Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE din 30 martie 2005  a serviciilor de distributie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE din 30 martie 2005 a serviciilor de distributie a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 8 aprilie 2005

CAP. I
Cerinţe generale

1. Distribuţia gazelor naturale se realizeazã de la punctele de predare/preluare comercialã de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale pânã la locul de consum al beneficiarului, în condiţiile stipulate în contractul de distribuţie a gazelor naturale.
2. Cantitatea orarã/zilnicã/lunarã de gaze naturale, distribuitã conform programului de distribuţie stipulat ca anexã la contractul de distribuţie a gazelor naturale, va fi asiguratã de cãtre beneficiar în punctele de predare/preluare comercialã de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de calitate corespunzãtoare reglementãrilor în vigoare, urmând sã fie livratã în aceleaşi condiţii la locul de consum stipulat în contract.
3. Mãsurarea cantitãţii de gaze naturale asigurate de cãtre beneficiar se face în mod continuu, în punctele de predare/preluare comercialã, respectiv la locul de consum al beneficiarului/consumatorului eligibil, client al acestuia, prin intermediul contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de mãsurare, care îndeplinesc condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare.
4. Mãsurarea cantitãţii de gaze naturale distribuite poate fi contestatã de cãtre pãrţi, în mod justificat, pe baza verificãrii echipamentelor de mãsurare.

CAP. II
Drepturile şi obligaţiile distribuitorului

1. Distribuitorul are urmãtoarele drepturi:
A. sã încaseze contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate;
B. sã precizeze pe versoul facturii emise datele/ informaţiile pe care le considerã ca fiind necesare şi/sau utile în derularea contractului de distribuţie a gazelor naturale;
C. sã limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale în urmãtoarele cazuri:
a) neachitarea de cãtre beneficiar, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a majorãrilor de întârziere aferente, a eventualelor dauneinterese rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale distribuitorului, când acestea se datoreazã culpei beneficiarului, sau a altor obligaţii de platã prevãzute de reglementãrile în vigoare;
b) depãşirea capacitãţii de distribuţie rezervate pentru fiecare loc de consum, fãrã acordul distribuitorului; în acest caz, limitarea va fi aplicatã pentru locul de consum unde s-a constatat depãşirea;
c) din dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare. Nivelul presiunii şi al cantitãţilor de gaze naturale pânã la care poate fi realizatã limitarea va fi adus la cunoştinţã beneficiarului, în baza unui preaviz transmis acestuia cu minimum 3 zile calendaristice înainte de luarea mãsurii limitãrii, cu excepţia situaţiei prevãzute la lit. c); în acest caz, nivelul presiunii nu va fi mai mic decât cel al presiunii de avarie, stipulat în contractul de distribuţie a gazelor naturale;
D. sã întrerupã sau sã limiteze, la alegerea distribuitorului, prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale în urmãtoarele cazuri;
a) la solicitarea scrisã a beneficiarului, în condiţiile prevãzute la pct. 1 lit. c) din cap. III "Drepturile şi obligaţiile beneficiarului";
b) potenţial consum fraudulos de gaze naturale/ alimentare de cãtre beneficiar sau de cãtre consumatorul eligibil, client al acestuia, a unor terţi consumatori/alocare a gazelor naturale pentru alte instalaţii de utilizare decât cele legal aprobate, constatate de distribuitor;
c) la solicitarea scrisã a furnizorului, în situaţia în care gazele naturale sunt destinate unui consumator eligibil de gaze naturale şi acesta înregistreazã debite restante faţã de furnizor, rezultate din contractele de vânzare-cumpãrare a gazelor naturale aflate în derulare;
d) atunci când beneficiarul sau consumatorul eligibil, client al acestuia, nu permite accesul liber al personalului împuternicit al distribuitorului, pe baza unei înştiinţãri scrise transmise de distribuitor, în scopul montãrii, verificãrii sau citirii aparatelor de mãsurare ori al verificãrii sau remedierii defecţiunilor intervenite la instalaţiile/aparatele/echipamentele distribuitorului, când acestea se aflã pe proprietatea beneficiarului;
e) în cazul în care beneficiarul sau consumatorul eligibil, client al acestuia, nu permite accesul liber al distribuitorului la zonele de siguranţã şi de protecţie ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu un program convenit de pãrţi sau ori de câte ori distribuitorul considerã necesar;
f) ca urmare a intervenţiei beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia, la instalaţiile de reglare-mãsurare şi la alte echipamente ale distribuitorului aflate pe proprietatea beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia;
g) nerespectarea de cãtre beneficiar sau de cãtre consumatorul eligibil, client al acestuia, a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţã ale instalaţiilor distribuitorului, conform legislaţiei în vigoare;
h) forţa majorã sau starea de necesitate - când se pericliteazã viaţa ori sãnãtatea oamenilor sau integritatea bunurilor materiale, cu anunţarea prealabilã a dispecerilor sistemelor afectate şi, dupã caz, a consumatorilor;
i) neachitarea de cãtre beneficiar, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a majorãrilor de întârziere aferente, a eventualelor dauneinterese rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale distribuitorului, când acestea se datoreazã culpei beneficiarului, sau a altor obligaţii de platã prevãzute de reglementãrile în vigoare;
j) din dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
k) pentru perioada necesarã remedierii defecţiunilor la sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau pentru perioada necesarã efectuãrii lucrãrilor de întreţinere;
E. sã aibã acces la echipamentele de mãsurare care servesc la decontarea cantitãţilor de gaze naturale livrate, în vederea verificãrii periodice, pe bazã de program convenit de pãrţi, sau ori de câte ori este necesar.
2. Distribuitorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã factureze lunar beneficiarului contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate;
b) sã precizeze pe versoul facturii emise termenele de platã, precum şi cele la care pot avea loc limitarea/întreruperea/reluarea prestãrii serviciului de distribuţie şi, respectiv, rezilierea contractului, dupã caz, în situaţia neachitãrii contravalorii serviciilor de distribuţie;
c) sã rezerve beneficiarului, pentru fiecare loc de consum, capacitatea contractatã, în vederea distribuirii cantitãţilor orare/zilnice/lunare de gaze naturale convenite de pãrţi, asigurând distribuirea acestora la locurile de consum; prin excepţie, distribuitorul nu va fi fãcut rãspunzãtor pentru calitatea gazelor naturale în cazul fortuit în care calitatea acestora la intrarea în sistemul de distribuţie nu este în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; excepţia opereazã pânã la data de 30 iunie 2006;
d) sã presteze serviciile de distribuţie a gazelor naturale, potrivit programului de distribuţie, în condiţii de siguranţã şi calitate, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
e) sã limiteze sau, dupã caz, sã întrerupã prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, pentru timpul necesar remedierii avariilor apãrute în sistemul de distribuţie a gazelor naturale, cu anunţarea prealabilã a dispecerilor sistemelor afectate şi, dupã caz, a beneficiarilor, reluarea acesteia urmând sã se facã imediat dupã înlãturarea cauzelor întreruperii;
f) sã verifice şi sã întreţinã periodic contoarele/sistemele de mãsurare a gazelor naturale, la termenele stabilite prin reglementãrile metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar; distribuitorul va suporta toate cheltuielile operaţiunilor de verificare/înlocuire/reparare a contoarelor/ sistemelor de mãsurare a gazelor naturale, cu excepţia situaţiilor în care deteriorarea constatatã la acestea se datoreazã beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia;
g) sã suporte cheltuielile aferente expertizei metrologice şi ale operaţiunilor aferente acesteia, în cazul în care sesizarea beneficiarului sau a consumatorului eligibil, client al acestuia, cu privire la funcţionarea contorului de mãsurare se dovedeşte întemeiatã; în situaţia în care contorul este defect şi nereparabil, distribuitorul este obligat sã asigure, pe cheltuiala proprie, mãsurarea cantitãţilor de gaze cu mijloace de mãsurare conform prevederilor Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro, aprobat prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002;
h) sã rãspundã la/sã soluţioneze reclamaţiile beneficiarului la termenele prevãzute de legislaţia în vigoare;
i) sã asigure parametrii de debit şi presiune ai gazelor naturale distribuite, în conformitate cu prevederile contractului de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia cazului fortuit în care parametrii de debit şi presiune la intrarea în sistemul de distribuţie nu sunt în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; excepţia opereazã pânã la data de 30 iunie 2006;
j) sã permitã beneficiarului accesul la contoarele/ echipamentele de mãsurare utilizate la decontare, în vederea citirii acestora;
k) sã notifice beneficiarului intenţia de limitare sau de întrerupere programatã a livrãrii gazelor naturale şi durata acesteia/cazurile de limitare sau de întrerupere a livrãrii gazelor naturale, cu excepţia urmãtoarelor situaţii:
● nepermiterea accesului personalului împuternicit al distribuitorului, în baza programului convenit de pãrţi, pentru a monta, a verifica sau a citi aparatele de mãsurare ori pentru a verifica şi a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile exploatate de distribuitor, când acestea se aflã pe proprietatea beneficiarului;
● intervenţia beneficiarului la staţia/postul de reglare-mãsurare;
● depãşirea capacitãţii de distribuţie rezervatã, fãrã acordul distribuitorului;
● potenţialul consum fraudulos de gaze naturale/ alimentarea de cãtre beneficiar a unor terţi consumatori/ utilizarea gazelor naturale pentru alte instalaţii de utilizare decât cele aprobate;
l) sã reia, în condiţiile permiterii accesului de cãtre beneficiar, distribuirea gazelor naturale cãtre beneficiar, în termen de maximum 24 de ore de la data încetãrii motivelor întreruperii, cu excepţia urmãtoarelor situaţii:
● încetarea valabilitãţii contractului de distribuţie a gazelor naturale;
● consumul fraudulos de gaze naturale;
m) sã recalculeze consumul de gaze naturale atunci când se constatã defectarea contoarelor/sistemelor/ echipamentelor de mãsurare, în conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã, potrivit reglementãrilor în vigoare;
n) sã anunţe telefonic beneficiarul, în maximum 3 ore de la informare, cu privire la dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea livrãrii, în situaţii de disfuncţionalitate/ periclitare a siguranţei în cadrul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, şi sã notifice ulterior beneficiarului aceastã situaţie, în maximum 12 ore.

CAP. III
Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

1. Beneficiarul are urmãtoarele drepturi:
a) sã aibã acces, în condiţiile legii, la aparatele de mãsurare aflate în incinta distribuitorului, în prezenţa personalului împuternicit al acestuia;
b) sã conteste în mod justificat datele privind cantitãţile de gaze naturale distribuite de cãtre distribuitor şi mãsurate la locul de consum stabilit prin contractul de distribuţie a gazelor naturale;
c) sã solicite distribuitorului întreruperea, contra cost, a distribuţiei gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legatã de funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sale, printr-o notificare transmisã distribuitorului cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodatã şi data reluãrii distribuţiei; pe perioada întreruperii, beneficiarul este obligat la plata componentei fixe pentru rezervarea de capacitate.
2. Beneficiarul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã achite integral şi la termen contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate;
b) sã asigure cantitãţile de gaze naturale ce urmeazã sã fie distribuite, conform programului stipulat ca anexã la contractul de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu dispoziţiile referitoare la condiţiile de calitate prevãzute în normele tehnice aplicabile, precum şi la debitul şi presiunea prevãzute în contract;
c) sã informeze distribuitorul, cu minimum 15 zile lucrãtoare înainte de începerea lunii de livrare, privind cantitãţile de gaze naturale pe care acesta urmeazã sã le distribuie, în limita capacitãţii contractate, conform programului de distribuţie;
d) sã sesizeze imediat distribuitorul în legãturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea contorului de mãsurare la locul de consum şi sã asigure accesul împuternicitului distribuitorului la acesta;
e) sã solicite distribuitorului luarea de mãsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate la instalaţiile distribuitorului situate în incinta beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia.

CAP. IV
Condiţii de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale

1. În cazul în care beneficiarul nu înainteazã în termen distribuitorului notificarea prevãzutã la pct. 2 lit. c) din cap. III "Drepturile şi obligaţiile beneficiarului", se va considera ca fiind valabilã cantitatea prevãzutã în contract.
2. Beneficiarul poate solicita, motivat, modificarea programului de distribuţie, în limita capacitãţii rezervate; modificãrile aduse acestuia vor putea fi convenite de cãtre pãrţi în termen de douã zile lucrãtoare de la data solicitãrii.
3. Modificarea cantitãţilor zilnice de gaze naturale alocate distribuţiei se poate conveni numai în limita capacitãţii rezervate.
4. Prin derogare de la pct. 2 şi 4, beneficiarul poate depãşi capacitatea rezervatã, pentru fiecare loc de consum, prevãzutã în contractul de distribuţie a gazelor naturale, în limita a 5% din aceasta, cu acordul prealabil al distribuitorului, în funcţie de regimul tehnologic optim admis pentru conducte. Pentru luna în care capacitatea rezervatã a fost depãşitã în limita a 5%, distribuitorul va factura beneficiarului o sumã corespunzãtoare noii capacitãţi majorate.
5. Orice depãşire a capacitãţii rezervate, pentru fiecare loc de consum, cu acordul prealabil al distribuitorului, peste limita prevãzutã la pct. 4 atrage perceperea unui tarif suplimentar pentru luna în care capacitatea rezervatã a fost depãşitã, prin majorarea componentei de rezervare a capacitãţii cu 100%, aplicatã la depãşirea de capacitate rezervatã faţã de cea prevãzutã iniţial în contract.
6. Distribuitorul va notifica, motivat, observaţiile formulate în legãturã cu programul de distribuţie, cu minimum 3 zile lucrãtoare înainte de începerea lunii de livrare. În acest sens, pãrţile contractante vor putea conveni modificãrile propuse, în termenul prevãzut la pct. 2. În lipsa unui acord asupra modificãrilor propuse, se va aplica programul de distribuţie prevãzut în contractul de distribuţie a gazelor naturale.

CAP. V
Rãspunderea contractualã

1. În cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, beneficiarul va datora distribuitorului despãgubiri pentru gazele naturale consumate fraudulos conform prejudiciului cauzat, dar care nu vor putea fi în nici un caz inferioare unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantitãţii de gaze naturale, calculatã la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadã de 3 luni.
2. a) În cazul depãşirii capacitãţii rezervate, de cãtre beneficiar sau de cãtre consumatorul eligibil, client al acestuia, fãrã acordul distribuitorului, beneficiarul va datora distribuitorului contravaloarea componentei fixe pentru rezervarea de capacitate, calculatã în funcţie de noua capacitate, atât pentru perioada anterioarã momentului înregistrãrii depãşirii capacitãţii, dar nu mai mult decât începutul anului calendaristic curent, cât şi pentru perioada ulterioarã de valabilitate a contractului.
b) În cazul neasigurãrii capacitãţii rezervate, distribuitorul va datora beneficiarului contravaloarea componentei fixe pentru rezervarea de capacitate, calculatã în funcţie de diferenţa dintre capacitatea rezervatã prin contract şi cea efectiv asiguratã de distribuitor, atât pentru perioada anterioarã momentului neasigurãrii vârfului de consum, dar nu mai mult decât începutul anului calendaristic curent, cât şi pentru perioada ulterioarã de valabilitate a contractului.

CAP. VI
Clauza de confidenţialitate

1. Pãrţile contractante sunt obligate ca pe perioada de valabilitate a contractului de distribuţie a gazelor naturale sã pãstreze confidenţialitatea datelor, a documentelor şi/sau a informaţiilor obţinute în baza acestuia.
2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmãtoarele date, documente şi/sau informaţii:
a) cele pentru a cãror dezvãluire s-a primit acordul scris al celeilalte pãrţi contractante;
b) cele care sunt, la data dezvãluirii lor, de circulaţie publicã;
c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare.

CAP. VII
Notificãri
1. Cu excepţia modificãrilor condiţiilor generale prin decizie a preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, toate notificãrile se vor transmite în scris, prin remitere directã, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire.
2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacã prin contractul de distribuţie a gazelor naturale nu se prevede un alt termen.
3. În cazul în care notificarea se face prin poştã, aceasta va fi transmisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, considerându-se primitã de cãtre destinatar la data menţionatã pe aceastã confirmare de cãtre oficiul poştal primitor.
4. Notificãrile transmise prin fax se considerã primite în prima zi lucrãtoare dupã ce au fost expediate, confirmarea electronicã de transmitere prin fax fiind consideratã dovada recepţiei. Notificãrile remise personal se considerã primite în ziua înregistrãrii lor la destinatar.

CAP. VIII
Forţa majorã

1. Partea care invocã un caz de forţã majorã este obligatã sã îl notifice celeilalte pãrţi în termen de 10 zile de la încetarea evenimentului, notificare urmatã de remiterea documentelor justificative, respectiv a certificatului emis de Camera de Comerţ şi Industrie a României, în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeaşi datã; de asemenea, partea în cauzã este obligatã sã ia mãsurile necesare în vederea limitãrii consecinţelor produse de un asemenea caz.
2. Cazurile de forţã majorã vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
3. Dacã, în caz de forţã majorã, distribuitorul şi/sau beneficiarul nu sunt în mãsurã sã îşi respecte una sau mai multe dintre obligaţiile contractuale, pãrţile trebuie sã se întruneascã într-un termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea forţei majore pentru a adopta mãsurile pe care le estimeazã necesare pentru a face posibilã executarea corespunzãtoare a contractului.
4. În lipsa unui acord al pãrţilor, în termen de 3 luni de la data producerii unui caz de forţã majorã, oricare dintre pãrţi va putea pune capãt unilateral prezentului contract, cu efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

CAP. IX
Dispoziţii finale

Anexa "Definirea unor termeni" face parte integrantã din prezentele condiţii generale de contractare.

ANEXĂ
la condiţiile generale de contractare

DEFINIREA UNOR TERMENI

- Beneficiar - persoanã juridicã, românã sau strãinã, titularã a licenţei de furnizare a gazelor naturale sau care are calitatea de consumator eligibil;
- cantitate contractatã - cantitatea de gaze naturale stabilitã prin contract, exprimatã în mc;
- cantitate orarã/zilnicã/lunarã contractatã - cantitatea de gaze naturale stabilitã prin prezentul contract, exprimatã în mc, cu referire la fiecare orã/zi/lunã calendaristicã cuprinsã în perioada valabilitãţii contractului;
- capacitate rezervatã - capacitatea pe care distribuitorul se obligã sã o ţinã la dispoziţia beneficiarului, în orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilitã în funcţie de cantitatea maximã solicitatã de beneficiar şi acceptatã de distribuitor pentru a fi vehiculatã prin sistemul de distribuţie într-o orã; este exprimatã în mc/orã;
- caz fortuit - eveniment viitor, relativ imprevizibil şi insurmontabil, care atrage reconsiderarea obligaţiilor contractuale ale pãrţii în cauzã;
- distribuitor (operator de distribuţie) de gaze naturale - persoanã juridicã, românã sau strãinã, autorizatã şi licenţiatã, care are ca obiect de activitate distribuţia gazelor naturale, precum şi comercializarea acestora cãtre consumatorii captivi, într-o zonã delimitatã, în baza licenţei de furnizare;
- forţa majorã - împrejurare externã cu caracter excepţional, absolut invincibilã şi imprevizibilã. Forţa majorã exonereazã de rãspundere partea care o invocã, sub condiţia ca împrejurarea în cauzã sã împiedice direct sau indirect partea respectivã sã îşi îndeplineascã obligaţiile ce îi revin conform contractului sau legii. Cazurile de forţã majorã includ, fãrã a se limita la acestea, actele de rãzboi, rebeliunile, tulburãrile civile, asediile, starea de urgenţã, calamitãţile naturale, cutremurul, alunecãrile de teren, accidente grave în sistemul de distribuţie;
- mc de gaze naturale - cantitatea de gaze naturale care ocupã volumul unui cub cu latura de 1 metru, în condiţii standard, la temperatura de 15°C şi presiunea de 1,01325 bar;
- presiune minimã tehnologicã - presiunea minimã necesarã, în regim de limitare la consumator, destinatã menţinerii în funcţiune, în condiţii de siguranţã, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse tehnologic pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile;
- presiune de avarie - presiunea minimã necesarã pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care condiţioneazã securitatea instalaţiilor şi a personalului.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016