Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE din 30 martie 2005  pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE din 30 martie 2005 pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2005

CAP. I
Cerinţe generale

1. Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare, prevãzute în dosarul tehnic al consumatorului casnic, instalate în baza debitului nominalizat şi autorizate pentru funcţionare în conformitate cu reglementãrile Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumitã în continuare ISCIR.
2. Delimitarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic faţã de conducta din amonte/Sistemul naţional de transport/sistemul de distribuţie a gazelor naturale se face la ieşirea din staţia/postul de reglare-mãsurare/la ieşirea din robinetul de branşament, dupã caz.
3. Mãsurarea gazelor naturale se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi, aprobat prin decizie a preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumitã în continuare ANRGN.
4. Contravaloarea gazelor naturale consumate se determinã prin înmulţirea numãrului de zile corespunzãtoare perioadei de facturare cu valoarea abonamentului zilnic, la care se adaugã cantitatea de gaze naturale consumatã, corespunzãtoare facturii, înmulţitã cu valoarea componentei volumetrice.
5. În cazul modificãrii preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate se face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între douã citiri consecutive, înmulţitã cu numãrul de zile corespunzãtoare fiecãrei perioade şi cu aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale.

CAP. II
Drepturile şi obligaţiile furnizorului de gaze naturale

1. Furnizorul de gaze naturale are urmãtoarele drepturi:
A. sã încaseze contravaloarea facturii reprezentând serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate;
B. sã precizeze pe versoul facturii emise datele/informaţiile pe care le considerã ca fiind necesare şi/sau utile în derularea contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, cu excepţia pct. 2 lit. j);
C. sã întrerupã furnizarea gazelor naturale în urmãtoarele cazuri:
a) la încetarea valabilitãţii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici;
b) forţã majorã, sub condiţia respectãrii prevederilor cap. V;
c) stare de necesitate, când se pericliteazã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
d) potenţial consum fraudulos de gaze naturale, constatat de furnizor;
e) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, la termenele stipulate prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, a altor servicii efectuate de furnizor rezultate din obligaţiile acestuia şi neincluse în preţul final reglementat, a majorãrilor de întârziere aferente, a facturii de regularizare a abonamentului sau a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale furnizorului, când acestea se datoreazã culpei consumatorului casnic;
f) producerea de daune rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale furnizorului, când acestea se datoreazã culpei consumatorului casnic;
g) nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale furnizorului în scopul de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de mãsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile furnizorului, pe baza unei înştiinţãri scrise transmise de furnizor, când acestea se aflã pe proprietatea consumatorului casnic; este exceptatã de la obligaţia înştiinţãrii scrise situaţia prevãzutã la lit. d);
h) nepermiterea persoanelor împuternicite ale furnizorului de a executa verificarea sau revizia tehnicã periodicã la instalaţiile de utilizare;
i) pentru executarea de lucrãri la instalaţia de utilizare sau în situaţia în care consumatorul casnic modificã instalaţia de utilizare, nerespectând prevederile legale în vigoare;
j) în cazul întreruperilor programate în sistemul de distribuţie;
k) dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
l) în cazul în care consumatorul casnic, pentru aparatele de utilizare prevãzute în reglementãrile ISCIR, nu deţine autorizarea pentru funcţionare tehnicã ISCIR sau nu efectueazã verificarea tehnicã periodicã a aparatului de utilizare prin intermediul unitãţilor autorizate ISCIR;
D. sã solicite consumatorului casnic care a ajuns în situaţia de întrerupere a furnizãrii pentru neplatã, constituirea, în vederea reluãrii furnizãrii, a unei garanţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.043/2004 , cu modificãrile ulterioare; valoarea garanţiei se calculeazã pentru o cantitate de 300 mc de gaze naturale, la preţul final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A. valabil la data constituirii acesteia. Garanţia se va returna consumatorului, dupã scãderea eventualelor debite, în cazul rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici sau dacã timp de 2 ani consecutivi consumatorului nu i-a fost întreruptã furnizarea gazelor naturale pentru neplatã. În cazul neconstituirii garanţiei, contractul de furnizare poate fi reziliat de cãtre furnizor printr-o notificare trimisã de acesta, rezilierea operând de drept, fãrã punere în întârziere şi fãrã nici o altã formalitate.
În cazul neîndeplinirii obligaţiei de platã a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, în termen de 40 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, furnizorul va trece de drept la executarea garanţiei constituite de cãtre consumatorul casnic, astfel:
a) în cazul în care contravaloarea facturii neachitate este mai micã decât garanţia constituitã, consumatorul casnic este obligat sã reconstituie garanţia, în termen de 15 zile calendaristice de la data executãrii, calculatã la preţul final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A., valabil la data reconstituirii acesteia şi pentru cantitatea prevãzutã la lit. D; nerespectarea termenului de reconstituire a garanţiei atrage întreruperea furnizãrii gazelor naturale, fãrã preaviz, urmatã de posibilitatea rezilierii contractului, dupã 20 de zile calendaristice de la data întreruperii; reluarea furnizãrii se va face în termen de 24 de ore, în situaţia în care consumatorul casnic îşi achitã tarifele aferente reconectãrii şi constituie garanţia în condiţiile prevãzute la lit. D; sunt exceptate de la obligaţia reluãrii furnizãrii în termen de 24 de ore cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat;
b) în cazul în care contravaloarea facturii neachitate este mai mare decât garanţia constituitã, se va trece la întreruperea furnizãrii gazelor naturale, fãrã preaviz, urmatã de posibilitatea rezilierii contractului de furnizare, dupã 20 de zile calendaristice de la data întreruperii; reluarea furnizãrii se va face în termen de 24 de ore, în situaţia în care consumatorul casnic îşi achitã integral obligaţiile de platã scadente, tarifele aferente reconectãrii şi constituie garanţia în condiţiile prevãzute la lit. D; sunt exceptate de la obligaţia reluãrii furnizãrii în termen de 24 de ore cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat.
2. Furnizorul de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã furnizeze consumatorului casnic gaze naturale în mod continuu şi la parametrii stabiliţi prin reglementãrile în vigoare, cu excepţia cazurilor prevãzute la pct. 1 lit. C, precum şi a cazului fortuit în care presiunea de intrare a gazelor naturale în sistemul de distribuţie nu este în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; excepţia opereazã pânã la data de 30 iunie 2006;
b) sã întrerupã furnizarea gazelor naturale la cererea consumatorului casnic, în condiţiile prevãzute la pct. 1 lit. b) din cap. III;
c) sã asigure condiţiile de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, cu excepţia cazului fortuit în care calitatea gazelor naturale la intrarea în sistemul de distribuţie nu este în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; excepţia opereazã pânã la data de 30 iunie 2006;
d) sã asigure mãsurarea cantitãţilor de gaze naturale exclusiv prin contoare/sisteme/echipamente de mãsurare, certificate în conformitate cu reglementãrile metrologice în vigoare la data instalãrii;
e) sã asigure pe cheltuiala sa, la termenele prevãzute de legislaţia metrologicã în vigoare, verificarea metrologicã periodicã a aparatelor şi echipamentelor de mãsurare a debitelor de gaze naturale, inclusiv repararea acestora, în scopul de a le menţine în respectiva clasã de exactitate;
f) sã recalculeze consumul, pentru o perioadã de cel mult 3 luni de la data înregistrãrii reclamaţiei, atunci când se constatã defectarea contorului de mãsurare, în conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã, prevãzut în anexa nr. 1;
g) sã suporte cheltuielile aferente înlocuirii şi expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea consumatorului cu privire la funcţionarea contorului de mãsurare se dovedeşte întemeiatã;
h) sã suporte pe cheltuiala sa contravaloarea contoarelor de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale furnizate şi/sau a acelora cu care se înlocuiesc cele defecte;
i) sã factureze lunar consumatorului casnic contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate;
j) sã precizeze pe versoul facturii emise termenele de întrerupere/reluare a furnizãrii şi de reziliere a contractului, ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de platã;
k) sã furnizeze, la cererea justificatã a consumatorului casnic, contra cost, informaţii privind istoricul de consum pe o perioadã de maximum un an anterior solicitãrii;
l) sã rãspundã la sesizarea consumatorului casnic privind nerespectarea parametrilor de debit şi presiune şi a condiţiilor de calitate a gazelor naturale;
m) sã rãspundã la orice reclamaţie sau solicitare scrisã referitoare la înlocuirea contorului de mãsurare, schimbarea amplasamentului acestuia, remedierea şi altele asemenea;
n) sã anunţe consumatorul casnic despre întreruperile în furnizare şi durata acestora, prin afişarea la domiciliul/sediul imobilelor afectate şi prin intermediul mass-media;
o) sã rãspundã la reclamaţiile privind corectitudinea facturii emise de furnizor;
p) sã rãspundã la solicitãrile consumatorului, referitoare la prestarea serviciului de furnizare, altele decât cele prevãzute la lit. l), m), o), conform reglementãrilor în vigoare;
q) sã respecte prevederile Standardului de performanţã specific activitãţii pentru care este titular al licenţei emise de ANRGN;
r) sã efectueze, contra cost, verificãrile şi reviziile instalaţiilor de utilizare prevãzute în normele tehnice în vigoare; operaţiunile de verificare periodicã se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie periodicã la maximum 10 ani;
s) sã anunţe în scris, inclusiv prin afişare la adresa consumatorului casnic, asupra datei programãrii verificãrii sau reviziei periodice, precum şi asupra reprogramãrii acestora, în situaţia în care verificarea sau revizia nu s-a putut efectua din cauza absenţei consumatorului;
t) sã încarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, în cazul în care sistemul de mãsurare este prin contor cu preplatã, cu respectarea clauzelor stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, şi sã asigure un credit de urgenţã, în cazul consumãrii cantitãţii de gaze naturale plãtite în avans prin cartelã;
u) sã punã la dispoziţie consumatorului casnic, care utilizeazã un contor de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client, instrucţiunile de utilizare a acestuia;
v) sã notifice consumatorului, inclusiv prin indicarea în facturã, orice schimbare cu privire la datele de identificare a furnizorului, prevãzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi casnici.

CAP. III
Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic de gaze naturale

1. Consumatorul casnic de gaze naturale are urmãtoarele drepturi:
a) sã consume gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici;
b) sã solicite furnizorului întreruperea, contra cost, a furnizãrii gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legatã de funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor consumatorului, printr-o notificare transmisã furnizorului cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodatã şi data reluãrii furnizãrii; pe perioada întreruperii consumatorul casnic este obligat la plata abonamentului zilnic;
c) toate celelalte drepturi care derivã din obligaţiile corespunzãtoare ale furnizorului;
d) sã solicite, pe cheltuiala proprie, efectuarea de verificãri sau revizii ale instalaţiei de utilizare.
2. Consumatorul casnic de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã achite integral şi la termen contravaloarea facturii reprezentând serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate;
b) sã nu revândã gazele naturale contractate;
c) sã permitã accesul împuternicitului furnizorului la postul/staţia de reglare-mãsurare/echipamentul de mãsurã;
d) sã permitã accesul persoanelor împuternicite de furnizor pentru a efectua verificarea sau revizia periodicã a instalaţiei de utilizare;
e) sã facã dovada, în scris, emisã cu maximum 6 luni înainte de data verificãrii sau a reviziei instalaţiei de utilizare, privind curãţarea şi verificarea coşurilor de fum, efectuatã de o firmã specializatã;
f) sã foloseascã exclusiv aparate de utilizare care respectã normele ISCIR şi care sunt autorizate pentru funcţionare, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, şi sã nu influenţeze parametrii de ardere ai acestora;
g) sã efectueze verificarea periodicã a aparatelor de utilizare autorizate ISCIR şi repararea acestora, exclusiv prin intermediul unitãţilor autorizate ISCIR;
h) sã suporte cheltuielile legate de înlocuirea, de cãtre agenţi economici autorizaţi de ANRGN, a porţiunilor de conductã sau a armãturilor din instalaţia de utilizare, care la proba de etanşeitate efectuatã în timpul operaţiunilor de verificare şi revizie periodicã au scãpãri şi nu pot fi remediate;
i) sã pãstreze intacte contorul, sigiliile metrologice, precum şi instalaţiile furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului casnic;
j) sã efectueze modificãrile instalaţiei de utilizare numai pe baza aprobãrilor legale şi numai cu agenţi economici autorizaţi de ANRGN;
k) sã sesizeze imediat furnizorul în legãturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea contorului de mãsurare sau a instalaţiei de utilizare, delimitatã conform pct. 2 din cap. I;
l) sã suporte costul reparaţiei aparatelor de mãsurare şi/sau a echipamentelor, când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;
m) sã suporte cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporarã a contorului şi/sau expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de mãsurare se dovedeşte neîntemeiatã;
n) sã nu ridice construcţii, sã nu depoziteze materiale, respectiv sã nu efectueze lucrãri subterane pe traseele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, precum şi pe traseele instalaţiilor furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului casnic, fãrã acordul prealabil al furnizorului;
o) sã constituie garanţia solicitatã de cãtre furnizor, în condiţiile prevãzute la pct. 1 lit. D din cap. II;
p) sã achite contravaloarea abonamentului zilnic pânã la data rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, în situaţia întreruperii furnizãrii gazelor naturale;
q) sã nu deterioreze aparatele de mãsurare, echipamentele şi alte instalaţii ale furnizorului, aflate pe proprietatea consumatorului casnic;
r) sã notifice furnizorului orice schimbare cu privire la datele de identificare a consumatorului casnic, prevãzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi casnici.

CAP. IV
Rãspunderea contractualã

1. Angajarea rãspunderii furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionatã de îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) notificarea de cãtre consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie prevãzut de legislaţia în vigoare;
b) prezentarea de cãtre consumator/furnizor furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestã nivelul daunelor.
2. În cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, consumatorul va datora furnizorului daune pentru gazele naturale consumate fraudulos, în valoare egalã cu contravaloarea cantitãţii de gaze naturale calculatã la debitul maxim instalat, pentru 12 ore pe zi, pe o perioadã de 12 luni.

CAP. V
Forţa majorã

1. Cu excepţia situaţiilor de notorietate, cum ar fi cutremurele de pãmânt, inundaţiile şi altele asemenea, partea care invocã un caz de forţã majorã este obligatã sã îl notifice celeilalte pãrţi în termen de 10 zile calendaristice de la data încetãrii evenimentului, notificare urmatã de remiterea documentelor justificative în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeaşi datã; de asemenea, partea în cauzã este obligatã sã ia mãsurile necesare în vederea limitãrii consecinţelor produse de un asemenea caz.
2. În situaţia în care cazul de forţã majorã nu înceteazã în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acestuia, oricare dintre pãrţi are dreptul sã trimitã celeilalte pãrţi o notificare privind încetarea de plin drept a contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

CAP. VI
Notificãri

1. Cu excepţia modificãrii şi/sau a completãrii prezentelor condiţii generale de contractare, prin decizie a preşedintelui ANRGN, toate notificãrile vor fi transmise în scris, prin remitere directã sau prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului, care trebuie notificat, dacã prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici nu se prevede un alt termen.
3. În cazul în care notificarea se face prin poştã, aceasta va fi transmisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, considerându-se primitã de destinatar la data semnãrii de cãtre acesta a confirmãrii de primire.

CAP. VII
Dispoziţii finale

1. Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 2, în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRGN, precum şi în celelalte reglementãri în vigoare.
2. Anexa nr. 1 "Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã" şi anexa nr. 2 "Definirea termenilor utilizaţi" fac parte integrantã din prezentele condiţii generale de contractare.


ANEXA 1
la condiţiile generale de contractare


MODUL
de recalculare a consumului de gaze
naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã

1. Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã se realizeazã astfel:
a) prin media consumului pe perioadele corespondente din ultimii 3 ani, dacã defecţiunea constatatã este din categoria înregistrãri aleatorii ale consumului sau antrenãri simultane ale rolelor cifrate; dacã nu este posibilã calcularea mediei pe ultimii 3 ani, recalcularea consumului are la bazã media zilnicã realizatã în proxima lunã calendaristicã în care aparatul a funcţionat efectiv;
b) prin procent, calculat ca medie a depãşirilor limitelor admise ale erorilor de mãsurare pentru debitele la care s-au efectuat verificãrile, în cazul respingerii contorului la proba de verificare a justeţei indicaţiilor;
c) prin procent, stabilit ca diferenţã între valorile erorilor de mãsurare obţinute în instalaţie etanşã şi în instalaţie neetanşã, în cazul respingerii contorului la proba de verificare a etanşeitãţii, sub condiţia ca neetanşeitatea contorului sã fie dupã mecanismul de mãsurare.
2. Neînţelegerile care pot apãrea din aplicarea defectuoasã a prevederilor pct. 1 se rezolvã pe cale amiabilã sau, în caz contrar, vor fi soluţionate de cãtre instanţa de judecatã competentã ori vor fi supuse arbitrajului.

ANEXA 2
la condiţiile generale de contractare

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI

● Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN - instituţie publicã autonomã de interes naţional, cu personalitate juridicã, aflatã în coordonarea primului-ministru, independentã din punct de vedere decizional, care elaboreazã, aplicã şi monitorizeazã respectarea sistemului de reglementãri obligatorii la nivel naţional, necesar pentru funcţionarea sectorului şi a pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienţã, siguranţã, concurenţã, transparenţã, tratament nediscriminatoriu al participanţilor la piaţa gazelor naturale şi de protecţie a consumatorilor şi a mediului;
● aparat de utilizare - sistem complex destinat sã consume gaze naturale (combustibil), cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru funcţionare, parte componentã a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
● branşament - conductã de legãturã, prin care circulã gaze naturale nemãsurate din conducta de distribuţie/SNT pânã la ieşirea din robinetul de branşament, respectiv staţia sau postul de reglare;
● cartelã-client - suport material prin care se realizeazã transferul informaţiilor privind consumul de gaze naturale de la furnizor la consumator şi invers;
● caz fortuit - eveniment viitor, relativ imprevizibil şi insurmontabil, care atrage reconsiderarea obligaţiilor contractuale ale pãrţii în cauzã;
● cititor-încasator - împuternicit al operatorului de distribuţie a gazelor naturale, pentru citirea indexului contorului de gaze naturale, transmiterea şi încasarea contravalorii facturilor emise de furnizor, dupã caz;
● clasa de exactitate - clasa de mijloace de mãsurare care satisfac anumite condiţii metrologice, destinate sã menţinã erorile în limite specificate (definiţie conform SR 13251/1996);
● conductã de alimentare din amonte - conductã, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente, prin care se asigurã vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de producţie/înmagazinare pânã la sistemul de transport/distribuţie;
● consum fraudulos - consum bazat pe înşelãciune, în vederea obţinerii unui folos material injust, de naturã sã cauzeze un prejudiciu;
● consumatorul casnic - consumator care achiziţioneazã gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
● contor de mãsurare - aparat destinat sã mãsoare volumele de gaze naturale consumate şi care îndeplinesc cerinţele impuse de legislaţia metrologicã în vigoare;
● contor de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate sã mãsoare volumele de gaze naturale consumate, plãtite în avans prin încãrcarea cartelei-client;
● credit - cantitãţile de gaze naturale plãtite în avans, încãrcate pe cartela-client;
● credit de urgenţã - procent din ultimul credit încãrcat pe cartela-client, stabilit de furnizorul de gaze naturale, destinat sã asigure continuitatea furnizãrii gazelor naturale de la consumarea ultimului credit şi pânã la încãrcarea noului credit, în situaţii precum: sãrbãtori legale, zile nelucrãtoare şi altele asemenea;
● debit maxim instalat - suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalaţie de utilizare;
● debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o orã printr-un aparat - contor, regulator, instalaţie de utilizare, arzãtor şi altele asemenea - la presiunea de lucru maximã indicatã de producãtor;
● debit nominalizat - debit exprimat în mc/h, care se acordã unui consumator casnic în baza cererii acestuia, destinat asigurãrii necesarului de consum la aparatele de utilizare;
● forţa majorã - împrejurare externã cu caracter excepţional, absolut invincibilã şi imprevizibilã. Forţa majorã exonereazã de rãspundere partea care o invocã, sub condiţia ca împrejurarea în cauzã sã împiedice direct sau indirect partea respectivã sã-şi îndeplineascã obligaţiile ce-i revin conform contractului sau legii. Cazurile de forţã majorã includ, fãrã a se limita la acestea, actele de rãzboi, rebeliunile, tulburãrile civile, asediile, starea de urgenţã, calamitãţile naturale, alunecãrile de teren, accidentele grave în sistemul de distribuţie;
● furnizor - persoanã juridicã, titularã a licenţei de furnizare a gazelor naturale, care comercializeazã gaze naturale în baza unui contract de furnizare;
● gaze naturale - gazele libere din zãcãmintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zãcãmintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide;
● instalaţie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere, situat dupã staţia/postul de reglare a presiunii şi mãsurare a debitului, dupã caz, cu excepţia aparatului de mãsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuţie;
● istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat în unitãţi de volum - mc, realizat într-o anumitã perioadã evidenţiatã în baza de date a operatorului de distribuţie;
● loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consumã gazele naturale furnizate şi unde mãsurarea se face prin intermediul unui sistem de mãsurare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;
● metru cub de gaze naturale - cantitatea de gaze naturale care ocupã volumul unui cub cu latura de 1 metru, în condiţii standard, la temperatura de 15°C şi presiunea de 1,01325 bar;
● parametrii instalaţiilor de utilizare în procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate a gazelor naturale - debit, presiune, temperaturã -, care trebuie întruniţi la intrarea în aparatul de utilizare;
● parametrii de ardere ai aparatelor de utilizare proporţia amestecului gaze naturale/aer, stabilitatea flãcãrii;
● post de reglare-mãsurare - ansamblul de aparate, armãturi şi accesorii, amplasat într-o firidã, cabinã sau direct pe agregate tehnologice, prin care se fac reducereareglarea presiunii, precum şi mãsurarea debitelor de gaze mãsurate;
● punct de mãsurare - loc de amplasament al contorului de mãsurare a gazelor naturale;
● reţea de distribuţie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementãrilor tehnice specifice;
● robinet de branşament - robinet montat la capãtul branşamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;
● sistem de distribuţie - reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-mãsurare, aparate şi accesorii, care funcţioneazã la presiunea de lucru de pânã la 6 bari inclusiv, cu excepţia instalaţiei de utilizare;
● Sistem naţional de transport - reţea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente acestora, care funcţioneazã la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigurã preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrãrii cãtre distribuitori, consumatori direcţi, la înmagazinare, la export şi cãtre beneficiarii din alte ţãri;
● staţia de reglare-mãsurare - ansamblul instalaţiilor de reducere şi reglare a presiunii, mãsurarea debitului, filtrare şi odorizare, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distribuţie şi care alimenteazã un sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori.

---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016