Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT CONSTITUTIV din 6 decembrie 2007  al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACT CONSTITUTIV din 6 decembrie 2007 al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL I nr. 859 din 17 decembrie 2007

CAP. I
Denumirea, forma juridicã, sediul şi durata societãţii

ART. 1
(1) Denumirea societãţii este Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sau Fondul.
(2) În toate documentele oficiale emise de Fond vor fi menţionate, conform legii, denumirea, forma juridicã, capitalul social subscris şi vãrsat, sediul social, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi emblema. Aceste informaţii vor fi publicate şi pe pagina de internet a Fondului.
ART. 2
F.N.G.C.I.M.M.-S.A.-IFN este instituţie financiarã nebancarã, cu capital de risc, persoanã juridicã românã de drept privat, organizatã ca societate comercialã pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu:
a) prevederile <>cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) dispoziţiile prezentei hotãrâri;
c) dispoziţiile <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) prevederile titlului I al pãrţii I din <>Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 ;
e) clauzele prezentului act constitutiv;
f) prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al Fondului;
g) celelalte reglementãri legale în vigoare.
ART. 3
(1) Sediul social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este în România, municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, şi va putea fi mutat cu aprobarea acţionarului, la propunerea consiliului de administraţie;
(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN poate avea filiale şi unitãţi teritoriale fãrã personalitate juridicã, înfiinţate în conformitate cu prevederile legale şi cu prezentul act constitutiv.
ART. 4
Durata de funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este nelimitatã.
ART. 5
Banca Naţionalã a României monitorizeazã/supravegheazã prudenţial activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN, potrivit legislaţiei referitoare la instituţiile financiare nebancare.

CAP. II
Obiectul de activitate şi misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN

ART. 6
(1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN are ca activitate principalã emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor şi a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, definite potrivit legii, de la bãnci sau din alte surse, clasa CAEN 6522.
Începând cu 1 ianuarie 2008, activitatea principalã va fi codificatã CAEN 6492.
(2) Activitãţile secundare care pot fi desfãşurate de Fond sunt:
a) finanţarea tranzacţiilor comerciale încheiate de întreprinderile mici şi mijlocii pentru realizarea obiectului lor de activitate, CAEN 6522, respectiv CAEN 6492, începând cu 1 ianuarie 2008;
b) servicii de informare şi consultanţã pentru întreprinderile mici şi mijlocii, legate de realizarea activitãţilor de garantare şi finanţare, CAEN 7414, respectiv CAEN 7022, începând cu 1 ianuarie 2008;
c) activitãţi auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase - administrarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, CAEN 6713, respectiv CAEN 6619, începând cu 1 ianuarie 2008.
(3) Fondul poate presta servicii conexe şi de consultanţã legate de realizarea activitãţilor prevãzute la alin. (1) şi la alin. (2) lit. a).
(4) Activitãţile secundare prevãzute la alin. (2) lit. b) şi c) vor fi efectuate numai în mãsura în care sunt legate de activitãţile de garantare şi finanţare.
ART. 7
(1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN constã în îmbunãtãţirea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii.
(2) Pentru realizarea misiunii prevãzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN va acţiona în conformitate cu prevederile legale în vigoare, strategia, politica de risc, normele metodologice şi cerinţele prudenţiale în activitatea sa, respectând principiul gestiunii diligente a resurselor financiare.
ART. 8
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN poate acorda garanţii reale, garanţii personale, precum şi cogaranţii, în condiţiile prevãzute de normele şi procedurile interne de lucru.
ART. 9
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii.

CAP. III
Capitalul social

ART. 10
(1) Capitalul social iniţial este de 5 milioane lei, fiind împãrţit în 50.000 de acţiuni nominative şi indivizibile, fiecare acţiune având o valoare nominalã de 100 lei; acestea aparţin în totalitate statului român pânã la transmiterea lor, în condiţiile legii;
(2) Capitalul social iniţial va fi majorat anual, pe o perioadã de 5 ani de la înfiinţare, cu 0,4% din veniturile bugetare;
(3) Modificarea capitalului social se face potrivit legii. Numai autoritãţile publice şi instituţiile financiare interne şi internaţionale pot participa la capitalul social, statul rãmânând acţionar majoritar al societãţii.
ART. 11
(1) Calitatea actualã, de acţionar unic, conferã statului, reprezentat prin autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, prerogativa de a exercita toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile care decurg din aceastã calitate.
(2) Acţiunile sunt purtãtoare de dividende, care se distribuie acţionarului în condiţiile legii;
(3) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii ale acţionarului unic;
(4) Acţiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sunt în formã dematerializatã, evidenţiate în registrul acţionarilor.
(5) Evidenţa acţiunilor se ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se pãstreazã la sediul Fondului, sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie. În situaţia tranzacţionãrii pe o piaţã reglementatã a acţiunilor emise de Fond, evidenţa acestora se va ţine în conformitate cu regulile acesteia.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Transmiterea parţialã sau totalã a acţiunilor cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(8) În situaţia tranzacţionãrii pe o piaţã organizatã a acţiunilor emise, se vor aplica dispoziţiile <>art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(9) Obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia.
ART. 12
(1) Acţiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominalã mai micã decât cea iniţialã şi vor putea fi transmise numai autoritãţilor publice şi/sau instituţiilor financiare interne şi internaţionale. Acţionarul, prin reprezentantul sãu, va fixa cuantumul noilor emisiuni şi criteriile de subscriere.
(2) Acţiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune;
(3) Dacã sunt mai mulţi proprietari indivizi asupra unei acţiuni, aceştia vor trebui sã delege o singurã persoanã pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei;
(4) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN va evidenţia în registrul acţionarilor, dupã caz, denumirea, precum şi sediul acţionarilor cu acţiuni nominative şi va elibera certificate de proprietate, sub semnãtura a 2 membri ai consiliului de administraţie.
ART. 13
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN poate emite obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 14
Acoperirea riscurilor financiare care decurg din activitatea desfãşuratã de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN se face din fondurile acesteia sau prin alte modalitãţi prevãzute de lege.

CAP. IV
Conducere şi administrare

ART. 15
(1) Statul, reprezentat conform art. 11 alin. (1) din prezentul act constitutiv, este unicul acţionar al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN.
(2) În aceastã calitate, statul, prin reprezentantul sãu, exercitã atribuţiile adunãrii generale a acţionarilor astfel:
a) aprobã strategia F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN;
b) propune Guvernului completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN şi orice alte modificãri ale actului constitutiv al acestuia;
c) numeşte membrii consiliului de administraţie, desemnând pe unul dintre ei ca preşedinte al consiliului/director general, şi aprobã clauzele contractului de mandat;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite preşedintelui consiliului de administraţie/director general, precum şi nivelul indemnizaţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie;
e) se pronunţã asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN de cãtre aceştia;
f) aprobã situaţiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor şi a raportului de audit financiar;
g) aprobã repartizarea profitului, conform legii;
h) aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare şi finanţare, programul de activitate şi programul de investiţii pe exerciţiul financiar urmãtor;
i) aprobã competenţele de acordare a garanţiilor şi finanţãrilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum şi politica de risc şi cerinţele prudenţiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN;
j) aprobã participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societãţi comerciale sau la asocierea în vederea realizãrii obiectului de activitate cu alte persoane fizice ori juridice din ţarã sau strãinãtate;
k) aprobã mutarea sediului social;
l) aprobã înfiinţarea ori desfiinţarea de unitãţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN, în condiţiile legii;
m) aprobã modificarea nivelului capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN;
n) aprobã dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societãţi comerciale ori instituţii bancare sau lichidarea, în condiţiile legii;
o) aprobã emiterea de obligaţiuni, conform legii;
p) numeşte şi revocã auditorul financiar şi fixeazã durata minimã a contractului de audit financiar;
r) adoptã orice altã hotãrâre, potrivit prevederilor legale şi prezentului act constitutiv;
(3) Adunarea generalã a acţionarilor poate delega consiliului de administraţie îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la alin. (2) lit. k) şi l).
