Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 30 august 2004  de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societati comerciale, institutii publice)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT-CADRU din 30 august 2004 de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societati comerciale, institutii publice)

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 21 septembrie 2004
Dispoziţii generale
ART. 1
În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru furnizorii de energie termicã vor încheia acte adiţionale la contractele existente sau contracte noi cu asociaţiile de proprietari/locatari care nu au solicitat preluarea în facturare individualã a consumurilor de energie termicã, respectând clauzele prevãzute în modelul Contractului de furnizare a energiei termice prezentat în anexa nr. I.
ART. 2
Pentru asociaţiile de proprietari/locatari sau persoane asimilate acestora care solicitã furnizorului de energie termicã preluarea în facturare individualã a consumurilor de energie termicã pentru încãlzire şi apã caldã de consum, se vor încheia contracte noi sau acte adiţionale la contractele existente, conform modelului Contractului de furnizare a energiei termice prezentat în anexa nr. II.
ART. 3
În toate problemele care nu sunt prevãzute în prezentul contract, pãrţile se supun prevederilor legislaţiei specifice, ale Codului civil şi ale Codului comercial.
ART. 4
Prezentul contract are la bazã urmãtoarele acte normative de referinţã:
a) <>Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã - A.N.R.S.C., cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) <>Ordonanţa Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã centralizat, cu modificãrile ulterioare;
d) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei, precum şi a unor facilitãţi populaţiei pentru plata energiei termice;
e) <>Hotãrârea Guvernului nr. 217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei, precum şi a unor facilitãţi populaţiei pentru plata energiei termice;
f) <>Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificãrile ulterioare;
g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termicã.


ANEXA I


CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE
nr. ....... din data ..........

I. Pãrţile contractante
Art. 1. - Între ............, cu sediul în localitatea ................,
str. ..... nr. ....., sectorul/judeţul ........, înmatriculatã la registrul
comerţului cu nr. ......., cod unic de înregistrare ......., cont ........,
deschis la ......, titularã a licenţei emise de cãtre ........, nr. .......
din ........., reprezentatã de ........., având funcţia de ...............,
şi de ........., având funcţia de ........, în calitate de furnizor, pe de
o parte,
şi
Asociaţia de proprietari, cu sediul în localitatea .........., str. .....
nr. ....., bl. ....., sectorul/judeţul ......., autorizatã prin Încheierea
judecãtoreascã nr. ....... (nr. dosar/an) emisã de Judecãtoria ..........,
cod fiscal ........, cont ......., deschis la ........, reprezentatã de
..........., având funcţia de preşedinte, în calitate de utilizator, pe
de altã parte,
sau
Asociaţia de locatari, cu sediul în localitatea ........, str. .........
nr. ......, bl. ......, sectorul/judeţul ........, cod fiscal ...........,
cont ......, deschis la ......., reprezentatã de .........., având funcţia
de preşedinte, în calitate de utilizator, pe de altã parte,
sau
.............., cu sediul în localitatea .................., (societatea
comercialã/instituţia) str. .......... nr. .........., sectorul/judeţul
.............., înmatriculatã la registrul comerţului cu nr. ...........,
cod unic de înregistrare ............, atribut fiscal .............., cont
..........., deschis la ........, reprezentatã de ..........., în calitate
de utilizator, pe de altã parte,
sau
................., situat în localitatea .............., (proprietar
casã/apartament) str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. .....,
ap. ....., sectorul/judeţul .........., reprezentat de ...............,
în calitate de ........., identificat cu ........ seria ....... nr. .....,
eliberat la data de ........ de ........., C.N.P. .......................,
în calitate de utilizator, pe de altã parte,
s-a încheiat prezentul contract.


II. Obiectul contractului
Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie:
a) furnizarea energiei termice pentru încãlzire şi apã caldã de consum;
b) efectuarea urmãtoarelor operaţiuni: aerisirea instalaţiilor interioare ori de câte ori acestea sunt golite de furnizor, controlul organizat şi revizia instalaţiilor aparţinând furnizorului, aflate în subsolurile tehnice, intervenţii pentru izolarea instalaţiilor unde se produc avarii sau pentru prevenirea acestora.
Art. 3. - Delimitarea instalaţiilor între utilizator şi furnizor este prezentatã în anexa nr. I.1 la prezentul contract.
Art. 4. - Data citirii grupului de mãsurare/contoare este ....... . Data emiterii facturii este ......... .
Art. 5. - Prezentul contract s-a încheiat pentru un numãr de ....... persoane şi pentru o suprafaţã echivalentã termic de ........., conform anexei nr. I.2.
III. Drepturile şi obligaţiile furnizorului
Art. 6. - Furnizorul are urmãtoarele drepturi:
1. sã factureze la tarifele în vigoare cantitãţile de energie termicã furnizate, determinate potrivit prevederilor legale, şi sã încaseze contravaloarea acestora;
2. sã aplice penalitãţile legale în cazul neachitãrii facturilor la termen;
3. sã iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei termice sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;
4. sã aibã acces la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţa sau pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectãrii prevederilor contractuale, a funcţionãrii, integritãţii sau pentru debranşare, în caz de neplatã sau pericol de avarie, a acestora, precum şi la grupurile de mãsurare/contoare în vederea decontãrii. Accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al utilizatorului;
5. sã stabileascã condiţiile tehnice de branşare a utilizatorilor la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementãrilor-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competentã;
6. sã avizeze realizarea de noi racorduri/branşamente sau modificarea acestora, în baza unor studii de specialitate din care sã rezulte cã operaţiunea este posibilã din punct de vedere tehnic;
7. sã întrerupã, total sau parţial, funcţionarea reţelei de distribuţie pe durata strict necesarã executãrii lucrãrilor de întreţinere şi de reparaţii programate, cu anunţarea în prealabil a utilizatorului;
8. sã execute contra cost lucrãri de reparaţii şi reabilitãri la instalaţiile utilizatorilor, cu acordul şi în condiţiile convenite cu aceştia, în scopul creşterii eficienţei şi al utilizãrii raţionale a energiei termice;
9. sã limiteze sau sã întrerupã furnizarea energiei termice în urmãtoarele condiţii:
- când este periclitatã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
- pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic de interes local;
- pentru executarea unor manevre şi lucrãri care nu se pot efectua fãrã întreruperi;
- în caz de neplatã a contravalorii energiei termice furnizate;
10. sã stabileascã lucrãri de revizii, reparaţii şi de întreţinere planificate la reţelele termice şi la instalaţiile de distribuţie/furnizare, corelate cu programele similare ale producãtorilor/transportatorilor cu care are interfaţã; realizarea lucrãrilor se va programa în sezonul cald, astfel încât dupã începerea sezonului de furnizare a energiei termice pentru încãlzire sã se asigure continuitatea serviciului;
11. sã aibã acces, în caz de avarie sau de necesitate, în spaţiile proprietate a utilizatorului, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 7. - Furnizorul are urmãtoarele obligaţii:
1. sã respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice;
2. sã respecte prevederile reglementãrilor emise de autoritãţile de reglementare şi autoritãţile publice locale;
3. sã respecte standardele de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei termice;
4. sã factureze serviciile în conformitate cu cantitãţile de energie termicã livrate la preţurile şi tarifele legal stabilite;
5. sã înregistreze toate reclamaţiile şi sesizãrile utilizatorului şi sã ia mãsurile care se impun în vederea rezolvãrii acestora, în termenul prevãzut de lege;
6. sã asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în furnizare, prevãzute în anexa nr. I.2;
7. sã asigure în punctul de delimitare a instalaţiilor termice parametrii de calitate, respectiv presiunea, debitul şi temperatura, conform diagramei de reglaj, cu abaterile prevãzute de reglementãrile în vigoare;
8. sã verifice funcţionarea echipamentelor de mãsurare a energiei termice, conform reglementãrilor în vigoare;
9. sã asigure efectuarea reviziilor şi reparaţiilor programate la echipamentele şi instalaţiile de distribuţie/ transport;
10. sã anunţe prin mass-media sau în scris utilizatorii cu minimum 7 zile lucrãtoare înainte despre întreruperile programate în furnizarea energiei termice;
11. sã planifice lucrãri de întreţinere, revizii şi reparaţii la instalaţiile de alimentare cu energie termicã aflate în administrarea sa, în afara sezonului rece;
12. sã aducã la cunoştinţã utilizatorului modificãrile de tarif sau alte informaţii necesare prin adresã ataşatã facturii sau prin afişare;
13. sã ia mãsuri de întrerupere a furnizãrii energiei termice în cazul unor defecţiuni în instalaţia utilizatorului sau la cererea acestuia;
14. sã citeascã, la datele convenite de comun acord cu utilizatorul, grupurile de mãsurare/contoare de energie termicã, pentru stabilirea cantitãţilor ce vor fi facturate;
15. sã nu deterioreze bunurile utilizatorului şi sã aducã pãrţile din construcţii legal executate, care aparţin utilizatorului, la starea lor iniţialã, dacã au fost deteriorate din vina sa;
16. sã permitã accesul delegatului utilizatorului la grupurile de mãsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinta sau pe proprietatea furnizorului, în condiţiile legii;
17. sã acorde despãgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare;
18. sã furnizeze utilizatorului informaţii privind istoricul consumului şi eventualele penalitãţi plãtite de acesta;
19. sã anunţe utilizatorul în cazul în care este afectat de limitãrile sau întreruperile planificate în modul stabilit prin contract şi sã comunice durata planificatã pentru întreruperile necesare executãrii unor lucrãri de întreţinere şi reparaţii;
20. sã pãstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfãşurãrii activitãţii;
21. sã rãspundã pentru toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în condiţiile stabilite în contract, şi în special dacã:
- nu începe furnizarea energiei termice la termenele prevãzute de legislaţia în vigoare;
- nu livreazã energie termicã în condiţiile stabilite în contract;
- nu anunţã utilizatorul din timp cu privire la limitãrile sau la întreruperile programate;
- dupã sistarea furnizãrii energiei termice cerutã de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrãtoare dupã primirea în scris a solicitãrii de reluare a furnizãrii, însoţitã de înştiinţarea privind încetarea motivului sistãrii, înregistratã la dispeceratul ..........;
- nu respectã parametrii de calitate pentru energia termicã furnizatã la branşament, conform diagramei de reglaj;
22. sã furnizeze apa caldã de consum, asigurând la punctul de separare:
a) condiţiile de potabilitate prevãzute de normele în vigoare;
b) o temperaturã nominalã de .....°C, de regulã 60°C (se va stabili la încheierea contractului în funcţie de posibilitãţile tehnice ale furnizorului şi va fi aceeaşi pentru toţi utilizatorii alimentaţi de la aceeaşi staţie/centralã termicã);
c) o temperaturã minimã de furnizare de 45°C, în condiţii de consum redus;
23. sã asigure agentului termic pentru încãlzire, la punctul de separare, temperatura prevãzutã în diagrama de reglaj, cu o abatere de maximum ± 2°C faţã de aceasta, cu excepţia cazurilor în care furnizorul aplicã limitãri în furnizarea energiei termice;
24. sã respecte parametrii chimici prevãzuţi în cadrul reglementãrilor în vigoare pentru apa de adaos;
25. în cazul defectãrii contoarelor/grupurilor de mãsurare, sã le înlocuiascã sau sã le repare în maximum 10 zile lucrãtoare de la data constatãrii sau anunţãrii defecţiunii;
26. sã verifice corectitudinea operaţiunii de desprindere individualã de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã din condominiu;
27. sã menţinã temperatura aerului în încãperile condominiului la care s-au aplicat limitãri în furnizarea agentului termic de încãlzire la 12°C.
IV. Drepturile şi obligaţiile utilizatorului
Art. 8. - Utilizatorul are urmãtoarele drepturi:
1. sã consume energie termicã în condiţiile prevãzute în prezentul contract;
2. sã conteste facturile, când constatã încãlcarea prevederilor contractuale;
3. sã fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de furnizare a energiei termice şi despre deciziile luate în legãturã cu aceste servicii de cãtre furnizor, în cazul în care aceste decizii au sau pot avea consecinţe directe asupra sa;
4. sã primeascã rãspuns în termen legal la sesizãrile adresate furnizorului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;
5. sã beneficieze de serviciile furnizorului în condiţiile negocierii unor contracte pentru prestãri de servicii cu specific energetic, conform prevederilor legale;
6. sã i se permitã accesul la grupurile de mãsurare/ contoare şi consultarea registrelor de parametri în prezenţa reprezentantului furnizorului, chiar dacã acestea se aflã în incinta furnizorului, cu condiţia ca datele solicitate sã se refere la utilizatorul respectiv;
7. sã racordeze în condiţiile legii şi cu acordul scris al furnizorului alţi utilizatori de energie termicã;
8. sã solicite furnizorului remedierea defecţiunilor şi deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie sau la branşament;
9. sã solicite în acord cu furnizorul oprirea furnizãrii energiei termice;
10. sã solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile calendaristice.
Art. 9. - Utilizatorul are urmãtoarele obligaţii:
1. sã nu construiascã sau sã nu amplaseze obiective în zona de protecţie sau care nu respectã distanţele de siguranţã faţã de construcţiile şi instalaţiile furnizorului aferente activitãţii de distribuţie;
2. sã desfiinţeze construcţiile şi obiectivele construite sau amplasate fãrã respectarea prevederilor pct. 1;
3. sã achite integral şi la termen facturile emise de furnizor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate; în cazul în care între consumul de energie termicã facturat şi cel real sunt diferenţe, eventualele corecţii sau regularizãri ale acestora se vor efectua ulterior;
4. sã comunice în scris furnizorului, în termen de 10 zile lucrãtoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi sã încheie acte adiţionale în legãturã cu acestea; numãrul de persoane se comunicã de cãtre utilizator trimestrial;
5. sã permitã furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programatã a alimentãrii cu energie termicã pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile furnizorului;
6. sã respecte normele şi condiţiile tehnice în vigoare în vederea eliminãrii efectelor negative asupra calitãţii energiei termice furnizate sau a agentului termic;
7. sã exploateze şi sã întreţinã instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizãrii eficiente a energiei termice şi sã asigure subsolurile curate şi iluminate;
8. sã nu modifice instalaţiile de încãlzire centralã aferente unui condominiu decât cu acordul furnizorului; în cazul în care se solicitã desprinderi individuale de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã ale unor apartamente situate în imobile tip bloc/condominiu, sã respecte prevederile legale;
9. sã permitã accesul furnizorului la instalaţiile de furnizare a energiei termice aflate în folosinţa sau în proprietatea sa, pentru verificarea funcţionãrii şi integritãţii acestora sau pentru debranşarea instalaţiilor;
10. sã permitã accesul furnizorului la grupurile de mãsurare/contoare în scopul prelevãrii datelor necesare facturãrii consumurilor, cu frecvenţa prevãzutã la art. 4;
11. sã suporte costul verificãrii metrologice a grupurilor de mãsurare/contoare în cazul în care solicitã verificarea înainte de termenul legal şi se constatã cã acestea corespund verificãrii metrologice;
12. sã suporte contravaloarea apei de adaos utilizate în cazul pierderilor apãrute din culpa sa sau în cazul golirii instalaţiilor interioare;
13. sã suporte costurile reparãrii sau înlocuirii grupurilor de mãsurare/contoare, montate în incinta sa, în cazul în care acestea au fost deteriorate sau descompletate din culpa sa;
14. sã comunice în scris furnizorului orice modificare a destinaţiilor spaţiilor de locuit (apartamente) sau a pãrţilor comune;
15. sã nu utilizeze agentul termic pentru încãlzire sau apa caldã de consum pentru spãlarea autovehiculelor, topirea zãpezii ori în alte scopuri decât cele prevãzute în contract;
16. sã execute lucrãri de reparaţie capitalã a instalaţiilor de încãlzire centralã numai pe baza unei documentaţii tehnice legal aprobate;
17. sã nu execute modificãri la instalaţiile de încãlzire centralã fãrã acordul furnizorului;
18. sã nu goleascã instalaţiile interioare de încãlzire fãrã acceptul scris al furnizorului, cu excepţia situaţiilor de avarie sau pentru prevenirea acestora.
V. Determinarea consumurilor de energie termicã furnizate
Art. 10. - Determinarea consumurilor de energie termicã furnizate se face conform reglementãrilor în vigoare.
Art. 11. - (1) Stabilirea consumurilor de energie termicã în vederea facturãrii se efectueazã pe baza aparaturii de mãsurã montate la utilizator.
(2) Pânã la montarea echipamentelor de mãsurare-înregistrare la nivelul branşamentului utilizatorului, stabilirea consumului de energie termicã în vederea facturãrii se efectueazã printr-o metodã indirectã de calcul în baza aparaturii din dotarea staţiei/centralei termice ..........., în conformitate cu prevederile legale.
Art. 12. - (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de mãsurare/contoarelor, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de pãrţi indexurile prelevate, precum şi - în cazul restricţionãrii de cãtre utilizator a programului de furnizare faţã de cel al furnizorului - numãrul orelor de funcţionare.
(2) Se admite citirea de la distanţã. Citirea contoarelor în vederea facturãrii se va efectua la data stabilitã la art. 4, utilizatorul, respectiv furnizorul, fiind obligat sã asigure prezenţa delegatului împuternicit pentru semnarea procesului-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distanţã.
(3) În situaţia în care grupurile de mãsurare/contoare se aflã instalate la utilizator, acesta are obligaţia sã asigure accesul reprezentantului furnizorului. În cazul absenţei delegatului utilizatorului, procesul-verbal de citire se încheie de cãtre furnizor, consemnându-se absenţa utilizatorului.
Art. 13. - (1) În cazul nefuncţionãrii sistemelor de mãsurare, pentru perioada în care contoarele au funcţionat defectuos sau au fost prelevate din instalaţie, consumurile de energie termicã corespunzãtoare aparatelor respective pot fi considerate corespunzãtoare citirilor anterioare sau determinate pe baza mediilor zilnice corespunzãtoare unei perioade similare în care aparatele au funcţionat normal.
(2) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologicã periodicã, cât şi la reinstalarea aparaturii de mãsurare, furnizorul are obligaţia de a anunţa titularii contractelor de furnizare a energiei termice despre operaţiunea respectivã, în scris sau telefonic, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora la care este programatã acţiunea, astfel încât aceştia sã poatã verifica integritatea sigiliilor metrologice şi a celor aplicate la instalare, înaintea demontãrii aparaturii, şi, respectiv, sã asiste la operaţiunea de sigilare la instalarea aparaturii, efectuatã conform aprobãrii de model.
(3) Prevederile alin. (2) se aplicã oricãrui contor de energie termicã sau contor de apã caldã de consum instalat la branşament şi utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmeazã a fi facturate utilizatorilor.
(4) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/ montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (3) se consemneazã indexul acestuia. La demontarea contorului se verificã atât integritatea sigiliilor metrologice, cât şi a celor aplicate la instalare, consemnându-se starea acestora în acelaşi proces-verbal.
VI. Facturare şi modalitãţi de platã
Art. 14. - Contravaloarea energiei termice furnizate utilizatorului se încaseazã de la acesta pe bazã de facturã; factura reprezintã documentul de platã emis de cãtre furnizor, în conformitate cu legislaţia fiscalã în vigoare.
Art. 15. - Facturile şi documentele de platã se transmit de furnizor la adresa ..................................................................
Art. 16. - Modul de facturare şi de platã a contravalorii energiei termice furnizate/consumate se stabileşte, de comun acord între pãrţi, în conformitate cu prevederile legale, astfel: .........................................
.................................................................
Art. 17. - Contravaloarea facturilor emise de furnizor se va achita în termen de 15 zile lucrãtoare de la data expedierii facturii prin poştã, certificatã prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau în termen de 15 zile lucrãtoare de la data confirmãrii de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.
Art. 18. - (1) Furnizorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Modificarea tarifelor va fi adusã la cunoştinţã utilizatorului cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau în termen de 3 zile lucrãtoare de la aprobarea noului tarif, atunci când intervalul dintre data aprobãrii şi începerea perioadei de facturare este mai mic de 15 zile.
Art. 19. - (1) Utilizatorul poate efectua plata serviciilor facturate de furnizor prin urmãtoarele modalitãţi:
a) în numerar, direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, dacã sumele care trebuie achitate sunt mai mici decât limita stabilitã prin regulamentul operaţiunilor de casã conform reglementãrilor legale în vigoare;
b) cu filã cec;
c) cu ordin de platã sau alte instrumente legale de platã, convenite de pãrţi.
(2) În funcţie de modalitatea de platã, aceasta se considerã efectuatã, dupã caz, la una dintre urmãtoarele date:
a) data certificãrii plãţii de cãtre unitatea bancarã a utilizatorului pentru ordinele de platã;
b) data înscrisã pe chitanţa emisã de casieria furnizorului;
c) data certificatã de furnizor pentru filele cec sau celelalte instrumente de platã legale.
(3) În cazul în care pe documentul de platã nu se menţioneazã obiectul plãţii, se considerã achitate facturile în ordine cronologicã.
Art. 20. - În cazul în care se constatã cã utilizatorul la care anterior a fost sistatã furnizarea energiei termice beneficiazã de încãlzire sau apã caldã de consum fãrã acordul furnizorului, se va proceda la refacturarea energiei termice începând cu data sistãrii. În acest caz furnizorul este îndreptãţit sã pretindã şi alte daune-interese.
VII. Rãspunderea contractualã
Art. 21. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract, pãrţile rãspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în vigoare.
(2) Pãrţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totalã sau parţialã a contractului.
(3) Neachitarea facturii în termen de 15 zile lucrãtoare atrage penalitãţi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţã de bugetul de stat, dupã cum urmeazã:
a) penalitãţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorat pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform reglementãrilor legale în vigoare;
b) penalitãţile se datoreazã începând cu prima zi dupã data scadenţei;
c) valoarea totalã a penalitãţilor nu poate depãşi valoarea facturii.
(4) Dacã sumele datorate nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevãzut la art. 17, furnizorul poate sã aplice un regim de limitare sau sã suspende executarea serviciului cu un preaviz de 5 zile (document distinct de facturã, care se transmite numai utilizatorilor care nu şi-au achitat factura în termenul legal) şi cu respectarea prevederilor legale, dar nu mai devreme de 5 zile de la transmiterea preavizului.
(5) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plãti o facturã emisã de furnizor va fi comunicat acestuia prin adresã scrisã care va conţine şi motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamaţiile ulterioare efectuãrii plãţii facturilor se conciliazã între pãrţi în termen de 10 zile lucrãtoare de la data formulãrii scrise a pretenţiilor de cãtre utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculãri conciliate între pãrţi, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalitãţi.
(6) Procentul de penalitate se va modifica şi va fi înlocuit de drept ori de câte ori se va modifica legislaţia referitoare la obligaţiile faţã de bugetul de stat. Valoarea penalitãţilor nu va depãşi cuantumul debitului şi se constituie venit al furnizorului.
(7) Reluarea furnizãrii se va face în termen de cel mult o zi lucrãtoare de la efectuarea plãţii facturilor, penalitãţilor şi a cheltuielilor justificate efectuate cu suspendarea serviciului, în baza actului doveditor de efectuare a plãţii prezentat furnizorului.
(8) Furnizorul este obligat sã plãteascã despãgubiri în cazul deteriorãrii instalaţiilor interioare de distribuţie a energiei termice aparţinând utilizatorului, în situaţia în care au apãrut presiuni şi/sau temperaturi ale agentului termic, în punctul de delimitare, mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia sau a unui terţ. Aceastã obligaţie se aplicã şi în situaţia în care deteriorarea instalaţiei a fost provocatã de un regim chimic necorespunzãtor al agentului termic. Plata despãgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatãrii deteriorãrii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor şi agreat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constatã cã deteriorarea instalaţiilor interioare nu se datoreazã culpei furnizorului, plata expertizei va fi suportatã de utilizator.
Art. 22. - (1) Furnizorul rãspunde de respectarea prevederilor reglementãrilor tehnice în vigoare privind condiţiile de furnizare a energiei termice.
(2) Furnizarea apei calde de consum în afara limitelor de temperaturã prevãzute la art. 7 pct. 22 lit. b) şi c) se penalizeazã cu contravaloarea energiei termice nefurnizate în ziua în care a avut loc abaterea. Valorile se scad din factura curentã.
(3) Furnizarea agentului termic pentru încãlzire cu o temperaturã în afara limitelor prevãzute la art. 7 pct. 23 se penalizeazã cu contravaloarea cantitãţii de energie nefurnizate sau furnizate suplimentar în ziua în care a avut loc abaterea.
(4) În cazul în care utilizatorul foloseşte instalaţii de utilizare a energiei termice, improvizate sau care influenţeazã parametrii de calitate ai energiei termice (de exemplu, regimul chimic al apei din reţea sau al cantitãţii de apã de adaos), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termicã a altor utilizatori, acesta urmeazã sã suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.
Art. 23. - Utilizatorul rãspunde material pentru pagubele dovedite, produse furnizorului şi/sau altor utilizatori/furnizori ca urmare a funcţionãrii necorespunzãtoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 24. - (1) Orice schimbare a destinaţiei cantitãţii de energie termicã furnizate, în sensul utilizãrii acesteia în alte scopuri decât cele prevãzute în contract, va fi adusã la cunoştinţã furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data modificãrii.
(2) Neanunţarea schimbãrii destinaţiei consumului de energie termicã dã dreptul furnizorului sã recalculeze contravaloarea acestuia sau sã ia alte mãsuri, dupã caz, conform normelor legale.
Art. 25. - Întreruperea furnizãrii energiei termice se va face numai cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prevederilor prezentului contract şi a reglementãrilor în vigoare.
Art. 26. - Corespondenţa adresatã furnizorului de cãtre utilizator va conţine în mod obligatoriu: denumirea, titulatura şi adresa, semnãtura persoanei autorizate şi ştampila utilizatorului.
VIII. Forţa majorã
Art. 27. - Nici una dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total sau parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã. Partea care invocã forţa majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris celeilalte pãrţi în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmãrile ei înceteazã, cu confirmarea autoritãţii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţa majorã.
IX. Durata contractului
Art. 28. - Prezentul contract se încheie pe duratã nedeterminatã.
X. Încetarea contractului
Art. 29. - Prezentul contract poate înceta în urmãtoarele cazuri:
a) din iniţiativa utilizatorului, cu preaviz de 15 zile;
b) în alte situaţii prevãzute de lege.
XI. Litigii
Art. 30. - Pãrţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate pe cale amiabilã de reprezentanţii lor.
Art. 31. - În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile se vor adresa instanţelor judecãtoreşti române competente.
XII. Alte clauze
Art. 32. - (1) Modificarea prezentului contract se poate face prin act adiţional, cu acordul pãrţilor.
(2) Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare şi intrã în vigoare la data semnãrii lui.
(3) Anexele nr. I.1 şi I.2 fac parte integrantã din prezentul contract.


Furnizor,
............
Utilizator,
............


ANEXA II


CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE
nr. ..... din data ..........

I. Pãrţile contractante
Art. 1. - Între ........., cu sediul în localitatea ......., str. .......
nr. ....., sectorul/judeţul ......., înmatriculatã la registrul comerţului
cu nr. ....., cod fiscal ......, cod unic de înregistrare ....., cont .....,
deschis la ......, titularã a licenţei emise de cãtre ......, nr. .....
din ......, reprezentatã de ......., având funcţia de ......, şi de ......,
având funcţia de ......, în calitate de furnizor, pe de o parte,
şi
Asociaţia de proprietari, cu sediul în localitatea ........, str. ........
nr. ........, bl. ....., sectorul/judeţul ....., autorizatã prin Încheierea
judecãtoreascã nr. ........ (nr. dosar/an) emisã de Judecãtoria ...........,
cod fiscal ........, cont ........., deschis la ........., reprezentatã de
........., având funcţia de preşedinte, în calitate de utilizator, pe de
altã parte,
sau
Asociaţia de locatari, cu sediul în localitatea ......................,
str. ........ nr. ......, bl. ......, sectorul/judeţul ........, cod fiscal
........, cont ......., deschis la ......., reprezentatã de ......., având
funcţia de preşedinte, în calitate de utilizator, pe de altã parte,
sau
Reprezentant imobil ......, situat în localitatea ..., str. ... nr. ...,
sectorul/judeţul ...., reprezentat de ...., în calitate de ..., identificat
cu ...... seria ..... nr. ....., eliberat la data de ..... de ....., C.N.P.
......., în calitate de utilizator, pe de altã parte,
s-a încheiat prezentul contract.


II. Obiectul contractului
Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie:
a) furnizarea energiei termice pentru încãlzire şi apã caldã de consum;
b) efectuarea urmãtoarelor operaţiuni: aerisirea instalaţiilor interioare ori de câte ori acestea sunt golite de furnizor, controlul organizat şi revizia instalaţiilor aparţinând furnizorului, aflate în subsolurile tehnice, intervenţii pentru izolarea instalaţiilor unde se produc avarii sau pentru prevenirea acestora.
Art. 3. - Delimitarea instalaţiilor proprietate a utilizatorului faţã de instalaţiile aflate în administrarea furnizorului se face potrivit anexei nr. II.1.
Art. 4. - (1) Data citirii contoarelor/grupurilor de mãsurare, respectiv data predãrii de cãtre utilizator/prestator a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale în funcţie de indicii de consum aferenţi repartitoarelor pentru încãlzire şi pentru apã caldã de consum, este ........... .
(2) Data citirii contoarelor/grupurilor de mãsurare, respectiv data predãrii de cãtre utilizator/prestator a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale în funcţie de indicii de consum aferenţi repartitoarelor pentru încãlzire şi pentru apã caldã de consum, pentru luna februarie este ............ .
(3) Data citirii contoarelor/grupurilor de mãsurare, respectiv data predãrii de cãtre utilizator/prestator a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale în funcţie de indicii de consum aferenţi repartitoarelor pentru încãlzire şi pentru apã caldã de consum, pentru luna decembrie este ......... .
(4) Nepredarea de cãtre utilizator/prestator în maximum 72 de ore de la expirarea termenului de predare a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale în funcţie de indicii de consum aferenţi repartitoarelor pentru încãlzire, respectiv apã caldã de consum, îndreptãţeşte furnizorul sã factureze consumurile individuale de energie termicã în sistem pauşal, conform reglementãrilor în vigoare. Reluarea facturãrii individuale în baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri pentru încãlzire, respectiv apã caldã de consum, se poate face numai dupã o nouã recitire de cãtre utilizator a indicilor repartitoarelor de costuri pentru încãlzire, respectiv apã caldã de consum, la începutul perioadei de facturare.
(5) Data emiterii facturii este ........ .
Art. 5. - Prezentul contract s-a încheiat pentru un numãr de .... persoane, pentru o suprafaţã utilã de ......., pentru o suprafaţã echivalentã termic de ......, din care ....... mp suprafaţã echivalentã termic aferentã instalaţiilor de încãlzire aflate în proprietate comunã şi ................ mp suprafaţã echivalentã termic aferentã instalaţiilor de încãlzire aflate în proprietate individualã, conform anexei nr. II.2.
III. Drepturile şi obligaţiile furnizorului
Art. 6. - Furnizorul are urmãtoarele drepturi:
1. sã iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei termice sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;
2. sã aibã acces la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţa sau pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectãrii prevederilor contractuale, a funcţionãrii, integritãţii sau pentru debranşare, în caz de pericol de avarie, a acestora, precum şi la grupul de mãsurare/contoare în vederea decontãrii. Accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al utilizatorului;
3. sã stabileascã condiţiile tehnice de branşare a utilizatorilor la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementãrilor-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competentã;
4. sã avizeze realizarea de noi racorduri/branşamente sau modificarea acestora, în baza unor studii de specialitate din care sã rezulte cã operaţiunea este posibilã din punct de vedere tehnic;
5. sã întrerupã, total sau parţial, funcţionarea reţelei de distribuţie pe durata strict necesarã executãrii lucrãrilor de întreţinere şi de reparaţii programate, cu anunţarea în prealabil a utilizatorului;
6. sã execute lucrãri de reparaţii şi reabilitãri la instalaţiile utilizatorilor, cu acordul şi în condiţiile convenite cu aceştia, în scopul creşterii eficienţei şi al utilizãrii raţionale a energiei termice;
7. sã limiteze sau sã întrerupã furnizarea energiei termice în urmãtoarele condiţii:
- când este periclitatã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
- pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic de interes local;
- pentru executarea unor manevre şi lucrãri care nu se pot efectua fãrã întreruperi;
8. sã stabileascã lucrãri de revizii, reparaţii şi de întreţinere planificate la reţelele termice şi la instalaţiile de distribuţie/furnizare, corelate cu programele similare ale producãtorilor/transportatorilor cu care are interfaţã; realizarea lucrãrilor se va programa în sezonul cald, astfel încât dupã începerea sezonului de furnizare a energiei termice pentru încãlzire sã se asigure continuitatea serviciului;
9. sã aibã acces, în caz de avarie sau de necesitate, în spaţiile proprietate a utilizatorului, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 7. - Furnizorul are urmãtoarele obligaţii:
1. sã respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice;
2. sã respecte prevederile normelor tehnice, reglementãrile şi legislaţia în vigoare din domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã centralizat;
3. sã respecte standardele de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei termice;
4. sã factureze individual cantitãţile de energie termicã, în conformitate cu Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termicã, la preţurile şi tarifele legal stabilite;
5. sã înregistreze toate reclamaţiile şi sesizãrile utilizatorului şi sã ia mãsurile care se impun în vederea rezolvãrii acestora, în termenul prevãzut de lege;
6. sã asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în furnizare, prevãzute în anexa nr. II.2;
7. sã asigure în punctul de delimitare a instalaţiilor termice parametrii de calitate, respectiv presiunea, debitul şi temperaturile, conform diagramei de reglaj, cu încadrarea în abaterile prevãzute de reglementãrile în vigoare;
8. sã asigure funcţionarea, verificarea, întreţinerea şi repararea grupului de mãsurare/contoare de energie termicã, conform reglementãrilor în vigoare;
9. sã asigure efectuarea reviziilor şi reparaţiilor programate la echipamentele şi instalaţiile de distribuţie/transport;
10. sã anunţe prin mass-media sau în scris utilizatorii cu minimum 7 zile lucrãtoare înainte despre întreruperile programate în furnizarea energiei termice şi sã comunice durata planificatã pentru întreruperile necesare executãrii unor lucrãri de întreţinere şi reparaţii;
11. sã planifice lucrãri de întreţinere, revizii şi reparaţii ale instalaţiilor de alimentare ale utilizatorului, în afara sezonului rece;
12. sã ia mãsuri de întrerupere a furnizãrii energiei termice în cazul unor defecţiuni în instalaţia utilizatorului sau la cererea acestuia;
13. sã citeascã, la datele convenite de comun acord cu utilizatorul, grupurile de mãsurare/contoare de energie termicã, pentru stabilirea cantitãţilor ce vor fi facturate;
14. sã nu deterioreze bunurile utilizatorului şi sã aducã pãrţile din construcţii legal executate, care aparţin utilizatorului, la starea lor iniţialã, dacã au fost deteriorate din vina sa;
15. sã permitã accesul delegatului utilizatorului la grupurile de mãsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinta sau pe proprietatea furnizorului, în condiţiile legii;
16. sã pãstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfãşurãrii activitãţii;
17. sã rãspundã pentru toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în condiţiile stabilite în contract, şi în special dacã:
- nu începe furnizarea energiei termice la termenele prevãzute de legislaţia în vigoare;
- nu livreazã energie termicã în condiţiile stabilite în contract;
- nu anunţã utilizatorul din timp cu privire la limitãrile sau la întreruperile programate;
- dupã sistarea furnizãrii energiei termice cerutã de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrãtoare dupã primirea în scris a solicitãrii de reluare a furnizãrii, însoţitã de înştiinţarea privind încetarea motivului sistãrii, înregistratã la dispeceratul ............;
- nu respectã parametrii de calitate pentru energia termicã furnizatã la branşament;
18. sã furnizeze apa caldã de consum, asigurând la punctul de separare:
a) condiţiile de potabilitate prevãzute de normele în vigoare;
b) o temperaturã nominalã de ........°C, de regulã 60°C (se va stabili la încheierea contractului în funcţie de posibilitãţile tehnice ale furnizorului şi va fi aceeaşi pentru toţi utilizatorii alimentaţi de la aceeaşi staţie/centralã termicã);
c) o temperaturã minimã de furnizare, în condiţii de consum redus, de 45°C;
19. sã asigure agentului termic pentru încãlzire, la punctul de separare, temperatura prevãzutã în diagrama de reglaj, cu o abatere de maximum ±2°C faţã de aceasta;
20. apa de adaos trebuie sã respecte parametrii chimici prevãzuţi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor energetice de interes local;
21. în cazul defectãrii contoarelor/grupurilor de mãsurare, sã le înlocuiascã sau sã le repare în maximum 10 zile lucrãtoare de la data constatãrii sau anunţãrii defecţiunii;
22. sã verifice corectitudinea operaţiunii de desprindere individualã de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã din condominiu.
IV. Drepturile şi obligaţiile utilizatorului
Art. 8. - Utilizatorul are urmãtoarele drepturi:
1. sã utilizeze energia termicã în condiţiile prevãzute în prezentul contract;
2. sã fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de furnizare a energiei termice şi despre deciziile luate în legãturã cu aceste servicii de cãtre furnizor, în cazul în care aceste decizii au sau pot avea consecinţe directe asupra sa;
3. sã primeascã rãspuns în termen legal la sesizãrile adresate furnizorului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;
4. sã beneficieze de serviciile furnizorului în condiţiile negocierii unor contracte pentru prestãri de servicii cu specific energetic, conform prevederilor legale;
5. sã i se permitã accesul la grupul de mãsurare/ contoare dacã acestea se aflã în incinta furnizorului;
6. sã racordeze în condiţiile legii alţi utilizatori de energie termicã; racordarea se poate face numai cu acordul scris al furnizorului;
7. sã solicite furnizorului remedierea defecţiunilor şi deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie sau la branşament;
8. sã solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile calendaristice.
Art. 9. - Utilizatorul are urmãtoarele obligaţii:
1. sã nu construiascã sau sã amplaseze obiective în zona de protecţie sau care nu respectã distanţele de siguranţã faţã de construcţiile şi instalaţiile furnizorului aferente activitãţii de distribuţie;
2. sã desfiinţeze construcţiile şi obiectivele construite sau amplasate fãrã respectarea prevederilor pct. 1;
3. sã comunice în scris furnizorului, în termen de 10 zile lucrãtoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi sã încheie acte adiţionale în legãturã cu acestea;
4. sã permitã furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programatã a alimentãrii cu energie termicã pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile furnizorului;
5. sã respecte normele şi condiţiile tehnice în vigoare în vederea eliminãrii efectelor negative asupra calitãţii energiei termice furnizate;
6. sã exploateze şi sã întreţinã instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizãrii eficiente a energiei termice şi sã asigure subsolurile curate şi iluminate;
7. sã permitã accesul furnizorului la instalaţiile de furnizare a energiei termice aflate în folosinţa sau în proprietatea sa, pentru verificarea funcţionãrii şi integritãţii acestora sau pentru debranşarea instalaţiilor în caz de pericol de avarie;
8. sã permitã accesul furnizorului la grupurile de mãsurare/contoare în scopul prelevãrii datelor necesare facturãrii consumurilor individuale de energie termicã, cu frecvenţa prevãzutã la art. 4;
9. sã suporte costul verificãrii metrologice a sistemelor de mãsurare/contorizare în cazul în care solicitã verificarea înainte de termenul legal şi se constatã cã acestea înregistreazã corect;
10. sã suporte contravaloarea apei de adaos utilizate în cazul pierderilor apãrute din culpa sa sau în cazul golirii instalaţiilor interioare;
11. sã suporte costurile reparãrii sau înlocuirii grupurilor de mãsurare/contoare, montate în incinta sa, în cazul în care acestea au fost deteriorate sau descompletate din culpa sa;
12. sã comunice în scris furnizorului, în termen de 7 zile, orice modificare a destinaţiilor spaţiilor de locuit (apartamente) sau a pãrţilor comune;
13. sã nu utilizeze agentul termic pentru încãlzire sau apa caldã de consum pentru spãlarea autovehiculelor, topirea zãpezii ori în alte scopuri decât cele prevãzute în contract;
14. sã execute lucrãri de reparaţie capitalã a instalaţiilor de încãlzire centralã în baza unei documentaţii tehnice legal aprobate;
15. sã nu modifice instalaţiile de încãlzire centralã fãrã acordul furnizorului;
16. sã nu goleascã instalaţiile interioare de încãlzire fãrã acceptul scris al furnizorului, cu excepţia situaţiilor de avarie sau pentru prevenirea acestora;
17. sã aducã la cunoştinţã furnizorului de energie termicã orice modificare a suprafeţei echivalente termic a instalaţiilor de încãlzire aferente spaţiilor comune;
18. sã predea furnizorului de energie termicã tabelul centralizator cu procesele-verbale de constatare, emise de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/locatari, privind izolarea termicã a coloanelor de încãlzire aferente apartamentelor sau spaţiilor cu altã destinaţie decât cea de locuinţã din condominiu;
19. sã calculeze şi sã predea furnizorului de energie termicã procesele-verbale de recalculare a suprafeţei utile înscrise în actul de proprietate, emise de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificãrii suprafeţei echivalente termic a apartamentelor;
20. sã aducã la cunoştinţã furnizorului de energie termicã orice modificare a suprafeţei echivalente termic a spaţiilor cu altã destinaţie decât cea de locuinţã;
21. sã determine suprafeţele comune dintre spaţiile cu destinaţie de locuinţã racordate la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã şi spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã care nu asigurã integritatea vitrajului;
22. sã transmitã furnizorului de energie termicã tabelul centralizator cu spaţiile cu destinaţie de locuinţã pentru care trebuie diminuate facturile individuale de energie termicã. Tabelul va conţine adresa completã a apartamentelor şi spaţiilor cu altã destinaţie decât cea de locuinţã, numele proprietarilor şi suprafaţa aflatã în comun cu apartamentele, respectiv spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã care nu asigurã integritatea vitrajului;
23. sã ţinã evidenţa indexurilor repartitorului de cheltuieli montat la spãlãtorie, pe fiecare membru al asociaţiei, şi sã predea furnizorului de energie termicã tabelul centralizator, în vederea adãugãrii acestor consumuri proprietarilor care au utilizat spãlãtoria.
V. Determinarea consumurilor de energie termicã furnizate
Art. 10. - Determinarea consumurilor totale de energie termicã furnizate, în vederea facturãrii consumurilor individuale de energie termicã, se face în baza înregistrãrilor sistemului de mãsurare/contoare montat la branşamentul utilizatorului.
Art. 11. - (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de mãsurare/contoarelor, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de pãrţi indexurile prelevate.
(2) Se admite citirea de la distanţã. Citirea contoarelor în vederea facturãrii se va efectua la data stabilitã la art. 4, utilizatorul, respectiv furnizorul, fiind obligat sã asigure prezenţa delegatului împuternicit pentru semnarea procesului-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distanţã.
(3) În situaţia în care sistemele de mãsurare/contorizare se aflã instalate la utilizator, acesta are obligaţia sã asigure accesul reprezentantului furnizorului. În cazul absenţei delegatului utilizatorului, procesul-verbal de citire se încheie de cãtre furnizor, consemnându-se absenţa utilizatorului.
Art. 12. - (1) În cazul nefuncţionãrii sistemelor de mãsurare, pentru perioada în care contoarele au funcţionat defectuos sau au fost prelevate din instalaţie, consumurile de energie termicã corespunzãtoare aparatelor respective pot fi considerate corespunzãtoare citirilor anterioare sau determinate pe baza mediilor zilnice corespunzãtoare unei perioade similare în care aparatele au funcţionat normal.
(2) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologicã periodicã, cât şi la reinstalarea aparaturii de mãsurare, furnizorul are obligaţia de a anunţa titularii contractelor de furnizare a energiei termice despre operaţiunea respectivã, în scris sau telefonic, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora la care este programatã acţiunea, astfel încât aceştia sã poatã verifica integritatea sigiliilor metrologice şi a celor aplicate la instalare, înaintea demontãrii aparaturii, şi, respectiv, sã asiste la operaţiunea de sigilare la instalarea aparaturii, efectuatã conform aprobãrii de model.
(3) Prevederile alin. (2) se aplicã oricãrui contor de energie termicã sau contor de apã caldã de consum instalat la branşament şi utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmeazã a fi facturate utilizatorilor.
(4) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/ montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (3) se consemneazã indexul acestuia. La demontarea contorului se verificã atât integritatea sigiliilor metrologice, cât şi a celor aplicate la instalare, consemnându-se starea acestora în acelaşi proces-verbal.
VI. Rãspunderea contractualã
Art. 13. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract, pãrţile rãspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale altor acte normative.
(2) Pãrţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totalã sau parţialã a contractului.
Art. 14. - Furnizorul este obligat sã plãteascã despãgubiri în cazul deteriorãrii instalaţiilor interioare de distribuţie a energiei termice aparţinând utilizatorului, în situaţia în care au apãrut presiuni şi/sau temperaturi ale agentului termic, în punctul de delimitare, mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia. Aceastã obligaţie se aplicã şi în situaţia în care deteriorarea instalaţiei a fost provocatã de un regim chimic necorespunzãtor al agentului termic. Plata despãgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatãrii deteriorãrii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor şi agreat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constatã cã deteriorarea instalaţiilor interioare nu se datoreazã culpei furnizorului, plata expertizei va fi suportatã de utilizator.
Art. 15. - (1) Furnizorul rãspunde de respectarea prevederilor privind parametrii de furnizare a energiei termice.
(2) Furnizarea apei calde cu o temperaturã în afara limitelor prevãzute la art. 7 pct. 18 lit. b) şi c) se penalizeazã cu contravaloarea energiei termice nefurnizate în ziua în care a avut loc abaterea. Cantitãţile care se scad se înscriu în procesul-verbal de citire a grupului de mãsurare/contoare.
(3) Furnizarea agentului termic pentru încãlzire cu o temperaturã în afara limitelor prevãzute la art. 7 pct. 19 se penalizeazã cu contravaloarea cantitãţii de energie nefurnizate sau furnizate suplimentar în ziua în care a avut loc abaterea. Cantitãţile care se scad se înscriu în procesul-verbal de citire a grupului de mãsurare/contoare.
(4) În cazul în care utilizatorul foloseşte instalaţii de utilizare a energiei termice, improvizate sau care influenţeazã parametrii de calitate ai energiei termice (de exemplu, regimul chimic al apei din reţea sau al cantitãţii de apã de adaos), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termicã a altor utilizatori, acesta urmeazã sã suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.
Art. 16. - Utilizatorul rãspunde material pentru pagubele dovedite, produse furnizorului şi/sau altor utilizatori/furnizori ca urmare a funcţionãrii necorespunzãtoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 17. - (1) Orice schimbare a destinaţiei cantitãţii de energie termicã furnizate, în sensul utilizãrii acesteia în alte scopuri decât cele prevãzute în contract, va fi adusã la cunoştinţã furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data modificãrii.
(2) Neanunţarea schimbãrii destinaţiei consumului de energie termicã dã dreptul furnizorului sã recalculeze contravaloarea acestuia sau sã ia alte mãsuri, dupã caz, conform normelor legale.
Art. 18. - Întreruperea furnizãrii energiei termice se va face numai cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului contract.
Art. 19. - Corespondenţa adresatã furnizorului de cãtre utilizator va conţine în mod obligatoriu: denumirea, titulatura şi adresa, semnãtura persoanei autorizate şi ştampila utilizatorului.
VII. Forţa majorã
Art. 20. - Nici una dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total sau parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã. Partea care invocã forţa majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris celeilalte pãrţi în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmãrile ei înceteazã, cu confirmarea autoritãţii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţa majorã.
VIII. Durata contractului
Art. 21. - Prezentul contract se încheie pe duratã nedeterminatã.
IX. Încetarea contractului
Art. 22. - Prezentul contract poate înceta în urmãtoarele cazuri:
a) din iniţiativa utilizatorului, cu un preaviz de 15 zile;
b) în alte situaţii prevãzute de lege.
X. Litigii
Art. 23. - Pãrţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate pe cale amiabilã de reprezentanţii lor.
Art. 24. - În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile se vor adresa instanţelor judecãtoreşti române competente.
XI. Alte clauze
Art. 25. - (1) Modificarea prezentului contract se poate face prin act adiţional, cu acordul pãrţilor.
(2) Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare şi intrã în vigoare la data semnãrii lui.
(3) Anexele nr. II.1 şi II.2 fac parte integrantã din prezentul contract.


Furnizor,
..............
Utilizator,
.............

ANEXA I.1
---------
la anexa nr. I.
---------------

DELIMITAREA INSTALAŢIILOR TERMICE ÎNTRE FURNIZOR ŞI UTILIZATOR
CARACTERISTICILE ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE

Denumirea utilizatorului .......................................
Adresa condominiului/spaţiului care utilizeazã energie termicã de la sistemul de alimentare centralizat cu energie termicã este ......................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
A. Alimentarea cu energie termicã se face din ................. .
B. Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin furnizorului, iar cele din aval, utilizatorului. Noţiunile de amonte şi aval corespund sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre furnizor spre utilizator. Punctul de delimitare este situat la armãturile de separare ........ .
Armãturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de furnizor. Delimitarea se face la perechea de flanşe din aval de armãtura de separare.
C. Locul de montare a grupurilor de mãsurare/contoarelor pentru decontare ...
D. Caracteristicile grupurilor de mãsurare/contoarelor (inclusiv clasa de precizie) ...
E. Schema termomecanicã de principiu a conductelor şi armãturilor în amonte şi în aval de punctul de delimitare: schiţã anexã.
F. În cazul schimbãrii caracteristicilor grupului de mãsurare/contorului, prevãzute la lit. D, pânã la restabilirea acestora sau pânã la confirmarea lor de cãtre verificarea metrologicã se vor lua în considerare caracteristicile prevãzute în documentaţia furnizorului grupului de mãsurare/contorului.


Furnizor,
.............
Utilizator,
...............


ANEXA I.2
---------
la anexa nr. I
--------------

DATE CARACTERISTICE ALE UTILIZATORULUI

Numãr de scãri .., numãr de niveluri .., numãr total de persoane ..,
numãr total de apartamente .., din care:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
camerã camere camere camere camere camere camere camere camere camere
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Spaţii comerciale din construcţie la parterul blocului ......DA/NU
Spaţii comerciale din construcţie la mezanin ................DA/NU
Suprafaţã echivalentã termic totalã în funcţiune la încheierea
contractului ...... mp, în condiţiile:
Apartamente desprinse integral de la sistemul de încãlzire centralizat
la data încheierii contractului ....................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Apartamente desprinse parţial de la sistemul de încãlzire centralizat
la data încheierii contractului ....................................
..................................................................
..................................................................

Agenţi economici pentru care existã contracte încheiate de furnizor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţã Barem 1 Barem 2 Barem 3 Total baremuri
agentului echivalentã
economic termic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Gradul de asigurare în furnizare, corelat cu situaţia existentã a
instalaţiei de alimentare, se caracterizeazã prin urmãtorii indicatori:
.....................................................................
.....................................................................


Furnizor,
.............
Utilizator,
.............
ANEXA II.1
----------
la anexa nr. II
---------------


DELIMITAREA INSTALAŢIILOR TERMICE ÎNTRE FURNIZOR ŞI UTILIZATOR
CARACTERISTICILE ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE

Denumirea utilizatorului ........................................
Adresa condominiului/spaţiului care utilizeazã energie termicã de la
sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã este ............
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
A. Alimentarea cu energie termicã se face din ..................... .
B. Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin furnizorului,
iar cele din aval, utilizatorului. Noţiunile de amonte şi aval corespund
sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre furnizor spre utilizator.
Punctul de delimitare este situat la armãturile de separare .... .
Armãturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele
aferente, sunt exploatate de furnizor. Delimitarea se face la perechea de
flanşe din aval de armãtura de separare.
C. Locul de montare a grupurilor de mãsurare/contoarelor pentru decontare
.........................................................................
D. Caracteristicile grupurilor de mãsurare/contoarelor (inclusiv clasa
de precizie) ............................................................
E. Schema termomecanicã de principiu a conductelor şi armãturilor în
amonte şi în aval de punctul de delimitare: schiţã anexã.
F. În cazul schimbãrii caracteristicilor grupului de mãsurare/contorului,
prevãzute la lit. D, pânã la restabilirea acestora sau pânã la confirmarea
lor de cãtre verificarea metrologicã se vor lua în considerare
caracteristicile prevãzute în documentaţia furnizorului grupului de
mãsurare/contorului.


Furnizor,
...........
Utilizator,
..............ANEXA II.2
----------
la anexa nr. II
---------------


DATE CARACTERISTICE ALE UTILIZATORULUI

Numãr de scãri .., numãr de niveluri .., numãr total de persoane ..,
Suprafata totala utila a condominiului .............mp.
Numãr total de apartamente .., din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
camerã camere camere camere camere camere camere camere camere camere
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Suprafaţã echivalentã termic totalã în funcţiune la încheierea
contractului ...... mp, în condiţiile:
Apartamente desprinse integral de la sistemul de încãlzire centralizat
la data încheierii contractului ....................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Apartamente desprinse parţial de la sistemul de încãlzire centralizat
la data încheierii contractului ....................................
..................................................................
..................................................................
Suprafaţa echivalentã termic totalã aferentã pãrţilor comune .. mp,
din care:
- suprafaţa echivalentã termic totalã aferentã spaţiilor comune .. mp;
- suprafaţa echivalentã termic totalã aferentã coloanelor de încãlzire
aflate în proprietate comunã, ce trec prin interiorul proprietãţilor
individuale .. mp
Numãr total de spaţii cu destinaţie mixtã, din care:
- numãr de spaţii cu destinaţie mixtã unde se desfãşoarã efectiv o
activitate economicã .....;
- numãr de spaţii cu destinaţie mixtã unde nu se desfãşoarã activitãţi
economice ....
Numãr de spaţii comerciale din construcţie la parterul blocului ......
Numãr de spaţii comerciale din construcţie la mezanin .......

Agenţi economici pentru care existã contracte încheiate de furnizor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţã Barem 1 Barem 2 Barem 3 Total baremuri
agentului echivalentã
economic termic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Gradul de asigurare în furnizare, corelat cu situaţia existentã a
instalaţiei de alimentare, se caracterizeazã prin urmãtorii indicatori:
.....................................................................
.....................................................................


Furnizor,
.............
Utilizator,
.............
ANEXĂ
-----
la Contractul-cadru de furnizare a energiei termice
----------------------------------------------------


CONVENŢIE-CADRU
de facturare individualã a consumurilor de energie termicã

Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta convenţie este elaboratã în baza prevederilor <>art. 5 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termicã.
ART. 2
(1) Prevederile prezentei convenţii se aplicã condominiilor existente, la care determinarea consumurilor de energie termicã se face cu mijloace de mãsurare legale, montate la branşamentul termic al condominiului şi a cãror alimentare cu energie termicã a apartamentelor şi spaţiilor cu altã destinaţie decât cea de locuinţã a fost proiectatã şi realizatã în sistem de distribuţie verticalã prin intermediul instalaţiilor interioare comune condominiului.
(2) Metodologia se poate aplica şi condominiilor dotate la nivel de scarã sau imobil cu centrale termice sau cu puncte termice proprii, aflate în exploatarea furnizorului de energie termicã.
ART. 3
Pentru preluarea în facturare individualã asociaţia de proprietari/locatari va depune la furnizorul de energie termicã un dosar cu urmãtoarele documente:
1. cerere de preluare în facturare individualã, însoţitã de un tabel nominal cu membrii asociaţiei, dupã modelul prezentat în anexele A.1, A.2, A.3 şi A.4. Pentru acceptarea cererii trebuie ca proprietarii tuturor spaţiilor cu destinaţie de locuinţã, destinaţie mixtã sau altã destinaţie decât cea de locuinţã, alimentate din branşamentul termic comun, sã semneze tabelul. Pentru proprietarii plecaţi din ţarã poate da acceptul un reprezentant al acestuia, prezentând o împuternicire semnatã de proprietar şi o declaraţie pe propria rãspundere la notariat cã aceasta este conformã cu realitatea;
2. copie dupã Contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu furnizorul de energie termicã;
3. convenţiile de facturare individualã pentru fiecare apartament, anexe la contractul de furnizare a energiei termice, semnate de proprietari sau de reprezentantul proprietarului care şi-a dat acordul în numele acestuia, conform modelului de Convenţie de facturare individualã a consumurilor de energie termicã, prezentat în anexa A;
4. copie dupã actul de proprietate sau contractul de vânzare/cumpãrare pentru fiecare apartament;
5. copie dupã buletinul/cartea de identitate al/a fiecãrui proprietar;
6. tabel centalizator cuprinzând numãrul de persoane şi suprafaţa utilã a spaţiilor cu destinaţie de locuinţã din scara, condominiul, asociaţia respectivã, dupã modelul din anexa B;
7. situaţie centralizatoare privind datoria înregistratã pe apartamente şi spaţii cu altã destinaţie decât cea de locuinţã, conform modelului prezentat în anexa C;
8. situaţia debitului defalcat pe apartamente, respectiv spaţii cu altã destinaţie decât cea de locuinţã, la energie termicã, conform modelului prezentat în anexa D, defalcat pe luni, facturi de energie termicã şi penalitãţi, recunoscut de proprietari sau reprezentanţii acestora;
9. declaraţia privind modalitatea de facturare aleasã de asociaţia de proprietari/locatari, conform modelului din anexa E;
10. tabel centralizator cu cota-parte de proprietate indivizã ce revine fiecãrui spaţiu cu destinaţie de locuinţã sau spaţiu cu altã destinaţie decât cea de locuinţã din scara, condominiul, asociaţia respectivã, conform modelului din anexa F;
11. declaraţiile pe propria rãspundere ale proprietarilor spaţiilor cu destinaţie mixtã, privind activitãţile desfãşurate efectiv în spaţiile respective, conform modelului din anexa G;
12. copie dupã buletinul/cartea de identitate al/a persoanei care depune dosarul în numele asociaţiei.
ART. 4
În termen de 90 de zile de la depunerea cererii şi a dosarului complet de cãtre asociaţiile de proprietari/locatari, cu actele necesare preluãrii în facturare individualã, furnizorii de energie termicã au obligaţia de a întreprinde toate acţiunile şi de a lua toate mãsurile pentru asigurarea în condiţii optime a activitãţilor de facturare şi încasare individualã a consumurilor de energie termicã.


ANEXA A


CONVENŢIE
de facturare individualã a consumurilor de energie termicã
(Anexã la Contractul de furnizare a energiei termice
nr. ..... din data de ......)

I. Pãrţi
Art. 1. - Între ..........., cu sediul în ......., str. ..... nr. ......,
sectorul ........, judeţul ......, înmatriculatã la registrul comerţului cu
nr. ....., cod fiscal ......., cod unic de înregistrare ......, cont .....,
deschis la ......, titular al licenţei emise de ......, nr. ..... din .....,
reprezentatã de ........, având funcţia de ......, şi de ........., având
funcţia de ........., denumit furnizor, având calitatea de vânzãtor, pe de
o parte,
şi
Domnul/Doamna ........., cu adresa în localitatea ........, str. .....
nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ....,
telefon ......, identificat cu ..... seria ...... nr. ......., eliberat la
data de .......... de ......., C.N.P. ............., denumit consumator,
în calitate de cumpãrãtor, pe de altã parte;
sau
Societatea ........, cu sediul în localitatea ....., str. .... nr. ...,
bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ......., telefon
...., înmatriculatã la registrul comerţului cu nr. ......., cod fiscal ....,
cod unic de înregistrare ......, cont ......, deschis la ......, denumit
consumator, în calitate de cumpãrãtor, pe de altã parte,
s-a încheiat prezenta convenţie.


II. Obiectul convenţiei
Art. 2. - (1) Obiectul prezentei convenţii îl constituie repartizarea/facturarea cotei-pãrţi din consumul total de energie termicã înregistrat de grupul de mãsurare/contoare de la branşamentul termic comun al imobilului de tip condominiu, precum şi reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumatorul individual privind furnizarea, condiţiile de consum şi plata energiei termice.
(2) Utilizarea energiei termice numai în scop propriu, pentru încãlzire şi apã caldã de consum.
Art. 3. - (1) Data prelevãrii datelor necesare facturãrii individuale a consumurilor de energie termicã prin autocitire/citire efectuatã de reprezentantul legal al asociaţiei de proprietari/citire efectuatã de reprezentantul prestatorului/ citire efectuatã de reprezentantul furnizorului este ..... . (Se trece modalitatea de prelevare a datelor aleasã în cadrul asociaţiei de proprietari). Data emiterii facturii este ......... .
(2) Data citirii repartitoarelor de costuri pentru luna februarie este ........ Data emiterii facturii este ............ .
(3) Data citirii repartitoarelor de costuri pentru luna decembrie este ........ . Data emiterii facturii este ........ .
III. Drepturile şi obligaţiile furnizorului
Art. 4. - Furnizorul are urmãtoarele drepturi:
1. sã factureze individual la tarifele în vigoare cantitãţile furnizate, determinate potrivit prevederilor legale, şi sã încaseze contravaloarea serviciilor prestate;
2. sã aplice penalitãţile legale în cazul neachitãrii facturilor la termen;
3. sã iniţieze modificarea şi completarea convenţiei de facturare individualã a energiei termice sau a anexelor la aceasta ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;
4. sã aibã acces la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţa sau pe proprietatea consumatorului pentru citirea sau verificarea corectitudinii citirilor sau autocitirilor repartitoarelor de costuri;
5. sã aibã acces pe proprietatea consumatorului pentru desprinderea instalaţiilor individuale de la instalaţiile de utilizare a energiei termice ale asociaţiei de proprietari, în caz de neachitare a obligaţiilor de platã cu o duratã mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor. Accesul se va efectua în prezenţa reprezentantului legal al asociaţiei de proprietari;
6. sã acţioneze în instanţã proprietarii care refuzã sã permitã accesul pe proprietatea lor, în prezenţa reprezentantului legal al asociaţiei de proprietari, pentru desprinderea instalaţiilor individuale de la instalaţiile de utilizare a energiei termice ale asociaţiei de proprietari, precum şi pentru recuperarea integralã a tuturor obligaţiilor de platã de la consumatorii care înregistreazã debite cu duratã mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor.
Art. 5. - Furnizorul are urmãtoarele obligaţii:
1. sã respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice;
2. sã respecte prevederile normelor tehnice, reglementãrilor şi legislaţiei în vigoare din domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã centralizat;
3. sã respecte standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei termice privind activitatea de facturare individualã;
4. sã factureze individual cantitãţile de energie termicã în conformitate cu Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termicã la preţurile şi tarifele legal stabilite;
5. sã înregistreze toate reclamaţiile şi sesizãrile proprietarului şi sã ia mãsurile care se impun în vederea rezolvãrii acestora, în termenul prevãzut de lege;
6. sã asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în furnizare, prevãzute în Contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu asociaţia de proprietari;
7. sã citeascã, la datele convenite de comun acord cu consumatorul, indicaţiile repartitoarelor de costuri, în vederea stabilirii cantitãţilor de energie termicã ce vor fi facturate, în cazul în care furnizorul a montat repartitoare de costuri în condominiu;
8. sã nu deterioreze bunurile proprietarului şi sã aducã pãrţile din construcţii legal executate, care aparţin consumatorului, la starea lor iniţialã, dacã au fost deteriorate din vina sa;
9. sã verifice corectitudinea operaţiunii de desprindere a instalaţiilor de încãlzire aferente proprietãţii individuale.
IV. Drepturile şi obligaţiile consumatorului
Art. 6. - Consumatorul are urmãtoarele drepturi:
1. sã consume energie termicã în condiţiile prevãzute în prezenta convenţie;
2. sã primeascã rãspuns în termen legal la sesizãrile adresate furnizorului;
3. sã beneficieze de serviciile furnizorului în condiţiile negocierii unor contracte pentru prestãri de servicii cu specific energetic, conform prevederilor legale.
Art. 7. - Consumatorul are urmãtoarele obligaţii:
1. sã achite integral şi la termen facturile emise de furnizor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv eventualele debite restante recunoscute de acesta, potrivit anexei D;
2. sã asigure accesul spre instalaţiile de utilizare a energiei termice ce aparţin proprietãţii comune a asociaţiei de proprietari şi trec prin interiorul proprietãţii individuale;
3. sã nu dezafecteze şi sã nu modifice amplasamentul coloanelor de încãlzire, de aerisire şi de apã caldã ce trec prin interiorul proprietãţii individuale şi aparţin proprietãţii comune a asociaţiei de proprietari;
4. sã comunice în scris, în termen de 10 zile lucrãtoare, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii convenţiei şi sã încheie acte adiţionale în legãturã cu aceasta;
5. sã exploateze şi sã întreţinã instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizãrii eficiente a energiei termice;
6. sã înştiinţeze asociaţia de proprietari/locatari şi sã anunţe furnizorul în scris, în termen de 5 zile lucrãtoare, despre orice modificare a suprafeţei echivalente termic a instalaţiilor de încãlzire aferente proprietãţii individuale;
7. sã respecte toate prevederile legale în cazul în care solicitã desprinderea totalã a instalaţiilor de încãlzire aferente proprietãţii individuale de la instalaţiile centrale de utilizare a energiei termice aferente proprietãţii comune;
8. sã permitã accesul furnizorului/prestatorului la repartitoarele de costuri în scopul prelevãrii datelor necesare facturãrii consumurilor şi verificãrii corectitudinii citirilor sau autocitirilor, cu frecvenţa prevãzutã la art. 3;
9. sã suporte costurile verificãrii, reparãrii sau înlocuirii repartitoarelor de costuri defecte, montate în proprietatea sa, în afara perioadei de garanţie;
10. sã nu utilizeze agentul termic pentru încãlzire sau apa caldã de consum pentru spãlarea autovehiculelor, topirea zãpezii sau în alte scopuri decât cele prevãzute în contract.
V. Determinarea consumurilor individuale de energie termicã furnizate
Art. 8. - Determinarea cotei-pãrţi din consumul total de energie termicã înregistrat de grupul de mãsurare/contoare de la branşamentul termic comun al imobilului de tip condominiu se face conform Metodologiei de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termicã la preţurile şi tarifele legal stabilite.
Art. 9. - (1) Determinarea consumurilor individuale de energie termicã în vederea facturãrii se poate face şi în baza sistemelor de repartizare a costurilor montate la consumator.
(2) Se admite citirea de la distanţã a repartitoarelor de costuri. Citirea repartitoarelor de costuri în vederea facturãrii se va efectua la data stabilitã la art. 3, consumatorul fiind obligat sã semneze procesul-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distanţã.
(3) În cazul absenţei consumatorului, facturarea individualã a consumurilor de energie termicã se va face în baza citirii anterioare a repartitoarelor de costuri montate în proprietatea sa, urmând ca reglarea consumurilor sã se facã la sfârşitul perioadei de facturare urmãtoare. Dacã nici în luna urmãtoare consumatorul nu asigurã accesul în proprietatea sa pentru citirea repartitoarelor de costuri, furnizorul este îndreptãţit sã factureze consumurile individuale de energie termicã în sistem pauşal.
(4) În situaţia prevãzutã la alin. (3) reluarea în facturare individualã se poate face numai dupã o nouã citire a repartitoarelor de costuri la începutul perioadei de facturare.
Art. 10. - (1) Pe perioada în care, chiar dacã un singur repartitor de cheltuieli pentru apã caldã, montat într-un spaţiu cu destinaţie de locuinţã, este defect sau scos din circuit, repartizarea cheltuielilor pentru apa caldã pentru acel spaţiu se face în sistem pauşal.
(2) Cantitatea lunarã de apã caldã de consum, în sistem pauşal, ce revine fiecãrui locatar în cazul în care repartitoarele de apã caldã sunt indisponibile, indiferent de cauzã, se determinã prin raportarea consumului mediu de apã caldã înregistrat de contorul de energie termicã montat la branşament, în decursul ultimelor 3 luni consecutive, la numãrul mediu de locatari din condominiu din aceeaşi perioadã.
(3) Repartizarea consumurilor individuale de energie termicã în sistem pauşal se aplicã pe întreaga perioadã de facturare, indiferent de numãrul de zile cât a fost indisponibil repartitorul în acea lunã. Reluarea în facturare individualã pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri se face dupã o nouã citire a repartitoarelor de costuri la începutul perioadei de facturare.

VI. Facturare şi modalitãţi de platã
Art. 11. - Contravaloarea energiei termice furnizate consumatorului se încaseazã de la acesta pe bazã de facturã; factura reprezintã documentul de platã emis de furnizor, în conformitate cu legislaţia fiscalã în vigoare.
Art. 12. - Facturile şi documentele de platã se transmit de furnizor la adresa ...........................................................
Art. 13. - Factura individualã emisã de furnizor trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele informaţii: destinatarul facturii, data emiterii facturii, termenul de platã scadent, perioada pentru care s-a fãcut facturarea energiei consumate, semnãtura şi ştampila emitentului, semnificaţia fiecãrei obligaţii de platã cuprinse în facturã (platã pentru energie, pentru penalitãţi, pentru corecţii etc.), datele care au stat la baza stabilirii consumurilor de energie termicã (cantitãţile de energie termicã înregistrate de grupul de mãsurare/contoare de la branşament, suprafaţa echivalentã termic totalã a condominiului, suprafaţa echivalentã termic aferentã pãrţilor comune, cota-parte de proprietate indivizã, suprafaţa utilã, numãrul de persoane sau alte elemente, dupã caz), valorile mãrimilor de facturat şi indexurile aferente (cu precizarea dacã indexurile sunt citite sau estimate), tarifele aplicate pentru fiecare mãrime de facturat, temeiul legal de preţ, sumele rezultate pentru fiecare mãrime facturatã, precum şi valoarea totalã de platã.
Art. 14. - Contravaloarea facturilor emise de furnizor se va achita în termen de 15 zile lucrãtoare de la data expedierii facturii prin poştã, certificatã prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau în termen de 15 zile lucrãtoare de la data confirmãrii de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.
Art. 15. - (1) Furnizorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Modificarea tarifelor va fi adusã la cunoştinţã utilizatorului cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau în termen de 3 zile lucrãtoare de la aprobarea noului tarif atunci când intervalul dintre data aprobãrii şi începerea perioadei de facturare este mai mic de 15 zile.
Art. 16. - (1) Facturile pot fi achitate de consumator prin urmãtoarele modalitãţi de platã:
a) la domiciliul proprietarului, persoanei desemnate de furnizor, o datã cu prezentarea facturii de cãtre acesta sau la termenul convenit cu utilizatorul;
b) la casieria furnizorului;
c) la poştã;
d) la bancã, prin transfer bancar în contul furnizorului;
e) prin card bancar;
f) orice alt mod prevãzut în dispoziţiile legale privitoare la platã, acceptat şi practicat de furnizor.
(2) În cazul alin. (1) lit. a), reprezentantul furnizorului este obligat sã prezinte legitimaţia de serviciu când solicitã încasarea sumelor facturate.
Art. 17. - Modalitatea de platã a contravalorii energiei termice furnizate/consumate se stabileşte, de comun acord între pãrţi, astfel:
.................................................................
.................................................................
Art. 18. - Corespunzãtor modului de platã convenit cu consumatorul (dintre cele practicate de furnizor), factura se considerã achitatã de cãtre consumator la data încasãrii sumelor pe bazã de facturã/chitanţã de cãtre reprezentantul furnizorului, la data înregistrãrii plãţii în extrasul de cont bancar al consumatorului, la data preluãrii cecului de cãtre furnizor, la data intrãrii numerarului în casieria furnizorului în cazul plãţii la casierie sau prin orice mod prevãzut expres în alte reglementãri legale de platã şi convenit cu furnizorul.
VII. Rãspunderi
Art. 19. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor prevãzute în prezenta convenţie, pãrţile rãspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi celorlalte acte normative în vigoare.
(2) Pãrţile pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totalã sau parţialã a contractului.
Art. 20. - Pentru întârzieri ale consumatorului la plata facturii aferente activitãţii de furnizare a energiei termice, furnizorul este îndreptãţit sã ia, succesiv, urmãtoarele mãsuri: a) aplicarea de penalitãţi;
b) transmiterea a douã somaţii de sistare a livrãrii energiei termice, prima la 45 de zile şi a doua la 75 de zile de la expirarea termenului scadent de platã a facturii, cu un preaviz de 45 de zile, respectiv 15 zile, pânã la sistarea efectivã a furnizãrii energiei termice;
c) sistarea furnizãrii energiei termice, inclusiv în perioada sezonului rece, pentru restanţele la plata facturilor pe o perioadã mai mare de 3 luni.
Art. 21. - (1) Neachitarea facturii în termen de 15 zile lucrãtoare atrage penalitãţi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţã de bugetul de stat, dupã cum urmeazã:
a) penalitãţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorat pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform reglementãrilor legale în vigoare;
b) penalitãţile se datoreazã începând cu prima zi dupã data scadenţei;
c) valoarea totalã a penalitãţilor nu poate depãşi valoarea facturii.
(2) Procentul de penalitate se va modifica şi va fi înlocuit de drept ori de câte ori se va modifica legislaţia referitoare la obligaţiile faţã de bugetul de stat. Valoarea penalitãţilor nu va depãşi cuantumul debitului şi se constituie venit al furnizorului.
Art. 22. - (1) În cazul în care un consumator contestã valoarea unei facturi şi comunicã în scris acest fapt furnizorului în termen de 10 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat sã analizeze corectitudinea contestaţiei şi în termen de 10 zile de la primirea contestaţiei sã comunice consumatorului rezultatul analizei.
(2) Dacã furnizorul constatã cã factura iniţialã este corectã, comunicã aceastã constatare consumatorului, iar factura, precum şi termenul de platã iniţial rãmân valabile.
(3) Dacã furnizorul constatã cã factura iniţialã a fost greşitã, emite o facturã de diferenţã consumatorului, cu decalarea corespunzãtoare a termenului de platã.
(4) Dacã în situaţia de la alin. (3) furnizorul nu a calculat corect contravaloarea consumurilor individuale de energie termicã şi se dovedeşte cã suma contestatã a fost mai mare decât cea datoratã de consumator la data respectivã (deci contestaţia a fost justificatã), furnizorul trebuie sã plãteascã consumatorului diferenţa dintre suma încasatã şi cea corect calculatã, majoratã cu penalitãţi de întârziere egale cu nivelul dobânzii pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
(5) Penalitãţile prevãzute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data plãţii fãcute de consumator şi data la care furnizorul restituie diferenţa de platã şi penalitatea.
Art. 23. - (1) Sistarea furnizãrii energiei termice va fi în mod obligatoriu preavizatã la termenele stabilite la art. 20 lit. b) şi va fi aplicatã obligatoriu în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizelor primite.
(2) Somaţia trebuie sã conţinã motivul sistãrii, suma datoratã, termenul de platã dupã care urmeazã sistarea, precum şi costul operaţiilor de întrerupere şi de realimentare cu energie termicã a consumatorului.
(3) Dacã consumatorul refuzã accesul furnizorului pentru efectuarea operaţiunilor de desprindere a instalaţiilor interioare de încãlzire aflate în proprietate individualã de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, în vederea sistãrii furnizãrii energiei termice în caz de neplatã, furnizorul este îndreptãţit sã acţioneze în instanţã consumatorul pentru recuperarea integralã a obligaţiilor de platã.
Art. 24. - În cazul în care se constatã cã deşi consumatorul la care anterior a fost sistatã furnizarea energiei termice beneficiazã de încãlzire sau apã caldã de consum fãrã acordul furnizorului, se va proceda la refacturarea energiei termice începând cu data sistãrii.
Art. 25. - Reluarea furnizãrii cu energie termicã consumatorului dupã sistarea pentru neplatã se realizeazã în ziua urmãtoare efectuãrii plãţii integrale cãtre furnizor a facturii, a penalitãţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de sistarea şi reluarea furnizãrii.
Art. 26. - (1) În cazul consumatorului care a ajuns în condiţiile de sistare a furnizãrii energiei termice pentru neplatã, furnizorul poate condiţiona reluarea furnizãrii de constituirea unei garanţii. Valoarea acesteia corespunde consumului maxim estimat pentru o perioadã de o lunã.
(2) Garanţia se va returna consumatorului, dupã luarea în considerare a eventualelor debite, în cazul rezilierii convenţiei sau dacã timp de un an consumatorului nu i-a mai fost întreruptã furnizarea energiei termice pentru neplata acesteia.
Art. 27. - (1) Furnizorul este obligat sã plãteascã despãgubiri în cazul deteriorãrii instalaţiilor interioare de utilizare a energiei termice sau bunurilor aparţinând consumatorului, în situaţia în care au apãrut presiuni şi/sau temperaturi ale agentului termic mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia sau a unui terţ. Plata despãgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatãrii deteriorãrii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor şi agreat de consumator. În cazul în care în urma expertizei se constatã cã deteriorarea instalaţiilor interioare nu se datoreazã culpei furnizorului, plata expertizei va fi suportatã de utilizator.
(2) În cazul în care consumatorul foloseşte instalaţii de utilizare a energiei termice, improvizate sau care influenţeazã parametrii de calitate ai energiei termice (de exemplu, regimul cantitãţii de apã de adaos din reţea), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termicã a altor utilizatori, acesta urmeazã sã suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.
Art. 28. - (1) Orice schimbare a destinaţiei cantitãţii de energie termicã furnizate, în sensul utilizãrii acesteia în alte scopuri decât cele prevãzute în convenţie, va fi adusã la cunoştinţã furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data modificãrii.
(2) Neanunţarea schimbãrii destinaţiei consumului de energie termicã dã dreptul furnizorului sã recalculeze contravaloarea acestuia sau sã ia alte mãsuri, dupã caz, conform prevederilor legale.
Art. 29. - (1) Intervenţiile neautorizate asupra repartitoarelor de costuri în scopul influenţãrii indicaţiilor acestora, distrugerea sau ruperea sigiliilor, improvizaţiile de orice fel în vederea ocolirii repartitoarelor de costuri pentru apa caldã, sustragerile de agent termic din instalaţiile de încãlzire constituie consum fraudulos şi se sancţioneazã conform dispoziţiilor legale.
(2) Consumatorii aflaţi în situaţia de la alin. (1) nu sunt exoneraţi de plata unor daune cãtre asociaţia de proprietari/locatari sau furnizorul de energie termicã.
Art. 30. - (1) Pãrţile sunt absolvite de orice rãspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a litigiilor ce decurg din aceastã convenţie, dacã acest lucru este rezultatul acţiunii forţei majore.
(2) Partea care invocã forţa majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris celeilalte pãrţi în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmãrile ei înceteazã, cu confirmarea autoritãţii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţa majorã.
Art. 31. - Întreruperea furnizãrii energiei termice se va face numai cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prevederilor prezentei convenţii şi a reglementãrilor în vigoare.
Art. 32. - Corespondenţa adresatã furnizorului de cãtre utilizator va conţine în mod obligatoriu: denumirea, titulatura şi adresa, semnãtura persoanei autorizate şi ştampila utilizatorului.
VIII. Forţa majorã
Art. 33. - Nici una dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total sau parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentei convenţii dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
IX. Durata convenţiei
Art. 34. - (1) Prezenta convenţie se încheie pe duratã nedeterminatã.
(2) Proprietarii care îşi înstrãineazã apartamentele sau spaţiile cu altã destinaţie sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrãinare sã facã dovada achitãrii la zi a cheltuielilor care le revin, iar noul proprietar este obligat sã accepte continuarea convenţiei de facturare individualã.
X. Încetarea convenţiei
Art. 35. - Prezenta convenţie poate înceta în urmãtoarele cazuri:
a) prin rezilierea Contractului de furnizare a energiei termice încheiat între furnizor şi asociaţia de proprietari, în condiţiile legii;
b) din iniţiativa asociaţiei de proprietari, în baza hotãrârii adunãrii generale a asociaţiei de proprietari, cu un preaviz de 15 zile;
c) în alte situaţii prevãzute de lege.
XI. Litigii
Art. 36. - Pãrţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia sã fie rezolvate pe cale amiabilã.
Art. 37. - În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile se vor adresa instanţelor judecãtoreşti române competente.
XII. Alte clauze
Art. 38. - (1) Modificarea prezentei convenţii se poate face prin act adiţional, cu acordul pãrţilor.
(2) Prezenta convenţie s-a încheiat în douã exemplare şi intrã în vigoare în termen de 90 de zile de la data semnãrii ei.


Furnizor,
..............
Utilizator,
.............

ANEXA A.1

Cãtre ....................

CERERE
de preluare în facturare individualã pentru asociaţia
de proprietari/locatari nr. ........

Prin prezenta cerere vã solicitãm preluarea în facturare individualã a asociaţiei noastre şi depunem dosarul cu documentele solicitate în acest scop.
Datele de identificare a asociaţiei noastre sunt:
1. Contractul de furnizare a energiei termice nr. ..... din data de .... .
2. Adresa asociaţiei ..............................................
3. Preşedinte .........../(numele şi prenumele, adresa, nr. telefon)
4. Administrator sau persoana delegatã: ................../(numele şi prenumele, adresa, nr. telefon)
5. Blocul/scara/numãr de scãri în componenţã ........, din care: nr. ap. ....., nr. spaţii comerciale ....., nr. spaţii cu destinaţie mixtã ........
6. Debitul asociaţiei la sfârşitul lunii anterioare depunerii cererii este de ....... lei, din care majorãri de întârziere ........ lei.
Menţionãm cã toţi proprietarii sunt de acord cu trecerea la facturarea individualã şi anexãm tabelul nominal semnat de aceştia sau de împuternicitul proprietarului.
Ne asumãm rãspunderea cã documentele depuse sunt conforme cu realitatea.


Preşedintele asociaţiei, Loc pentru ştampilã
.......................... .......................
(numele şi prenumele în clar)


Semnãtura

ANEXA A.2


TABEL NOMINAL
cu proprietarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţã

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nr. Numele şi Act de identitate Cod numeric Eliberat de
crt. ap. prenumele Serie/numãr personal Poliţia ..... Semnãtura
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Preşedintele asociaţiei, Loc pentru ştampilã
........................ ...................
(numele şi prenumele în clar)

SemnãturaANEXA A.3


TABEL NOMINAL

cu proprietarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţã, ai
cãror proprietari nu sunt în ţarã şi pentru care îşi dau acordul
de preluare în facturare individualã urmãtorii
reprezentanţi, pentru care anexãm împuternicirile şi declaraţiile notariale

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi Numele şi Act de Cod numeric Eliberat de Semnã-
ap. prenumele prenumele identitate personal Poliţia .... tura
proprietarului semnatarului Serie/numãr
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TABEL NOMINAL
cu proprietarii spaţiilor cu altã destinaţie decât cea de locuinţã

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr Denumirea Nr. de Numele şi
crt. societãţii înmatriculare Telefon prenumele Funcţia Semnãtura
comerciale la registrul reprezentantului
comerţului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Preşedintele asociaţiei, Loc pentru ştampilã
.......................
(numele şi prenumele în clar)


SemnãturaANEXA A.4


TABEL NOMINAL
cu proprietarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţã,
care pe adresa apartamentului şi-au
declarat sediul social sau punctul de lucru al unei societãţi
comerciale ce îşi desfãşoarã efectiv activitatea în spaţiul respectiv

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Nr. de Numele şi Actul de Eliberat Semnã-
ap. societãţii înmatriculare prenumele identitate de Poliţia .. tura
comerciale la registrul proprietarului Serie/numãr
comerţului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TABEL NOMINAL
cu proprietarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţã,
care pe adresa apartamentului şi-au declarat sediul social
sau punctul de lucru al unei societãţi comerciale ce nu
îşi desfãşoarã efectiv activitatea în spaţiul respectiv

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Nr. de Numele şi Actul de Eliberat Semnã-
ap. societãţii înmatriculare prenumele identitate de Poliţia .. tura
comerciale la registrul proprietarului Serie/numãr
comerţului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preşedintele asociaţiei, Loc pentru ştampilã
.......................
(numele şi prenumele în clar)


Semnãtura
ANEXA B


TABEL CENTRALIZATOR
privind numãrul de persoane şi suprafaţa utilã a spaţiilor cu
destinaţie de locuinţã de la bl. ...., sc. ....., din
str. ....... nr. .......
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nr. Numele şi prenumele Numãr Suprafaţa utilã
crt. ap. proprietarului de persoane (mp) Semnãtura
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preşedintele asociaţiei, Loc pentru ştampilã
....................... ....................
(numele şi prenumele în clar)


Semnãtura
ANEXA C


SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
privind datoria înregistratã pe apartamente şi spaţii
cu altã destinaţie decât cea de locuinţã la data de .......
Asociaţia de proprietari nr. ..., str. .... nr. .., bl. ...., sc. ...

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nr. Numele şi prenumele Datoria totalã din care:
crt. ap. proprietarului/ (lei) ──────────────────────────────
denumirea societãţii Facturi de Facturi de
comerciale energie termicã penalitãţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL ASOCIAŢIE:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preşedintele asociaţiei, Loc pentru ştampilã
....................... ....................
(numele şi prenumele în clar)


Semnãtura
ANEXA D

SITUAŢIA

debitului defalcat pe apartamente, respectiv
spaţii cu altã destinaţie decât cea de locuinţã,
la energie termicã
Numele şi prenumele proprietarului/Denumirea societãţii comerciale
..........., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. .....

Datoria totalã ........................ lei, din care:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
În anul ...........
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Luna Facturi de energie termicã/lei Facturi de penalitãţi/lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL DATORII/AN:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dacã debitele sunt mai mari de un an, se vor defalca datoriile pe fiecare an şi lunã în parte, conform tabelului de mai sus.
Declar pe propria rãspundere cã valoarea înscrisã a datoriilor corespunde cu realitatea şi cã aceastã sumã constituie obligaţia mea de platã pentru energia termicã, la data de ............ .
Act de identitate ..... seria ..... nr. ....., eliberat de Poliţia ... la data de .......... .


Semnãtura proprietarului ...........

Declar pe propria rãspundere cã valorile înscrise corespund cu evidenţele asociaţiei şi cã în prezenţa mea a semnat pentru însuşirea obligaţiei de platã proprietarul/reprezentantul împuternicit desemnat de proprietar şi nimeni altcineva.


Preşedintele asociaţiei,
.........................
Semnãtura şi ştampila


ANEXA E

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Nr. .......

DECLARAŢIE
privind modalitatea de facturare

Prin prezenta declar, în numele asociaţiei, cã aceasta a ales ca modalitate de facturare varianta .........../[se va completa lizibil cu a), b) sau c)] conform <>art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 şi cã aceasta va fi aplicatã tuturor apartamentelor care compun asociaţia.
Alegerea s-a fãcut pornindu-se de la opţiunea manifestatã de majoritatea proprietarilor apartamentelor din asociaţie, conform Procesului-verbal nr. ..... din ..... anexat în copie la prezenta declaraţie.


Preşedintele asociaţiei, Loc pentru ştampilã
....................... ....................
(numele şi prenumele în clar)


Semnãtura


ANEXA F

TABEL CENTRALIZATOR
cu cota-parte de proprietate indivizã pentru apartamentele
şi spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã
de la bl. ...., sc. ....., str. ...... nr. .....

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nr. Numele şi prenumele proprietarului/ Cota-parte indivizã
crt. ap. Denumirea societãţii comerciale de proprietate Semnãtura
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preşedintele asociaţiei, Loc pentru ştampilã
....................... ....................
(numele şi prenumele în clar)


Semnãtura
ANEXA G


ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Nr. ...........

DECLARAŢIE

Subsemnatul ........., declar pe propria rãspundere cã pe adresa
domiciliului meu din localitatea ......, str. .... nr. ...., bl. ....,
sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......., este declarat
sediul social/punct de lucru al societãţii comerciale ......, înregistratã
la registrul comerţului cu nr. ....., cod fiscal ......., cod unic de
înregistrare ......, unde nu se desfãşoarã efectiv activitãţi/se desfãşoarã
activitãţi de ...... (se va tãia cu o linie, dupã caz).

...........................
(numele şi prenumele în clar)

Semnãtura


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016