Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 octombrie 2008  privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 28 octombrie 2008 privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "METROREX" - S.A. la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Nr. 23.639 (RO)
Serapis Nr. 2005 0505

Proiect de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a III-a

-----------
*) Traducere.


Prezentul acord este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor,
cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060,
Bucureşti, România, reprezentat de
domnul Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor (denumitã în continuare Împrumutatul), ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în
bd. Konrad Adenauer nr. 100 L-2950,
Luxemburg, reprezentatã de domnul Cormac Murfy,
în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,
în calitate de director adjunct de departament (denumitã în continuare Banca), ca a doua parte, şi
Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.,
având sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1, 010873 Bucureşti, România,
reprezentatã prin domnul Gabriel Daniel Mocanu, director general (denumitã în continuare Metrorex), ca a treia parte.
Având în vedere cã:
(1) prin Contractul semnat la data de 20 octombrie 2006 între Împrumutat, Bancã şi Metrorex, Banca a aprobat acordarea unui împrumut în valoare de 63.000.000 EUR (şaizecişitrei de milioane euro) sau echivalent;
(2) ca urmare a modificãrilor produse în legislaţia românã curentã şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Bãncii sã aprobe anumite modificãri la Contract, dupã cum sunt prevãzute mai jos;
(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, sã încheie împreunã cu Împrumutatul şi Metrorex prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);
(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzãtor toate actele juridice necesare semnãrii de cãtre Împrumutat a prezentului acord de amendare;
(5) Comitetul executiv al Metrorex a autorizat semnarea de cãtre aceasta a Acordului de amendare; şi
(6) termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacã acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe şi subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole şi paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.
Prin urmare, se convine dupã cum urmeazã:

Clauza 1
1. Articolul 1 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
1.A Articolul 1.02B din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02B Cererea de tragere
Periodic, pânã la 30 iunie 2009, Împrumutatul poate prezenta Bãncii o cerere scrisã (denumitã în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentatã în anexa C, pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:
a) suma de tras a tranşei;
b) valuta tranşei ce va fi trasã, fiind o valutã menţionatã la paragraful 1.03;
c) data preferatã pentru tragere, care va fi o zi lucrãtoare relevantã (aşa cum este definitã la art. 5.01) ce cade nu mai devreme de 15 (cincisprezece) zile calendaristice dupa data Cererii de tragere, înţelegându-se cã Banca poate elibera tranşa în termen de pânã la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii;
d) la discreţia sa, rata fixã a dobânzii, dacã este cazul, aşa cum a fost aceasta indicatã anterior de cãtre Bancã, fãrã ca Banca sã îşi fi luat vreun angajament de a o aplica tranşei pe toatã durata sa;
e) contul bancar în care va fi virata tranşa.
Sub rezerva penultimului paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilã.
1.B Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02C Aviz de tragere
Dacã cererea este întocmitã în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii tranşei, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere), în care va specifica:
a) suma tragerii;
b) data la care tranşa este programatã a fi trasã (denumitã în continuare Data programatã de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionatã de îndeplinirea condiţiilor art. 1.04; şi
c) rata fixã a dobânzii aplicabile tranşei, conform art. 3.01;
În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din Cererea de tragere, dacã este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrãtoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisã Bãncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.
În general, în sensul prezentului contract, Ziua lucrãtoare luxemburghezã reprezintã o zi în care bãncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."
1.C Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.03 Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşã în valuta pentru care Împrumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valutã a tragerii va fi EUR, USD, GBP sau orice altã valutã tranzacţionatã la scarã largã pe principalele pieţe valutare."
1.D Articolul 1.05C din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.05C Anularea tragerii amânate cu şase luni
Banca poate, cu înştinţarea Împrumutatului, sã anuleze o tragere care a fost amânatã conform prevederilor art. 1.05A cu mai mult de şase (6) luni în total. Suma anulatã va rãmâne disponibilã pentru tragere în conformitate cu art. 1.02."
1.E Articolul 1.06B din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.06B Dreptul Bãncii de a suspenda şi anula
Banca poate, prin notificare adresatã Împrumutatului, sã suspende şi/sau sã anuleze integral sau parţial partea netrasã a creditului, în orice moment şi cu efect imediat:
a) ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat la art. 10.01; şi
b) în situaţii excepţionale ce afecteazã în mod negativ accesul Bãncii la pieţele de capital, mai puţin în cazul tranşei notificate.
Totodatã, dacã Banca poate anula creditul, conform art. 4.03A, Banca poate sã îl şi suspende. Orice suspendare va continua pânã ce Banca pune capãt suspendãrii sau anuleazã suma suspendatã."
2. Articolul 2 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
2.A Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"2.04 Confirmarea din partea Bãncii
Dupã fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativã ce reflectã data tragerii, valuta şi suma, termenii de rambursare şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşã. Aceastã confirmare va include şi un grafic de amortizare."
3. Articolul 6 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
3.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.01 Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri disponibile
Sumele împrumutului disponibilizate de Bancã Împrumutatului vor fi utilizate de cãtre Împrumutat în scopul finanţãrii cheltuielilor plãtite din alocaţiile bugetare cãtre Metrorex, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de cãtre Împrumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (dupã cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de cãtre Metrorex în vederea executãrii Proiectului."
3.B Articolul 6.06 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.06 Alocarea fondurilor
Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnicã."

Clauza 2
1. Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rãmâne nemodificate şi aplicabile.
2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţã, fondurile disponibilizate conform prezentului acord de amendare vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Împrumutatul sã fi pus în prealabil la dispoziţia Bãncii urmãtoarele documente care vor constitui parte integrantã a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea/ratificarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Împrumutat şi Metrorex, referitor la transferul obligaţiilor financiare din cadrul Contractului de la Metrorex cãtre Împrumutat.
3. Acordul de amendare împreunã cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantã a Contractului.
Urmãtoarele constituie anexe la Acordul de amendare:
1. Anexa I - Anexa C Formular de Cerere de tragere
2. Anexa II Rezoluţia Comitetului executiv al
Metrorex şi autorizarea semnatarului
Ca urmare, pãrţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta sã fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã din acestea fiind iniţializatã în numele Împrumutatului, în numele Metrorex şi în numele Bãncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008
Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele
României,
Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor,

Semnat pentru şi în numele
Bãncii Europene de Investiţii,
C. Murphy,
director de departament
F. Bruni Roccia,
director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele
Societãţii Comerciale de Transport cu
Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.
Gabriel Daniel Mocanu,
director general


ANEXA I - ANEXA C
-----------------
la Acordul de amendare
----------------------

Formular de Cerere de tragere


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Cerere de tragere │ Tranşa nr.: │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Vã rugãm sã efectuaţi urmãtoarea tragere:
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Denumirea │Proiect Modernizarea│ │
│ împrumutului(*) │ metroului din │ Rezervat pentru BEI │
│ │Bucureşti- etapa III│ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┬───────────┤
│Data semnãrii(*) │20 octombrie 2006 │Suma împrumutului: │ 63.000.000│
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr ref. │ │Tras la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr tragere │ │Sold de tras: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Data propusã pentru │ │Termen-limitã │ │
│ tragere │ │Cerere de tragere: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Total solicitat │ │ │ │
│(valuta contractului│ │Numãr maxim de trageri: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│A se disponibiliza │ │Dimensiunea minimã │ │
│dupã cum urmeazã: │ │a tranşei: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Valuta (art. 1.03) │EUR │Total alocaţii la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Suma │ │Condiţii precedente: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rata dobânzii │ │ │ │
│Marja dobânzii │ │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Frecvenţa dobânzii │Semestrial │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rambursare │Semestrial │ │ │
│(art. 4.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Date de rambursare │16 iunie şi │ │ │
│(art. 5.01) │16 decembrie │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Prima datã de │16 decembrie 2012 │ │ │
│rambursare │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Ultima datã de │16 iunie 2031 │ │ │
│rambursare │ │ │ │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴───────────┘Contul de creditat al Împrumutatului:
Nr. cont IBAN şi cod BIC:
Titulatura şi adresa Bãncii:
Vã rugãm sã transmiteţi informaţii relevante cererii cãtre:
Numele şi semnãtura(ile) autorizatã(e) a(ale) Împrumutatului:
.............................................................


ANEXA II
--------
la Acordul de amendare
----------------------

Rezoluţia Comitetului executiv al Metrorex şi autorizarea semnatarului


-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice