Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT CONSTITUTIV din 11 octombrie 2017  al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT CONSTITUTIV din 11 octombrie 2017 al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 835 din 20 octombrie 2017

──────────
    Conţinut de Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 76 din 11 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 20 octombrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Denumirea, forma juridică, sediul, durata
    ART. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea Societăţii este Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
    (2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile şi în alte acte emanând de la Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acţiuni“ sau de iniţialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit situaţiilor financiare anuale, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.

    ART. 2
    Forma juridică
    Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este persoană juridică română cu capital integral de stat, de interes naţional, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.

    ART. 3
    Sediul
    (1) Sediul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.
    (2) Sediul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. va putea înfiinţa subunităţi fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.

    ART. 4
    Durata
    Durata Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate
    ART. 5
    Scopul
    Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale privind editarea manualelor şcolare.

    ART. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. are ca obiect principal de activitate editarea şi comercializarea pe piaţa internă sau externă de:
    a) manuale şcolare pentru învăţământul preprimar, primar, gimnazial, postliceal şi universitar, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, de lucrări pentru învăţământul preşcolar;
    b) manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri;
    c) tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie;
    d) lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte limbi;
    e) materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului;
    f) manuale pentru învăţământul special.


    CAP. III
    Capitalul social, acţiunile
    ART. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social iniţial al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. se constituie prin preluarea activului şi pasivului Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ care se desfiinţează, este evaluat la 1.726.446 lei, conform situaţiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2016, şi împărţit în acţiuni nominative în număr de 575482 cu o valoare nominală de 3 lei.
    (2) Capitalul social iniţial al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este în întregime subscris de statul român prin Ministerul Educaţiei Naţionale în calitate de acţionar unic în numele statului şi este vărsat integral la data constituirii acesteia.
    (3) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor societăţii sunt exercitate de Ministerul Educaţiei Naţionale care deţine un număr de 575482 acţiuni, cu o valoare nominală de 3 lei/acţiune şi în valoare totală de 1.726.446 lei, reprezentând 100% din capitalul social subscris şi vărsat, participare la profit 100% şi participare la pierderi 100%.

    ART. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Acţiunile
    (1) Acţiunile sunt numerotate de la 1 la 575482. Acţiunile Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
    (2) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. va ţine evidenţa acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul acesteia.

    ART. 10
    Obligaţiuni
    Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
    (1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.
    (2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.
    (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
    (4) Obligaţiile Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
    (5) Patrimoniul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.

    ART. 12
    Cesionarea acţiunilor
    (1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
    (2) Cesionarea parţială sau totală a acţiunilor este interzisă.

    ART. 13
    Pierderea acţiunilor
    (1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presă, în cel puţin două ziare de largă circulaţie. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    (2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

    CAP. IV
    Adunarea generală a acţionarilor
    ART. 14
    (1) Reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale în adunarea generală a acţionarilor se numesc şi se revocă, după caz, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (2) Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice.
    (3) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
    (4) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:
    a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.;
    b) aprobă structura organizatorică a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
    c) alege 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi, dintre care unul trebuie să fie expert contabil autorizat sau contabil autorizat;
    d) alege consiliul de administraţie conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune şi îl revocă;
    e) stabileşte, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizaţiilor lunare ale membrilor consiliului de administraţie, precum şi indemnizaţiile lunare ale cenzorilor;
    f) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate;
    g) aprobă situaţiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
    h) aprobă repartizarea profitului conform legii;
    i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor acestora, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
    j) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi la dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
    k) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de aceştia Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.;
    l) hotărăşte cu privire la ipotecarea, gajarea şi închirierea unor active, care nu fac parte din domeniul public;
    m) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.;
    n) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administraţie.

    (5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte:
    a) schimbarea formei juridice a societăţii;
    b) mutarea sediului societăţii;
    c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
    d) prelungirea duratei societăţii;
    e) majorarea capitalului social;
    f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acţiuni;
    g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.;
    h) dizolvarea anticipată a societăţii;
    i) conversia unei categorii de obligaţiuni în alte categorii;
    j) emisiunea de obligaţiuni.


    ART. 15
    Convocarea adunării generale a acţionarilor
    (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.
    (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea situaţiilor financiare anuale pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
    (3) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de largă circulaţie.
    (4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul acesteia.
    (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

    ART. 16
    Organizarea adunării generale a acţionarilor
    (1) În ziua şi la ora menţionate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.
    (2) Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi 1 secretar care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea şedinţei.
    (3) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor este semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
    (4) Procesul-verbal este înseriat într-un registru sigilat şi parafat.
    (5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor.
    (6) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatelor şi/sau ai salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.

    ART. 17
    Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor
    (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
    (3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentanţi care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
    (4) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate în extras în registru, şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IVa.
    (5) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute la alin. (4).
    (6) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

    CAP. V
    Consiliul de administraţie
    ART. 18
    Organizare
    (1) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.
    (2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani.
    (3) Conducerea executivă a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este asigurată de un director general.
    (4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor va alege un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
    (5) Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor.
    (6) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a cel puţin 3 membri.
    (7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar, în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de preşedinte. Consiliul de administraţie numeşte un secretar dintre membrii consiliului de administraţie sau din afara acestuia.
    (8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 membri ai consiliului de administraţie, iar deciziile se iau în unanimitate.
    (9) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
    (10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
    (11) Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
    (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
    (13) Consiliul de administraţie deleagă, potrivit regulamentului său de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
    (14) Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
    (15) În relaţiile cu terţii Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele ce o angajează faţă de aceştia.
    (16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
    (17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau pentru abateri de la prevederile legale, de la prezentul act constitutiv ori pentru greşeli în administrarea societăţii.
    (18) În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
    (19) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
    (20) Sunt incompatibile cu activitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (21) Nu pot fi directori ai Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (22) Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

    ART. 19
    Atribuţiile consiliului de administraţie
    Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare;
    b) validează numirea şi revocarea directorilor executivi ai Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.;
    c) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie;
    e) aprobă delegarea de competenţă pentru directorul general şi directorii executivi ai Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., în vederea executării operaţiunilor acesteia;
    f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţă directorilor din conducerea executivă a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.;
    g) supune anual adunării generale a acţionarilor raportul cu privire la activitatea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., şi situaţiile financiare pe anul precedent, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) avizează proiectul programului de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli în vederea prezentării acestora adunării generale a acţionarilor;
    i) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este necesar;
    j) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor.


    ART. 20
    Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

    CAP. VI
    Gestiunea
    ART. 21
    Cenzorii
    (1) Gestiunea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de către adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.
    (2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori este recomandat în mod obligatoriu de Ministerul Finanţelor Publice.
    (3) Adunarea generală alege, de asemenea, 3 cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
    (5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
    a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
    b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarierii, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie, în legătură cu conturile Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., cu situaţiile financiare anuale, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
    d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

    (6) Cenzorii au următoarele obligaţii:
    a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
    b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
    c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
    d) să vegheze ca dispoziţiile legii, prezentului act constitutiv să fie îndeplinite de administratori şi lichidatori.

    (7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generală a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale sau ale actului constitutiv.
    (9) Atribuţiile cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se completează cu dispoziţiile legale în domeniu.
    (10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu o treime din garanţia prevăzută pentru membrii consiliului de administraţie.
    (13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
    (14) Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării generale a acţionarilor.
    (15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie niciun cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acţionarilor.

    CAP. VII
    Activitatea
    ART. 22
    Finanţarea activităţii proprii
    Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite în conformitate cu legea, credite bancare şi alte surse financiare.

    ART. 23
    Exerciţiul financiar
    Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

    ART. 24
    Personalul
    (1) Directorul general are competenţa generală de numire şi eliberare din funcţie a personalului Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
    (2) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (3) Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. se stabilesc de către consiliul de administraţie prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin regulamentul de ordine interioară ale acesteia.
    (4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal ale salariaţilor se stabilesc pe baza unei grile de salarizare aprobate în consiliul de administraţie.

    ART. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administraţie stabileşte, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

    ART. 26
    Evidenţa contabilă şi situaţiile financiare anuale
    (1) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi situaţiile financiare anuale, conform reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Situaţiile financiare anuale vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

    ART. 27
    Calculul şi repartizarea profitului
    (1) Profitul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. se stabileşte pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Profitul rămas după plata impozitului este repartizat, conform hotărârilor adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. îşi constituie fondul de rezervă şi alte fonduri potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea situaţiilor financiare anuale de către adunarea generală a acţionarilor.
    (4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă.
    (5) Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social şi în limita capitalului subscris.

    ART. 28
    Registrele
    Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ţine registrele prevăzute de lege.

    ART. 29
    Modificarea formei juridice
    Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. va putea fi transformată în altă formă de societăţi prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 30
    Dizolvarea
    (1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.:
    a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
    b) declararea nulităţii societăţii;
    c) acte normative cu forţă juridică de lege;
    d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acţionar, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre acţionari, care împiedică funcţionarea acesteia;
    e) falimentul;
    f) în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 153^24 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) când capitalul social se micşorează sub minimul legal;
    h) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal;
    i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

    (2) Dizolvarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

    ART. 31
    Litigii
    Litigiile de orice fel apărute între Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.

    ART. 32
    Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile cu capital de stat, cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016