Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL DEONTOLOGIC din 26 aprilie 2005  al magistratilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL DEONTOLOGIC din 26 aprilie 2005 al magistratilor

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 mai 2005
Motto: Rolul unui cod deontologic este acela de a forma
conduite, de a înfãţişa ce înseamnã onoare şi respect
în profesie. A-ţi respecta profesia înseamnã a te respecta
pe tine însuţi, respectându-i pe ceilalţi. De aceea, orice cod
deontologic se adreseazã în primul rând omului şi conştiinţei
lui, iar acceptarea lui trebuie sã fie liber consimţitã.CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Rolul Codului deontologic al magistraţilor, denumit în continuare Codul deontologic, este acela de a formula standarde ale conduitei magistratului, pentru ca aceasta sã fie conformã cu onoarea şi cu demnitatea profesiei sale.
ART. 2
(1) Respectarea standardelor de conduitã cuprinse în Codul deontologic este evaluatã de cãtre organele competente, potrivit legii.
(2) Încãlcarea normelor de conduitã conduce la angajarea, potrivit legii, a rãspunderii disciplinare a magistraţilor.
ART. 3
Prezentul cod deontologic se aplicã tuturor magistraţilor de la instanţele judecãtoreşti şi de la parchetele de pe lângã acestea.

CAP. II
Independenţa justiţiei

ART. 4
(1) Magistraţii sunt obligaţi sã apere independenţa justiţiei, descurajând, prin întreaga lor conduitã, orice imixtiune în activitatea judiciarã.
(2) Magistraţii trebuie sã îşi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate, având ca unic temei legea, fãrã a da curs presiunilor şi influenţelor de orice naturã.
(3) Magistraţii au obligaţia sã aducã la cunoştinţã Consiliului Superior al Magistraturii orice presiuni sau ingerinţe în actul de justiţie, indiferent de provenienţa lor.
ART. 5
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, magistraţii nu trebuie sã fie sau sã se lase influenţaţi de doctrine politice.
(2) Magistraţii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formaţiune politicã, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formaţiunile politice şi nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor în astfel de scopuri.
(3) Magistraţii nu pot sã acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o funcţie publicã cu caracter politic.
ART. 6
(1) Magistraţii nu se pot servi de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice.
(2) Magistraţii pot participa la reuniuni publice numai în mãsura în care nu îşi exprimã în acest cadru convingeri politice.
ART. 7
Participarea, în condiţiile permise de lege, a magistraţilor la elaborarea proiectelor de legi, regulamente, tratate sau convenţii internaţionale, precum şi consultarea acestora cu privire la elaborarea unor proiecte nu trebuie sã le afecteze independenţa şi imparţialitatea.

CAP. III
Promovarea supremaţiei legii

ART. 8
Magistraţii au îndatorirea de a contribui la garantarea supremaţiei legii şi a statului de drept, a drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale cetãţenilor.
ART. 9
(1) În cursul procedurii judiciare, magistraţii trebuie sã aibã o atitudine echidistantã, fãrã influenţe legate de rasã, sex, religie, naţionalitate, precum şi de statutul socioeconomic, politic şi cultural al unei persoane.
(2) Magistraţii au îndatorirea de a proteja egalitatea cetãţenilor în faţa legii, asigurându-le un tratament juridic nediscriminatoriu, de a respecta şi apãra demnitatea, integritatea fizicã şi moralã a tuturor persoanelor care participã, în orice calitate, la procedurile judiciare.

CAP. IV
Imparţialitatea magistraţilor

ART. 10
(1) Magistraţii trebuie sã fie imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor profesionale, fiind obligaţi sã decidã în mod obiectiv, fãrã subiectivism şi pãrtinire, liberi de orice relaţii şi influenţe.
(2) Magistraţii trebuie sã îşi îndeplineascã îndatoririle cu prudenţã şi grijã faţã de demnitatea instituţiei şi a tuturor persoanelor implicate.
(3) Magistraţii trebuie sã se abţinã de la orice comportament, act sau manifestare de naturã sã altereze încrederea în imparţialitatea şi independenţa lor.
ART. 11
(1) În cazurile şi condiţiile prevãzute de lege, magistraţii sunt datori sã se abţinã şi sã aducã la cunoştinţã celor competenţi sã dispunã cu privire la abţinere.
(2) Magistratul are obligaţia de a informa conducerea instanţei sau a parchetului în legãturã cu orice situaţie în care existã sau ar putea exista un interes de orice naturã din partea sa ori a altei persoane apropiate acestuia.
ART. 12
(1) Magistraţilor le este permis sã acorde asistenţã juridicã în condiţiile prevãzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenţilor, descendenţilor sau soţilor lor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela ori curatela lor. În asemenea situaţii nu le este îngãduit sã se foloseascã de calitatea de magistrat pentru a influenţa soluţia instanţei de judecatã sau a parchetului ori pentru a crea aparenţa unei astfel de influenţe.
(2) Relaţiile de familie şi sociale ale magistraţilor nu trebuie sã influenţeze soluţiile pe care le adoptã în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

CAP. V
Exercitarea îndatoririlor profesionale

ART. 13
Magistraţii sunt chemaţi sã îşi îndeplineascã cu competenţã şi corectitudine îndatoririle profesionale ce le revin şi sã îşi respecte obligaţiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente şi ordine de serviciu.
ART. 14
Magistraţii sunt datori sã depunã diligenţa necesarã în vederea îndeplinirii cu celeritate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înãuntrul unor termene rezonabile, a lucrãrilor ce le revin conform repartizãrii.
ART. 15
Magistraţii trebuie sã impunã ordine şi solemnitate în timpul soluţionãrii cauzelor şi sã adopte o atitudine demnã, civilizatã şi imparţialã faţã de pãrţi, avocaţi, martori, experţi ori alte persoane şi sã solicite acestora un comportament adecvat.
ART. 16
(1) Magistraţii au obligaţia de a nu dezvãlui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei informaţiile pe care le-au obţinut în aceastã calitate.
(2) În cazul în care, potrivit legii, lucrãrile au un caracter confidenţial, magistraţii sunt obligaţi sã pãstreze materialele respective în incinta instanţei sau parchetului şi sã nu permitã consultarea lor decât în cadrul prevãzut de lege şi de regulament.
ART. 17
Magistraţii sunt obligaţi sã foloseascã resursele şi mijloacele materiale care le sunt puse la dispoziţie, conform destinaţiei lor, exclusiv în interesul instanţelor şi parchetelor.
ART. 18
Magistraţii au îndatorirea de a se preocupa în mod constant de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de menţinerea lor la un nivel corespunzãtor de competenţã profesionalã.
ART. 19
(1) În exercitarea funcţiilor de conducere, magistraţii trebuie sã se preocupe de organizarea activitãţii personalului, sã manifeste iniţiativã şi spirit de responsabilitate. În luarea deciziilor, ei trebuie sã acorde întotdeauna prioritate intereselor instanţei, respectiv ale parchetului, şi bunei administrãri a justiţiei.
(2) Magistraţii cu funcţii de conducere nu pot folosi prerogativele pe care le au pentru a interveni în desfãşurarea proceselor aflate în curs de soluţionare.

CAP. VI
Demnitatea şi onoarea profesiei de magistrat

ART. 20
(1) Atât în exercitarea atribuţiilor profesionale, cât şi în afara acestora magistraţii sunt datori sã se abţinã de la orice acte sau fapte de naturã sã compromitã demnitatea lor în funcţie şi în societate.
(2) Magistraţii trebuie sã apere prestigiul autoritãţii judecãtoreşti şi sã întãreascã încrederea publicã în integritatea şi imparţialitatea acesteia printr-un comportament adecvat în relaţiile cu justiţiabilii, cu colegii, cu reprezentanţii celorlalte organe ale statului, cu întregul corp social.
ART. 21
Magistraţilor nu le este îngãduit sã pretindã sau sã accepte sã îşi rezolve interesele personale, familiale ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetãţenii.
ART. 22
(1) Relaţiile magistraţilor în cadrul colectivelor din care fac parte trebuie sã fie bazate pe respect şi bunã-credinţã, indiferent de vechimea în profesie şi de funcţia acestora.
(2) Magistraţii nu îşi pot exprima pãrerea cu privire la probitatea profesionalã şi moralã a colegilor lor, cu excepţia situaţiei în care aceasta afecteazã imaginea justiţiei.
(3) Datele şi informaţiile cunoscute de magistraţi în legãturã cu aspecte grave legate de lipsa de probitate profesionalã ori moralã a unui coleg vor fi aduse la cunoştinţã Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 23
(1) Magistraţii pot participa la elaborarea unor publicaţii sau studii de specialitate, a unor lucrãri literare ori ştiinţifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic.
(2) Informaţiile privind litigiile aflate pe rolul instanţei ori parchetului, precum şi orice alte informaţii privind activitatea acestora vor fi puse la dispoziţie mijloacelor de comunicare în masã numai prin birourile de informare publicã şi relaţii cu presa, în condiţiile legii.
(3) Magistraţii îşi pot exprima public opinia privind exercitarea dreptului la replicã în cazul în care prin articole de presã sau în emisiuni audiovizuale s-au fãcut afirmaţii defãimãtoare la adresa lor.
ART. 24
Magistraţii nu pot desfãşura acţiuni care, prin natura lor, modul de finanţare ori executare, ar putea, în orice formã, sã impieteze asupra îndeplinirii cu imparţialitate, corectitudine şi în termenele legale a obligaţiilor profesionale.

CAP. VII
Activitãţi incompatibile cu calitatea de magistrat

ART. 25
(1) Magistraţii nu pot cumula aceastã calitate cu nici o altã funcţie publicã sau privatã, cu excepţia funcţiilor didactice din învãţãmântul superior, care pot fi exercitate numai în condiţiile legii, mai puţin funcţiile de conducere administrativã din învãţãmântul superior.
(2) Magistraţii pot participa ca formatori în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri în baza programului stabilit de acestea cu conducerile instanţelor sau parchetelor în care formatorii îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 26
Magistraţilor le este interzisã participarea directã sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asiguratã transparenţa fondurilor în condiţiile legii.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016