Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 octombrie 2008  privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., semnat la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 28 octombrie 2008 privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., semnat la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Nr. 22 417
Agora No. 2002 0091

Proiectul de construire a Autostrãzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I

------------
*) Traducere.

Prezentul acord este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor,
cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,
Bucureşti, România, reprezentat de
domnul Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor (denumitã în continuare Împrumutatul) ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în
bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,
Luxemburg, reprezentatã de Domnul Cormac Murfy,
în calitate de director de departament, şi Domnul Fulceri Bruni Roccia,
în calitate de director adjunct de departament (denumitã în continuare Banca), ca a doua parte, şi
Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale
din România - S.A., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1, RO-010873, Bucureşti, România, reprezentatã de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumitã în continuare CNADNR), ca a treia parte.
Având în vedere cã:
(1) prin Contractul semnat la datele de 17-23/24 decembrie 2003 între Împrumutat, Bancã şi CNADNR Banca a aprobat acordarea unui împrumut în valoare de 200.000.000 EUR (douãsute de milioane euro) sau echivalent;
(2) ca urmare a modificãrilor produse în legislaţia românã curentã şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Bãncii sã aprobe anumite modificãri la Contract, dupã cum sunt prevãzute mai jos;
(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, sã încheie împreunã cu Împrumutatul şi CNADNR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);
(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzãtor toate actele juridice necesare semnãrii de cãtre Împrumutat a prezentului acord de amendare;
(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de cãtre aceasta a Acordului de amendare; şi
(6) termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacã acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.
Prin urmare, se convine dupã cum urmeazã:

Clauza 1
1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat dupã cum urmeazã:
1.A Articolul 1.02A din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02A
Banca va disponibiliza Creditul în cel mult 12 tranşe. Suma fiecãrei tranşe, dacã nu este soldul netras al creditului, va fi de minimum 12 milioane euro sau echivalentul acestei sume fãrã a depãşi 30 milioane euro. O tranşã solicitatã de Împrumutat, în conformitate cu articolul 1.02B, este denumitã în continuare tranşã.
1.B Articolul 1.02B din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02B
Periodic, pânã la 30 noiembrie 2008, Împrumutatul poate prezenta Bãncii o cerere scrisã (denumitã în continuare Cerere de tragere) pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:
a) suma de tras a tranşei;
b) data preferatã pentru tragere, înţelegându-se cã Banca poate elibera tranşa în termen de pânã la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii; şi
c) rata fixã a dobânzii, dacã este cazul, indicatã de cãtre Bancã fãrã asumarea vreunui angajament.
Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare Cerere de tragere este irevocabilã.
1.C Primul şi al doilea paragraf din articolul 1.02C din Contract vor fi modificate şi vor avea urmãtorul conţinut:
"1.02C
Dacã cererea este întocmitã în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere), în care:
a) va confirma suma şi valuta tranşei;
b) va specifica rata fixã a dobânzii; şi
c) va specifica data la care tranşa este programatã a fi trasã (denumitã în continuare Data programatã de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionatã de îndeplinirea condiţiilor din paragraful 1.04.
În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din Cererea de tragere, dacã este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrãtoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisã Bãncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea."
1.D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02 D
Disponibilizarea fiecãrei tranşe se va efectua pe numele şi pe seama Împrumutatului, în contul bancar indicat de Împrumutat cu cel puţin zece zile înainte de data disponibilizãrii tranşei. Pentru fiecare tranşã nu poate fi indicat decât un singur cont."
1.E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.03 Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşã în valuta pentru care Împrumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valutã a tragerii va fi EUR sau orice altã valutã tranzacţionatã la scarã largã pe principalele pieţe valutare."
1.F (1) Articolul 1.04A litera c) din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.04A (c)
Pentru a permite Împrumutatului sã efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi sã ramburseze împrumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01), precum şi sã plãteascã dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, trebuie sã fi fost obţinute toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã este cazul); aceste aprobãri trebuie sã acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Împrumutatul îi indicã Bãncii sã disponibilizeze creditul;".
(2) Articolul 1.04A litera d) din Contract se va elimina.
1.G Articolul 1.04D din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.04D
Tragerea fiecãrei tranşe ulterioare primei tranşe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Bancã, pânã la data respectivei cereri de tragere, inclusiv, a urmãtoarelor documente:
a) copii legalizate ale unuia sau mai multor contracte ce au fost finanţate din tranşele anterioare trase, contract sau contracte care a/au fost semnat/semnate în termeni agreaţi de Bancã; şi
b) dovezi satisfãcãtoare furnizate de cãtre Împrumutat, care sã ateste cã CNADNR a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmeazã a fi finanţate de Bancã, în conformitate cu Descrierea tehnicã (excluzând impozitele şi taxele plãtibile în România), pentru o sumã egalã cu valoarea tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin a unei sume echivalente cu 5.000.000 euro, cu excepţia ultimei tranşe.
Pentru calcularea echivalentului în euro a sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb menţionat în paragraful 1.03."
2. Articolul 2 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:.
2.A Articolul 2.01 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"2.01 Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de cãtre Bancã, aşa cum au fost notificate de cãtre Bancã Împrumutatului, conform paragrafului 2.04."
2.B Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
2.04 Confirmarea din partea Bãncii
Dupã fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativã ce reflectã suma, data tragerii şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşã."
3. Articolul 5 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
3.A Primul paragraf al articolul 5.01 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"5.01 Locul plãţii
Fiecare sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plãtitã în respectivul cont notificat Împrumutatului de cãtre Bancã. Banca va indica acest cont cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentã a primei plãţi efectuate de Împrumutat şi va notifica orice modificare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima platã cãreia i se aplicã modificarea."
4. Articolul 6 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
4.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
6.01 Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri disponibile
Sumele împrumutului disponibilizate de Bancã Împrumutatului vor fi utilizate de cãtre Împrumutat în scopul finanţãrii cheltuielilor plãtite din alocaţiile bugetare cãtre CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de cãtre Împrumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (dupã cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de cãtre CNADNR în vederea executãrii Proiectului.
4.B Articolul 6.07 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.07 Alocarea fondurilor
Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnicã."

Clauza 2
1. Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rãmâne nemodificate şi aplicabile.
2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţã, fondurile disponibilizate conform prezentului acord vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Împrumutatul sã fi pus în prealabil la dispoziţia Bãncii urmãtoarele documente care vor constitui parte integrantã a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Împrumutat şi CNADNR, referitor la transferul pasivelor financiare, din cadrul Contractului, de la CNADNR cãtre Împrumutat.
3. Acordul de amendare împreunã cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantã a Contractului.
Urmãtoarele constituie anexe la Acordul de amendare:
1. Anexa I - Anexa C Formular de Cerere de tragere
2. Anexa II Rezoluţia Comitetului executiv al
CNADNR şi autorizarea semnatarului
Ca urmare, pãrţile la prezentul au convenit ca prezentul acord de amendare sã fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã din acestea fiind iniţializatã în numele Împrumutatului, în numele CNADNR şi în numele Bãncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008
Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,
Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor

Semnat pentru şi în numele
Bãncii Europene de Investiţii,
C. Murphy,
director de departament
F. Bruni Roccia,
director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele
Companiei Naţionale de Autostrãzi şi
Drumuri Naţionale din România - S.A.
Natalia Alina Istrate,
director general adjunct programe


ANEXA I - ANEXA C

Formular de Cerere de tragere


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Cerere de tragere │ Tranşa nr.: │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Vã rugãm sã efectuaţi urmãtoarea tragere:
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Denumirea │România - Autostrada│ │
│ împrumutului(*) │Arad-Timişoara-Lugoj│ Rezervat pentru BEI │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┬───────────┤
│Data semnãrii (*) │17-23/24 dec. 2003 │Suma împrumutului: │200.000.000│
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr ref. │ │Tras la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr tragere │ │Sold de tras: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Data propusã pentru │ │Termen-limitã │ │
│ tragere │ │Cerere de tragere: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Total solicitat │ │ │ │
│(valuta contractului│ │Numãr maxim trageri: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│A se disponibiliza │ │Dimensiunea minimã │ │
│dupã cum urmeazã: │ │a tranşei: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Valuta (art. 1.03) │EUR │Total alocaţii la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Suma │ │Condiţii precedente: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rata dobânzii │ │ │ │
│Marja dobânzii │ │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Frecvenţa dobânzii │ │ │ │
│(art. 3.01) │Semestrial │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rambursare │ │ │ │
│(art. 4.01) │Semestrial │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Date rambursare │15 iunie şi │ │ │
│(art. 5.01) │15 decembrie │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Prima datã de │ │ │ │
│rambursare │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Ultima datã de │ │ │ │
│rambursare │ │ │ │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴───────────┘Contul de creditat al Împrumutatului:
Nr. cont IBAN şi cod BIC:
Titulatura şi adresa Bãncii:
Vã rugãm sã transmiteţi informaţii relevante cererii cãtre:
Numele şi semnãtura(ile) autorizatã(e) ale Împrumutatului:
...........................................................


ANEXA II
--------
la Acordul de amendare
----------------------

Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului


-------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice