Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 9 mai 2005  de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme sustinut de imprumutul de ajustare programatica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 9 mai 2005 de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme sustinut de imprumutul de ajustare programatica

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 octombrie 2005
BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Traducere
9 mai 2005

Excelenţei sale,
Ionel Popescu,
ministrul finanţelor publice

Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România

Ref.: Grant olandez pentru împrumutul de ajustare programaticã
Grant TF 054659

Stimate domnule ministru,
Vã scriu în numele Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru a vã comunica acordul Bãncii, în calitate de administrator al fondurilor nerambursabile oferite de Guvernul Olandei, de a acorda României (Beneficiarul) o sumã nerambursabilã care sã nu depãşeascã 2 milioane euro (grantul).
Grantul este acordat ca rãspuns la cererea de asistenţã financiarã a Beneficiarului şi pentru scopurile şi în termenii şi condiţiile prevãzute în anexa la aceastã scrisoare de înţelegere. Beneficiarul certificã, prin confirmarea acordului sãu, prevãzut mai jos, cã este autorizat sã contracteze şi sã tragã grantul pentru scopurile şi în termenii şi condiţiile stabilite.
Vã rugãm sã confirmaţi în numele Beneficiarului acordul dumneavoastrã în ceea ce priveşte cele de mai sus, prin semnarea, datarea şi returnarea cãtre noi a unui exemplar al acestei scrisori de înţelegere. Dupã primirea de cãtre Bancã a unui exemplar al acestei scrisori de înţelegere contrasemnate de dumneavoastrã, aceastã scrisoare de înţelegere va deveni efectivã la data contrasemnãrii ei.

Cu stimã,
Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Owaise Sdat,
director de ţarã,
Misiunea rezidentã a Bãncii Mondiale din România

Convenit:
ROMÂNIA
Ionel Popescu,
ministrul finanţelor publice,
reprezentant autorizat

Data: 9 mai 2005

Scopurile, termenii şi condiţiile grantului

1. Scopurile şi activitãţile
1.1. Scopul grantului este de a sprijini obiectivele de dezvoltare ale României, prevãzute în programul de ajustare programaticã (PAL). Scopul general este de a furniza Beneficiarului asistenţã pentru susţinerea creşterii economice accelerate, pentru reducerea sãrãciei şi sprijinirea integrãrii în Uniunea Europeanã. În conformitate cu programul PAL, obiectivele specifice vor consta în îmbunãtãţirea performanţelor în sectorul public şi privat în urmãtoarele domenii: prima parte: (i) reformele judiciare; (ii) formularea de politici; (iii) transparenţã, anticorupţie şi reformele guvernanţei corporative; (iv) managementul cheltuielilor publice, incluzând pregãtirea bugetului, execuţia şi controlul, relaţiile fiscale interguvernamentale; şi (v) administrarea veniturilor; partea a doua: (i) termoficare; (ii) guvernanţa corporativã; (iii) reformele în minerit şi infrastructurã; (iv) dezvoltarea pieţei de capital; şi (v) dezvoltare regionalã.
Activitãţile (activitãţi) pentru care se acordã grantul sunt urmãtoarele:
a) efectuarea de studii asupra reformelor în sectorul minier; realizarea de seminarii pentru evaluarea impactului reformei în minerit;
b) angajarea de experţi pentru elaborarea bugetului, contabilitate şi pregãtirea profesionalã a auditorilor din Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC), Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT), Ministerul Sãnãtãţii (MS), Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii (MEC), Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei (MMSSF) şi alte ministere selectate, precum şi furnizarea de echipamente de birou şi mobilier;
c) furnizarea de asistenţã în implementarea strategiei în termoficare;
d) furnizarea de asistenţã în dezvoltarea opţiunilor de privatizare pentru Societatea Naţionalã de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A.;
e) furnizarea de asistenţã tehnicã Ministerului Justiţiei şi altor instituţii judiciare pentru îndeplinirea acţiunilor din reforma judiciarã;
f) dezvoltarea unui plan de acţiuni privind raportarea financiarã pentru MFP; şi
g) furnizarea de asistenţã pentru: (i) întãrirea cadrului de reglementare şi supervizare pentru conglomerate financiare; (ii) dezvoltarea pieţei obligaţiunilor, în special a pieţei obligaţiunilor guvernamentale, a pieţei obligaţiunilor municipale şi a pieţei titlurilor ipotecare; (iii) înfiinţarea Agenţiei de Management al Datoriei Publice şi dezvoltarea unei strategii de management al datoriei publice pe termen mediu; (iv) îmbunãtãţirea cerinţelor de raportare financiarã şi de audit ale României;
h) îmbunãtãţirea mediului de afaceri printr-o campanie de conştientizare a publicului; şi
i) furnizarea de servicii pentru privatizarea participaţiilor Guvernului în societãţile mixte.
2. Implementarea generalã
2.1. Beneficiarul: a) va realiza activitãţile cu diligenţa şi eficienţa necesare; b) va furniza cu promptitudine fondurile, facilitãţile, serviciile şi alte resurse necesare îndeplinirii scopului; c) va furniza toate informaţiile referitoare la activitãţi şi la folosirea fondurilor din grant, dupã cum Banca va solicita în mod rezonabil; d) periodic va schimba opinii cu reprezentanţii Bãncii cu privire la evoluţia şi rezultatele activitãţilor; şi e) va lua toate mãsurile necesare pentru a permite reprezentanţilor Bãncii sã efectueze vizite pe teritoriul României pentru scopurile legate de grant. Fãrã a se limita la cele de mai sus, dacã Banca va solicita, la încheierea activitãţilor Beneficiarul va pregãti şi va furniza cu promptitudine Bãncii un raport cu privire la rezultatele şi impactul activitãţilor, într-o formã şi cu un conţinut satisfãcãtor pentru Bancã.
3. Achiziţia
3.1. Cu excepţia cazului în care Banca va fi convenit altfel, achiziţionarea bunurilor, serviciilor de pregãtire profesionalã şi de consultanţã necesare realizãrii activitãţilor care vor fi finanţate din sumele grantului se va realiza conform prevederilor anexei nr. I la prezenta anexã.
3.2. Beneficiarul se va asigura cã toate bunurile importate care se finanţeazã din sumele grantului vor fi asigurate contra oricãrui risc incidental legat de achiziţionare, transport şi livrare la locul de folosire sau instalare şi cã orice despãgubire pentru o astfel de asigurare este plãtibilã în valuta necesarã înlocuirii sau reparãrii acelor bunuri. Beneficiarul se va asigura cã orice facilitate legatã de Proiectul finanţat din fondurile grantului este în orice moment operaţionalã şi menţinutã în conformitate cu practici corespunzãtoare şi cã orice reparaţie sau înlocuire a acestei facilitãţi se face prompt, dupã cum este necesar.
4. Tragerea sumelor din grant
4.1. Suma grantului va fi creditatã într-un cont deschis de Bancã în registrele sale în numele Beneficiarului (contul de grant) şi poate fi trasã din acel cont de cãtre Beneficiar, în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni, pentru cheltuieli efectuate pentru costurile rezonabile ale bunurilor şi serviciilor necesare activitãţilor care urmeazã a fi finanţate din suma grantului.
4.2. Cheltuielile pentru urmãtoarele categorii pot fi finanţate din sumele grantului şi vor fi folosite exclusiv pentru realizarea activitãţilor:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
% din
Suma alocatã cheltuielile
Categorii din grant care urmeazã
(euro) sã fie
finanţate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Servicii de consultanţã 1.532.000 100%
(2) Pregãtire profesionalã 280.000 100%
şi seminarii
(3) Bunuri 188.000 100%
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 2.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru scopurile prezentului paragraf, termenul pregãtire profesionalã înseamnã cheltuieli pentru sponsorizarea desfãşurãrii unor activitãţi practice şi seminarii, costurile pentru şcolarizarea personalului în strãinãtate şi în România, pentru transport, cazare şi diurnã pentru participanţi.
4.3. Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului 4.2:
a) nici o tragere din contul de grant nu va fi efectuatã: (i) pentru plãţi efectuate pentru cheltuieli ocazionate înainte de data semnãrii de cãtre Bancã a prezentei scrisori de înţelegere; (ii) în contul oricãror taxe percepute de sau pe teritoriul Beneficiarului; (iii) în contul cheltuielilor efectuate pe teritoriile oricãrei ţãri care nu este membrã a Bãncii, pentru bunurile produse şi serviciile furnizate de pe astfel de teritorii; sau (iv) în scopul unei plãţi efectuate cãtre persoane sau entitãţi, dacã o astfel de platã ori import, dupã cunoştinţele Bãncii, este interzisã/interzis printr-o decizie luatã de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite conform cap. VII al Cartei Naţiunilor Unite;
b) nici o tragere din contul de grant nu va fi efectuatã dupã 31 decembrie 2006 sau orice datã ulterioarã pe care Banca o va stabili prin notificare cãtre Beneficiar (data de închidere). Totuşi, trageri pot fi efectuate dupã data de închidere pentru cheltuieli ocazionate înaintea datei de închidere, dacã aplicaţia de tragere aferentã acestora este primitã de cãtre Bancã într-un interval de 4 luni dupã data de închidere, datã dupã care orice sumã rãmasã netrasã din contul de grant va fi anulatã; şi
c) dacã, în opinia Bãncii, o sumã alocatã din grant pentru oricare dintre categoriile prevãzute în tabelul inclus în paragraful 4.2 va fi insuficientã pentru a finanţa cheltuielile pentru respectivul articol, Banca poate, prin notificare scrisã cãtre Beneficiar, sã realoce respectivului articol o sumã din grant alocatã altui articol care, în opinia Bãncii, nu va fi necesarã pentru acoperirea altor cheltuieli.
4.4. Când Beneficiarul va dori sã tragã orice sumã din contul de grant, va trebui sã trimitã Bãncii o aplicaţie de tragere pentru acea sumã, în formatul prevãzut de Bancã. Aplicaţiile de tragere vor trebui sã fie: a) semnate în numele Beneficiarului de ministrul finanţelor publice sau de orice altã persoanã care a fost autorizatã în scris de acesta; şi b) însoţite de documentele justificative ale aplicaţiei, pe care Banca le solicitã în mod rezonabil. Specimenele de semnãturi autentificate ale persoanelor autorizate sã semneze aplicaţiile de tragere vor fi furnizate cu prima aplicaţie de tragere care poartã semnãtura uneia dintre acestea. Fiecare aplicaţie de tragere pentru o sumã din grant şi documentele justificative aferente acesteia trebuie sã fie suficiente ca formã şi conţinut pentru a convinge Banca cã Beneficiarul este îndreptãţit sã tragã respectiva sumã din contul de grant şi cã suma respectivã urmeazã sã fie folositã pentru realizarea activitãţilor. Banca va plãti sumele trase de Beneficiar din contul de grant numai acestuia sau la ordinul Beneficiarului.
4.5. Banca poate solicita ca tragerile din contul de grant sã fie fãcute pe baza declaraţiilor de cheltuieli, pentru cheltuielile din cadrul contractelor pentru: a) serviciile firmelor de consultanţã, care costã mai puţin de 100.000 dolari SUA echivalent; b) serviciile consultanţilor individuali, care costã mai puţin de 50.000 dolari SUA echivalent; şi c) bunuri în cadrul contractelor sub 100.000 dolari SUA echivalent fiecare; şi d) pregãtire profesionalã, toate în acei termeni şi condiţii pe care Banca le va notifica Beneficiarului.
4.6. Tragerile sumelor din grant vor fi fãcute în moneda grantului. Banca, la cererea Beneficiarului şi acţionând ca agent al acestuia, va cumpãra cu moneda grantului trasã din contul de grant acele valute necesare pentru a plãti cheltuieli ce urmeazã a fi finanţate din fondurile grantului. În scopurile scrisorii de înţelegere, ori de câte ori va fi necesar sã se stabileascã valoarea unei valute în raport cu alta, respectiva valoare va fi determinatã de Bancã în mod rezonabil.
4.7. Pentru a facilita realizarea activitãţilor, Beneficiarul poate deschide şi menţine un cont special de depozit în dolari SUA (contul special) la o bancã comercialã, în termeni şi condiţii satisfãcãtoare pentru Bancã, având inclusiv protecţia adecvatã împotriva compensãrii, sechestrului şi popririi. Depozitele efectuate în contul special şi plãţile din contul special vor fi fãcute în conformitate cu prevederile anexei nr. II la prezenta anexã.
5. Conturi şi auditare
5.1. a) Beneficiarul va ţine sau va face sã fie ţinut un sistem de management financiar, inclusiv înregistrãri şi conturi, şi va pregãti situaţii financiare într-un format acceptabil Bãncii, adecvate pentru a reflecta, în conformitate cu practici de contabilitate solide, operaţiunile, resursele şi cheltuielile legate de activitãţi.
b) Beneficiarul: (i) va ţine evidenţele, conturile şi situaţiile financiare la care se face referire în subparagraful a) de mai sus şi înregistrãrile şi conturile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Bãncii, aplicate consecvent de cãtre auditori independenţi acceptabili Bãncii; (ii) va transmite Bãncii, imediat ce este posibil, dar nu mai târziu de 6 luni dupã sfârşitul fiecãrui asemenea an: A) copii certificate ale situaţiilor financiare la care se face referire în subparagraful a) de mai sus, pentru fiecare astfel de an auditat; şi B) o opinie cu privire la aceste situaţii, înregistrãri şi conturi şi raportul de audit efectuat de auditorii menţionaţi, cu acea arie de cuprindere şi detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; şi (iii) va furniza Bãncii orice alte informaţii referitoare la înregistrãrile şi conturile menţionate şi auditul acestora şi la respectivii auditori, dupã cum Banca le poate solicita periodic în mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile în legãturã cu care au fost efectuate trageri din contul de grant pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Beneficiarul:
(i) va ţine sau va face sã fie ţinute, în conformitate cu subparagraful a) de mai sus, înregistrãri şi conturi care sã reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va pãstra, cel puţin un an dupã ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul de grant, toate evidenţele (contracte, comenzi, facturi, note de platã, chitanţe şi alte documente) care evidenţiazã astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentanţilor Bãncii sã examineze astfel de evidenţe; şi
(iv) se va asigura cã aceste evidenţe şi conturi sunt incluse în auditul anual la care se face referire în subparagraful b) de mai sus şi cã raportul acestui audit conţine o opinie separatã a respectivilor auditori, dacã declaraţiile de cheltuieli prezentate în timpul anului fiscal, împreunã cu procedurile şi controalele interne implicate în pregãtirea lor, pot constitui o bazã pentru a justifica tragerile respective.
6. Suspendare şi anulare
6.1. Banca poate în orice moment, prin notificare cãtre Beneficiar, sã suspende dreptul Beneficiarului de a efectua trageri ulterioare din contul de grant, dacã unul dintre urmãtoarele evenimente a avut loc şi continuã şi în prezent: a) Beneficiarul nu şi-a îndeplinit vreuna dintre obligaţiile specificate în prezenta anexã; sau b) va fi fost suspendat Beneficiarului sau oricãrei entitãţi cãreia Banca i-a acordat un împrumut cu garanţia României dreptul de a face trageri în cadrul oricãrui acord de împrumut cu Banca.
6.2. Banca poate, prin notificare cãtre Beneficiar, sã anuleze dreptul Beneficiarului de a efectua trageri ulterioare din contul de grant: a) în orice moment dupã ce dreptul Beneficiarului de a mai efectua trageri din contul de grant a fost suspendat în conformitate cu prevederile paragrafului 6.1; sau b) dacã Beneficiarul nu a întreprins acţiuni satisfãcãtoare pentru Bancã în vederea realizãrii activitãţilor, în termen de 6 luni de la data intrãrii în efectivitate a prezentei anexe.

ANEXA I

Achiziţia

SECŢIUNEA I
Generalitãţi

A. Toate bunurile şi serviciile (altele decât serviciile de consultanţã) vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I (cu excepţia paragrafului 1.16) din Ghidul privind achiziţiile de bunuri în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor IDA, datat mai 2004 (Ghidul de achiziţii de bunuri), şi cu prevederile prezentei anexe.
B. Toate serviciile de consultanţã vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunilor I (cu excepţia paragrafului 1.24) şi IV din Ghidul "Selectarea şi angajarea consultanţilor de cãtre împrumutaţii Bãncii Mondiale", datat mai 2004 (Ghidul de achiziţii de servicii de consultanţã), şi cu prevederile prezentei anexe.
C. Termenii folosiţi mai jos în aceastã anexã pentru a descrie metodele specifice de achiziţie sau metodele specifice de revizuire de cãtre Bancã a unor contracte au înţelesul descris în legãturã cu acestea în Ghidul de achiziţii de bunuri ori în Ghidul de achiziţii de servicii de consultanţã, dupã cum este cazul.

SECTIUNEA II
Metode specifice de achiziţii de bunuri şi servicii (altele decât serviciile de consultanţã)

Cumpãrare: bunurile estimate sã coste sub 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe fiecare contract vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate folosindu-se metoda de cumpãrare.

SECTIUNEA III
Metode specifice de achiziţii de servicii de consultanţã

A. Selecţie pe bazã de calitate şi cost
Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în partea B a acestei secţiuni, serviciile de consultanţã vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate prin selecţie pe bazã de calitate şi cost. Pentru scopurile paragrafului 2.7 din Ghidul de achiziţii de servicii de consultanţã, lista scurtã a consultanţilor pentru servicii estimate sã coste sub 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe fiecare contract poate conţine în totalitate consultanţi naţionali.
B. Alte proceduri
1. Selecţie pe baza calificãrii consultanţilor
Serviciile estimate sã coste sub 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe fiecare contract pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.7 şi 3.8 din Ghidul de achiziţii de servicii de consultanţã.
2. Consultanţi individuali
Serviciile necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite în prima parte a paragrafului 5.1 din Ghidul de achiziţii de servicii de consultanţã pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate consultanţilor individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.2-5.3 din acest ghid. În circumstanţele descrise în paragraful 5.4 din Ghidul de achiziţii de servicii de consultanţã, astfel de contracte pot fi atribuite consultanţilor individuali pe bazã de sursã unicã.

SECTIUNEA IV
Revizuirea de cãtre Bancã a deciziilor de achiziţii

Cu excepţia cazului în care Banca va hotãrî altfel şi va notifica Beneficiarul, fiecare contract de servicii de consultanţã furnizate de o firmã şi estimate sã coste 100.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, precum şi fiecare contract încheiat cu consultanţi individuali, estimat sã coste 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, vor face obiectul analizei iniţiale de cãtre Bancã. Toate celelalte contracte vor face obiectul verificãrii ulterioare de cãtre Bancã.

ANEXA II

Contul special
1. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) termenul categorie eligibilã înseamnã categoriile prezentate la paragraful 4.2 din anexa la scrisoarea de înţelegere;
b) termenul cheltuieli eligibile înseamnã cheltuielile fãcute la un cost rezonabil al serviciilor necesare activitãţilor care urmeazã sã fie finanţate din sumele grantului; şi
c) termenul alocaţie autorizatã înseamnã suma echivalentã cu 200.000 dolari S.U.A., care urmeazã sã fie trasã din contul de grant şi depozitatã în contul special, în conformitate cu paragraful 3 din prezenta anexã.
2. Plãţile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
3. Dupã ce Banca a primit dovezile satisfãcãtoare privind deschiderea corespunzãtoare a contului special, tragerile din alocaţia autorizatã şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua dupã cum urmeazã:
a) Beneficiarul va furniza Bãncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau a unor sume care în total nu depãşesc suma agregatã a alocaţiei autorizate. În baza fiecãrei astfel de cereri, Banca, în numele Beneficiarului, va trage din contul de grant şi va depozita în contul special o astfel de sumã sau sume, dupã cum Beneficiarul va fi solicitat.
b) (i) Pentru realimentarea contului special, Beneficiarul va transmite Bãncii cereri pentru depozite în contul special, la acele intervale pe care le va specifica Banca.
(ii) Anterior sau la momentul fiecãrei astfel de cereri, Beneficiarul va furniza Bãncii documentele şi alte dovezi solicitate în conformitate cu paragraful 4 din prezenta anexã pentru plata sau plãţile pentru care este solicitatã realimentarea. Pe baza unei astfel de cereri, Banca, în numele Beneficiarului, va trage din contul grantului şi va depozita în contul special acea sumã care a fost solicitatã de Beneficiar şi care a fost justificatã prin documentele menţionate şi prin alte dovezi cã a fost plãtitã din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de Bancã din contul grantului în cadrul categoriei (categoriilor) eligibile şi în sumele echivalente respective, dupã cum au fost justificate prin documentele menţionate şi prin alte dovezi.
4. Pentru fiecare platã efectuatã de Beneficiar din contul special, la momentul la care Banca va solicita în mod rezonabil, Beneficiarul va furniza Bãncii acele documente şi oricare alte dovezi care sã arate cã plata respectivã a fost efectuatã exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului 3 din prezenta anexã, Bãncii nu i se va cere sã efectueze în continuare depozite în contul special, dacã:
a) la un moment dat Banca a stabilit cã toate tragerile ulterioare ar trebui efectuate de Beneficiar direct din contul de grant;
b) Beneficiarul, în perioada specificatã la paragraful 5.1 (b) (ii) din anexa la scrisoarea de înţelegere nu va fi reuşit sã furnizeze Bãncii oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi furnizate Bãncii în conformitate cu paragraful menţionat, cu privire la auditarea înregistrãrilor şi conturilor pentru contul special;
c) la un moment dat Banca va fi notificat Beneficiarului intenţia sa de a suspenda în întregime sau în parte dreptul Beneficiarului de a efectua trageri din contul grantului conform prevederilor paragrafului 6.1 din anexa la scrisoarea de înţelegere; sau
d) odatã ce suma totalã netrasã din grant va fi egalã cu echivalentul a de douã ori suma alocaţiei autorizate. Prin urmare, pentru tragerea din contul de grant a sumei rãmase netrasã se vor urma acele proceduri pe care Banca le va notifica Beneficiarului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupã ce şi în mãsura în care Banca va fi convinsã cã toate astfel de sume rãmase în contul special la data unei astfel de notificãri vor fi utilizate pentru efectuarea plãţilor pentru cheltuieli eligibile.
6. a) Dacã Banca a decis la un moment dat cã o platã din contul special: (i) a fost efectuatã pentru o cheltuialã sau într-o sumã neeligibilã în conformitate cu prevederile paragrafului 2 din prezenta anexã; sau (ii) nu a fost justificatã de dovezile furnizate Bãncii, Beneficiarul, imediat, pe baza notificãrii primite de la Bancã: (A) va furniza astfel de dovezi suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depozita în contul special (sau dacã Banca va solicita astfel, va restitui Bãncii) o sumã egalã cu suma acelei plãţi sau pãrţi din aceasta care nu au fost eligibile sau justificate. Dacã Banca nu va conveni altfel, nici un depozit nu va mai fi efectuat de Bancã în contul special pânã când Beneficiarul nu va furniza acele dovezi sau nu va efectua acel depozit ori nu va restitui banii, dupã cum va fi cazul.
b) Dacã Banca a stabilit la un moment dat cã o sumã rãmasã în contul special nu va fi cerutã sã acopere plãţi ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Beneficiarul, imediat, pe baza notificãrii din partea Bãncii, va returna acea sumã trasã şi necheltuitã.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016