(4) Adunarea generalã a acţionarilor se ţine prin corespondenţã, conform legii. În acest sens, documentele ce se supun aprobãrii se transmit de cãtre societate reprezentantului acţionarului unic, care se pronunţã asupra lor şi comunicã Fondului hotãrârile adoptate.
ART. 16
(1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este administrat de un consiliu de administraţie format din 7 administratori, cu un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Unul dintre membri este desemnat din partea autoritãţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul finanţelor publice. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formatã din administratori neexecutivi.
(2) Administratorii trebuie sã aibã studii superioare şi sã posede reputaţie şi experienţã financiar-bancarã, adecvate naturii, extinderii şi complexitãţii activitãţii Fondului şi responsabilitãţilor încredinţate.
(3) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, nominalizat dintre administratori. Preşedintele consiliului de administraţie este şi director general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN.
(4) Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii încheie un contract de mandat.
(5) Calitatea de administrator înceteazã prin expirarea duratei mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legalã, imposibilitate absolutã de îndeplinire a atribuţiilor şi în caz de revocare. Când revocarea survine fãrã justã cauzã, administratorul respectiv este îndreptãţit la plata unor daune-interese, determinate în conformitate cu clauzele contractului de mandat.
(6) Administratorii rãspund individual sau solidar, dupã caz, faţã de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea în mod necorespunzãtor sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului ori ale hotãrârilor acţionarului. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
ART. 17
(1) Pentru ca numirea unui administrator sã fie valabilã din punct de vedere juridic, persoana numitã trebuie sã o accepte în mod expres.
(2) În vederea acoperirii eventualelor daune suferite de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN în cursul executãrii mandatului încredinţat administratorilor, aceştia vor încheia, în beneficiul Fondului, o asigurare de rãspundere profesionalã, în condiţiile dispuse prin hotãrâre a acţionarului unic al acestuia.
ART. 18
(1) Consiliul de administraţie decide asupra tuturor operaţiunilor desfãşurate de Fond şi are urmãtoarele atribuţii:
a) propune modificarea şi/sau completarea actului constitutiv a l F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN şi le înainteazã reprezentantului acţionarului spre a fi supuse aprobãrii Guvernului;
b) aprobã, în limita a jumãtate din valoarea contabilã a activelor Fondului la data încheierii actului, încheierea de acte juridice prin care acesta sã dobândeascã bunuri, sã înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN;
c) supune aprobãrii reprezentantului acţionarului situaţiile financiare anuale, împreunã cu raportul administratorilor şi raportul de audit financiar;
d) supune aprobãrii acţionarului strategia, bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar urmãtor;
e) aprobã structura organizatoricã a Fondului şi a unitãţilor teritoriale, numãrul de posturi şi sistemul de salarizare;
f) aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului, care detaliazã atribuţiile şi competenţele structurilor organizatorice prevãzute în organigrama aprobatã, inclusiv cele cu competenţã în acordarea de garanţii/finanţãri, precum şi relaţiile dintre acestea;
g) aprobã afilierea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN la organisme financiare internaţionale, precum şi acordurile de colaborare cu aceste instituţii;
h) hotãrãşte cu privire la politica de plasamente a Fondului şi stabileşte limitele globale de expunere faţã de societãţile bancare şi societãţile de asigurare-reasigurare;
i) hotãrãşte cu privire la politica de acordare de garanţii şi finanţãri şi supune spre aprobare acţionarului competenţele de acordare a garanţiilor şi finanţãrilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;
j) aprobã nivelul comisioanelor şi dobânzilor practicate de Fond;
k) aprobã contractul colectiv de muncã, dupã negocierea acestuia conform legii şi prezentului act constitutiv;
l) dezbate şi aprobã normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate, în care sunt cuprinse principiile generale, regulile şi procedurile de bazã ale domeniilor respective;
m) aprobã încheierea de convenţii privitoare la acordarea de garanţii şi/sau cofinanţãri;
n) supune spre aprobare reprezentantului acţionarului încheierea de contracte de asociere între Fond şi alte persoane juridice sau fizice, participarea la capitalul social al altor persoane juridice, în condiţiile legii;
o) aprobã numirea directorului general adjunct, îi stabileşte remuneraţia în limitele aprobate de reprezentantul acţionarului şi decide asupra clauzelor contractului dintre acesta şi Fond;
p) propune spre aprobare reprezentantului acţionarului emiterea de acţiuni şi/sau obligaţiuni, în condiţiile legii;
r) propune reprezentantului acţionarului modificarea capitalului social al Fondului;
s) supune spre aprobare reprezentantului acţionarului modalitatea de constituire şi utilizare a fondului de rezervã;
ş) supune spre aprobare reprezentantului acţionarului cerinţele prudenţiale în activitatea Fondului, potrivit legii;
t) aprobã componenţa comitetului de audit şi a comitetului de administrare a riscurilor şi stabileşte limitele de competentã ale acestora, în condiţiile legii;
ţ) poate delega directorului general sau directorului general adjunct unele dintre atribuţiile sale;
u) decide în orice alte probleme referitoare la Fond, cu excepţia celor date în competenţa acţionarului sau conducãtorilor, conform legii.
(2) Consiliul de administraţie este responsabil cu implementarea hotãrârilor acţionarului.
ART. 19
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin trimestrial la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori la cererea motivatã a cel puţin 2 dintre membrii sãi.
(2) La şedinţele consiliului de administraţie, dacã problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi convocaţi directorul general adjunct, directorii executivi şi auditorii interni.
(3) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN. Consiliul de administraţie poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare, conform legii şi prezentului act constitutiv.
(4) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte.
Dacã acesta nu poate sau îi este interzis sã participe la vot, ceilalţi membri ai consiliului de administraţie vor alege un preşedinte de şedinţã, având aceleaşi drepturi ca şi preşedintele în funcţie.
(5) Preşedintele/director general numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie dintre salariaţii Fondului.
(6) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesarã prezenţa a cel puţin 5 administratori, iar hotãrârile se iau cu votul majoritãţii membrilor prezenţi. În caz de paritate de voturi, propunerea supusã votului se considerã respinsã.
(7) Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile acestui organ doar de cãtre alţi membri ai acestuia.
Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
(8) Şedinţele consiliului de administraţie se desfãşoarã conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. În situaţia dezbaterii unor acţiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administraţie se poate face şi verbal. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care va fi înscris într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberãrilor, deciziile luate, numãrul de voturi întrunite şi opiniile separate.
(9) Procesul-verbal se semneazã de toţi administratorii prezenţi şi de secretar.
(10) Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a participat, el rãmâne rãspunzãtor dacã, în termen de o lunã de când a luat cunoştinţã de procesul-verbal, nu a fãcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale şi nu i-a încunoştinţat despre aceasta în scris pe auditorii interni.
(11) Consiliul de administraţie emite dupã fiecare şedinţã documentul numit "Hotãrâre a Consiliului de administraţie", cu semnãtura preşedintelui de şedinţã şi a secretarului consiliului de administraţie.
(12) Hotãrârile consiliului de administraţie sunt puse în aplicare de cãtre conducerea executivã.
ART. 20
(1) Participarea la şedinţele consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţã, respectiv a internetului, cu condiţia ca acestea sã asigure identificarea participanţilor, participarea efectivã a administratorilor la şedinţa consiliului şi retransmiterea deliberãrilor în mod continuu.
(2) În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi interesul societãţii, hotãrârile consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fãrã a mai fi necesarã o întrunire a consiliului. Aceastã procedurã nu poate fi utilizatã pentru adoptarea hotãrârilor privind situaţiile financiare anuale.
ART. 21
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nu acordã garanţii pentru niciun fel de instrumente financiare contractate de administratori sau conducãtori de la instituţii financiar-bancare sau din alte surse.
ART. 22
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sã punã la dispoziţia reprezentantului acţionarului, la cererea acestuia, toate documentele prevãzute de lege.
ART. 23
(1) Nu poate fi administrator, director general sau director general adjunct al societãţii persoana care se aflã în oricare dintre situaţiile de incompatibilitate prevãzute de legislaţia specialã aplicabilã sau de <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Directorul general şi directorul general adjunct nu pot fi, fãrã autorizarea consiliului de administraţie, administratori, membri ai consiliului de supraveghere, cenzori ori asociaţi cu rãspundere nelimitatã în alte societãţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, sub sancţiunea revocãrii şi a rãspunderii pentru daune.
ART. 24
Preşedintele consiliului de administraţie are urmãtoarele atribuţii:
a) convoacã consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, prezideazã întrunirea şi vegheazã asupra informãrii adecvate a membrilor consiliului de administraţie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;
b) coordoneazã activitatea consiliului de administraţie şi raporteazã cu privire la aceasta reprezentantului acţionarului;
c) vegheazã la buna funcţionare a organelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de cãtre lege, actul constitutiv sau hotãrâte de acţionar ori de consiliul de administraţie, conform legii.
ART. 25
(1) Conducerea activitãţii curente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este asiguratã de directorul general şi directorul general adjunct, care sunt însãrcinaţi cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN, cu excepţia celor rezervate prin lege şi prezentul act constitutiv consiliului de administraţie, respectiv reprezentantului acţionarului.
(2) Dispoziţiile art. 23 alin. (2) se aplicã şi directorilor executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN.
(3) În relaţiile cu terţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este reprezentatã de directorul general, iar, în absenţa acestuia, de directorul general adjunct sau de persoanele desemnate de aceştia. Consiliul de administraţie pãstreazã însã dreptul de a reprezenta F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN în raporturile cu directorul general şi directorul general adjunct.
(4) Consiliul de administraţie înregistreazã în registrul comerţului numele persoanelor prevãzute la alin. (1). Acestea depun la registrul comerţului specimene de semnãturã.
ART. 26
Directorul general are urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã încheierea de contracte în limitele mandatului primit din partea consiliului de administraţie;
b) angajeazã cheltuielile Fondului, în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
c) încheie, modificã şi desface contractele individuale de muncã ale salariaţilor Fondului;
d) negociazã contractul colectiv de muncã cu salariaţii, reprezentaţi conform legii;
e) aprobã regulamentul intern, care va reglementa cel puţin aspectele referitoare la: protecţia, igiena şi securitatea în muncã, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, respectarea principiului nediscriminãrii şi al înlãturãrii oricãrei forme de încãlcare a demnitãţii, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, disciplina muncii, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, procedura disciplinarã;
f) prezintã consiliului de administraţie rapoarte şi alte informaţii solicitate, referitoare la activitatea Fondului;
g) supune deciziei consiliului de administraţie situaţiile financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN, precum şi proiectele strategiei, bugetului de venituri şi cheltuieli, programului anual de investiţii şi programului anual de activitate;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de cãtre consiliul de administraţie sau decurgând din Regulamentul de organizare şi funcţionare.
ART. 27
Directorul general adjunct are urmãtoarele atribuţii:
a) este înlocuitorul de drept al directorului general;
b) conduce şi coordoneazã structurile interne ale Fondului date în responsabilitatea sa prin regulamentul de organizare şi funcţionare, analizeazã lucrãrile elaborate în cadrul acestora şi urmãreşte realizarea în termen a sarcinilor primite de personalul din subordine, în strictã concordanţã cu reglementãrile în vigoare şi normele interne;
c) propune mãsuri de organizare eficientã a muncii în cadrul Fondului;
d) coordoneazã, împreunã cu directorul general, activitatea conducãtorilor unitãţilor teritoriale;
e) prezintã consiliului de administraţie rapoarte şi alte informaţii solicitate, referitoare la activitatea Fondului;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de cãtre consiliul de administraţie sau decurgând din regulamentul de organizare şi funcţionare.

CAP. V
Auditul financiar şi auditul intern

ART. 28
(1) Situaţiile financiare anuale ale societãţii vor fi auditate exclusiv de auditori financiari, persoane juridice, agreaţi de Banca Naţionalã a României, conform legii.
(2) Raportul de audit financiar va fi prezentat reprezentantului acţionarului şi va fi publicat împreunã cu situaţiile financiare anuale, conform legii.
ART. 29
Auditorul financiar are urmãtoarele atribuţii:
a) întocmeşte un raport anual, împreunã cu opinia sa, din care sã rezulte dacã situaţiile financiare prezintã o imagine fidelã a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie ale societãţii şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfãşuratã, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;
b) analizeazã practicile şi procedurile controlului şi auditului intern şi, dacã considerã cã acestea nu sunt corespunzãtoare, face recomandãri pentru remedierea lor;
c) furnizeazã, conform legii, orice detalii, clarificãri, explicaţii referitoare la datele cuprinse în situaţiile financiare anuale ale societãţii;
d) alte atribuţii prevãzute de lege.
ART. 30
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN va organiza auditul intern, potrivit cerinţelor prevãzute în reglementãrile Bãncii Naţionale a României.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 31
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN poate edita publicaţii necesare activitãţii proprii.
ART. 32
Unitãţile teritoriale ale Fondului îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, a normelor metodologice şi a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.
ART. 33
Directorii unitãţilor teritoriale reprezintã F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN în relaţiile cu terţii, în legãturã cu activitatea unitãţilor pe care le conduc şi în limitele competenţelor care le sunt atribuite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
ART. 34
(1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN va pãstra confidenţialitatea asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfãşuratã care, potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicitãţii, precum şi asupra oricãror fapte, date sau informaţii aflate la dispoziţia sa, care sunt calificate de legislaţia aplicabilã instituţiilor de credit drept confidenţiale ori cu caracter de secret profesional.
(2) Orice membru al consiliului de administraţie, angajaţii Fondului şi orice persoanã care, sub o formã sau alta, participã la conducerea, administrarea ori la activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN au obligaţia sã pãstreze secretul profesional asupra oricãror fapte, date sau informaţii la care se referã alin. (1), de care a luat cunoştinţã în cursul desfãşurãrii activitãţii sale profesionale.
(3) Persoanele prevãzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvãlui, nici în timpul activitãţii şi nici dupã încetarea acesteia, fapte sau date care, dacã ar deveni publice, ar dãuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sau unui client al sãu;
(4) Persoanele prevãzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii de natura celor prevãzute la alin. (1), pe care le deţin sau de care au luat cunoştinţã în orice mod.
(5) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplicã şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arãtate din rapoarte ori din alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN.
ART. 35
(1) Obligaţia de pãstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfãşuratã de Fond nu poate fi opusã autoritãţii competente în exercitarea atribuţiilor sale prevãzute de lege.
(2) Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în mãsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul în care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN justificã un interes legitim;
b) la solicitarea scrisã a unor autoritãţi sau instituţii, dacã prin lege specialã sunt prevãzute autoritãţile sau instituţiile care sunt îndrituite sã solicite şi/sau sã primeascã astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de cãtre Fond în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale acestor autoritãţi sau instituţii.
(3) Nu se considerã încãlcãri ale obligaţiei de pãstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecãrei întreprinderi mici şi mijlocii care beneficiazã de serviciile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nu pot fi identificate, precum şi furnizarea de date auditorului financiar.
ART. 36
(1) Litigiile de orice fel apãrute între F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN şi persoane fizice sau juridice române ori strãine sunt de competenţa instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN şi persoane juridice române şi strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
ART. 37
Prezentul act constitutiv se completeazã cu dispoziţiile corespunzãtoare din legislaţia în vigoare şi poate fi modificat sau completat expres, în condiţiile legii.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016