Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII din 30 decembrie 2005  de aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONDITII din 30 decembrie 2005 de aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 13 ianuarie 2006
ART. 1
Operatorii economici care cumpãrã lapte de la producãtori în vederea procesãrii sau vânzãrii cãtre unitãţile de procesare pot exercita aceastã activitate numai dacã sunt aprobaţi şi înregistraţi, la cererea lor, în Registrul cumpãrãtorilor, denumit în continuare Registru, condus de cãtre Departamentul de administrare a cotelor de lapte.
ART. 2
Aprobarea cumpãrãtorilor se realizeazã dupã analizarea dosarelor şi verificarea pe teren de cãtre specialiştii din birourile regionale desemnaţi de cãtre directorul Departamentului de administrare a cotelor de lapte, denumit în continuare DACL, privind respectarea urmãtoarelor condiţii:
1. deţinerea unui sistem computerizat sau accesul la un astfel de sistem, care sã garanteze derularea aplicaţiei pentru implementarea sistemului de cote, furnizat de cãtre DACL pentru înregistrarea, stocarea şi transmiterea corespunzãtoare a datelor şi informaţiilor prevãzute la art. 10;
2. deţinerea facilitãţilor necesare mãsurãrii cantitãţii de lapte în unitãţi volumetrice sau masice şi a conţinutului de grãsime din lapte, conform art. 3 pct. E;
3. deţinerea facilitãţilor necesare înregistrãrii cantitãţii de lapte şi a conţinutului de grãsime conform analizelor efectuate în laboratoarele la care se face referire în art. 11 şi de pãstrare a documentelor o perioadã de minimum 3 ani de la sfârşitul anului în care s-a fãcut înregistrarea.
ART. 3
Cererea pentru aprobarea şi înscrierea în Registru se întocmeşte pe un formular al cãrui model este prezentat în anexa nr. 2 şi care cuprinde:
A. Date de identificare ale operatorului economic:
- denumirea şi adresa sediului administrativ al operatorului economic, denumirea şi adresa punctelor de lucru;
- numãrul certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codul unic de înregistrare şi codurile de înregistrare fiscalã ale punctelor de lucru, în cazul când adresa acestora nu corespunde cu adresa sediului şi/sau operatorul deţine mai multe puncte de lucru, numãrul avizului de recunoaştere în cazul grupului de producãtori, numãrul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, codul numeric personal sau numãrul de identificare fiscalã al persoanelor fizice autorizate;
- deţinerea facilitãţilor de comunicare: telefon, fax, e-mail;
- numãrul aprobãrii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentului sau numerele aprobãrilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în cazul deţinerii mai multor puncte de lucru.
B. Forma de organizare a operatorului economic cumpãrãtor:
- societate comercialã, societate agricolã, cooperativã agricolã, asociaţie familialã, persoanã fizicã autorizatã pentru desfãşurarea de activitãţi comerciale, grup de producãtori, asociaţie sau fundaţie, constituite potrivit legii.
C. Sistemul IT:
- deţinerea unui sistem informatic şi performanţele tehnice ale acestuia, deţinerea facilitãţilor de comunicaţii (conexiune Internet).
D. Cantitatea de lapte preconizatã a se cumpãra în anul de cotã
E. Facilitãţi pentru determinarea cantitãţii de lapte şi determinarea conţinutului de grãsime:
- deţinerea facilitãţilor proprii pentru determinarea cantitãţii de lapte şi a conţinutului de grãsime sau deţinerea unui contract de prestãri de servicii cu un laborator pentru determinarea conţinutului de grãsime;
- participarea laboratorului propriu sau a celui contractat la teste interlaboratoare;
- aparatura utilizatã, metoda de prelevare a probelor pentru analiza conţinutului de grãsime, metoda de analizã a conţinutului de grãsime al laptelui;
- numãrul contractului şi denumirea laboratorului aprobat de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor sau acreditat, la care a apelat pentru efectuarea analizelor, în cazul în care nu deţine aceste facilitãţi.
F. Instituţiile bancare şi trezoreria, utilizate pentru derularea operaţiunilor financiare:
- denumirea şi adresa sucursalei bancare, codul IBAN şi codul BIC la trezorerie al operatorului economic cumpãrãtor.
G. Date de identificare ale reprezentantului legal al operatorului economic şi ale persoanelor desemnate de cãtre acesta pentru relaţia cu DACL:
- numele şi prenumele, funcţia, codul numeric personal, adresa exactã a domiciliului stabil, telefon/fax, e-mail.
ART. 4
Formularul la care se face referire în art. 3 se distribuie de cãtre DACL cumpãrãtorilor recunoscuţi cu date de identificare în baza de date a Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Dupã completare, cererile însoţite de documentaţia prevãzutã la art. 5 se transmit prin scrisoare recomandatã sau se depun personal la DACL.
ART. 5
(1) Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele documente, în copie, pentru care solicitantul declarã pe propria rãspundere cã acestea sunt conforme cu originalul:
1. certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document care clarificã identitatea, locaţia şi identificarea fiscalã a agentului economic;
2. aprobarea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor pentru fiecare punct de lucru;
3. certificatul de înregistrare fiscalã pentru fiecare punct de lucru;
4. buletinul/cartea de identitate al/a persoanei fizice autorizate sau al/a reprezentantului legal al cumpãrãtorului.
(2) Anexat formularului de cerere se vor prezenta informaţii suplimentare, semnate de reprezentantul legal, cuprinzând datele pentru fiecare punct de lucru, în cazul în care adresa sediului nu corespunde cu amplasarea punctului de lucru sau cumpãrãtorul deţine mai multe puncte de lucru, în conformitate cu precizãrile din formularul de cerere.
ART. 6
(1) Pentru anul de cotã 2007-2008, DACL înregistreazã toate cererile în ordinea cronologicã a depunerii, pânã la data de 1 martie 2006, în vederea analizãrii şi verificãrii lor.
(2) Specialiştii desemnaţi de directorul DACL analizeazã corectitudinea completãrii formularului de cerere şi existenţa documentelor care însoţesc cererea, menţionate la art. 5.
(3) În situaţia în care cererea a fost corect întocmitã şi este însoţitã de documentaţia solicitatã, directorul DACL desemneazã specialistul care va efectua verificarea la faţa locului şi programeazã controlul, înaintând o copie a dosarului cererii la biroul regional DACL de care aparţine sediul social al cumpãrãtorului, însoţitã de formularul de verificare pe teren, completat cu numele şi prenumele specialistului desemnat pentru control.
(4) În situaţia în care cererea nu a fost corect completatã sau documentele solicitate nu se regãsesc în totalitate, DACL semnaleazã solicitantului motivele pentru care i se returneazã documentele depuse şi i se comunicã posibilitatea depunerii unei noi cereri, cu încadrarea în timpul limitã stabilit la alin. (8).
(5) Specialiştii birourilor regionale, desemnaţi şi planificaţi de directorul DACL pentru controlul în vederea aprobãrii, verificã pe teren, în termen de 60 de zile, dar nu mai târziu de data de 1 mai 2006, autenticitatea documentelor şi modul de îndeplinire a condiţiilor impuse de prezentul regulament.
(6) Pe baza constatãrilor specialistului desemnat, înscrise pe formularul de verificare în teren, şeful biroului regional întocmeşte un raport prin care se recomandã aprobarea şi înscrierea cumpãrãtorilor în Registru sau respingerea aprobãrii, cu explicarea motivelor care au determinat respingerea, pe care îl transmite la DACL.
(7) În termen de cel mult 30 de zile de la data verificãrii pe teren, dar nu mai târziu de data de 1 iunie 2006, directorul DACL emite o decizie de aprobare şi înscriere în Registru sau de respingere, dupã caz, pentru fiecare solicitant. Decizia se comunicã în scris solicitantului, cu motivarea în cazul respingerii, informându-l despre posibilitatea transmiterii unei noi solicitãri, astfel încât sã intre în legalitate pentru a cumpãra lapte de la producãtori, începând cu anul de cotã 2007.
(8) Dupã rezolvarea problemelor care au constituit motivarea respingerii, cumpãrãtorul poate depune o nouã cerere, în termen de 90 de zile de la data primirii rãspunsului privind respingerea solicitãrii, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 2006.
(9) Noua etapã de solicitare parcurge procedura iniţialã, cu încadrarea în aceleaşi termene şi finalizarea la data de 1 februarie 2007 a acţiunii de aprobare, înregistrare şi emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a solicitãrii, pentru anul de cotã 2007-2008.
(10) Decizia de aprobare se emite de cãtre directorul DACL, se aduce la cunoştinţã cumpãrãtorului printr-o scrisoare şi se înscrie în Registrul condus de compartimentul de specialitate din DACL.
(11) Decizia de respingere a aprobãrii, pentru cumpãrãtorii care nu îndeplinesc cerinţele la care se face referire în art. 2-5, emisã de DACL, precum şi motivarea acesteia se aduc la cunoştinţã cumpãrãtorului printr-o scrisoare.
(12) Lista cumpãrãtorilor aprobaţi, înscrişi în Registru, se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, înainte de începerea anului de cotã.
(13) Solicitarea aprobãrii şi a înregistrãrii unor noi cumpãrãtori dupã începerea anului de cotã se poate depune numai pentru anul de cotã urmãtor, la birourile regionale, pânã la data de 1 septembrie.
(14) Directorul DACL dispune şi planificã specialiştii din birourile regionale pentru controlul cumpãrãtorilor aprobaţi şi înregistraţi în Registru. Programul de control, pentru constatarea modului de respectare a condiţiilor impuse de prezentele condiţii, se întocmeşte conform unei analize a riscurilor. Specialiştii nominalizaţi consemneazã în fişa de evaluare situaţia existentã în teren, pe care o înainteazã conducãtorului biroului regional care întocmeşte un raport privind rezultatul controlului, cu recomandarea menţinerii aprobãrii sau a anulãrii acesteia, pe care îl transmite directorului DACL, în vederea consemnãrii în Registrul pentru evidenţa controalelor (data controlului, specialistul care a executat controlul şi rezultatul controlului).
(15) Directorul DACL exclude, prin luarea unei decizii, unitatea cumpãrãtoare care a fost aprobatã şi introdusã în Registru, dacã se dovedeşte cã aceastã unitate:
a) nu mai îndeplineşte cerinţele stabilite în art. 2; sau
b) nu a îndeplinit obligaţiile stabilite în art. 10 pct. 1, privind monitorizarea producãtorilor, cât şi pe cele privind colectarea taxelor.
ART. 7
Împotriva deciziei la care se face referire la art. 6 alin. (11) şi (14) cumpãrãtorii pot face contestaţie la DACL, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data luãrii la cunoştinţã, la care DACL va rãspunde în cel mult 10 zile, dupã care, în cazul nerezolvãrii, se pot adresa instanţei de judecatã.
ART. 8
Cumpãrãtorul aprobat trebuie sã informeze în scris directorul DACL privind intenţia întreruperii activitãţii sale, cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte de punerea în aplicare.
ART. 9
(1) Registrul este ţinut într-o versiune scrisã şi una electronicã în sistemul computerizat al DACL şi va conţine datele privind cerinţele la care se face referire în art. 2-5.
(2) Cumpãrãtorul trebuie sã informeze, în scris, directorul DACL despre schimbarea datelor la care se face referire în art. 3, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data modificãrii.
ART. 10
Cumpãrãtorul se obligã la:
1. monitorizarea producãtorilor care livreazã laptele, monitorizare care cuprinde:
a) numele şi prenumele producãtorului deţinãtor de cotã, codul numeric personal (CNP), codul exploataţiei alocat de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, adresa completã: regiunea, judeţul, comuna, localitatea, strada, numãrul, codul poştal, telefon/fax, e-mail, în cazul persoanelor fizice;
b) denumirea, adresa locaţiei geografice a exploataţiei agricole, cod SIRUTA, codul exploataţiei alocat de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, numãrul certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi codul unic de înregistrare al agenţilor economici, numãrul avizului de recunoaştere a grupului de producãtori, numãrul şi data de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, numele şi prenumele reprezentantului legal, codul numeric personal şi adresa de domiciliu a acestuia, în cazul operatorilor economici;
c) cota individualã de livrãri disponibilã într-o zi datã a anului de cotã, care reprezintã cota fiecãrui producãtor, modificatã prin vânzãri-cumpãrãri, închirieri, conversii, moşteniri, precum şi a celei obţinute prin realocarea din rezerva naţionalã a unor cantitãţi individuale, care duc la creşterea sau diminuarea cotei individuale alocate anterior începerii anului de cotã;
d) cantitatea de lapte livratã individual de fiecare producãtor, cu menţionarea conţinutului mediu de grãsime din lapte, exprimatã în grame per kilogram, precum şi cantitatea de lapte recalculatã în funcţie de conţinutul de grãsime de referinţã individual;
e) procentul de utilizare de cãtre producãtori a cotei individuale de lapte, cantitatea rãmasã disponibilã într-o zi datã, de la începutul fiecãrei perioade de 12 luni începând cu data de 1 aprilie, corespunzãtoare anului de cotã, recalculat în lapte în funcţie de conţinutul de grãsime de referinţã individual;
f) ziua de începere sau de abandonare a livrãrilor de lapte de cãtre producãtor cumpãrãtorului;
2. informarea biroului regional, pânã la data de 25 a fiecãrei luni, cu datele la care se face referire la pct. 1 lit. c), pentru luna precedentã;
3. informarea fiecãrui producãtor, pânã la data de 25 a fiecãrei luni, cu datele din luna precedentã privind:
a) cota totalã disponibilã într-o zi datã a anului, pe baza datelor din ultima zi a lunii;
b) conţinutul de grãsime de referinţã pentru cota individualã disponibilã într-o zi datã a anului, pe baza datelor din ultima zi a lunii;
c) cantitatea de lapte livrat de cãtre producãtor, pe parcursul unei luni date;
d) media cantitãţii de grãsime a laptelui livrat de cãtre producãtor, pe parcursul unei luni date;
e) cantitatea de lapte livratã de cãtre producãtor, în timpul unei luni, recalculatã în funcţie de conţinutul de grãsime de referinţã;
f) media conţinutului de grãsime al laptelui livrat de cãtre producãtor, de la începutul anului de cotã;
g) cantitatea de lapte livratã de cãtre producãtor, de la începutul anului de cotã, recalculatã în funcţie de conţinutul de grãsime de referinţã;
h) cantitatea de lapte disponibilã pentru a fi folositã pânã la sfârşitul anului de cotã, recalculatã în funcţie de conţinutul de grãsime de referinţã;
4. informarea biroului regional, pânã la data de 15 mai, despre datele din anul de cotã trecut, privind:
a) cantitãţile de lapte livrate de cãtre producãtori în timpul anului de cotã;
b) media conţinutului de grãsime al laptelui livrat de producãtori în timpul unui an de cotã;
c) cantitatea totalã de lapte livrat de producãtori în timpul anului de cotã, recalculatã în funcţie de conţinutul de grãsime de referinţã;
d) colectarea şi depozitarea într-un cont bancar al biroului regional a taxelor plãtite în avans pentru depãşirea cotei individuale de livrãri;
5. informarea producãtorilor, pânã la data de 1 iulie, privind datele din anul de cotã trecut:
a) cantitãţile de lapte livrate de producãtor pe durata unui an de cotã;
b) media conţinutului de grãsime al laptelui livrat de producãtor pe perioada unui an de cotã;
c) cantitatea totalã de lapte recalculatã în lapte cu conţinut de grãsime de referinţã, livratã de producãtor pe durata unui an de cotã;
d) colectarea şi pãstrarea într-un cont bancar al biroului regional a plãţilor în avans;
e) stabilirea valorii taxelor individuale pentru depãşirea cotei de livrãri;
6. utilizarea unui sistem de evidenţe care sã cuprindã balanţa intrãrilor şi ieşirilor pentru cantitãţile de lapte şi de grãsime;
7. permiterea accesului personalului DACL desemnat pentru control la toate datele şi informaţiile la care se referã prezentele condiţii;
8. colectarea de la producãtori, depozitarea şi plata taxelor pentru depãşirea cotei individuale de livrãri, conform unei proceduri elaborate de DACL, pânã la data de 31 martie 2006.
ART. 11
(1) Analizele conţinutului de grãsime al laptelui luate în considerare în timpul stabilirii şi al realizãrii cotei individuale de livrãri sunt efectuate de cãtre laboratoare acreditate sau aprobate de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, care:
a) participã la teste interlaboratoare conduse de laboratorul de referinţã pentru controlul calitãţii laptelui, desemnat conform legislaţiei în vigoare;
b) utilizeazã probele de referinţã pregãtite de laboratoarele de referinţã pentru verificarea metodelor de testare.
(2) Laboratorul de referinţã pentru analiza conţinutului de grãsime din lapte, desemnat de cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, furnizeazã cãtre laboratoarele din reţea detalii privind metodele de prelevare a probelor, metodele pentru determinarea conţinutului de grãsime al laptelui şi metodele de testare comparativã şi coordoneazã aplicarea acestora.
ART. 12
Cererile pentru aprobarea şi înscrierea în Registru se depun la DACL începând cu data de 1 februarie 2006.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016