Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 10 martie 2005  de distributie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT-CADRU din 10 martie 2005 de distributie a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 17 martie 2005
nr. ... anul ... luna ... ziua ...

- clauze specifice de contractare -

I. Partile contractante

Societatea Comerciala ......, cu sediul in ....., str. ...... nr. ..., judetul/sectorul ......, cod postal ...., telefon ....., fax ...., cod unic de inregistrare ...., atribut fiscal ....., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ....., avand codul IBAN nr. ....., deschis la ...., reprezentata legal prin ....., in calitate de prestator al serviciilor de distributie a gazelor naturale, titular al licentei de distributie a gazelor naturale, denumita in cele ce urmeaza distribuitor (operator de distributie),
si
Societatea Comerciala ......., cu sediul in ...., str. ..... nr. ..., judetul/sectorul ....., cod postal ...., telefon ....., fax ...., cod unic de inregistrare ...., atribut fiscal ....., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ...., avand codul IBAN nr. ...., deschis la ....., reprezentata legal prin ....., in calitate de beneficiar al serviciilor de distributie a gazelor naturale, denumita in cele ce urmeaza beneficiar,
au convenit incheierea prezentului contract.

II. Date si documente generale (se completeaza de catre distribuitor)

1. Locul de consum .......(localitatea, judetul/sectorul, str., nr.)....., avand Actul de proprietate nr. ..../Contractul de locatiune (inchiriere imobil)/Contractul de comodat nr. .......
2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi intre .... si ...... (bar).
3. Presiunea minima tehnologica P(1) .... (bar); presiunea de avarie P(2) .... (bar).

III. Conditii generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale

ART. 1
(1) Conditiile generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale se refera la predarea/preluarea comerciala a gazelor naturale, masurarea gazelor naturale, drepturi si obligatii, conditii de prestare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, confidentialitate, notificari, forta majora si definirea unor termeni utilizati in contract.
(2) Distribuitorul are obligatia sa puna la dispozitie beneficiarului, la cererea acestuia, Conditiile generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, aprobate prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale.

IV. Obiectul contractului. Delimitarea instalatiei de utilizare
ART. 2
(1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de distribuitor pentru sau in legatura cu rezervarea capacitatii de distributie si vehicularea prin sistemul de distributie a unor cantitati determinate de gaze naturale, asigurate in acest scop de beneficiar pe perioada de valabilitate a prezentului contract.
(2) In cazul in care beneficiarul este consumator eligibil de gaze naturale, rezervarea capacitatii de distributie in sistemul de distributie se realizeaza la nivel maxim, pentru fiecare loc de consum, pentru o perioada corespunzatoare perioadei de valabilitate a prezentului contract. Capacitatea rezervata este de ...... mc pentru fiecare ora a perioadei de valabilitate a prezentului contract si se stabileste de comun acord cu distribuitorul, la solicitarea beneficiarului.
(3) In cazul in care beneficiarul este furnizor de gaze naturale, capacitatea de distributie a gazelor naturale rezervata prin prezentul contract, rezultata din insumarea capacitatilor de distributie rezervate la nivel maxim, pentru fiecare loc de consum, este conforma programului de distributie a gazelor naturale prevazut in anexa nr. 1. Capacitatea rezervata este de ...... mc pentru fiecare ora a perioadei de valabilitate a prezentului contract si se stabileste de comun acord cu distribuitorul, la solicitarea beneficiarului.
(4) Delimitarea instalatiei de utilizare a beneficiarului fata de sistemul de distributie a gazelor naturale se face, dupa caz, la:
a) iesirea din statia de reglare-masurare; sau
b) iesirea din postul de reglare-masurare; sau
c) iesirea din robinetul de bransament.

V. Durata contractului
ART. 3
(1) Prezentul contract se incheie pentru intervalul .. - ... . Prelungirea duratei contractului se poate realiza cu acordul expres al partilor. Neanuntarea in scris de catre oricare dintre parti a intentiei sale de a nu prelungi contractul, cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, atrage prelungirea de drept a acestuia pentru o durata egala cu aceea convenita initial.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul poate fi incheiat pentru o perioada determinata, in intervalul prevazut la alin. (1), in situatia in care beneficiarul contractului, titular de licenta de furnizare sau consumator eligibil de gaze naturale, a obtinut aceasta calitate ulterior datei de incepere a valabilitatii contractului si, in acelasi timp, in sistemul de distributie exista capacitate operationala necontractata.

VI. Tariful de distributie. Modalitati si conditii de plata
ART. 4
Beneficiarul va plati distribuitorului contravaloarea serviciilor de distributie prestate, calculata in baza tarifului de distributie prevazut in anexa nr. 2 si stabilit in conformitate cu legislatia in vigoare.
ART. 5
(1) Facturarea contravalorii serviciilor de distributie a gazelor naturale se realizeaza in baza capacitatii rezervate in sistemul de distributie, a numarului de ore din fiecare luna si a cantitatilor de gaze naturale predate/preluate de catre distribuitor, care sunt consemnate in procesele-verbale intocmite lunar la punctele de predare/preluare comerciala.
(2) Modalitatea de plata, instrumentele de plata, precum si desemnarea bancilor agreate pentru derularea operatiunilor bancare sunt stabilite de comun acord, cu respectarea legislatiei in vigoare.
(3) Plata contravalorii serviciilor de distributie a gazelor naturale se face in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre distribuitor. In cazul in care scadenta este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.
(4) In cazul in care plata se realizeaza prin intermediul bancilor agreate de parti, obligatia in cauza este considerata indeplinita la data intrarii sumelor respective totale in contul distribuitorului.

VII. Raspunderea contractuala
ART. 6
(1) In situatia in care distribuitorul nu isi indeplineste, din culpa, obligatia de prestare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, conform programului de distributie a gazelor naturale prevazut in anexa nr. 1, sau si-o indeplineste in mod necorespunzator, beneficiarul este indrituit sa solicite si sa primeasca daune-interese.
(2) Neindeplinirea obligatiei de plata a contravalorii serviciilor de distributie a gazelor naturale, prevazuta la art. 5 alin. (3), atrage:
a) aplicarea unei cote a majorarilor de intarziere, dupa cum urmeaza:
- furnizorii care contracteaza servicii de distributie a gazelor naturale, pentru cantitatile destinate consumatorilor captivi - o cota egala cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 11-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termenul de gratie prevazut de <>Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, cu modificarile ulterioare. Totalul majorarilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate;
- pentru consumatorii eligibili si pentru furnizorii care contracteaza servicii de distributie a gazelor naturale, pentru cantitatile destinate consumatorilor eligibili - o cota egala cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, majorata cu 50%, incepand cu a 11-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termenul de gratie prevazut de <>Legea nr. 469/2002 , cu modificarile ulterioare. Totalul majorarilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate;
b) limitarea prestarii serviciilor de distributie a gazelor naturale, cu preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice inainte de limitare, in ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie prevazut in <>Legea nr. 469/2002 , cu modificarile ulterioare, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente;
c) intreruperea prestarii serviciilor de distributie a gazelor naturale, cu preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice inainte de intrerupere, incepand cu a 6-a zi calendaristica de la expirarea termenului de gratie prevazut in <>Legea nr. 469/2002 , cu modificarile ulterioare, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente;
d) posibilitatea rezilierii prezentului contract, printr-o notificare trimisa de distribuitor, rezilierea operand de drept, fara punere in intarziere, in cazul neachitarii debitelor restante, incepand cu a 31-a zi calendaristica de la expirarea termenului de gratie prevazut in <>Legea nr. 469/2002 , cu modificarile ulterioare.
(3) Pentru obligatiile contractuale neindeplinite, altele decat obligatiile de plata ale beneficiarului prevazute la alin. (2), partea in culpa va plati celeilalte parti daune-interese, conform Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale.
(4) Nivelul maxim al daunelor-interese datorate potrivit alin. (1) si (3), stabilit de comun acord de parti, este prevazut in anexa nr. 3.
ART. 7
In conditiile permiterii accesului de catre beneficiar, distribuitorul este obligat, in termen de maximum 24 de ore, sa asigure reluarea prestarii serviciului de distributie a gazelor naturale, in situatia in care beneficiarul isi achita obligatiile de plata scadente, inclusiv tariful aferent reconectarii, cu exceptia art. 6 alin. (2) lit. d).

VIII. Incetarea contractului
ART. 8
Contractul de distributie a gazelor naturale inceteaza:
a) prin ajungere la termen, in situatia in care intentia cu privire la neprelungirea duratei contractului este notificata de una dintre parti cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de expirarea duratei contractului;
b) prin rezilierea contractului, in caz de neplata a tuturor debitelor restante in termenul prevazut la art. 6 alin. (2) lit. d);
c) prin reziliere, in cazul neexecutarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale contractuale, altele decat cele prevazute la lit. b). In acest caz, rezilierea va deveni efectiva in cazul in care neexecutarea obligatiei nu este remediata de partea in culpa in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealalta parte a unei notificari in acest sens;
d) la cererea motivata a uneia dintre parti, pentru considerente de reorganizare judiciara.
ART. 9
Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgand din executarea contractului pana la momentul rezilierii acestuia.
ART. 10
Prezentul contract se considera reziliat de plin drept in situatia declansarii procedurii falimentului uneia dintre parti.

IX. Solutionarea litigiilor
ART. 11
(1) Partile convin ca neintelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
(2) In caz contrar, litigiile vor fi depuse spre solutionare instantei de judecata competente ori vor fi supuse arbitrajului.

X. Alte clauze
ART. 12
..................................................................
...................................................................

XI. Clauze finale
ART. 13
Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementari in vigoare.
ART. 14
(1) Clauzele cuprinse in prezentul contract pot fi modificate si/sau completate prin acte aditionale, cu acordul partilor, sub conditia ca acestea sa nu contravina prevederilor contractului-cadru, precum si altor reglementari in vigoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul modificarii tarifelor reglementate si/sau a termenelor de plata, prin ordin/decizie al/a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, publicat/publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ulterior/concomitent cu data semnarii prezentului contract, acestea vor face parte de drept din prezentul contract.
ART. 15
Anexa nr. 1 "Programul de distributie a gazelor naturale", anexa nr. 2 "Tariful pentru prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale" si anexa nr. 3 "Nivelul maxim al daunelor-interese" fac parte integranta din prezentul contract.
ART. 16
Prezentul contract a fost intocmit astazi, ........, in doua exemplare avand aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.

Distribuitor, Beneficiar,
.............. ...........
(reprezentantul legal) (reprezentantul legal)

Vizat Vizat
Oficiul juridic Oficiul juridic


ANEXA 1
la contractul-cadru
-------------------


PROGRAMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Locul de consum ..........
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Perioada de distributie Cantitatea totala Media zilnica Media orara Obser-
luna/trimestru/an mii mc/perioada mii mc/zi mc/h vatii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2
la contractul-cadru
-------------------

TARIFUL PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE


ANEXA 3
la contractul-cadru
--------------------


NIVELUL MAXIM AL DAUNELOR-INTERESE


-----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016