Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 13 decembrie 2010  la Ordinul nr. 26 din 13 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXE din 13 decembrie 2010 la Ordinul nr. 26 din 13 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 886 bis din 29 decembrie 2010

    ANEXA 1

                          Modificãri şi completãri ale
          Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene,
                      aplicabile instituţiilor de credit,
         instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a
                         depozitelor în sistemul bancar

    1. La punctul 5 se abrogã prevederile alineatului (3), iar alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Prin valutã se înţelege altã monedã decât leul."
    2. Punctul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "12. Dacã aplicarea prevederilor prezentelor reglementãri nu este suficientã pentru a oferi o imagine fidelã în înţelesul prevederilor pct. 11, instituţia trebuie sã prezinte informaţii suplimentare în notele explicative."
    3. Punctul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "15. Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisã de asumare a rãspunderii conducerii instituţiei pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit prezentelor reglementãri. Informaţiile cuprinse în aceastã declaraţie sunt cele prevãzute de legea contabilitãţii."
    4. La punctul 16, alineatul (1) se modificã şi se introduc alineatele (3) şi (4) cu urmãtorul cuprins:
    "16 (1) Subunitãţile fãrã personalitate juridicã, care aparţin instituţiilor, persoane juridice române, organizeazã şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţã de verificare, dacã sunt împuternicite în acest sens de cãtre conducerea instituţiei, fãrã a întocmi situaţii financiare, astfel încât aceasta sã permitã determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevãzute de lege, iar persoanele juridice cãrora le aparţin sã poatãã întocmi situaţii financiare anuale.
    ........................................................................................................
    (3) Instituţiile care au subunitãţi fãrã personalitate juridicã organizeazã şi conduc contabilitatea astfel încât sã fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfãşuratã de aceste subunitãţi.
    (4) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin subunitãţi fãrã personalitate juridicã, care aparţin instituţiilor persoane juridice române, se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unitãţi fãrã personalitate juridicã, înfiinţate potrivit legii."
    5. La Capitolul 3 "Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale", dupã pct. 20 se introduce Secţiunea 1^1 cu urmãtorul cuprins:

                                 "SECŢIUNEA 1^1
                  UTILIZATORII ŞI CARACTERISTICILE CALITATIVE
                       ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
                  UTILIZATORII SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

    20^1 Utilizatorii situaţiilor financiare întocmite potrivit prezentelor reglementãri includ investitorii actuali şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienţii, instituţiile statului şi alte autoritãţi, precum şi publicul. Aceştia utilizeazã situaţiile financiare pentru a-şi satisface o parte din necesitãţile lor de informaţii. În funcţie de pãrţile interesate, necesitãţile de informaţii pot include urmãtoarele:
    a) Investitorii. Ofertanţii de capital purtãtor de risc şi consultanţii lor sunt preocupaţi de riscul inerent tranzacţiilor şi de rentabilitatea investiţiilor lor. Ei au nevoie de informaţii pentru a decide dacã ar trebui sã cumpere, sã pãstreze sau sã vândã instrumente de capital. Acţionarii sunt interesaţi şi de informaţii care le permit sã evalueze capacitatea instituţiei de a plãti dividende.
    b) Angajaţii. Personalul angajat şi grupurile sale reprezentative sunt interesaţi de informaţii privind stabilitatea şi profitabilitatea angajatorilor lor. Aceştia sunt interesaţi şi de informaţii care le permit sã evalueze capacitatea instituţiei de a oferi remuneraţii, pensii şi alte beneficii de pensionare, precum şi oportunitãţi profesionale.
    c) Creditorii. Creditorii sunt interesaţi de informaţii care le permit sã determine dacã împrumuturile acordate şi dobânzile aferente vor fi rambursate la scadenţã.
    d) Furnizorii şi alţi creditori. Furnizorii şi alţi creditori sunt interesaţi de informaţii care le permit sã determine dacã sumele care le sunt datorate vor fi plãtite la scadenţã. Furnizorii şi alţi creditori sunt, în general, interesaţi de instituţie pe o perioadã mai scurtã decât creditorii, cu excepţia cazului în care ei sunt dependenţi de continuitatea activitãţii instituţiei, atunci când aceasta este un client major.
    e) Clienţii. Clienţii sunt interesaţi de informaţii despre continuitatea activitãţii unei instituţii, în special atunci când au o colaborare pe termen lung cu instituţia respectivã sau sunt dependenţi de ea.
    f) Instituţiile statului şi alte autoritãţi. Instituţiile statului şi alte autoritãţi sunt interesate de alocarea resurselor şi implicit de activitatea instituţiilor. Acestea solicitã informaţii pentru a reglementa activitatea instituţiilor, pentru a determina politica fiscalã şi ca bazã pentru calculul venitului naţional şi al altor indicatori statistici similari.
    g) Publicul. Instituţiile pot afecta publicul în diferite moduri. De exemplu, instituţiile pot avea o contribuţie substanţialã la economia localã în multe moduri, mai ales prin numãrul de angajaţi şi colaborarea cu furnizorii locali. Situaţiile financiare pot ajuta publicul furnizând informaţii referitoare la evoluţiile recente şi tendinţele legate de prosperitatea instituţiei şi a sferei de activitate a acesteia.
    20^2 Deşi nu toate necesitãţile de informaţie ale utilizatorilor pot fi satisfãcute de situaţiile financiare cu scop general, existã informaţii care pot interesa toţi utilizatorii.

    CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
    20^3 (1) Caracteristicile calitative sunt atributele care determinã utilitatea informaţiei oferite de situaţiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea şi comparabilitatea.
    (2) Inteligibilitatea. O calitate esenţialã a informaţiilor furnizate de situaţiile financiare este aceea cã ele trebuie sã fie uşor înţelese de utilizatori. În acest scop, se presupune cã utilizatorii dispun de cunoştinţe suficiente privind desfãşurarea afacerilor şi a activitãţilor economice, de noţiuni de contabilitate şi au dorinţa de a studia informaţiile prezentate, cu atenţia cuvenitã. Totuşi, informaţiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse în situaţiile financiare datoritã relevanţei lor în luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul cã ar putea fi prea dificil de înţeles pentru anumiţi utilizatori.
    (3) Relevanţa. Pentru a fi utile, informaţiile trebuie sã fie relevante pentru luarea deciziilor de cãtre utilizatori. Informaţiile sunt relevante atunci când influenţeazã deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i pe aceştia sã evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sã confirme sau sã corecteze evaluãrile lor anterioare.
    Relevanţa informaţiei este influenţatã de natura sa şi de pragul de semnificaţie. În anumite cazuri, natura informaţiei este suficientã, prin ea însãşi, pentru a determina relevanţa sa. În alte cazuri, atât natura, cât şi pragul de semnificaţie sunt importante.
    În înţelesul prezentelor reglementãri, se considerã cã o informaţie este semnificativã dacã omisiunea sau prezentarea sa eronatã poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. În analiza semnificaţiei unui element sunt luate în considerare mãrimea şi/sau natura omisiunii sau a declaraţiei eronate judecate în contextul dat.
    (4) Credibilitatea. Pentru a fi utilã, informaţia trebuie sã fie şi credibilã. Informaţia este credibilã atunci când nu conţine erori semnificative, nu este pãrtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere cã reprezintã corect ceea ce şi-a propus sã reprezinte sau ceea ce se aşteaptã, în mod rezonabil, sã reprezinte.
    Pentru a fi credibilã, informaţia trebuie sã reprezinte cu fidelitate tranzacţiile şi alte evenimente pe care aceasta fie şi-a propus sã le reprezinte, fie este de aşteptat, în mod rezonabil, sã le reprezinte.
    Pentru ca informaţia sã prezinte credibil evenimentele şi tranzacţiile pe care îşi propune sã le reprezinte, este necesar ca acestea sã fie contabilizate şi prezentate în concordanţã cu fondul şi realitatea lor economicã, şi nu doar cu forma lor juridicã, potrivit pct. 79 din prezentele reglementãri.
    De asemenea, pentru a fi credibilã, informaţia cuprinsã în situaţiile financiare trebuie sã fie neutrã, adicã lipsitã de influenţe. Situaţiile financiare nu sunt neutre dacã, prin selectarea şi prezentarea informaţiei, influenţeazã luarea unei decizii sau formularea unui raţionament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat.
    În exercitarea raţionamentelor necesare pentru a face estimãrile cerute în condiţii de incertitudine, este necesarã includerea unui grad de precauţie, astfel încât activele şi veniturile sã nu fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile sã nu fie subevaluate.
    Pentru a fi credibilã, informaţia din situaţiile financiare trebuie sã fie completã. O omisiune poate face ca informaţia sã fie falsã sau sã inducã în eroare şi astfel sã nu mai aibã caracter credibil şi sã devinã defectuoasã din punct de vedere al relevanţei.
    (5) Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie sã poatã compara situaţiile financiare ale unei instituţii în timp, pentru a identifica tendinţele în poziţia financiarã şi performanţele sale. Utilizatorii trebuie sã poatã compara situaţiile financiare ale diverselor instituţii, pentru a le evalua poziţia financiarã şi performanţa. Astfel, mãsurarea şi prezentarea efectului financiar al aceloraşi tranzacţii şi evenimente trebuie efectuate într-o manierã consecventã în cadrul unei instituţii şi de-a lungul timpului pentru acea instituţie şi într-o manierã consecventã pentru diferite instituţii.
    O consecinţã importantã a calitãţii informaţiei de a fi comparabilã este ca utilizatorii sã fie informaţi despre politicile contabile utilizate în elaborarea situaţiilor financiare şi despre orice modificare a acestor politici, precum şi despre efectele unor astfel de modificãri. Utilizatorii trebuie sã fie în mãsurã sã identifice diferenţele între politicile contabile pentru tranzacţii şi alte evenimente asemãnãtoare utilizate de aceeaşi instituţie de la o perioadã la alta, cât şi de diferite instituţii. Conformitatea cu prezentele reglementãri, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de instituţie, ajutã la obţinerea comparabilitãţii.
    Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundatã cu simpla uniformitate şi nu trebuie sã devinã un impediment în introducerea de politici contabile îmbunãtãţite. Nu este indicat pentru o instituţie sã continue sã evidenţieze în contabilitate, în aceeaşi manierã, o tranzacţie sau un alt eveniment dacã politica adoptatã nu menţine caracteristicile calitative de relevanţã şi credibilitate. Nu este indicat pentru o instituţie sã-şi lase politicile contabile neschimbate atunci când existã alternative mai relevante şi mai credibile.
    Este, de asemenea, important ca situaţiile financiare sã prezinte informaţii corespunzãtoare pentru perioadele precedente.
    (6) Pentru ca informaţia sã fie relevantã şi credibilã, sunt necesare urmãtoarele:
    - informaţia sã fie oportunã pentru luarea deciziilor de cãtre utilizatori;
    - beneficiile de pe urma informaţiei sã depãşeascã costul acesteia;
    - sã se stabileascã un echilibru între caracteristicile calitative ale informaţiei financiare."
    6. La punctul 21, alineatul (3) se modificã şi se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
    "(3) În înţelesul prezentelor reglementãri:
    a) un activ reprezintã o resursã controlatã de cãtre o instituţie ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptã sã genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie. Un activ este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când este probabilã realizarea unui beneficiu economic viitor de cãtre instituţie şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ã) în mod credibil;
    b) o datorie reprezintã o obligaţie actualã a instituţiei ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea cãreia se aşteaptã sã rezulte o ieşire de resurse care încorporeazã beneficii economice. O datorie este recunoscutã în contabilitate şi prezentatã în bilanţ atunci când este probabil cã o ieşire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligaţii prezente şi când valoarea la care se va realiza aceastã decontare poate fi evaluatã în mod credibil;
    c) capitalurile proprii reprezintã interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei instituţii dupã deducerea tuturor datoriilor sale.
    (4) Beneficiile economice reprezintã potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau echivalente de numerar cãtre instituţie. Aceastã contribuţie se reflectã fie sub forma creşterii intrãrilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de exploatare. Astfel, potenţialul poate fi unul productiv, atunci când activul este utilizat separat sau împreunã cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vânzãrii de cãtre instituţiei. De asemenea, potenţialul poate îmbrãca forma convertibilitãţii în numerar sau echivalente de numerar."
    7. Punctul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "23. Dacã un activ sau o datorie are legãturã cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentatã fie în cadrul elementului la care apare, fie în notele explicative, dacã o asemenea prezentare este esenţialã pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale. De exemplu: o imobilizare corporalã finanţatã parţial din subvenţii, parţial din surse proprii; o imobilizare corporalã reevaluatã, pentru care transferul la rezerve al surplusului din reevaluare se face pe mãsura amortizãrii imobilizãrii; un împrumut obligatar pentru care s-a prevãzut o primã de rambursare a obligaţiunilor; o majorare de capital subscrisã de acţionari la o valoare mai mare decât valoarea nominalã a acţiunilor corespunzãtoare (subscriere cu primã de capital) etc."
    8. Punctul 32 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "32. Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care se referã la un exerciţiu ulterior, precum şi veniturile care, deşi se referã la exerciţiul financiar curent, nu sunt exigibile pânã decât dupã închiderea acestuia, se prezintã la elementul de Activ "Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate". Atunci când orice valoare prezentatã în cadrul elementului de Activ "Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate" este semnificativã, în notele explicative trebuie prezentate particularitãţile fiecãrei categorii de cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate, precum şi explicaţii privind natura şi valoarea acestora."
    9. Punctul 40 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "40. Veniturile încasate înainte de data bilanţului aferent exerciţiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, precum şi cheltuielile care, deşi se referã la exerciţiul financiar curent, se vor plãti numai în cursul unui exerciţiu financiar ulterior, se vor prezenta la elementul de datorii "Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate". Atunci când orice valoare prezentatã în cadrul elementului de datorii "Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate" este semnificativã, în notele explicative trebuie prezentate particularitãţile fiecãrei categorii de venituri înregistrate în avans şi datorii angajate, precum şi explicaţii privind natura şi valoarea acestora."
    10. La punctul 59, alineatul (3) se modificã şi se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Câştigurile reprezintã creşteri ale beneficiilor economice care pot apãrea sau nu ca rezultat din activitatea curentã, dar nu diferã ca naturã de veniturile din aceastã activitate. În contul de profit şi pierdere, câştigurile sunt prezentate, de regulã, la valoarea netã, exclusiv cheltuielile aferente.
    (4) Veniturile se recunosc la valoarea integralã, inclusiv în cazul în care instituţia practicã programe de fidelizare a clienţilor. În acest caz, pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clienţilor ca parte a unei tranzacţii de vânzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, şi care pot fi folosite în viitor de client pentru a obţine bunuri sau servicii gratuite sau la preţ redus, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiţii suplimentare, instituţia înregistreazã în contabilitate un provizion."
    11. La punctul 60, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Pierderile reprezintã reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfãşurãrii activitãţii curente a instituţiei. Acestea nu diferã ca naturã de alte tipuri de cheltuieli. În contul de profit şi pierdere, pierderile sunt prezentate, de regulã, la valoarea netã, exclusiv veniturile aferente."
    12. Prevederile punctului 71 vor deveni cuprinsul alineatului (1) şi se introduc alineatele (2) şi (3) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Veniturile şi cheltuielile care rezultã direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directã între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctã a acestor venituri şi cheltuieli.
    (3) Evaluarea reprezintã procesul prin care se determinã valoarea la care elementele situaţiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate şi prezentate în bilanţ şi contul de profit şi pierdere."
    13. Punctul 72 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "72 (1) Principiul continuitãţii activitãţii. Trebuie sã se prezume cã instituţia îşi desfãşoarã activitatea pe baza principiului continuitãţii activitãţii.
    Acest principiu presupune cã instituţia îşi continuã în mod normal funcţionarea, fãrã a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativã a activitãţii.
    (2) O instituţie nu va întocmi situaţiile financiare anuale pe baza continuitãţii activitãţii dacã organele de conducere stabilesc dupã data bilanţului fie cã intenţioneazã sã lichideze instituţia sau sã înceteze activitatea acesteia, fie cã nu existã nicio altã variantã realistã în afara acestora.
    Deteriorarea rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare, ulterior datei bilanţului, indicã nevoia de a analiza dacã presupunerea privind continuitatea activitãţii este încã adecvatã.
    (3) Dacã administratorii unei instituţii au luat cunoştinţã de unele elemente de nesiguranţã legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuitãţii, aceastã informaţie trebuie prezentatã, împreunã cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform cãreia instituţia nu îşi mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condiţiile ce necesitã prezentãri de informaţii pot apãrea şi ulterior datei bilanţului."
    14. Punctul 73 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "73. Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare şi politicile contabile, în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul."
    15. Punctul 74 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "74.(1) Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, evaluarea trebuie fãcutã pe o bazã prudentã şi, în special:
    a) în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului;
    b) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile apãrute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacã acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
    c) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apãrute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacã acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. În acest scop sunt avute în vedere şi eventualele provizioane, precum şi datoriile rezultate din clauze contractuale;
    d) trebuie sã se ţinã cont de toate deprecierile, indiferent dacã rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustãrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueazã pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere.
    (2) Ca urmare, activele şi veniturile nu trebuie sã fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberatã a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberatã a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile."
    16. Punctul 78 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "78 (1) Principiul necompensãrii. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisã.
    (2) Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bazã de documente justificative. Eventualele compensãri între creanţe şi datorii faţã de aceeaşi instituţie efectuate cu respectarea prevederilor legale, pot fi înregistrate numai dupã contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor corespunzãtoare.
    (3) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidenţiazã distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţã şi cea de cumpãrare/intrare în evidenţã, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operaţiunilor. Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestãrilor reciproce de servicii."
    17. Prevederile punctului 79 vor deveni cuprinsul alineatului (1) şi se introduc alineatele (2) şi (3) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelã a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economicã, punând în evidenţã drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.
    Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrãrii în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie sã reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv sã fie în concordanţã cu realitatea.
    (3) Exemple de situaţii când se aplicã principiul prevalenţei economicului asupra juridicului pot fi considerate: încadrarea, de cãtre utilizatori, a contractelor de leasing în leasing operaţional sau financiar; încadrarea operaţiunilor de pensiune."
    18. Punctul 80 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(80) Principiul pragului de semnificaţie. Valoarea elementelor de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt indicate cu litere mici poate fi combinatã dacã:
    (a) acestea reprezintã o sumã nesemnificativã, în înţelesul pct. 11; sau
    (b) o astfel de combinare oferã un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate sã fie prezentate separat în notele explicative."
    19. Punctul 82 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "82. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evalueazã, de regulã, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt cele prevãzute de prezentele reglementãri. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizãrilor corporale se aplicã prevederile pct.121-126 din prezentele reglementãri."
    20. La punctul 83, alineatul (1), litera c) şi alineatul (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "c) la valoarea justã - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere, pentru bunurile obţinute urmare a executãrii silite a creanţelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar, precum şi pentru instrumente financiare derivate.
    ....
    (3) Prin valoare justã se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunãvoie între pãrţi aflate în cunoştinţã de cauzã, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. Valoarea justã a activelor se determinã, în general, dupã datele de evidenţã de pe piaţã, printr-o evaluare efectuatã, de regulã, de profesionişti calificaţi în evaluare.
    În situaţia în care nu existã date pe piaţã privind valoarea justã, din cauza naturii specializate a activelor şi a frecvenţei reduse a tranzacţiilor, valoarea justã se poate determina prin alte metode utilizate, de regulã, de cãtre profesionişti în evaluare."
    21. La punctul 84, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (11) şi se modificã alineatul (2) şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1^1) În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
    (2) Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajusteazã în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor."
    22. La punctul 85, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizãrilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumatã în scopuri tehnologice, manoperã directã şi alte cheltuieli directe de producţie, costul proiectãrii produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocatã în mod raţional ca fiind legatã de fabricaţia acestora."
    23. Punctul 87 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "87 (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementãri şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) În scopul efectuãrii inventarierii, conducerea instituţiei trebuie sã stabileascã proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.
    În vederea desfãşurãrii în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi evaluare, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregãtire corespunzãtoare, tehnicã şi economicã, cunoscãtoare a domeniului de activitate."
    24. Punctul 88 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, instituţiile trebuie sã procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
    (2) În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectã şi se evalueazã la valoarea contabilã, pusã de acord cu rezultatele inventarierii.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementãri, valoarea contabilã a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupã ce se deduc amortizarea acumulatã, pentru activele amortizabile şi pierderile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
    (4) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenţei, potrivit cãruia se va ţine seama de toate ajustãrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
    (5) Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilã se evidenţiazã distinct în contabilitate, în conturi de ajustãri, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare.
    (6) Pentru elementele de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea contabilã se înregistreazã în contabilitate, pe seama elementelor corespunzãtoare de datorii.
    (7) Capitalurile proprii rãmân evidenţiate la valorile din contabilitate."
    25. Dupã punctul 88 se introduce punctul 88^1 cu urmãtorul cuprins:
    "88^1 (1) Evaluarea imobilizãrilor corporale şi necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilitã în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei. Fac obiectul evaluãrii şi imobilizãrile în curs de execuţie.
    (2) Corectarea valorii imobilizãrilor necorporale şi corporale şi aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueazã, în funcţie de tipul de depreciere existentã, fie prin înregistrarea unei amortizãri suplimentare, în cazul în care se constatã o depreciere ireversibilã, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustãrilor pentru depreciere, în cazul în care se constatã o depreciere reversibilã a acestora.
    (3) În cazul imobilizãrilor corporale şi necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute în vedere, de cãtre evaluatori independenţi sau personalul instituţiei, şi alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
    (4) Pentru a stabili dacã existã deprecieri ale imobilizãrilor corporale şi necorporale, în afara constatãrii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate în considerare surse externe şi interne de informaţii.
    La sursele externe de informaţii se încadreazã aspecte precum:
    - pe parcursul perioadei, valoarea de piaţã a activului a scãzut semnificativ mai mult decât ar fi fost de aşteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizãrii;
    - pe parcursul perioadei au avut loc modificãri semnificative, cu efect negativ asupra instituţiei, sau astfel de modificãri se vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic în care instituţia îşi desfãşoarã activitatea sau pe piaţa cãreia îi este dedicat activul etc.
    Din sursele interne de informaţii se exemplificã urmãtoarele elemente:
    - existã indicii de uzurã fizicã sau moralã a imobilizãrii;
    - pe parcursul perioadei au avut loc modificãri semnificative, cu efect negativ asupra instituţiei, sau astfel de modificãri se vor produce în viitorul apropiat, în ceea ce priveşte gradul sau modul în care imobilizarea este utilizatã sau se aşteaptã sã fie utilizatã. Astfel de modificãri includ: situaţiile în care imobilizarea devine neproductivã, planurile de restructurare sau de întrerupere a activitãţii cãreia îi este dedicatã imobilizarea, precum şi planificarea cedãrii imobilizãrii înainte de data estimatã anterior;
    - raportãrile interne pun la dispoziţie indicii cu privire la faptul cã rezultatele economice ale unei imobilizãri sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate.
    (5) Indiciile de depreciere a imobilizãrilor, puse la dispoziţie de raportãrile interne, includ:
    - fluxul de numerar necesar pentru achiziţionarea unei imobilizãri similare, pentru exploatarea sau întreţinerea imobilizãrii este semnificativ mai mare decât cel prevãzut iniţial în buget;
    - rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevãzut în buget;
    - o scãdere semnificativã a profitului din exploatare prevãzut în buget, respectiv o creştere semnificativã a pierderilor prevãzute în buget, generate de imobilizare etc.
    (6) Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustãri au la bazã constatãrile comisiei de inventariere. Pot exista şi unele indicii cã o pierdere din depreciere recunoscutã în perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporalã sau corporalã nu mai existã sau s-a redus. La aceastã evaluare se ţine cont de surse externe şi interne de informaţii.
    În categoria surselor externe de informaţii se pot încadra urmãtoarele:
    - valoarea de piaţã a imobilizãrii a crescut semnificativ în cursul perioadei;
    - în cursul perioadei au avut loc modificãri semnificative cu efect favorabil asupra instituţiei sau se estimeazã cã astfel de modificãri se vor produce în viitorul apropiat, în mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic în care instituţia îşi desfãşoarã activitatea sau pe piaţa cãreia îi este dedicat activul etc.
    Dintre sursele interne de informaţii se exemplificã urmãtoarele:
    - pe parcursul perioadei au avut loc modificãri semnificative, cu efect favorabil asupra instituţiei, sau astfel de modificãri se vor produce în viitorul apropiat în ceea ce priveşte gradul sau modul în care imobilizarea este utilizatã sau se aşteaptã sã fie utilizatã. Aceste modificãri includ costurile efectuate în timpul perioadei pentru a îmbunãtãţi şi a creşte performanţa imobilizãrii sau pentru a restructura activitatea cãreia îi aparţine imobilizarea;
    - raportãrile interne dovedesc faptul cã performanţa economicã a unei imobilizãri este sau va fi mai bunã decât s-a prevãzut iniţial etc.
    (7) Evaluarea imobilizãrilor corporale la data bilanţului se efectueazã la cost, mai puţin amortizarea şi ajustãrile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluatã, aceasta fiind valoarea justã la data reevaluãrii, mai puţin orice amortizare şi orice pierdere din depreciere cumulatã."
    26. Punctul 89 se modificã şi se completeazã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "89 (1) La data ieşirii din cadrul instituţiei sau la darea în consum, bunurile se evalueazã şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluatã pentru imobilizãrile corporale care au fost reevaluate).
    (2) Activele constatate minus în gestiune se scot din evidenţã la data constatãrii lipsei acestora.
    (3) La scoaterea din evidenţã a activelor, se reiau la venituri ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora."
    27. Punctul 90 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "90. Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizãrii pe o bazã continuã, pe o perioadã mai mare de un an, în scopul desfãşurãrii activitãţilor instituţiei. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor pct. 91 şi 92."
    28. La punctul 91, alineatul (1) se modificã şi se introduc alineatele (1^1) şi de la (3) - (9) cu urmãtorul cuprins:
    "91 (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economicã trebuie redus cu ajustãri calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active în mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economicã (amortizare).
    (1^1) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economicã reprezintã alocarea sistematicã a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga duratã de utilizare economicã. Valoarea amortizabilã este reprezentatã de cost sau altã valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluatã).
    ....
    (3) Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţ la valoarea contabilã, aceasta fiind reprezentatã de costul de achiziţie, costul de producţie sau altã valoare care substituie costul, diminuatã cu amortizarea cumulatã pânã la acea datã, precum şi cu pierderile cumulate din depreciere.
    (4) Metoda de amortizare folositã trebuie sã reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteaptã sã fie consumate de instituţie.
    (5) Metoda de amortizare se aplicã de o manierã consecventã pentru toate activele de aceeaşi naturã şi având condiţii de utilizare identice, în funcţie de politica contabilã adoptatã.
    (6) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinatã de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizãri corporale.
    (7) În cazul în care imobilizãrile corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilã adoptatã, entitatea înregistreazã în contabilitate o cheltuialã cu amortizarea sau o cheltuialã corespunzãtoare ajustãrii pentru deprecierea constatatã.
    (8) O modificare semnificativã a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizãri corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care imobilizãrile corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptã pe o perioadã îndelungatã, poate fi justificatã revizuirea duratei de amortizare.
    (9) În cazuri excepţionale, inclusiv în situaţia prevãzutã la pct. 121 alin. (4) din prezentele reglementãri, durata de amortizare stabilitã iniţial se poate modifica, aceastã reestimare conducând la o nouã cheltuialã cu amortizarea pe perioada rãmasã de utilizare."
    29. La punctul 95, alineatul 1 se modificã şi se introduc alineatele (3) - (6) cu urmãtorul cuprins:
    "95 (1) O imobilizare necorporalã este un activ identificabil, nemonetar, fãrã suport material şi deţinut pentru furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.
    ....
    (3) O imobilizare necorporalã îndeplineşte criteriul de a fi identificabilã când:
    a) este separabilã, adicã poate fi separatã sau divizatã de instituţie şi vândutã, transferatã, autorizatã, închiriatã sau schimbatã, fie individual, fie împreunã cu un contract corespunzãtor, un activ identificabil sau o datorie identificabilã; sau
    b) decurge din drepturi contractuale sau de altã naturã legalã, indiferent dacã acele drepturi sunt transferabile sau separabile de instituţie sau de alte drepturi şi obligaţii.
    (4) O instituţie controleazã o imobilizare dacã instituţia are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei şi de a restricţiona accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporalã pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizãrii de cãtre instituţie.
    (5) Anumite imobilizãri necorporale pot fi pãstrate în sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software), documentaţie legalã (în cazul unei licenţe sau al unui brevet) sau peliculã. Pentru a stabili dacã o imobilizare care încorporeazã atât elemente corporale, cât şi necorporale ar trebui tratatã ca imobilizare corporalã sau ca imobilizare necorporalã, o instituţie evalueazã care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fãrã acel software specific se include în valoarea acelei imobilizãri corporale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integrantã a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporalã.
    (6) Listele de clienţi nu se recunosc ca imobilizãri necorporale."
    30. Punctul 96 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "96 (1) O imobilizare necorporalã trebuie recunoscutã în bilanţ dacã se estimeazã cã va genera beneficii economice pentru instituţie şi costul sãu poate fi evaluat în mod credibil.
    (2) Pentru a stabili dacã o imobilizare necorporalã generatã intern îndeplineşte criteriile de recunoaştere, o instituţie clasificã generarea imobilizãrii într-o fazã de cercetare şi o fazã de dezvoltare. Dacã o instituţie nu poate face distincţia între faza de cercetare şi cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizãri necorporale, instituţia trateazã cheltuielile cu acel proiect ca şi cum ar fi determinate doar de faza de cercetare.
    (3) Nicio imobilizare necorporalã care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoaşte. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuialã atunci când sunt generate, deoarece în faza de cercetare a unui proiect intern, o instituţie nu poate demonstra cã o imobilizare necorporalã existã şi cã aceasta va genera beneficii economice viitoare.
    (4) Cercetarea este investigaţia originalã şi planificatã întreprinsã în scopul câştigãrii unor cunoştinţe sau înţelesuri ştiinţifice ori tehnice noi.
    (5) Exemple de activitãţi de cercetare sunt:
    a) activitãţile al cãror scop este acela de a obţine cunoştinţe noi;
    b) identificarea, evaluarea şi selecţia finalã a aplicaţiilor descoperirilor fãcute prin cercetare sau a altor cunoştinţe;
    c) cãutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; şi
    d) formularea, elaborarea, evaluarea şi selecţia finalã a alternativelor posibile pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunãtãţite."
    31. La punctul 97, dupã alineatul (2) se introduc alineatele (3) şi (4) cu urmãtorul cuprins:
    "(3) În situaţiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaşte numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei pãrţi a acestora şi, dupã caz, şi de datorii şi capitaluri proprii, indiferent dacã este realizat ca urmare a cumpãrãrii sau ca urmare a unor operaţiuni de fuziune. Transferul este în legãturã cu o afacere, reprezentatã de un ansamblu integrat de activitãţi şi active organizate şi administrate în scopul obţinerii de profituri, înregistrãrii de costuri mai mici sau alte beneficii. Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, instituţiile trebuie sã procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinãrii valorii individuale a acestora. Aceasta se efectueazã, de regulã, de cãtre profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.
    (4) Fondul comercial generat intern nu se recunoaşte ca activ deoarece nu este o resursã identificabilã (adicã nu este separabil şi nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de altã naturã) controlatã de instituţie, care sã poatã fi evaluatã credibil la cost."
    32. Punctul 100 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "100. Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note."
    33. Punctul 101 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "101 (1) În cadrul altor imobilizãri necorporale se înregistreazã cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de instituţie, programele informatice create sau achiziţionate de la terţi, pentru necesitãţile proprii de utilizare, reţete, formule, modele, proiecte, prototipuri precum şi alte imobilizãri necorporale.
    (2) Programele informatice, precum şi celelalte imobilizãri necorporale înregistrate la elementul "Alte imobilizãri necorporale", se amortizeazã pe durata prevãzutã pentru utilizarea lor de cãtre instituţia care le deţine.
    (3) În cazul programelor informatice achiziţionate împreunã cu licenţele de utilizare, dacã se poate efectua o separare între cele douã active, acestea sunt contabilizate şi amortizate separat."
    34. La punctul 102, alineatele (1) şi (5) se modificã şi se introduce alineatul (1^1) cu urmãtorul cuprins:
    "102 (1) Imobilizãrile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetãrii sau a altor cunoştinţe într-un plan sau proiect ce vizeazã producţia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunãtãţite substanţial, înainte de începerea producţiei sau utilizãrii comerciale.
    (1^1) O imobilizare necorporalã generatã de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaşte dacã, şi numai dacã, o instituţie poate demonstra toate elementele urmãtoare:
    a) fezabilitatea tehnicã pentru finalizarea imobilizãrii necorporale, astfel încât aceasta sã fie disponibilã pentru utilizare sau vânzare;
    b) intenţia sa de a finaliza imobilizarea necorporalã şi de a o utiliza sau vinde;
    c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporalã;
    d) modul în care imobilizarea necorporalã va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, instituţia poate demonstra existenţa unei pieţe pentru producţia generatã de imobilizarea necorporalã ori pentru imobilizarea necorporalã în sine sau, dacã se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizãrii necorporale;
    e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare şi de altã naturã adecvate pentru a completa dezvoltarea şi pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporalã;
    f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizãrii necorporale pe perioada dezvoltãrii sale.
    ....
    (5) Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative."
    35. Punctul 104 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "104. Un element raportat drept cheltuialã într-o perioadã nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizãri necorporale."
    36. Punctul 107 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "107. O imobilizare necorporalã trebuie scoasã din evidenţã la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa."
    37. Punctul 108 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "108 (1) În cazul scoaterii din evidenţã a unei imobilizãri necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizatã a imobilizãrii şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentãrii în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile care apar o datã cu încetarea utilizãrii sau ieşirea unei imobilizãri necorporale se determinã ca diferenţã între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netã, ca venituri sau cheltuieli, dupã caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupã caz."
    38. La punctul 109, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Terenurile şi clãdirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreunã. O creştere a valorii terenului pe care se aflã o clãdire nu afecteazã determinarea valorii amortizabile a clãdirii".
    39. La punctul 111, alineatul (2) se modificã şi se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) În costul unei imobilizãri corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionatã imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi instituţia are o obligaţie legatã de demontare, mutare a imobilizãrii corporale şi de refacere a amplasamentului.
    ...
    (4) În cazul în care o clãdire este demolatã pentru a fi construitã o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute dupã natura lor, fãrã a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. Acelaşi tratament contabil se aplicã şi cheltuielilor reprezentând valoarea neamortizatã a clãdirii demolate."
    40. Punctul 116 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "116 (1) În cazul scoaterii din evidenţã a unei imobilizãri corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizatã a imobilizãrii şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentãrii în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile obţinute în urma casãrii sau cedãrii unei imobilizãri corporale trebuie determinate ca diferenţã între veniturile generate de scoaterea din evidenţã şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netã, ca venituri sau cheltuieli, dupã caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupã caz."
    41. La punctul 121, alineatele (2) şi (3) se modificã şi se introduce alineatul (5) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Amortizarea calculatã pentru imobilizãrile corporale astfel reevaluate se înregistreazã în contabilitate începând cu exerciţiul financiar urmãtor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
    (3) Evaluãrile efectuate cu ocazia reorganizãrilor de întreprinderi (fuziuni, divizãri) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementãri contabile, aceste evaluãri efectuânduse în scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilanţ. Fac excepţie situaţiile în care data situaţiilor financiare care stau la baza reorganizãrii coincide cu data situaţiilor financiare anuale.
    ....
    (5) Dacã o imobilizare corporalã complet amortizatã mai poate fi folositã, cu ocazia reevaluãrii acesteia i se stabileşte o nouã valoare şi o nouã duratã de utilizare economicã, corespunzãtoare perioadei estimate a se folosi în continuare."
    42. La punctul 123, alineatele (3), (6), (7) şi (9) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Dacã un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.
    ...
    (6) Reevaluãrile trebuie fãcute cu suficientã regularitate, astfel încât valoarea contabilã sã nu difere substanţial de cea care ar fi determinatã folosind valoarea justã de la data bilanţului. Valoarea justã a imobilizãrilor corporale este determinatã, în general, plecând de la valoarea lor de piaţã.
    (7) Dacã un activ dintr-o grupã de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauzã cã nu existã o piaţã activã pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustãrile cumulate de valoare.
    ...
    (9) Dacã valoarea justã a unei imobilizãri corporale nu mai poate fi determinatã, valoarea activului prezentatã în bilanţ trebuie sã fie valoarea sa reevaluatã la data ultimei reevaluãri, din care se scad ajustãrile cumulate de valoare."
    43. Punctul 125 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "125. Ajustãrile de valoare se calculeazã în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizãrii la încheierea acelui exerciţiu financiar."
    44. La punctul 129, alineatul (2) se modificã şi se introduc alineatele (21) - (23) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Activele de natura stocurilor se evalueazã la valoarea contabilã, mai puţin ajustãrile pentru depreciere constatate. Ajustãri pentru depreciere se constatã inclusiv pentru stocurile fãrã mişcare. În cazul în care valoarea contabilã a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueazã pânã la valoarea realizabilã netã, prin constituirea unei ajustãri pentru depreciere.
    (2^1) Înregistrarea în contabilitate a intrãrii stocurilor se efectueazã la data transferului riscurilor şi beneficiilor.
    (2^2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietãţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:
    - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rãmân contabilizate în bilanţul debitorului pânã la vânzarea lor;
    - bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încã factura, care trebuie înregistrate în activele cumpãrãtorului;
    - bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţã, transferul de proprietate având loc;
    - bunuri vândute şi nelivrate încã, pentru care a avut loc transferul proprietãţii. De exemplu, la vânzãrile cu condiţia de livrare "ex-work", bunurile vândute ies din stocul vânzãtorului din momentul punerii lor la dispoziţia cumpãrãtorului etc. "
    (2^3) Atunci când existã o modificare a utilizãrii unei imobilizãri corporale, în sensul cã aceasta urmeazã a fi îmbunãtãţitã în perspectiva vânzãrii, la momentul luãrii deciziei privind modificarea destinaţiei, în contabilitate se înregistreazã transferul activului din categoria imobilizãri corporale în cea de stocuri. Transferul se înregistreazã la valoarea neamortizatã a imobilizãrii. Dacã imobilizarea corporalã a fost reevaluatã, concomitent cu reclasificarea activului se procedeazã la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia."
    45. Dupã punctul 129, se introduce pct. 129^1 cu urmãtorul cuprins:
    "129^1. În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzãrii şi care ulterior îşi schimbã destinaţia, urmând a fi folosite de instituţie pe o perioadã îndelungatã sau sã fie închiriate unor terţi, în contabilitate se înregistreazã un transfer de la stocuri la imobilizãri corporale. Transferul se efectueazã la data schimbãrii destinaţiei, la valoarea la care activele erau înregistrate în contabilitate."
    46. La punctul 131, alineatele (4) şi (7) se modificã şi se introduce alineatul (8) cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecãrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpãrate în timpul perioadei. Media poate fi calculatã periodic sau dupã fiecare recepţie. Perioada de calcul nu trebuie sã depãşeascã durata medie de stocare.
    ...
    (7) O instituţie trebuie sã utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au naturã şi utilizare similare. Noţiunea de "utilizare similarã" este proprie fiecãrei instituţii. Pentru stocurile cu naturã sau utilizare diferitã, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificatã.
    (8) O diferenţã în localizarea geograficã nu este suficientã pentru a justifica alegerea de metode diferite."
    47. La punctul 133, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Titlurile de tranzacţie sunt înscrise în bilanţ la valoarea de piaţã, iar titlurile de plasament la valoarea cea mai micã dintre valoarea de piaţã şi cea de achiziţie."
    48. Punctul 141 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "141 (1) Valoarea recunoscutã ca provizion trebuie sã constituie cea mai bunã estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
    Cea mai bunã estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o instituţie ar plãti-o, în mod raţional, pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului sau pentru transferarea acesteia unei terţe pãrţi la acel moment.
    (2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintã valoarea actualizatã a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaţiei. În acest caz, actualizarea provizioanelor se face întrucât, datoritã valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor ieşiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilanţului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor ieşiri de resurse de aceeaşi valoare, dar care apar mai târziu.
    (3) Actualizarea provizioanelor se efectueazã, de regulã, de cãtre persoane specializate. Rata de actualizare utilizatã reflectã evaluãrile curente pe piaţã ale valorii-timp a banilor şi ale riscurilor specifice datoriei."
    49. La punctul 147, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) O subvenţie guvernamentalã poate îmbrãca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporalã), caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justã."
    50. Prevederile punctului 149 vor deveni cuprinsul alineatului (1) şi se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul în care într-o perioadã se încaseazã subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încã efectuate, subvenţiile primite nu reprezintã venituri ale acelei perioade curente."
    51. La punctul 152, alineatul (5) se modificã şi se introduce alineatul (5^1) cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistreazã în conturile de rezerve corespunzãtoare în contrapartidã cu contul "Repartizarea profitului". Profitul contabil rãmas dupã aceastã repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul "Rezultatul reportat", de unde urmeazã a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotãrâte de adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectueazã dupã adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
    (5^1) În contul 5811 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperitã" se evidenţiazã distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent."
    52. Punctul 156 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "156 (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.
    (2) În accepţiunea prezentelor reglementãri, prin autorizarea situaţiilor financiare anuale se înţelege aprobarea acestora de cãtre un consiliul director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizãrii instituţiei, în vederea înaintãrii lor spre aprobare, conform legii.
    (3) Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc pânã la data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar dacã acele evenimente au loc dupã declararea publicã a profitului sau a altor informaţii financiare selectate.
    (4) Pot fi identificate douã tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:
    a) cele care fac dovada condiţiilor care au existat la data bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale; şi;
    b) cele care oferã indicaţii despre condiţii apãrute ulterior datei bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale.
    (5) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, instituţia ajusteazã valorile recunoscute în situaţiile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilanţului.
    (6) Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului, care conduc la ajustarea situaţiilor financiare şi care impun ajustarea de cãtre instituţie a valorilor recunoscute în situaţiile sale financiare sau recunoaşterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute, sunt urmãtoarele:
    a) soluţionarea ulterioarã datei bilanţului a unui litigiu care confirmã cã o instituţie are o obligaţie prezentã la data bilanţului. Instituţia ajusteazã orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaşte un nou provizion. Ca urmare, instituţia nu prezintã o datorie contingentã;
    b) falimentul unui client, apãrut ulterior datei bilanţului, confirmã de obicei cã la data bilanţului exista o pierdere aferentã unei creanţe comerciale şi, în consecinţã, instituţia trebuie sã ajusteze valoarea contabilã a creanţei comerciale;
    c) descoperirea de fraude sau erori ce aratã cã situaţiile financiare anuale sunt incorecte.
    (7) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, instituţia nu îşi ajusteazã valorile recunoscute în situaţiile sale financiare, pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanţului.
    (8) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului care nu conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţã a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.
    (9) Dacã o instituţie primeşte, ulterior datei bilanţului, informaţii despre condiţiile ce au existat la data bilanţului, instituţia trebuie sã actualizeze prezentãrile de informaţii ce se referã la aceste condiţii, în lumina noilor informaţii.
    (10) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor. În consecinţã, o instituţie trebuie sã prezinte urmãtoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativã de astfel de evenimente ulterioare datei bilanţului:
    a) natura evenimentului; şi
    b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform cãreia o astfel de estimare nu poate sã fie fãcutã."
    53. La punctul 157, alineatele (1) şi (8) se modificã şi se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu urmãtorul cuprins:
    "157 (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
    (1^1) Corectarea erorilor se efectueazã la data constatãrii lor.
    (1^2) Corectarea erorilor aferente perioadelor anterioare, constatate în contabilitate, se efectueazã pe seama rezultatului reportat şi nu se considerã încãlcare a principiului intangibilitãţii.
    ....
    (8) Erorile aferente exerciţiului financiar curent se corecteazã prin stornarea (înregistrarea în roşu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrãrii inverse, în funcţie de politica contabilã şi de programele informatice utilizate) operaţiunii contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzãtoare a operaţiunii în cauzã."
    54. La punctul 162, alineatele (1) şi (2) se modificã, iar la alineatul (4) se introduce litera c) cu urmãtorul cuprins:
    "162 (1) Politicile contabile reprezintã principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o instituţie la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmãtoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizãrilor, reevaluarea imobilizãrilor corporale sau pãstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuialã, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc.
    (2) În aplicarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, instituţiile trebuie sã dezvolte politici contabile proprii care se aprobã de administratori, potrivit legii. În cazul instituţiilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobã de persoanele care au obligaţia gestionãrii instituţiei respective. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activitãţii, în colaborare cu specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscãtori ai activitãţii desfãşurate şi ai strategiei adoptate de instituţie.
    ....
    (4) c) inteligibile."
    55. La punctul 163, alineatul (2) se modificã şi se introduc alineatele (2^1)-(2^6) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul modificãrii unei politici contabile, instituţiile trebuie sã menţioneze în notele explicative natura modificãrii politicii contabile, precum şi motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferã informaţii credibile şi mai relevante, pentru ca utilizatorii sã poatã aprecia dacã noua politicã contabilã a fost aleasã în mod adecvat, efectul modificãrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa realã a rezultatelor activitãţii.
    (2^1) Schimbãrile de politici contabile pot fi determinate de:
    a) iniţiativa instituţiei, caz în care schimbarea trebuie justificatã în notele explicative la situaţiile financiare anuale;
    b) o decizie a unei autoritãţi competente şi care se impune instituţiei (schimbare de reglementare), caz în care schimbarea nu trebuie justificatã în notele explicative, ci doar menţionatã în acestea.
    (2^2) Schimbarea conducãtorilor instituţiei nu justificã schimbarea politicilor contabile.
    (2^3) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfãşurarea activitãţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimãri ale: clienţilor incerţi; uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţã utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile etc.
    (2^4) Procesul de estimare implicã raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile avute la dispoziţie. O estimare poate necesita revizuirea dacã au loc schimbãri privind circumstanţele pe care s-a bazat aceastã estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau a unei mai bune experienţe.
    (2^5) O modificare în baza de evaluare aplicatã reprezintã o modificare în politica contabilã şi nu reprezintã o modificare în estimãrile contabile. Dacã instituţia are dificultãţi în a face distincţie între o schimbare de politicã contabilã şi o schimbare de estimare, schimbarea se trateazã ca o modificare a estimãrii.
    (2^6) Efectul modificãrii unei estimãri contabile se va recunoaşte prospectiv prin includerea sa în rezultatul:
    - perioadei în care are loc modificarea, dacã aceasta afecteazã numai perioada respectivã (de exemplu, ajustarea pentru clienţi incerţi); sau
    - perioadei în care are loc modificarea şi al perioadelor viitoare, dacã modificarea are efect şi asupra acestora (de exemplu, durata de viaţã utilã a imobilizãrilor corporale)."
    56. Prevederile punctului 168 vor deveni cuprinsul alineatului (1) şi se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) O instituţie prezintã informaţii care sã permitã utilizatorilor situaţiilor sale financiare sã evalueze importanţa instrumentelor financiare pentru poziţia şi performanţa sa financiarã."
    57. La punctul 169, dupã alineatul (4) se introduc alineatele (4^1)-(4^3), iar dupã alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Se specificã toate situaţiile în care instituţia a depus garanţii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligaţii în favoarea unui terţ, menţionându-se, de asemenea şi valoarea acestora.
    (4^2) În cazul existenţei de garanţii, o instituţie prezintã:
    - valoarea contabilã a activelor financiare pe care le-a gajat drept garanţii reale pentru datorii sau datorii contingente; şi
    - termenii şi condiţiile aferente gajãrii.
    (4^3) Când o instituţie deţine garanţii reale şi are dreptul de a vinde sau regaja garanţia realã în lipsa imposibilitãţii de respectare a obligaţiilor de cãtre proprietarul garanţiei reale, aceasta prezintã:
    - valoarea justã a oricãror astfel de garanţii reale vândute sau regajate, şi dacã instituţia are sau nu obligaţia de a le returna; şi
    - termenii şi condiţiile asociate cu utilizarea garanţiilor reale.
    ....
    (6) Pentru împrumuturile recunoscute la data de raportare, o instituţie prezintã:
    - detaliile oricãror neexecutãri ale obligaţiilor privind durata principalului, dobânda, condiţiile de rambursare a acelor împrumuturi de platã;
    - încãlcãri ale condiţiilor aferente acordului de împrumut, care permit creditorului sã solicite rambursarea acceleratã. Informaţiile nu se solicitã dacã încãlcãrile au fost remediate sau condiţiile împrumutului au fost renegociate la data de raportare sau înainte de aceasta;
    - valoarea contabilã a împrumuturilor, pentru care nu a fost onoratã obligaţia la data de raportare; şi
    - dacã obligaţia neexecutatã a fost remediatã sau dacã au fost renegociate condiţiile împrumuturilor, înainte ca situaţiile financiare sã fie autorizate pentru emitere."
    58. Punctul 182 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "182. Pentru elementele de activ considerate active imobilizate, în sensul pct. 90-120 din prezentele reglementãri, în notele explicative se vor furniza şi urmãtoarele informaţii:
    (a) Mişcãrile diverselor elemente de imobilizãri se prezintã în notele explicative. În acest scop, se prezintã distinct, începând cu costul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedãrile şi transferurile în cursul exerciţiului financiar, iar, pe de altã parte, ajustãrile cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificãrile efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustãrilor de valoare din exerciţiile financiare precedente. Ajustãrile de valoare se prezintã în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzãtoare.
    (b) Dacã, atunci când situaţiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementãri pentru prima oarã, costul de achiziţie sau costul de producţie al unei imobilizãri nu poate fi determinat fãrã cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea rezidualã de la începutul exerciţiului financiar poate fi tratatã drept cost de achiziţie sau cost de producţie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentatã în notele explicative. În acest context, valoarea rezidualã reprezintã valoarea justã a bunului respectiv.
    (c) Atunci când se efectueazã reevaluarea imobilizãrilor corporale, mişcãrile diverselor elemente de imobilizãri, prevãzute la lit.a), se prezintã începând cu costul de achiziţie sau costul de producţie, modificat ca rezultat al reevaluãrii. În acest scop, valoarea reevaluatã se substituie valorii de intrare a imobilizãrilor corporale."
    59. Dupã punctul 189, se introduce pct. 189^1 cu urmãtorul cuprins:
    "189^1. În notele explicative trebuie prezentate, de asemenea, urmãtoarele informaţii referitoare la ajustãrile pentru depreciere şi pierderile din creanţe, detaliate pe fiecare clasã de conturi în care sunt sau au fost înregistrate creanţele respective, dupã caz:
    a) cheltuielile cu ajustãrile pentru depreciere;
    b) reluarea în conturile de venituri a ajustãrilor pentru depreciere constituite;
    c) valoarea cheltuielilor aferente pierderilor din creanţe, acoperite cu ajustãri pentru depreciere;
    d) valoarea cheltuielilor aferente pierderilor din creanţe, neacoperite cu ajustãri pentru depreciere;
    e) valoarea bunurilor recuperate urmare executãrii silite sau rezilierii contractelor (cu prezentarea distinctã a celor care au intrat în folosinţa instituţiei şi a celor ce urmeazã sã fie vândute)."
    60. Punctul 202 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "202. Se prezintã în mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultanţã fiscalã şi totalul onorariilor percepute pentru orice alte servicii decât cele de audit statutar."
    61. La punctul 226, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completeazã astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã desemnatã prin decizie scrisã de administrator;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."
    62. Punctul 227 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "227. Situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauzã sunt supuse aprobãrii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Acestea vor fi însoţite şi de raportul de audit semnat de persoana responsabilã, potrivit legii."
    63. Punctul 231 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "231. Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzãtor, împreunã cu raportul administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilã, potrivit legii, se publicã în conformitate cu legislaţia în vigoare."
    64. Punctul 238 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "238. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita instituţiilor depunerea unor raportãri la unitãţile sale teritoriale."
    65. Dupã punctul 256 se introduce punctul 256^1 cu urmãtorul cuprins:
    "256^1 Pierderile din creanţele aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, care nu mai sunt urmãrite în continuare, sunt înregistrate în conturile 667 "Pierderi din creanţe acoperite cu ajustãri pentru depreciere", 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere", dupã caz, analitice distincte pentru fiecare clasã de conturi în care au fost înregistrate creanţele respective."
    66. Dupã punctul 282 se introduce punctul 282^1 cu urmãtorul cuprins:
    "282^1 Pentru reflectarea pierderilor din creanţele aferente operaţiunilor cu clientela, operaţiunilor între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii, se aplicã, în mod corespunzãtor, prevederile pct. 256^1."
    67. La punctul 298, se modificã alineatul (1) şi se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu urmãtorul cuprins:
    "298 (1) Contabilitatea decontãrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnã, precum şi cele pentru incapacitate temporarã de muncã, plãtite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în naturã datorate personalului pentru munca prestatã.
    (1^1) În vederea înregistrãrii primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o instituţie recunoaşte ca provizion costul previzionat al acestora atunci şi numai atunci când:
    a) instituţia are o obligaţie legalã sau implicitã de a face astfel de plãţi ca rezultat al evenimentelor anterioare; şi
    b) poate fi fãcutã o estimare certã a obligaţiei.
    O obligaţie curentã existã atunci, şi numai atunci, când instituţia nu are o altã alternativã realistã decât sã efectueze aceste plãţi.
    (1^2) În situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectã sub formã de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmeazã a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordã aceste prime."
    68. La punctul 300, alineatul (2) se modificã şi se introduce alineatul (3^1) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Eventualele sume datorate sau care urmeazã sã fie încasate în perioadele urmãtoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã ca alte datorii şi creanţe sociale. Aici se cuprinde şi contribuţia unitãţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntarã de sãnãtate.
    ....
    (3^1) Plãţile anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflectã distinct în contabilitate (contul 3531 "Impozitul pe profit")."
    69. La punctul 304, se modificã alineatul (3) şi se introduc alineatele (6)-(9) cu urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoanã juridicã românã şi o persoanã juridicã strãinã, contabilitatea se ţine de cãtre persoana desemnatã de asociaţi, care rãspunde potrivit legii.
    ....
    (6) La organizarea şi conducerea contabilitãţii asocierii în participaţie trebuie avute în vedere atât prevederile Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, cât şi cerinţele care rezultã din alte prevederi legale.
    (7) Instituţia care conduce evidenţa asocierii în participaţie ţine evidenţã şi întocmeşte balanţã de verificare distincte de cele corespunzãtoare activitãţii proprii.
    (8) La data bilanţului, bunurile de natura stocurilor, creanţelor, disponibilitãţilor, precum şi a datoriilor asocierii în participaţie, se înscriu în situaţiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenţa asocierii.
    (9) Prezentele reglementãri se aplicã, de asemenea, asocierilor în participaţie între persoane juridice strãine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere sã îndeplineascã obligaţiile fiscale organizeazã şi conduce evidenţa contabilã a asocierii, astfel încât sã se poatã determina informaţiile şi obligaţiile prevãzute de lege, fãrã a întocmi situaţii financiare anuale."
    70. La punctul 308 prevederile existente vor reprezenta cuprinsul alineatului (1) şi se introduc alineatele (2) - (4) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Stocurile pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare, se înregistreazã în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.
    (3) Datoriile cãtre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, pânã la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidenţiazã distinct în contabilitate, pe baza documentelor care atestã primirea bunurilor, respectiv a serviciilor sau în baza celor mai bune estimãri cu privire la serviciile prestate dar nefacturate.

    (4) În conturile de "Alţi creditori diverşi" şi respectiv "Alţi debitori diverşi" se evidenţiazã distinct datoriile, penalitãţile şi despãgubirile datorate sau dupã caz, creanţele, penalitãţile şi despãgubirile de primit pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de naturã similarã."
    71. Dupã punctul 308, se introduce punctul 308^1 cu urmãtorul cuprins:
    "308^1 (1) Bunurile mobile şi imobile, altele decât titlurile şi numerarul, care urmare a executãrii silite a creanţelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar au intrat în posesia instituţiei sunt evidenţiate în contul 368 "Alte bunuri diverse", în contrapartidã cu contul 767 "Venituri din recuperãri de creanţe" (la nivelul sumelor cuvenite instituţiei, analitice distincte pentru clasele de conturi în care au fost înregistrate creanţele aferente trecute la pierdere) şi contul 3566 "Alţi creditori diverşi" (pentru eventuala diferenţã de restituit). În contul de profit şi pierdere sunt prezentate câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma recuperãrii acestor bunuri, determinate ca diferenţã între veniturile înregistrate în contul 767 "Venituri din recuperãri de creanţe" şi cheltuielile generate de trecerea la pierderi a valorii creanţelor aferente, neacoperite de ajustãri pentru depreciere (evidenţiate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere").
    (2) Bunurile dobândite ca urmare a executãrii silite a creanţelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar, precum şi alte bunuri destinate vânzãrii vor fi înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.
    (3) Pentru bunurile destinate vânzãrii, preţul vânzãrii se înregistreazã în contul 7495 "Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor", iar respectivul activ este scos din evidenţã prin creditarea contului 368 "Alte bunuri diverse" în contrapartidã cu contul 6497 "Alte cheltuieli diverse de exploatare"."
    72. Dupã punctul 312 se introduce punctul 312^1 cu urmãtorul cuprins:
    "312^1 Pentru reflectarea pierderilor din creanţele aferente operaţiunilor diverse, cu excepţia pierderilor din debitori diverşi, se aplicã, corespunzãtor, prevederile pct. 256^1."
    73. La punctul 318, prevederile existente vor reprezenta cuprinsul alineatului (1) şi se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul în care existã situaţii în care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente imobilizãrilor necorporale în curs de aprovizionare, respectivele imobilizãri se vor evidenţia în conturi analitice distincte."
    74. La punctul 319, dupã alineatul (5) se introduc alineatele (6) - (8) cu urmãtorul cuprins:
    "(6) În procesul de contabilizare a operaţiunilor economico-financiare, instituţiile vor ţine cont, de asemenea, de respectarea cerinţelor principiului prevalenţei economicului asupra juridicului, prevãzut la pct. 79.
    (7) Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operaţional se efectueazã la începutul contractului.
    (8) Imobilizãrile corporale în curs de aprovizionare pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, se vor evidenţia în conturi analitice distincte."
    75. Dupã punctul 319, se introduce pct. 319^1 cu urmãtorul cuprins:
    "319^1 Bunurile mobile şi imobile, care urmare a executãrii silite a creanţelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar, au intrat în posesia instituţiei şi urmeazã sã fie folosite în activitatea proprie, înregistrate în contul 368 "Alte bunuri diverse", sunt transferate în conturile de imobilizãri corespunzãtoare, cu respectarea prevederilor punctului 129^1.
    76. La punctul 320, se modificã alineatele (10) şi (15) care vor avea urmãtorul cuprins:
    "(10) Înregistrarea în contabilitate a amortizãrii bunului ce face obiectul contractului se efectueazã în cazul leasingului financiar de cãtre locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de cãtre locator/finanţator. Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizãrii pe o bazã consecventã cu politica normalã de amortizare pentru bunuri similare. În cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizãrii de cãtre locator, pe o bazã consecventã cu politica normalã de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia.
    ....
    (15) O tranzacţie de vânzare a unui activ pe termen lung şi de închiriere a aceluiaşi activ în regim de leasing (leaseback) se contabilizeazã în funcţie de clauzele contractului de leasing, astfel:
    a) dacã tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacţia reprezintã un mijloc prin care locatorul acordã o finanţare locatarului, activul având rol de garanţie. Instituţia beneficiarã a finanţãrii (locatarul) nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor. Activul rãmâne înregistrat în continuare la valoarea existentã anterior operaţiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent. Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiatã cu ajutorul contului "Datorii din operaţiuni de leasing financiar", iar dobânzile de plãtit (calculate şi neajunse la scadenţã) corespunzãtoare datoriilor din operaţiuni de leasing financiar, se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul contului de "Datorii ataşate" corespunzãtor, în contrapartida contului de cheltuieli. Din punct de vedere al regimului taxei pe valoarea adãugatã, au loc douã operaţiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuatã de locatar şi operaţiunea de leasing, efectuatã de locator, pentru care taxa pe valoarea adãugatã se evidenţiazã potrivit legii;
    b) dacã tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing operaţional, instituţia vânzãtoare contabilizeazã o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţã a activului şi a sumelor încasate sau de încasat şi a taxei pe valoarea adãugatã pentru operaţiunile taxabile, conform prevederilor legale. Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se contabilizeazã de utilizator conform prezentelor reglementãri. Ca urmare, operaţiunea se reflectã în contul de profit şi pierdere."
    77. Punctul 321 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În cazul creanţelor de leasing financiar exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei devize, componentele ratelor de încasat, respectiv valoarea principalului (cota parte din valoarea de intrare a bunului) şi a dobânzii vor fi consemnate în mod distinct în documentele justificative (facturi), la cursul de facturare prevãzut în contractul de leasing financiar. Diferenţele favorabile/nefavorabile care apar, dupã caz, între cursul de facturare prevãzut în contractul de leasing financiar şi cursul de schimb de la data acordãrii finanţãrii sau cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României pentru ultima zi bancarã a lunii precedente vor fi prezentate distinct în facturã.
    (2) În situaţia în care data facturãrii sau ultima zi a lunii este zi nebancarã, la calculul respectivelor diferenţe de curs se va avea în vedere cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României în ultima zi bancarã anterioarã acesteia."
    78. Dupã punctul 324 se introduce punctul 324^1 cu urmãtorul cuprins:
    "324^1 Pentru reflectarea pierderilor din creanţele aferente valorilor imobilizate, se aplicã, corespunzãtor, prevederile pct. 256^1."
    79. La punctul 325, se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
    "(3) La elaborarea situaţiilor financiare, entitãţile adoptã conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entitãţii."
    80. La punctul 326, alineatul (5) se modificã şi se introduc alineatele (6)-(9), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport şi de conversie.
    (6) Prima de emisiune se determinã ca diferenţã între preţul de emisiune de noi acţiuni sau pãrţi sociale şi valoarea nominalã a acestora.
    (7) Prima de fuziune se determinã ca diferenţã între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societãţii absorbante.
    (8) Prima de aport se calculeazã ca diferenţã între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominalã a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.
    (9) Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculeazã ca diferenţã între valoarea nominalã a obligaţiunilor corespunzãtoare împrumuturilor obligatare şi valoarea acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor depãşeşte valoarea acţiunilor corespunzãtoare."
    81. La punctul 327, alineatele (4), (8) şi (9) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al instituţiei, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
    ....
    (8) Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizãrilor corporale în conformitate cu prevederile pct. 121 - 125 şi se înregistreazã în contabilitate în contul "Rezerve din reevaluare".
    Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuatã pe fiecare imobilizare corporalã în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
    (9) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuatã numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizãrii respective."
    82. La punctul 329, la alineatul (2), dupã liniuţa a 5-a se introduce o nouã liniuţã, se modificã alineatele (3) şi (11) şi se introduce alineatul (11^1) cu urmãtorul cuprins:
    "- prime ce urmeazã a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale;
    (3) Provizioanele pentru pensii se referã la sumele ce vor fi plãtite de instituţie dupã ce angajaţii au pãrãsit instituţia. Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte de cãtre specialişti în domeniu. La determinarea lor se ţine seama de vârsta, vechimea în muncã şi rotaţia personalului în cadrul instituţiei.
    Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de muncã rãmase pânã la pensie, atunci când existã certitudinea achitãrii lor într-o perioadã previzibilã de timp.
    ....
    (11) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de platã datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul. Aceste provizioane pot fi constituite, de exemplu, pentru: diferenţe de impozite rezultate din operaţiuni de control nefinalizate; impozite pentru care instituţia are deschise procese în instanţã; rezerve din facilitãţi fiscale sau alte rezerve pentru care în legislaţia fiscalã existã prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum şi în alte situaţii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit.
    (11^1) Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" includ provizioane constituite pentru:
    - beneficiile plãtite angajaţilor pentru terminarea contractului de muncã, ca rezultat al deciziei unei instituţii de a încheia contractul unui angajat înainte de data normalã de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în şomaj, în schimbul acelor beneficii;
    - alte beneficii pe care instituţia urmeazã sã le plãteascã angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;
    - obligaţii asumate în comun cu o terţã parte etc."
    83. La punctul 336, alineatul (2), lit. a), referirile la "Comisioanele ce sunt parte integrantã a ratei efective a dobânzii unui instrument financiar" se vor citi ca referiri la "Comisioanele ce sunt parte integrantã a ratei efective a dobânzii unui credit/împrumut".
    84. Punctul 402 Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se modificã dupã cum urmeazã:
    - în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 37 "Conturi de regularizare", la contul sintetic de gradul I - 379 "Alte conturi de regularizare" se introduce contul sintetic de pasiv de gradul II - 3792 "Subvenţii pentru investiţii" cu urmãtoarea detaliere:
    P 37921 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"
    P 37922 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"
    P 37923 "Donaţii pentru investiţii"
    P 37924 "Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor"
    P 37929 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"
    - în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", se eliminã grupa 54 "Subvenţii pentru investiţii" cu urmãtoarea detaliere:
    "Grupa 54 - SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
    P 541 - Subvenţii pentru investiţii
    P 5411 - Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
    P 5412 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
    P 5413 - Donaţii pentru investiţii
    P 5414 - Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor
    P 5419 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"
    - în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 55 "Provizioane" se introduce contul sintetic de gradul I de pasiv 557 "Provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit."
    - în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 56 "Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar" îşi modificã denumirea şi devine 56 "Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi de despãgubire a creditorilor prejudiciaţi" şi se introduce contul sintetic de gradul I de pasiv 562 "Fondul de despãgubire a creditorilor prejudiciaţi."
    - în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 64 "Cheltuieli diverse de exploatare", contul sintetic de gradul I 646 "Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale" îşi modificã denumirea şi devine 646 "Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale", iar conturile sintetice de gradul II 6461 "Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale" şi 6462 "Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale" îşi modificã denumirea şi devin 6461 "Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale" şi 6462 "Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale";
    - în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile" îşi modificã denumirea şi devine 66 "Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", iar la contul 665 "Cheltuieli cu provizioane", contul sintetic de gradul II - 6657 "Cheltuieli cu alte provizioane" îşi modificã denumirea şi devine 6657 "Cheltuieli cu provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit" şi se introduce contul 6659 "Cheltuieli cu alte provizioane", iar contul 665 "Cheltuieli cu provizioane" va avea urmãtoarea detaliere:
    "665 - Cheltuieli cu provizioane
    A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnãturã
    A 6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
    A 6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţarã
    A 6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
    A 6656 - Cheltuieli cu provizioane pentru impozite
    A 6657 - Cheltuieli cu provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit
    A 6659 - Cheltuieli cu alte provizioane"
    - în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile", contul 667 "Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu ajustãri pentru depreciere" îşi modificã denumirea şi devine 667 "Pierderi din creanţe acoperite cu ajustãri pentru depreciere", iar contul 668 "Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu ajustãri pentru depreciere" îşi modificã denumirea şi devine 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere".
    - în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustãri pentru depreciere, provizioane şi recuperãri de creanţe amortizate" îşi modificã denumirea şi devine 76 "Venituri din ajustãri pentru depreciere, provizioane şi recuperãri de creanţe", iar la contul 765 "Venituri din provizioane" contul sintetic de gradul II - 7657 "Venituri din alte provizioane" îşi modificã denumirea şi devine 7657 "Venituri din provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit" şi se introduce contul 7659 "Venituri din alte provizioane", iar contul 765 "Venituri din provizioane" va avea urmãtoarea detaliere:
    "765 - Venituri din provizioane
    P 7651 - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnãturã
    P 7652 - Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
    P 7653 - Venituri din provizioane pentru risc de ţarã
    P 7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare
    P 7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
    P 7656 - Venituri din provizioane pentru impozite
    P 7657 - Venituri din provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit
    P 7659 - Venituri din alte provizioane"
    - în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustãri pentru depreciere, provizioane şi recuperãri de creanţe amortizate", contul 767 "Venituri din recuperãri de creanţe amortizate" îşi modificã denumirea şi devine 767 "Venituri din recuperãri de creanţe".
    85. Punctul 404 cuprinzând Conţinutul conturilor prevãzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor se completeazã dupã cum urmeazã:
    - în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 35 "Debitori şi creditori", contul 3556 "Alţi debitori diverşi", îşi completeazã conţinutul cu o liniuţã nouã cu urmãtorul cuprins:
    "- creanţele, penalitãţile şi despãgubirile de primit, pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de naturã similarã"
    - în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 35 "Debitori şi creditori", contul 3566 "Alţi creditori diverşi", îşi completeazã conţinutul cu o liniuţã nouã cu urmãtorul cuprins:
    "- datoriile, penalitãţile şi despãgubirile datorate, pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de naturã similarã"
    - în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 36 "Conturi de stocuri", contul 365 "Stocuri aflate la terţi", îşi modificã conţinutul şi va avea urmãtorul cuprins:
    "365 - stocuri reprezentând valori de aur, metale şi pietre preţioase, materii prime, materiale şi alte consumabile, precum şi alte stocuri, aflate la terţi sau în curs de aprovizionare;"
    - în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 36 "Conturi de stocuri", contul 368 "Alte bunuri diverse", îşi modificã conţinutul şi va avea urmãtorul cuprins:
    " 368 - bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executãrii silite a creanţelor, precum şi alte bunuri, destinate vânzãrii etc."
    - în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 37 "Conturi de regularizare", pentru contul 379 "Alte conturi de regularizare" se introduce contul sintetic de pasiv de gradul II - 3792 "Subvenţii pentru investiţii" cu urmãtorul conţinut:
    "3792 - sumele alocate reprezentând subvenţii aferente activelor (subvenţii pentru acordarea cãrora principala condiţie este ca instituţia beneficiarã sã construiascã sau sã achiziţioneze active imobilizate) şi subvenţiile aferente veniturilor (toate subvenţiile, altele decât cele pentru active), valoarea imobilizãrilor primite cu titlu gratuit, precum şi valoarea plusurilor de inventar de natura imobilizãrilor corporale sau necorporale, nevirate la rezultatul exerciţiului financiar."
    - în cadrul Clasei 4 "Valori imobilizate", grupa 43 "Imobilizãri în curs şi avansuri acordate pentru imobilizãri", contul 431 "Imobilizãri necorporale în curs" îşi modificã conţinutul şi va avea urmãtorul cuprins:
    "431 - costul imobilizãrilor necorporale în curs de execuţie sau în curs de aprovizionare;"
    - în cadrul Clasei 4 "Valori imobilizate", grupa 43 "Imobilizãri în curs şi avansuri acordate pentru imobilizãri", contul 432 "Imobilizãri corporale în curs" îşi modificã conţinutul şi va avea urmãtorul cuprins:
    "432 - costul imobilizãrilor corporale în curs de execuţie sau în curs de aprovizionare;"
    - în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", se eliminã grupa 54 "Subvenţii pentru investiţii" cu urmãtorul cuprins:
    "Grupa 54 - SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
    541 - Subvenţii pentru investiţii
    5411 - Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
    5412 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
    5413 - Donaţii pentru investiţii
    5414 - Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor
    5419 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii
    541 - sumele alocate reprezentând subvenţii aferente activelor (subvenţii pentru acordarea cãrora principala condiţie este ca instituţia beneficiarã sã construiascã sau sã achiziţioneze active imobilizate) şi subvenţiile aferente veniturilor (toate subvenţiile, altele decât cele pentru active), valoarea imobilizãrilor primite cu titlu gratuit, precum şi valoarea plusurilor de inventar de natura imobilizãrilor corporale sau necorporale, nevirate la rezultatul exerciţiului financiar."
    - în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 55 "Provizioane", se introduce contul sintetic de gradul I de pasiv 557 "Provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit" cu urmãtorul conţinut:
    "557 - provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit"
    - în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 56 "Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar" îşi modificã denumirea şi devine "Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi de despãgubire a creditorilor prejudiciaţi" şi se introduce contul sintetic de gradul I de pasiv 562 "Fondul de despãgubire a creditorilor prejudiciaţi", iar conţinutul conturilor din aceastã grupã va fi urmãtorul:
    "561 - fond de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
    56111 - fond de garantare a depozitelor constituit din contribuţiile iniţiale ale instituţiilor de credit, în cotele şi limitele prevãzute de prevederile legale;
    56112 - fond de garantare a depozitelor constituit din contribuţiile anuale, inclusiv contribuţiile majorate ale instituţiilor de credit, în cotele şi limitele prevãzute de prevederile legale;
    56113 - fond de garantare a depozitelor constituit din contribuţiile speciale ale instituţiilor de credit, în cotele şi limitele prevãzute de prevederile legale;
    5612 - fond de garantare a depozitelor constituit din încasãrile din recuperarea creanţelor faţã de instituţiile de credit pentru care au fost deschise procedurile falimentului;
    5613 - fond de garantare a depozitelor constituit din resurse financiare reprezentând donaţii, sponsorizãri, asistenţã financiarã;
    5614 - fond de garantare a depozitelor constituit din profitul obţinut ca diferenţã dintre veniturile din investirea resurselor financiare disponibile şi cheltuielile acestuia, în condiţiile şi limitele prevãzute de prevederile legale;
    5619 - fond de garantare a depozitelor constituit din alte venituri (venituri realizate în calitate de administrator special, administrator interimar şi lichidator al instituţiilor de credit, precum şi alte venituri stabilite conform legii).
    562 - fond de despãgubire a creditorilor prejudiciaţi constituit din contribuţiile instituţiilor de credit, în cotele şi limitele prevãzute de prevederile legale"
    - în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", în cadrul contului 608 "Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare", contul sintetic de gradul II - 6087 "Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare" îşi modificã conţinutul şi va avea urmãtorul cuprins:
    "6087 - cheltuieli pe care instituţia le suportã pentru prestãrile de servicii financiare conexe: obţinerea de informaţii (privind solvabilitatea sau poziţia financiarã a clienţilor şi a instituţiilor de credit corespondente), comisioane aferente valorilor remise la încasare, cheltuieli cu reducerile sau bonificaţiile acordate terţilor şi alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare etc."
    - în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 64 "Cheltuieli diverse de exploatare", contul sintetic de gradul I 646 "Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale" îşi modificã denumirea şi devine 646 "Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale", iar conturile sintetice de gradul II - 6461 "Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale" şi 6462 "Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale" îşi modificã denumirea şi devin 6461 "Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale" şi 6462 "Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale". Contul 646 "Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale" îşi modificã conţinutul şi va avea urmãtorul cuprins:
    "646 - cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale ."
    - în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile" îşi modificã denumirea şi devine 66 "Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe" , iar la contul 665 "Cheltuieli cu provizioane", contul sintetic de gradul II - 6657 "Cheltuieli cu alte provizioane" îşi modificã denumirea şi devine 6657 "Cheltuieli cu provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit" şi se introduce contul 6659 "Cheltuieli cu alte provizioane", cu urmãtorul conţinut:
    "- 6657 - provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit;
    - 6659 - alte provizioane constituite"
    - în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile" îşi modificã denumirea şi devine 66 "Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe". Conturile 667 "Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu ajustãri pentru depreciere" şi 668 "Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu ajustãri pentru depreciere" îşi modificã denumirea şi devin 667 "Pierderi din creanţe acoperite cu ajustãri pentru depreciere", respectiv 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere".
    Conturile 667 "Pierderi din creanţe acoperite cu ajustãri pentru depreciere" şi 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustãri pentru depreciere" îşi modificã conţinutul şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "667 - creanţe sau pãrţi din creanţe scoase din activ care au fãcut obiectul unei ajustãri pentru depreciere;
    668 - creanţe sau pãrţi din creanţe scoase din activ care nu au fãcut obiectul unei ajustãri pentru depreciere"
    - în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", la contul 708 "Venituri din prestaţiile de servicii financiare", contul sintetic de gradul II - 7087 "Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare" îşi modificã conţinutul şi va avea urmãtorul cuprins:
    "7087 - venituri aferente prestãrilor de servicii financiare conexe: obţinerea de informaţii (solvabilitatea sau poziţia financiarã a clienţilor şi a instituţiilor de credit), comisioane aferente valorilor remise la încasare, venituri din reducerile sau bonificaţiile primite de la terţi şi alte venituri din prestãrile de servicii financiare."
    - în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 74 "Venituri diverse din exploatare", contul 746 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale" îşi modificã conţinutul şi va avea urmãtorul cuprins:
    "746 - venituri obţinute în urma cedãrii şi casãrii imobilizãrilor corporale şi necorporale "
    - în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustãri pentru depreciere, provizioane şi recuperãri de creanţe amortizate" îşi modificã denumirea şi devine 76 "Venituri din ajustãri pentru depreciere, provizioane şi recuperãri de creanţe"; la contul 765 "Venituri din provizioane", contul sintetic de gradul II - 7657 "Venituri din alte provizioane" îşi modificã denumirea şi devine 7657 "Venituri din provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit" şi se introduce contul 7659 "Venituri din alte provizioane", cu urmãtorul conţinut:
    "7657 - anulãri sau diminuãri de provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit
    7659 - anulãri sau diminuãri de alte provizioane"
    - în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustãri pentru depreciere, provizioane şi recuperãri de creanţe amortizate", contul sintetic de gradul I - 767 "Venituri din recuperãri de creanţe amortizate" îşi modificã denumirea şi devine 767 "Venituri din recuperãri de creanţe" şi va avea urmãtorul conţinut:
    "767 - venituri reprezentând încasãri de creanţe care au fost înregistrate ca pierderi în conturile de cheltuieli 667 şi 668;
    - venituri reprezentând valoarea bunurilor preluate urmare a rezilierii contractelor/ a executãrii silite a creanţelor (contracte de credit, contracte de leasing financiar etc.)"
    86. Referirile din cuprinsul Ordinului nr.13/2008 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar la sintagma "pasive" se vor citi ca referiri la "datorii" şi/sau "capitaluri proprii", dupã caz; referirile la sintagma "pierderi din creanţe nerecuperabile" se vor citi ca referiri la "pierderi din creanţe", iar referirile la "recuperãri de creanţe amortizate" se vor citi ca referiri la "recuperãri de creanţe".
    87. Referirile din cadrul Capitolului 9 "Formatul bilanţului, contului de profit şi pierdere şi exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, situaţiei modificãrilor capitalurilor proprii şi a notelor explicative, aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare şi din cadrul Capitolului 10 "Formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar" la calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se vor citi ca referiri la:
    "- directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã desemnatã prin decizie scrisã de administrator;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."
    88. Conţinutul Notei 9 "Informaţii privind unele posturi din contul de profit şi pierdere" din cadrul Capitolului 9 "Formatul bilanţului, contului de profit şi pierdere şi exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, situaţiei modificãrilor capitalurilor proprii şi a notelor explicative, aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, dupã ultima liniuţã, cerinţele de prezentare separatã se completeazã cu urmãtoarele elemente:
    "- urmãtoarele informaţii referitoare la ajustãrile pentru depreciere şi pierderile din creanţe, detaliate pe fiecare clasã de conturi în care sunt sau au fost înregistrate creanţele respective, dupã caz:
    - cheltuielile cu ajustãrile pentru depreciere;
    - reluarea în conturile de venituri a ajustãrilor pentru depreciere constituite;
    - valoarea cheltuielilor aferente pierderilor din creanţe, acoperite cu ajustãri pentru depreciere;
    - valoarea cheltuielilor aferente pierderilor din creanţe, neacoperite cu ajustãri pentru depreciere;
    - valoarea bunurilor recuperate urmare executãrii silite sau rezilierii contractelor (cu prezentarea distinctã a celor care au intrat în folosinţa instituţiei şi a celor ce urmeazã sã fie vândute)."
    89. Formatul bilanţului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar prevãzut la Capitolul 10 se modificã şi va fi urmãtorul: JUDEŢUL_____________________________│_│_│ FORMA DE PROPRIETATE _______________________│_│_│
 DENUMIREA ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
 INSTITUŢIEI:_____________________________ preponderentã) __________________________________
 ADRESA LOC: _______________, sector______ Cod clasã CAEN __________________________│_│_│_│
 STR.:_________________________nr.:_______ Cod unic de înregistrare __ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
 TELEFONUL: _____________FAXUL: __________
 NUMÃRUL DIN REGISTRUL
 COMERŢULUI ______________________________


                                     BILANŢ
                     încheiat la data de 31 decembrie .....


 ┌────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────────────┐
 │ │ Cod │ │Exerciţiul financiar│
 │ ACTIV │poziţie│ Nota ├─────────┬──────────┤
 │ │ │ │precedent│ încheiat │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ A │ B │ C │ 1 │ 2 │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Casa │ 010 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Creanţe asupra instituţiilor de credit │ 020 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- la vedere │ 023 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- alte creanţe │ 026 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Creanţe asupra societãţilor financiare │ 030 │ │ │ │
 │sau altor instituţii │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Efecte publice, obligaţiuni şi alte │ 040 │ │ │ │
 │titluri cu venit fix │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- emise de organisme publice │ 043 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- emise de alţi emitenţi, din care: │ 046 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ - obligaţiuni proprii │ 048 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Imobilizãri necorporale, din care: │ 050 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- cheltuieli de constituire │ 055 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Imobilizãri corporale, din care: │ 060 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- terenuri şi construcţii utilizate în │ 065 │ │ │ │
 │ scopul desfãşurãrii activitãţilor │ │ │ │ │
 │ proprii │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Alte active │ 070 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Cheltuieli înregistrate în avans şi │ 080 │ │ │ │
 │venituri angajate │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Total activ │ 090 │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┘

 ┌────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────────────┐
 │ │ Cod │ │Exerciţiul financiar│
 │ DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │poziţie│ Nota ├─────────┬──────────┤
 │ │ │ │precedent│ încheiat │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ A │ B │ C │ 1 │ 2 │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Datorii privind instituţiile de credit │ 300 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Împrumuturi primite │ 303 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ - la vedere │ 304 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ - la termen │ 305 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Alte datorii │ 306 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ - la vedere │ 307 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ - la termen │ 308 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Datorii privind societãţile financiare │ 310 │ │ │ │
 │sau alte instituţii │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Împrumuturi primite │ 313 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ - la vedere │ 314 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ - la termen │ 315 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Alte datorii │ 316 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ - la vedere │ 317 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ - la termen │ 318 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Datorii constituite prin titluri │ 320 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- obligaţiuni │ 323 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- alte titluri │ 326 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Alte datorii │ 330 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Venituri înregistrate în avans şi │ 340 │ │ │ │
 │datorii angajate │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Provizioane │ 350 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Fondul de garantare a depozitelor în │ 360 │ │ │ │
 │sistemul bancar şi de despãgubire a │ │ │ │ │
 │creditorilor prejudiciaţi │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Fondul de garantare a depozitelor în │ 361 │ │ │ │
 │ sistemul bancar │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Fond de garantare a depozitelor │ 362 │ │ │ │
 │constituit din contribuţiile │ │ │ │ │
 │instituţiilor de credit │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Fond de garantare a depozitelor │ 363 │ │ │ │
 │constituit din încasãrile din │ │ │ │ │
 │recuperarea creanţelor │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Fond de garantare a depozitelor │ 364 │ │ │ │
 │constituit din încasãrile din alte │ │ │ │ │
 │resurse - donaţii, sponsorizãri, │ │ │ │ │
 │asistenţã financiarã │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Fond de garantare a depozitelor │ 365 │ │ │ │
 │constituit din veniturile din investirea│ │ │ │ │
 │resurselor financiare disponibile │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Fond de garantare a depozitelor │ 366 │ │ │ │
 │constituit din alte venituri, stabilite │ │ │ │ │
 │conform legii │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Fondul de despãgubire a creditorilor │ 367 │ │ │ │
 │prejudiciaţi │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Rezerve │ 370 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Rezerve din reevaluare │ 380 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Rezultatul reportat │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Profit │ 393 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Pierdere │ 396 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Rezultatul exerciţiului financiar │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Profit │ 403 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │- Pierdere │ 406 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Repartizarea profitului │ 410 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Total datorii şi capitaluri proprii │ 420 │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┘

 ┌────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────────────┐
 │ DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │ Cod │ Nota │Exerciţiul financiar│
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┬──────────┤
 │Repartizarea profitului │ 410 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Total datorii şi capitaluri proprii │ 420 │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┘

 ┌────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────────────┐
 │ │ Cod │ │Exerciţiul financiar│
 │ ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI │poziţie│ Nota ├─────────┬──────────┤
 │ │ │ │precedent│ încheiat │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │ A │ B │ C │ 1 │ 2 │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Datorii contingente │ 600 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
 │Angajamente │ 610 │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┘

      ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele Numele şi prenumele
       Semnãtura Calitatea
                                            Semnãtura

    Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în
                                     organismul profesional    90. Corespondenţa planului de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu unele poziţii din formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, prevãzutã la capitolul 11, se modificã şi se completeazã astfel:

                                    "BILANŢ


 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ ACTIV │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │120 - Alte active │311 (solduri debitoare) + 312 + 319 │
 │ │(solduri debitoare) + 333 (solduri │
 │ │debitoare) + 3362 + 341(sold debitor)│
 │ │+ 342 (sold debitor) + 3514+ 35192 + │
 │ │3521 (sold debitor) + 3522 (sold │
 │ │debitor) + 35262 + 3531(sold debitor)│
 │ │+ 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533│
 │ │(sold debitor) + 3534 + 3536 (sold │
 │ │debitor) + 3538(sold debitor) + 35392│
 │ │+ 3551 + 3552 + 3556 + 3571 + 361 + │
 │ │362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + │
 │ │3723 (sold debitor) + 3729 (sold │
 │ │debitor) + 373 (solduri debitoare) + │
 │ │3791 (solduri debitoare) + ex.3799 │
 │ │(solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. │
 │ │3821 - 393 - ex. 399 │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │330 - Alte datorii │30271 + 30272 + 3036 + 311 (solduri │
 │ │creditoare) + 313 + 319 (solduri │
 │ │creditoare) + + 331 + 332 + 333 │
 │ │(solduri creditoare) + 334 + + 335 + │
 │ │3361 + 341(sold creditor) + 342 (sold│
 │ │creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515│
 │ │+ 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor)│
 │ │+ 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531│
 │ │(sold creditor) + 35323 + 35328 │
 │ │(sold creditor) + 3533(sold creditor)│
 │ │+ 3536 (sold creditor) + 3538 (sold │
 │ │creditor) + 35391 + 354 + 3561 + 3562│
 │ │+ 3566 + 3572 + 3581 + 3582 + 3723 │
 │ │(sold creditor) + 3729(sold creditor)│
 │ │+ 373 (solduri creditoare) + 3791 │
 │ │(solduri creditoare)+ex.3799 (solduri│
 │ │creditoare)+ 418 + 508(sold creditor)│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │340 - Venituri înregistrate în avans │1172 + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 + │
 │ şi datorii angajate │1627 + 17172 + 17327 + 17427 +17627 +│
 │ │2327 + + 2437 + 25172 + 2527 + 2537 +│
 │ │2547 + 2627 + 27172 + 2747 + 2767 + │
 │ │2787 + 30127 + 30277 + 3217 + 3227 + │
 │ │3257 + 3267 + 3372 + 3567 + 3587 + │
 │ │376 + 377 + 3792 + 4727 + 537 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │356 - Alte provizioane │551 + 553 + 554 + 555 + 557 + 559 │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘                          CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE


 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │070 - Alte venituri din exploatare │ex.7037 + 7042 + 7077 + 7092 + 7093 +│
 │ │7094 + ex. 7099 + 741 + (746 - 646)*)│
 │ │+ 747 + ex.749 + ex.765 │
 │ │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │100 - Alte cheltuieli de exploatare │60322 + ex.6037 + 6042 + 60749 + 6077│
 │ │+ 6092 + 6093 + 6094 + ex.6099 + 621 │
 │ │+ 641 +(646 - 746) **) + 649 + ex.665│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │110 - Corecţii asupra valorii │661 + 662 + 6633 + ex.6637 + 6643 + │
 │creanţelor şi provizioanelor pentru │6647 + ex.665 + 667 + (668 - 767)***)│
 │datorii contingente şi angajamente │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │120 - Reluãri din corecţii asupra │761 + 762 + 7633 + ex.7637 + 7643 + │
 │valorii creanţelor şi provizioanelor │7647 + + ex.765 + (767 - 668) ****) │
 │pentru datorii contingente şi │ │
 │angajamente │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


___________
    *) pentru fiecare cesiune de imobilizãri, dacã sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646
    **) pentru fiecare cesiune de imobilizãri, dacã sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746
    ***) pentru fiecare creanţã trecutã la pierderi, dacã sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767
    ****) pentru fiecare creanţã trecutã la pierderi, dacã sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668"

    91. Corespondenţa planului de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu unele poziţii din formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prevãzutã la capitolul 12, se modificã şi se completeazã astfel:

                                    "BILANŢ


 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ ACTIV │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │070 - Alte active │3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + │
 │ │3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 +│
 │ │35328 (sold debitor) + 3533 (sold │
 │ │debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor)│
 │ │+ 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516│
 │ │+ 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367│
 │ │+ 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 │
 │ │(sold debitor) + 373 (solduri │
 │ │debitoare) + ex.3791 (solduri │
 │ │debitoare) + 3799 (solduri debitoare)│
 │ │+ ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399│
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │330 - Alte datorii │30271 + 30272 + 3036 + 3511 + 3512 + │
 │ │3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 │
 │ │(sold creditor) + 3522(sold creditor)│
 │ │+ 35261 + 35323 +35328(sold creditor)│
 │ │+ 3533 (sold creditor) + 3536 (sold │
 │ │creditor) + 3538 (sold creditor) + │
 │ │35391 + 3562 + 3566 + 3723 (sold │
 │ │creditor) + 3729(sold creditor) + 373│
 │ │(solduri creditoare) + 3791 (solduri │
 │ │creditoare) +3799(solduri creditoare)│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │340 - Venituri înregistrate în avans │22172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + │
 │şi datorii angajate │3267 + 3567 + 376 + 377 + 3792 + 4727│
 │ │+ 537 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │360 - Fondul de garantare a │56 │
 │depozitelor în sistemul bancar şi de │ │
 │despãgubire a creditorilor │ │
 │prejudiciaţi │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │361 - Fondul de garantare a │561 │
 │depozitelor în sistemul bancar │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │362 - Fond constituit din │5611 │
 │contribuţiile instituţiilor de credit │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │363 - Fond constituit din încasãrile │5612 │
 │din recuperarea creanţelor │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │364 - Fond constituit din alte resurse│5613 │
 │- donaţii, sponsorizãri, asistenţã │ │
 │financiarã │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │365 - Fond constituit din veniturile │5614 │
 │din investirea resurselor financiare │ │
 │disponibile │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │366 - Fond constituit din alte │5619 │
 │venituri, stabilite conform legii │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │367 - Fondul de despãgubire a │562 │
 │creditorilor prejudiciaţi │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    - în cadrul corelaţiilor din cadrul modelului de bilanţ, corelaţia a 10-a se modificã şi se introduce o nouã corelaţie cu urmãtorul cuprins:
    360 = 361 + 367
    361 = 362 + 363 + 364 + 365 + 366

                          CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE


 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │060 - Alte venituri din exploatare │7077 + (746 - 646)*) + 7495 + 74991 +│
 │ │ex.74997 + ex.765 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │090 - Alte cheltuieli de exploatare │60322 + 6042 + 6077 + 6092 + 6093 + │
 │ │6094 + 621 + (646 - 746)**) + 6491 │
 │ │+ 6493 + 6494 + 6496 + 6497 + ex.665 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │100 - Corecţii asupra valorii │661 + 662 + 6633 + ex.6637 + 6643 + │
 │creanţelor şi provizioanelor pentru │6647 + ex.665 + 667 + (668 - 767)***)│
 │datorii contingente şi angajamente │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │110 - Reluãri din corecţii asupra │761 + 762 + 7633 + ex.7637 + 7643 + │
 │valorii creanţelor şi provizioanelor │7647 + + ex.765 + (767 - 668) ****) │
 │pentru datorii contingente şi │ │
 │angajamente │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


___________
    *) pentru fiecare cesiune de imobilizãri, dacã sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646
    **) pentru fiecare cesiune de imobilizãri, dacã sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746
    ***) pentru fiecare creanţã trecutã la pierderi, dacã sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767
    ****) pentru fiecare creanţã trecutã la pierderi, dacã sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668"


    ANEXA 2

                   Concordanţe între unele conturi din planul
                 de conturi aplicabil instituţiilor de credit,
                    instituţiilor financiare nebancare şi
             Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
      şi conturile corespunzãtoare prevãzute de Reglementãrile contabile*1)


 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Conturi vechi │ Conturi noi │ Observaţii │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │5411 - Subvenţii │37921- Subvenţii │Preia conţinutul │
 │guvernamentale pentru │guvernamentale pentru │contului 5411 │
 │investiţii │investiţii │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │5412 - Împrumuturi │37922 - Împrumuturi │Preia conţinutul │
 │nerambursabile cu │nerambursabile cu │contului 5412 │
 │caracter de subvenţii │caracter de subvenţii │ │
 │pentru investiţii │pentru investiţii │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │5413 - Donaţii pentru │37923 - Donaţii pentru │Preia conţinutul │
 │investiţii │investiţii │contului 5413 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │5414 - Plusuri de │37924 - Plusuri de │Preia conţinutul │
 │inventar de natura │inventar de natura │contului 5414 │
 │imobilizãrilor │imobilizãrilor │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │5419 - Alte sume primite │37929 - Alte sume primite│Preia conţinutul │
 │cu caracter de subvenţii │cu caracter de subvenţii │contului 5419 │
 │pentru investiţii │pentru investiţii │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │559 - Alte provizioane │557 - Provizioane pentru │Preia parţial conţinutul│
 │ │prime reprezentând │contului 559 │
 │ │participarea personalului│ │
 │ │la profit │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │562 - Fondul de despã- │Cont nou │
 │ │gubire a creditorilor │ │
 │ │prejudiciaţi │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │646 - Pierderi din │646 - Cheltuieli cu │Schimbare denumire cont │
 │cedarea şi casarea │cedarea şi casarea │ │
 │imobilizãrilor corporale │imobilizãrilor corporale │ │
 │şi necorporale │şi necorporale │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │6461 - Pierderi din │6461 - Cheltuieli cu │Schimbare denumire cont │
 │cedarea şi casarea │cedarea şi casarea │ │
 │imobilizãrilor corporale │imobilizãrilor corporale │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │6462 - Pierderi din │6462 - Cheltuieli cu │Schimbare denumire cont │
 │cedarea şi casarea imo- │cedarea şi casarea │ │
 │bilizãrilor necorporale │imobilizãrilor corporale │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │6657 - Cheltuieli cu alte│6657 - Cheltuieli cu │Preia parţial conţinutul│
 │provizioane │provizioane pentru prime │contului 6657 │
 │ │reprezentând participarea│ │
 │ │personalului la profit │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │6657 - Cheltuieli cu alte│6659 - Cheltuieli cu alte│Preia parţial conţinutul│
 │provizioane │provizioane │contului 6657 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │667 - Pierderi din │667 - Pierderi din │Schimbare denumire cont │
 │creanţe nerecuperabile │creanţe acoperite cu │ │
 │acoperite cu ajustãri │ajustãri pentru │ │
 │pentru depreciere │depreciere │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │668 - Pierderi din │667 - Pierderi din │Schimbare denumire cont │
 │creanţe nerecuperabile │creanţe neacoperite cu │ │
 │neacoperite cu ajustãri │ajustãri pentru │ │
 │pentru depreciere │depreciere │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │7657 - Venituri din alte │7657 - Venituri din │Preia parţial conţinutul│
 │provizioane │provizioane pentru prime │contului 7657 │
 │ │reprezentând participarea│ │
 │ │personalului la profit │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │7657 - Venituri din alte │7659 - Venituri din alte │Preia parţial conţinutul│
 │provizioane │provizioane │contului 7657 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │767 - Venituri din │767 - Venituri din │Schimbare denumire cont │
 │recuperãri de creanţe │recuperãri de creanţe │ │
 │amortizate │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


___________
    *1) <>Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin <>Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016