Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE MUNCA nr. 53.136 din 12 decembrie 2000  la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru anul 2001    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT DE MUNCA nr. 53.136 din 12 decembrie 2000 la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru anul 2001

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 1 din 16 ianuarie 2001
Înregistrat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu nr. 53136/12.12.2000

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante:
- Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, reprezentatã prin Dr. Şerban Ion Bubenek Turconi, preşedinte, având calitatea de ordonator principal de credite, şi
- Federaţia Sindicatelor Caselor de Asigurãri de Sãnãtate din România, afiliatã la Confederatia Blocul Naţional Sindical, reprezentatã prin Vladimir Ifrim, preşedinte, recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de munca şi se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia, reafirmand principiile definite de Legea nr. 130/1996, republicatã, privind drepturile ce decurg din raporturile de munca la care subscriu.
(1) Negocierile s-au purtat între comisiile desemnate de cele doua pãrţi. Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica, fãrã discriminare, tuturor salariaţilor Caselor de asigurãri de sãnãtate.
Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate este o instituţie publica autonomã de interes naţional, cu personalitate juridicã fãrã scop lucrativ, conform art. 62 din O.U.G. nr. 180/2000, pentru modificarea <>Legii nr. 145/1997 .
(2) Pe perioada derulãrii contractului colectiv de munca încheiat la nivelul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, comisia paritara, reprezentând administraţia şi salariaţii, rãspunde în fata organelor de drept pentru îndeplinirea lui. Fiecare parte va putea demonstra, dacã este nevoie, conform statutului sau, modul în care rãspunde la condiţiile impuse în contract.
ART. 2
(1) Contractul colectiv de munca cuprinde clauze prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii reciproce ale pãrţilor în promovarea unor relaţii de munca echitabile, de natura sa asigure protecţia socialã a salariaţilor, diminuarea sau eliminarea conflictelor colective de munca, precum şi obţinerea de performanţe, de eficienta economicã şi operationala.
(2) Prezentul contract colectiv de munca intra în vigoare la data înregistrãrii lui la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi are aplicabilitate timp de un an de la aceasta data.
(3) Clauzele prezentului contract colectiv de munca continua sa producã efecte şi dupã expirarea termenului pentru care a fost încheiat, cu condiţia ca pãrţile sa convinã în acest sens prin încheierea unui act adiţional la prezentul contract.
ART. 3
(1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executãrii lui, în condiţiile legii, ori de câte ori pãrţile convin în acest sens.
(2) Orice modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri între comisiile stabilite de pãrţile contractante.
(3) Cererea de modificare se comunica în scris celeilalte pãrţi.
(4) Negocierile de modificare nu vor putea începe mai târziu de 10 zile lucrãtoare de la data comunicãrii şi nici mai devreme de doua zile lucrãtoare de la aceasta data.
(5) Cererile de modificare vor fi depuse de cãtre initiator la sediul celeilalte pãrţi şi va cuprinde obiectul modificãrilor.
(6) În perioada de la depunerea cererii de modificare şi încã 10 zile lucrãtoare de la începerea negocierilor potrivit alineatului 4), în legatura cu modificarea propusã, administraţia se obliga sa nu procedeze la desfaceri de contracte de munca pentru motive neimputabile salariaţilor, iar Federaţia se obliga sa nu declanseze conflicte de munca.
(7) Modificãrile aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii lor.
ART. 4
(1) Contractul colectiv de munca înceteazã sau se suspenda în urmãtoarele situaţii:
- la împlinirea termenului de un an, dacã cele doua pãrţi contractante nu convin la prelungirea lui;
- în alte situaţii prevãzute de lege.
(2) Încetarea contractului colectiv de munca va fi notificatã de semnatari, în termen de 5 zile, organului la care a fost înregistrat şi unde se pãstreazã.
ART. 5
Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
ART. 6
(1) Pentru soluţionarea, pe cale amiabila, a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, suspendãrii sau a încetãrii contractului colectiv de munca, pãrţile convin sa instituie o comisie paritara administraţie-federatie.
(2) Componenta, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare administraţie-federatie se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
(3) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritara, cu privire la contestaţiile individuale ale unor salariaţi, nu impiedica sesizarea instanţei de judecata de cãtre aceştia.
ART. 7
Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, Casele de asigurãri de sãnãtate şi Federaţia Sindicatelor Caselor de Asigurãri de Sãnãtate din România se obliga ca în perioada de aplicare a prezentului contract sa nu propunã şi sa nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractul colectiv de munca.

CAP. 2
Încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de munca

ART. 8
Angajarea unei persoane la Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi la Casele de asigurãri de sãnãtate se face în funcţie de numãrul de posturi prevãzute în statul de funcţii şi de necesitãţile reale, ţinându-se seama de aptitudini şi de pregãtirea profesionalã. Federaţia va fi consultata înainte de aprobarea statului de funcţii.
ART. 9
În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se realizeazã prin încheierea unui contract individual de munca.
ART. 10
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe baza prezentului contract colectiv de munca.
(2) Administraţia se obliga sa afiseze anunţul de concurs.
(3) În cazul în care pentru ocuparea unui loc de munca vor fi mai mulţi candidaţi cu rezultate egale la concurs, la angajare se va tine cont de urmãtoarea ordine de preferinta:
a) salariatul deja angajat, care da examen pentru o alta funcţie;
b) salariaţii angajaţi pe o perioada determinata.
ART. 11
Condiţiile pentru angajare, examinare, încadrare şi promovare sunt cuprinse în regulamentul de angajare/promovare.
ART. 12
Angajarea personalului se face de cãtre Directorul general.
Federaţia va consulta listele cu posturile scoase la concurs cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului.
ART. 13
(1) Angajarea salariaţilor, indiferent de meserie, funcţie sau perioada, se face prin concurs sau examen, constând în probe scrise şi, dupã caz, orale, practice sau testãri de aptitudini.
(2) Înainte de concurs, Direcţia resurse umane va pune la dispoziţia solicitantului toate documentele privind postul pentru care candideazã.
(3) La angajare este interzisã orice discriminare pe criterii politice, etnice, de sex, de stare materialã şi confesionala.
ART. 14
La angajare se va verifica dacã persoana îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
- sa fie cetãţean roman;
- sa cunoascã limba romana;
- sa aibã varsta minima de 18 ani sau 21 de ani, pentru cazurile prevãzute expres de lege;
- sa aibã studiile şi pregãtirea necesarã ocupãrii postului pentru care candideazã, precum şi celelalte condiţii prevãzute;
- sa aibã aviz medical favorabil pentru îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candideazã;
Dosarul de participare la concurs va cuprinde adeverinta de cazier judiciar, eliberata de Ministerul de Interne pentru toate posturile de conducere şi pentru cele prevãzute de lege.
Nu au dreptul sa participe la concurs:
- persoanele care desfãşoarã activitãţi concurentiale sectorului de asigurãri de sãnãtate;
- persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru munca depusa şi limita de varsta;
- cei care au avut contractul de munca desfãcut din motive imputabile lor (Codul muncii, art. 130, lit. i), indiferent de unde provin şi de perioada.
Cazurile vor fi analizate şi discutate individual de cãtre comisia paritara.
ART. 15
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe o perioada nedeterminatã.
(2) Contractele individuale de munca se pot încheia şi pe durata determinata, în cazurile şi modalitãţile prevãzute de lege.
(3) Contractul individual de munca se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã.
ART. 16
(1) Orice modificare a elementelor prevãzute în contractul individual de munca se poate face numai cu acordul pãrţilor semnatare, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii şi la locul muncii, când aceasta presupune schimbarea localitãţii sau a drepturilor salariale, nu dau dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea şi detasarea salariaţilor se fac în condiţiile prevãzute de lege şi cu drepturile prevãzute în prezentul contract.
ART. 17
(1) Încetarea contractului individual de munca poate avea loc în condiţiile prevãzute de lege, prin unul din urmãtoarele moduri:
a) acordul pãrţilor;
b) desfacerea contractului individual de munca din initiativa uneia dintre pãrţi;
c) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
d) în timpul perioadei de proba, dacã rezultatele muncii lui nu sunt satisfãcãtoare, pe baza referatului şefului locului de munca şi al liderului de sindicat de la C.A.S. respectiv, pentru angajaţii pe perioada determinata.
(2) În cazurile în care, la desfacerea contractului individual de munca, Casa de asigurãri de sãnãtate este obligatã, potrivit legii, sa acorde preaviz, durata acestuia va fi de o luna (conform Contractului colectiv de munca la nivel naţional).
În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa nu lucreze 4 ore pe zi, pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Aceste ore se pot acorda şi prin cumul, la cererea salariatului, în condiţiile stabilite de administraţie şi de sindicat. În cazul în care unei persoane i se desface contractul de munca fãrã a i se acorda preavizul de la alineatul 2, aceasta persoana are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca.
ART. 18
Contractul individual de munca poate fi desfãcut din initiativa celui care angajeazã, dupã ce, în prealabil, referatul de desfacere a contractului individual de munca, cu motivatia ce sta la baza mãsurii, va purta viza Direcţiei Juridic Contencios şi a Federaţiei. În situaţia în care Federaţia nu este de acord cu desfacerea contractului de munca, referatul va fi înaintat la comisia paritara fãrã ca soluţionarea sa depãşeascã termenul legal de emitere a deciziei.
ART. 19
La încetarea raporturilor de munca, persoanei în cauza i se vor restitui toate documentele personale, cu cartea de munca completatã la zi, iar aceasta va restitui toate materialele conform inventarului prin care i-au fost încredinţate.
ART. 20
(1) La desfacerea contractului de munca din motive neimputabile salariatului, administraţia va acorda acestuia o compensaţie de 75% din salariul lunar, în afarã drepturilor cuvenite la zi, conform legii.
(2) Prevederile articolului 20 alineatul 1 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de munca a intervenit din urmãtoarele motive:
- unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat în cauza, ca urmare a reorganizãrii;
- unitatea îşi înceteazã activitatea;
- în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reincadrat pe baza hotãrârilor organelor competente cel care a deţinut anterior acel post.
(3) Încetarea calitãţii de salariat, din initiativa acestuia, se face:
a) prin pensionare;
b) prin demisie, cu preaviz de 15 zile lucrãtoare, cu excepţia salariatului cu funcţie de conducere, caz în care preavizul este de 30 de zile, timp în care salariatul este obligat sa continue activitatea.
La expirarea acestor termene contractul de munca înceteazã, fãrã a mai fi necesarã aprobarea unitãţii.
(4) Contractul individual de munca al salariaţilor care împlinesc varsta de 57 de ani femeile şi, respectiv 62 de ani bãrbaţii înceteazã dupã finalizarea actelor de pensionare.

CAP. 3
Condiţii de munca, organizare şi protecţia muncii

ART. 21
(1) Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, respectiv Casele de asigurãri de sãnãtate, prin consiliile de administraţie, au obligaţia de a crea condiţii corespunzãtoare de munca pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale şi a accidentelor de munca.
(2) Mãsurile preconizate pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de munca trebuie sa fie convenite împreunã cu reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Caselor de Asigurãri de Sãnãtate, urmând ca cele doua pãrţi sa încheie acte adiţionale la contractul colectiv de munca.
ART. 22
Organizarea activitãţii, prin stabilirea unor structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locul de munca, cu precizarea atribuţiilor şi raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca, fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi, sunt atribuţii de competenta exclusiva a celor care angajeazã.
ART. 23
(1) Administraţia va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza, se stabilesc sarcini şi raspunderi sub forma descrierii sferei de atribuţii, asigurând utilizarea integrala şi eficienta a timpului de lucru.
(2) Atribuţiile de munca vor fi astfel stabilite în fişa postului, încât sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului fizic şi intelectual şi la o tensiune nervoasa care sa nu conducã la oboseala excesiva a salariaţilor.
ART. 24
Administraţia va asigura condiţiile normale de mediu (iluminat, zgomot etc.), amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (grupuri sanitare etc.), dotarea locurilor de munca cu instalaţii de ventilaţie, climatizare, frigidere, în funcţie de ponderea personalului şi de condiţiile de munca.
ART. 25
În situaţia când, datoritã accidentelor de munca, salariaţii au nevoie de proteze chirurgicale, dentare, oculare, auditive, aparate ortopedice etc., angajaţii au dreptul la ajutoare bãneşti în cuantum de 100% din costul lor.
ART. 26
Pentru salariaţii care au suferit accidente de munca, neimputabile lor, şi au contractat boli profesionale, administraţia va suporta costul integral al biletelor de tratament şi transport (bilet tren clasa I).
ART. 27
La cercetarea accidentelor de munca se constituie o comisie, conform art. 9 din Normele tehnice cu caracter metodologic din cercetarea şi evidenta accidentelor de munca şi a bolilor profesionale.
ART. 28
Dacã boala generatoare de concediu medical intervine în timpul concediului de odihna, aceasta se va prelungi cu un numãr egal de zile rãmase neefectuate, indiferent de numãrul de zile de concediu medical în cazul internãrii sau numai dupã 7 zile de concediu medical (conform <>art. 1 din H.C.M. nr. 880/1965 ).

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi bãneşti

ART. 29
Pentru munca prestatã în condiţiile prevãzute în contractul individual de munca, fiecare persoana are dreptul la un salariu de baza stabilit în funcţie de pregãtirea profesionalã, de experienta necesarã executãrii operaţiunilor specifice postului, de dificultatea şi complexitatea operaţiunilor specifice postului, de responsabilitatea implicata de post şi de capacitatea relationala pentru care este încadrat şi de calitãţile personale reflectate în modul de realizare a sarcinilor de munca stabilite.
ART. 30
(1) Salariul personalului încadrat la Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi la Casele de Asigurãri de Sãnãtate Judeţene, a Municipiului Bucureşti, CASOPSNAJ şi Casa Transporturilor este format din salariul de baza şi alte drepturi:
a) salariu de merit;
b) drepturi pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru, potrivit Codului Muncii;
c) spor pentru vechime în munca, dupã cum urmeazã:

Transe de vechime Cota din salariul
în munca de baza

1. de la 3 la 5 ani 5%
2. de la 5 la 10 ani 10%
3. de la 10 la 15 ani 15%
4. de la 15 la 20 ani 20%
5. peste 20 ani 25%

d) spor cu caracter permanent pentru activitatea desfasurata în locuri de munca cu un grad mare de accesibilitate la informaţii cu caracter confidenţial;
e) spor de lucru în timpul nopţii;
f) indemnizaţia de conducere;
g) indemnizaţia pentru concediul de odihna;
h) premiul anual;
i) premii pentru realizari deosebit de valoroase, în limita economiei la fondul de salarii aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli şi a fondului de premiere constituit conform prevederilor contractului colectiv de munca, în cuantum de 2%.
(2) Pe lângã drepturile salariale, personalul mai poate beneficia şi de alte drepturi, cum sunt:
a) drepturile de delegare şi detaşare;
b) concediu de odihna;
c) concedii medicale şi concedii pentru îngrijirea copilului, conform <>Legii nr. 120/1997 ;
d) ajutor de deces, atât pentru salariaţi, cat şi pentru membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, potrivit legii;
e) concedii fãrã plata, potrivit actelor normative specifice;
f) concedii pentru studii;
g) tichete de masa, conform legii.
ART. 31
Salariile de baza ale salariaţilor se calculeazã pe baza coeficienţilor de multiplicare a salariilor şi a valorii de referinta 1,00 egal cu 1.800.000 lei.

CAP. 5
Alte drepturi salariale

ART. 32
Personalul încadrat prin cumul de funcţii, precum şi prin cumulul pensiei cu salariul, va beneficia de un salariu stabilit între limite, pe baza fişelor de evaluare conform grilelor de salarizare.
ART. 33
(1) Personalul încadrat are dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna plãtit, cu o durata de pana la 25 de zile lucrãtoare, în funcţie de vechimea în munca, dupã cum urmeazã:
Pana la 5 ani - 21 zile lucrãtoare
De la 5 la 10 ani - 22 zile lucretoare
De la 10 la 15 ani - 23 zile lucrãtoare
De la 15 la 20 ani - 24 zile lucrãtoare
Peste 20 ani - 25 zile lucrãtoare
(2) Salariaţii nou-angajaţi au dreptul, pentru primul an de activitate înscris în carnetul de munca, la un concediu de odihna plãtit, cu o durata minima de 18 zile lucrãtoare.
(3) Vechimea în munca ce se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihna este cea pe care salariaţii o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acorda concediul.
ART. 34
Pentru salariaţii care se încadreazã în munca în timpul anului, durata concediului de odihna se va stabili proporţional cu perioada lucrata de la încadrare pana la sfârşitul anului calendaristic.
ART. 35
Concediul de odihna se efectueazã în fiecare an calendaristic, integral sau fractionat, cu condiţia ca una dintre fracţiuni sa nu fie mai mica de 15 zile calendaristice.
ART. 36
(1) Salariaţii care în perioada întregului an calendaristic au fost în concediu medical sau în concediu fãrã plata acordat pentru interese personale nu au dreptul la concediu de odihna pentru acel an.
(2) În cazul în care perioadele de concedii medicale şi concedii fãrã plata acordate pentru interese personale, insumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi au cuprins 2 sau mai mulţi ani calendaristici consecutivi, salariaţii au dreptul la un singur concediu de odihna acordat în anul reluarii activitãţii, în mãsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu.
ART. 37
(1) Programarea concediilor de odihna se va face de conducerea unitãţii, la sfârşitul anului, pentru anul urmãtor.
(2) Programarea concediului de odihna va fi modificatã, la cerere, în cazul în care salariatul/salariata:
a) se afla în concediu medical;
b) solicita concediu de odihna înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
c) este chemat/ta sa îndeplineascã îndatoriri publice;
d) este chemat/ta sa satisfacã obligaţii militare, altele decât satisfacerea serviciului militar la termen;
e) urmeazã sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, în ţara ori în strãinãtate;
f) are recomandare medicalã pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterica, caz în care data începerii concediului de odihna va fi cea indicatã în recomandarea medicalã;
g) se afla în concediu plãtit pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani.
ART. 38
(1) Întreruperea concediului de odihna al salariatului/salariatei este posibila dacã intervine una dintre situaţiile prevãzute la art. 37 alin. 2, literele a), c), d), e), precum şi în cazul în care acesta/aceasta:
- intra în concediu pentru maternitate;
- este rechemat prin dispoziţia scrisã a conducerii unitãţii, pentru nevoi de serviciu neprevãzute, care fac necesarã prezenta salariatului/salariatei în unitate.
(2) Pentru cazurile de întrerupere a concediului, menţionate la alin. 1) şi la art. 37 alin. 2), salariaţii au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupã ce au încetat situaţiile respective sau, când acest lucru nu este posibil, la data stabilitã printr-o noua programare în cadrul aceluiaşi an calendaristic.
ART. 39
În cazul în care, dupã ce salariatul a efectuat concediul de odihna, contractul sau de munca a încetat din motivele prevãzute la art. 130 alin. 1) litera i), j), k) şi l), precum şi la art. 135 din Codul muncii, acesta este obligat sa restituie unitãţii o parte din indemnizaţia de concediu corespunzãtoare perioadei nelucrate din anul pentru care s-a acordat concediul.
ART. 40
Concediul de odihna neacordat salariaţilor transferati de cãtre unitatea de la care s-a efectuat transferul se va acorda de cãtre unitatea la care au fost transferati. Indemnizaţia de concediu va fi suportatã de cele 2 unitãţi, proporţional cu timpul lucrat, la fiecare dintre acestea în cursul anului calendaristic respectiv; în acelaşi mod se va proceda şi în cazul în care concediul de odihna a fost efectuat înainte de transfer.
ART. 41
(1) Concediile de odihna neefectuate, cuvenite salariaţilor cãrora le-a încetat contractul individual de munca, vor fi compensate în bani. Sumele cuvenite sunt egale cu indemnizaţia de concediu aferentã perioadei efectiv lucrate.
(2) Au dreptul la compensarea în bani a concediului de odihna cuvenit pentru perioada lucrata de la începutul anului calendaristic şi salariaţii chemaţi sa îşi satisfacã serviciul militar în termen, precum şi în cazul decesului salariatului, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat acordându-se membrilor sãi de familie (soţ, copii, pãrinţi).
ART. 42
Orice convenţie prin care se renunţa, în totalitate sau în parte, la dreptul de concediu de odihna este interzisã.
ART. 43
(1) Salariaţii care nu au efectuat sau care au efectuat parţial concediul de odihna într-un an calendaristic sunt îndreptãţiţi sa primeascã o compensare în bani corespunzãtoare numãrului de zile de concediu neefectuat.
(2) Compensarea prevãzutã la alin. 1 nu se acorda salariaţilor care, conform programãrii sau reprogramarii, au început concediul de odihna în luna decembrie şi îl continua în luna ianuarie a anului urmãtor.
ART. 44
Compensarea în bani se acorda salariaţilor care nu au putut efectua concediul de odihna programat sau reprogramat, în urmãtoarele situaţii:
a) s-au aflat în concediu medical sau în concediu de maternitate;
b) dacã din motive întemeiate prezenta lor în cadrul unitãţii a fost necesarã pentru asigurarea functionarii normale de munca. Menţinerea la serviciu şi compensarea în bani se fac prin dispoziţia scrisã a conducerii unitãţii, cu acordul ordonatorului de credite;
c) sunt chemaţi sa îndeplineascã îndatoriri publice;
d) sunt chemaţi sa satisfacã obligaţi militare, altele decât serviciul militar în termen;
e) urmeazã sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, în ţara ori în strãinãtate;
f) au o recomandare medicalã pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterica;
g) se afla în concediu plãtit pentru îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 ani.
ART. 45
Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, dupã cum urmeazã:
a) cãsãtoria salariatului = 5 zile;
b) cãsãtoria unui copil = 3 zile;
c) naşterea unui copil = 3 zile;
d) botezul unui copil = 2 zile;
e) decesul soţului, sotiei, copilului, pãrinţilor, socrilor = 5 zile;
f) decesul bunicilor, fraţilor, nepotilor = 2 zile;
g) donatori de sânge conform legii;
h) la schimbarea locului de munca în cadrul aceleiaşi unitãţi, cu mutarea domiciliului în alta localitate = 5 zile.
ART. 46
Salariaţii au dreptul la concedii fãrã plata a cãror durata insumata nu poate depãşi 90 de zile lucrãtoare anual, pentru rezolvarea urmãtoarelor situaţii personale:
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţii de învãţãmânt superior, curs seral sau fãrã frecventa, a examenelor de an universitar, precum şi a examenului de diploma, pentru salariaţii care urmeazã o forma de învãţãmânt superior, curs seral sau fãrã frecventa;
b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenului de doctorat, a tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiazã de burse de doctorat;
c) prezentarea la concurs în vederea ocupãrii unui post în alta unitate.
ART. 47
Salariaţii au dreptul la concedii fãrã plata, fãrã limita prevãzutã la art. 46, în urmãtoarele situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 3 ani, în perioada indicatã în certificatul medical; de acest drept beneficiazã atât mama salariata, cat şi tatãl salariat, dacã mama copilului nu beneficiazã, pentru acelaşi motiv, de concediu fãrã plata;
b) tratamentul medical efectuat în strãinãtate pe durata recomandatã de medic, dacã cel în cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţii pentru incapacitate temporarã de munca, precum şi pentru insotirea soţului, sau dupã caz, a sotiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, sora, pãrinte - în perioada în care aceştia se afla la tratament în strãinãtate, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sãnãtãţii.
ART. 48
Concedii fãrã plata pot fi acordate şi pentru interese personale, pe durate stabilite prin acordul pãrţilor.
ART. 49
(1) Pe durata concediilor fãrã plata, persoanele respective îşi pãstreazã calitatea de salariat.
(2) Concediile fãrã plata acordate în condiţiile art. 47 litera a) nu afecteazã vechimea în munca.
ART. 50
Pe durata concediilor fãrã plata mai mari de 30 de zile lucrãtoare, pot fi încadrate alte persoane cu contracte de munca pe durata determinata.
ART. 51
Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mica decât salariul de baza şi sporul de vechime, luate împreunã, corespunzãtor numãrului de zile de concediu cuvenit. Se poate stabili ca, în raport cu posibilitãţile economico-financiare ale Casei de asigurãri de sãnãtate, sa fie luate în calculul indemnizaţiei de concediu de odihna şi un procent mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioada de 3 luni lucrate, înaintea plecãrii în concediu.
ART. 52
(1) Acordarea ajutorului de deces atât pentru personalul încadrat, cat şi pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere, se va face potrivit prevederilor <>H.G.R. nr. 173/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Acordarea drepturilor pentru concediile medicale se va face conform <>H.C.M. nr. 880/1965 , modificatã prin Legea nr. 49/1992, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 53
Personalul trimis de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate la activitãţi de perfecţionare, manifestãri ştiinţifice beneficiazã de drepturile de deplasare, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinaţie.

CAP. 6
Formarea profesionalã

ART. 54
(1) Prin termenul de formare profesionalã, pãrţile înţeleg sa desemneze orice fel de procedura prin care un salariat, indiferent de funcţia detinuta, dobândeşte o calificare, o alta calificare, precum şi orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat, adeverinta sau diploma care atesta aceste situaţii.
(2) Formarea şi perfecţionarea profesionalã cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de munca, dreptul de asociere, libertãţi sindicale, convenite.
(3) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitatii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor de sindicat, la expirarea mandatului lor.
ART. 55
(1) În ceea ce priveşte formarea profesionalã, pãrţile convin sa ţinã seama de urmãtoarele:
a) nevoile de formare profesionalã;
b) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã, cãile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul respectãrii acestuia se vor face de comun acord; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionalã sau recalificarea salariaţilor;
c) Federaţia va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice forma de examinare organizatã;
d) în cazul când un salariat identifica un curs de formare profesionalã pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, administraţia va analiza dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii trimişi la un curs de perfecţionare sau specializare, în ţara sau în strãinãtate, cu scoatere din producţie, vor încheia un act adiţional la contractul individual de munca.
(2) Salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de munca, în vederea formãrii profesionale, vor fi obligaţi sa suporte cheltuielile ocazionate de acestea, dacã pãrãsesc unitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui termen de 5 ani de la absolvirea cursurilor, proporţional cu timpul nelucrat.

CAP. 7
Alte prevederi în legatura cu drepturile şi cu obligaţiile pãrţilor

ART. 56
Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie a fiecãruia. Totodatã, se recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor interne şi internaţionale.
ART. 57
Se recunoaşte dreptul sindicatelor de a reprezenta membrii de sindicat în toate situaţiile legate de contractul colectiv de munca, de legislaţia socio-profesionalã şi de problemele social-economice apãrute în cadrul activitãţii.
ART. 58
(1) Administraţia are obligaţia de a invita reprezentanţii Federaţiei sa participe la şedinţele consiliului de administraţie al Caselor de asigurãri de sãnãtate. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea scrisã a reprezentanţilor sindicali, transmiterea ordinii de zi a setului de documente privind problemele puse în discuţie se vor face cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de şedinţa.
ART. 59
(1) La cererea Federaţiei, administraţia va asigura accesul membrilor comisiei paritare centrale, conform prevederilor legale, la documentele pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29 alin. 2) din Legea nr. 54/1991 , privind sindicatele.
(2) De asemenea, la cererea Federaţiei, administraţia va asigura accesul comisiilor paritare la toate documentele necesare cercetãrii, analizarii, argumentarii şi sustinerii problemelor şi situaţiilor puse în discuţie.
ART. 60
Administraţia se angajeazã ca orice contracte ce le va încheia sa nu conţinã prevederi care sa afecteze interesele sau drepturile sindicale prevãzute în legislaţia în vigoare şi în prezentul contract colectiv de munca, precum şi convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România.
ART. 61
Sindicatele au dreptul de folosinta gratuita asupra spaţiilor pe care le deţin în prezent, iar acolo unde încã nu au spaţiu, administraţia va lua mãsuri pentru gãsirea unor soluţii de asigurare a unui spaţiu corespunzãtor, cu dotarea minima necesarã functionarii sindicatelor care au personalitate juridicã.
ART. 62
Administraţia asigura locurile de afisaj pentru sindicate în spaţiul unde publicul nu are acces. De asemenea, asigura accesul sindicatului la statia de amplificare, la mijloacele de multiplicare, la sala de şedinţa, acolo unde aceasta exista, şi la telefon.
ART. 63
Activitãţile sindicale, altele decât cele asigurate de cãtre personalul scos din producţie, se vor face la locul de munca sau în spaţiile asigurate de administraţie, de regula în afarã programului de lucru.
ART. 64
(1) Pãrţile semnatare recunosc rolul sindicatelor în acţiunea de constientizare a salariaţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în raporturile de munca, pentru întreţinerea unui climat social de munca favorabil îndeplinirii atribuţiilor şi creşterii calitãţii muncii.
(2) În acest scop, administraţia este de acord ca sindicatele sa beneficieze de un plafon de ore pentru activitãţi sindicale, cu scoaterea din producţie a unor membri de sindicat, potrivit legii.
ART. 65
(1) Reprezentanţii sindicatelor au dreptul la protecţie, conform legii.
(2) Administraţia se va abţine de la orice forma de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitãrii mandatului acestora.
(3) De asemenea, administraţia este obligatã sa garanteze menţinerea locului de munca corespunzãtor pregãtirii lui profesionale pe perioada deţinerii funcţiei în cadrul sindicatului şi doi ani dupã expirarea mandatului, neputând desface contractul de munca decât cu aprobarea organului de conducere a sindicatului, dacã abaterea este grava, dacã se încadreazã în prevederile legale şi nu are legatura cu activitatea sindicala. Dupã expirarea perioadei de doi ani, este interzisã desfacerea contractului de munca din initiativa celui care angajeazã pentru motive care privesc activitãţile sindicale anterioare sau pentru motive neimputabile acestora.
ART. 66
Persoanele salarizate de sindicate, detasate, îşi pãstreazã drepturile pe care le-au avut în calitate de angajaţi la revenirea acestora la locul de munca, precum şi salariul corespunzãtor pe care l-ar fi avut dacã desfasura activitate neîntreruptã. Pe perioada salarizarii de cãtre sindicate, pe locurile de munca ale acestora nu pot fi angajate alte persoane decât cu caracter temporar.
ART. 67
La cererea organizaţiilor sindicale, administraţia va accepta ca, pe baza tabelelor nominale înaintate de sindicat o singura data şi a eventualelor modificãri lunare, sa se efectueze încasarea cotizaţiilor de sindicat pe statul de plata şi sa vireze aceste sume în conturile indicate de sindicat, la solicitarea scrisã a acestuia. Responsabilitatea corectitudinii datelor aferente reţinerilor din salariu reprezentând cotizatia de sindicat, revine în exclusivitate administraţiei.
ART. 68
Administraţia nu va angaja salariaţi temporari sau cu program redus parţial în perioada declansarii sau a desfãşurãrii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariaţilor aflaţi în conflict, dacã au fost respectate prevederile legale.
ART. 69
Salariaţii caselor de asigurãri de sãnãtate au urmãtoarele obligaţii:
a) sa respecte regulamentul de organizare şi funcţionare, legislaţia muncii în vigoare;
b) respectarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca;
c) respectarea normelor de disciplina a muncii, a fisei postului, precum şi a dispoziţiilor sefilor ierarhici;
d) respectarea programului stabilit şi folosirea integrala şi eficienta a timpului de lucru, pentru executarea întocmai a sarcinilor şi a obligaţiilor de serviciu;
e) sa nu pãrãseascã locul de munca fãrã înştiinţarea prealabilã a şefului locului de munca;
f) respectarea normelor de protecţie a muncii, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
g) sa-şi perfecţioneze pregãtirea profesionalã;
h) sa respecte secretul de serviciu şi confidenţialitatea;
i) sa adopte şi sa manifeste o comportare civilizata în relaţiile de serviciu.
Salariaţii vor avea o comportare civilizata, concretizata prin ţinuta corespunzãtoare, corecta, demna, cuviincioasã, fiind necesar sa manifeste multã solicitudine, sa evite discutiile neprincipiale şi contradictorii, contribuind astfel la ridicarea prestigiului Casei de asigurãri de sãnãtate;
j) sa nu se prezinte la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenta bãuturilor alcoolice, sa nu consume asemenea bãuturi în timpul serviciului sau sa lucreze sub influenta lor, sa nu aibã alte preocupãri în timpul programului de lucru decât cele legate de realizarea sarcinilor de serviciu;
k) sa pãstreze curãţenia la locul de munca şi sa foloseascã corespunzãtor mijloacele fixe din dotare, conform destinaţiei acestora. în cazul în care se produc pagube din vina salariaţilor, acestea sunt imputabile;
l) salariaţilor le este interzis sa întrebuinţeze în scopuri personale, sa comunice altora sau sa copieze documente care le-au fost încredinţate sau la care au acces;
m) salariaţii sunt obligaţi sa nu facã sa profite o unitate concurenta de informaţiile şi cunoştinţele acumulate cu ocazia exercitãrii atribuţiilor lor;
n) nerealizarea sarcinilor de serviciu din vina salariatului atrage diminuarea salariului pe o perioada de o luna.
Diminuarile se vor opera de cãtre Biroul Resurse umane şi Biroul Financiar-contabil. Eventualele contestaţii se vor adresa în termen de 15 zile de la data comunicãrii, conducerii executive, iar soluţionarea acestora se va face în termen de 15 zile de la data primirii acestora.
o) în conformitate cu prevederile din Codul muncii, persoanele încadrate în munca rãspund pentru pagubele aduse din vina şi în legatura cu munca lor;
p) sa respecte regulile de acces în unitate, sa nu primeascã persoane strãine la locul de munca, decât în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
q) sa-şi însuşeascã cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu, precum şi legile, regulamentele şi ordinele referitoare la sarcinile de serviciu;
r) sa manifeste sinceritate şi onestitate fata de Casa de asigurãri de sãnãtate, sa-i respecte autoritatea şi sa apere interesele şi prestigiul acesteia.
ART. 70
Conducerea executivã a Caselor de Asigurãri de Sãnãtate din România ia mãsuri pentru:
a) organizarea locurilor de munca în condiţii de eficienta şi rentabilitate;
b) stabilirea unor structuri organizatorice adecvate specificului activitãţii;
c) asigurarea personalului necesar în funcţie de justificarea posturilor şi în concordanta cu pregãtirea profesionalã;
d) organizarea timpului de lucru în program de 8 ore/zi;
e) aprovizionarea corespunzãtoare şi ritmica cu materiale consumabile, energie electrica şi alte elemente necesare desfãşurãrii activitãţii zilnice, în condiţiile cerute;
f) asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii şi P.S.I.;
g) stabilirea şi comunicarea de cãtre salariaţi a atribuţiilor ce revin fiecãruia din fişa postului;
h) sa se asigure condiţii de respectare a normelor igienico-sanitare şi sa se preocupe de îmbunãtãţirea condiţiilor de munca.

CAP. 8
Disciplina muncii, abateri disciplinare, sancţiuni

ART. 71
(1) Încãlcarea cu vinovãţie de cãtre salariat, indiferent de postul avut sau de funcţia ocupatã, a obligaţiilor ce le revin, a normelor de comportare, a disciplinei muncii, asa cum sunt stipulate în prezentul contract colectiv de munca şi în contractul individual de munca, constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã conform dispoziţiilor legale în vigoare şi Codului muncii.
(2) Toate litigiile de munca sunt soluţionate de comisia paritara în termen de 5 zile sau, în caz de nerezolvare, de cãtre instanţele judecãtoreşti, conform <>Legii nr. 168/1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562.
ART. 72
Pentru trei absente nemotivate consecutiv, precum şi pentru 7 absente nemotivate într-un an, contractul individual de munca al salariatului va fi desfãcut.
ART. 73
Persoanele care se vor face vinovate de încãlcarea clauzelor prezentului contract colectiv de munca vor suporta sancţiuni aplicate de organele de drept şi analizate de comisia paritara a Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.

CAP. 9
Dispoziţii finale

ART. 74
În situaţiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, exista sau intervin reglementãri legale, acestea vor face parte, de drept, din contract.
ART. 75
Administraţia recunoaşte dreptul reprezentanţilor sindicatului de a verifica la locurile de munca modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de munca.
La unele întruniri sindicale, când pe ordinea de zi figureazã probleme cu caracter profesional, vor fi incunostintati şi invitaţi şi reprezentanţii administraţiei.
ART. 76
Prevederile prezentului contract intra în vigoare de la data înregistrãrii acestuia la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
ART. 77
Prezentul contract se încheie în 5 exemplare. în termen de 5 zile de la semnarea contractului colectiv de munca, acesta se depune şi se înregistreazã la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Administraţia va asigura multiplicarea şi afişarea la locurile de munca a prezentului contract, astfel încât salariaţii sa ia cunostinta de conţinutul sau în maximum 30 de zile de la înregistrarea sa la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
ART. 78
Urmãrirea aplicãrii textului, precum şi a spiritului prevederilor prezentului contract colectiv de munca, va fi asigurata de ambele pãrţi, pe toatã perioada exerciţiului acestuia.
ART. 79
Nici un articol din contractul colectiv de munca nu poate incalca legile statului roman.


CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI
DE SĂNĂTATE

Preşedinte,
Dr. Şerban Ion Bubenek Turkoni

FEDERAŢIA SINDICATELOR CASELOR
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

Preşedinte,
Vladimir Ifrim

ANEXA 1

PROCES-VERBAL
încheiat de comisia paritara întrunitã conform
Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri
de Sãnãtate, nr. 135/19.10.2000

Comisia întrunitã a definitivat contractul colectiv de munca încheiat între Federaţia Sindicatelor Caselor de Asigurãri de Sãnãtate şi Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, precum şi actul adiţional privind drepturile salariale ale personalului încadrat în Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi în Casele de Asigurãri de Sãnãtate Judeţene, a municipiului Bucureşti, precum şi în casele de asigurãri de sãnãtate asimilate acestora (anexat la prezentul Contract Colectiv de Munca), valabil pe anul 2001.

ADMINISTRAŢIA CASEI NAŢIONALE
A ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE
Cristina Barbuta
Octavia Iosif
Leana Stoea
Eugenia Barbu

FEDERAŢIA SINDICATELOR CASELOR
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Vladimir Ifrim
Maria Matici
Gabriela Silivestru

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016