.C.R. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.G.C.R. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Componentei RURAL PLUS, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, dacă este cazul;
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.G.C.R. de către beneficiarul Componentei RURAL PLUS, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau la data plăţii/refuzului platii garanţiei, după caz, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către F.G.C.R. sau de către F.G.C.R. către M.F., dacă este cazul;
    p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanţa;
    q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară;
    r) să emită, la solicitarea instituţiei de credit, acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii colaterale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Componenta RURAL PLUS şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator;
    s) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidenţa fiscală a sumei plătite de MF;
    t) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvenţă/faliment a beneficiarilor Componentei RURAL PLUS pentru înscrierea la masa credala a valorii finanţării garantate.


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) şi (3) din Anexa la OUG nr. 18/2024, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea statului român prin MF, precum şi a Finanţatorului, în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz:
    a) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor pentru investiţii (se va descrie bunul ipotecat);
    b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Componentei RURAL PLUS la instituţia de credit finanţatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru (se vor menţiona conturile beneficiarului);
    c) alte garanţii, după caz (se va descrie garanţia).

    (2) În temeiul prezentului contract, F.G.C.R. mandatează Finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor de investiţii.
    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 1.1 lit. l) din convenţia de garantare şi plată a granturilor se efectuează de către Finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.G.C.R. Pentru formalităţile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a garanţiilor colaterale, Finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.G.C.R. . În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se menţine structura de garanţii aferentă creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare de rang I asupra bunului / bunurilor care a făcut/au făcut obiectul finanţării investiţiei iniţiale.
    (4) În cazul în care se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Componentei RURAL PLUS se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţată prin Componenta RURAL PLUS, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I sau rang secund, după caz, să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (5) În cazul în care instituţia de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.G.C.R., în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.G.C.R., după caz.
    (6) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.G.C.R., după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
    (7) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor constituiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, instituţia finanţatoare va solicita acordul autorizat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
        În cazul în care Beneficiarul Componentei RURAL PLUS nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.G.C.R., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.G.C.R. ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului dar nu mai târziu de 180 de zile calendaristice calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.G.C.R. aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) F.G.C.R. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (3) F.G.C.R. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii documentaţiei de plată ulterior expirării termenului de 180 zile calendaristice calculat de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, a transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 8.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (4) F.G.C.R. respinge cererea de plată a garanţiei şi în situaţia în care pentru beneficiarul finanţării a fost emisă o Decizie de recuperare / stopare a ajutorului de stat, în condiţiile în care în urma monitorizării creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS, realizate anterior depunerii sau pe parcursul analizei cererii de plată, s-a constat utilizarea neconformă a creditului garantat cu nerespectarea destinaţiei şi a codului/codurilor CAEN pentru finanţare menţionat/ menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare, inclusiv cu nerespectarea prevederilor art. 7.15, alin. (2) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS.
    (5) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Componentei RURAL PLUS, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.G.C.R., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.G.C.R. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (6) Plata garanţiei se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată vizată cu "bun de plată", în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată.
    (7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.G.C.R. dovada efectuării plăţii.
    (8) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (7), F.G.C.R. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (7).
    (9) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea la sediul F.G.C.R. sau pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (10) Anunţul prevăzut la alin. (9) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia.
    (11) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (12) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (13) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (12), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (14) Titlul executoriu prevăzut la alin. (13) se înaintează de către F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
        Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8.1
        Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al M.F.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R.

    ART. 9.2
        Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
        Răspunderea asumată de F.G.C.R. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei, inclusiv în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei cu respectarea termenului de maxim 180 de zile prevăzut la art. 6.1;
    e) data înregistrării la F.G.C.R. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie/data renunţării beneficiarului la garanţie comunicată de către finanţator prin Anexa nr. 2.3 la Convenţia de garantare şi plata în luna de raportare.


    ART. 9.4
    (1) Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ............, sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
        Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 18/2024.

    ART. 9.6
     În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) din Anexa la O.U.G. nr. 18/2024, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
        Părţile sunt de acord că, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

        Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, ................., în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator*1) şi Beneficiar şi două pentru F.G.C.R.

┌─────────────────┬───────────┬───────────┐
│F.G.C.R.-S.A.-IFN│Finanţator,│Beneficiar,│
│……………………… │………………………..│………………………….│
└─────────────────┴───────────┴───────────┘

        *1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.

    ANEXA 2.9

    la Anexa nr. 2 la ordin
                                  ÎNŞTIINŢARE CU PRIVIRE LA RENUNŢAREA
                             la garanţia acordată în cadrul Componentei RURAL PLUS
        Finanţatorul, prin ............., cu sediul în localitatea ..............., str. ........... nr. ......, judeţul/sectorul .........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ......., cod unic de înregistrare .............., telefon ................, fax ..............., e-mail ....., reprezentat de ............., în calitate de ........, şi de ........., în calitate de ............., informează F.G.C.R. cu privire renunţarea la garanţia acordată în baza contractului de garantare nr. ............ pentru beneficiarul ......., CUI ..........., înregistrat la registrul comerţului .............., întrucât beneficiarul nu a semnat Contractul de garantare şi acordul de finanţare.
        Ataşăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum şi pe cele ale acordului de finanţare.
        Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ..............., funcţia ............., tel ............, e-mail ..........
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ................

    ANEXA 2.10

    la Anexa nr. 2 la ordin
                                      SOLICITARE DE RADIERE*1 A IPOTECII IMOBILIARE/MOBILIARE
                                       ÎNSCRISE ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN ÎN CADRUL
                                                   COMPONENTEI RURAL PLUS
        *1 Forma solicitării va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. .........../..................
    1. Finanţatorul ................., prin Sucursala/Agenţia ..............., cu sediul în localitatea .............., str. ............ nr. .........., judeţul/sectorul .........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ............, cod unic de înregistrare ..........., telefon ............, fax ......, e-mail .........., reprezentat de ........, în calitate de .........., şi de .............., în calitate de .........., solicită F.G.C.R. acordul pentru radierea ipotecii legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 12 alin. (2) şi (3) din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. ......../..........., încheiat cu Beneficiarul ..........., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J ........./........./........, cod unic de înregistrare .........., ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat/neutilizării creditului garantat.
    2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. ............. nr. .........., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......., localitatea ............. judeţul/sectorul ...............
    3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R. ............................
    4. Data rambursării integrale a creditului garantat: .............................
    5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ..........lei
    6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;
    – contractul de garantare;
    – extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    7. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ............, funcţia ........., tel ..........., e-mail ..............
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ....................

    ANEXA 2.11

    la Anexa nr. 2 la ordin
                                                 ACORD*1
                                  PRIVIND RADIEREA IPOTECII IMOBILIARE/MOBILIARE ÎNSCRISE
                                 ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN ÎN CADRUL COMPONENTEI RURAL PLUS
        *1 Forma acordului va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Către
        Finanţator: .................
        Beneficiar ..................
        Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. ........... nr. ............, bl. ........, sc. ......, et. ...., ap. ........, localitate ......... judeţ/sector .........
        sau
        Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R. .................
     Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ..../........ înregistrată la F.G.C.R. cu nr. ........, în conformitate cu art. 7.12 din convenţia de garantare şi plata vă transmitem acordul F.G.C.R., exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în ceea ce priveşte radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I sau rang secund, după caz, instituit în baza
    Contractului de garantare nr. ........,
        Beneficiar înregistrat la registrul comerţului cu nr. J ......./.........../........., cod unic de înregistrare .........., deoarece creditul acordat de Finanţator prin Componenta RURAL PLUS a fost rambursat integral/nu a fost utilizat.
     Pentru bunurile imobile formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru /F.G.C.R. şi unul pentru Finanţator.
        F.G.C.R.
        Persoane autorizate,
    ...................

                                 -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016