Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT-CADRU din 1 aprilie 2004  de inmagazinare subterana a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT-CADRU din 1 aprilie 2004 de inmagazinare subterana a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 15 aprilie 2004

I. Pãrţile contractante:
Societatea Comercialã ......, cu sediul în ....., str. ...... nr. ....., judeţul/sectorul ......, cod poştal ....., telefon ....., fax ........, înregistratã la oficiul registrului comerţului sub nr. ....., cod unic de înregistrare ......., având contul nr. ...., deschis la ......., reprezentatã legal prin ......, în calitate de prestator al serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, titular al licenţei de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, denumitã în cele ce urmeazã prestator, operator DISGN, pe de o parte, şi
Societatea Comercialã ......, cu sediul în ....., str. ...... nr. ....., judeţul/sectorul ......, cod poştal ....., telefon ...., fax ........, înregistratã la oficiul registrului comerţului sub nr. ....., cod unic de înregistrare ......., având contul nr. ...., deschis la ..................., reprezentatã legal prin ......., în calitate de beneficiar al serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, denumitã în cele ce urmeazã beneficiar, pe de altã parte,
au convenit încheierea prezentului contract.
II. Terminologie şi abrevieri
Art. 1. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt prevãzuţi în anexa nr. 1 şi în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRGN.
(2) Lista cuprinzând abrevierile este prevãzutã în anexa nr. 2.
III. Obiectul contractului
Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activitãţi şi operaţiuni desfãşurate de prestator pentru sau în legãturã cu rezervarea capacitãţii de depozitare în depozitele subterane şi pentru injecţia, depozitarea în şi extracţia din aceste capacitãţi a unor cantitãţi determinate de gaze naturale.
(2) Rezervarea capacitãţii de înmagazinare subteranã a gazelor naturale se realizeazã de cãtre prestator, la solicitarea beneficiarului, în baza alocãrii capacitãţilor pe depozitele subterane, conform legislaţiei în vigoare. Capacitatea rezervatã este corespunzãtoare ciclului complet de înmagazinare subteranã a gazelor naturale şi este prevãzutã în anexa nr. 3.
(3) Cantitatea de gaze naturale se înmagazineazã în depozitul/depozitele de înmagazinare subteranã, în conformitate cu programul stabilit de cãtre pãrţile contractante, conform anexei nr. 4.
IV. Durata contractului
Art. 3. - Prezentul contract se încheie pentru perioada ......, convenitã de cãtre pãrţi, din cadrul ciclului complet de înmagazinare ....., neputând depãşi durata ciclului complet de înmagazinare.
Art. 4. - În situaţia în care prezentul contract este încheiat pentru o perioadã mai micã decât un ciclu complet de înmagazinare, pãrţile pot conveni prelungirea prezentului contract, în condiţiile art. 3, pentru o perioadã de ....., sub condiţia remiterii unei notificãri prealabile cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de aceastã datã.
V. Predarea/preluarea comercialã a gazelor naturale; mãsurarea gazelor naturale
Art. 5. - (1) Cantitãţile de gaze naturale orare/zilnice/lunare, injectate conform programului prevãzut în anexa nr. 5, sunt asigurate de cãtre beneficiar.
(2) Cantitãţile de gaze naturale aflate în depozite se extrag conform programului prevãzut în anexa nr. 6.
Art. 6. - (1) Mãsurarea cantitãţilor de gaze naturale destinate injecţiei şi extracţiei în/din depozitele subterane se face continuu pe perioada înmagazinãrii, în punctele de predare/preluare comercialã, cu respectarea Acordului tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercialã a gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRGN, denumit în cele ce urmeazã Acord tehnic.
(2) Mãsurarea se realizeazã prin intermediul contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de mãsurare care îndeplinesc condiţiile prevãzute de reglementãrile metrologice şi de standardele în vigoare.
(3) Cantitãţile de gaze naturale destinate injecţiei sunt mãsurate la interfaţa SNT cu DISGN, iar cele extrase, la interfaţa DISGN cu SNT şi vor fi consemnate lunar în procesele-verbale încheiate de operatorul sistemului de transport cu operatorul depozitului de înmagazinare, în prezenţa reprezentantului beneficiarului; determinarea cantitãţilor de gaze naturale în punctele de predare/preluare comercialã se realizeazã zilnic conform prevederilor Acordului tehnic.
(4) Procesele-verbale încheiate vor sta la baza facturãrii de cãtre prestator a contravalorii prestãrii serviciului de injecţie/extracţie.
Art. 7. - Mãsurarea şi determinarea cantitãţilor de gaze naturale pot fi contestate de cãtre pãrţi, caz în care se va proceda conform prevederilor Acordului tehnic.
Art. 8. - (1) Gazele naturale livrate în ciclul de extracţie vor avea o compoziţie diferitã de cea a gazelor naturale livrate pentru ciclul de injecţie, ca urmare a faptului cã gazele naturale livrate pentru injecţie în depozitele de înmagazinare subteranã se amestecã cu gazele din sistemul de conducte şi cu cele rãmase în depozite din ciclul anterior.
(2) Calitatea gazelor naturale livrate de beneficiar/prestator în baza prezentului contract trebuie sã fie conformã cu standardele în vigoare, fiind atestatã pe baza buletinelor de analizã a probelor prelevate la punctele de predare/preluare comercialã, la începutul ciclului de injecţie, respectiv extracţie, întocmite lunar sau ori de câte ori se solicitã motivat de cãtre beneficiar, cu respectarea prevederilor Acordului tehnic.
VI. Tarifele pentru serviciile de înmagazinare subteranã; modalitãţi şi condiţii de platã
Art. 9. - Beneficiarul va plãti prestatorului contravaloarea serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, calculatã în baza tarifelor reglementate pentru serviciile de înmagazinare subteranã, prevãzute în anexa nr. 7, stabilite pentru fiecare depozit de înmagazinare subteranã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 10. - (1) Facturarea lunarã a contravalorii serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, modalitatea şi instrumentele legale de platã, precum şi desemnarea bãncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare sunt stabilite de cãtre pãrţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) Plata contravalorii serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale se face lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de cãtre furnizor. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrãtoare, termenul se socoteşte împlinit în urmãtoarea zi lucrãtoare.
VII. Drepturile şi obligaţiile prestatorului
Art. 11. - Prestatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã încaseze contravaloarea serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale;
b) sã întrerupã ciclul de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare subteranã, în cazul neîndeplinirii la termenele stipulate prin prezentul contract a obligaţiilor de platã, în condiţiile stabilite prin prezentul contract şi cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare;
c) sã întrerupã total sau parţial injecţia/extracţia gazelor naturale, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, în scopul efectuãrii reviziilor şi reparaţiilor sau pentru remedierea avariilor apãrute la instalaţiile de comprimare/instalaţiile tehnologice de suprafaţã, reluarea acesteia urmând a se face în termen de ..... zile calendaristice de la data înlãturãrii cauzelor întreruperii;
d) sã iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificãrii circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia.
Art. 12. - Prestatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã factureze beneficiarului contravaloarea serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, conform legislaţiei în vigoare;
b) sã menţinã la dispoziţia beneficiarului capacitatea contractatã conform prezentului contract;
c) sã preia de la beneficiar, în scopul înmagazinãrii, din punctul de predare/preluare comercialã de la interfaţa SNT cu DISGN, cantitãţile de gaze naturale prevãzute în programul de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare;
d) sã livreze beneficiarului cantitãţile de gaze naturale extrase, conform programului stabilit pentru ciclul de extracţie, în condiţiile de calitate convenite prin prezentul contract, în punctul de predare/preluare comercialã de la interfaţa DISGN cu SNT, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare;
e) sã anunţe imediat beneficiarul şi transportatorul, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, despre întreruperile intervenite în desfãşurarea ciclului de injecţie/extracţie a gazelor naturale, pentru remedierea avariilor apãrute la propriile instalaţii;
f) sã anunţe imediat, telefonic, beneficiarul şi transportatorul despre întreruperile accidentale în desfãşurarea ciclului de injecţie/extracţie a gazelor naturale şi sã notifice ulterior acestora, în maximum 12 ore de la producerea evenimentului;
g) sã reia programul de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare subteranã, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, dupã expirarea unui termen de ..... zile calendaristice de la efectuarea plãţilor, cu preavizare de ...... zile calendaristice; injecţia/extracţia cantitãţilor de gaze naturale neinjectate/neextrase în perioada de întrerupere a prestãrii serviilor de înmagazinare pentru neplata acestora se poate efectua numai în funcţie de parametrii tehnologici ai fiecãrui depozit de înmagazinare subteranã şi ai SNT, programul de înmagazinare subteranã a gazelor naturale modificându-se corespunzãtor;
h) sã permitã, în prezenţa reprezentantului sãu, accesul împuterniciţilor beneficiarului/transportatorului la echipamentele de mãsurare, cu respectarea Acordului tehnic;
i) sã asigure condiţiile tehnice necesare pentru înmagazinarea în depozitele subterane a cantitãţilor de gaze naturale prevãzute în prezentul contract;
j) sã asigure funcţionarea corespunzãtoare a sistemelor şi a echipamentelor de mãsurare a gazelor naturale în ciclul de injecţie/extracţie, în conformitate cu reglementãrile metrologice în vigoare;
k) sã preia riscul legat de vehicularea gazelor naturale prin conductele aferente DISGN, destinate înmagazinãrii, şi cel legat de înmagazinarea acestora în depozitele subterane, în condiţiile în care gazele naturale destinate înmagazinãrii subterane sunt preluate la presiunile specificate în prezentul contract.
VIII. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
Art. 13. - Beneficiarul are urmãtoarele drepturi:
a) sã solicite şi sã primeascã de la operatorul DISGN, în termenul de ......, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, date privind cantitãţile de gaze naturale contractate de beneficiar, injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subteranã;
b) sã conteste, în mod justificat, cantitãţile de gaze naturale livrate de prestator în punctul de predare/preluare comercialã de la interfaţa DISGN cu SNT;
c) sã solicite prestatorului modificarea şi/sau completarea prezentului contract în cazul modificãrii circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia.
Art. 14. - Beneficiarul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã plãteascã integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de prestatorul serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale;
b) sã asigure prestatorului cantitãţile de gaze naturale destinate ciclului de injecţie, conform anexei nr. 5, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, în condiţiile de calitate convenite prin prezentul contract, în punctul de predare/preluare comercialã de la interfaţa SNT cu DISGN;
c) sã preia cantitãţile de gaze naturale rezultate din ciclul de extracţie, conform anexei nr. 6, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, în condiţiile de calitate convenite prin prezentul contract, în punctul de predare/preluare comercialã de la interfaţa DISGN cu SNT.
IX. Garanţii
Art. 15. - (1) La data încheierii prezentului contract pãrţile sunt obligate sã îşi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligaţii, convenite de cãtre acestea, astfel:
a) garanţii financiare;
b) garanţii reale, cu excepţia gazelor naturale înmagazinate.
(2) Garanţia prevãzutã la alin. (1) este destinatã realizãrii obligaţiilor contractuale ale pãrţilor, în cazul neîndeplinirii din culpã a acestora.
(3) În cazul executãrii garanţiei constituite în condiţiile alin. (1), partea în cauzã este obligatã sã reconstituie garanţia depusã, în termen de ..... zile calendaristice de la executare.
Art. 16. - Dacã pãrţile constituie garanţii reale, contractele de garanţie vor fi perfectate o datã cu semnarea prezentului contract.
X. Condiţii de desfãşurare a serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale
Art. 17. - (1) Programul de injecţie/extracţie a gazelor naturale va fi stabilit la încheierea prezentului contract, în funcţie de perioada necesarã pentru reevaluarea stocurilor active, la trecerea de la ciclul de injecţie la ciclul de extracţie, şi de programul de revizii şi reparaţii.
(2) Pãrţile sunt obligate sã îşi notifice eventualele modificãri ale programului de injecţie/extracţie cu minimum 10 zile calendaristice înainte de începerea lunii de injecţie/extracţie. În acest sens pãrţile vor conveni asupra modificãrilor în termen de douã zile calendaristice de la data solicitãrii.
(3) În cazul în care partea notificatã nu înainteazã observaţiile în termenul prevãzut la alin. (2), programul de înmagazinare notificat va fi considerat acceptat de cãtre ambele pãrţi.
Art. 18. - Pãrţile vor notifica DNGN programul de înmagazinare convenit prin prezentul contract, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract, precum şi orice modificare a acestui program, cu minimum 5 zile calendaristice înaintea începerii lunii de injecţie/extracţie.
Art. 19. - Pãrţile pot conveni în legãturã cu admiterea unor variaţii ale cantitãţilor zilnice şi lunare de gaze naturale faţã de programul stabilit de comun acord, în limita a +/-.........%, sub condiţia ca acestea sã nu afecteze siguranţa în exploatare a depozitului de înmagazinare subteranã.
Art. 20. - În cazul limitãrii sau întreruperii livrãrii de gaze naturale în ciclul de injecţie/extracţie din motive independente de voinţa beneficiarului/prestatorului, altele decât cazurile de forţã majorã, pãrţile îşi vor notifica respectiva situaţie în termen de .......... de la apariţia evenimentului, reluarea livrãrii urmând sã se facã imediat, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, dupã eliminarea cauzelor ce au condus la limitarea sau întreruperea acesteia.
Art. 21. - Pãrţile sunt obligate sã îşi notifice efectuarea lucrãrilor de întreţinere şi a reparaţiilor periodice care ar putea cauza o întrerupere temporarã sau o limitare a injectãrii ori a extracţiei cantitãţilor de gaze naturale, cu minimum 3 zile calendaristice înaintea efectuãrii acestora.
XI. Clauza de confidenţialitate
Art. 22. - (1) Pãrţile sunt obligate ca pe perioada valabilitãţii prezentului contract sã pãstreze confidenţialitatea datelor, a documentelor şi a informaţiilor obţinute în baza acestuia.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmãtoarele date, documente şi informaţii:
a) cele pentru a cãror dezvãluire s-a primit acordul scris al celeilalte pãrţi;
b) cele care sunt la data dezvãluirii lor de circulaţie publicã;
c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare.
XII. Rãspunderea contractualã
Art. 23. - (1) În situaţia în care prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpã obligaţia de prestare a serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, conform programului convenit prin prezentul contract, precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract, beneficiarul este îndrituit sã solicite şi sã primeascã daune-interese, corespunzãtor prejudiciului cauzat.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei de platã a contravalorii serviciilor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, prevãzutã la art. 10 alin. (2), atrage:
a) aplicarea unei cote a majorãrilor de întârziere, egalã cu cea datoratã pentru neplata la termen a obligaţiilor faţã de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii, pânã la achitarea integralã a acesteia, inclusiv ziua plãţii, în cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenţei a obligaţiei de platã a contravalorii gazelor naturale furnizate;
b) întreruperea prestãrii serviciilor de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare subteranã, cu un preaviz de .... zile calendaristice, începând cu a 46-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii;
c) executarea garanţiei constituite conform art. 15;
d) dreptul de retenţie asupra cantitãţii de gaze naturale înmagazinatã.
(3) Exercitarea dreptului de executare a garanţiei şi de retenţie se poate realiza şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale ale beneficiarului, altele decât cea prevãzutã la alin. (2).
(4) În cazul în care angajarea mãsurilor prevãzute la alin. (2) şi (3) nu este de naturã a asigura acoperirea integralã a prejudiciului înregistrat de prestator, beneficiarul va plãti acestuia daune-interese, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
XIII. Rezilierea contractului
Art. 24. - Pãrţile sunt îndreptãţite sã procedeze la rezilierea prezentului contract în urmãtoarele situaţii:
a) neexecutarea de cãtre una dintre pãrţi a obligaţiilor contractuale;
b) declanşarea procedurii falimentului uneia dintre pãrţi;
c) dacã în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificãrii intenţiei de amendare a prezentului contract pãrţile nu ajung la o înţelegere comunã în legãturã cu modificarea şi/sau completarea acestuia.
Art. 25. - Intenţia de reziliere a prezentului contract, în cazul prevãzut la art. 24 lit. a), trebuie notificatã celeilalte pãrţi în termen de ...... zile calendaristice de la data exigibilitãţii obligaţiei neîndeplinite.
Art. 26. - Rezilierea totalã sau parţialã a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între pãrţi.
XIV. Notificãri
Art. 27. - (1) Pãrţile sunt obligate ca pe parcursul derulãrii prezentului contract sã îşi notifice orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnãrii acestuia.
(2) Termenul de notificare este de 5 zile calendaristice de la data producerii modificãrii de circumstanţe, dacã prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.
(3) În cazul în care notificarea se face prin poştã, aceasta va fi transmisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, considerându-se primitã de destinatar la data menţionatã pe aceastã confirmare de cãtre oficiul poştal primitor.
(4) Notificãrile transmise prin fax se considerã primite în prima zi lucrãtoare dupã ce au fost expediate.
XV. Forţa majorã
Art. 28. - (1) Cazul de forţã majorã este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil şi insurmontabil, care exonereazã de rãspundere partea care îl invocã.
(2) Partea care invocã un caz de forţã majorã este obligatã sã îl notifice celeilalte pãrţi în termen de 48 de ore de la încetarea evenimentului, urmatã de remiterea documentelor justificative în termen de 5 zile calendaristice de la aceeaşi datã; de asemenea, partea în cauzã este obligatã sã ia mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor produse de un asemenea caz.
(3) Cazurile de forţã majorã vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti.
(4) În cazul în care forţa majorã nu înceteazã în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, pãrţile au dreptul sã solicite încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.
XVI. Legislaţia aplicabilã; soluţionarea litigiilor
Art. 29. - Prevederile prezentului contract se supun legislaţiei române în vigoare.
Art. 30. - (1) Pãrţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate pe cale amiabilã.
(2) În caz contrar, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecãtoreşti competente sau, dacã pãrţile convin astfel, instanţei arbitrale.
XVII. Cesiune
Art. 31. - (1) Nici una dintre pãrţi nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot ori în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale corelative decurgând din prezentul contract decât cu consimţãmântul scris şi prealabil al celeilalte pãrţi.
(2) Pãrţile convin sã nu refuze nejustificat cesiunea drepturilor şi obligaţiilor decurgând din prezentul contract.
(3) Consimţãmântul prevãzut la alin. (1) trebuie notificat celeilalte pãrţi cu minimum ...... zile calendaristice înaintea datei cedãrii sau transferului; în condiţiile în care partea solicitatã nu notificã celeilalte pãrţi rãspunsul sãu în termen de maximum ...... zile calendaristice de la data solicitãrii, se prezumã cã aceastã parte nu a consimţit la cesiunea prezentului contract.
XVIII. Clauze finale
Art. 32. - În cazul schimbãrii formei juridice/reorganizãrii judiciare, pãrţile se obligã sã comunice, în termen de maximum ..... zile calendaristice de la aceastã datã, modul de preluare a obligaţiilor contractuale reciproce.
Art. 33. - Dispoziţiile prezentului contract se completeazã cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil, precum şi cu celelalte reglementãri în vigoare.
Art. 34. - Prezentul contract se poate modifica şi/sau completa pe bazã de acte adiţionale.
Art. 35. - Anexa nr. 1 "Definirea unor termeni", anexa nr. 2 "Lista cuprinzând abrevierile", anexa nr. 3 "Capacitatea rezervatã de înmagazinare subteranã a gazelor naturale", anexa nr. 4 "Programul de înmagazinare subteranã a gazelor naturale", anexa nr. 5 "Program privind ciclul de injecţie a gazelor naturale", anexa nr. 6 "Program privind ciclul de extracţie a gazelor naturale" şi anexa nr. 7 "Tarifele pentru serviciile de înmagazinare subteranã a gazelor naturale" fac parte integrantã din prezentul contract.
Prezentul contract a fost întocmit astãzi, ......, în douã exemplare egal autentice sau cu aceeaşi valoare juridicã, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR
Reprezentant legal,
...................

Vizat


───────
Oficiul juridic

BENEFICIAR
Reprezentant legal,
.....................

Vizat
────────
Oficiul juridic

NOTĂ:
Prezentul contract-cadru se poate modifica şi/sau completa cu prevederi specifice, potrivit înţelegerii pãrţilor, cu condiţia ca acestea sã nu fie neconforme cu obligaţiile pãrţilor, sã nu fie contrare prevederilor prezentului contract-cadru, precum şi celorlalte dispoziţii legale în vigoare.

ANEXA 1
────────
la contractul-cadru
────────────────────

DEFINIREA UNOR TERMENI

Beneficiar - persoanã juridicã, românã sau strãinã, licenţiatã/acreditatã de ANRGN, care poate avea acces la depozitele de înmagazinare subteranã: producãtor, titular al acordului petrolier şi al licenţei de furnizare/furnizor, titular al licenţei de furnizare, /transportator, titular al licenţei de transport, /distribuitor, titular al licenţei de distribuţie şi furnizare, /consumator eligibil de gaze naturale/parte beneficiarã într-un contract de tranzit
Cantitate orarã/zilnicã/lunarã contractatã - cantitatea de gaze naturale stabilitã prin contract, exprimatã în mc, cu referire la fiecare orã/zi/lunã calendaristicã cuprinsã în perioada din contract
Capacitate de înmagazinare/depozitare rezervatã - parte din capacitatea de înmagazinare utilizabilã pe care prestatorul se obligã prin contract sã o menţinã în orice moment la dispoziţia beneficiarului; se exprimã în 1.000 mc /ciclu complet de înmagazinare
Capacitate de înmagazinare utilizabilã - capacitatea depozitului subteran pe care prestatorul o poate pune la dispoziţia beneficiarilor, determinatã în condiţiile reglementãrilor specifice
Ciclu complet de înmagazinare - perioada calendaristicã continuã, care acoperã succesiv ciclul de injecţie şi ciclul de extracţie a gazelor naturale în cadrul unui depozit subteran
Ciclu de injecţie - perioada calendaristicã prevãzutã pentru injecţia gazelor naturale într-un depozit subteran
Ciclu de extracţie - perioada calendaristicã prevãzutã pentru extracţia gazelor naturale dintr-un depozit subteran
Depozit subteran de înmagazinare - zãcãmânt/parte din zãcãmânt etanş - depletat, acvifer, salifer, în care se pot stoca temporar gaze naturale sub presiune, la volume programate, în ciclul de injecţie, şi, respectiv, din care se pot extrage aceste cantitãţi de gaze naturale, în ciclul de extracţie
Înmagazinare subteranã a gazelor naturale - ansamblul de activitãţi care constau în rezervarea capacitãţii de depozitare subteranã a gazelor naturale, precum şi în injecţia/extracţia unor cantitãţi de gaze naturale în/din depozitele subterane, utilizându-se infrastructura de suprafaţã şi subteranã aferentã
Modificare de circumstanţe - schimbarea condiţiilor tehnice, comerciale, economico-financiare şi legale care au fost avute în vedere la data semnãrii contractului
Operator DISGN - persoanã juridicã, titularã a licenţei de înmagazinare
Punct de predare/preluare comercialã a gazelor naturale:
a) în ciclul de injecţie - ansamblul instalaţiilor care asigurã mãsurarea gazelor naturale din punctul în care gazele naturale trec din SNT în instalaţiile prestatorului în vederea depozitãrii subterane
b) în ciclul de extracţie - ansamblul instalaţiilor care asigurã mãsurarea gazelor naturale din punctul în care gazele naturale trec din instalaţiile prestatorului în SNT în vederea transportului şi livrãrii cãtre beneficiar
Stoc activ de gaze naturale - cantitatea de gaze naturale existentã într-un depozit de înmagazinare subteranã la un moment dat, recuperabilã tehnic şi economic
Tarife pentru serviciile de înmagazinare subteranã - tarife reglementate aferente ansamblului de activitãţi şi operaţii desfãşurate de prestator pentru sau în legãturã cu rezervarea capacitãţii de înmagazinare în depozitele subterane şi pentru injecţia şi extracţia în şi din aceste capacitãţi a unor cantitãţi de gaze naturale

ANEXA 2
────────
la contractul-cadru
────────────────────

LISTA
cuprinzând abrevierile

ANRGN - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
DNGN - Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale
DISGN - depozite de înmagazinare subteranã a gazelor naturale
SNT - Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.

ANEXA 3
────────
la contractul-cadru
────────────────────

CAPACITATEA REZERVATĂ
de înmagazinare subteranã a gazelor naturale

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Depozitul de înmagazinare │ Capacitatea rezervatã │
│ subteranã │ (mii mc )....... │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ANEXA 4


────────
la contractul-cadru
────────────────────

PROGRAMUL
de înmagazinare subteranã a gazelor naturale

- mii mc -
┌────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│Depozitul de│Programul de │Cumulat │Program de │Cumulat extras │
│înmagazinare│injecţie │injectat │extracţie │în intervalul │
│subteranã │ │în intervalul│ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┤ ........... ├─────────────────┤ ............. │
│ │ Luna │ │ Luna │ │
├────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬─┤ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┼───────────────┤
│ 1 │ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│7│ 8 │ 9│10│11│12│13│14│ 15 │
├────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────────┘
ANEXA 5


────────
la contractul-cadru
────────────────────

PROGRAM
privind ciclul de injecţie a gazelor naturale

Depozitul..........
Punctul de predare/preluare comercialã la interfaţa SNT cu DISGN:
Luna......... Cantitatea ...... mii mc /lunã

┌──────┬───────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │ Presiune │ Presiune │ Cantitate │
│ Ziua │ aspiraţie │ refulare │ - mii - │
│ │ - bar - │ - bar - ├─────────┬───────────┤
│ │ │ │ mc/h │ mc/zi │
├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤
│... 31│ │ │ │ │
└──────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┘ANEXA 6


────────
la contractul-cadru
────────────────────

PROGRAM
privind ciclul de extracţie a gazelor naturale

Depozitul..........
Punctul de predare/preluare comercialã de la interfaţa DISGN cu SNT:
Luna....... Cantitatea .......... mii mc/lunã

┌─────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Cantitate │
│ Ziua │ - mii - │
│ ├─────────┬─────────┤
│ │ mc/h │ mc/zi │
├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 2 │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 3 │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ ... 31 │ │ │
└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
ANEXA 7


────────
la contractul-cadru
────────────────────

TARIFELE
pentru serviciile de înmagazinare subteranã a gazelor naturale_________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016