Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 octombrie 2008  privind Amendamentul nr. 4 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. (AND) la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 28 octombrie 2008 privind Amendamentul nr. 4 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. (AND) la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Nr. 20.781
Serapis Nr. 2000 0080

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a

----------
*) Traducere.

Prezentul acord este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO - 70060,
Bucureşti, România, reprezentat de domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei şi finanţelor (denumitã în continuare Împrumutatul), ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Luxemburg, reprezentatã de domnul Cormac Murfy, în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia, în calitate de director adjunct de departament (denumitã în continuare Banca), ca a doua parte, şi
Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1, RO-010873, Bucureşti, România, reprezentatã de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumitã în continuare CNADNR), ca a treia parte.
având în vedere cã:
(1) prin Contractul semnat la data de 6 noiembrie 2000 între Împrumutat, Bancã şi CNADNR, Banca a aprobat acordarea unui împrumut în favoarea Împrumutatului, în valoare de 245.000.000 EUR (douãsute patruzecişicinci de milioane euro) sau echivalent;
(2) ca urmare a modificãrilor produse în legislaţia românã curentã şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Bãncii sã aprobe anumite modificãri la Contract, dupã cum sunt prevãzute mai jos;
(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, sã încheie împreunã cu Împrumutatul şi CNADNR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);
(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzãtor toate actele juridice necesare semnãrii de cãtre Împrumutat a prezentului acord de amendare;
(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de cãtre aceasta a Acordului de amendare; şi
(6) termenii definiţi în Contract vor avea acelaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacã acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.
prin urmare, se convine dupã cum urmeazã:

Clauza 1
1. Articolul 1 din contract va fi amendat dupã cum urmeazã.
1.A Articolul 1.02B din contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02B Cererea de tragere
Periodic, pânã la 10 octombrie 2008, Împrumutatul poate prezenta Bãncii o cerere scrisã (denumitã în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentatã în anexa C (anexa I la prezentul acord de amendare), pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:
a) suma de tras a tranşei;
b) data preferatã pentru tragere, care va fi o zi lucrãtoare (aşa cum este definitã la art. 5.03) ce cade nu mai devreme de 15 (cincisprezece) zile calendaristice dupã data Cererii de tragere, înţelegându-se cã Banca poate elibera tranşa în termen de pânã la 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii;
c) în cazul în care tranşa poartã o ratã fixã a dobânzii (tranşã cu ratã fixã) sau o ratã variabilã a dobânzii cu marjã fixã (tranşã cu ratã variabilã cu marjã fixã sau tranşã RVMF), toate ca urmare a prevederilor art. 3.01; şi
d) la discreţia Bãncii, urmãtoarele elemente, dacã este cazul, aşa cum au fost acestea indicate anterior de cãtre Bancã, fãrã ca aceasta sã îşi fi luat vreun angajament de a le aplica tranşei pe toatã durata sa;
(i) în cazul unei tranşe cu ratã fixã, rata dobânzii; sau
(ii) în cazul unei tranşe RVMF Marja (definitã la art. 3.01).
Sub rezerva penultimului paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilã."
1.B Articolul 1.02C din contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02C Avizul de tragere
Dacã cererea este întocmitã în conformitate cu prevederile art. 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care se vor specifica:
a) suma tranşei;
b) data la care tranşa este programatã a fi trasã (denumitã în continuare Data programatã de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionatã de îndeplinirea condiţiilor din art. 1.04.;
c) rata dobânzii;
d) datele aplicabile de rambursare; şi
e) pentru o tranşã cu ratã fixã, rata fixã a dobânzii sau, pentru o tranşã RVMF, marja.
În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din Cererea de tragere, dacã este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrãtoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisã Bãncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.
În general, în sensul acestui contract, Ziua lucrãtoare luxemburghezã reprezintã o zi în care bãncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."
1.C Articolul 1.02D din contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02 D Contul tragerii
Disponibilizarea se va efectua în contul bancar deschis exclusiv în numele şi pe socoteala Împrumutatului, pe care acesta îl comunicã Bãncii prin Cererea de tragere."
1.D Litera (e) a articolului 1.04A din contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"e) Banca trebuie sã primeascã dovezi satisfãcãtoare, în limba englezã, a împuternicirii persoanei sau persoanelor care reprezintã din punct de vedere juridic Împrumutatul şi care este/sunt autorizatã/autorizate sã semneze cererile de tragere pentru şi în numele Împrumutatului, precum şi specimenul de semnãturã autentificat al persoanei sau persoanelor respective;
- la articolul 1.04A din contract se introduce litera (i), care va avea urmãtorul conţinut:
"i) Banca trebuie sã primeascã dovezi satisfãcãtoare, în limba englezã, care sã ateste cã au fost obţinute toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar, specificate de cãtre Bancã sau indicate în avizul juridic acordat în cadrul poziţiei (a) de mai sus pentru a permite Împrumutatului sã efectueze trageri în condiţiile prezentului contract, sã ramburseze Împrumutul şi sã plãteascã dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract; aceste aprobãri trebuie sã acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Împrumutatul îi indicã Bãncii sã disponibilizeze creditul;"
1.E Primul paragraf al articolului 1.04C din contract se va modificã şi va avea urmãtorul conţinut:
"În termen de nouãzeci (90) de zile de la tragerea de cãtre Împrumutat a oricãrei tranşe, Banca va primi dovezi satisfãcãtoare care sã ateste cã CNADNR a efectuat cheltuieli pentru articolele ce urmeazã sã fie finanţate de Bancã în conformitate cu Descrierea tehnicã (excluzând impozitele şi taxele plãtibile în România), în sumã globalã egalã cu toate tranşele trase anterior, mai puţin o sumã de 5.000.000 (cinci milioane euro), excepţie fãcând ultima tragere."
1.F Articolul 1.04D din contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite de CNADNR, Banca va aplica cursul de schimb valabil cu (30) treizeci de zile înainte de data Cererii de tragere transmise Bãncii de cãtre Împrumutat."
1.G Se va introduce în contract articolul 1.04F, care va avea urmãtorul conţinut:
"Disponibilizarea fiecãrei tranşe cãtre Împrumutat, inclusiv prima tranşã, va fi condiţionatã de primirea de cãtre Bancã din partea CNADNR a informaţiilor referitoare la cazul în care o secţiune de drum face obiectul prevederilor anexei I sau anexei II la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva EIAM). În cazul în care decizia autoritãţii, conform anexei II la Directiva EIAM, este aceea cã nu se impune o EIAM, atunci CNADNR va înainta o copie a declaraţiei justificative cãtre Bancã. În cazul în care o secţiune de drum face obiectul unei EIAM, conform Directivei EIAM, CNADNR va remite Bãncii un exemplar al rezumatului nontehnic al EIS şi al deciziei autoritãţii de mediu care aprobã EIAM.
Pentru toate secţiunile de drum, CNADNR va remite Bãncii dovezi documentare din partea autoritãţii competente - în conformitate cu instrucţiunile de mediu ale bãncii -, conform cãrora cerinţele Directivei habitatelor au fost îndeplinite anterior efectuãrii tragerii."
1.H Articolul 1.05 din contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.05 Anularea creditului
În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât valoarea menţionatã în preambul, Banca poate, printr-o notificare transmisã Împrumutatului, sã anuleze valoarea pãrţii netrase din credit proporţional cu reducerea costului. Împrumutatul poate anula, în orice moment, cu notificarea prealabilã a Bãncii, integral sau parţial, orice sumã netrasã din credit, cu condiţia ca, atunci când Împrumutatul anuleazã o tranşã care a fãcut obiectul unui aviz de tragere şi care nu a fost revocatã, în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02C, sã plãteascã un comision calculat la suma anulatã la o ratã fixã egalã cu jumãtate din rata dobânzii aplicabile acelei tranşe.
Banca poate anula în orice moment, dupã data de 28 februarie 2009, printr-o notificare transmisã Împrumutatului, partea din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere."
1.I Primul şi al doilea paragraf din articolul 1.06 din contract vor fi modificate şi vor avea urmãtorul conţinut:
"Banca poate, prin notificare adresatã Împrumutatului, sã anuleze integral sau parţial partea netrasã a creditului în orice moment şi cu efect imediat:
a) ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat la art. 10.01A sau B; şi
b) în situaţii excepţionale ce afecteazã în mod negativ accesul Bãncii la pieţele naţionale ori internaţionale de capital relevante.
Pe de altã parte, dacã s-a produs unul dintre evenimentele descrise la lit. a) sau b) de mai sus şi dacã, în opinia Bãncii, acesta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau parţial, printr-o notificare adresatã Împrumutatului partea netrasã din credit. În acest caz, suspendarea va continua pânã când Banca va înştiinţa Împrumutatul cã este din nou în mãsurã sã emitã un aviz de tragere cu privire la partea respectivã din credit. Suspendarea nu va implica nicio prelungire a datei de anulare prevãzute în paragraful 1.05".
2. Articolul 2 din contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
2.A Articolul 2.04 din contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"2.04 Confirmarea din partea Bãncii
Dupã fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativã ce reflectã data tragerii, suma şi valuta, termenii de rambursare şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşã. Aceastã confirmare va include un grafic de amortizare."
3. Articolul 5 din contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
3.A Articolul 5.01 din contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"Fiecare sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plãtitã în respectivul cont notificat Împrumutatului de cãtre Bancã. Banca va indica acest cont cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentã a primei plãţi efectuate de Împrumutat şi va notifica orice modificare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima platã cãreia i se aplicã modificarea.
Acest interval de notificare nu se aplicã în cazul plãţilor efectuate în conformitate cu art. 10."
4. Articolul 6 din contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
4.A Articolul 6.03 din contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.03 Costul majorat al Proiectului
În cazul în care costul Proiectului depãşeşte cifra estimatã prezentatã la pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obţine finanţarea necesarã pentru acoperirea excedentului de cost fãrã a apela la Bancã, astfel încât sã permitã CNADNR sã finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnicã. Planurile pentru finanţarea costului suplimentar vor fi comunicate Bãncii în timp util, pentru aprobare."
4.B Articolul 6.07 din contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.07. Alocarea fondurilor
Sumele împrumutului disponibilizate de Bancã Împrumutatului vor fi utilizate de cãtre Împrumutat în scopul finanţãrii cheltuielilor plãtite din alocaţiile bugetare cãtre CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de cãtre Împrumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (dupã cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de cãtre CNADNR în vederea executãrii Proiectului."
4.C Se va introduce în contract articolul 6.14, care va avea urmãtorul conţinut:
"6.14. Alocarea altor fonduri disponibile
Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnicã."
Clauza 2
1. Toate celelalte prevederi ale contractului vor rãmâne nemodificate şi aplicabile.
2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţã, fondurile disponibilizate conform prezentului acord, vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Împrumutatul sã fi pus, în prealabil, la dispoziţia Bãncii urmãtoarele documente care vor constitui parte integrantã a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Împrumutat şi CNADNR, referitor la transferul obligaţiilor financiare cuprinse în Contractul de la CNADNR cãtre Împrumutat.
3. Acordul de amendare împreunã cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantã a Contractului.

Urmãtoarele constituie anexe la Acordul de amendare:
1. Anexa I - Anexa C Formular de cerere de tragere
2. Anexa II Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului
Ca urmare, pãrţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta sã fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã din acestea fiind iniţializatã în numele Împrumutatului, în numele CNADNR şi în numele Bãncii.


Bucureşti, 28 octombrie 2008
Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,
Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor

Semnat pentru şi în numele Bãncii Europene de Investiţii,
C. Murphy,
director de departament
F. Bruni Roccia,
director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele
Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România,
Natalia Alina Istrate,
director general adjunct programe


ANEXA I - ANEXA C
-----------------
la Acordul de amendare
----------------------

Formular de Cerere de tragere┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Cerere de tragere │ Tranşa nr.: │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Vã rugãm sã efectuaţi urmãtoarea tragere:

┌───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ România - │ │
│Denumirea împrumutului (*) │ Proiectul de│ Rezervat pentru BEI │
│ │reabilitare a│ │
│ │ drumurilor, │ │
│ │etapa a IV-a │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┬───────────┤
│Data semnãrii (*) │ │Suma împrumutului: │245.000.000│
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Numãr ref. │ │Tras la zi: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Numãr tragere │ │Sold de tras: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Data propusã pentru tragere│ │Termen-limitã Cerere │ │
│ │ │de tragere: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Total solicitat │ │Numãr maxim de trageri:│ │
│(valuta contractului) │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│A se disponibiliza dupã cum│ │Dimensiunea minimã a │ │
│urmeazã: │ │tranşei: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Valuta (art. 1.03) │ │Total alocaţii la zi: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Suma │ │Condiţii precedente: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Rata dobânzii │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Marja dobânzii (art. 3.01) │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Frecvenţa dobânzii │ │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Rambursare (art. 4.01) │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Date rambursare (art. 5.01)│ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Prima datã de rambursare │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Ultima datã de rambursare │ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┴───────────┘Contul de creditat al Împrumutatului:
Nr. cont IBAN şi cod BIC:
Titulatura şi adresa Bãncii:
Vã rugãm sã transmiteţi informaţii relevante cererii cãtre:
Numele şi semnãtura(ile) autorizate a/ale Împrumutatului:
........................................


ANEXA II
--------
la Acordul de amendare
----------------------

Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului

-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice