Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 10 martie 2005  de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT-CADRU din 10 martie 2005 de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 17 martie 2005
nr. ... anul ... luna ... ziua ...

- clauze specifice de contractare -

I. Partile contractante

Societatea Comerciala ......., cu sediul in ...., str. ....... nr. ..., judetul/sectorul ....., cod postal ....., telefon ....., fax ...., cod unic de inregistrare ....., atribut fiscal ...., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ...., avand codul IBAN nr. ....., deschis la ......, titular al Licentei de distributie emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale cu nr. ..... si al Licentei de furnizare emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale cu nr. ..........., reprezentata legal prin ....., denumita in continuare furnizor de gaze naturale, in calitate de vanzator,
si
....., cu sediul in ......, str. ...... nr. ...., judetul/sectorul ...., cod postal ....., telefon ....., fax ...., cod fiscal ...., inregistrata la ....., reprezentata legal prin ...../ cod unic de inregistrare ...., atribut fiscal ...., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ...., avand codul IBAN nr. ...., deschis la ....., reprezentata legal prin ...., denumita in continuare consumator noncasnic de gaze naturale, in calitate de client, au convenit incheierea prezentului contract.

II. Date si documente generale (se vor completa de catre furnizor)

1. Locul de consum ........(localitatea, judetul/sectorul, str., nr.)...., avand Actul de proprietate nr. ......, Contractul de locatiune (inchiriere imobil) nr. .... sau alte acte prevazute de lege .......
2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi intre ... si ... (bar).
3. Presiunea minima tehnologica P(1) .... (bar); presiunea de avarie P(2) ... (bar) (se va completa, dupa caz, pentru consumatorii noncasnici ale caror procese tehnologice impun asigurarea de catre furnizor a acestor niveluri de presiune).
ART. 1
Pentru locul de consum prevazut in prezentul contract consumatorul noncasnic se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
A. consumator industrial:
- consumator din industria chimica;
- producator de energie electrica si/sau termica;
- alti consumatori industriali;
B. consumator comercial;
C. alti consumatori noncasnici.
ART. 2
(1) Racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului noncasnic pentru locul de consum din prezentul contract este:
- la sistemul de distributie a gazelor naturale/la conductele din amonte;
- la Sistemul national de transport al gazelor naturale.
(2) Delimitarea instalatiei de utilizare a consumatorului noncasnic fata de conducta din amonte/Sistemul national de transport al gazelor naturale/sistemul de distributie a gazelor naturale se face, dupa caz, la:
a) iesirea din statia de reglare-masurare; sau
b) iesirea din postul de reglare-masurare; sau
c) iesirea din robinetul de bransament.

III. Conditii generale de contractare
ART. 3
(1) Clauzele referitoare la drepturile si obligatiile partilor, masurarea gazelor naturale furnizate, forta majora, modul de recalculare a consumului ca urmare a defectarii aparatelor de masura, precum si definirea termenilor utilizati in contract sunt prevazute in Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale.
(2) Furnizorul are obligatia sa puna la dispozitie consumatorului noncasnic, la cererea acestuia, Conditiile generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, aprobate prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceste conditii generale vor fi, de asemenea, afisate la sediile, sucursalele si casieriile furnizorului.

IV. Obiectul contractului
ART. 4
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea in regim reglementat a gazelor naturale, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni pentru sau in legatura cu furnizarea gazelor naturale, asigurate de furnizor la locul de consum, inclusiv rezervarea unei capacitati pentru consumatorul conectat in sistemul de distributie si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul noncasnic privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.

V. Conditii de desfasurare a activitatii de furnizare reglementata a gazelor naturale
ART. 5
(1) Furnizarea reglementata a gazelor naturale la locul de consum se va face:
a) in mod constant si continuu, fara limita de consum, cu exceptia cazurilor de limitare si intrerupere prevazute in Conditiile generale de contractare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici (pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual mai mic sau egal cu 1.240.000 mc);
b) conform graficului convenit de parti si prevazut in anexa nr. 1, cu exceptia cazurilor de limitare si intrerupere prevazute in Conditiile generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale; partile se obliga sa isi notifice cu 30 de zile calendaristice inainte de luna de livrare orice modificare a cantitatilor lunare de gaze naturale, care variaza cu +/- 5% fata de cele prevazute in anexa nr. 1 (pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual de peste 1.240.000 mc).
(2) Consumatorul noncasnic, conectat direct la Sistemul national de transport al gazelor naturale, care se incadreaza in categoriile A3, A4 sau A5, astfel cum acestea sunt prevazute in anexa nr. 2, poate prelua in regim variabil cantitatile de gaze naturale contractate, prevazute in anexa nr. 1, cu acordul furnizorului, in functie de resursele existente ale acestuia, in limita a +/- 5% din cantitatea zilnica convenita, dar nu mai mult de 2% din cantitatea totala contractata lunar.
(3) Consumatorul noncasnic conectat la sistemul de distributie, care se incadreaza in categoriile B5 sau B6, astfel cum acestea sunt prevazute in anexa nr. 2, stabileste, de comun acord cu furnizorul, un varf de consum ... mc/h, aferent zilei cu cel mai mare consum de gaze naturale pe perioada unui an calendaristic.

VI. Durata contractului
ART. 6
(1) Prezentul contract se incheie pe o durata de minimum un an.
(2) Prelungirea prezentului contract se poate realiza cu acordul partilor; nedenuntarea, in scris, de catre parti a prezentului contract, cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de data expirarii duratei de valabilitate, atrage prelungirea de drept a acestuia, pentru o durata egala cu aceea convenita initial.

VII. Pretul final reglementat al gazelor naturale; modalitati si conditii de plata
ART. 7
(1) Pretul final reglementat al gazelor naturale furnizate in baza prezentului contract, prevazut in anexa nr. 3, este aprobat prin ordin al presedintelui ANRGN, pentru furnizorul si pentru categoria in care consumatorul noncasnic se incadreaza.
(2) Incadrarea consumatorului noncasnic in una dintre categorii se face conform anexei nr. 2.
ART. 8
(1) Plata facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate se face in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre furnizor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.
(2) Plata gazelor naturale consumate se realizeaza prin orice instrument legal de plata, convenit de parti, obligatia in cauza considerandu-se indeplinita la data intrarii sumelor respective totale in contul furnizorului.

VIII. Raspunderea contractuala
ART. 9
(1) Neachitarea de catre consumatorul noncasnic a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, in conditiile art. 8 alin. (1), atrage:
a) perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 11-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termenul de gratie prevazut de <>Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, cu modificarile ulterioare. Totalul majorarilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate;
b) limitarea furnizarii gazelor naturale, atunci cand este posibil din punct de vedere tehnic, cu un preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice inainte de limitare, in ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie prevazut in <>Legea nr. 469/2002 , cu modificarile ulterioare, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente;
c) intreruperea furnizarii gazelor naturale, cu preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice inainte de intrerupere, incepand cu a 6-a zi calendaristica de la expirarea termenului de gratie prevazut in <>Legea nr. 469/2002 , cu modificarile ulterioare, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente;
d) posibilitatea rezilierii prezentului contract printr-o notificare trimisa de furnizor, rezilierea operand de drept, fara punere in intarziere, si/sau a debransarii, in cazul neachitarii debitelor restante, incepand cu a 31-a zi calendaristica de la expirarea termenului de gratie prevazut in <>Legea nr. 469/2002 , cu modificarile ulterioare;
e) posibilitatea rezilierii prezentului contract, in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, printr-o notificare trimisa de furnizor, rezilierea operand de drept, fara punere in intarziere.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), in situatia in care din punct de vedere tehnic nu este posibila limitarea, termenul de intrerupere a furnizarii, respectiv de reziliere a contractului si de debransare, se va reduce in mod corespunzator, prin luarea masurii intreruperii in termenul prevazut la alin. (1) lit. b).
(3) In conditiile permiterii accesului de catre consumator, furnizorul este obligat, in termen de maximum 24 de ore, sa asigure reluarea furnizarii in situatia in care consumatorul noncasnic isi achita integral obligatiile de plata scadente, face dovada acesteia si constituie garantia de conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale.
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile in care contractul de furnizare a fost reziliat. In acest caz se va incheia un nou contract de furnizare, sub conditia achitarii in prealabil a facturilor restante, a majorarilor de intarziere si a tarifului aferent de reconectare, precum si a constituirii garantiei in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale.
ART. 10
(1) Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, altele decat obligatiile de plata ale consumatorului prevazute la art. 9, partea in culpa va plati celeilalte parti daune-interese, conform Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale.
(2) Nivelul maxim al daunelor-interese datorate potrivit alin. (1), stabilit de comun acord de parti, este prevazut in anexa nr. 4.

IX. Incetarea contractului
ART. 11
(1) Prezentul contract inceteaza:
a) prin ajungere la termen, in situatia in care a fost incheiat pentru o perioada determinata si intentia de reziliere este notificata cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de termenul stabilit pentru incetare;
b) in cazul declansarii procedurii falimentului furnizorului si/sau al consumatorului noncasnic, dupa caz;
c) prin neplata facturilor, conform art. 9 alin. (1) lit. d) sau in caz de neconstituire a garantiei conform Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale;
d) prin denuntare unilaterala;
e) prin reziliere, in cazul neexecutarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale contractuale, altele decat cele prevazute la lit. c). In acest caz rezilierea va deveni efectiva, in situatia in care neexecutarea obligatiei nu este remediata de partea in culpa in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealalta parte a unei notificari in acest sens.
(2) Furnizorul de gaze naturale poate rezilia unilateral contractul fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate in caz de consum fraudulos, precum si in celelalte cazuri prevazute de lege.
(3) Consumatorul noncasnic poate denunta unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale numai in cazurile specificate in Conditiile generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, pe baza unei notificari prealabile adresate si inregistrate la furnizor cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de momentul in care denuntarea devine efectiva. Denuntarea va deveni efectiva numai la finalul lunii in care expira termenul de 30 de zile precizat, cu conditia achitarii tuturor obligatiilor de plata.
(4) Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgand din executarea acestuia pana la momentul rezilierii.

X. Clauze finale
ART. 12
Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil si cu celelalte reglementari specifice in vigoare.
ART. 13
Neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta ori pe calea arbitrajului.
ART. 14
(1) Clauzele cuprinse in prezentul contract pot fi modificate si/sau completate prin acte aditionale, cu acordul partilor, cu conditia ca acestea sa nu contravina prevederilor acestuia, precum si altor reglementari in vigoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul modificarii preturilor finale reglementate si/sau a termenelor de plata, prin ordin/decizie al/a presedintelui ANRGN, publicat/publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ulterior/concomitent cu data semnarii prezentului contract, acestea vor face parte de drept din acesta.
ART. 15
Anexa nr. 1 "Graficul de furnizare a cantitatilor de gaze naturale contractate", anexa nr. 2 "Modalitatea de incadrare a consumatorilor noncasnici in transe de consum", anexa nr. 3 "Pretul final reglementat al gazelor naturale" si anexa nr. 4 "Nivelul maxim al daunelor-interese" fac parte integranta din prezentul contract.
ART. 16
Alte clauze:
...................................................................
...................................................................

NOTA:
1. In situatia in care se va incheia un singur contract pentru mai multe locuri de consum ale aceluiasi consumator noncasnic, cap. II "Date si documente generale", art. 2, anexele nr. 1 si 3 vor fi stabilite distinct pentru fiecare loc de consum.
2. In contractele de furnizare transmise spre semnare de furnizor, acesta va prelua din contractul-cadru clauzele specifice pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual de pana la 1.240.000 mc, respectiv pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual de peste 1.240.000 mc.
ART. 17
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

Furnizor, Consumator,
...................... ......................
(reprezentantul legal) (reprezentantul legal)ANEXA 1
la contractul-cadru
-------------------

GRAFICUL DE FURNIZARE
a cantitatilor de gaze naturale contractate
(pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual de peste 1.240.000 mc)


┌───────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────┐
│Perioada de│ Cantitatea lunara*) │ Cantitatea │ Media │Media │
│ livrare │- istoric de consum -│ prognozata**)/luna │ zilnica │orara │
│ (luna) │ (mii mc/luna) │ (mii mc/luna) │(mii mc/zi)│(mii mc/h)│
├───────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴──────────┘*) Se completeaza de catre furnizor la semnarea contractului si poate fi acceptata de consumator.
**) Se completeaza de catre consumatorul noncasnic, daca necesarul acestuia este diferit de istoricul de consum, si va fi acceptata de furnizor.


ANEXA 2
la contractul-cadru
-------------------

MODALITATEA DE INCADRARE
a consumatorilor noncasnici in transe de consum

ART. 1
Incadrarea consumatorilor se face de catre furnizor pentru fiecare loc de consum, pentru o perioada determinata de un an, in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, in functie de modul de conectare a respectivului loc de consum, de istoricul de consum inregistrat pentru respectivul loc si de debitul maxim instalat.
ART. 2
In cazul unui consumator noncasnic pentru care nu exista istoric de consum, incadrarea se va face de catre furnizor, avandu-se in vedere debitul maxim instalat, aferent locului de consum.
ART. 3
Furnizorul va modifica incadrarea numai la inceputul fiecarei perioade determinate, pentru intervalul mentionat anterior, in situatia in care consumul inregistrat in cursul anului precedent nu corespunde incadrarii existente.
ART. 4
(1) Furnizorul este indreptatit sa analizeze si sa reincadreze consumatorul noncasnic intr-o alta categorie, in functie de:
a) consumul inregistrat in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, pentru consumatorii care au inregistrat un consum continuu in acest interval;
b) consumul inregistrat in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie si debitul maxim instalat, pentru consumatorii care nu au inregistrat un consum continuu in acest interval.
(2) In cazul reincadrarii consumatorului, furnizorul va recalcula abonamentul platit de consumator in perioada determinata prevazuta la art. 1 si va returna sau va recupera de la acesta diferenta de abonament rezultata.
ART. 5
Regularizarea se va face pe baza de factura distincta, iar recalcularea se va face pe baza abonamentelor in vigoare in perioada anterioara, corespunzatoare categoriei in care consumatorul a fost reincadrat. Plata facturii de regularizare se va face in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) din contract, cu angajarea corespunzatoare a raspunderii contractuale, in conditiile stipulate in contract.
ART. 6
In situatia reincadrarii consumatorului noncasnic, furnizorul este obligat sa transmita acestuia un act aditional care sa precizeze noua incadrare.
ART. 7
Consumatorul noncasnic, pentru locul de consum ..., se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii, definite in functie de modul de conectare si de consumul anual astfel:
A. Consumatori noncasnici conectati direct in Sistemul national de transport al gazelor naturale:
A1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 124.000 mc;
A2. consumatori finali cu un consum anual intre 124.001 mc si 1.240.000 mc;
A3. consumatori finali cu un consum anual intre 1.240.001 mc si 12.400.000 mc;
A4. consumatori finali cu un consum anual intre 12.400.001 mc si 124.000.000 mc;
A5. consumatori finali cu un consum anual de peste 124.000.001 mc.
B. Consumatori noncasnici conectati in sistemul de distributie:
B1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 2.400 mc;
B2. consumatori finali cu un consum anual intre 2.401 mc si 12.400 mc;
B3. consumatori finali cu un consum anual intre 12.401 mc si 124.000 mc;
B4. consumatori finali cu un consum anual intre 124.001 mc si 1.240.000 mc;
B5. consumatori finali cu un consum anual intre 1.240.001 mc si 12.400.000 mc;
B6. consumatori finali cu un consum anual de peste 12.400.001 mc.


ANEXA 3
la contractul-cadru
-------------------

PRETUL FINAL REGLEMENTAT
al gazelor naturale
(nu include T.V.A.)

ART. 1
Pretul final reglementat al gazelor naturale furnizate este format din:
a) abonament zilnic in valoare de ..... lei/zi;
b) componenta volumetrica in valoare de ....... lei/1.000 mc.
ART. 2
Pentru determinarea abonamentului zilnic pentru consumatorii noncasnici incadrati in categoriile B5 si B6 se va utiliza formula:
Ab = Cf x Vc,
unde:
Ab - abonament zilnic (lei/zi), aferent varfului de consum de la art. 5 alin. (3) din contract;
Cf - costuri fixe unitare pentru rezervarea capacitatii de distributie si pentru acoperirea costurilor fixe aferente activitatii de furnizare reglementata (lei/zi, pentru fiecare mc/h capacitate rezervata);
Vc - varf de consum exprimat in mc/h.


ANEXA 4
la contractul-cadru
-------------------


NIVELUL MAXIM
al daunelor-interese

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016