Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENŢIE din 29 aprilie 2022  de implementare a Programului RURAL INVEST    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONVENŢIE din 29 aprilie 2022 de implementare a Programului RURAL INVEST

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 426 din 3 mai 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.073 din 29 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 426 din 3 mai 2022.
──────────

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Ministerul Finanţelor │FGCR │
│Nr. │Nr. │
└───────────────────────────────┴──────┘

    Încheiată în temeiul art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 24/2022, între:
    Ministerul Finanţelor, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ..................................................., în calitate de ....................................., denumit în continuare M.F.,
    şi

    Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, înregistrat în Registrul general BNR nr. RG-PJR-41-090173/2007, Registrul special BNR nr. RS-PJR-41-090029/2007, reprezentat de .................., în calitate de ..............., şi de .............., în calitate de .................., denumit în continuare FGCR.
    În scopul derulării Programului RURAL INVEST părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    ART. 1
    Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat FGCR de către M.F., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanţiilor şi acordarea granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat asociată Programului RURAL INVEST pentru susţinerea activităţii întreprinderilor care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST.

    ART. 2
    (1) Programul RURAL INVEST, denumit în continuare Program, este un program multianual de susţinere a întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum şi a întreprinderilor din alte domenii decât cele de mai sus şi care au realizat investiţii în baza proiectelor de finanţare din fonduri europene alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, denumite beneficiari.
    (2) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program pentru unul sau mai multe credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
    (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
    sau

    (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau

    (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari

    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar nu poate depăşi 15.000.000 lei, în limita uneia dintre condiţiile care reprezintă valoarea cea mai mare dintre cele prevăzute la alin. (2) pct. (i)-(iii).
    (4) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire peste această perioadă. În cazul refinanţărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale.
    (5) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 36 de luni, urmând ca în ultimele 12 luni de prelungire să se efectueze rambursare lunară/ trimestrială/semestrială pe baza graficului de rambursare. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea unor credite pentru finanţarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou-acordat în cadrul Programului RURAL INVEST va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăşi scadenţa maximă a creditului/liniei de credit care se refinanţează. În cazul liniilor de credit acordate cu scopul refinanţării altor facilitaţi de credit se aplică posibilitatea de prelungire pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare, trimestriale sau semestriale, pe baza unui grafic de rambursare.
    (6) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor Programului, instituţiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, după care rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin 2 rate pe an.
    (7) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinţei de depozitare este de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, pe o perioadă maximă de 3 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial.
    (8) Pentru creditele prevăzute la alin. (2), M.F. plăteşte din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, granturile acordate beneficiarilor, reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100%, precum şi o componentă nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare.
    (9) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (8) este implementată de către M.F., prin FGCR, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat. M.F. are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată FGCR prin efectul legii.

    ART. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 24/2022, prin prezenta convenţie FGCR este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către instituţiile de credit beneficiarilor eligibili în cadrul Programului, care respectă prevederile procedurii de implementare a Programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit participante în Program.
    (2) Valoarea garanţiei de stat acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor de investiţii şi al creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum şi întreprinderilor din alte domenii decât cele de mai sus şi care au realizat investiţii în baza proiectelor de finanţare din fonduri europene alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

    ART. 4
    (1) Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului se compune din:
    a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc şi nici taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);
    b) comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FGCR şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
    Comision de risc = (valoarea^1/soldul^2 garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)/12.
    ^1 În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
    ^2 Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
    ^3 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit;

    c) comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FGCR, după caz. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie M.F., dacă creditul nu a fost utilizat.
    După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    Formula de calcul al comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea:
    Comision de administrare = (valoarea^4/soldul^5 garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^6)/12.
    ^4 În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
    ^5 Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
    ^6 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
    (2) Subvenţiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Programului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate de FGCR cu instituţiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.
    (3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de către FGCR în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de FGCR, şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii Programului, în condiţiile legii.
    (4) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către M.F. a plafonului de garanţii de stat.

    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 5
    M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor care pot fi emise conform Programului;
    b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F., cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020, şi al comisionului de administrare cuvenit FGCR, datorat de beneficiarul Programului;
    c) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanţiei şi a addendum-ului, dacă este cazul, transmise de FGCR conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanţiei de stat se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50;
    d) să transmită FGCR dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii;
    e) să transmită FGCR eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    f) să informeze FGCR despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care FGCR este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).


    ART. 6
    FGCR, în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a FGCR lista cu instituţiile de credit participante în vederea acordării creditelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta convenţie de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului;
    b) să încheie convenţii de garantare şi de plată a granturilor cu instituţiile de credit participante în Program, conform modelului standard aprobat;
    c) să predea M.F. o copie certificată a convenţiei de garantare şi de plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    d) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin procedura de implementare a Programului RURAL INVEST, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de instituţia de credit, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;
    e) să analizeze solicitările de garantare formulate de instituţiile de credit referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea creditelor pentru realizarea de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de către structurile competente ale acestora, pe baza informaţiilor furnizate de acestea şi în funcţie de tipul modificării şi de analiza situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii şi convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    f) să notifice instituţiei de credit aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanţiei şi să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc;
    g) să semneze şi să transmită instituţiei de credit exemplarele originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare, în funcţie de numărul semnatarilor;
    h) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile;
    i) să verifice îndeplinirea de către instituţia de credit a obligaţiei privind plata de către beneficiar a comisioanelor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    j) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată a granturilor;
    k) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poştei electronice, situaţia garanţiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. i) şi j), utilizând formularele din anexele nr. 2, 3, 4 şi 5 la prezenta convenţie;
    l) să aprobe cererea de plată a garanţiei numai în condiţiile prevăzute în convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit şi în contractele de garantare încheiate cu instituţiile de credit şi cu beneficiarii;
    m) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    n) să comunice M.F. addendumul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    o) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată transmise de instituţia de credit şi să comunice decizia de revocare instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    p) să restituie instituţiei de credit cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului sau la solicitarea instituţiei de credit;
    q) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl comunice debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F. şi instituţiei de credit prin poştă electronică;
    r) să publice pe pagina oficială web a FGCR anunţurile în care se menţionează că au fost emise titluri de creanţă bugetară pe numele debitorilor;
    s) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare sau, după caz, în termen de 15 zile de la data afişării anunţului referitor la înscrisul prevăzut la lit. q) pe pagina oficială web a FGCR, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. q), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate sau, după caz, extrasul din consultarea paginii de internet a FGCR din care rezultă efectuarea procedurii de afişare, însoţite de contractul de garantare şi actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, şi de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară;
    t) să transmită M.F. o copie după adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care se confirmă înregistrarea în evidenţa fiscală a sumei plătite de Ministerul Finanţelor;
    u) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în cadrul Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    v) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 24/2022, precum şi a garanţiilor colaterale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    w) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator;
    x) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, în condiţiile prevăzute în convenţia de garantare şi plată a granturilor, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin M.F. de a recupera creanţa;
    y) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară, în condiţiile prevăzute în convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    z) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de M.F.;
    aa) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc şi să verifice dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarii Programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului în cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală, după perioada de derulare a schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST;
    ab) să informeze M.F., într-un termen rezonabil, anterior termenului-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvenţă/faliment a beneficiarilor Programului pentru înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate.


    ART. 7
    M.F., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligaţii:
    a) să vireze lunar, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării online a deciziei de plată la Registratura generală a M.F., pe adresa registratura@mfinante.gov.ro, subvenţia aprobată de administratorul schemei, în contul deschis de FGCR şi înscris în decizia de plată a sumelor de virat în contul FGCR;
    b) să transmită FGCR şi instituţiei de credit eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    c) să informeze FGCR despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care FGCR este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1);
    d) să vireze în termen de un an de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către FGCR, la Registratura generală a M.F., suma aferentă plăţii componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, pentru creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor Programului.


    ART. 8
    FGCR, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuţiilor delegate, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul, data epuizării bugetului total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;
    b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;
    c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu, şi să păstreze documentaţia timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    d) să transmită Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) informaţii privind schema de ajutor de stat, acordurile de finanţare, plăţile efectuate şi eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    f) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat, iar beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru trebuie să accepte şi să faciliteze controlul FGCR asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;
    g) să vireze lunar, în termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor prevăzute la art. 7 lit. a), fiecărei instituţii de credit valoarea cumulată a granturilor reprezentând dobânda lunară;
    h) să vireze fiecărei instituţii de credit, în termenul prevăzut în convenţia de garantare şi plată a granturilor, suma aferentă plăţii componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, pentru creditele de investiţii/ creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor Programului;
    i) să transmită lunar către M.F. deciziile de plată aferente comisionului de administrare şi dobânzii subvenţionate, precum şi comisionului de risc pentru garanţiile acordate în luna anterioară şi totodată decizia anuală de plată a componentei nerambursabile, în perioada în care aceste componente sunt suportate de la bugetul de stat;
    j) în situaţia în care FGCR constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale acordului de finanţare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementării interne de recuperare aprobate de FGCR.
    Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    k) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei;
    l) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a creditului.


    CAP. III
    Raportări
    ART. 9
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, FGCR va transmite M.F. următoarele raportări:
    a) situaţia utilizării plafonului de garantare, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) situaţia garanţiilor emise şi a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 3;
    c) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de capital în contul garanţiilor emise, prevăzută în anexa nr. 4;
    d) situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul garanţiilor emise, prevăzută în anexa nr. 5.

    (2) Anexele nr. 2-5, semnate de către reprezentantul FGCR, se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
    (3) În cazul în care pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice anexele de raportare către M.F. trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul M.F.
    (4) La solicitarea M.F., FGCR va transmite informaţii referitoare la:
    a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani;
    b) estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care M.F. urmează să le efectueze în contul instituţiilor de credit atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.


    ART. 10
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul M.F. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 11
    (1) Cererea de plată se aprobă/se respinge de către FGCR conform prevederilor procedurii de implementare a Programului, precum şi în funcţie de respectarea/nerespectarea prevederilor din convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit şi din contractele de garantare încheiate cu instituţiile de credit şi cu beneficiarii.
    (2) La solicitarea instituţiei de credit de retragere a cererii de plată, FGCR revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea este transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la FGCR.

    ART. 12
    (1) FGCR transmite M.F. decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea „bun de plată“ în cazul aprobării cererii de plată.
    (2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F. efectuează plata valorii de executare a garanţiei către finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei FGCR de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei se face de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, într-un cont unic al instituţiei de credit.
    (4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către FGCR se diminuează valoarea finanţării garantate restante, FGCR va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum, pe care îl va transmite M.F. în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

    ART. 13
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite FGCR dovada efectuării plăţii, din care să rezulte suma plătită şi data efectuării plăţii.
    (2) Utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenţie, FGCR întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F., FGCR comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea pe pagina de internet a FGCR a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) denumirea debitorului;
    b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare împreună cu actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice, extrasele de carte funciară/ avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condiţiile legii.
    (9) Contractele de garantare prin care FGCR acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (10) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de M.F. a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, M.F. poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmise de FGCR.
    (11) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului se face de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de M.F., debitorul beneficiar al finanţării garantate datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii, inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
    (13) Garanţiile legale prevăzute la art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 24/2022 se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (14) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 24/2022 de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (15) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 14
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului articol se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.

    ART. 15
    Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 16
    Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 14 şi 15, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI
    Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 17
    (1) Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
    (2) FGCR este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.

    ART. 18
    Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 19
    Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
    M.F. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general
    telefon: ........./fax: ..............

    – director general adjunct - back office
    telefon: ........................; fax: .......................


    M.F. - Direcţia generală ajutor de stat
    - director general
    telefon: ...............................; fax: .......................


    FGCR - Serviciul raportări şi trezorerie
    - şef serviciu
    fax nr. 021 312.54.19, tel.: 021 312.54.63/64/65
    e-mail: raportari@fgcr.ro
    ART. 20
    Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta convenţie.

    ART. 22
    (1) Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 23
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, dar nu mai devreme de data adoptării deciziei de autorizare a Comisiei Europene a schemei de ajutor de stat asociate Programului, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de FGCR, dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţi prin convenţie.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de M.F. la data de ..................... şi de FGCR la data de ..................., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F. şi unul pentru FGCR.

    MINISTERUL FINANŢELOR
    FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI
    RURAL - IFN S.A.
    ANEXA 1

    la convenţie
    FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL
    Str. ................................ nr. ......., localitatea ...........................
    Persoana de contact ................., telefon ................ e-mail ......................
    Înscris la nr. ...................... din data de .................
    Către: ............................*)
    *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.

    Spre ştiinţă: ...............................**)
    **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    Întrucât la termenul din data de........................ beneficiarul........................., cu sediul social în localitatea....................., str. ...................... nr. .........., bloc .........., scară .........., etaj .........., apartament .........., sectorul/judeţul ................, telefon ............., fax ......................, e-mail ..........................., înregistrat la registrul comerţului cu numărul ................................, cod unic de înregistrare .................., nu a achitat creditul acordat în cadrul Programului RURAL INVEST de instituţia de credit ..................***), cu sediul în localitatea ................................, str. ........................ nr. .........., bloc ........., etaj .........., sectorul/judeţul ......................., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. .......... din data de .........., s-a întocmit, în temeiul art. 11 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, prezentul înscris prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
    ***) Se completează denumirea instituţiei de credit finanţatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Programului RURAL INVEST.

┌──────────┬─────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Numărul │ │
│ │ │contractului│ │
│ │ │de garantare│ │
│ │ │a creditului│ │
│ │ │de │ │
│ │ │investiţii/ │ │
│Natura │Scadenţa │creditului/ │Cuantumul│
│obligaţiei│obligaţiei │liniei de │sumei │
│bugetare │bugetare****)│credit │datorate │
│ │ │pentru │- lei - │
│ │ │capital de │ │
│ │ │lucru │ │
│ │ │garantate în│ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Programului │ │
│ │ │RURAL INVEST│ │
├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴────────────┴─────────┘

    ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor.

    Sumele menţionate mai sus se achită în contul .............................................
    Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului.
    Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru suma rezultată din executarea garanţiei de stat datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
    Data emiterii .......................
    Director
    Numele şi prenumele .......................
    Semnătura .......................
    L.S.

    ANEXA 2

    la convenţie
    SITUAŢIA
    utilizării plafonului de garantare la data de .....
    Plafon Program RURAL INVEST: 2.500.000.000 lei
    Număr total contracte care consumă plafonul: ...........
    Valoarea totală a garanţiilor care consumă plafonul: ........... lei, din care:
    Banca 1: ........ lei
    Banca 2: ..........lei
    ..........................

    Plafon neutilizat: ................... lei
    Persoană împuternicită de FGCR,
    ..........................................................................................

    Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare în cadrul Programului RURAL INVEST.
    – Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor care consumă plafon, de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 3

    la convenţie
    SITUAŢIA
    garanţiilor emise de către FGCR şi a comisionului de risc aferent la data de .....

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare comision de│Valoare comision de│
│ │ │Valoare garantată │Alte intrări │Total intrări │risc suportat în │risc în afara │
│ │ │emisă │ │ │cadrul schemei de │schemei de ajutor │
│Nr. │Denumirea │ │ │ │ajutor de stat │de stat │
│crt.│instituţiei├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │de credit │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 = 3 + 5│8 = 4 + 6│9 │10 │11 │12 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    Persoană împuternicită de FGCR,
    ...............................................
    Mod de completare
    - Acest formular se completează în cadrul Programului RURAL INVEST cu valoarea garanţiilor emise în luna de raportare/cumulat an, inclusiv corecţiile lunare/cumulate an provenite din raportările transmise de bănci, precum şi comisioanele de risc lunare/cumulate an, aferente garanţiilor acordate, care sunt suportate/neacoperite de schema de ajutor de stat.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 4

    la convenţie
    SCADENŢARUL ESTIMATIV
    al rambursărilor de rate de capital în contul garanţiilor emise de către FGCR la data de .....

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────┤
│ │ │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │ │
│ │ │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │ │
│Nr. │Denumirea │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │ │
│crt.│instituţiei│primul an │al 2-lea an │al 3-lea an │al 4-lea an │al 5-lea an │al 6-lea an │al 7-lea an │TOTAL │
│ │de credit │al │al │al │al │al │al │al │ │
│ │ │contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│ │
│ │ │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 = 3│
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │+ 4 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │... + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────┘

    Persoană împuternicită de FGCR,
    ...............................................
    Mod de completare
    - Pentru garanţiile acordate în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.


    ANEXA 5

    la convenţie
    RAMBURSĂRILE
    de rate de capital efectuate în contul garanţiilor emise de către FGCR la data de .....

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Rambursări de rate │Renunţări la │Diminuări la │Valoarea soldurilor│Valoarea soldurilor│ │
│ │ │de capital │contracte │contracte │garanţiilor │garanţiilor plătite│Total ieşiri │
│ │Denumirea │efectuate │de garantare │de garantare │refuzate la plată │de M.F. │ │
│Nr. │instituţiei├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│crt.│de credit │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13 = 3 + │14 = 4 + │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │5 + 7 + 9│6 + 8 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 11 │10 + 12 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    Persoană împuternicită de FGCR,
    ...............................................
    Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează în cadrul Programului RURAL INVEST valoarea rambursărilor de rate de capital efectuate de beneficiari în contul garanţiilor, valoarea garanţiilor la care s-a renunţat, valoarea diminuărilor aferente contractelor de garantare, valoarea soldurilor contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FGCR, precum şi valoarea soldurilor contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor în lei, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016