Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CAIET DE SARCINI - CADRU din 20 martie 2007  al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CAIET DE SARCINI - CADRU din 20 martie 2007 al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare*)

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 324 bis din 15 mai 2007
__________
*) Aprobat prin <>Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 324 din 15 mai 2007


Obiectul caietului de sarcini-cadru
ART. 1
Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptatã, de cãtre consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitarã, dupã caz, care înfiinţeazã, organizeazã, conduc, coordoneazã şi controleazã funcţionarea serviciul de alimentare cu apã şi de canalizare.
ART. 2
(1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanţã cu necesitãţile obiective ale consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare comunitarã, dupã caz, cu respectarea în totalitate a cerinţelor minimale precizate în caietul de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare.
(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobãrii consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare comunitarã, dupã caz.
(3) Caietele de sarcini se întocmesc pentru fiecare activitate specificã serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare.
ART. 3
La întocmirea caietelor de sarcini, autoritatea publicã localã are obligaţia de a utiliza documentaţia prevãzutã în prezentul caiet de sarcini-cadru, dupã cum urmeazã:
a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activitãţile şi condiţiile tehnice specifice activitãţii desfãşurate sau care se deleagã;
b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identicã a textelor scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole, care vor cãpãta o nouã numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru;
c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adãuga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzãtoare a serviciului.
ART. 4
Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitarã, dupã caz, au obligaţia ca la întocmirea caietului de sarcini sã defineascã specificaţiile tehnice prin referire la reglementãrile tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internã referitoare la standardizarea naţionalã.

CAP. I
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfãşurare a activitãţilor specifice serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionãrii acestui serviciu în condiţii de eficienţã şi siguranţã.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinţã în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfãşurare a serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.
ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantã din documentaţia necesarã desfãşurãrii activitãţii ........ (se trece activitatea specificã serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare) şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bazã.
ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţã, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calitãţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformitãţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referã, de asemenea, la modul de executare a activitãţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrãrilor, precum şi la alte condiţii ce derivã din actele normative şi reglementãrile în vigoare, în legãturã cu desfãşurarea serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare.
(3) Caietul de sarcini precizeazã reglementãrile obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizãrii/prestãrii serviciului/activitãţii ........ (se trece activitatea specificã serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare) şi care sunt în vigoare.
ART. 5
Serviciul public de alimentare cu apã şi de canalizare trebuie sã asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând Q = ..... l/s, Q = ....... mc /zi, mc /an şi presiunea de serviciu minimã ...... mCA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare (se vor completa valorile de debit şi de presiune).
ART. 6
Operatorul se angajeazã sã contracteze şi sã menţinã urmãtoarele tipuri de asigurãri:
a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apã şi de canalizare;
b) asigurare de rãspundere civilã (inclusiv obligaţiile generale faţã de terţi în caz de deces, vãtãmãri corporale sau pierderi ori daune ale proprietãţii);
c) asigurãri pentru acoperirea obligaţiilor cãtre angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.
ART. 7
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare.

CAP. II
Cerinţe organizatorice minimale

ART. 8
Operatorul serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodãrirea apelor, protecţia mediului, urmãrirea comportãrii în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncã;
c) respectarea indicatorilor de performanţã şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotãrârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare;
d) furnizarea autoritãţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cãrora presteazã serviciul de alimentare cu apã şi de canalizare, în condiţiile legii;
e) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apã, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţã şi eficienţã tehnico-economicã, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzãtor dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitarã, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apã potabilã, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
h) monitorizarea strictã a calitãţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apã, în concordanţã cu normele igienico-sanitare în vigoare;
i) captarea apei brute, respectiv descãrcarea apelor uzate orãşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodãrire a apelor;
j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanentã de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apã şi de canalizare;
k) contorizarea cantitãţilor de apã captate, înmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;
l) creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electricã şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
m) limitarea cantitãţilor de apã potabilã distribuitã prin reţelele publice, utilizatã în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul staţiilor de tratare şi epurare;
n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare;
o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotãrâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
p) aplicarea de metode performante de management, care sã conducã la reducerea costurilor de operare;
q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizãri, executate cu forţe proprii şi cu terţi;
r) realizarea unui sistem de evidenţã a sesizãrilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativã a acestora;
s) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
t) ţinerea unei evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separatã pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;
u) personalul necesar pentru prestarea activitãţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotãrârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activitãţii, dacã este cazul;
v) conducerea operativã prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;
w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activitãţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotãrârea de dare în administrare;
x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
ART. 9
Obligaţiile şi rãspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare).
ART. 10
În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publicã localã şi operator.

CAP. III
Serviciul de alimentare cu apã

ART. 11
Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apã sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei în care se vor detalia: amplasarea fiecãrei staţii, tensiunea la intrarea în staţie, tensiunea la ieşirea din staţie, tipul transformatoarelor, puterea fiecãrui transformator, tipul şi puterea de rupere a întrerupãtoarelor, schema monofilarã, schema de mãsurã, automatizare şi protecţie, anul punerii în funcţiune, ultima reparaţie capitalã, ultima verificare profilacticã, utilajele alimentate din staţie, sursa de rezervã etc.).
ART. 12
Datele privind reţelele electrice de forţã şi de iluminat sunt prezentate în anexa nr. ... (se precizeazã numãrul anexei în care sunt descrise toate reţelele de forţã şi de iluminat, inclusiv cele de joasã tensiune, aferente sistemului de alimentare cu apã: amplasarea fiecãrui obiectiv, schemele monofilare defalcate pe obiective, tipul conductoarelor, secţiunea, lungimea, tipul circuitului, instalaţiile de legare la pãmânt, numãrul contactoarelor, întrerupãtoarelor, celulelor, punctelor de iluminat, puterea deservitã de fiecare circuit etc.).
ART. 13
Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare cu apã sunt prezentate în anexa nr. ... (se va indica numãrul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale sistemului de alimentare cu energie termicã).
ART. 14
Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apã-canalizare sunt prezentate în anexa nr. ... (se va indica numãrul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale reţelelor de aer comprimat şi utilitãţi din incinte).
ART. 15
Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apã este prezentat în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei).

SECŢIUNEA 1
Captarea apei brute

ART. 16
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitatea de captare a apei, în aria administrativ-teritorialã ..... (se va completa aria administrativ-teritorialã în care urmeazã sã se presteze activitatea, cu delimitãrile acesteia).
ART. 17
Sursele de apã folosite pentru alimentarea cu apã se situeazã în ........ (se precizeazã locaţia în care sunt amplasate sursele de alimentare cu apã).
ART. 18
Situaţia surselor de apã de adâncime este cea prezentatã în anexa nr. à'61 (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 1, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru, în cazul existenţei captãrii din surse de adâncime).
ART. 19
Situaţia surselor de apã de suprafaţã este cea prezentatã în anexa nr. à'61 (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 2, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru, în cazul existenţei captãrii din surse de suprafaţã).
ART. 20
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecţie sanitarã, a lucrãrilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridicã a acestuia, cãile de comunicaţie, sursele de poluare din zonã etc. sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei).
ART. 21
Instalaţiile electrice aferente captãrii apei cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţã, instalaţii de legare la pãmânt, instalaţii de automatizãri, mãsurã şi control, sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei).
ART. 22
În vederea determinãrii costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, dupã caz:
a) consumul propriu tehnologic de energie electricã de proiect, pentru asigurarea captãrii apei la debitul nominal, este: se trece indicatorul;
b) descrierea instalaţiilor, starea fizicã şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bazã, variaţia consumului specific, în funcţie de debit, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
d) diagramele de variaţie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apã vehiculate, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
e) lista aparatelor de mãsurã pentru determinarea cantitãţii de apã captatã şi a cantitãţii de apã livratã şi caracteristicile acestora este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
f) lista aparatelor de mãsurã pentru determinarea consumurilor de energie electricã din staţia de captare este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
g) schema staţiei de captare a apei, cu poziţionarea utilajelor, construcţiilor şi echipamentelor, planul de amplasare şi poziţia armãturilor în schema normalã de funcţionare, conform anexei nr. ... (se trece numãrul anexei);
h) schema instalaţiei electrice de îmbunãtãţire a factorului de putere, conform anexei nr. ... (se trece numãrul anexei);
i) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
j) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
k) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantitãţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
ART. 23
Prestarea activitãţii de captare a apei se va executa astfel încât sã se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuã a funcţionãrii instalaţiilor;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calitãţii apei;
d) întreţinerea instalaţiilor din staţia de captare;
e) întocmirea sau reactualizarea, dupã caz, a documentaţiei tehnice necesare realizãrii unei exploatãri economice şi în condiţii de siguranţã;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) gradul de utilizare a capacitãţii totale a staţiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuitãţii şi calitãţii apei potabile furnizate;
j) desfãşurarea activitãţilor pe baza principiilor de eficienţã economicã având ca obiectiv reducerea costurilor;
k) menţinerea capacitãţilor de producţie şi exploatarea eficientã prin urmãrirea sistematicã a comportãrii echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativã şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrãrii în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurãrii calitãţii apei brute şi potabile;
m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrãrilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificãri la instalaţii şi echipamente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
o) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea activitãţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activitãţii, dacã este cazul.

SECŢIUNEA a 2-a
Tratarea apei brute

ART. 24
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitatea de tratare a apei, în aria administrativ-teritorialã ...... (se va completa aria administrativ-teritorialã în care urmeazã sã se presteze activitatea, cu delimitãrile acesteia).
ART. 25
Staţia de tratare a apei brute este amplasatã în ....... (se precizeazã locaţia în care este amplasatã staţia de tratare a apei).
ART. 26
Planul de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitarã, a lucrãrilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridicã a acestuia, cãile de comunicaţie, sursele de poluare din zonã etc. sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei).
ART. 27
Instalaţiile electrice aferente staţiei de tratare a apei cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţã, instalaţii de legare la pãmânt, instalaţii de automatizãri, mãsurã şi control, sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei).
ART. 28
Componenţa obiectelor staţiei de tratare este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 3, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 29
În vederea determinãrii costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare staţie de tratare, dupã caz:
a) consumul propriu tehnologic de energie electricã şi de reactivi, de proiect, pentru asigurarea tratãrii apei brute, la debitul nominal, este: ...(se trece indicatorul pentru energia electricã şi cei pentru reactivi, defalcaţi pentru fiecare reactiv în parte);
b) descrierea instalaţiilor, starea fizicã şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bazã şi variaţia consumului specific, în funcţie de debit, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
d) diagramele de variaţie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apã vehiculate, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
e) diagramele de variaţie a cantitãţii de reactiv utilizat, în funcţie de debitul de apã tratatã, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
f) lista aparatelor de mãsurã pentru determinarea cantitãţii şi calitãţii apei brute şi tratate, precum şi caracteristicile acestora este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
g) lista dotãrilor laboratorului chimic şi metodele de analizã necertificate sunt cele din anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
h) lista aparatelor de mãsurã pentru determinarea consumurilor de energie electricã din staţia de tratare a apei brute este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
i) schema staţiei de tratare a apei, cu poziţionarea utilajelor şi poziţia armãturilor în schema normalã de funcţionare, conform anexei nr. ... (se trece numãrul anexei);
j) schema instalaţiei electrice de îmbunãtãţire a factorului de putere, conform anexei nr. ... (se trece numãrul anexei);
k) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
l) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
m) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantitãţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
ART. 30
Prestarea activitãţii de tratare a apei se va executa astfel încât sã se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuã a funcţionãrii instalaţiilor;
b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calitãţii apei;
d) întreţinerea instalaţiilor din staţia de tratare;
e) întocmirea sau reactualizarea, dupã caz, a documentaţiei tehnice necesare realizãrii unei exploatãri economice şi în condiţii de siguranţã;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) gradul de utilizare a capacitãţii totale a staţiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuitãţii şi calitãţii apei potabile furnizate;
j) desfãşurarea activitãţilor pe baza principiilor de eficienţã economicã având ca obiectiv reducerea costurilor;
k) menţinerea capacitãţilor de producţie şi exploatarea eficientã prin urmãrirea sistematicã a comportãrii echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativã şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrãrii în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurãrii calitãţii apei brute şi potabile;
m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrãrilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificãri la instalaţii şi echipamente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
o) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea activitãţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activitãţii, dacã este cazul.

SECŢIUNEA a 3-a
Transportul apei potabile şi/sau industriale

ART. 31
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitatea de transport a apei potabile şi/sau industriale, în aria administrativ-teritorialã .......... (se va completa aria administrativ-teritorialã în care urmeazã sã se presteze activitatea, cu delimitãrile acesteia).
ART. 32
Planul de situaţie cu amplasarea aducţiunii, zonele de protecţie sanitarã, lucrãrile hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridicã a acestuia, cãile de comunicaţie, sursele de poluare din zonã etc. sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei).
ART. 33
Caracteristicile aducţiunii sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 4, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 34
În vederea determinãrii costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare staţie de tratare, dupã caz:
a) consumul propriu tehnologic de energie electricã de proiect, pentru asigurarea transportului apei brute, la debitul nominal este: ...(se trece indicatorul pentru energia electricã);
b) descrierea instalaţiilor, starea fizicã şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
c) diagramele de variaţie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apã vehiculate, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
d) lista aparatelor de mãsurã pentru determinarea cantitãţii apei potabile/brute transportate, precum şi caracteristicile acestora este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
e) lista aparatelor de mãsurã pentru determinarea consumurilor de energie electricã aferente transportului apei potabile/brute este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
f) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice şi funcţionale, conform anexei nr. ... (se trece numãrul anexei);
g) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
h) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
i) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantitãţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
ART. 35
Prestarea activitãţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât sã se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuã a funcţionãrii instalaţiilor;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calitãţii apei;
d) întreţinerea conductelor de transport;
e) întocmirea sau reactualizarea, dupã caz, a documentaţiei tehnice necesare realizãrii unei exploatãri economice şi în condiţii de siguranţã;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) desfãşurarea activitãţilor pe baza principiilor de eficienţã economicã având ca obiectiv reducerea costurilor;
j) menţinerea capacitãţilor de producţie şi exploatarea eficientã prin urmãrirea sistematicã a comportãrii echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativã şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrãrii în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurãrii calitãţii apei brute şi potabile;
l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrãrilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificãri la instalaţii şi echipamente;
m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
n) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea activitãţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activitãţii, dacã este cazul.

SECŢIUNEA a 4-a
Înmagazinarea apei

ART. 36
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitatea de înmagazinare a apei, în aria administrativ-teritorialã ...... (se va completa aria administrativ-teritorialã în care urmeazã sã se presteze activitatea, cu delimitãrile acesteia).
ART. 37
Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate în ..... (se precizeazã locaţia în care sunt amplasate rezervoarele de înmagazinare a apei).
ART. 38
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de protecţie sanitarã, a lucrãrilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridicã a acestuia, cãile de comunicaţie, sursele de poluare din zonã etc. sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei).
ART. 39
Instalaţiile electrice aferente staţiei de înmagazinare a apei cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţã, instalaţii de legare la pãmânt, instalaţii de automatizãri, mãsurã şi control, sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei).
ART. 40
Componenţa obiectelor staţiei de înmagazinare a apei sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 5, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 41
În vederea determinãrii costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, dupã caz:
a) descrierea instalaţiilor, starea fizicã şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
b) lista aparatelor de mãsurã pentru determinarea cantitãţii şi calitãţii apei înmagazinate, precum şi caracteristicile acestora este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
c) schema staţiei de înmagazinare a apei, cu poziţionarea rezervoarelor şi poziţia armãturilor în schema normalã de funcţionare, conform anexei nr. ... (se trece numãrul anexei);
d) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
e) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
f) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantitãţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
ART. 42
Prestarea activitãţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât sã se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuã a funcţionãrii instalaţiilor;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calitãţii apei;
d) întreţinerea instalaţiilor;
e) întocmirea sau reactualizarea, dupã caz, a documentaţiei tehnice necesare realizãrii unei exploatãri economice şi în condiţii de siguranţã;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;
j) desfãşurarea activitãţilor pe baza principiilor de eficienţã economicã având ca obiectiv reducerea costurilor;
k) menţinerea capacitãţilor de producţie şi exploatarea eficientã prin urmãrirea sistematicã a comportãrii echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativã şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrãrii în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurãrii calitãţii apei brute şi potabile;
m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrãrilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificãri la instalaţii şi echipamente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
o) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea activitãţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activitãţii, dacã este cazul.

SECŢIUNEA a 5-a
Distribuţia apei potabile şi/sau industriale

ART. 43
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau industriale, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasaţi pe teritoriul ....... (se trece localitatea unde operatorul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea).
ART. 44
(1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale sunt cele din anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 6, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
(2) Datele aferente contoarelor de apã pe baza cãrora se face facturarea cantitãţii de apã furnizate sunt cele din anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 7, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizaţi sunt cele din anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 8, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 45
Inventarul staţiilor de pompare, repompare şi a staţiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 9, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 46
Inventarul hidranţilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile şi sau industriale este prezentat în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 10, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 47
Branşamentele şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 11, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 48
Planul reprezentând reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei în care se prezintã planul reţelei de distribuţie a apei cu poziţionarea obiectelor aparţinând acesteia).
ART. 49
În vederea determinãrii costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, dupã caz:
a) descrierea instalaţiilor, starea fizicã şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
b) graficul privind numãrul de utilizatori branşaţi în ultimii 5 ani este prezentat în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
c) graficele de variaţie a consumului de apã minim, mediu şi maxim, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 10 ani, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
d) variaţia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
e) variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
f) graficul de variaţie a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculatã conform prevederilor pct. 6.3.5 din anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice, este prezentat în anexa .... (se trece numãrul anexei);
g) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
h) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantitãţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
ART. 50
Prestarea activitãţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât sã se realizeze:
a) întocmirea sau reactualizarea, dupã caz, a documentaţiei tehnice necesare realizãrii unui serviciu de calitate;
b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;
d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
e) urmãrirea permanentã a parametrilor de furnizare;
f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
g) mãsurarea cantitãţii de apã intratã/livratã în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apã în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementãrile metrologice în vigoare;
h) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea activitãţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile de externalizare a activitãţii, dacã este cazul;
i) furnizarea continuã a apei cãtre urmãtoarele instituţii publice:
- spitale;
- policlinici;
- cãmine de bãtrâni;
- leagãne de copii;
- grãdiniţe;
- creşe;
- cãmine pentru persoane cu handicap;
- centre de resocializare a minorilor;
- şcoli.
ART. 51
În activitatea sa operatorul va asigura:
a) urmãrirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţã pentru serviciul de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmãrirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţã se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
b) instituirea unui sistem prin care sã poatã primi informaţii sau sã ofere consultanţã şi informaţii privind orice problemã sau incident care afecteazã sau poate afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţã ai serviciului;
c) ca factura emisã utilizatorului de cãtre furnizor, în vederea încasãrii contravalorii cantitãţii de apã furnizate, sã conţinã suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţã aplicabilã, emisã de autoritãţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat;
d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementãrile noi ce privesc furnizarea apei şi modificãrile survenite la actele normative din domeniu;
e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:
- planificarea anualã a lucrãrilor de reparaţii capitale şi modernizãri ce se vor efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativã sau calitativã a distribuţiei apei potabile;
- data şi ora întreruperii furnizãrii apei;
- data şi ora reluãrii furnizãrii apei;
f) verificarea şi certificarea de cãtre utilizatori a furnizãrii apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, dupã:
- reparaţii planificate;
- reparaţii accidentale;
g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile fãcute de utilizatori în legãturã cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;
h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentãrii cu apã. În acest scop furnizorul asigurã existenţa unor centre de preluare a reclamaţiilor telefonice;
i) bilanţul de apã la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.

CAP. IV
Serviciul de canalizare

ART. 52
Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei în care se vor detalia: amplasarea fiecãrei staţii, tensiunea la intrarea în staţie, tensiunea la ieşirea din staţie, tipul transformatoarelor, puterea fiecãrui transformator, tipul şi puterea de rupere a întrerupãtoarelor, schema monofilarã, schema de mãsurã, automatizare şi protecţie, anul punerii în funcţiune, ultima reparaţie capitalã, ultima verificare profilacticã, utilajele alimentate din staţie, sursa de rezervã etc.).
ART. 53
Datele privind reţelele electrice de forţã şi de iluminat sunt prezentate în anexa nr. ... (se precizeazã numãrul anexei în care sunt descrise toate reţelele de forţã şi de iluminat, inclusiv cele de joasã tensiune, aferente sistemului de alimentare cu apã: amplasarea fiecãrui obiectiv, schemele monofilare defalcate pe obiective, tipul conductoarelor, secţiunea, lungimea, tipul circuitului, instalaţiile de legare la pãmânt, numãrul contactoarelor, întrerupãtoarelor, celulelor, punctelor de iluminat, puterea deservitã de fiecare circuit etc.).
ART. 54
Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de canalizare sunt prezentate în anexa nr. ... (se va indica numãrul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale sistemului de alimentare cu energie termicã).
ART. 55
Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apã canalizare sunt prezentate în anexa nr. ... (se va indica numãrul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale reţelelor de aer comprimat şi utilitãţi din incinte).
ART. 56
Programul de reabilitare a sistemului de canalizare este prezentat în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei).

SECŢIUNEA 1
Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 57
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condiţiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativã ....... (se trece aria teritorial-administrativã unde operatorul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea).
ART. 58
Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiazã de activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate sunt cele din anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 12, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 59
Racordurile şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 13, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 60
Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate şi ale gurilor de scurgere sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 14, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru. Datele se vor completa separat, dacã este cazul, pentru fiecare sistem de canalizare în parte).
ART. 61
Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei în care se prezintã planul sistemului de canalizare cu poziţionarea obiectelor aparţinând acesteia).
ART. 62
Profilurile longitudinale ale reţelei de canalizare, pe tronsoane, sunt prezentate în anexele nr. ..... (se trec numerele anexelor în care se prezintã profilul longitudinal a tronsoanelor sistemului de canalizare).
ART. 63
În vederea determinãrii costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, dupã caz:
a) descrierea instalaţiilor, starea fizicã şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
b) graficul privind situaţia numãrului de utilizatori racordaţi în ultimii 5 ani este prezentat în anexa nr. ...(se trece numãrul anexei);
c) graficele de variaţie a cantitãţii de ape uzate, minimã, medie şi maximã, aferentã utilizatorilor în ultimii 5 ani, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
d) variaţia tarifului în ultimii 5 ani este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
e) variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
f) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
g) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantitãţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
ART. 64
Prestarea activitãţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât sã se realizeze:
a) întocmirea sau reactualizarea, dupã caz, a documentaţiei tehnice necesare realizãrii unui serviciu de calitate;
b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentã;
d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
e) urmãrirea permanentã a parametrilor de furnizare;
f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
g) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea activitãţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activitãţii, dacã este cazul;
ART. 65
În activitatea sa operatorul va asigura:
a) urmãrirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţã pentru serviciul de canalizare aprobaţi. Urmãrirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţã se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
b) instituirea unui sistem prin care sã poatã primi informaţii sau sã ofere consultanţã şi informaţii privind orice problemã sau incidente care afecteazã sau pot afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţã ai serviciului;
c) ca factura emisã utilizatorului de cãtre furnizor, în vederea încasãrii contravalorii serviciului, sã conţinã suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţã aplicabilã, emisã de autoritãţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat;
d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementãrile noi ce privesc activitatea şi modificãrile survenite la actele normative din domeniu;
e) informarea utilizatorilor cu care se aflã în relaţii contractuale despre:
- planificarea anualã a lucrãrilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
- data şi ora întreruperii preluãrii apei uzate la canalizare;
- data şi ora reluãrii serviciului;
f) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile fãcute de utilizatori în legãturã cu calitatea serviciilor;
g) bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizeazã serviciul.

SECŢIUNEA a 2-a
Epurarea apelor uzate

ART. 66
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitatea de epurare a apelor uzate, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasaţi pe teritoriul ....... (se trece localitatea unde operatorul urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea).
ART. 67
Instalaţiile electrice aferente staţiei de epurare cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţã, instalaţii de legare la pãmânt, instalaţii de automatizãri, mãsurã şi control, sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numãrul anexei).
ART. 68
Componenţa pãrţii mecanice a staţiei de epurare a apei uzate este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 15, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 69
Componenţa pãrţii biologice a staţiei de epurare a apei uzate este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 16, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 70
Componenţa staţiei de pompare a apelor uzate este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 17, anexã la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 71
Caracteristicile bazinelor de retenţie sunt: .. (pentru fiecare bazin se completeazã amplasamentul, capacitatea de reţinere, forma, dimensiunile de gabarit şi locul în schema tehnologicã).
ART. 72
Caracteristicile colectoarelor şi gurilor de deversare în emisar a apelor convenţional curate şi a celor epurate sunt: à'61 (se trece emisarul în care se face deversarea, numãrul de colectoare, gurile de deversare etc.).
ART. 73
În vederea determinãrii costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare staţie de tratare, dupã caz:
a) consumul propriu tehnologic de energie electricã şi de reactivi, de proiect, pentru asigurarea epurãrii apei uzate, la debitul nominal este: ...(se trece indicatorul pentru energia electricã şi cei pentru reactivi, defalcaţi pentru fiecare reactiv în parte);
b) descrierea instalaţiilor, starea fizicã şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bazã, variaţia consumului specific, în funcţie de debit, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
d) diagramele de variaţie a energiei consumate de pompe în funcţie de debitele de apã şi de nãmol vehiculate sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
e) diagramele de variaţie a cantitãţii de reactiv utilizate în funcţie de debitul de apã uzatã epuratã sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
f) lista aparatelor de mãsurã şi de analizã pentru determinarea cantitãţii şi calitãţii apei uzate, epurate şi a nãmolurilor, precum şi caracteristicile acestora este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
g) lista dotãrilor laboratorului chimic, metodele de analizã necertificate sunt cele din anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
h) lista aparatelor de mãsurã pentru determinarea consumurilor de energie electricã din staţia de epurare a apelor uzate este prezentatã în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
i) schema staţiei de epurare şi de tratare a nãmolurilor cu poziţionarea utilajelor şi poziţia armãturilor în schema normalã de funcţionare conform anexei nr. ... (se trece numãrul anexei);
j) schema instalaţiei electrice de îmbunãtãţire a factorului de putere conform anexei nr. ... (se trece numãrul anexei);
k) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numãrul anexei);
l) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
m) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantitãţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
ART. 74
Prestarea activitãţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât sã se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuã a funcţionãrii instalaţiilor;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calitãţii apei epurate şi a nãmolurilor supuse valorificãrii;
d) întreţinerea instalaţiilor din staţia de epurare;
e) întocmirea sau reactualizarea, dupã caz, a documentaţiei tehnice necesare realizãrii unei exploatãri economice şi în condiţii de siguranţã;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) gradul de utilizare a capacitãţii totale a staţiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuitãţii şi calitãţii deversate în emisar, a nãmolurilor supuse valorificãrii sau depozitãrii;
j) desfãşurarea activitãţilor pe baza principiilor de eficienţã economicã având ca obiectiv reducerea costurilor;
k) menţinerea capacitãţilor de epurare şi exploatarea eficientã prin urmãrirea sistematicã a comportãrii echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativã şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare şi încadrãrii în normele naţionale privind emisiile poluante;
m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrãrilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificãri, la instalaţii şi echipamente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
o) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea activitãţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activitãţii, dacã este cazul.

Tabelul nr. 1

Inventarul puţurilor de adâncime


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Sistem Debitul maxim Gradul de Diametru Ultimul Tipul
crt. tubaj exploatabil asigurare puţ Adâncimea RK*1) puţului*2)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


_________
*1) reparaţie capitalã
*2) puţ de investigaţie, supraveghere, exploatare


Caracteristicile staţiei de pompare


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Grad de Tip Debit Înãlţimea Puterea Ultimul
crt. asigurare pompã nominal de pompare electricã Randament Turaţie RK
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 2

Situaţia captãrii de suprafaţã


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Tipul de Gradul de Debitul maxim Tipul prizei Ultimul
crt. sursei construcţie asigurare exploatabil de apã RK
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 3

Tratarea apei brute


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N Deznisipator Coagulare Decantoare Filtru Dezinfectare Corectare
r caracter
c chimic
r ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t t d d re camera t d t d de me de me
i e e ac de tip i e i e bit*2) to bit*2) to
p*1) b b tiv bazin p*1) b p*3) b da*4) da*5)
i i amestec i i
t*2)t*2) de t*2) t*2)
reacţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


_________
*1) orizontal, vertical, longitudinal
*2) debitul nominal şi gradul de asigurare
*3) lent, rapid, ultrarapid
*4) clorinare, ozonizare, ultraviolete, biologicã, digodinamicã, altã metodã
*5) deferizare, demanganizare, reducere a duritãţii, eliminare a gazelor dizolvate, corectare a gustului şi/sau a mirosului, altele

Caracteristicile staţiei de pompare


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Grad de Tip Debit Înãlţimea Puterea Randa- Ultimul
crt. asigurare pompã nominal de pompare electricã ment Turaţie RK
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 4

Transportul apei potabile şi/sau industriale


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumire Mater./ Debitul Lun- Delta Ultimul Presi- Pierdere
crt. tronson D(ext)./gros. nominal gime H RK une apã
nomi- exploa-
tare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 5

Înmagazinarea apei


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Tip Capacitatea Grad Rezerva Data Numãr
crt. rezervor*1 de înmaga- de intan- ultimului compartimente
zinare asigu- gibilã RK
rare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


_______
*1) îngropat, semiîngropat, aerian


Tabelul nr. 6

Utilizatorii serviciului de distribuţie a
apei potabile şi/sau industriale


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumire Categorie Tip Debit Dn
crt. utilizator utilizator Adresa apã nominal Presiune branşament
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 7

Contoarele de apã montate la utilizatorii serviciului de distribuţie
a apei potabile şi/sau industriale


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumire Tip Serie Data punerii Data Serie
crt. utilizator Adresã contor contor în funcţiune scadentã sigiliu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 8

Datele aferente utilizatorilor necontorizaţi ai serviciului de
distribuţie a apei potabile şi/sau industriale


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumire Tip Numãr de Unitatea
crt. utilizator Adresã apã locatari comercialã Barem
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 9

Staţiile de pompare, repompare şi de hidrofor aparţinând sistemului
de distribuţie a apei brute şi potabile


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
POMPARE/REPOMPARE HIDROFOR
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumire tip debit înãl- puterea randa- tip volum pute- presi- Ran-
crt. staţie pompã nomi- ţime elec- ment de rezer- re une da-
nal de trica hi- vor com- asi- ment
pom- dro- hidro- pre- gu-
pare for for sor rata
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tabelul nr. 10

Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei brute şi potabile


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denu- Tip M/D(ext)./ Dalta Delata Tip*7) Di Pozi-
crt. mire apã s*1) Q(n)*2) L*3) H*4) PN*5) Q*6) hi- a tio-
tron- dra- me nare
son nrt tru hi-
hi- drant
dra
nt
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


_________
*1) material/diametru exterior/grosime material
*2) debitul nominal
*3) lungime tronson
*4) pierdere de presiune de proiect
*5) presiune nominalã
*6) pierdere procentualã de apã de proiect
*7) subteran, suprateran, pentru stropit spaţii verzi


Tabelul nr. 11

Principalele date aferente branşamentelor


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Adresã Poziţie Lungime Debit Diametru Mate- Diametru Dimensiuni
crt. branşa- cãmin conductã nomi- nominal rial nominal cãmin
ment bransa- nal conduc- con- contor L/l/h
ment ta duc-
ta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tabelul nr. 12

Principalele date aferente utilizatorilor serviciului de canalizare


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denu- Catego- Numãr Debit nominal Unita- Diametru
crt. mire rie Adresa locatari de apã tea Barem racord
utili- utili- comer-
zator zator cialã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 13

Principalele date caracteristice racordurilor


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Adresã Poziţie Lungime Debit Diametru Material Dimensiuni
crt. racord cãmin conductã nominal nominal conductã cãmin L/l/h
racord conductã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 14

Caracteristicile reţelei de transport a apelor uzate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Poziţia cãminelor Poziţia
Nr. Denumire ───────────────────── gurilor
crt. tronson Material Lungime Secţiune Panta rupere spa- inter- de
panta lare sectie scurge-
re
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabelul nr. 15

Componentele staţiei de epurare treapta mecanicã


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Grãtare Site Deznisipator Debit Decantor
crt. ─────────────────────────────────────────────── separator ───────────────
tip*1) debit tip*2) debit tip debit grãsimi tip*3) debit

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


________
*1) grãtar plan cu curãţare manualã, grãtar curb cu curãţare mecanicã, grãtar plan de tip lanţ cu zale, grãtar sitã plan, grãtar sitã rotativ, grãtar sitã rotativ cu cuţit raclor de tip greblã, grãtar sitã cu melc de raclare, alte tipuri
*2) sitã vibratoare, sitã cu tambur, sitã planã curãţatã mecanic, alte tipuri
*3) orizontal, vertical, radial, cu etaj, alt tip


Tabelul nr. 16

Componentele staţiei de epurare treapta biologicã


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N Epurare Filtrare Aerare Decantare Dezinfectare Fermentare Deshi-
r naturalã nãmol dra-
tare
c ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
r de- de- tip*1 debit debit tip debit meto- concen- ana- ae- t v
t bit bit dã*2 traţie ero- roba i o
iaz iri- ba vo- p l
gat vo- lum *3 u
lum m
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


_________
*1) micã sau mare încãrcare, cu discuri, alte tipuri
*2) clorurã de var, clor gazos, radiaţii, alte metode
*3) iazuri, platforme, filtre vacuum, filtre presã, filtre sitã, aparate centrifuge, aparate electroosmotice şi prin procedee tehnice

Tabelul nr. 17

Componentele staţiei de pompare apã uzatã


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Debit Înãlţime Data
crt. Tip nominal pompare Putere Randament Turaţie ultimei RK
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


_________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016