Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 4 aprilie 2021  între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea  în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 4 aprilie 2021 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 131 din 9 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 467 din 10 mai 2022.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, denumite în continuare părţi contractante,
    în dorinţa de a sprijini eforturile statelor lor în domeniul prevenirii şi limitării efectelor dezastrelor,
    având în vedere prevederile instrumentelor juridice bilaterale şi multilaterale relevante, la care părţile contractante sau statele acestora sunt parte,
    conştiente de pericolul pe care dezastrele îl reprezintă atât pentru statele lor, cât şi pentru statele limitrofe,
    considerând că măsurile de cooperare în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor pot contribui la dezvoltarea şi securitatea ambelor state,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Domeniu de aplicare
    1. Scopurile prezentului acord sunt crearea cadrului juridic necesar cooperării şi facilitarea acordării de ajutor reciproc în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor.
    2. În cadrul stabilit de prezentul acord, părţile contractante îşi pot acorda ajutor reciproc, la cerere, în cazul iminenţei/producerii unui dezastru ale cărui consecinţe pe teritoriul statului părţii contractante care este ameninţată/ afectată nu ar putea fi înlăturate în totalitate prin eforturile şi mijloacele părţii contractante respective.
    3. Prevederile prezentului acord nu sunt aplicabile pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism sau sabotaj.

    ART. 2
    Definiţii
    Pentru scopurile prezentului acord, noţiunile enumerate în continuare au următoarele semnificaţii:
    a) dezastru - eveniment generat de cauze naturale sau provocate de om, care a avut loc întro anume zonă şi care afectează sau periclitează grav viaţa şi/sau sănătatea oamenilor, bunurile materiale sau mediul, necesitând luarea de măsuri excepţionale pentru limitarea şi înlăturarea efectelor sale;
    b) parte solicitantă - acea parte contractantă care solicită acordarea de ajutor;
    c) parte solicitată - acea parte contractantă căreia i se adresează solicitarea de acordare de ajutor;
    d) echipe de acordare a ajutorului - grupul de specialişti desemnaţi de partea solicitată pentru acordarea de ajutor, care au pregătire în domeniu şi sunt dotaţi cu echipamentul corespunzător, inclusiv câini de căutare-salvare;
    e) echipamente - materialele, mijloacele tehnice şi de transport specifice puse la dispoziţia părţii solicitante sau aflate deja în dotarea echipelor de acordare a ajutorului, inclusiv acele bunuri materiale destinate satisfacerii nevoilor personale ale membrilor echipelor de acordare a ajutorului;
    f) ajutoare - bunurile materiale de primă necesitate care servesc la limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor, acordate gratuit părţii solicitante;
    g) acordare de ajutor - acţiuni de intervenţie şi/sau punerea la dispoziţie de personal specializat, echipamente şi bunuri materiale de către partea solicitată în sprijinul părţii solicitante pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor;
    h) date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată“); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
    i) parametri de stare - mărimi fizice măsurabile care definesc unele caracteristici/proprietăţi ale dezastrelor la un moment dat.


    ART. 3
    Autorităţi competente
    1. În vederea implementării dispoziţiilor prezentului acord, părţile contractante desemnează următoarele autorităţi, denumite în continuare autorităţi competente:
    Pentru Guvernul României:
    - Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin structurile aflate în coordonare

    Pentru Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei:
    - Ministerul de Interne.


    2. În vederea implementării prevederilor prezentului acord, autorităţile competente vor coopera şi comunica în mod direct. În acest scop, în termen de 60 (şaizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, autorităţile competente se vor informa reciproc despre organismele şi persoanele desemnate pentru menţinerea permanentă a legăturii, asigurând continuitatea acesteia şi actualizarea datelor privind punctele şi persoanele de contact, imediat ce se înregistrează schimbări în legătură cu acestea.

    ART. 4
    Comisia mixtă
    1. Autorităţile competente menţionate în articolul 3 al acestui acord vor constitui o Comisie mixtă permanentă de cooperare în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, denumită în continuare Comisia mixtă.
    2. Sarcinile Comisiei mixte vor fi următoarele:
    - organizarea, planificarea şi coordonarea activităţilor comune desfăşurate în conformitate cu prezentul acord;
    – respectarea şi evaluarea modului de îndeplinire a prevederilor acestuia;
    – formularea de propuneri adresate părţilor contractante privind optimizarea şi dezvoltarea în continuare a cooperării de specialitate;
    – de a elabora norme de aplicare ale acestui acord, după ce acesta va intra în vigoare, iar acestea să fie considerate parte integrantă a acestuia, după ce vor fi aprobate de către autorităţile competente menţionate în articolul 3 al acestui acord.

    3. În termen de 60 (şaizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, autorităţile competente menţionate în articolul 3 al acestui acord se vor informa reciproc despre componenţa delegaţiilor lor în Comisia mixtă şi vor organiza reuniunea de constituire a acesteia.
    4. Comisia mixtă se va întruni cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori situaţia o impune, alternativ în România şi în Regatul Haşemit al Iordaniei. Comisia va fi condusă de către şeful delegaţiei din ţara gazdă.
    5. În cazul unor dezastre provocate de om pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante, Comisia mixtă va analiza cauzele, responsabilităţile şi măsurile pentru prevenirea repetării unor asemenea evenimente.

    ART. 5
    Solicitarea ajutorului şi schimbul de informaţii
    1. În cazul iminenţei/producerii unui dezastru, părţile contractante îşi acordă ajutor reciproc numai pe bază de cerere formulată în scris de către autoritatea competentă a părţii solicitante. Cererea se va transmite autorităţii competente a părţii solicitate prin canalele de comunicaţie convenite.
    2. În cerere, partea solicitantă specifică:
    a) locul, data şi ora, tipul, amploarea şi parametrii de stare ai pericolului/dezastrului, la momentul cererii;
    b) măsurile deja întreprinse şi planificate;
    c) natura ajutorului solicitat şi priorităţile în acordarea acestuia;
    d) orice alte detalii necesare.

    3. Autorităţile competente pot conveni asupra utilizării unui formular standard de cerere/răspuns pentru acordarea de ajutor.
    4. Partea solicitată decide fără întârziere asupra acordării ajutorului şi informează, în cel mai scurt timp posibil, partea solicitantă despre posibilităţile sale imediate de răspuns, precum şi asupra naturii, volumului şi condiţiilor de acordare a ajutorului.
    5. În aplicarea prevederilor prezentului acord, schimbul de informaţii, în afara situaţiilor enumerate la alineatele 1-4, se desfăşoară prin intermediul autorităţilor competente şi al organismelor desemnate în mod expres pentru acest scop, precum şi în cadrul activităţilor Comisiei mixte.
    6. Natura, volumul, frecvenţa, formatul, domeniul de referinţă şi alte caracteristici definitorii pentru schimbul de informaţii la care se referă alineatul 5 se stabilesc de către Comisia mixtă, prin consens.

    ART. 6
    Modalităţi de acordare a ajutorului
    Potrivit prezentului acord, ajutorul poate fi acordat prin punerea la dispoziţia părţii solicitante de echipamente, materiale, personal specializat şi informaţii, precum şi prin desfăşurarea de acţiuni de intervenţie, expertiză, operaţiuni de căutare şi salvare, care au ca scop salvarea de vieţi omeneşti, protejarea sănătăţii populaţiei, limitarea pierderilor materiale şi a valorilor culturale şi a efectelor secundare în cazul iminenţei/producerii unui dezastru.

    ART. 7
    Alte forme de cooperare
    1. Conlucrarea părţilor contractante în cadrul prezentului acord poate include, pe lângă scopul principal, de acordare a ajutorului în cazul producerii unui dezastru, şi următoarele forme de cooperare:
    a) promovarea de către instituţiile de specialitate din cele două state a unor proiecte comune în domeniul prognozării, prevenirii, evaluării, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor;
    b) organizarea de conferinţe, călătorii de studii, programe ştiinţifice, cursuri de pregătire, schimburi de experienţă, exerciţii şi aplicaţii comune, prin cooperarea autorităţilor competente şi a instituţiilor interesate din statele părţilor contractante;
    c) schimbul de informaţii în privinţa surselor de risc ce pot genera dezastre, în special în acele cazuri în care acestea pot afecta şi teritoriul statului celeilalte părţi contractante. Informarea reciprocă se face în limitele stabilite conform articolului 5 alineatul 6 al acestui acord;
    d) schimbul de documentaţie privind rezultatele cercetării ştiinţifice şi ale concluziilor investigaţiilor referitoare la cauzele dezastrelor, evaluarea efectelor acestora şi măsurile de protecţie necesare.

    2. În măsura în care este necesar pentru scopurile prezentului acord, Comisia mixtă poate stabili şi alte forme de cooperare.

    ART. 8
    Tranzitul
    1. În situaţia acordării de ajutor unui stat terţ afectat de dezastru, fiecare parte contractantă va sprijini şi facilita tranzitarea rapidă a teritoriului statului acelei părţi contractante pentru personalul, materialele, echipamentul şi ajutoarele puse la dispoziţia statului terţ de una dintre ele.
    2. Autorităţile competente se informează reciproc în timp util despre necesitatea tranzitării, convin asupra ordinii şi modalităţii de executare şi, după caz, asigură escortă echipelor de acordare a ajutorului pe timpul tranzitării.

    ART. 9
    Coordonarea şi desfăşurarea operaţiunilor de acordare a ajutorului
    1. Operaţiunile desfăşurate pe teritoriul statului părţii solicitante în scopul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor sunt coordonate şi conduse de organismele şi persoanele competente, conform legislaţiei statului părţii solicitante.
    2. În perioada în care sunt angajate în operaţiuni potrivit alineatului 1, echipele de acordare a ajutorului puse la dispoziţie de partea solicitată vor primi şi vor respecta ordinele date numai de şefii lor.
    3. Persoanele desemnate de autoritatea competentă a părţii solicitante au obligaţia de a informa şefii echipelor de acordare a ajutorului puse la dispoziţie de partea solicitată despre situaţia produsă de dezastru şi evoluţia acesteia, planul activităţilor de intervenţie, sarcinile atribuite, modul de cooperare cu celelalte echipe de intervenţie, facilităţile logistice disponibile, precum şi de a asigura, la cerere, translatori şi alte servicii şi mijloace necesare.
    4. Părţile contractante se obligă să folosească echipele de acordare a ajutorului, puse la dispoziţia lor, în strictă concordanţă cu destinaţia, calificarea şi dotarea acestora.
    5. Partea solicitată asigură echipelor de acordare a ajutorului toate resursele necesare pentru desfăşurarea activităţii specifice pentru o perioadă de minimum 7 (şapte) zile de la sosirea lor în zona de intervenţie.
    6. Partea solicitantă asigură, până la îndeplinirea misiunii, în mod gratuit, securitatea echipelor de acordare a ajutorului, asistenţă medicală de urgenţă şi tratamentul medicamentos corespunzător, hrănirea, cazarea, precum şi bunuri de strictă necesitate pentru membrii acestora.
    7. Partea solicitantă asigură îndeplinirea operativă a formalităţilor vamale şi a altor formalităţi pentru transporturile de ajutoare şi distribuirea acestora populaţiei afectate, prin grija autorităţilor locale. La distribuirea ajutoarelor pot participa reprezentanţi ai părţii solicitate.
    8. Echipele de acordare a ajutorului îşi încetează activitatea în una dintre următoarele situaţii:
    a) misiunea a fost îndeplinită;
    b) autorităţile competente ale părţilor contractante convin că nu mai este necesară continuarea operaţiunilor;
    c) nu au fost îndeplinite cerinţele şi obligaţiile prevăzute de prezentul acord.


    ART. 10
    Trecerea frontierei de stat
    1. Trecerea frontierei de stat de către membrii echipelor de acordare a ajutorului puse la dispoziţia părţii solicitante în condiţiile prezentului acord se face prin punctele de trecere a frontierei de stat, fără obţinerea unei vize în prealabil, pe baza ordinului de deplasare, individual sau colectiv, deţinut de şeful echipei, şi a documentelor de călătorie corespunzătoare. Ordinul de deplasare se emite la solicitarea autorităţii competente a părţii solicitate, pe formularul tipizat, care include aspecte stabilite de Comisia mixtă.
    2. Părţile contractante îşi pun reciproc la dispoziţie specimene ale documentelor de identitate valabile.
    3. Pentru îndeplinirea atribuţiilor care fac obiectul prezentului acord în condiţiile art. 9, membrii echipelor de acordare a ajutorului pot rămâne pe teritoriul celuilalt stat pe perioada convenită de comun acord de către autoritatea competentă a părţii solicitante şi şeful echipelor de acordare a ajutorului ale părţii solicitate.
    4. Nicio parte contractantă nu va restricţiona portul uniformei de serviciu de către membrii echipelor de acordare a ajutorului şi utilizarea semnelor distinctive pe mijloacele de transport ale părţii solicitate.
    5. Părţile contractante consideră şi acceptă ca valabile, fără obligaţia unui examen de conducere şi a taxelor aferente, permisul de conducere sau un document similar eliberat de autorităţile lor competente.
    6. Membrii echipelor de acordare a ajutorului sunt obligaţi să respecte legislaţia naţională a statului părţii solicitante, să se abţină de la orice activitate neconformă cu spiritul prezentului acord şi, în special, să se abţină de la orice activitate politică pe teritoriul statului părţii solicitante. Partea solicitată va lua toate măsurile necesare în acest scop.
    7. Prevederile prezentului articol, cu excepţia alineatelor 1 şi 4, se aplică şi în cazul tranzitului definit în articolul 8 al acestui acord.

    ART. 11
    Trecerea bunurilor materiale peste frontiera de stat
    Pentru scopurile prezentului acord, părţile contractante convin următoarele:
    1. Nu se aplică interdicţii sau restricţii referitoare la circulaţia mărfurilor în cazul bunurilor şi materialelor care intră în dotarea echipelor de acordare a ajutoarelor sau în compunerea ajutoarelor, aşa cum sunt definite la articolul 2 lit. f) al acestui acord, cu excepţia celor impuse de legislaţia aplicabilă pe teritoriul părţii contractante.
    2. În condiţiile stabilite prin legislaţia aplicabilă pe teritoriul statului părţii contractante, bunurile care fac obiectul ajutoarelor acordate şi echipamentele din dotarea echipelor de acordare a ajutoarelor sunt scutite de la plata taxelor vamale, accizelor şi a altor impuneri financiare stabilite pentru import/export.
    3. Nu se solicită autorizaţie de transport internaţional şi se acordă scutire pentru obligaţiile care grevează utilizarea autovehiculelor şi a infrastructurilor de transport, cu excepţia asigurărilor obligatorii pentru mijloacele de transport utilizate de echipele de acordare a ajutorului sau pentru transportul ajutoarelor.
    4. Facilităţile enumerate la alineatele 1-3 devin aplicabile dacă şeful echipei de acordare a ajutorului prezintă autorităţilor vamale ale părţii solicitante ordinul de deplasare şi lista cuprinzând echipamentele din dotarea echipei de acordare a ajutorului şi/sau, după caz, o listă separată cuprinzând bunurile aduse drept ajutoare. Listele menţionate constituie parte integrantă a ordinelor de deplasare, ale căror specimene se stabilesc şi se comunică reciproc, prin grija Comisiei mixte.
    5. Lista cuprinzând bunurile din dotarea echipei de acordare a ajutorului şi, respectiv, cea cu bunurile aduse ca ajutoare se întocmesc, în trei exemplare, având următoarele destinaţii:
    a) exemplarul nr. 1 va fi prezentat biroului vamal de frontieră prin care se efectuează formalităţile vamale de intrare în ţară;
    b) exemplarul nr. 2 va fi prezentat reprezentantului părţii solicitante care coordonează misiunea echipei de acordare a ajutorului;
    c) exemplarul nr. 3 va rămâne la şeful echipei de acordare a ajutorului.

    6. Pe exemplarele nr. 2 şi 3 se vor înscrie bunurile care s-au consumat ori au fost puse la dispoziţia părţii solicitante, iar exemplarul nr. 3 va fi contrasemnat şi ştampilat de reprezentantul părţii solicitante, servind la confirmarea şi justificarea consumului.
    7. Echipele de acordare a ajutorului şi vehiculele care au transportat ajutoare vor ieşi de pe teritoriul statului părţii solicitante, de regulă, prin acelaşi punct de control trecere frontieră prin care au intrat. În cazul în care operaţiunea de ieşire se realizează printr-un alt punct de trecere a frontierei, acesta este obligat să transmită o copie a listei echipamentelor la primul punct de control trecere a frontierei, în termen de 15 zile.
    8. Dacă, în cazuri de extremă urgenţă, trecerea frontierei de stat se realizează prin alte locuri, aceste liste trebuie predate neîntârziat autorităţilor vamale competente.
    9. Bunurile puse la dispoziţie ca ajutoare trebuie să fie în termen de valabilitate.
    10. În termen de cel mult 30 de zile de la încheierea misiunii se va proceda, în funcţie de situaţie, după cum urmează:
    - pentru echipamentul consumat, epuizat sau distrus de una din părţile contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante pe perioada desfăşurării operaţiunii de acordare de ajutor, precum şi pentru bunurile cuprinse în lista ajutoarelor, reprezentantul autorităţii competente prevăzute la articolul 3 al acestui acord va depune la biroul vamal de frontieră pe unde are loc ieşirea o declaraţie vamală în detaliu;
    – bunurile neconsumate, care se returnează părţii solicitate, vor fi scoase din evidenţa biroului vamal prin depunerea listelor, care nu vor cuprinde echipamentul menţionat mai sus.

    11. În cazul în care componentele de echipament rămân pe teritoriul statului părţii solicitante sub formă de ajutoare, acest fapt va fi comunicat autorităţilor vamale ale părţii solicitate. Această notificare va cuprinde cantitatea, tipul şi locul unde au fost folosite aceste părţi din echipament. Concomitent vor fi informate şi autorităţile competente ale părţii solicitante prevăzute la alineatul 1 al articolului 3 al acestui acord. Asupra obiectelor de echipament astfel rămase pe teritoriul statului părţii solicitante se vor extinde scutirile prevăzute la alineatul 2, în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă pe teritoriul acelui stat, dacă li se justifică destinaţia.
    12. În cazul în care o parte a ajutoarelor constă din produse farmaceutice, care au în compoziţia lor narcotice şi/sau substanţe psihotrope, acestea vor fi menţionate într-o listă separată. Autorităţile competente ale părţilor contractante vor proceda în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi se vor informa reciproc, în mod direct, asupra acestor produse, notificând, după caz, Programul Naţiunilor Unite pentru Controlul Internaţional al Drogurilor.
    13. Prevederile alineatelor 1 şi 10 se aplică în mod corespunzător şi în cazul produselor farmaceutice cu conţinut de narcotice sau de substanţe psihotrope. Echipele de acordare a ajutorului pot avea asupra lor aceste produse numai în cantităţile prevăzute de necesităţi medicale de urgenţă şi le pot administra numai prin personalul medical calificat, în conformitate cu reglementările sanitare specifice, în vigoare pe teritoriul statului părţii solicitante. Introducerea sau retragerea acestor produse nu sunt considerate de părţile contractante drept acte de comerţ conform obligaţiilor asumate de ele prin acorduri internaţionale privind narcoticele şi substanţele psihotrope.
    14. Este interzisă introducerea pe teritoriul statului părţii solicitante a armelor, muniţiilor şi a materialelor explozive.
    15. Autorităţile competente ale părţii solicitante pot controla utilizarea şi stocarea bunurilor, echipamentelor şi substanţelor menţionate în acest articol.
    16. Prevederile cuprinse în alineatele 1-4 şi 11-12 sunt aplicabile şi în cazul transporturilor în tranzit.
    17. Partea solicitantă se obligă să asigure decontaminarea chimică, radioactivă şi biologică a echipamentelor, la terminarea misiunii. În cazul în care aceste activităţi nu pot fi efectuate, echipamentul care rămâne pe teritoriul statului părţii solicitante va fi decontaminat şi returnat în termen de 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la încheierea misiunii.
    18. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul activităţilor operative, respectiv al exerciţiilor şi aplicaţiilor tactice.


    ART. 12
    Utilizarea aeronavelor
    1. Pentru transportul echipelor de acordare a ajutorului, a echipamentelor şi a ajutoarelor puse la dispoziţia părţii solicitante, precum şi pentru executarea unor operaţiuni de intervenţie pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor unui dezastru, se pot utiliza aeronave.
    2. În cazul utilizării aeronavelor pentru acordarea de ajutor, informaţiile care se transmit potrivit procedurii specificate în articolul 5 al acestui acord trebuie să conţină următoarele date: tipul aeronavei, statul de înmatriculare, însemnele de stat, numărul personalului navigant, felul transportului, natura încărcăturii, orarul de zbor, lista nominală a pasagerilor şi echipajului, traseul zborului, locul de aterizare, precum şi orice alte date relevante privind zborul.
    3. Părţile contractante vor lua măsuri ca aeronavele utilizate de ele în scopurile menţionate la alineatul 1 să poată survola spaţiul aerian al statelor lor, cu respectarea culoarelor de zbor repartizate, să poată ateriza şi decola în/din locaţiile indicate de către autoritatea competentă a părţii solicitante, chiar şi fără utilizarea aeroporturilor internaţionale. În cazurile în care aterizarea/decolarea aeronavelor se realizează în alte locuri decât aeroporturile internaţionale, autorităţile competente prevăzute la articolul 3 alineatul 1 al acestui acord vor notifica fără întârziere autoritatea vamală cea mai apropiată de acele locuri, precum şi autoritatea aeronautică cu competenţă în aprobarea zborurilor în spaţiul aerian naţional, prin transmiterea informaţiilor prevăzute la alineatul 2.
    4. Dacă, pentru scopurile prezentului acord, părţile contractante nu convin în alt fel, zborul aeronavelor se efectuează în conformitate cu reglementările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi ale legislaţiei aplicabile pe teritoriile statelor părţilor contractante.

    ART. 13
    Despăgubiri
    1. Fiecare parte contractantă renunţă la orice pretenţie faţă de cealaltă parte contractantă în cazul unor pagube materiale cauzate de un membru al echipei de acordare a ajutorului în timpul executării misiunii legate de aplicarea prezentului acord, precum şi la orice pretenţie pentru pagubele rezultate din vătămarea sau moartea unui membru al echipei de acordare a ajutorului, cu condiţia ca paguba să se fi produs în timpul executării sarcinilor ce decurg din aplicarea prezentului acord.
    2. În cazul în care un membru al echipei de acordare a ajutorului, în timpul executării sarcinilor care rezultă din aplicarea prezentului acord, produce o pagubă pe teritoriul statului părţii solicitante, în dauna unei terţe persoane, compensaţia este suportată de către partea solicitantă.
    3. Prevederile alineatului 1 şi 2 ale acestui articol nu se aplică în cazul în care paguba este produsă cu intenţie sau neglijenţă gravă şi a fost stabilită de o instanţă judecătorească a statului părţii solicitante.
    4. În cazul prevăzut de alineatul 3 al acestui articol, precum şi în cazul în care pretenţiile împotriva unui membru al echipei de acordare a ajutorului rezultă din acţiuni sau omisiuni care nu au avut loc în timpul executării sarcinilor pentru aplicarea prezentului acord şi paguba a fost stabilită de o instanţă judecătorească a statului părţii solicitante, compensaţia este suportată de partea solicitată.
    5. Prevederile acestui articol se aplică pentru pagube cauzate de un membru al echipei de acordare a ajutorului de la intrarea pe teritoriul statului părţii solicitante până în momentul părăsirii acestuia.
    6. Autorităţile competente ale părţilor contractante cooperează pentru evaluarea circumstanţelor în care s-a produs paguba şi pentru facilitarea stabilirii despăgubirii. În acest scop, schimbă informaţiile de care dispun.

    ART. 14
    Cheltuieli
    1. Acordarea de ajutor în baza prezentului acord este gratuită, dacă părţile contractante nu convin în alt fel.
    2. Partea solicitată este scutită de plata tarifelor de navigaţie aeriană şi a tarifelor de aterizare, iluminare, staţionare şi de servicii pentru pasageri.
    3. Modalităţile de rambursare a cheltuielilor efectuate, documentele justificative, termenele de plată şi alte detalii în legătură cu aceste aspecte se convin de către Comisia mixtă.
    4. Partea care trimite experţi de protecţie civilă şi apărare suportă cheltuielile legate de transport internaţional. Partea primitoare suportă cheltuielile legate de cazare şi transportul intern.
    5. Partea care trimite participanţi la cursuri de pregătire suportă cheltuielile legate de transport internaţional. Partea primitoare suportă cheltuielile legate de cazare, masă, asigurarea serviciilor medicale de urgenţă şi transportul intern pe perioada pregătirii.
    6. Cheltuielile aferente realizării formelor de cooperare ce fac obiectul prevederilor articolului 7 al acestui acord, cu excepţia celor menţionate la paragrafele 4 şi 5 ale acestui articol, vor fi suportate de către părţile contractante, pe baza principiului reciprocităţii, în limita bugetelor propuse de Comisia mixtă şi aprobate de părţile contractante.

    ART. 15
    Colaborarea cu organizaţii internaţionale şi naţionale
    De comun acord, părţile contractante pot solicita participarea organizaţiilor internaţionale şi naţionale de specialitate la activităţile desfăşurate pentru implementarea acordului.

    ART. 16
    Tipuri de date cu caracter personal
    În aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi schimbate următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, data naşterii, adresa, date referitoare la ocupaţie, profesie, loc de muncă, numărul documentului de identitate valabil prevăzut la articolul 10 al prezentului acord şi, dacă este necesar, starea sănătăţii.

    ART. 17
    Protecţia datelor cu caracter personal
    1. În ceea ce priveşte Guvernul României, prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului acord se va realiza cu respectarea dispoziţiilor Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, precum şi ale Protocolului adiţional la această convenţie, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001.
    2. În cadrul prelucrării de date cu caracter personal va fi urmărită în special respectarea următoarelor principii:
    a) datele vor fi prelucrate în conformitate cu legislaţia naţională a statelor părţilor, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
    b) datele vor fi prelucrate numai pentru atingerea scopului prezentului acord şi doar de către autorităţile naţionale competente cu aplicarea dispoziţiilor prezentului acord;
    c) categoriile de date care pot fi prelucrate în baza prezentului acord sunt cele prevăzute în articolul 16;
    d) partea care furnizează datele este răspunzătoare pentru corectitudinea acestora şi se asigură că datele transmise sunt actualizate;
    e) datele vor fi stocate doar pe durata necesară atingerii scopului prezentului acord şi sunt şterse imediat ce scopul prelucrării a fost atins;
    f) datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

    3. Părţile se asigură că orice persoană care are acces la datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentului acord poate prelucra datele respective numai dacă face parte sau dacă acţionează potrivit dispoziţiilor unei autorităţi competente.
    4. În situaţia apariţiei unui incident care implică pierderea, distrugerea sau deteriorarea accidentală ori accesul neautorizat, divulgarea sau modificarea datelor cu caracter personal, în care există riscuri semnificative de deteriorare, partea care primeşte datele va evalua cu promptitudine probabilitatea şi amploarea prejudiciilor aduse indivizilor şi integritatea datelor, iar partea care a transmis datele va lua măsurile corespunzătoare, cu promptitudine, pentru a atenua orice astfel de daune. Măsurile pentru atenuarea prejudiciilor includ notificarea părţii care primeşte datele şi a persoanei vizate.

    ART. 18
    Transferul datelor cu caracter personal
    1. Oricare din părţi poate transmite celeilalte părţi o cerere privind transferul de date cu caracter personal cu precizarea scopului prelucrării. Partea care primeşte datele le poate prelucra numai în scopul specificat în solicitare.
    2. Datele cu caracter personal pot fi transmise de partea care le-a primit doar autorităţilor sale competente să aplice dispoziţiile prezentului acord. Prelucrarea ulterioară a datelor în alte scopuri sau de către alte autorităţi naţionale se poate realiza doar cu acordul scris al părţii care le-a furnizat.
    3. Acordul părţii care a furnizat iniţial datele poate fi emis doar după ce se evaluează dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) prelucrarea are legătură cu aplicarea dispoziţiilor prezentului acord;
    b) datele sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la noul scop;
    c) datele au acurateţea necesară şi sunt actualizate;
    d) este respectat dreptul la informare al persoanei vizate;
    e) nu a fost exercitat dreptul de opoziţie cu privire la prelucrare;
    f) datele nu fac obiectul unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
    g) nu există indicii privind afectarea nejustificată a drepturilor fundamentale ale persoanei.

    4. Dacă se constată că datele transmise sunt incorecte sau nu sunt actualizate, partea care le-a furnizat va informa imediat partea care le-a primit, indicând modalitatea de modificare, rectificare sau, după caz, distrugerea acestora. Partea care a primit datele are obligaţia de a opera imediat corecţiile necesare sau, după caz, de a le distruge.
    5. Partea care furnizează datele poate stabili restricţii şi limitări în legătură cu prelucrarea acestora în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă în statul său. Partea care primeşte datele are obligaţia respectării acestor restricţii şi limitări.
    6. Părţile păstrează o evidenţă a activităţilor de prelucrare desfăşurate sub responsabilitatea lor.

    ART. 19
    Transfer de date către părţi terţe
    În aplicarea prezentului acord datele cu caracter personal pot fi transferate unor state terţe numai în una din următoarele situaţii:
    a) cu acordul explicit al persoanei vizate cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica;
    b) transferul este necesar din considerente importante de interes public;
    c) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
    d) transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-şi exprima acordul.


    ART. 20
    Drepturile persoanei vizate
    1. Persoana vizată are dreptul, la cerere şi la intervale rezonabile, să primească fără constrângere şi fără întârzieri sau cheltuieli excesive, din partea autorităţilor naţionale competente, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate în temeiul prezentului acord. În cazul confirmării prelucrării datelor cu caracter personal vor fi comunicate datele care fac obiectul prelucrării şi vor fi furnizate următoarele informaţii:
    a) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
    b) categoriile de date cu caracter personal prelucrate, titulatura şi datele de contact ale autorităţii publice, operatorul de date cu caracter personal;
    c) informaţii cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora li s-au dezvăluit datele;
    d) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
    e) existenţa dreptului de a solicita operatorului de date cu caracter personal rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
    f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
    g) în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora.

    2. Persoana vizată are dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau restricţionarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor părţilor. În cazul în care va fi refuzată rectificarea, ştergerea sau restricţionarea datelor, măsura trebuie comunicată în scris persoanei vizate, iar aceasta trebuie să fie informată în legătură cu posibilităţile prevăzute de legislaţia naţională relevantă pentru depunerea unei plângeri sau exercitarea unei căi de atac.
    3. Părţile în conformitate cu legislaţiile lor naţionale pot restricţiona accesul la informaţii în cazul în care o astfel de restricţie, cu respectarea intereselor legitime ale persoanei vizate, reprezintă o măsură necesară şi proporţională:
    a) pentru a evita obstrucţionarea anchetelor, cercetărilor sau procedurilor oficiale sau legale;
    b) pentru a evita compromiterea activităţilor de prevenire, combatere, cercetare şi urmărire penală a infracţiunilor;
    c) pentru a proteja securitatea publică;
    d) pentru a proteja siguranţa naţională;
    e) pentru a proteja drepturile sau libertăţile persoanei vizate sau ale celorlalţi.


    ART. 21
    Supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal
    1. Fiecare parte desemnează în conformitate cu legislaţia naţională relevantă în statul său o autoritate publică independentă responsabilă cu monitorizarea prelucrărilor de date cu caracter personal în temeiul prezentului acord.
    2. Părţile se informează reciproc, în termen de 6 (şase) luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, cu privire la titulatura şi datele de contact ale autorităţii prevăzute la alineatul 1.

    ART. 22
    Răspundere
    1. Oricare dintre părţi răspunde pentru prejudiciul cauzat persoanei vizate în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, chiar şi în situaţia în care prejudiciul a fost cauzat prin prelucrarea, în condiţiile legii, a unor date cu caracter personal inexacte furnizate de cealaltă parte.
    2. În situaţia în care o parte este obligată la plata unor despăgubiri pentru prejudiciile cauzate persoanei vizate ca urmare a prelucrării unor date cu caracter personal inexacte furnizate de cealaltă parte, aceasta din urmă va suporta sumele plătite ca despăgubire.

    ART. 23
    Protecţia datelor şi a informaţiilor clasificate
    În aplicarea prevederilor prezentului acord, părţile contractante se obligă reciproc să ia măsurile necesare pentru protejarea informaţiilor clasificate primite sau să asigure cel puţin acelaşi nivel de protecţie stabilit prin legislaţia naţională aplicabilă pe teritoriul statului părţii contractante primitoare pentru acele informaţii.

    ART. 24
    Legătura cu alte instrumente juridice internaţionale
    1. Nicio prevedere a prezentului acord nu va afecta drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, care derivă din alte instrumente juridice internaţionale la care statele lor sunt parte.
    2. Aplicarea prezentului acord nu aduce atingere obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene.
    3. Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat astfel încât să anuleze sau să afecteze obligaţiile ce decurg din orice alt acord încheiat între Uniunea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei sau între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte.

    ART. 25
    Soluţionarea diferendelor
    Orice diferend rezultat din interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat, prin negocieri, în cadrul Comisiei mixte.

    ART. 26
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul acord intră în vigoare după 30 (treizeci) de zile de la data primirii, pe cale diplomatică, a ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea sa în vigoare.
    2. Prezentul acord va fi valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani. Acesta va fi reînnoit, automat, de fiecare dată, pentru aceeaşi perioadă de timp, exceptând situaţia în care una dintre părţile contractante notifică celeilalte părţi contractante, pe cale diplomatică, cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, încetarea prezentului acord.
    3. Oricare dintre părţile contractante poate denunţa prezentul acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi contractante, prin canale diplomatice. Denunţarea va produce efecte în termen de 6 (şase) luni de la data primirii unei astfel de notificări.
    4. De comun acord, părţile contractante pot modifica şi completa prezentul acord. Modificările şi completările intră în vigoare potrivit procedurii specificate la alineatul 1 al prezentului articol.
    5. Încetarea valabilităţii prezentului acord nu afectează obligaţiile angajate pe timpul aplicării lui, în privinţa acţiunilor comune iniţiate şi programate, cu cel puţin 6 (şase) luni înaintea datei încetării valabilităţii acordului.

    Semnat la Amman la 4.04.2021 în 2 (două) exemplare originale, în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferende de interpretare, textul în limba engleză va prevala.


                    PENTRU
                    GUVERNUL ROMÂNIEI
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne
                    PENTRU
                    GUVERNUL REGATULUI HAŞEMIT AL IORDANIEI
                    Khaled Mohammad Abu Hammour,
                    secretar general în Ministerul de Interne


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016