Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 octombrie 2008  privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 28 octombrie 2008 privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Nr. 23.370 (RO)
Serapis Nr. 2004 0605

România - Proiect privind construcţia autostrãzii Cernavodã - Constanţa

---------
*) Traducere.


Prezentul acord este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor,
cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,
Bucureşti, România, reprezentat de
domnul Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor (denumitã în continuare Împrumutatul), ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,
Luxemburg, reprezentatã de domnul Cormac Murfy,
în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,
în calitate de director adjunct de departament (denumitã în continuare Banca),
ca a doua parte, şi
Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale
din România - S.A., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-010873, Bucureşti, România, reprezentatã de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumitã în continuare CNADNR), ca a treia parte.
Având în vedere cã:
(1) prin Contractul semnat la 22-27 decembrie 2005 între Împrumutat, Bancã şi CNADNR, Banca a aprobat acordarea unui împrumut în favoarea Împrumutatului, în valoare de 250.000.000 EUR (douã sute cincizeci de milioane euro) sau echivalent;
(2) ca urmare a modificãrilor produse în legislaţia românã curentã şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Bãncii sã aprobe anumite modificãri la Contract, dupã cum sunt prevãzute mai jos;
(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, sã încheie împreunã cu Împrumutatul şi CNADNR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);
(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzãtor toate actele juridice necesare semnãrii de cãtre Împrumutat a prezentului acord de amendare;
(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de cãtre aceasta a Acordului de amendare; şi
(6) termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacã acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.
Prin urmare, se convine dupã cum urmeazã:

Clauza 1
1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat dupã cum urmeazã:
1.A Ultima frazã a articolului 1.02A din Contract va fi modificatã şi va avea urmãtorul conţinut:
"O tranşã solicitatã de Împrumutat în conformitate cu articolul 1.02B este denumitã în continuare tranşã."
1.B Primele douã paragrafe ale articolului 1.02B din Contract vor fi modificate şi vor avea urmãtorul conţinut:
"1.02B Cererea de tragere
Periodic, pânã la data de 30 noiembrie 2008, Împrumutatul poate prezenta Bãncii o cerere scrisã (denumitã în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentatã în anexa C.1, pentru tragerea unei tranşe. Aceastã cerere trebuie sã ajungã la Bancã cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data la care se doreşte a se efectua tragerea. Cu excepţia cazului în care s-a fãcut deja dovada, cererea de tragere trebuie sã fie însoţitã de dovada autorizãrii semnatarului sau semnatarilor, împreunã cu specimenele legalizate de semnãturã ale acestora. Cererea de tragere va specifica:
(i) suma de tras a tranşei; şi
(ii) data preferatã pentru tragere, care va fi o zi lucrãtoare relevantã [de pânã la 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii de tragere)].
La discreţia sa, Împrumutatul poate indica în Cererea de tragere urmãtorul element, dacã este cazul, aşa cum a fost acesta indicat de cãtre Bancã, fãrã ca Banca sã îşi fi luat vreun angajament de a-l aplica tranşei pe toatã durata sa, şi anume:
(iii) rata fixã a dobânzii."
1.C Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02C Avizul de tragere
Dacã cererea este întocmitã în conformitate cu prevederile art. 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care se vor specifica:
a) suma şi valuta tranşei;
b) rata fixã a dobânzii; şi
c) data la care tranşa este programatã a fi trasã (denumitã în continuare Data programatã de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionatã de îndeplinirea condiţiilor din art. 1.04.
În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din Cererea de tragere, dacã este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrãtoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisã Bãncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.
În general, în sensul prezentului contract, Ziua lucrãtoare luxemburghezã reprezintã o zi în care bãncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."
1.D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02D Contul tragerii
Disponibilizarea se va efectua pe numele şi pe seama Împrumutatului, în contul bancar indicat de Împrumutat Bãncii, în scris, cu cel puţin cincisprezece zile înainte de Data programatã de tragere. Pentru fiecare tranşã nu poate fi indicat decât un singur cont."
1.E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.03 Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşã în valuta pentru care Împrumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valutã a tragerii va fi EUR, USD, GBP sau orice altã valutã tranzacţionatã la scarã largã pe principalele pieţe valutare."
1.F (1) Articolul 1.04A paragraful (iii) din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"(iii) Pentru a permite Împrumutatului sã efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi sã ramburseze împrumutul (aşa cum este definit în art. 2.01), precum şi sã plãteascã dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, se vor furniza dovezi care sã ateste cã au fost obţinute toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã este cazul); aceste aprobãri trebuie sã acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Împrumutatul îi indicã Bãncii sã disponibilizeze creditul;".
(2) Articolul 1.04A paragraful (iv) din Contract se va elimina.
1.G Primul paragraf litera (ii) din articolul 1.04C din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"(ii) dovezi satisfãcãtoare furnizate de cãtre Împrumutat, care sã ateste cã CNADNR a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmeazã a fi finanţate de Bancã, în conformitate cu Descrierea tehnicã (excluzând impozitele şi taxele plãtibile în România), pentru o sumã egalã cu valoarea tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin suma de 5.000.000 de euro, excepţie fãcând ultima tranşã."
1.H Articolul 1.05A din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.05A Temeiuri de amânare a tragerii
La solicitarea Împrumutatului, Banca poate amâna integral sau parţial orice tranşã pânã la o datã specificatã de Împrumutat, datã care sã nu depãşeascã şase (6) luni de la Data programatã a tragerii. În acest caz, Împrumutatul va plãti o despãgubire de amânare determinatã conform art. 1.05B de mai jos. Orice solicitare de amânare va produce efecte asupra unei tranşe numai dacã este fãcutã cu minimum şapte (7) zile lucrãtoare luxemburgheze înainte de Data programatã a tragerii.
Dacã oricare dintre condiţiile prevãzute în art. 1.04 nu este îndeplinitã la data specificatã şi la Data programatã a tragerii, tragerea va fi amânatã pânã la o datã convenitã între Bancã şi Împrumutat, datã ce va fi cu cel puţin şapte (7) zile lucrãtoare luxemburgheze ulterioarã îndeplinirii tuturor condiţiilor de tragere."
1.I Primul paragraf al articolului 1.05B din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.05B Despãgubire de amânare
Dacã tragerea oricãrei tranşe notificate (definitã mai jos în art. 1.05B) este amânatã, fie la solicitarea Împrumutatului, fie din motive de neîndeplinire a condiţiilor de tragere, Împrumutatul, la solicitarea Bãncii, va plãti o despãgubire la suma a cãrei tragere a fost amânatã. Aceastã despãgubire se calculeazã de la Data programatã a tragerii pânã la data efectivã a tragerii sau, dupã caz, pânã la data anulãrii tranşei la o ratã egalã cu R(1) minus R(2), unde:".
1.J Articolul 1.05C din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.05 Anularea tragerilor amânate cu şase luni
Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului, sã anuleze o tragere care a fost amânatã conform prevederilor art. 1.05A cu mai mult de şase (6) luni în total. Suma anulatã va rãmâne disponibilã pentru tragere în conformitate cu art. 1.02."
1.K Articolul 1.06D din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.06D Anularea dupã expirarea creditului
În orice moment dupã expirarea termenului-limitã prevãzut pentru transmiterea de cãtre Împrumutat a Cererii de tragere, în conformitate cu art. 1.02B, Banca poate anula, prin notificarea Împrumutatului şi fãrã apariţia niciunei obligaţii pentru vreuna dintre pãrţi, orice parte a creditului, alta decât o tragere notificatã."
2. Articolul 2 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
2.A Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"2.04 Confirmarea din partea Bãncii
Dupã fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativã ce reflectã data tragerii, suma şi valuta, termenii de rambursare şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşã. Aceastã confirmare va include un grafic de amortizare."
3. Articolul 5 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
3.A Articolul 5.03 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"5.03 Data şi locul plãţii
Orice alte sume, în afarã de dobândã, despãgubire şi suma de bazã sunt plãtibile în termen de şapte (7) zile de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Bancã.
Fiecare sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plãtitã în respectivul cont notificat Împrumutatului de cãtre Bancã. Banca va indica acest cont cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentã a primei plãţi efectuate de Împrumutat şi va notifica orice modificare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima platã cãreia i se aplicã modificarea.
Acest interval de notificare nu se aplicã în cazul plãţilor efectuate în conformitate cu art. 10.
Orice sumã datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã la momentul primirii acesteia de cãtre Bancã."
4. Articolul 6 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã.
4.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.01 Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri disponibile
Sumele împrumutului disponibilizate de Bancã Împrumutatului vor fi utilizate de cãtre Împrumutat în scopul finanţãrii cheltuielilor plãtite din alocaţiile bugetare cãtre CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de cãtre Împrumutat şi de orice alţi furnizori de fonduri, astfel cum sunt menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (prezentat în preambul), vor fi, de asemenea, utilizate de cãtre CNADNR în vederea executãrii Proiectului.
Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnicã."
5. Articolul 10 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
5.A Paragrafele (iii) şi (vi) ale articolului 10.01A din Contract vor fi modificate şi vor avea urmãtorul conţinut:
"(iii) dacã Împrumutatului i se cere sã ramburseze anticipat orice împrumut ce i s-a acordat iniţial pentru o perioadã mai mare de cinci ani, din motive de neîndeplinire a vreunei obligaţii asumate în legãturã cu respectivul împrumut;"
.................................................................
(vi) dacã Împrumutatul nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancã din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene ori ale împrumutului BERD."

Clauza 2
1. Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rãmâne nemodificate şi aplicabile.
2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţã, fondurile disponibilizate conform prezentului acord de amendare vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Împrumutatul sã fi pus în prealabil la dispoziţia Bãncii urmãtoarele documente care vor constitui parte integrantã a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Împrumutat şi CNADNR, referitor la transferul obligaţiilor financiare din cadrul Contractului de la CNADNR cãtre Împrumutat.
3. Acordul de amendare împreunã cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantã a Contractului.
Urmãtoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I - Anexa C Formular de Cerere de tragere
2. Anexa II Rezoluţia Comitetului executiv al
CNADNR şi autorizarea semnatarului
Ca urmare, pãrţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta sã fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã din acestea fiind iniţializatã în numele Împrumutatului, în numele CNADNR şi în numele Bãncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008
Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele
României,
Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor,

Semnat pentru şi în numele
Bãncii Europene de Investiţii,
C. Murphy,
director de departament
F. Bruni Roccia,
director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele
Companiei Naţionale de Autostrãzi şi
Drumuri Naţionale din România,
Natalia Alina Istrate,
director general adjunct programe


ANEXA I - ANEXA C
-----------------
la Acordul de amendare
----------------------

Formular de Cerere de tragere


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Cerere de tragere │ Tranşa nr.: │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Vã rugãm sã efectuaţi urmãtoarea tragere:
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Denumirea │România - Autostrada│ │
│ împrumutului │ Cernavodã - │ Rezervat pentru BEI │
│ │ Constanţa - TEN │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┬───────────┤
│Data semnãrii │ 22 - 27 dec. 2005 │Suma împrumutului: │250.000.000│
│ │ │ │ EUR │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr ref. │ │Tras la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr tragere │ │Sold de tras: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Data propusã pentru │ │Termen-limitã │30 nov.2008│
│ tragere │ │Cerere de tragere: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Total solicitat │ │ │ │
│(valuta contractului│ │Numãr maxim de trageri: │16 │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│A se disponibiliza │ │Dimensiunea minimã │15.000.000 │
│dupã cum urmeazã: │ │a tranşei: │ EUR │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Valuta (art. 1.03) │ │Total alocaţii la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Suma │ │Condiţii precedente: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rata dobânzii │ │ │ │
│Marja dobânzii │ │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Frecvenţa dobânzii │ │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rambursare │ │ │ │
│(art. 4.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Date de rambursare │20 aprilie şi │ │ │
│(art. 5.01) │20 octombrie │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Prima datã de │ │ │ │
│rambursare │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Ultima datã de │ │ │ │
│rambursare │ │ │ │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴───────────┘Contul de creditat al Împrumutatului:
Nr. de cont IBAN şi cod BIC:
Titulatura şi adresa Bãncii:
Vã rugãm sã transmiteţi informaţii relevante cererii cãtre:
Numele şi semnãtura(ile) autorizatã(e) a/ale Împrumutatului:
...........................................................


ANEXA II
--------
la Acordul de amendare
----------------------

Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului

-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice