Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 octombrie 2008  privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 28 octombrie 2008 privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

ANEXA 14

Nr. 23.840
Serapis Nr. 2003 0153

România - Proiectul privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a

---------
*) Traducere.

Prezentul acord este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor,
cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060,
Bucureşti, România, reprezentat de
domnul Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor (denumitã în continuare Împrumutatul), ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în
bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,
Luxemburg, reprezentatã de domnul Cormac Murfy,
în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,
în calitate de director adjunct de departament (denumitã în continuare Banca), ca a doua parte, şi
Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.,
cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1, RO-010873, Bucureşti, România, reprezentatã de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumitã în continuare CNADNR), ca a treia parte.
Având în vedere cã:
(1) prin Contractul semnat la 19-22 decembrie 2006 între Împrumutat, Bancã şi CNADNR, Banca a aprobat acordarea unui împrumut în favoarea Împrumutatului în valoare de 450.000.000 EUR (patru sute cincizeci de milioane euro) sau echivalent;
(2) ca urmare a modificãrilor produse în legislaţia românã curentã şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Bãncii sã aprobe anumite modificãri la Contract, dupã cum sunt prevãzute mai jos;
(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, sã încheie împreunã cu Împrumutatul şi CNADNR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);
(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzãtor toate actele juridice necesare semnãrii de cãtre Împrumutat a prezentului acord de amendare;
(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de cãtre aceasta a Acordului de amendare; şi
(6) termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacã acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.
Prin urmare, se convine dupã cum urmeazã:

Clauza 1
1. Articolul 1 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
1.A Articolul 1.02B din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02B Cererea de tragere
Periodic, pânã la data de 28 februarie 2010, Împrumutatul poate prezenta Bãncii o cerere scrisã (denumitã în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentatã în anexa C (vezi anexa I la prezentul acord de amendare), pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:
a) suma de tras a tranşei;
b) data preferatã pentru tragere, care va fi o zi lucrãtoare (aşa cum este definitã la art. 5.01) ce cade nu mai devreme de 15 (cincisprezece) zile calendaristice dupã data Cererii de tragere, înţelegându-se cã Banca poate elibera tranşa în termen de pânã la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii;
c) în cazul în care tranşa poartã o ratã fixã a dobânzii (tranşã cu ratã fixã) sau o ratã variabilã a dobânzii cu marjã fixã (tranşã cu ratã variabilã cu marjã fixã sau tranşã RVMF), toate ca urmare a prevederilor art. 3.01; şi
d) la discreţia Bãncii, urmãtoarele elemente, dacã este cazul, aşa cum au fost acestea indicate anterior de cãtre Bancã, fãrã ca Banca sã îşi fi luat vreun angajament de a le aplica tranşei pe toatã durata sa:
(i) în cazul unei tranşe cu ratã fixã, rata dobânzii; sau,
(ii) în cazul unei tranşe RVMF marja (definitã în art. 3.01).
Sub rezerva penultimului paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilã."
1.B Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02C Avizul de tragere
Dacã cererea este întocmitã în conformitate cu prevederile art. 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care se vor specifica:
a) suma tranşei;
b) data la care tranşa este programatã a fi trasã (denumitã în continuare Data programatã de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionatã de îndeplinirea condiţiilor din paragraful 1.04;
c) rata dobânzii;
d) datele aplicabile de rambursare; şi
e) pentru o tranşã cu ratã fixã, rata fixã a dobânzii sau pentru o tranşã RVMF, marja.
În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din Cererea de tragere, dacã este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrãtoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisã Bãncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.
În general, în sensul prezentului contract, Ziua lucrãtoare luxemburghezã reprezintã o zi în care bãncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."
1.C Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02D Contul tragerii
Disponibilizarea se va efectua în contul bancar deschis exclusiv în numele şi pe socoteala Împrumutatului, pe care acesta îl comunicã Bãncii prin Cererea de tragere."
1.D Articolul 1.04A literele e) şi f) din Contract se vor modifica şi vor avea urmãtorul conţinut:
"e) dovezi satisfãcãtoare, în limba englezã, a împuternicirii persoanei sau persoanelor care reprezintã din punct de vedere juridic Împrumutatul şi care este/sunt autorizatã/autorizate sã semneze cererile de tragere pentru şi în numele Împrumutatului, precum şi specimenul de semnãturã autentificat al persoanei sau persoanelor respective;
f) dovezi satisfãcãtoare, în limba englezã, care sã ateste cã au fost obţinute toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar, specificate de cãtre Bancã sau indicate în avizul juridic acordat în cadrul poziţiei a) de mai sus pentru a permite Împrumutatului sã efectueze trageri în condiţiile prezentului contract, sã ramburseze împrumutul şi sã plãteascã dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract; aceste aprobãri trebuie sã acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Împrumutatul îi indicã Bãncii sã disponibilizeze creditul;".
1.E Articolul 1.04B litera b) din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"b) dovezi satisfãcãtoare Bãncii, care sã ateste cã CNADNR a efectuat cheltuieli eligibile pentru articolele ce urmeazã sã fie finanţate de Bancã în conformitate cu Descrierea tehnicã (excluzând impozitele şi taxele plãtibile în România), în sumã globalã egalã cu toate tranşele trase anterior, mai puţin o sumã de 5.000.000 (cinci milioane euro), excepţie fãcând ultima tragere; aceste dovezi vor fi înaintate Bãncii de cãtre Împrumutat, în termen de nouãzeci (90) de zile de la tragerea de cãtre Împrumutat a oricãrei tranşe, iar pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite de CNADNR, Banca va aplica rata de schimb valabilã cu treizeci de zile înainte de data Cererii de tragere transmise Bãncii de cãtre Împrumutat."
1.F Articolul 1.04D din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.04D Toate tranşele
Disponibilizarea fiecãrei tranşe cãtre Împrumutat, inclusiv prima tranşã, va fi condiţionatã de primirea de cãtre Bancã din partea CNADNR a informaţiilor referitoare la cazul în care o secţiune de drum face obiectul prevederilor anexei I sau anexei II la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva EIAM). În cazul în care decizia autoritãţii, conform anexei II la Directiva EIAM, este aceea cã nu se impune o EIAM, atunci CNADNR va înainta o copie a declaraţiei justificative cãtre Bancã. În cazul în care o secţiune de drum face obiectul unei EIAM, conform Directivei EIAM, CNADNR va remite Bãncii un exemplar al rezumatului nontehnic al EIS şi al deciziei autoritãţii de mediu care aprobã EIAM.
Pentru toate secţiunile de drum, CNADNR va remite Bãncii dovezi documentare din partea autoritãţii competente - în conformitate cu instrucţiunile de mediu ale Bãncii -, potrivit cãrora cerinţele Directivei habitatelor au fost îndeplinite anterior efectuãrii tragerii."
1.G Articolul 1.05 din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.05 Anularea tragerilor amânate cu şase luni
Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului, sã anuleze o tragere care a fost amânatã conform prevederilor art. 1.05A cu mai mult de şase (6) luni în total. Suma anulatã va rãmâne disponibilã pentru tragere în conformitate cu art. 1.02."
1.H Articolul 1.06B din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.06B Dreptul Bãncii de suspendare şi anulare
Banca poate, prin notificare adresatã Împrumutatului, sã anuleze integral sau parţial partea netrasã a creditului, în orice moment şi cu efect imediat:
a) ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat în art. 10.01;
b) în situaţii excepţionale ce afecteazã în mod negativ accesul Bãncii la pieţele de capital, excepţie fãcând o tranşã notificatã; şi
c) în cazul în care condiţiile stabilite la art. 1.02A nu sunt îndeplinite în termen de un (1) an de la data semnãrii prezentului contract.
Totodatã, în mãsura în care Banca poate anula creditul în condiţiile art. 4.03A, Banca îl poate şi suspenda. Orice suspendare va continua pânã când Banca înceteazã suspendarea sau anuleazã suma suspendatã."
2. Articolul 2 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã.
2.A Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"2.04 Confirmarea din partea Bãncii
Dupã fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativã ce reflectã data tragerii, suma şi valuta, termenii de rambursare şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşã. Aceastã confirmare va include un grafic de amortizare."
3. Articolul 6 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
3.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.01 Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri disponibile
Sumele împrumutului disponibilizate de Bancã Împrumutatului vor fi utilizate de cãtre Împrumutat în scopul finanţãrii cheltuielilor plãtite din alocaţiile bugetare cãtre CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de cãtre Împrumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (dupã cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de cãtre CNADNR în vederea executãrii Proiectului.
3.B Articolul 6.02 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.02 Finalizarea Proiectului
CNADNR, din partea Împrumutatului, se angajeazã sã realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnicã şi sã îl termine pânã la data specificatã în Descrierea tehnicã şi modificatã periodic cu acordul Bãncii."
3.C Articolul 6.06 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.06 Alocarea altor fonduri disponibile
Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnicã."

Clauza 2
1. Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rãmâne nemodificate şi aplicabile.
2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţã, fondurile disponibilizate conform prezentului acord de amendare vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Împrumutatul sã fi pus în prealabil la dispoziţia Bãncii urmãtoarele documente care vor constitui parte integrantã a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Împrumutat şi CNADNR, referitor la transferul obligaţiilor financiare, din cadrul Contractului, de la CNADNR cãtre Împrumutat.
3. Acordul de amendare împreunã cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantã a Contractului.
Urmãtoarele constituie anexe la Acordul de amendare:
1. Anexa I - Anexa C Formular de Cerere de tragere
2. Anexa II Rezoluţia Comitetului executiv al
CNADNR şi autorizarea
semnatarului
Ca urmare, pãrţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta sã fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã din acestea fiind iniţializatã în numele Împrumutatului, în numele CNADNR şi în numele Bãncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008
Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele
României,
Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor

Semnat pentru şi în numele
Bãncii Europene de Investiţii,
C. Murphy,
director de departament
F. Bruni Roccia,
director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele
Companiei Naţionale de Autostrãzi şi
Drumuri Naţionale din România,
Natalia Alina Istrate,
director general adjunct programe


ANEXA I - ANEXA C
-----------------
la Acordul de amendare
----------------------

Formular de Cerere de tragere


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Cerere de tragere │ Tranşa nr.: │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Vã rugãm sã efectuaţi urmãtoarea tragere:
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Denumirea │România - Proiectul │ │
│ împrumutului(*) │de reabilitare a │ Rezervat pentru BEI │
│ │ drumurilor, │ │
│ │ etapa a VI-a │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┬───────────┤
│Data semnãrii(*) │ │Suma împrumutului: │450.000.000│
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr ref. │ │Tras la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr tragere │ │Sold de tras: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Data propusã pentru │ │Termen-limitã │28 feb.2010│
│ tragere │ │Cerere de tragere: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Total solicitat │ │ │ │
│(valuta contractului│ │Numãr maxim de trageri: │24 │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│A se disponibiliza │ │Dimensiunea minimã │10.000.000 │
│dupã cum urmeazã: │ │a tranşei: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Valuta (art. 1.03) │EUR │Total alocaţii la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Suma │ │Condiţii precedente: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rata dobânzii │ │ │ │
│Marja dobânzii │ │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Frecvenţa dobânzii │Semestrial │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rambursare │Semestrial │ │ │
│(art. 4.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Date de rambursare │15 iunie şi │ │ │
│(art. 5.01) │15 decembrie │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Prima datã de │15.06.2012 │ │ │
│rambursare │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Ultima datã de │15.12.2026 │ │ │
│rambursare │ │ │ │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴───────────┘Contul de creditat al Împrumutatului:
Nr. cont IBAN şi cod BIC:
Titulatura şi adresa Bãncii:
Vã rugãm sã transmiteţi informaţii relevante cererii cãtre:
Numele şi semnãtura(ile) autorizatã(e) a(ale) Împrumutatului:
...........................................................


ANEXA II
--------
la Acordul de amendare
----------------------


Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului


-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice