Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL VAMAL din 22 decembrie 1978  (LEGE nr. 30/1978)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL VAMAL din 22 decembrie 1978 (LEGE nr. 30/1978)

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 28 decembrie 1978

CAP.1
Dispoziţii generale
ART. 1
Politica vamalã a Republicii Socialiste România se elaboreazã şi se înfãptuieşte în concordanta cu politica interna şi externa a partidului şi statului.
Politica vamalã contribuie la stimularea şi diversificarea, pe baze economice eficiente, a producţiei interne şi exportului, la satisfacerea cerinţelor economiei naţionale cu materii prime şi alte mãrfuri din import, la lãrgirea cooperãrii economice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale şi a schimburilor culturale şi turistice cu alte state, la creşterea nivelului de trai material şi spiritual al poporului.
ART. 2
Politica vamalã a Republicii Socialiste România se întemeiazã pe principiul constituţional potrivit cãruia comerţul exterior este monopol de stat.
ART. 3
Regimul vamal, stabilit în conformitate cu principiile politicii vamale a Republicii Socialiste România, cuprinde normele privind controlul vamal, vamuirea bunurilor, aplicarea tarifului vamal, precum şi celelalte operaţiuni vamale.
În aplicarea regimului vamal se tine seama de convenţiile la care Republica Socialistã România este parte.
Procedurile vamale şi alte norme privind realizarea activitãţii vamale se stabilesc prin Regulamentul vamal, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 4
Pentru aplicarea regimului vamal sînt organizate şi funcţioneazã, potrivit legii, unitãţi vamale în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi în interiorul tarii.
Intrarea sau ieşirea din Republica Socialistã România a mãrfurilor, mijloacelor de transport şi oricãror altor bunuri este permisã numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
Mãrfurile, mijloacele de transport şi orice alte bunuri care trec frontiera de stat sînt supuse vamuirii.
ART. 5
Activitatea de export şi import a mãrfurilor se efectueazã de unitãţile autorizate potrivit legii.
Exportul şi importul de mãrfuri se realizeazã în conformitate cu prevederile legale în domeniul comerţului exterior şi cooperãrii economice internaţionale, pe baza autorizaţiilor de export şi import, cu respectarea normelor privind vamuirea.
ART. 6
Mãrfurile care se importa sînt supuse taxelor prevãzute în tariful vamal de import, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
Mãrfurile destinate exportului nu sînt supuse taxelor vamale.
ART. 7
În scopul extinderii şi diversificãrii formelor de comerţ exterior şi de cooperare economicã internationala, pe teritoriul Republicii Socialiste România pot fi create porturi şi zone libere în care se asigura facilitãţi vamale potrivit legii.
ART. 8
Introducerea sau scoaterea din ţara a bunurilor destinate uzului personal, familial sau gospodãresc de cãtre persoanele fizice este permisã cu respectarea prevederilor prezentului cod şi a celorlalte dispoziţii legale.
Este interzisã introducerea sau scoaterea de bunuri din ţara de cãtre persoanele fizice, în scopul comercializãrii.
ART. 9
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale rãspunde de înfãptuirea politicii partidului şi statului în domeniul vamal.
ART. 10
Organele vamale rãspund de aplicarea stricta a normelor privind regimul vamal, de luarea mãsurilor corespunzãtoare pentru desfãşurarea fãrã intirziere a vamuirii mãrfurilor la export şi import, precum şi pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea abaterilor de la normele vamale.
ART. 11
Ministerele economice, celelalte organe centrale şi unitãţile cu activitãţi de export şi import rãspund, fiecare în domeniul sau de activitate, de livrarea mãrfurilor pentru export şi primirea mãrfurilor din import în stricta concordanta cu autorizaţiile emise, cu clauzele privind calitatea, cantitatea, termenele de livrare şi alte condiţii prevãzute de lege şi contractele externe încheiate, precum şi de respectarea normelor referitoare la vamuire.
CAP. 2
Dispoziţii privind exportul şi importul
SECŢIUNEA 1
Exportul mãrfurilor
ART. 12
Unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior pot exporta numai mãrfurile care fac obiectul lor de activitate, în baza aprobãrilor şi documentelor prevãzute de lege.
În vederea vamuirii la export, unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa depunã la organele vamale documentele de vamuire şi sa prezinte acestora mãrfurile destinate exportului, raspunzind de exactitatea datelor declarate.
ART. 13
Unitãţile producãtoare de mãrfuri pentru export şi cele autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior rãspund de intirzierea vamuirii mãrfurilor, datoratã neprezentarii în termen a documentelor de vamuire.
ART. 14
Vamuirea la export consta în efectuarea controlului vamal al mãrfurilor şi mijloacelor de transport, în verificarea documentelor de vamuire şi a documentelor de transport insotitoare, precum şi în evidenta mãrfurilor exportate.
Vamuirea se desfãşoarã la unitãţile vamale de la frontiera sau din interiorul tarii.
În scopul accelerarii vamuirii mãrfurilor la export şi pentru evitarea stationarii mijloacelor de transport la frontiera, vamuirea sau controlul la încãrcarea mijloacelor de transport se poate efectua şi la sediul unitãţilor producãtoare de mãrfuri pentru export, în condiţiile prevãzute de Regulamentul Vamal.
ART. 15
Organele vamale sînt obligate sa verifice dacã mãrfurile prezentate corespund cu autorizaţiile de export, sa controleze concordanta dintre datele înscrise în documentele de vamuire şi mãrfurile prezentate, din punct de vedere al cantitãţii, naturii şi destinaţiei lor şi sa sesizeze unitãţile competente despre neconcordantele constatate.
În cazurile în care se constata mãrfuri depreciate, avariate, necorespunzãtor ambalate sau transportate, organele vamale sînt obligate sa retina aceste mãrfuri şi sa sesizeze organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor, care vor verifica situaţia la fata locului şi vor lua mãsurile corespunzãtoare. În aceste situaţii, rãspunderea pentru reţinerea mãrfurilor şi intirzierea expedierii lor revine unitãţilor care au furnizat mãrfurile pentru export sau, dupã caz, celor ce efectueazã transportul.
ART. 16
Întreprinderile de transport sînt obligate sa punã la dispoziţia unitãţilor producãtoare mijloace de transport care, potrivit contractelor economice încheiate, sa asigure livrarea la termen a mãrfurilor de export, evitarea deprecierii şi avarierii mãrfurilor, precum şi securitatea acestora pe tot timpul transportului.
În cazurile în care se constata ca mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la alineatul precedent, organele vamale sesizeazã întreprinderile de transport care sînt obligate sa ia imediat mãsurile necesare. În aceste situaţii, rãspunderea pentru intirzierea provocatã revine întreprinderii care a efectuat transportul mãrfurilor în condiţii necorespunzãtoare.
SECŢIUNEA 2
Importul mãrfurilor
ART. 17
Unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa realizeze importul mãrfurilor în conformitate cu obiectul lor de activitate, în baza aprobãrilor şi documentelor prevãzute de lege şi sa ia mãsurile necesare pentru vamuirea în termen, în vederea introducerii imediate în circuitul economic a mãrfurilor importate.
ART. 18
Pentru vamuirea la import, unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa declare şi sa prezinte mãrfurile sosite, depunind totodatã documentele de vamuire. Unitãţile importatoare rãspund de intirzierea vamuirii mãrfurilor, datoratã neprezentarii în termen a documentelor.
ART. 19
Vamuirea la import consta în efectuarea controlului vamal al mãrfurilor şi mijloacelor de transport, în verificarea documentelor de vamuire şi a documentelor de transport insotitoare, în aplicarea tarifului vamal de import, precum şi în evidenta mãrfurilor importate.
Vamuirea se desfãşoarã la unitãţile vamale de la frontiera sau din interiorul tarii.
În vederea introducerii fãrã intirziere a mãrfurilor în circuitul economic, vamuirea se poate efectua şi la sediul unitãţilor beneficiare de mãrfuri din import.
ART. 20
La vamuirea mãrfurilor sosite din import, organele vamale sînt obligate sa verifice dacã mãrfurile corespund autorizaţiilor de import, sa controleze concordanta dintre datele înscrise în documentele de vamuire şi mãrfurile prezentate din punct de vedere al cantitãţii şi naturii lor.
SECŢIUNEA 3
Tariful vamal
ART. 21
Tariful vamal de import al Republicii Socialiste România se aplica în scopul folosirii avantajelor participãrii la diviziunea internationala a muncii, perfecţionãrii activitãţii economice şi sociale, asigurãrii folosirii largi a pirghiilor economico-financiare în activitatea de comerţ exterior şi reflectãrii preţurilor de import în preţurile interne ale mãrfurilor importate.
ART. 22
La importul de mãrfuri din ţãrile care nu aplica în relaţiile cu Republica Socialistã România tratamentul naţiunii celei mai favorizate în domeniul vamal, taxele prevãzute în tariful vamal de import pot fi majorate.
De asemenea, se pot institui taxe vamale majorate în relaţiile cu ţãrile care introduc majorãri de taxe vamale neconvenite în prealabil.
Majorarea taxelor vamale se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 23
La importul de mãrfuri din ţãrile cu care schimburile comerciale se realizeazã pe baza de convenţii şi protocoale internaţionale, aplicarea taxelor vamale se face potrivit prevederilor acestora.
ART. 24
Taxele vamale se aplica la valoarea în vama a mãrfurilor, care se determina în conformitate cu normele prevãzute în Regulamentul vamal.
ART. 25
Sînt scutite de plata taxelor vamale urmãtoarele bunuri importate de unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior:
a) mostrele, modelele de referinta, probele, materialele publicitare, de reclama şi documentare, în cadrul obiectului de activitate al unitãţilor importatoare, cu respectarea condiţiilor prevãzute de Regulamentul vamal;
b) bunurile care au fost reparate sau înlocuite de partenerii externi; bunurile destinate înlocuirii unor produse importate anterior, conform clauzelor contractuale privind calitatea; bunurile primite în cadrul bonificatiilor acordate; bunurile care se înapoiazã în ţara ca urmare a unei expedieri eronate;
c) bunuri special autorizate de organele prevãzute de lege pentru a fi încorporate în produse de export sau prelucrate în vederea exportului;
d) maşinile, utilajele şi aparatele trimise fãrã plata de partenerii externi pentru producerea de mãrfuri destinate exclusiv exportului, în baza unor contracte încheiate potrivit autorizaţiilor emise;
e) bunurile pentru unitãţile militare şi cele destinate apãrãrii naţionale.
Bunurile scutite de taxe vamale pot fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. Dacã, din considerente economice sau tehnice, este necesarã folosirea lor în alte scopuri, unitãţile care le deţin sînt obligate sa obţinã aprobarea prealabilã a Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi sa plãteascã taxele vamale, calculate la valoarea în vama din momentul intrãrii în ţara a bunurilor.
Organele de control financiar sînt obligate sa verifice modul de folosire a bunurilor importate cu scutire de taxe vamale şi, în caz de abateri, sa ia mãsurile corespunzãtoare.
ART. 26
Prin decret prezidential se pot acorda reduceri sau scutiri de taxe vamale ori institui contingente de mãrfuri scutite de taxe vamale sau se poate suspenda temporar, parţial sau total, aplicarea acestor taxe la importul anumitor mãrfuri.
SECŢIUNEA 4
Societãţi mixte cu sediul în Republica Socialistã România
ART. 27
Societãţile mixte cu sediul în Republica Socialistã România pot exporta sau importa bunuri în cadrul obiectului lor de activitate, în condiţiile prevãzute de lege.
Regimul vamal stabilit pentru unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior se aplica şi societãţilor mixte.
ART. 28
Bunurile introduse în ţara în cadrul aportului de capital social al partenerilor strãini la societãţile mixte sînt scutite de plata taxelor vamale.
CAP. 3
Introducerea sau scoaterea de bunuri din ţara în afarã activitãţii de comerţ exterior
SECŢIUNEA 1
Persoane juridice romane
ART. 29
Persoanele juridice romane pot introduce sau scoate din ţara bunuri, în afarã activitãţii de comerţ exterior, în condiţiile stabilite prin Regulamentul vamal, dacã introducerea sau scoaterea acestora nu este interzisã de lege.
ART. 30
Urmãtoarele categorii de bunuri, introduse în ţara de persoanele juridice romane, sînt scutite de plata taxelor vamale:
a) probele şi materialele pentru experimentari;
b) cãrţile şi alte tiparituri, imprimarile fonice şi pe pelicula, obiectele cu caracter cultural şi didactice, primite în baza unor înţelegeri cu parteneri externi;
c) bunurile provenite din succesiuni testamentare, donaţii sau ajutoare;
d) bunurile aparţinînd organelor centrale şi unitãţilor socialiste primite de la reprezentantele lor în strãinãtate;
e) bunurile care se folosesc cu ocazia unor manifestãri politice, economice, culturale, ştiinţifice, turistice, sportive şi altor acţiuni similare;
f) bunurile strãine care devin, potrivit legii, proprietatea statului roman prin parasire sau confiscare.
Pentru alte categorii de bunuri introduse în ţara se aplica taxele vamale prevãzute în tariful vamal de import.
ART. 31
Bunurile introduse în ţara cu scutire de taxe vamale de cãtre persoanele juridice romane se înregistreazã de acestea în evidentele contabile şi nu pot fi comercializate decît în condiţiile prevãzute de lege.
Organele de control financiar sînt obligate sa urmãreascã destinaţia data acestor bunuri.
ART. 32
Persoanele juridice romane pot scoate din ţara bunuri, în limitele stabilite de lege, cu respectarea prevederilor Regulamentului vamal.
Bunurile scoase din ţara nu sînt supuse taxelor vamale.
SECŢIUNEA 2
Reprezentante ale firmelor comerciale şi organizaţiilor economice strãine
ART. 33
Reprezentantele firmelor comerciale şi ale organizaţiilor economice strãine îşi desfãşoarã activitatea în Republica Socialistã România potrivit obiectului stabilit prin autorizaţia de funcţionare, cu respectarea prevederilor legale.
Acestea pot introduce în ţara bunuri pentru dotarea şi întreţinerea sediilor lor, cu plata taxelor vamale prevãzute în tariful vamal de import. De asemenea, ele pot scoate din ţara, fãrã plata taxelor vamale, bunurile introduse, precum şi bunuri achiziţionate în Republica Socialistã România pentru nevoile lor uzuale, în condiţiile prevãzute de Regulamentul vamal.
ART. 34
Reprezentantele economice, reprezentantele firmelor comerciale şi ale organizaţiilor economice strãine, alte firme şi organizaţii strãine pot introduce în ţara, cu scutire de taxe vamale, mostre şi probe, materiale publicitare, de reclama şi documentare, precum şi articole destinate a fi folosite la tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, simpozioane, competitii şi alte manifestãri similare la care participa. Condiţiile şi normele de introducere în ţara a acestor bunuri se stabilesc prin Regulamentul vamal.
SECŢIUNEA 3
Misiuni diplomatice şi oficii consulare
ART. 35
Misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Socialistã România, precum şi membrii acestora pot introduce sau scoate din ţara, fãrã plata taxelor vamale, bunuri destinate, dupã caz, uzului oficial al misiunilor şi oficiilor ori folosinţei personale ale membrilor lor, în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale la care Republica Socialistã România este parte şi pe baza de reciprocitate.
Introducerea şi scoaterea de bunuri din ţara de cãtre misiunile diplomatice, oficiile consulare şi membrii acestora este permisã cu respectarea prevederilor legii şi a normelor stabilite prin Regulamentul vamal.
ART. 36
Pentru unele categorii de bunuri de consum destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi folosinţei personale a membrilor lor şi familiilor acestora, prin Regulamentul vamal se stabilesc limite în cadrul cãrora se aplica scutiri de plata taxelor vamale. La stabilirea limitelor în care se aplica aceste scutiri se tine seama de condiţiile de reciprocitate.
ART. 37
Bunurile introduse în ţara, cu scutire de taxe vamale, de cãtre misiunile diplomatice şi oficiile consulare, precum şi de cãtre membrii acestora nu pot fi înstrãinate unor persoane care nu beneficiazã de aceleaşi scutiri, decît prin organizaţiile comerciale autorizate şi cu plata taxelor vamale.
ART. 38
Regimul vamal al bunurilor aparţinînd misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare şi membrilor acestora se aplica, în mod corespunzãtor, organizaţiilor internaţionale cu sediul sau care au reprezentante în Republica Socialistã România, precum şi funcţionarilor acestora, în limitele şi condiţiile înţelegerilor internaţionale la care Republica Socialistã România este parte.
CAPITOLUL 4
Trecerea temporarã a mãrfurilor şi celorlalte bunuri peste frontiera de stat
ART. 39
Unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior pot trimite temporar în strãinãtate, în cadrul obiectului lor de activitate şi în condiţiile prevãzute de lege, bunuri pentru:
a) executarea de lucrãri de construcţii, montaj, prestãri de servicii şi alte activitãţi similare;
b) efectuarea de reparaţii sau înlocuiri de bunuri, pe baza înţelegerilor încheiate cu parteneri externi;
c) participarea la tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, competitii şi alte manifestãri similare;
d) operaţiuni în consignaţie;
e) dotãri ale reprezentantelor romane din strãinãtate;
f) alte activitãţi convenite de partea romana cu parteneri externi.
ART. 40
Unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior pot primi temporar din strãinãtate, în cadrul obiectului lor de activitate şi în condiţiile prevãzute de lege, fãrã plata taxelor vamale, bunuri pentru:
a) efectuarea de lucrãri pe baza înţelegerilor încheiate cu parteneri externi, închirieri şi servicii;
b) operaţiuni în consignaţie;
c) participarea la tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, competitii şi alte manifestãri similare;
d) alte activitãţi convenite de partea romana cu parteneri externi.
ART. 41
Persoanele juridice, altele decît unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior, pot scoate sau introduce temporar în ţara bunuri, fãrã plata taxelor vamale, în cadrul obiectului lor de activitate şi în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 42
Titularii operaţiunilor temporare sînt obligaţi sa ia mãsurile necesare pentru înapoierea sau, dupã caz, scoaterea bunurilor din ţara, în termenele stabilite prin Regulamentul vamal.
ART. 43
Pe baza aprobãrii organelor competente, bunurile trimise temporar în strãinãtate sau scoase temporar din ţara pot fi valorificate pe pieţele externe, cu aplicarea normelor vamale în vigoare.
Bunurile primite temporar din strãinãtate sau introduse temporar în ţara pot fi comercializate în Republica Socialistã România cu respectarea dispoziţiilor legale. În aceste cazuri, bunurile sînt supuse taxelor vamale, calculate la valoarea în vama din momentul intrãrii lor în ţara.
CAP. 5
Tranzitul şi alte operaţiuni vamale
ART. 44
Pe teritoriul Republicii Socialiste România este permis tranzitul vamal al mãrfurilor, al mijloacelor de transport şi al altor bunuri, pe cale feratã, maritima, fluviala, aerianã şi rutiera.
Mãrfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri aflate în tranzit vamal nu sînt supuse taxelor vamale.
ART. 45
Bunurile în tranzit vamal se afla sub supraveghere vamalã pînã la vamuirea sau ieşirea lor din ţara.
Bunurile vamuite în interiorul tarii pentru a fi expediate în strãinãtate se considera în tranzit vamal pînã la frontiera.
ART. 46
Bunurile în tranzit care se valorifica pe teritoriul Republicii Socialiste România sînt supuse normelor privind importul şi taxelor vamale de import.
ART. 47
Bunurile strãine pot fi depozitate pe teritoriul Republicii Socialiste România, fãrã plata taxelor vamale, fiind supuse taxelor legale de antrepozitare.
ART. 48
Transportul de bunuri indigene de la un port la altul al Republicii Socialiste România, care se efectueazã pe o apa internationala sau cu acces la o asemenea apa, este supus supravegherii vamale, iar în caz de necesitate, controlului vamal.
CAP. 6
Porturi şi zone libere
ART. 49
Pe teritoriul Republicii Socialiste România pot fi instituite, prin lege, porturi şi zone libere în care bunurile introduse sau scoase sînt exceptate de la plata taxelor vamale.
În porturile şi zonele libere sînt admise mijloace de transport, mãrfuri şi alte bunuri din toate ţãrile cu care Republica Socialistã România are relaţii comerciale. Fac excepţie mãrfurile şi alte bunuri al cãror import este prohibit potrivit legii sau convenţiilor internaţionale la care Republica Socialistã România este parte.
ART. 50
Introducerea şi scoaterea mijloacelor de transport, mãrfurilor şi altor bunuri în şi din porturile şi zonele libere sînt supuse supravegherii vamale, care se efectueazã potrivit Regulamentului vamal.
ART. 51
Bunurile de origine romana sau cele provenite din import pot fi introduse în porturile sau zonele libere, cu îndeplinirea condiţiilor şi formalitãţilor privind exportul sau, dupã caz, trimiterea temporarã.
Bunurile de origine strãinã aflate în porturile sau zonele libere pot fi introduse în ţara cu îndeplinirea condiţiilor şi formalitãţilor privind importul sau, dupã caz, primirea temporarã.
Bunurile aflate în porturile sau zonele libere pot tranzita teritoriul Republicii Socialiste România cu respectarea reglementãrilor legale.
CAP. 7
Introducerea sau scoaterea de bunuri din ţara de persoanele fizice
ART. 52
Persoanele fizice pot introduce sau scoate din Republica Socialistã România numai bunuri de uz personal, familial sau gospodãresc.
Introducerea sau scoaterea de bunuri de cãtre persoanele fizice în scopul comercializãrii este interzisã.
ART. 53
Bunurile care se introduc, se scot din ţara sau care se tranziteaza de persoanele fizice sînt supuse vamuirii.
ART. 54
Bunurile care se introduc sau se scot din Republica Socialistã România de persoanele fizice sînt supuse taxelor cuprinse în tariful vamal pentru bunurile aparţinînd persoanelor fizice, stabilit prin Regulamentul vamal.
Taxele vamale se aplica la valoarea în vama a bunurilor, fãrã a se tine seama de uzura lor.
ART. 55
Este prohibita introducerea în ţara de cãtre persoanele fizice a urmãtoarelor valori şi bunuri:
a) sumele în lei şi titlurile de valoare exprimate în lei, cu excepţia celor autorizate de lege;
b) armele, munitiile şi materiile explozive sau radioactive, cu excepţia armelor de vinatoare, armelor de tir, muniţiilor pentru acestea şi armelor de panoplie, care pot fi introduse în ţara, în condiţiile prevãzute de lege;
c) produsele şi substantele stupefiante şi psihotrope, precum şi produsele şi substantele toxice, cu excepţia celor prescrise medical în condiţiile prevãzute de lege;
d) aparatele de radio-emisie-recepţie, cu excepţia celor a cãror deţinere este autorizata potrivit legii;
e) înscrisurile, tipariturile şi imprimarile, de orice fel, care nu sînt admise de lege;
f) medicamentele în ambalaje dezoriginalizate, sosite prin colete;
g) efectele uzate de îmbrãcãminte, incaltaminte, lenjerie, sosite ca dar prin colete;
h) alte bunuri care nu sînt admise prin reglementãrile legale.
ART. 56
Este prohibita scoaterea din ţara de cãtre persoanele fizice a urmãtoarelor valori şi bunuri:
a) sumele în lei, valutele strãine şi titlurile de valoare, cu excepţia celor autorizate de lege;
b) bunurile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, au primit autorizarea de a fi scoase din ţara temporar;
c) metalele preţioase, pietrele preţioase şi obiectele confectionate din acestea, cu excepţia celor a cãror scoatere din ţara este permisã potrivit legii;
d) armele, munitiile şi materiile explozive sau radioactive, cu excepţia armelor de vinatoare, armelor de tir, muniţiilor pentru acestea şi armelor de panoplie, care pot fi scoase din ţara în condiţiile prevãzute de lege;
e) produsele şi substantele stupefiante şi psihotrope, precum şi produsele şi substantele toxice, cu excepţia celor prescrise medical în condiţiile prevãzute de lege;
f) timbrele filatelice, cu excepţia celor care fac obiectul schimburilor prin unitãţile autorizate sau sînt destinate expozitiilor internaţionale;
g) alte bunuri care nu sînt admise prin reglementãrile legale.
ART. 57
Introducerea sau scoaterea din ţara de cãtre persoanele fizice a urmãtoarelor categorii de bunuri este scutitã de plata taxelor vamale, cu respectarea prevederilor legii şi în condiţiile stabilite prin Regulamentul vamal:
a) bunurile de uz personal, obiectele casnice şi gospodãreşti, materialele de studiu şi documentare aparţinînd persoanelor fizice care se deplaseaza în interes de serviciu sau la studii, pentru o perioada îndelungatã;
b) obiectele de mobilier pentru uzul personal sau familial al persoanelor fizice care se deplaseaza în strãinãtate în misiune permanenta sau în interes de serviciu pe o perioada îndelungatã;
c) efectele personale, medicamentele şi alte bunuri uzuale aparţinînd persoanelor fizice care trec frontiera de stat, aflate în bagajele însoţite sau neinsotite ale acestora;
d) obiectele de arta care se introduc în ţara; cãrţile şi alte publicaţii, înregistrãrile fonice, pe pelicula şi diapozitivele;
e) bunurile consumabile care se introduc sau se scot din ţara de persoanele fizice aflate în interes de serviciu sau la studii, dupã caz, în strãinãtate sau în Republica Socialistã România pe o perioada de peste 30 zile, în baza unor acorduri, contracte sau alte înţelegeri legale;
f) carucioarele şi triciclurile cu sau fãrã motor, precum şi protezele pentru invalizi, cu avizul organelor sanitare;
g) bunurile care se introduc în ţara reparate sau înlocuite în cadrul termenului de garanţie; bunurile care se înapoiazã fiind expediate eronat;
h) bunurile obţinute ca premii sau distincţii oficiale;
i) bunurile strãine introduse în ţara care devin, potrivit legii, proprietatea statului roman prin parasire sau confiscare;
j) bunurile cumpãrate în ţara cu plata în valuta de persoanele fizice strãine.
ART. 58
Limitele valorice sau cantitative pentru bunurile care pot fi introduse sau scoase din ţara de persoanele fizice, cu scutire ori cu plata taxelor vamale, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
Termenele şi condiţiile în care persoanele fizice pot introduce sau scoate temporar din ţara bunuri de uz personal, familial sau gospodãresc se stabilesc prin Regulamentul vamal.
CAP. 8
Organizarea activitãţii vamale. Atribuţii şi raspunderi
ART. 59
Activitatea vamalã are urmãtoarea structura de organizare:
a) Direcţia Generalã a Vamilor
b) Vami
c) Puncte vamale.
Normele de structura ale Direcţiei Generale a Vamilor şi unitãţilor vamale sînt aprobate prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 60
Direcţia Generalã a Vamilor funcţioneazã în subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi are personalitate juridicã.
ART. 61
Vamile şi punctele vamale sînt unitãţi vamale operative, fãrã personalitate juridicã, subordonate Direcţiei Generale a Vamilor.
ART. 62
Vamuirea şi celelalte operaţiuni vamale se efectueazã de organele unitãţilor vamale şi ale Direcţiei Generale a Vamilor.
Vamuirea se efectueazã la unitãţile vamale, precum şi la locul de încãrcare sau descãrcare a mãrfurilor, de cãtre unitatea vamalã cea mai apropiatã. De asemenea, în marile unitãţi producãtoare de mãrfuri pentru export, în staţiile de cale feratã şi în centrele economice unde se desfãşoarã o activitate intensa de export şi import se pot infiinta unitãţi vamale.
ART. 63
Direcţia Generalã a Vamilor are urmãtoarele atribuţii şi raspunderi principale:
a) organizeazã, indruma şi controleazã activitatea unitãţilor vamale;
b) examineazã aspectele vamale care se referã la exportul şi importul mãrfurilor, în vederea elaborãrii propunerilor corespunzãtoare pentru accelerarea vamuirii mãrfurilor destinate exportului şi introducerii fãrã intirziere în circuitul economic a mãrfurilor provenite din import;
c) urmãreşte aplicarea corecta şi uniforma a tarifului vamal de import;
d) analizeazã situaţia contravenţionalã vamalã şi ia mãsurile corespunzãtoare pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la regimul vamal;
e) ia mãsuri pentru selecţionarea de cadre corespunzãtoare activitãţii vamale şi pentru perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului vamal şi educarea acestuia în spiritul aplicãrii legalitãţii socialiste, intaririi disciplinei şi vigilentei;
f) reprezintã în fata instanţelor judecãtoreşti interesele statului în cazurile de încãlcare a normelor vamale;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege.
ART. 64
Unitãţile vamale au urmãtoarele atribuţii şi raspunderi principale:
a) vamuirea mãrfurilor de export şi import în termenele legale şi aplicarea tarifului vamal de import;
b) controlul mijloacelor de transport care trec frontiera de stat;
c) vamuirea mãrfurilor tranzitate, precum şi a celor primite sau trimise temporar;
d) supravegherea vamalã a bunurilor care se afla sub regim vamal;
e) efectuarea controlului vamal şi aplicarea taxelor vamale pentru bunurile aparţinînd persoanelor fizice;
f) sancţionarea abaterilor de la regimul vamal;
g) alte atribuţii în domeniul vamal, prevãzute de lege.
Pentru abaterile comise de personalul vamal se aplica, dupã caz, sancţiuni disciplinare, administrative sau penale.
ART. 65
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, în înfãptuirea politicii vamale a partidului şi statului, are urmãtoarele atribuţii şi raspunderi principale:
a) analizeazã problemele de ansamblu ale activitãţii vamale şi ia mãsuri privind perfecţionarea continua a acesteia;
b) asigura şi controleazã aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul vamal;
c) colaboreazã cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, în vederea luãrii mãsurilor care sa asigure derularea operativã a mãrfurilor la export şi import;
d) acţioneazã pe plan internaţional în vederea obţinerii de facilitãţi vamale pentru accesul mãrfurilor româneşti pe alte pieţe;
e) realizeazã schimburile de experienta cu alte state în domeniul vamal;
f) conduce, indruma şi controleazã activitatea Direcţiei Generale a Vamilor şi a unitãţilor vamale;
g) organizeazã şi urmãreşte realizarea statisticii vamale, împreunã cu Direcţia Centrala de Statistica;
h) elaboreazã norme tehnice de lucru cu privire la aplicarea regimului vamal;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege.
ART. 66
Se instituie Comisia vamalã care are ca atribuţii elaborarea propunerilor privind: aprobarea de reduceri ori scutiri de taxe vamale pentru mãrfurile importate; stabilirea de contingente de mãrfuri scutite de plata taxelor vamale; suspendarea temporarã, parţialã ori totalã, a aplicãrii taxelor vamale la importul mãrfurilor, potrivit prevederilor prezentului Cod.
Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei vamale se stabileşte prin Regulamentul vamal.
ART. 67
Ministerele şi celelalte organe centrale sînt obligate, fiecare în domeniul lor de activitate, sa asigure realizarea sarcinilor ce revin unitãţilor subordonate cu privire la aplicarea regimului vamal şi rãspund de luarea mãsurilor necesare pentru respectarea prezentului Cod.
ART. 68
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Departamentul Aviaţiei Civile iau mãsuri pentru crearea condiţiilor de desfãşurare operativã a activitãţii de vamuire în staţiile de cale feratã, porturi şi aeroporturi, în vederea livrãrii mãrfurilor fãrã intirziere la export şi import.
ART. 69
Ministerul de Interne colaboreazã cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, în vederea organizãrii corespunzãtoare a activitãţii în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi acorda sprijin organelor vamale în executarea atribuţiilor ce le revin.
ART. 70
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi organele sale locale colaboreazã cu organele vamale în vederea apãrãrii patrimoniului cultural naţional şi aplicãrii normelor legale privind introducerea sau scoaterea din ţara a înscrisurilor, imprimarilor şi a altor materiale similare.
CAP. 9
Raspunderi şi sancţiuni
ART. 71
Nerespectarea normelor cu privire la regimul vamal atrage, potrivit legii, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã sau penalã, precum şi materialã sau civilã.
ART. 72
Urmãtoarele fapte sãvîrşite în scopul sustragerii bunurilor de la regimul vamal constituie infracţiunea de contrabanda şi se sancţioneazã cu închisoare de la 2 la 7 ani şi confiscarea parţialã a averii:
a) trecerea peste frontiera a bunurilor prin alte locuri decît cele stabilite pentru controlul vamal sau prin folosirea de documente vamale false ori a unor documente vamale privind alte bunuri, dacã valoarea bunurilor depãşeşte 3.000 lei;
b) trecerea peste frontiera, fãrã autorizaţie, a armelor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a produselor şi substanţelor toxice;
c) sustragerea de la operaţiunile de vamuire a bunurilor, sãvîrşite de una sau mai multe persoane inarmate ori constituite în banda.
Tentativa se pedepseşte.
În cazul în care bunurile care au fãcut obiectul infracţiunii de contrabanda nu au fost gãsite, cel în cauza datoreazã taxele vamale aferente.
ART. 73
În cazul în care trecerea peste frontiera a unor bunuri constituie infracţiune potrivit dispoziţiilor cuprinse în alte legi, fapta se pedepseşte în condiţiile şi cu sancţiunile prevãzute în acele legi.
ART. 74
Faptele care constituie contravenţii la regimul vamal, procedura de constatare şi sancţionare a acestora se stabilesc în Regulamentul vamal.
CAP. 10
Dispoziţii finale
ART. 75
Prezentul Cod intra în vigoare la 90 zile de la publicarea lui în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
Pe aceeaşi data se abroga: Legea nr. 6 din 28 decembrie 1961 privind reglementarea regimului vamal al Republicii Socialiste România; Legea nr. 12 din 20 iunie 1973 privind tariful vamal de import al Republicii Socialiste România, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Acesta lege a fost adoptatã de Marea Adunare Nationala în şedinţa din 22 decembrie 1978.

Preşedintele
Marii Adunãri Naţionale
NICOLAE GIOSAN

Bucureşti, 22 decembrie 1978.

-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Vikram
15 Iulie 2015
onsiderably, the article is in reialty the greatest on this noteworthy topic. I agree with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Saying thanks will not just be sufficient, for the wonderful clarity in your writing. I will immediately grab your rss feed to stay privy of any updates. Pleasant work and much success in your business dealings!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016