Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 10 martie 2005  de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT-CADRU din 10 martie 2005 de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 17 martie 2005
nr. ..., anul ... luna ... ziua ...

- clauze specifice de contractare -

I. Partile contractante

........., cu sediul in ......, str. ..... nr. ..., judetul/sectorul ...., cod postal ....., telefon ....., fax ...., cod unic de inregistrare ......, atribut fiscal ..., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ...., avand codul IBAN nr. ...., deschis la ...., titular al Licentei de distributie emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) cu nr. ..... si al Licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. ...., reprezentata legal prin ......, denumita in continuare furnizor de gaze naturale, in calitate de vanzator,
si
......, avand buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ....., eliberat/eliberata la data de .... de catre ...., cod numeric personal ....., domiciliat in ...., str. .... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judetul/sectorul ....., cod postal ....., telefon ....../asociatia de locatari din ....., cu adresa in ...., reprezentata prin ...., cont nr. ...., deschis la ......, cod postal ......, telefon ....., denumit/denumita in continuare consumator casnic de gaze naturale, persoana fizica, in calitate de client,
sau
Asociatia de proprietari ...., cu sediul in ...., str. ..... nr. ...., judetul/sectorul ....., cod postal ....., telefon ...., fax ....., inregistrata la ..... sub nr. ....., cod fiscal ....., avand codul IBAN nr. ....., deschis la ......, reprezentata legal prin ......., denumita in continuare consumator casnic de gaze naturale, persoana juridica, in calitate de client,
au convenit incheierea prezentului contract.

II. Date si documente generale (se completeaza de furnizor)

Locul de consum ............ (localitatea, judetul/sectorul, str., nr.)....., avand Actul de proprietate nr. ...../Contractul de locatiune (inchiriere imobil) nr. .../ Contractul de comodat nr. .... .

ART. 1
Racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului casnic este:
- la sistemul de distributie a gazelor naturale/la conductele din amonte;
- la Sistemul national de transport al gazelor naturale.
ART. 2
Modalitatea de citire a contorului este:
- prin citire directa de catre personalul imputernicit al furnizorului;
- prin autocitire;
- automata, in sistem de preplata cu cartela-client;
- .........., alta modalitate.

III. Conditii generale de contractare
ART. 3
(1) Clauzele referitoare la drepturile si obligatiile partilor, delimitarea instalatiei de utilizare, masurarea gazelor naturale furnizate, forta majora, modul de recalculare a consumului ca urmare a defectarii aparatelor de masura, precum si definirea termenilor utilizati in contract sunt prevazute in Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale.
(2) Furnizorul are obligatia sa remita consumatorului casnic, la cererea acestuia, Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale, aprobate prin decizie a presedintelui ANRGN, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceste conditii generale vor fi de asemenea afisate la sediile, sucursalele si casieriile furnizorului.

IV. Obiectul contractului
ART. 4
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea in regim reglementat a gazelor naturale, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni pentru sau in legatura cu furnizarea gazelor naturale, asigurate de furnizor la locul de consum, inclusiv rezervarea unei capacitati pentru consumatorul conectat in sistemul de distributie si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul casnic privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.

V. Durata contractului
ART. 5
Prezentul contract se incheie pe durata nedeterminata.

VI. Pretul final reglementat al gazelor naturale; modalitati si conditii de plata
ART. 6
(1) Pretul final reglementat al gazelor naturale furnizate in baza prezentului contract, prevazut in anexa nr. 1, este aprobat prin ordin al presedintelui ANRGN pentru furnizorul si pentru categoria in care consumatorul casnic se incadreaza.
(2) Incadrarea consumatorului casnic in una dintre categorii se face conform anexei nr. 2.
ART. 7
(1) Plata contravalorii facturii reprezentand serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate se face in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre furnizor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.
(2) Plata gazelor naturale consumate se va efectua prin urmatoarele modalitati:
a) cu numerar - la casieria furnizorului/la cititor-incasator/in alte locuri stabilite de furnizor;
b) fara numerar - prin orice instrument legal de plata, convenit de parti.
(3) In cazul in care plata se realizeaza in conditiile alin. (2) lit. b), aceasta se considera efectuata la data la care suma intra in contul furnizorului.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul in care contorul de masurare este cu sistem de preplata cu cartela-client, plata se face astfel:
a) lunar, in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii de catre furnizor a facturii reprezentand contravaloarea abonamentului, daca este necesar;
b) anticipat, pentru contravaloarea cantitatii de gaze naturale, incarcata pe cartela si calculata in functie de componenta volumetrica.
(5) In cazul in care se aplica prevederile alin. (4), furnizorul va stabili pentru fiecare incarcare un prag minim si un prag maxim, acestea reprezentand cantitatea minima si, respectiv, maxima de gaze naturale, platita in avans prin incarcarea cartelei; furnizorul va stabili nivelurile minime si maxime, diferentiate pe subcategorii de consumatori casnici si perioade de consum, si le va publica la punctele de incarcare/reincarcare a cartelei-client, consumatorii avand dreptul sa opteze pentru nivelul necesar.
(6) In cazul modificarii pretului final reglementat, in momentul incarcarii cartelei-client cu un nou credit, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin aplicarea pretului final reglementat al gazelor naturale in vigoare.

NOTA:
La art. 7, prevederile alin. (4)-(6) se vor prelua in contractele transmise de furnizor, exclusiv in cazul consumatorilor casnici al caror consum este determinat prin intermediul contorului de masurare cu sistem de preplata cu cartela-client.

VII. Raspunderea contractuala
ART. 8
(1) Neachitarea de catre consumatorul casnic a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, in conditiile art. 7 alin. (1) sau alin. (4) lit. a), atrage:
a) perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 11-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;
b) intreruperea furnizarii gazelor naturale incepand cu a 41-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, fara preaviz, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de intarziere;
c) posibilitatea rezilierii contractului printr-o notificare transmisa de furnizor, rezilierea operand de drept si fara punere in intarziere dupa 60 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, si/sau a debransarii, in cazul in care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, majorarile de intarziere datorate furnizorului si nu a constituit garantia in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale.
(2) In conditiile permiterii accesului de catre consumator, furnizorul este obligat, in termen de maximum 24 de ore, sa asigure reluarea furnizarii, in situatia in care consumatorul casnic isi achita integral obligatiile de plata scadente si tarifele aferente reconectarii, face dovada acestui fapt si constituie garantia in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) cazurile in care contractul de furnizare a fost reziliat. In acest caz se va incheia un nou contract de furnizare, sub conditia achitarii in prealabil a facturilor restante, a majorarilor de intarziere si a tarifelor aferente reconectarii, precum si a constituirii garantiei in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale.
ART. 9
Pentru obligatiile contractuale neindeplinite, altele decat obligatia de plata a consumatorului prevazuta la art. 8 alin. (1), partea in culpa va plati celeilalte parti daune-interese, conform Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale, precum si altor reglementari in vigoare.

VIII. Incetarea contractului
ART. 10
(1) Contractul de furnizare a gazelor naturale inceteaza:
a) in caz de neplata a facturilor si a majorarilor de intarziere aferente in termenul prevazut la art. 8 alin. (1) lit. c) sau in cazul neconstituirii garantiei conform Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale;
b) in cazul declansarii procedurii falimentului furnizorului, printr-o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii ramasa irevocabila;
c) prin denuntare unilaterala.
(2) Furnizorul de gaze naturale poate rezilia unilateral contractul, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate in caz de consum fraudulos, precum si in celelalte cazuri prevazute de lege.
(3) Consumatorul casnic poate denunta unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, pe baza unei notificari prealabile adresate si inregistrate la furnizor cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de momentul in care denuntarea devine efectiva. Denuntarea va deveni efectiva numai la finalul lunii in care expira termenul de 30 de zile precizat, cu conditia achitarii tuturor obligatiilor de plata.
(4) Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgand din executarea contractului pana la momentul rezilierii acestuia.

IX. Clauze finale
ART. 11
Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil si cu celelalte reglementari specifice in vigoare.
ART. 12
Neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta ori vor fi supuse arbitrajului.
ART. 13
(1) Clauzele cuprinse in prezentul contract pot fi modificate si/sau completate prin acte aditionale, cu acordul partilor, sub conditia ca acestea sa nu contravina prevederilor acestuia, precum si altor prevederi legale in vigoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul modificarii preturilor finale reglementate si/sau a termenelor de plata, prin ordin/decizie al/a presedintelui ANRGN, publicat/publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ulterior/concomitent cu data semnarii prezentului contract, acestea vor face parte de drept din prezentul contract.
ART. 14
Anexa nr. 1 "Pretul final reglementat al gazelor naturale" si anexa nr. 2 "Modalitatea de incadrare a consumatorilor casnici in transe de consum" fac parte integranta din prezentul contract.
ART. 15
Alte clauze:
..................................................................
..................................................................

ART. 16
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

Furnizor, Consumator,
................ ................
(reprezentantul legal) (reprezentantul legal)


ANEXA 1
la contractul-cadru
-------------------

PRETUL FINAL REGLEMENTAT
al gazelor naturale
(nu include T.V.A.)

Pretul final reglementat al gazelor naturale este format din:
a) abonament zilnic in valoare de .......... lei/zi;
b) componenta volumetrica in valoare de ..... lei/1.000 mc.


ANEXA 2
la contractul-cadru
-------------------

MODALITATEA
de incadrare a consumatorilor casnici in transe de consum

ART. 1
Incadrarea consumatorilor in transe de consum se face de catre furnizor pentru fiecare loc de consum, pentru o perioada determinata de un an, in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, in functie de modul de conectare a respectivului loc de consum, de istoricul de consum inregistrat pentru respectivul loc si de debitul maxim instalat.
ART. 2
In cazul unui consumator casnic pentru care nu exista istoric de consum, incadrarea se va face de catre furnizor, avandu-se in vedere debitul maxim instalat, aferent locului de consum.
ART. 3
Furnizorul va modifica incadrarea numai la inceputul fiecarei perioade determinate, pentru intervalul mentionat anterior, in situatia in care consumul inregistrat in cursul anului precedent nu corespunde incadrarii existente.
ART. 4
(1) Furnizorul este indreptatit sa analizeze si sa reincadreze consumatorul casnic intr-o alta categorie, in functie de:
a) consumul inregistrat in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, pentru consumatorii care au inregistrat un consum continuu in acest interval;
b) consumul inregistrat in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie si debitul maxim instalat, pentru consumatorii care nu au inregistrat un consum continuu in acest interval.
(2) In cazul reincadrarii consumatorului, furnizorul va recalcula abonamentul platit de consumator in perioada determinata prevazuta la art. 1 si va returna sau va recupera de la acesta diferenta de abonament rezultata.
ART. 5
Regularizarea se va face pe baza de factura distincta, iar recalcularea se va face pe baza abonamentelor in vigoare in perioada anterioara, corespunzatoare categoriei in care consumatorul a fost reincadrat. Plata facturii de regularizare se va face in conditiile prevazute la art. 7, cu angajarea corespunzatoare a raspunderii contractuale, in conditiile stipulate in contract.
ART. 6
In situatia reincadrarii consumatorului casnic, furnizorul este obligat sa transmita acestuia un act aditional care sa precizeze noua incadrare.
ART. 7
Consumatorul casnic, pentru locul de consum ..., se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii definite in functie de modul de conectare si de consumul anual, astfel:
A. Consumatori casnici conectati direct in sistemul de transport:
A.1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 124.000 mc.
B. Consumatori casnici conectati in sistemul de distributie:
B.1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 2.400 mc;
B.2. consumatori finali cu un consum anual intre 2.401 mc si 12.400 mc;
B.3. consumatori finali cu un consum anual intre 12.401 mc si 124.000 mc.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016