Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 octombrie 2008  privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 28 octombrie 2008 privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati", semnat la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Nr. 21490 (RO)
Serapis nr. 2000 0540

România - Proiectul de protejare a Malului Canalului Sulina
---------
*) Traducere.

Prezentul acord este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060, Bucureşti, România, reprezentat de domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei şi finanţelor (denumitã în continuare Împrumutatul), ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Luxemburg, reprezentatã de domnul Cormac Murfy, în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia, în calitate de director adjunct de departament (denumitã în continuare Banca), ca a doua parte, şi
Regia Autonomã "Administraţia Fluvialã a Dunãrii de Jos Galaţi" (AFDJ), cu sediul în Str. Portului nr.32, Galaţi, România, reprezentatã de domnul Radu Mihail Rus (denumitã în continuare AFDJ), ca a treia parte.
Având în vedere cã:
(1) prin Contractul semnat la data de 8 martie 2002 între Împrumutat, Bancã şi AFDJ, Banca a aprobat acordarea unui împrumut în valoare de 38.000.000 EUR (treizecişiopt de milioane euro) sau echivalent;
(2) ca urmare a modificãrilor produse în legislaţia românã curentã şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Bãncii sã aprobe anumite modificãri la Contract, dupã cum sunt prevãzute mai jos;
(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, sã încheie împreunã cu Împrumutatul şi AFDJ prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);
(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzãtor toate actele juridice necesare semnãrii de cãtre Împrumutat a prezentului acord de amendare;
(5) Comitetul executiv al AFDJ a autorizat semnarea de cãtre aceasta a Acordului de amendare; şi
(6) termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacã acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.
Prin urmare, se convine dupã cum urmeazã:

Clauza 1
1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat dupã cum urmeazã:
1.A Primul, al doilea şi al treilea paragraf din articolul 1.02A din Contract vor fi modificate şi vor avea urmãtorul conţinut:
"1.02A
Creditul va fi pus la dispoziţie spre a fi tras de Împrumutat în cel mult patru tranşe (denumite în continuare Tranşe şi fiecare în parte denumitã tranşã). Fiecare tranşã va avea o valoare echivalentã cu cel puţin opt milioane euro (cu excepţia ultimei tranşe).
Pentru sectoarele prioritare neidentificate încã integral în cadrul fazei a II-a a Descrierii tehnice, Împrumutatul poate transmite Bãncii, pânã la 30 aprilie 2010, una sau mai multe cereri de alocãri (denumite în continuare Alocãri sau individual alocare). Aceastã cerere va fi însoţitã, în urma unei analize şi a unui studiu de fezabilitate aprobate de Bancã, de urmãtoarele:
a) o descriere completã a sectoarelor prioritare care vor fi finanţate de Bancã, incluzând componentele investiţiei finale, costurile estimative, proiecţiile financiare şi planul de achiziţii; şi
b) toate aprobãrile de mediu şi celelalte aprobãri necesare.
Banca va hotãrî dacã va aproba sau nu alocarea astfel solicitatã de Împrumutat dupã efectuarea examinãrilor pe care le va considera necesare. În cazul aprobãrii, Banca va trimite o scrisoare de alocare prin care va informa Împrumutatul şi va specifica partea din credit alocatã sectoarelor prioritare respective."
1.B Articolul 1.02B din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02B
Disponibilizarea fiecãrei tranşe se va efectua în baza unei solicitãri scrise (denumitã în continuare Cerere) din partea Împrumutatului, potrivit prevederilor paragrafului 1.04. Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitatã spre a fi trasã în cadrul tranşei;
b) va specifica valuta în care solicitã Împrumutatul tragerea tranşei, aceasta fiind o valutã menţionatã la paragraful 1.03;
c) va specifica rata dobânzii aplicabile, dacã anterior a fost indicatã vreuna de cãtre Bancã fãrã asumarea vreunui angajament;
d) va specifica data preferatã pentru tragere, înţelegându-se cã Banca poate elibera tranşa, cu excepţia ultimei trageri, în termen de pânã la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii;
e) va fi însoţitã de documentele justificative corespunzãtoare solicitate conform subparagrafului 1.04C.
Dupã data de 31 decembrie 2009 nu va mai fi adresatã nicio cerere. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare Cerere de tragere este irevocabilã."
1.C Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02C
Dacã cererea este întocmitã în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B şi dacã documentele justificative furnizate în conformitate cu subparagraful 1.02. lit. e), într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere), în care:
a) va confirma suma şi valuta tranşei specificate în Cerere;
b) va specifica rata dobânzii aplicabile tranşei, conform paragrafului 3.01; şi
c) va specifica data disponibilizãrii tranşei.
În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din Cererea de tragere, dacã este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrãtoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisã Bãncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea."
1.D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02 D
Disponibilizarea se va efectua pe numele şi pe seama Împrumutatului, în contul bancar indicat de Împrumutat cu cel puţin opt zile înainte de data disponibilizãrii tranşei."
1.E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.03 Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşã în valuta pentru care Împrumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valutã a tragerii va fi EUR, o valutã a unuia dintre statele membre ale Bãncii ce nu participã la a treia etapã a Uniunii Monetare sau orice altã valutã tranzacţionatã la scarã largã pe principalele pieţe valutare."
1.F (1) Articolul 1.04A litera (c) din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.04 A(c)
Pentru a permite Împrumutatului sã efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi sã ramburseze Împrumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01), precum şi sã plãteascã dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, trebuie sã fi fost obţinute toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã este cazul); aceste aprobãri trebuie sã acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Împrumutatul îi indicã Bãncii sã disponibilizeze creditul;".
(2) Articolul 1.04A litera (d) din Contract se va elimina.
1.G Primul paragraf al articolului 1.04C din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.04.C
În termen de nouãzeci de zile de la tragerea oricãrei tranşe, exceptând-o pe ultima, Împrumutatul va furniza Bãncii dovezi satisfãcãtoare care sã ateste cã AFDJ a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmeazã a fi finanţate de Bancã, în conformitate cu Descrierea tehnicã (excluzând impozitele şi taxele plãtibile în România), pentru o sumã egalã cu valoarea agregatã a ultimei tranşe trase şi a tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin o sumã echivalentã cu 3.000.000 euro."
1.H Articolul 1.05C din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.05 Anularea creditului
În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât valoarea menţionatã în preambul, Banca poate, printr-o notificare transmisã Împrumutatului, sã anuleze valoarea pãrţii netrase din credit proporţional cu reducerea costului. Împrumutatul poate anula, în orice moment, cu notificarea prealabilã a Bãncii, integral sau parţial, orice sumã netrasã din credit, cu condiţia ca, atunci când Împrumutatul anuleazã o tranşã care a fãcut obiectul unui Aviz de tragere şi care nu a fost revocatã, în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02C, sã plãteascã un comision calculat la suma anulatã la o ratã fixã egalã cu jumãtate din rata dobânzii aplicabile acelei tranşe.
Banca poate anula în orice moment, dupã data de 30 aprilie 2010, printr-o notificare transmisã Împrumutatului, partea din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere."
1.I Primul şi al doilea paragraf din articolul 1.06 din Contract vor fi modificate şi vor avea urmãtorul conţinut:
"1.06 Anularea şi suspendarea creditului
Banca poate, prin notificare adresatã Împrumutatului, sã anuleze integral sau parţial partea netrasã a creditului, în orice moment şi cu efect imediat:
a) ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat la art. 10.01A sau B; şi
b) în situaţii excepţionale ce afecteazã în mod negativ accesul Bãncii la pieţele naţionale şi internaţionale de capital.
Pe de altã parte, dacã s-a produs unul dintre evenimentele descrise la lit. a) sau b) de mai sus şi dacã, în opinia Bãncii, acesta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau parţial, printr-o notificare adresatã Împrumutatului, partea netrasã din credit. În acest caz, suspendarea va continua pânã când Banca va înştiinţa Împrumutatul cã este din nou în mãsura sã emitã un Aviz de tragere cu privire la partea respectivã din credit. Suspendarea nu va implica nicio prelungire a anulãrii prevãzute în paragraful 1.05."
2. Articolul 2 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
2.A Articolul 2.01 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"2.01 Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de cãtre Bancã, aşa cum au fost notificate de cãtre Bancã Împrumutatului, cu ocazia disponibilizãrii fiecãrei tranşe."
2.B Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"2.04 Confirmarea din partea Bãncii
Dupã fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativã ce reflectã suma, data tragerii şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşã."
3. Articolul 6 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
3.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.01 Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri disponibile
Sumele împrumutului disponibilizate de Bancã Împrumutatului vor fi utilizate de cãtre Împrumutat în scopul finanţãrii cheltuielilor plãtite din alocaţiile bugetare cãtre AFDJ, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de cãtre Împrumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (dupã cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de cãtre AFDJ în vederea executãrii Proiectului."
3.B Articolul 6.07 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.07 Alocarea fondurilor
Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnicã."
4. Articolul 10 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
4.A Literele c) şi f) din articolul 10.01A din Contract vor fi modificate şi vor avea urmãtorul conţinut:
"c) dacã, din cauza neîndeplinirii vreunei obligaţii asumate în legãturã cu acest împrumut, Împrumutatului i se cere sã ramburseze anticipat orice împrumut ce i s-a acordat iniţial pentru o perioadã mai mare de cinci ani;
..................................................................
f) dacã Împrumutatul nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancã din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene."
Clauza 2
1. Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rãmâne nemodificate şi aplicabile.
2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţã, fondurile disponibilizate conform prezentului acord vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Împrumutatul sã fi pus în prealabil la dispoziţia Bãncii urmãtoarele documente care vor constitui parte integrantã a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Împrumutat şi AFDJ, referitor la transferul pasivelor financiare din cadrul Contractului de la AFDJ cãtre Împrumutat.
3. Acordul de amendare împreunã cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantã a Contractului.

Urmãtoarele constituie anexe la Acordul de amendare:
1. Anexa I - Anexa C Formular de Cerere de tragere
2. Anexa II Rezoluţia Comitetului executiv al AFDJ şi autorizarea semnatarului

Ca urmare, pãrţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta sã fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã din acestea fiind iniţializatã în numele Împrumutatului, în numele AFDJ şi în numele Bãncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008
Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,
Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor

Semnat pentru şi în numele Bãncii Europene de Investiţii,
C. Murphy,
director de departament
F. Bruni Roccia,
director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele Regiei Autonome
"Administraţia Fluvialã a Dunãrii de Jos Galaţi"
Radu Mihail Rus


ANEXA I - ANEXA C
-----------------
la Acordul de amendare
----------------------

Formular de Cerere de tragere┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Cerere de tragere │ Tranşa nr.: │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Vã rugãm sã efectuaţi urmãtoarea tragere:

┌───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ România - │ │
│Denumirea împrumutului (*) │ Proiectul de│ Rezervat pentru BEI │
│ │ protejare a │ │
│ │ malului │ │
│ │ Canalului │ │
│ │ Sulina │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┬───────────┤
│Data semnãrii (*) │8 martie 2002│Suma Împrumutului: │ 38.000.000│
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Numãr ref. │ │Tras la zi: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Numãr tragere │ │Sold de tras: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Data propusã pentru tragere│ │Termen-limitã Cerere de│ │
│ │ │tragere: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Total solicitat │ │Numãr maxim de trageri:│ │
│(valuta contractului) │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│A se disponibiliza dupã cum│ │Dimensiunea minimã a │ │
│urmeazã: │ │tranşei: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Valuta (art. 1.03) │ │Total alocaţii la zi: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Suma │ │Condiţii precedente: │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Rata dobânzii │ │ │ │
│Marja dobânzii (art. 3.01) │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Frecvenţa dobânzii │Semestrial │ │ │
│(art.3.01) │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Rambursare (art. 4.01) │Semestrial │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Date rambursare (art.5.01) │15 martie şi │ │ │
│ │15 septembrie│ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Prima datã de rambursare │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│Ultima datã de rambursare │ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┴───────────┘Contul de creditat al Împrumutatului:
Nr. cont IBAN şi cod BIC:
Titulatura şi adresa Bãncii:
Vã rugãm sã transmiteţi informaţii relevante cererii cãtre:
Numele şi semnãtura(ile) autorizatã(e) a/ale Împrumutatului:
............................................................


ANEXA II
--------
la Acordul de amendare
----------------------

Rezoluţia Comitetului executiv al AFDJ şi autorizarea semnatarului


------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice