Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENŢIE din 20 aprilie 2022  de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONVENŢIE din 20 aprilie 2022 de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 398 bis din 26 aprilie 2022
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 1.039/101/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 398 din 26 aprilie 2022.
──────────

┌────────────┬─────────────────────────┐
│..... │FGCR IFN SA │
│Nr. │Nr. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    CONVENŢIE
    de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST
        Încheiată între următoarele părţi:
        Instituţia finanţatoare ....., cu sediul social în Bucureşti, ......, cod unic de înregistrare ...., înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. .... şi în Registrul Bancar/Registrul general al IFN/Registrul special al IFN sub nr. ....., reprezentată de ....., în calitate de ..... şi de ..... în calitate de ....., denumită în continuare instituţie de credit/finanţator,
        şi
        Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, cu sediul social în Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J40/3050/1994, Cod
    Unic de Înregistrare 5439903, reprezentat de ....., în calitate de ......, şi de ....., în calitate de ....., denumit în continuare FGCR.
        În scopul derulării Programului RURAL INVEST, denumit în continuare Program, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. 1
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul programului - operatori economici constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare şi care au realizat investiţii în baza proiectelor de finanţare din fonduri europene alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
    b) Programul RURAL INVEST - program de garantare care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone;
    c) microîntreprinderile şi întreprinderile mici - beneficiarii eligibili ai programului care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) întreprinderile mijlocii - beneficiarii eligibili ai programului respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) instituţie de credit/finanţator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    g) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituţia de credit şi FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor denumit în continuare M.F., reprezentat de FGCR , se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul Programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.8;
    h) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    i) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;
    j) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    k) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;
    l) comision de risc - Comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FGCR şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit.

    m) comision de administrare - suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    n) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care FGCR , în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
    o) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FGCR, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt acoperite de garanţia de stat;
    p) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin M.F., proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    q) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    r) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz;
    s) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii FGCR în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat FGCR;
    ş) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între FGCR în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociată Programului RURAL INVEST, aprobată în temeiul art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.7;
    t) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, respectiv componenta nerambursabilă de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului, fără a se depăşi data de 31 iulie 2024 (inclusiv), precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului precum şi o componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF în limita creditelor aprobate în buget cu această destinaţie.
        În cazul creditelor acordate pentru destinaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, , ajutorul de stat aferent garanţiei de maximum 90% din valoarea finanţării se cumulează cu grantul calculat conform celor de mai sus, cu respectarea procedurilor de implementare, fără a depăşi echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, respectiv 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole.
        Ajutoarele de stat acordate prin prezentul Program se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST ROMANlA, inclusiv prin Subprogramul AGROIMM INVEST.

    ţ) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrală.
    u) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai programului care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite la lit. c) şi d).


    ART. 1.2
    (1) FGCR acordă garanţii pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin M.F., în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei.
    (2) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţilor prevăzute la alin. (1) este de 15.000.000 lei şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menţionate la pct. i), ii) şi iii), după cum urmează:
    i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
        sau
    ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau
    iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării la bancă a unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria IMM-urilor;


    CAP. 2
    Obiectul convenţiei de garantare şi plată a granturilor
    ART. 2.1
        Obiectul prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între FGCR şi Finanţator în scopul implementării Programului, pentru garantarea în numele şi contul statului de către FGCR, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie, în limita plafonului de garantare aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare.

    ART. 2.2
    (1) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni (inclusiv perioada de graţie) fără posibilitate de prelungire peste această perioadă. În cazul refinanţărilor, maturitatea creditului nou acordat (Rural Invest pentru refinanţare) nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. La începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an.
    (2) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare, trimestriale sau semestriale pe baza unui grafic de rambursare. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea unor credite pentru finanţarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou acordat în cadrul Programului Rural Invest va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăşi scadenta maxima a creditului/liniei de credit care se refinanţează. În cazul liniilor de credit acordate cu scopul refinanţării altor facilităţi de credit, se aplica posibilitatea de prelungire pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare, trimestriale sau semestriale pe baza unui grafic de rambursare.
    (3) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinţei de depozitare este de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, pe o perioadă maximă de 3 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial.

    ART. 2.3
     Pentru creditele prevăzute la art. 1.2 alin. (1), MF plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data acordării creditului, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% acordate beneficiarilor în cadrul Programului, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale în limita creditelor aprobate în buget pentru schema de ajutor de stat asociată acestui Program.

    CAP. 3
    Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Programului pentru a beneficia de garanţie şi de ajutor de stat
    ART. 3.1
     Pot beneficia de garanţii de stat, respectiv de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care sunt beneficiari ai Programului astfel cum sunt definiţi la art.1.1 lit.a) şi care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
    c) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MF şi/sau instituţia de credit care acordă finanţarea;
    d) nu se afla în dificultate la ultimul exerciţiu financiar încheiat*3), respectiv la 31 decembrie 2019 în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
        *3) Pentru evaluarea criteriului privind "firmă aflată în dificultate", se va utiliza definiţia prevăzută în reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, respectiv următoarele documente: certificatul constatator eliberat de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sau de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau situaţiile financiare anuale aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat. Pentru persoanele juridice care întocmesc bilanţ contabil şi sunt înregistrate la ONRC de mai mult de 3 ani, care au intrat în dificultate în anul 2020 sau 2021, în vederea asigurării lichidităţii şi accesului la finanţare, încadrarea în criteriul menţionat anterior se poate face pe baza situaţiilor financiare anuale de la 31 decembrie 2019, depuse conform legii şi în baza unei declaraţii pe proprie răspundere din care să rezulte că activitatea întreprinderii a fost în anul 2020 sau 2021 afectată de epidemia de COVID-19, în conformitate cu prevederile reglementărilor europene
        Nu se afla în dificultate, cu exceptia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici care se aflau în dificultate la data de 31 Dec 2019 sub condiţia ca împotriva lor nu a fost deschisa procedura insolvenţei conform legislaţiei naţionale şi nu au beneficiat de ajutor de salvare/restructurare.
        O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    I. În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării).
        În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia cazurilor în care se află în una dintre situaţiile menţionate la d.3) şi d.4) (conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării).


    II. În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM
    - atunci când în ultimii 2 ani îndeplineşte cumulativ condiţiile de la d.5) şi d.6);
    d.5) raportul datorii*1), capitaluri proprii*2) al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;
        *1) Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani.
        *2) Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani.

    d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor*3) calculată pe baza EBITDA*4) a fost sub 1,0;
        *3) Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani.
        *4) EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferent ultimilor 2 ani.


        sau
    – atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la d.7), d.8).
    d.7) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării);
    e) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    f) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    g) împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    h) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
        Pentru creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare, proporţional cu procentul de garantare.
     În cazul în care instituţia de credit finanţatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, acesta poate solicita beneficiarului constituirea de garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art.1.1 lit. p);

    i) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului. În cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului, solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, , la data solicitării garanţiei.
    j) suprafaţa de teren agricol aflată în proprietatea împrumutatului la momentul solicitării creditului pentru achiziţia de teren agricol , împreună cu terenurile achiziţionate din credit, nu depăşeşte 1000 hectare, în cazul creditelor acordate pentru achiziţia de teren agricol.


    ART. 3.2
    (1) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene sau pentru refinanţarea unor credite garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.
    (2) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 24/2022 şi a eventualelor garanţii colaterale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 3.4.
    (3) Pentru beneficiarii Programului, instituţiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare.
    (4) Componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se utilizează atât pentru creditele de investiţii, cât şi pentru liniile de credit/credite pentru capital de lucru, astfel:
    a) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul figurează cu sold, componenta va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;
    b) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu figurează cu sold, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, cuantumul grantului de maximum 10% va fi pus la dispoziţia beneficiarului în contul său curent sau contul indicat de către beneficiar.


    ART. 3.3
    (1) În cazul creditelor de investiţii, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare.
    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Programului la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare.
    (3) În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii/credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, se va menţine structura de garanţii aferentă creditului refinanţat. In acest sens instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare în cadrul Programului va transmite FGCR o declaraţie prin care confirmă, pe propria răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat.
    (4) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, instituţia finanţatoare va solicita acordul autentificat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.
    (5) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4), precum şi garanţiile colaterale se constituie, în favoarea statului român, reprezentat de M.F., prin FGCR, şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (6) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4), precum şi garanţiile colaterale, se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (7) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, FGCR mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.

    ART. 3.4
        Contractele de garantare prin care FGCR acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    CAP. 4
    Costul total al creditelor garantate în cadrul Programului de RURAL INVEST
    ART. 4.1
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FGCR şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.

    (2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

        Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.


    ART. 4.2
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.
    (2) Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FGCR, după caz. În cazul renunţării la garanţie*4, comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat.
        *4 În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare

    (3) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    (4) Comisionul de administrare se va vira în contul FGCR ..... deschis la .......
    (5) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Subrogramului este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    ART. 4.3
    (1) Rata dobânzii aferenta creditelor de investiţii şi/sau creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor, etc.).
    (2) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.
    (3) Instituţiile de credit sunt obligate să menţină condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului.

    CAP. 5
    Caracteristicile garanţiei
    ART. 5.1
    (1) Garanţia emisă de FGCR în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FGCR a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării garantate, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 10.000.000 lei şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;
    g) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare;
    h) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. 6
    Implementarea Programului
    ART. 6.1
     Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 1.2 alin. (2) .

    CAP. 7
    Acordarea, valabilitatea şi monitorizarea garanţiei şi grantului
    ART. 7.1
        Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:

    (1) După aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite FGCR solicitarea de garantare, utilizând aplicaţia web https://modulonline.fgcr.ro. În mod excepţional, în cazul indisponibilităţii aplicaţiei mai sus menţionate sau a imposibilităţii de transmitere a documentaţiei prin intermediul acesteia, documentaţia de garantare se poate transmite şi prin e-mail, la adresa ruralinvest@fgcr.ro.

    (2) Solicitarea de garantare, prevăzută în anexa nr. 3.1, se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit (anexa nr. 3.4);
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în anexa nr. 3.5 la prezenta Convenţie, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 lit. c) , d) şi g), emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 lit. e), cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare.
    d) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declaraţie fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente;
    e) certificatul de atestare fiscală a beneficiarului finanţării, valabil la data solicitării de garantare, din care să rezulte situaţia fiscală a acestuia; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, instituţia de credit va transmite la FGCR un alt document valabil.
    f) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1, lit. d);
    g) notificarea asupra plăţilor efectuate care confirmă la finalizarea proiectului de finanţare din PNDR plăţile efectuate sau adeverinţă emisă de autoritatea responsabilă, în cazul beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare/procesare;
    h) adeverinţa de depozitare emisă de direcţia judeţeană agricolă, după caz;
    i) adeverinţa emisa de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), privind suprafaţa de teren agricol aflată în proprietatea beneficiarului programului la momentul solicitării creditului pentru achiziţia de teren agricol, după caz;
    j) orice alte documente necesare şi oportune pentru luarea deciziei de acordare a garanţiei şi a grantului transmise la solicitarea FGCR incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiaţi.    ART. 7.2
    (1) FGCR analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 7.1 şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de FGCR:
    a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit. g);
    b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit. d);
    c) raportul obţinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit.f);

    (2) Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3.1 lit. d) se analizează prin raportare la ultimele situaţii financiare anuale încheiate şi depuse, la data solicitării garanţiei, după caz. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3.1 lit. e) şi f) se analizează prin raportare la data solicitării de garantare.

    ART. 7.3
    (1) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la art. 7.1 alin. (2) şi art. 7.2 alin. (1) şi, după caz, a celor de la art. 7.2 alin. (2), precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, în cazul creditelor pentru investiţii, pe baza datelor completate de către instituţia de credit în solicitarea de garantare, FGCR comunică finanţatorului, prin e-mail la adresa ....@....., decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.
    (2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoştinţă decizia de acordare a unuia sau mai multor credite/linii de credit pentru capital de lucru sau pentru realizarea de investiţii ca ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităţilor.

    ART. 7.4
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea aprobării, FGCR transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 7.5
    (1) Instituţia de credit, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în cartea funciară a imobilelor, în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FGCR.
    (3) În cazul în care prin program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de instituţia de credit şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz.
    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz, la momentul pronunţării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    ART. 7.6
    (1) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituţia de credit remite FGCR două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FGCR sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile programului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare, finanţatorul transmite FGCR toate exemplarele primite, însoţite de înştiinţarea cu privire la renunţarea la garanţie, formulată conform anexei nr. 3.9.
    (3) Instituţia de credit autorizează tragerile din plafonul aferent utilizării integrale a creditului / primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare. Pentru beneficiarii Programului, instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Programului numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare.

    ART. 7.7
        Prelungirea valabilităţii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul Programului poate fi realizată pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare, trimestriale sau semestriale pe baza unui grafic de rambursare. Prelungirea valabilităţii creditelor de investiţii se poate face numai cu respectarea duratei maxime de 72 de luni. Pe toată durata de valabilitate, inclusiv în perioada de prelungire a valabilităţii creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru/investiţii, instituţiile de credit pot renunţa la garanţia acordată în cadrul Programului şi pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit şi ieşirea din Program, în condiţiile încetării valabilităţii garanţiilor acordate în cadrul Programului şi a răspunderii asumate de FGCR în numele şi în contul statului.

    ART. 7.8
    (1) În situaţia în care instituţia de credit solicită FGCR prelungirea duratei garanţiei, cu menţinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă liniilor de credit pentru capital de lucru/creditelor de investiţii, aceasta va transmite FGCR Solicitarea de prelungire a garanţiei prevăzută în anexa nr. 1, după caz, împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari (anexa nr. 3.4).
        Aceste documente vor fi completate şi semnate de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării garanţiei de către instituţia de credit;

    b) un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanţării aferent cel puţin ultimelor 12 luni de valabilitate a finanţării prelungite, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit şi cu diminuarea corespunzătoare a facilităţii de credit, în cazul prelungirii liniilor de credit pentru capital de lucru;
    c) în situaţia în care prelungirea se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat se va transmite declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3.5.

    (2) În această situaţie se va verifica exclusiv respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (3) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite FGCR de către instituţia de credit, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul prezentei convenţii şi este transmisă la FGCR cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.
    (4) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (1) FGCR comunică finanţatorului decizia sa, prin e-mail la adresa ....., urmând a se încheia act adiţional la contractul de garantare.
    (5) În situaţia în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de FGCR îşi menţine valabilitatea. Dacă în urma restructurării creditului/liniei de credit se prelungeşte perioada de creditare cu încadrarea în termenele maximale prevăzute la art. 2.2, instituţia de credit transmite solicitarea de prelungire a garanţiei în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data aprobării restructurării creditului/liniilor de credit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.

    ART. 7.9
    (1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1.2 alin. (1) şi cu încadrarea în durata maximă a finanţării conform prevederilor art. 2.2.
    (2) Solicitările de majorare a valorii garanţiei/prelungire cu majorare a valorii garanţiei/majorare a procentului de garantare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de garanţii noi şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 7.1 - 7.6, transmise FGCR de către instituţia de credit cu încadrarea în plafonul anului alocat din Program pentru respectivul Finanţator. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată iniţial.
    (3) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiei, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat şi de acordare a granturilor, comisionul de risc şi comisionul de administrare datorate de beneficiarul Programului aferent acestor operaţiuni sunt calculate şi plătite în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.
    (4) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiilor acordate în cadrul Programului, precum şi la regularizarea comisioanelor de administrare şi de risc, se va recalcula grantul acordat beneficiarului de credit şi se va încheia tripartit act adiţional la acordul de finanţare. Noua valoare a grantului se va încărca de către FGCR în Regas.

    ART. 7.10
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite care presupun eliberarea/înlocuirea unor garanţii accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii şi a menţinerii în structura de garanţii a unei ipoteci legale asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de creditare în cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al FGCR şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei.
    (2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.
    (3) Anterior efectuării de trageri din finanţarea cu garanţie de stat se instituie ipotecă legală imobiliară/mobiliară asupra bunurilor viitoare. În cazul în care prin program se finanţează bunuri mobile, efectuarea tragerii din finanţarea cu garanţie de stat, se va putea efectua înainte de prezentarea seriei / numărului bunurilor finanţate. După identificarea acestor bunuri (inclusiv prin prezentarea seriei/numărului de identificare a bunurilor mobile finanţate), instituţia finanţatoare are obligaţia de a solicita FGCR emiterea unui Act Adiţional la Contractul de garantare, sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei.
    (4) FGCR analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii şi prezentei convenţii şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (5) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica FGCR, prin adresă letric/electronic, precum şi prin raportările lunare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    (i) situaţii care nu necesită act adiţional la contractul de garantare sunt cele privind:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiţii), precum şi ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanţărilor aprobate, dar şi ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii. În cazul creditelor de investiţii diminuarea valorii garanţiei va fi posibilă în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100%;
    b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului;

    (ii) situaţii în care FGCR va întocmi act adiţional la contractul de garantare:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării;
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale cu încadrarea în prevederile art. 3.1 lit.h) .
    c) prelungirea termenului de rambursare a creditului cu încadrarea în prevederile art. 2.2;
    d) alte situaţii care presupun actualizarea contractului de garantare;


    (5) În situaţiile care presupun semnarea unui act adiţional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituţiei de credit în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor Programului.

    ART. 7.11
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către FGCR a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii FGCR în numele şi contul statului.

    ART. 7.12
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanţării garantate sau în cazul neutilizării finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, transmisă în termen de maxim 10 zile de la data închiderii finanţării conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, FGCR, , emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 3.11. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea/regularizarea comisionului de risc, al comisionului de administrare, dobânzii şi/sau al grantului reprezentând componenta de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate/creditului utilizat, după caz, sau alte sume de recuperat rezultate în urma declanşării procedurii de recuperare a ajutorului de stat.
    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    (4) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (5) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (6) Se acordă FGCR, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    ART. 7.13
    (1) FGCR monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, instituţia de credit va transmite către FGCR, în format electronic, la adresa ftps://..../ sau adresa de email raportări@fgcr.ro, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului în baza prezentei convenţii, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 15 ianuarie 2023, pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului. Pentru raportare se utilizează formatul prezentat în anexa nr. 3.3. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a anexei, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexei nr. 3.3, care face parte integrantă din acestea.
        De asemenea, instituţia de credit are obligaţia de a notifica FGCR, prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii;
    b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului.


    (4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Programului, FGCR în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobânda se efectuează până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei.
        FGCR în calitate de administrator al schemei virează sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de MF în contul .......

    (5) După verificarea anexei nr. 3.3, FGCR va transmite la MF, până la data de 20 ianuarie 2023, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă în cadrul Programului. Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată transmisă de FGCR la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

    ART. 7.14
        Data la care încetează răspunderea FGCR în numele şi în contul statului este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la FGCR a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie / data renunţării beneficiarului la garanţie comunicată de către finanţator prin Anexa nr. 3.3 în luna de raportare.


    ART. 7.15
    (1) Instituţia de credit va informa beneficiarul asupra cheltuielilor pe care le poate face din credit:
    a) credit de investiţii: achiziţie de terenuri cu destinaţie agricolă, astfel cum sunt definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafeţe de maxim 1000 hectare în proprietate; achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe etc. (inclusiv TVA); achiziţie de active necorporale aferente investiţiei (software/licenţe programe/brevete etc.) (inclusiv TVA); achiziţie de spaţiu producţie/servicii/comercial/agricultură (inclusiv TVA); construcţie de spaţii producţie/servicii/spaţii comerciale; cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiţie (inclusiv TVA); achiziţia de părţi sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare; investiţii pentru dotare/retehnologizare şi automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară şi cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obţinerea de produse agricole şi nonagricole; investiţii pentru asigurarea independenţei energetice a activităţii/ producţiei beneficiarilor; refinanţarea unor credite de investiţii, cu excepţia celor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.
    b) credit/linie de credit pentru capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere; cheltuieli de executare lucrări şi/sau prestare servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri; cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salarii şi asimilate; cheltuieli cu chirii/utilităţi; plata impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare, inclusiv activităţi curente ale producătorilor şi procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinţei de depozitare; refinanţarea unor credite de capital de lucru, cu excepţia celor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.

    (2) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către FGCR.
    (3) FGCR va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare.
    (4) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit a căror destinaţie este prevăzută la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 24/2022 trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
    (5) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit şi va transmite o copie FGCR. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă.
    (6) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.
    (7) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi grantul aferent acestuia ori au schimbat destinaţia grantului, FGCR va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În termen de 30 zile calendaristice de la data rambursării integrale anticipate a finanţării garantate, sau de la data acordării garanţiei, după caz,în cazul în care beneficiarul nu semnează contractul de credit şi acordul de finanţare, instituţia de credit are obligaţia de a transmite FGCR, în format electronic, o adresa de înştiinţare privind renunţarea la garanţie. Pentru rambursările integrale anticipate/renunţările efectuate în luna decembrie, adresele se vor transmite până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

    ART. 7.16
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (2) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului RURAL INVEST este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.
    (3) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz.
    (4) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% şi până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, cu acordul instituţiei de credit şi al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţia creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei.
    (6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, după ce MF a plătit instituţiei de credit suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (7) Suma încasată de MF, prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, înainte de depunerea de către instituţia de credit la F.G.C.R., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea instituţiilor de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului.. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituţia de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituţiei de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Instituţia de credit poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (10) În situaţia valorificării bunului mobil admis în garanţia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terţul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (6), sau după caz, către instituţiile de credit în condiţiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţei/creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanţia creditului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (10), instituţia de credit are obligaţia înştiinţării F.G.C.R., după caz, şi MF cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MF deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
    (12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.G.C.R., după caz, acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.G.C.R., după caz, şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MF informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora.

    CAP. 8
    Plata garanţiei
    ART. 8.1
    (1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3.2 la prezenta Convenţie, se depune de către instituţia de credit ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FGCR şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 3.6, prin care instituţia de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, numai pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în conformitate cu prevederile Convenţiei, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.
    (3) În situaţia în care, finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite FGCR după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat.
        Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.

    (4) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al FGCR sau se transmite prin poştă/curier (cu confirmare de primire), într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (5) FGCR poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanţatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FGCR cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 8.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 8.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FGCR aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) FGCR aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 7.6, obligaţia FGCR de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la art. 8.2 alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare şi a acordului de finanţare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).
    (4) FGCR respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 8.1, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul..
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) FGCR restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului. calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului.
    (7) Plata valorii de executare a garanţiei de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei FGCR de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către FGCR în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 8.3
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite FGCR dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, FGCR întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1) FGCR transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.G.C.R. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului, numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.
    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către FGCR organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR, din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FGCR sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (9) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de M.F. a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, M.F. poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de FGCR, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, după caz.
    (10) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (11) FGCR revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite FGCR, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FGCR va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (13) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FGCR, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la FGCR.
    (14) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.
    (15) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoţite de acordul M.F.

    CAP. 9
    Alte dispoziţii
    ART. 9.1
        Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 9.2
    Forţa majoră aşa cum este aceasta definită la art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 9.3
        Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a granturilor, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 9.4
        Ori de câte ori în prezenta Convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.

    ART. 9.5
        Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului.

    ART. 9.6
        Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale. Prevederile prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare;

    ART. 9.7
        Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 9.8
     Pentru cazul prevăzut la art. 9.7, convenţia de garantare şi plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor.

    ART. 9.9
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor include următoarele anexe:
    Anexa nr. 3.1 - Solicitarea de garantare/prelungire a garanţiei FGCR în cadrul Programului RURALINVEST
    Anexa nr. 3.2 - Cererea de plată
    Anexa nr. 3.3 - Situaţia finanţărilor garantate de FGCR în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Programului RURAL INVEST, pentru finanţatorul ....., în luna .....;
    Anexa nr. 3.4 - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari
    Anexa nr. 3.5 - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate
    Anexa nr. 3.6 - Declaraţie pe propria răspundere a finanţatorului
    Anexa nr. 3.7 - Acord de finanţare pentru beneficiarii Programului RURAL INVEST
    Anexa nr. 3.8 - Contractul de garantare
    Anexa nr. 3.9 - Înştiinţare cu privire la renunţarea la garanţia FGCR acordată în cadrul Programului RURAL INVEST
    Anexa nr. 3.10 - Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român
    Anexa nr. 3.11 - Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului RURAL INVEST


    ART. 9.10
        Corespondenţa pe mail se va realiza către adresele de mail dedicate, după cum urmează:
    - Raportări - raportări@fgcr.ro (Anexa nr.3.3);
    – Analiza şi soluţionare cereri de plată - cererideplata@fgcr.ro (Anexa 3.2, Anexa 3.6);
    – Solicitări de modificare, notificări, acorduri, precum şi orice alte comunicări cu privire la garanţiile acordate - ruralinvest@fgcr.ro;
    – Aspecte de ordin general cu privire la convenţie sau la implementarea Programului RURAL INVEST - office@fgcr.ro;
    – Aspecte de ordin tehnic/informatic - suport@fgcr.ro.


    ART. 9.11
    Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru FGCR, dintre care unul va fi comunicat MF, şi unul pentru Finanţator şi s-a semnat de către FGCR în data de .... şi de către Finanţator în data de ..... şi intră în vigoare la data de ......, dar nu mai devreme de data adoptării deciziei de autorizare a Comisiei Europene a schemei de ajutor de stat asociate Programului.


┌────────┬─────────────────────────────┐
│BANCA │FONDUL DE GARANTARE A │
│Funcţia │CREDITULUI RURAL - IFN SA │
│ │Director General │
└────────┴─────────────────────────────┘

    ANEXA 3.1

                   SOLICITARE DE GARANTARE/PRELUNGIRE A GARANŢIEI
                     ÎN CADRUL PROGRAMULUI RURAL INVEST
                          Nr. .... din data ......
        emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ...../......
        FINANŢATORUL ........, prin Centrala/Sucursala/Agenţia ........, cu sediul în localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., telefon ...., e-mail ......, înregistrat la registrul comerţului cu nr. ........ şi în Registrul bancar cu nr. ......, cod unic de înregistrare ........, reprezentat prin dl/dna ....., în calitate de ....., şi dl/dna ......., în calitate de ......, având contul bancar nr. ...... deschis la ......., solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr. ..... din data .... încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
        şi
        BENEFICIARUL ........., cu sediul social în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ...., telefon ..., e-mail ....,
    înregistrat la Registrul Comerţului/Registrul Soc. Agricole/etc. cu nr. ...., cod unic de înregistrare ...., reprezentat de ...., CNP/CUI ......, în calitate de ...., cont bancar nr. ..... deschis la ....., având următorul acţionariat ......
        Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate ....
        Cod CAEN ......
        Cod CAEN activitate finanţată .......

    2. Valoarea finanţării aprobate: .....lei.
    3. Tipul finanţării:
        [ ] capital de lucru
        ● [ ] credit
        ● [ ] linie de credit

        [ ] investiţii.

    4. Destinaţia finanţării:
    5. Data rambursării finale a creditului/expirării garanţiei ..... (zz/ll/aa).
        Durata finanţării/garanţiei ......(luni)
        Perioada de graţie ........ (luni)

    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA, denumit în continuare F.G.C.R., acordata în numele şi în contul statului:

┌────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor│Valoarea│acceptată│alocata │
│crt.│(inclusiv │de piaţă│în │acestei │
│ │rangul │- lei - │garanţie │finantari│
│ │ipotecii) │ │- lei - │- lei - │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┘

        În cazul creditelor de investiţii, valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate şi se va institui ipoteca de rang I asupra obiectivului de investiţii creditat, iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru se va constitui ipoteca asupra tuturor conturilor beneficiarului, deschise la banca finanţatoare

    7. Data aprobării finanţării de către finanţator: .....(zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.G.C.R., în numele şi în contul statului:
        Procentul de garantare a finanţării este de ......% din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
        Valoarea garanţiei este de ...... lei.

    9. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată pe propria răspundere (anexa nr. 3.4), este:
        [ ] microîntreprindere;
        [ ] întreprindere mică;
        [ ] întreprindere mijlocie;
        [ ] întreprindere mare.

    10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.
    11. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.
    12. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului
    * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
        Dacă Da, această valoare este de .........lei
        * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru [ ]

    13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către FGCR a Acordului de finanţare se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii pe 24 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ........ lei;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a finanţării (până la scadenţa finală).

┌────────┬────────┬────────────────────┐
│Nr. crt.│Data │Sold finanţare │
│ │sold │estimat │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│1 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│2 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│3 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│4 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│5 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│6 │ │ │
└────────┴────────┴────────────────────┘


    – valoarea estimată a componenţei nerambursabile în valoare de maximum 10%, ...... lei, aplicată la valoarea finanţării garantate.

    14. Beneficiarul se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră
        DA [ ] NU [ ]

     Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST.
                                        Finanţator,
                                    Persoane autorizate

    ANEXA 3.2

                                       CEREREA DE PLATĂ
                            nr. .... din data de ...... privind
                        Contractul de garantare nr. ....../(data)......
    1. Finanţatorul ............., prin ........(Centrala/Sucursala/Agenţia) cu sediul în localitatea ....., str. ....., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., et. ...., judeţul/sectorul ........, înregistrat în registrul comerţului sub nr. ....., cod unic de înregistrare ......, înregistrat în Registrul bancar sub numărul ......., reprezentat de ....., în calitate de ........ şi de ......, în calitate de ......, vă comunicăm că la data de .......
    2. Beneficiarul: ................., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ......, J.../...../..., CUI ....., cu sediul social în localitatea ........, strada nr. ...., bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ......., judeţul/sectorul ........., telefon ....., fax ......, e-mail ......., a rambursat din facilitatea de credit garantată (principal) în cadrul Programului RURAL INVEST (Programul), suma de ......... lei.
    3. Finanţare restantă: ............ lei.
    4. Finanţatorul solicită plata a .............% din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Program.
    5. Valoarea plăţii solicitate: .............. lei. Plata se va efectua în contul unic al Finanţatorului deschis la ............ cod IBAN: ....... .
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FGCR şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 3.6 din Convenţia de lucru, prin care instituţia de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei; destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare;;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru,în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în conformitate cu prevederile Convenţiei, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.
        Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare şi a respectat prevederile din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
        Adresa de e-mail la care FGCR transmite înscrisul comunicat beneficiarului este .............

        Data .....
        Finanţator .....
        Persoane autorizate

    ANEXA 3.3

                                          Situaţia finanţărilor garantate de FGCR
                                  în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare aferente
                                 creditelor garantate în cadrul programului RURAL INVEST, pentru
                                   finanţatorul ............... în luna

┌────┬────────┬─────┬───────────┬──────────┬───┬───────────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Verificare│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rambursări rate (în contul │ │ │ │ │ │valori │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţiilor) │ │ │ │ │ │raportate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │Valoare │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │Credit │ │Valoare │(sold │ │ │ │Grant │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Număr │Data de │Tip credit │ │ │Număr │Data │ │ │Acordat │garanţie │garanţie │valoare │ │ │ │Sold │Sold │ │Sold │Sold │garantat │Tip │de ieşire│precedent │Iniţiere │Grant │ │utilizat │ │
│Nr. │Contract│ │Unitatea │Beneficiar│ │Tip │contract│emitere a │(investiţii,│Credit │Scadenţă│contract │emiterii │Garanţie│% │în luna │acordată │diminuată│garanţie │Credit │Sold │Sold │angajament │angajament ├─────────┬──────────┬──────────┤garanţie │garanţie │închis în│ieşire │în luna │+ intrări │procedură │dobândă │Grant │pentru │ │
│crt.│ID │Banca│teritorială│garanţie │CUI│întreprindere:Micro│de │contractului│linie de │acordat│credit │de │contractului│maximă │Garantare│de │în luna │în luna │diminuată │utilizat│credit│credit │(credit │neutilizat │ │ │ │luna │luna │luna de │luna de │de │luna │de │solicitat│rambursabil│rambursare│Observaţii│
│ │ │ │a băncii │ │ │/Mică/Mijlocie/Mare│credit │de credit │credit) │ │garantat│garantare│de garantare│ │ │raportare│de │de │luna │ │curent│restant│neutilizat,│(garanţie │ │Total │ │curentă │precedentă│raportare│raportare│raportare│curentă – │insolvenţă│de bancă │10% │credit/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│raportare│precedentă│ │ │ │disponibil)│neutilizată)│În luna │rambursări│Total │ │ │(DA/NU) │ │a │ieşiri │(DA/NU) │ │ │cheltuieli│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │de rate în│rambursări│ │ │ │ │garanţiei│luna │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│an │de rate │ │ │ │ │ │curentă = │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sold │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │curent) │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │29 = │ │ │ │ │34 = │ │ │ │ │ │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │15-19-20-28│30 │31 │32 │33 │30+18-33 =│35 │36 │37 │38 │39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │29 │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴─────┴───────────┴──────────┴───┴───────────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

        NOTĂ: Coloanele 37 şi 38 se vor completa doar pentru luna de raportare decembrie 2022.
    ANEXA 3.3


┌───────┬──────────────┬─────────────────┐
│Număr │Denumire │ │
│coloana│coloane Anexa │Observaţii mod │
│Anexa │nr. 3.3 │completare │
│nr. 3.3│ │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│1 │Nr. crt │Se va completa cu│
│ │ │numărul curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │numărul │
│2 │Contract ID │"ContractID-ului"│
│ │ │atribuit de către│
│ │ │Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│3 │Banca │Se va completa cu│
│ │ │numele Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa cu│
│4 │teritorială a │Unitatea │
│ │băncii │Teritoriala a │
│ │ │Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Beneficiar │Se va completa cu│
│5 │garanţie │numele │
│ │ │beneficiarului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│6 │CUI │CUI-ul │
│ │ │beneficiarului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va competa cu │
│ │ │tipul │
│ │Întreprindere:│intreprinderii în│
│7 │Micro/Mică/ │funcţie de │
│ │Mijlocie/Mare │dimensiunea │
│ │ │acesteia: Micro/ │
│ │ │Mică/Mij locie/ │
│ │ │Mare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│8 │Număr contract│numărul │
│ │de credit │contractului de │
│ │ │credit │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Data de │Se va completa cu│
│9 │emitere a │data acordării │
│ │contractului │contractului de │
│ │de credit │credit │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │tipul de credit │
│ │ │(investitii/linie│
│ │ │de credit). │
│ │ │Pentru liniile de│
│ │Tip credit │credit nu se vor │
│ │(investiţii, │completa valorile│
│10 │linie de │rambursărilor de │
│ │credit) │rate/soldul │
│ │ │garanţiei. Soldul│
│ │ │garanţiei pentru │
│ │ │liniile de credit│
│ │ │= valoarea │
│ │ │garanţiei emise │
│ │ │de către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│11 │Credit acordat│valoarea │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Scadenta │Se va completa cu│
│12 │credit │data de sfarsit a│
│ │garantat │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Număr contract│numărul │
│13 │de garantare │contractului de │
│ │ │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Data emiterii │data acordării │
│14 │contractului │contractului de │
│ │de garantare │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Valoare │valoarea │
│15 │garanţie │garanţiei emise │
│ │acordata │de către Fond din│
│ │ │contractul de │
│ │ │garantare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│16 │% Garantare │procentului de │
│ │ │garantare a │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: "Acordat în │
│ │ │luna de │
│ │Acordat în │raportare" pentru│
│17 │luna de │toate contractele│
│ │raportare │de garantare │
│ │ │emise de către │
│ │ │Fond in luna de │
│ │ │raportare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Valoare │cu: valoarea │
│ │garanţie │garanţiei │
│18 │acordata în │"Acordate în luna│
│ │luna de │de raportare", │
│ │raportare │conform descriere│
│ │ │de la punctul nr.│
│ │ │17 │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │Valoare │garanţiei │
│ │garanţie │diminuate in luna│
│19 │diminuată în │de raportare, │
│ │luna de │valoare pe care │
│ │raportare │Beneficiarul nu o│
│ │ │mai poate trage/ │
│ │ │utiliza. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei totale │
│ │Total valoare │neutilizate pe │
│ │garantie │care Beneficiarul│
│20 │diminuata luna│nu o mai poate │
│ │precedenta │trage/utiliza │
│ │ │(col. 19 + col. │
│ │ │20 din luna │
│ │ │precedentă de │
│ │ │raportare). │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu│
│21 │utilizat │soldul creditului│
│ │ │utilizat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold credit │Se va completa cu│
│22 │curent │soldul creditului│
│ │ │curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold credit │Se va completa cu│
│23 │restant │soldul creditului│
│ │ │restant │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold │Se va completa cu│
│ │angajament │soldul creditului│
│24 │(credit │neutilizat │
│ │neutilizat, │(disponibil) │
│ │disponibil) │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold │Se va completa cu│
│ │angajament │valoarea │
│25 │neutilizat │garanţiei │
│ │(garanţie │neutilizată ce │
│ │neutilizată) │mai poate fi │
│ │ │utilizată │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │În luna de │rate din garanţie│
│26 │raportare │în luna de │
│ │ │raportare (pentru│
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │Total │rate din garanţie│
│27 │rambursări de │in an, in luna de│
│ │rate in an │raportare (pentru│
│ │ │credftele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totala a│
│ │Total │rambursărilor de │
│28 │rambursări de │rate din garanţie│
│ │rate │(pentru creditele│
│ │ │cu grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa si│
│ │ │se va verifica: │
│ │ │Soldul garanţiei │
│ │ │(29) = Valoare │
│ │ │garanţie acordata│
│ │ │(15) - Valoarea │
│ │ │garanţiei │
│29 │Sold garanţie │diminuata in luna│
│ │luna curenta │de raportare (19)│
│ │ │- Valoare │
│ │ │angajament anulat│
│ │ │(garanţie │
│ │ │anulata) (20) - │
│ │ │Total rambursări │
│ │ │rate de capital │
│ │ │(28) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Sold garanţie │soldul raportat │
│30 │luna │de către Banca │
│ │precedenta │din luna │
│ │ │precedenta │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu│
│ │garantat │DA/NU in funcţie │
│31 │închis în luna│de statusul │
│ │de raportare │creditului │
│ │(DA/NU) │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │tipul de ieşire │
│ │ │in luna pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate, │
│ │ │astfel: pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-a renuntat│
│ │ │in luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │“Renunţare”; │
│ │ │pentru rambursări│
│ │ │de rate in luna │
│ │ │de raportare │
│ │ │aferente │
│ │ │finanţărilor │
│ │ │garantate in │
│ │ │derulare cu: │
│ │ │“Rambursare │
│ │ │rata”; pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral │
│ │ │anticipat in luna│
│ │ │de raportare cu: │
│ │ │"Rambursare │
│ │ │integrala │
│ │ │anticipate”; │
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │Tip ieşire │integral la │
│32 │luna de │termen in luna de│
│ │raportare │raportare cu: │
│ │ │"Rambursare │
│ │ │integrala la │
│ │ │termen"; pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care Ministerul │
│ │ │de Finanţe a │
│ │ │efectuat plata │
│ │ │garanţiei in luna│
│ │ │de raportare cu: │
│ │ │"Plata garanţie";│
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care Fondul a │
│ │ │emis decizia de │
│ │ │refuz de plata in│
│ │ │luna de raportare│
│ │ │cu: “Refuz plata │
│ │ │garanţie”; pentru│
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-au │
│ │ │realizat │
│ │ │diminuari cu: │
│ │ │„Diminuare”. │
│ │ │Pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-au │
│ │ │înregistrat 2 │
│ │ │tipuri de iesire,│
│ │ │acestea se vor │
│ │ │mentiona cumulat.│
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea de │
│ │ │Ieşire in luna de│
│ │ │raportare a │
│ │ │garanţiei, │
│ │ │astfel: cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │precedent │
│ │ │raportat pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │s-a rambursat la │
│ │ │termen/ anticipat│
│ │ │integral sau │
│ │ │pentru care sa │
│ │ │comunicat │
│ │ │renunţarea in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │ │rata in luna │
│ │ │pentru: │
│ │Valoare de │finanţările in │
│33 │ieşire în luna│derulare; cu │
│ │de raportare a│valoarea │
│ │garanţiei │garantiei │
│ │ │diminuate in luna│
│ │ │de raportare; cu │
│ │ │valoarea plaţii │
│ │ │garanţiei │
│ │ │efectuate de │
│ │ │către Ministerul │
│ │ │Finanţelor in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │din decizia de │
│ │ │refuz plata │
│ │ │garanţie emisa de│
│ │ │către Fond in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare. Pentru│
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-au │
│ │ │inregistrat 2 │
│ │ │tipuri de iesire,│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │suma acestora. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa si│
│ │Verificare │se va verifica: │
│ │valori │sold garanţie │
│ │raportate │luna precedenta │
│ │(sold │(30) + intrări │
│34 │precedent + │luna curenta (18)│
│ │intrări luna │- ieşiri in luna │
│ │curenta - │de raportare a │
│ │ieşiri luna │garanţiei (33) = │
│ │curenta = sold│Sold garanţie │
│ │curent) │luna curenta (29)│
│ │ │* │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Iniţiere │Se va completa cu│
│ │procedura de │DA/NU in funcţie │
│35 │insolvenţă (DA│de iniţierea │
│ │/NU) │procedurii de │
│ │ │insolventa │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Grant dobânda │Se va completa │
│36 │solicitat de │valoarea dobânzii│
│ │banca │aferente lunii de│
│ │ │raportare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │grant │
│ │ │nerambursabil 10%│
│ │ │care se va │
│ │Grant │calcula la │
│37 │nerambursabil │valoarea │
│ │10% │creditului │
│ │ │utilizat. Se va │
│ │ │completa doar │
│ │ │pentru luna de │
│ │ │raportare │
│ │ │decembrie 2022. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │doar pentru luna │
│ │ │de raportare │
│ │Grant utilizat│decembrie 2022 │
│ │pentru │cu: “Utilizare │
│38 │rambursare │pentru │
│ │credit │rambursarea │
│ │ │soldului │
│ │ │existent”/”Credit│
│ │ │rambursat │
│ │ │integral” │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│39 │Observaţii │observaţiile │
│ │ │semnificative │
└───────┴──────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 3.4

                                                  DECLARAŢIE
                               PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI PRIVIND
                       ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA MICROÎNTREPRINDERILOR/ÎNTREPRINDERILOR MICI/MIJLOCII/MARI
    I. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ................
        Adresa sediului social ..................
        Cod unic de înregistrare ................
        Numele şi funcţia .....................
        (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)


    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [ ] Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără a se completa secţiunea " CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate" din prezenta anexă
        [ ] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform secţiunii "CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate", precum şi a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
        [ ] Întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform secţiunii "CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate", precum şi a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

┌───────────────────────────────────────┐
│Exercitiul financiar de referinţă*2) │
├───────────┬───────────────┬───────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale (mii│
│de │netă (mii lei/ │lei/mii │
│salariati │mii Euro) │Euro) │
├───────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴───────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│Important: Precizaţi │ │
│dacă, faţă de │ │
│exerciţiul financiar │[ ] Nu │
│anterior, datele │[ ] Da (în │
│financiare au │acest caz se │
│înregistrat modificări │va completa şi│
│care determină │se va ataşa o │
│încadrarea │declaraţie │
│întreprinderii într-o │referitoare la│
│altă categorie │exerciţiul │
│(respective │financiar │
│micro-întreprindere, │anterior) │
│întreprindere mica, │ │
│mijlocie sau mare.) │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

    Semnatura ..........(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)....
        Declar pe propria răspundere că datele din aceasta declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Data întocmirii ..........
        Semnătura ..............
        1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
        2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

                                     CALCULUL
                         pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │Euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situatiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│sectiunea B*2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proportional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, daca │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│sectiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există)- dacă nu│ │ │ │
│au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din sectiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" .
        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ...............
        Adresa sediului social .................
        Codul unic de înregistrare .............
        Numele, prenumele şi funcţia preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent .......

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├─────┬────────────┬───────────┬───────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*3)│(mii lei/ │lei/mii│
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        .........................................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        .........................................

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
    Tabelul de parteneriat - A.2.

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*5)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii Euro)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


        *3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
        *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
    SECŢIUNEA A

                                      ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea partenera - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele si │Numărul │de │Active│
│ │ │ │prenumele │mediu │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │presedintelui │anual │anuală │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │consiliului de│de │netă │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administratie,│salariati│(mii │mii │
│ │ │ │director │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │ │general sau │ │Euro) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        NOTA:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    SECŢIUNEA B

                                               ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici/mijlocii/mari:
        [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTA:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).
        *6) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │Numarul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuala neta│(mii │
│ │salariati*7)│(mii lei/ │lei/mii│
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌──────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │Identificarea întreprinderilor │
│ │incluse prin consolidare │
├──────────────┼────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele si │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legata │Adresa │ │presedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administratie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTA:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │Euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        NOTA
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

                                             FIŞA
                            privind legătura dintre întreprinderi nr. ....
                                 din tabelul B2, secţiunea B
                      (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse
                            în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ...................
        Adresa sediului social ......................
        Codul unic de înregistrare ...................
        Numele, prenumele şi funcţia preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent .........

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├─────┬────────────┬───────────┬───────┤
│ │Numarul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*7)│(mii lei/ │lei/mii│
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTA:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora şi "fisa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

    8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        1 Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.


    ANEXA 3.5

                          DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI
        Subsemnatul/Subsemnata, ........, identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ....., eliberat de ....... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ........., în calitate de reprezentant legal al ......., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
        [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │CAEN/ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │CAEN-uri│
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │ajutorului│pentru │
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │de stat │care s-a│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │acordat │
│ │ │ │ │de │ │ajutorul│
│ │ │ │ │finanţare │ │de stat │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘


    b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de FGCR IFN, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    d) nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare la ultimul exerciţiu financiar încheiat şi nici la 31.12.2019.
        O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
        În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau al unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani, după caz.
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani, după caz.
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării.
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare(condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării).

        În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de trei ani faţă de data solicitării garanţiei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se află în una dintre situaţiile menţionate la d.3) sau d.4)
        În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM:
    - atunci când în ultimii 2 ani îndeplineşte cumulativ condiţiile de la d5) şi d6);
    d.5) raportul datorii*1/capitaluri proprii*2 al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;
        *1 Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani, după caz.
        *2 Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul de Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani, după caz.

    d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor*3 calculată pe baza EBITDA*4 a fost sub 1,0;
    *3 Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani, după caz.
    *4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferent ultimilor 2 ani, după caz.
        sau

    – atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la d7), d8).
    d.7) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării);

    – nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră;
    – nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    – nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    – nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat (ă) în cadrul programului.
    – nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor programului, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene sau pentru refinanţarea unor credite acordate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.
    – suprafaţa de teren agricol aflata în proprietatea împrumutatului la momentul solicitării creditului, împreună cu terenurile achiziţionate din credit, nu depăşeşte maxim 1000 hectare, în cazul creditelor pentru achiziţia de teren agricol.
    C. Declar pe propria răspundere ca societatea pe care o reprezint legal:
        [ ] nu a solicitat garanţii de la FNGCIMM/ FRC în cadrul programelor IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, IMM INVEST/AGRO IMM INVEST sau INNOVATION.
        [ ] a solicitat garanţii de la FNGCIMM/ FRC în cadrul programelor IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, IMM INVEST/AGRO IMM INVEST sau INNOVATION, după cum urmează: ......(se vor detalia: valoarea garanţiei solicitate, valoarea maximă a ajutorului de stat aferent acestora, CAEN/CAEN-uri pentru finanţare/acordare ajutor de stat)

        Numele
        ...............
        Semnătura*)
        ...............
        Data semnării
        *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 3.6

                                DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A FINANŢATORULUI
        Denumirea Finanţatorului ........, Sediul social .........., Telefon .........; Fax .......; E-mail ........., Nr. de înmatriculare la registrul comerţului ....., Codul unic de înregistrare ....., reprezentat prin dl/d-na ..... în calitate de .....
        Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului ..... din creditul*1) ....., în valoare de ..... (din care utilizat efectiv ....) cu destinaţia*3) ....., garantate prin Contractul de garantare nr. ..../... au fost utilizate numai pentru finanţarea*2) ....,......, Cod CAEN/Coduri CAEN pentru finanţare*4) ....., respectând:
        *1) Se completează tipul creditului, după caz: de investiţii/credit/linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
        *2) Se completează cu tipul finanţării: investiţie sau capital de lucru
        *3) Se completează cu destinaţia creditului conform contractului de credit
        *4) Se completează cu codul CAEN pentru finanţare din acordul de finanţare şi contractul de garantare

        Declarăm pe propria răspundere că am autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului / primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, numai pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN / codurile CAEN pentru finanţare menţionat / menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare. Anterior autorizării tragerilor din facilitatea credit au fost întreprinse verificări specifice ale documentelor justificative prezentate de beneficiar pentru utilizările din credit astfel încât acestea să respecte destinaţia creditului din contractul de credit.
        Date privind ....... beneficiar/ă a/al Programului RURAL INVEST, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare:
        Denumirea ........., Sediul social .........., cod poştal .........., Telefon ......; E-mail ......., Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului ......, Codul unic de înregistrare ..............
        Obiectul principal de activitate ...........
        Cod CAEN ....................

        Obiectul secundar de activitate*3) ................
        Cod CAEN.....................
        *3) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

        Numele .................
        Funcţia ...................
        Semnătura autorizată ......
        Data semnării .............

    ANEXA 3.7

                            ACORD DE FINANŢARE
                      pentru beneficiarii Programului RURAL INVEST
                            Nr. ........ din .........
        Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Convenţiei de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST nr. ...../....2022, se încheie
    prezentul acord de finanţare între:
        Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, cu sediul social în Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar: ......, telefon ........., fax ........., e-mail: ........., reprezentat de ......, în calitate de ....., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.933/79/2022,
        Instituţia de credit ........, cu sediul social în ..........., str. .......... nr ....., telefon/fax ........, cod unic de înregistrare ......, înregistrat în registrul comerţului cu nr. ....... şi în Registrul bancar cu nr. ....., reprezentat de ....., în calitate de ....., şi de ......, în calitate de ....., denumită în continuare finanţator,
        şi beneficiarul ........, cu sediul în ....., telefon ......., e-mail ......, înregistrată cu nr. ...... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ...., cod CAEN ......., reprezentată legal prin ......, având funcţia de ......., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
        Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat asociată Programului RURAL INVEST, implementată de către F.G.C.R., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022.

    ART. 2
    Tipul creditului
        Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de lei, acordat pe o perioadă de ......., cod/coduri CAEN finanţare .....
        Sau
    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ............ lei, acordat pe o perioadă de ....., cod/coduri CAEN finanţare .......


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate, a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ..... lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum ..... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ..... lei;
    – dobândă*1), în valoare de maximum ........ lei;
        *1) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.

    – valoarea estimată a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, în cazul beneficiarilor din cadrul Programului RURAL INVEST .......... lei.

    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 24 luni de la acordarea creditului.
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (MF) lunar, în contul F.G.C.R., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.G.C.R.virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia şi 31 iulie 2024 (inclusiv).
    (8) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se solicită de instituţia de credit până la data de 15 ianuarie 2023 şi se plăteşte de către MF în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.G.C.R.- administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru destinaţia din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    c) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului RURAL INVEST şi ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 iulie 2024, poate fi modificată de către administratorul schemei, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă, componenta nerambursabilă 10% aplicată la valoarea finanţării garantate). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de stat şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.G.C.R.în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.G.C.R.solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii finale
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2022.

    ART. 14
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.933/79/2022.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ...............

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│F.G.C.R.- S.A.│Finanţator,│Beneficiar,│
│- IFN │……………. │……………. │
│…………. │ │ │
└──────────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 3.8

                          CONTRACT DE GARANTARE
                          Nr. ...... din data de .......
        Încheiat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 24/2022, şi în baza prevederilor Procedurii de implementare şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST , între:
    1. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, împuternicit conform O.U.G. nr. 24/2022, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ......, reprezentat de ......., în calitate de ......, denumit în continuare F.G.C.R.;
    2. Instituţia de credit ....., cu sediul social în localitatea ......., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ...., înregistrată la registrul comerţului cu nr. J .../...., şi în Registrul bancar cu nr. ........., cod unic de înregistrare ........, reprezentată prin dl/dna ....., în calitate de ...., cont nr. ......, deschis la ........, denumită în continuare Finanţator,
        şi
    3. Beneficiarul, cu sediul social în localitatea ......., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......, telefon ....., fax ....., e-mail ......, înregistrat la registrul comerţului cu nr. J .../.../...., cod unic de înregistrare ........., cod CAEN ...., reprezentat prin dl/dna ...., în calitate de ......, şi prin dl/dna ....., în calitate de ......., cont nr. ....., deschis la .........., denumit în continuare Beneficiar,

        în următoarele condiţii
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul programului - operatori economici constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare şi care au realizat investiţii în baza proiectelor de finanţare din fonduri europene alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
    b) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai programului care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite la lit. c) şi d);
    c) microîntreprinderile şi întreprinderile mici - beneficiarii eligibili ai programului care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) întreprinderile mijlocii - beneficiarii eligibili ai programului respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    h) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    i) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;
    j) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    k) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;
    l) comision de risc - Comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FGCR şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit.

    m) comision de administrare - suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    q) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.G.C.R. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituţia de credit în cadrul Programului RURAL INVEST.
    (2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii este în valoare de ...... lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului RURAL INVEST.
    (3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii cu destinaţia ........ se acordă prin Contractul de credit nr. ...... din data de ....... pe termen de ....... luni, cu scadenţă la data de ....... şi cu o perioadă de graţie (în cazul investiţiilor).
    (4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru, respectiv pentru codul CAEN/coduri CAEN finanţare .....
    (5) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene sau pentru refinanţarea unor credite acordate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.

    ART. 2.2
    (1) Valoarea maximă a garanţiei de stat este de ........lei, reprezentând ........% din valoarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de credit.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3.1 lit. h) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST, în cazul creditelor de investiţii.

    ART. 2.4
        În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.

    CAP. III
    Comisionul de risc şi comisionul de administrare
    ART. 3.1
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 3.2
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
        Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului. Creditele garantate în cadrul Programului RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene;
    c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    d) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.G.C.R. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    e) să achite comisionul de risc cuvenit M.F. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    f) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit MF la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    g) să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    h) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 10 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 24/2022, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    i) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. i), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
        Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST;
    b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinaţiile din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat în acordul de finanţare;
    c) să verifice destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie;
    d) să asigure respectarea obligaţiei Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 10 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 24/2022, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii acestora cu maxim 36 luni;
    f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 72 de luni, fără posibilitatea de prelungire după această perioadă;
    g) să acorde finanţări aferente creditelor pentru capital de lucru în baza adeverinţei de depozit pe 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora cu maxim 3 luni;
    h) să transmită F.G.C.R. două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale Acordului de finanţare; * Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    i) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.G.C.R., în format electronic, la adresa ftps ...... sau adresa de email raportări@fgcr.ro, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului RURAL INVEST, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 10 ianuarie 2023 pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului RURAL INVEST;
    j) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    k) să solicite şi să obţină acordul expres al F.G.C.R. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite;
    l) să menţină condiţiile de creditare prevăzute la art. 4.3 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST;
    m) să solicite beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator;
    n) să asigure o perioadă de graţie de maximum 24 de luni în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului RURAL INVEST;
    o) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art.1.1 lit. p) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST, instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.G.C.R.;
    p) să solicite F.G.C.R. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 24/2022 şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    p) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    q) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.


    ART. 4.3
        F.G.C.R. se obligă:
    a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi normelor metodologice;
    c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile transmiterii de către Finanţator a tuturor documentelor prevăzute de convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul;
    g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute de convenţia de garantare şi plată a granturilor, precum şi/sau a nerespectării prevederilor din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul;
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului;
    i) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă instituţiei de credit. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii;
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - înscrisul prevăzut la litera j de mai sus;
    – dovada efectuării procedurii de comunicare a înscrisului către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR , din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Programul RURAL INVEST, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.G.C.R. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.G.C.R. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Programului RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul;
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.G.C.R. de către beneficiarul Programului RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.G.C.R., dacă este cazul;
    p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanţa;
    q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară;
    r) să emită, la solicitarea instituţiei de credit, acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii colaterale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator;
    s) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidenţa fiscală a sumei plătite de Ministerul Finanţelor;
    t) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvenţă/faliment a beneficiarilor Programului pentru înscrierea la masa credala a valorii finanţării garantate.


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 24/2022, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea statului român prin MF, precum şi a Finanţatorului, în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz:
    a) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor pentru investiţii (se va descrie bunul ipotecat);
    b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului RURAL INVEST la instituţia de credit finanţatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru (se vor menţiona conturile beneficiarului);
    c) alte garanţii, după caz (se va descrie garanţia).

    (2) În temeiul prezentului contract, F.G.C.R. mandatează Finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor de investiţii.
    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 1.1 lit.p) din convenţia de garantare şi plată a granturilor se efectuează de către Finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.G.C.R. Pentru formalităţile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a garanţiilor colaterale, Finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.G.C.R.
    (4) În cazul în care se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în Programului RURAL INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţată prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (5) În cazul în care instituţia de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz.
    (6) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
    (7) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, instituţia finanţatoare va solicita acordul autorizat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
        În cazul în care Beneficiarul Programului RURAL INVEST nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.G.C.R., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.G.C.R. ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.G.C.R. aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) FGCR aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 33 din Procedura de implementare a Programului , respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (3) FGCR respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 33 din Procedura de implementare a Programului , respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.G.C.R., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.G.C.R. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr- un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (5) Plata garanţiei se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.G.C.R. dovada efectuării plăţii.
    (7) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (6), F.G.C.R. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (6).
    (8) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.G.C.R. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (9) Anunţul prevăzut la alin. (8) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia.
    (10) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (11) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (11), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (12) se înaintează de către F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
        Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8.1
    Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al M.F.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R.

    ART. 9.2
        Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
        Răspunderea asumată de F.G.C.R. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.G.C.R. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie / data renunţării beneficiarului la garanţie comunicată de către finanţator prin Anexa nr. 3.3 la Convenţia de garantare şi plata în luna de raportare.


    ART. 9.4
     Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ......, sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
        Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 24/2022.

    ART. 9.6
        În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 24/2022, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
        Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

        Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, ....., în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator*1) şi Beneficiar şi două pentru F.G.C.R.
    *1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.


┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│F.G.C.R.- S.A.│Finanţator,│Beneficiar,│
│- IFN │……………. │……………. │
│…………. │ │ │
└──────────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 3.9

                            ÎNŞTIINŢARE CU PRIVIRE LA RENUNŢAREA
                     la garanţia acordată în cadrul Programului RURAL INVEST
        Finanţatorul, prin ...., cu sediul în localitatea ........, str. ..... nr. ...., judeţul/sectorul ......., înmatriculat la registrul comerţului cu nr ....., cod unic de înregistrare ........, telefon .........., fax ......, e-mail ......, reprezentat de .........., în calitate de ........, şi de ......., în calitate de ...., informează FGCR cu privire la renunţarea la garanţia acordată în baza contractului de garantare nr. ..... pentru beneficiarul ......., CUI ......, înregistrat la registrul comerţului ....., întrucât beneficiarul nu a semnat Contractul de garantare şi acordul de finanţare.
        Ataşăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum şi pe cele ale acordului de finanţare.
        Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ......, funcţia ......, tel ....., e-mail ..........
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ...................

    ANEXA 3.10

                                               SOLICITARE DE RADIERE*1
                         A IPOTECII IMOBILIARE/MOBILIARE ÎNSCRISE ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN ÎN CADRUL
                                              PROGRAMULUI RURAL INVEST
        *1 Forma solicitării va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ......../.......,
    1. Finanţatorul ......, prin Sucursala/Agenţia ........, cu sediul în localitatea ........, str. ..... nr. ....., judeţul/sectorul ...., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare ....., telefon ...., fax ....., e-mail ....., reprezentat de ........., în calitate de ......, şi de ....., în calitate de ....., solicită F.G.C.R. acordul pentru radierea ipotecii legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. ....../......, încheiat cu
        Beneficiarul ......., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J ....../..../....., cod unic de înregistrare ....., ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat/neutilizării creditului garantat.

    2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. ...... nr. ........, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., localitatea ..... judeţul/sectorul ......
    3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R .........
    4. Data rambursării integrale a creditului garantat: .............
    5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ....... lei
    6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;
    – contractul de garantare;
    – extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    7. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ........., funcţia ........, tel .........., e-mail.......
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        .................

    ANEXA 3.11

                                                ACORD*1
                                  PRIVIND RADIEREA IPOTECII IMOBILIARE/MOBILIARE ÎNSCRISE
                               ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN ÎN CADRUL PROGRAMULUI RURAL INVEST
        *1 Forma acordului va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Către
        Finanţator: ................
        Beneficiar ................
        Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. .......... nr. ........., bl. ....., sc. ...., et. ......., ap. ......, localitate........ judeţ/sector ....
        sau
        Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R ................
     Având în vedere Adresa dumneavoastră nr ..../...... înregistrată la F.G.C.R. cu nr. ..., în conformitate cu art. 7.12 din convenţia de garantare şi plata vă transmitem acordul F.G.C.R., exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în ceea ce priveşte radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I, instituit în baza Contractului de garantare nr. ......,
        Beneficiar ........... înregistrat la registrul comerţului cu nr. J .........../..../......., cod unic de înregistrare ......, deoarece creditul acordat de Finanţator prin Programul RURAL INVEST a fost rambursat integral/nu a fost utilizat.
        Pentru bunurile imobile formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru /F.G.C.R. şi unul pentru Finanţator.
        F.G.C.R.
        Persoane autorizate,
        ..................

                                       --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016