Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE din 30 martie 2005  pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE din 30 martie 2005 pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2005

CAP. I
Cerinţe generale

1. Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare, prevãzute în dosarul tehnic, instalate în baza debitului nominalizat şi autorizate pentru funcţionare în conformitate cu reglementãrile Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumitã în continuare ISCIR.
2. Mãsurarea gazelor naturale furnizate se face, prin intermediul contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de mãsurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi, aprobat prin decizie a preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumitã în continuare ANRGN.
3. Contravaloarea gazelor naturale consumate se determinã prin înmulţirea numãrului de zile corespunzãtoare perioadei de facturare cu valoarea abonamentului zilnic, la care se adaugã cantitatea de gaze naturale consumatã, corespunzãtoare facturii, înmulţitã cu valoarea componentei volumetrice.
4. În cazul modificãrii preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate se face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între douã citiri consecutive, înmulţitã cu numãrul de zile corespunzãtoare fiecãrei perioade şi cu aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale.
5. Pentru consumatorii noncasnici a cãror activitate are caracter sezonier, efectuarea de revizii tehnice dispuse de furnizor în instalaţiile de distribuţie a gazelor naturale nu se va realiza în perioada activitãţii acestora. În cazul acestor consumatori abonamentul va fi plãtit pe perioada de valabilitate a contractului.
6. Pentru consumatorii noncasnici a cãror activitate se caracterizeazã prin continuitate - de tipul unitãţilor cu foc continuu, aceştia sunt obligaţi, prin natura activitãţii desfãşurate, sã utilizeze combustibili alternativi pe perioada întreruperii sau limitãrii în furnizarea gazelor naturale, dupã caz.

CAP. II
Drepturile şi obligaţiile furnizorului de gaze naturale

1. Furnizorul de gaze naturale are urmãtoarele drepturi:
A. sã încaseze contravaloarea facturii reprezentând serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate;
B. sã precizeze pe versoul facturii emise datele/informaţiile pe care le considerã ca fiind necesare şi/sau utile în derularea contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici;
C. sã limiteze furnizarea gazelor naturale la consumatorul noncasnic, în situaţiile în care este posibil din punct de vedere tehnic, în urmãtoarele cazuri:
a) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, la termenele stabilite prin contractul de furnizare, a altor servicii efectuate de furnizor, rezultate din obligaţiile acestuia şi neincluse în preţul final reglementat, a majorãrilor de întârziere aferente sau a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale furnizorului, când acestea se datoreazã culpei consumatorului noncasnic;
b) din dispoziţie a Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
c) nerespectarea de cãtre consumatorul noncasnic a graficului orar/zilnic/lunar al consumului de gaze naturale, convenit cu furnizorul;
D. sã întrerupã şi/sau sã limiteze, la alegerea furnizorului, furnizarea gazelor naturale la consumatorul noncasnic în urmãtoarele cazuri:
a) încetarea valabilitãţii contractului;
b) caz de forţã majorã, sub condiţia respectãrii prevederilor cap. VI;
c) stare de necesitate, când se pericliteazã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
d) potenţial consum fraudulos de gaze naturale constatat de furnizor;
e) neachitarea facturii la termenele stipulate prin contractul de furnizare;
f) în situaţia în care consumatorul noncasnic modificã instalaţia de utilizare, nerespectând prevederile legale în vigoare;
g) în cazul întreruperilor programate în sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
h) din dispoziţie a Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
i) în cazul în care consumatorul noncasnic, pentru aparatele de utilizare prevãzute în reglementãrile ISCIR, nu deţine autorizarea pentru funcţionare tehnicã ISCIR sau nu efectueazã verificarea tehnicã periodicã a aparatului de utilizare prin intermediul unitãţilor autorizate ISCIR;
j) nerespectarea de cãtre consumatorul noncasnic a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţã ale instalaţiilor furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului noncasnic, conform legislaţiei în vigoare;
k) intervenţia consumatorului noncasnic la instalaţiile de reglare-mãsurare;
l) nepermiterea accesului persoanelor împuternicite de furnizor, în scopul de a schimba, de a verifica sau de a citi aparatele de mãsurare sau de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile furnizorului, pe baza unei înştiinţãri scrise transmise de furnizor, când acestea se aflã pe proprietatea consumatorului noncasnic; este exceptatã de la obligaţia înştiinţãrii scrise situaţia prevãzutã la lit. d);
E. sã verifice, ori de câte ori este necesar, echipamentele de mãsurare situate în incinta consumatorului, pe baza unei înştiinţãri scrise transmise de cãtre furnizor;
F. sã solicite consumatorului noncasnic care a ajuns în situaţia de întrerupere a furnizãrii pentru neplatã, constituirea, în vederea reluãrii furnizãrii, a unei garanţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.043/2004 , cu modificãrile ulterioare, valoarea garanţiei se calculeazã pentru un consum mediu de 30 de zile calendaristice, calculat pe ultimele 12 luni, la preţul final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A., valabil la data constituirii acesteia. Garanţia se va returna consumatorului, dupã scãderea eventualelor debite, în cazul rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici sau dacã timp de 2 ani consecutivi consumatorului noncasnic nu i-a fost întreruptã sau limitatã furnizarea gazelor naturale pentru neplatã. În cazul neconstituirii garanţiei, contractul de furnizare poate fi reziliat de cãtre furnizor printr-o notificare trimisã de acesta, rezilierea operând de drept, fãrã punere în întârziere şi fãrã nici o altã formalitate.
În cazul neîndeplinirii obligaţiei de platã a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate în ziua imediat urmãtoare expirãrii termenului de graţie prevãzut în <>Legea nr. 469/2002 privind unele mãsuri pentru întãrirea disciplinei contractuale, cu modificãrile ulterioare, furnizorul va trece de drept la executarea garanţiei constituite de cãtre consumatorul noncasnic, astfel:
a) în cazul în care contravaloarea facturii neachitate este mai micã decât garanţia constituitã, consumatorul noncasnic este obligat sã reconstituie garanţia, în termen de 10 zile calendaristice de la data executãrii, calculatã la preţul final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A., valabil la data reconstituirii acesteia şi pentru cantitatea prevãzutã la lit. F; nerespectarea termenului de reconstituire a garanţiei atrage limitarea furnizãrii gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, cu un preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice înainte de limitare, în ziua imediat urmãtoare expirãrii termenului de graţie prevãzut în <>Legea nr. 469/2002 , cu modificãrile ulterioare, urmatã de întreruperea furnizãrii gazelor naturale, cu preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice înainte de întrerupere, începând cu a 6-a zi calendaristicã de la expirarea termenului de graţie prevãzut în <>Legea nr. 469/2002 , cu modificãrile ulterioare; furnizorul are posibilitatea rezilierii contractului de furnizare, printr-o notificare trimisã de acesta, rezilierea operând de drept, fãrã punere în întârziere, şi/sau a debranşãrii, în cazul nereconstituirii garanţiei, începând cu a 31-a zi calendaristicã de la expirarea termenului de graţie prevãzut în <>Legea nr. 469/2002 , cu modificãrile ulterioare; furnizorul este obligat sã reia furnizarea în termen de maximum 24 de ore de la data la care se face dovada reconstituirii garanţiei; sunt exceptate de la obligaţia reluãrii furnizãrii în termen de 24 de ore cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat;
b) în cazul în care contravaloarea facturii neachitate este mai mare decât garanţia constituitã, se vor aplica prevederile lit. a) referitoare la limitare/întrerupere/reluare a furnizãrii şi de reziliere a contractului de furnizare, dupã caz, atât în ceea ce priveşte debitele restante rãmase la platã, cât şi pentru reconstituirea garanţiei.
2. Furnizorul de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã furnizeze gaze naturale consumatorului noncasnic, în condiţiile stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici; reluarea furnizãrii se face în conformitate cu reglementãrile în vigoare, precum şi dupã achitarea tarifului aferent reluãrii furnizãrii/reconectãrii;
b) sã întrerupã furnizarea la cererea consumatorului noncasnic, în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. b) din cap. III;
c) sã asigure presiunea şi condiţiile de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, cu excepţia cazului fortuit în care calitatea gazelor naturale la intrarea în sistemul de distribuţie nu este în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile şi/sau a cazului în care presiunea de intrare în sistemul de distribuţie nu este în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; excepţia opereazã pânã la data de 30 iunie 2006;
d) sã factureze lunar consumatorului noncasnic contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate;
e) sã precizeze pe versoul facturii emise termenele la care pot avea loc limitarea/întreruperea/reluarea furnizãrii şi rezilierea contractului, în caz de neachitare de cãtre consumatorul noncasnic a obligaţiilor de platã;
f) sã asigure mãsurarea cantitãţilor de gaze naturale exclusiv prin aparate şi echipamente de mãsurare, certificate în conformitate cu reglementãrile metrologice în vigoare la data instalãrii echipamentelor şi/sau aparatelor;
g) sã verifice contorul/echipamentele de mãsurare la termenele prevãzute de legislaţia metrologicã în vigoare şi la sesizarea consumatorului;
h) sã suporte cheltuielile aferente expertizei metrologice, precum şi ale operaţiunilor aferente acesteia, în cazul în care sesizarea consumatorului cu privire la funcţionarea contorului de mãsurare se dovedeşte întemeiatã; în situaţia în care contorul este defect şi nereparabil, furnizorul este obligat sã asigure, pe cheltuiala proprie, mãsurarea cantitãţilor de gaze cu mijloace de mãsurare, conform prevederilor Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi;
i) sã furnizeze consumatorului noncasnic, la solicitarea acestuia, contra cost, informaţii privind istoricul de consum pentru o perioadã de maximum un an anterior solicitãrii;
j) sã rãspundã la orice sesizare a consumatorului noncasnic privind serviciul de furnizare;
k) sã recalculeze consumul, pentru o perioadã de cel mult 3 luni de la data înregistrãrii reclamaţiei, atunci când se constatã defectarea contorului, în conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã, prevãzut în Regulamentul de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi;
l) sã programeze, sã anunţe şi sã efectueze reviziile şi reparaţiile planificate ale instalaţiilor sale aflate pe proprietatea consumatorului;
m) sã anunţe consumatorul noncasnic despre întreruperile programate şi durata acestora, prin intermediul mass-media şi/sau prin afişarea la locurile de consum afectate;
n) sã anunţe telefonic consumatorului, în maximum 3 ore de la primire, dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea furnizãrii, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, şi sã notifice ulterior consumatorului aceastã situaţie în maximum 12 ore;
o) sã nu deterioreze bunurile aparţinând consumatorului noncasnic şi sã aducã pãrţile de construcţii executate în starea lor funcţionalã, dacã au fost deteriorate din culpa sa, conform reglementãrilor privind respectarea calitãţii în construcţii;
p) în condiţiile permiterii accesului de cãtre consumator, sã reia furnizarea gazelor naturale la consumatorul noncasnic, în termen de maximum 24 de ore de la data încetãrii motivului întreruperii, cu excepţia situaţiilor prevãzute la lit. D a), b), c) şi d) de la pct. 1 din cap. II;
q) sã rãspundã la sesizarea consumatorului privind nerespectarea parametrilor de debit şi presiune şi a condiţiilor de calitate a gazelor naturale;
r) sã rãspundã la orice reclamaţie sau solicitare scrisã referitoare la înlocuirea contoarelor/sistemelor şi a echipamentelor de mãsurare, schimbarea amplasamentului acestora, remedierea lor şi altele asemenea;
s) sã rãspundã la sesizãrile privind datele şi/sau informaţiile cuprinse în factura emisã de furnizor;
t) sã respecte prevederile Standardului de performanţã specific activitãţii pentru care este titular al licenţei emise de ANRGN;
u) sã precizeze consumatorului noncasnic, în cazul notificãrii privind limitarea, nivelul de presiune pânã la care se face limitarea şi termenele de limitare, dupã caz;
v) sã notifice consumatorului noncasnic, inclusiv prin indicarea în facturã, orice schimbare cu privire la datele de identificare a furnizorului, prevãzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi noncasnici.

CAP. III
Drepturile şi obligaţiile consumatorului noncasnic de gaze naturale

1. Consumatorul noncasnic de gaze naturale are urmãtoarele drepturi:
a) sã consume gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici;
b) sã solicite în scris întreruperea, contra cost, a furnizãrii gazelor naturale, printr-o notificare transmisã furnizorului cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodatã şi data reluãrii furnizãrii; pe perioada întreruperii consumatorul noncasnic este obligat la plata abonamentului zilnic;
c) sã aibã acces la aparatele de mãsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea consumatorului noncasnic, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului;
d) sã solicite înlocuirea, pe cheltuiala sa, a contorului/echipamentului de mãsurare corespunzãtor cerinţelor din Regulamentul de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi.
2. Consumatorul noncasnic de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã achite integral şi la termen contravaloarea facturii emise;
b) sã constituie garanţia solicitatã de furnizor în condiţiile prevãzute la lit. F a pct. 1 din cap. II;
c) sã nu revândã gazele naturale contractate;
d) sã pãstreze intacte contorul de mãsurare, sigiliile metrologice şi cele ale furnizorului de la racordurile acestuia, precum şi toate celelalte instalaţii ale furnizorului aflate în incinta consumatorului noncasnic;
e) sã efectueze modificãrile sau extinderile instalaţiilor de utilizare pe baza aprobãrilor legale şi numai cu agenţi economici autorizaţi de ANRGN;
f) sã sesizeze imediat furnizorul în legãturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea contorului de mãsurare şi sã asigure accesul împuternicitului furnizorului la acesta;
g) sã suporte cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporarã şi expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de mãsurare se dovedeşte neîntemeiatã;
h) sã suporte cheltuielile aferente verificãrii metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;
i) sã ia mãsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale în limitele convenite cu furnizorul şi stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici;
j) sã asigure acces liber împuternicitului furnizorului la instalaţiile şi echipamentele furnizorului aflate în incinta consumatorului, pe bazã de înştiinţare scrisã;
k) sã asigure acces liber împuternicitului furnizorului la instalaţia de utilizare, în baza unui program convenit de pãrţi;
l) sã efectueze reviziile şi reparaţiile planificate ale instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
m) sã foloseascã exclusiv aparatele de utilizare care sunt autorizate de ISCIR pentru funcţionare, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, şi sã nu influenţeze parametrii de ardere ai aparatelor de utilizare;
n) sã punã la dispoziţie furnizorului fişele de evidenţã a lucrãrilor periodice de verificare/revizie tehnicã periodicã, în termen de valabilitate, precum şi actele justificative din care sã rezulte asigurarea exploatãrii şi întreţinerii corecte a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
o) sã achite contravaloarea abonamentului zilnic, precum şi toate obligaţiile de platã pânã la termenul de reziliere a contractului;
p) sã solicite în scris furnizorului luarea de mãsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate la instalaţiile furnizorului situate în incinta consumatorului;
q) sã denunţe unilateral contractul în cazul în care dobândeşte statutul de consumator eligibil în conformitate cu reglementãrile ANRGN;
r) sã notifice furnizorului orice schimbare cu privire la datele de identificare a consumatorului noncasnic, prevãzute în contractul de furnizare pentru consumatorii noncasnici.

CAP. IV
Notificãri

1. Cu excepţia modificãrilor condiţiilor generale prin decizie a preşedintelui ANRGN, toate notificãrile se vor transmite în scris, prin remitere directã, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire.
2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacã prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici nu se prevede un alt termen.
3. În cazul în care notificarea se face prin poştã, aceasta va fi transmisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, considerându-se primitã de destinatar la data menţionatã pe aceastã confirmare de cãtre oficiul poştal primitor.
4. Notificãrile transmise prin fax se considerã primite în prima zi lucrãtoare dupã ce au fost expediate, confirmarea electronicã de transmitere prin fax fiind consideratã dovada recepţiei. Notificãrile remise personal se considerã primite în ziua înregistrãrii lor la destinatar.

CAP. V
Rãspunderea contractualã

1. În cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, consumatorul va datora furnizorului despãgubiri pentru gazele naturale consumate fraudulos conform prejudiciului cauzat, dar care nu vor putea fi în nici un caz inferioare unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantitãţii de gaze naturale, calculatã la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadã de 3 luni.
2. a) În cazul depãşirii vârfului de consum, fãrã acordul furnizorului, de cãtre consumatorii noncasnici încadraţi în categoriile B5 şi B6, aceştia vor datora furnizorului contravaloarea abonamentului, calculat în funcţie de noul vârf de consum, pentru perioada anterioarã momentului înregistrãrii depãşirii vârfului de consum, dar nu mai mult decât începutul anului calendaristic curent şi pentru perioada ulterioarã de valabilitate a contractului.
b) În cazul neasigurãrii vârfului de consum, furnizorul va datora consumatorilor noncasnici încadraţi în categoriile B5 şi B6 contravaloarea abonamentului, calculat în funcţie de diferenţa dintre vârful de consum din contract şi cel efectiv asigurat de furnizor, pentru perioada anterioarã momentului neasigurãrii vârfului de consum, dar nu mai mult decât începutul anului calendaristic curent şi pentru perioada ulterioarã de valabilitate a contractului.

CAP. VI
Forţa majorã

1. Partea care invocã un caz de forţã majorã este obligatã sã îl notifice celeilalte pãrţi în termen de 10 zile calendaristice de la data încetãrii evenimentului, notificare urmatã de remiterea documentelor justificative, respectiv a certificatului emis de Camera de Comerţ şi Industrie a României, în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeaşi datã; de asemenea, partea în cauzã este obligatã sã ia mãsurile necesare în vederea limitãrii consecinţelor produse de un asemenea caz.
2. Cazurile de forţã majorã vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
3. Dacã pe durata cazului de forţã majorã furnizorul şi/sau consumatorul nu sunt în mãsurã sã-şi respecte una sau mai multe dintre obligaţiile lor contractuale, pãrţile trebuie sã se întruneascã într-un termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea forţei majore, pentru a adopta mãsurile pe care le estimeazã necesare pentru a face posibilã executarea corespunzãtoare a contractului.
4. În lipsa unui acord al pãrţilor în cele 3 luni de la data producerii unui caz de forţã majorã, oricare dintre pãrţi va putea pune capãt unilateral prezentului contract, cu efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

CAP. VII
Dispoziţii finale

Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa care face parte integrantã din prezentele condiţii generale de contractare, în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRGN, precum şi în celelalte reglementãri în vigoare.


ANEXĂ
la condiţiile generale de contractare


DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI

A. caz fortuit - eveniment viitor, relativ imprevizibil şi insurmontabil, care atrage reconsiderarea obligaţiilor contractuale ale pãrţii în cauzã;
B. consum fraudulos - consum bazat pe înşelãciune, în vederea obţinerii unui folos material injust, de naturã sã cauzeze un prejudiciu;
C. consumator noncasnic - consumatorul care achiziţioneazã gazele naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu; acesta poate fi:
a) consumator industrial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie:
● consumator din industria chimicã - consumatorul care utilizeazã gazele naturale ca materie primã în industria chimicã;
● producãtor de energie electricã şi/sau termicã - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru producerea de energie electricã şi/sau termicã;
● alţi consumatori industriali - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primã în industria chimicã, sau pentru producerea de energie electricã şi/sau termicã;
b) consumator comercial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în sectorul comercial - restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agriculturã sau pentru utilizãri similare;
c) alţi consumatori noncasnici - consumatori noncasnici, alţii decât consumatorii industriali şi comerciali - persoane juridice de drept privat, fãrã scop lucrativ, instituţii publice - unitãţi din domeniile învãţãmânt, sãnãtate, culturã, apãrare naţionalã, ordine publicã, asistenţã socialã, administraţie publicã, culte şi altele asemenea;
D. forţa majorã - împrejurare externã cu caracter excepţional, absolut invincibilã şi imprevizibilã. Forţa majorã exonereazã de rãspundere partea care o invocã, sub condiţia ca împrejurarea în cauzã sã împiedice direct sau indirect partea respectivã sã-şi îndeplineascã obligaţiile ce-i revin conform contractului sau legii. Cazurile de forţã majorã includ, fãrã a se limita la acestea, actele de rãzboi, rebeliunile, tulburãrile civile, asediile, starea de urgenţã, calamitãţile naturale, cutremurul, alunecãrile de teren, accidentele grave în sistemul de distribuţie.


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016